"ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING""

Transkript

1 Kurvetransport - opvaskemaskine M-iQ Driftsvejledning Oversættelse af den "ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING" Original driftsvejledningen kan downloades fra: https://partnernet.meiko.de Gyldig fra: Update:

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning og generelle anvisninger Opbevaring Producentens navn og adresse Betegnelse for maskinen 4 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler 5 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser Generel beskrivelse Korrekt anvendelse iht. formål 6 4 CE-overensstemmelseserklæring 7 5 Generelle sikkerhedsforskrifter Den driftsansvarliges agtpågivenhedspligt Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger 9 6 Levering, transport, opstilling og montering Levering Transport og opstilling Opstilling og montage Opvaskemaskinens gulvbelastning Anvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Elektrisk tilslutning Temperaturføler / sikkerhedstemperaturbegrænser Friskvandstilslutning Spildevandstilslutning Tilslutning for maskinens udblæsningsluft Montering og tilslutning af doseringsapparater Opvaskemiddelsprøjtesystem 19 7 Indstilling af maskinen af serviceteknikeren ved den første ibrugtagning Ibrugtagning Indstilling af kemikalier Arbejde før den første ibrugtagning 20 8 Opvask med opvaskemaskinen Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved normal drift Drift Pause i opvask Påfyldning pr. Timer 24 9 (Option) GiO-TECH Forudsætninger i bygningen for denne option: Udskiftning af forfilter Afhjælpning af fejl / vedligeholdelse Vedligeholdelse Standtider Nedlukning af opvaskemaskine Rengøring Sikkerhedsforskrifter for rengøringsarbejde Tømning af opvaskemaskinen / Selvrens Rengøringsvejledning - daglig Checkliste efter rengøring Dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel Afkalkning af maskinen Selvhjælp i tilfælde af fejl Uddannelse af personale Bortskaffelse af anlægget Støjemission Ikke-ioniserende stråling Forskrifter og vejledende værdier Vedligeholdelse Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved vedligeholdelse Vedligeholdelsesvejledning 35 Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

3 1 Indledning og generelle anvisninger Kære kunde, vi glæder os meget over, at du har tillid til vores produkter. Det er vigtigt for os, at du har glæde af produkterne fra MEIKO og at brugen af dem medvirker til at lette arbejdet og effektivisere arbejdsprocesserne. Hvis du overholder følgende anvisninger nøje, vil opvaskemaskinen altid arbejde til din fulde tilfredshed og få en lang levetid. Opvaskemaskinen blev opstillet hos os på fabrikken og underkastet en nøjagtig kontrol. Dette er til sikkerhed for os og en garanti for, at du altid modtager et færdigudviklet produkt. Derfor beder vi dig om først at læse nærværende driftsvejledning nøje igennem. Nærværende driftsvejledning gør den driftsansvarlige af dette anlæg fortrolig med opstilling, arbejdsmåde, betjening, sikkerhedsforskrifter samt vedligeholdelse. Garantien bortfalder, hvis der opstår skader som følge af tilsidesættelse af afvisningerne i denne driftsvejledning. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der opstår som følge heraf. MEIKO arbejder hele tiden på at videreudvikle alle modeller. Vi beder dig have forståelse for, at vi til enhver tid forbeholder os ret til at foretage ændringer af leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Af den grund kan der ikke stilles krav af nogen art på basis af angivelserne, billederne/illustrationerne og beskrivelserne i nærværende driftsvejledning. Ønsker du yderligere informationer, eller opstår der særlige problemer, der ikke behandles tilstrækkeligt nøje i driftsvejledningen, kan du indhente de nødvendige oplysninger hos den ansvarlige MEIKO - filial. Desuden gør vi dig opmærksom på, at indholdet af denne vejledning hverken er del af en tidligere eller eksisterende aftale, et tilsagn eller et retsforhold eller skal ændre en sådan. Alle forpligtelser fra MEIKOs side fremgår af den pågældende købekontrakt, der også indeholder de fuldstændige og alene gyldige bestemmelser for garantiydelser. Disse kontraktmæssige garantibestemmelser hverken udvides eller begrænses af vejledningens udførelser. Denne samlede tekniske dokumentation leveres gratis. Yderligere eksemplarer fås mod betaling af et symbolsk beløb. MEIKO ønsker dig held og lykke med din nye maskine. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

4 1.1 Opbevaring Opbevar altid driftsvejledningen sammen med anlægget! Driftsvejledningen skal altid være inden for rækkevidde! 1.2 Producentens navn og adresse Har du spørgsmål, tekniske problemer eller lignende, bedes du kontakte følgende adresse direkte: MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG Englerstraße 3 D OFFENBURG Telefon +49 (0) 781 / Telefax +49 / 781 / eller: Navn og adresse på MEIKO - filialen, - fabriksrepræsentationen eller forhandleren (noter firmastempel eller adresse) 1.3 Betegnelse for maskinen Angiv altid følgende ved alle forespørgsler og / eller reservedelsbestillinger: Type:... SN:... :... Disse informationer findes på typeskiltet i det elektriske styreskab. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

5 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler I nærværende driftsvejledning bruges følgende sikkerhedssymboler. Disse symboler skal især gøre læseren opmærksom på teksten i sikkerhedsforskriften, der ses ved siden af. Dette symbol gør opmærksom på, at personer kan udsættes for livs- og sundhedsfare. FARE! Dette symbol gør opmærksom på, at anlæg, materiale eller miljø kan udsættes for fare. Dette symbol henviser til informationer, der bidrager til en bedre forståelse af anlæggets drift. Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Advarsel - fare for tilskadekomst af hænder! Intet stænkvand: Angiver, at der ikke må anvendes højtryksrenser. Eksplosionsfare: Angiver en potentiel eksplosionsfare. Intet drikkevand: Angiver, at vandet ikke er drikkevand! Ved indtagelse kan sundhedsskadelig virkning ikke udelukkes. Fare for forbrænding: Angiver potentiel fare på grund af meget varme overflader eller væsker. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

6 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser 3.1 Generel beskrivelse Dette apparat er en kurvetransport opvaskemaskine til vask af service og almindeligt køkkenudstyr. Maskinen indeholder en vaske- og en skylletank og kan udvides med en eller flere vasketanke samt en tørrezone. På maskinens ind- og udløbsside er der placeret borde eller transportanordninger til indføring og udtagning af servicekurvene. Det snavsede service bliver placeret i kurve, som i almindelighed er udført af kunststof, hvorefter kurvene bliver trukket gennem opvaskemaskinen af en transportanordning, som bevæger sig frem og tilbage. Rengøringen af det snavsede service sker i en opvarmet opvaskemiddel-cirkulationstank. Skylningen af servicet sker med opvarmet rent vand, som bliver sprøjtet på servicet gennem fine dyser. Servicekurv Tørring Indløbsside Udløbsside 3.2 Korrekt anvendelse iht. formål Opvaskemaskinen må kun bruges iht. sit formål. Denne opvaskemaskine er kun beregnet til opvask af spiseservice og generelt almindelige køkkenutensilier. Andre, specielle former for service er i givet fald beskrevet i ordrebekræftelsen. Servicet skal være egnet til vask i opvaskemaskine. I tvivlstilfælde kan servicets egnethed (størrelse, udførelse, principiel egnethed til vask i opvaskemaskine,...) afstemmes med Meiko Køkkenutensilier, som indeholder elektriske komponenter, må ikke opvaskes i maskinen. Al anden form for brug er ikke anvendelse iht. maskinens formål. Denne opvaskemaskine er et teknisk arbejdsmiddel, der udelukkende er beregnet til brug under arbejdet og ikke et forbrugsprodukt iht. forskrifterne i den tyske Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)!. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

7 4 CE-overensstemmelseserklæring EG - Konformitätserklärung CE Declaration of Conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE / Declaración de conformidad CE / CE-conformiteitsverklaring Firma / Company/Société / Ditta / Empresa / Fabrikant: Adresse / Address / Adresse / Indirizzo / Dirección / Adres: MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG Englerstraße 3 D Offenburg Auftrag Nr. Order no. / No. de commande / No. d ordine / No. de pedido / Opdracht nr.: Spülmaschine Typ Dishwasher model / Lave-vaiselle modèle / Lavastoviglie modello / Lavavajillas modelo / Vaatwasmachine model M-iQ Konformitätserklärung Declaration of Conformity / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Conformitetsverklaring: Hiermit bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Konformität des Erzeugnisses mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien, harmonisierten Normen, nationalen Normen. We hereby declare at our sole responsibility that the product conforms to the essential requirements of the following EC Directives, harmonized standards, national standards. Par la présente nous certifions sous notre seule responsabilité la conformité du produit avec les exigences fondamentales des directives CE, normes harmonisées et normes nationales suivantes. Con la presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità la conformità del prodotto con i regolamenti basilari delle seguenti direttive CE, normative armonizzate e normative nazionali. Por la presente declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que nuestros productos están en conformidad con las exigencias básicas de las siguientes directivas de la CE, normas homologadas y normas nacionales. Hiermee verklaren wij onder geheel eigen verantwoordelijkheid de conformiteit van het product met de fundamentele en gestelde eisen volgens EG-richtlijnen, geharmoniseerde normen en nationale normen. EG-Richtlinie / EC Directive / Directive CE / Regolamento CE / Directiva CE / EG-richtlijn 2006/42/EG / 2006/95/ EG / 2004/108/EG Dokumentationsverantwortlicher: Responsible for documentation / Responsable de la documentation / Responsabile della documentazione/ Responsable de la documentación / Voor deze documentatie verantwoordelijk Daniel Ratano MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr Offenburg - Germany Unterschrift / Signature / Signature / Firma / Firma / Handtekening Konstruktion / Design Engineering Department / Dpt. Construction / Reparto Costruzione / Depto. de diseño / Constructie MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG ppa. (per procura) Dr. Thomas Peukert (Leiter Entwicklung und Konstruktion) Head of Development / Design / Responsable Développement / Construction / Direttore Sviluppo / Costruzione / Jefe de la sección de desarrollo y diseño / Chef Ontwikkeling/Constructie Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

8 5 Generelle sikkerhedsforskrifter Følgende sikkerhedsforskrifter skal både beskytte brugeren samt andre personer mod personskade samt beskytte opvaskemaskinen. Derfor skal disse forskrifter ubetinget overholdes. 5.1 Den driftsansvarliges agtpågivenhedspligt Opvaskemaskinen er blevet konstrueret og bygget under hensyn til en risiko og fareanalyse og efter omhyggeligt valg af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt yderligere tekniske specifikationer. Den opfylder dermed det aktuelle, tekniske niveau og sikrer et maksimum af sikkerhed. Denne sikkerhed kan dog kun opnås under den almindelige drift, hvis alle krævede forholdsregler overholdes. Det hører med til den driftsansvarliges agtpågivenhedspligt at planlægge disse forholdsregler og kontrollere, at de udføres. Forholdsregler til sikring af sikker drift af maskinen: Den driftsansvarlige skal især sikre, at opvaskemaskinen kun bruges iht. sit formål. Hvis den bruges eller betjenes på anden vis end iht. sit formål, kan der opstå skader eller farer, som vi ikke påtager os ansvar for (jvf. kapitlet Anvendelse iht. formål ).... der for at sikre opvaskemaskinens funktion og sikkerhed kun anvendes originale reservedele fra producenten. Brugeren mister enhver ret til i givet fald at gøre grav gældende, hvis brugeren ændrer apparatet med u-originale dele.... opvaskemaskinens sikkerhed ikke bliver reduceret ved en efterfølgende montage af en doseringsteknisk anordning.... anlægget kun betjenes, serviceres og repareres af hertil tilstrækkeligt kvalificeret og autoriseret personale.... dette personale med regelmæssige mellemrum uddannes i alle relevante emner vedr. arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse, samt at dette personale har kendskab til driftsvejledningen, herunder især sikkerhedsforskrifterne.... opvaskemaskinen kun anvendes i korrekt, funktionsdygtig tilstand, at alle beskyttelsesanordninger og indklædningsplader er monteret, og at især sikkerheds- og koblingsanordninger kontrolleres for korrekt funktion med regelmæssige mellemrum.... nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr er til rådighed for vedligeholdelses- og reparationspersonalet, og at dette udstyr også anvendes.... alle sikkerhedsanordninger på maskinen / anlægget altid underkastes en funktionskontrol i forbindelse med det regelmæssige vedligeholdelsesarbejde.... driftsvejledningen altid er i læsbar stand og er tilgængelig i hele sit omfang på anlæggets driftssted.... alle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der er anbragt på anlægget, altid er læselige og ikke fjernes.... turnusmæssig kontrol udføres på underleverandørdele som f.eks. varmepumper, gasfyrede kedelunits eller andre apparater. Der findes i givet fald detaljerede informationer i de pågældende driftsvejledninger. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

9 ... at der efter montering, ibrugtagning og aflevering af opvaskemaskinen til kunden/den driftsansvarlige ikke foretages ændringer (f.eks. af elektrisk installation og opstillingssted). Ændringer af opvaskemaskinen - især tekniske ændringer, der udføres uden skriftlig godkendelse fra producentens side eller af ikke-autoriserede personer - medfører, at garantien bortfalder fuldstændig og at produktansvaret sættes ud af kraft.... energioptimeringsanlæg (iht. standarderne DIN 10510, og 10512) ikke må medføre en forringelse af de nødvendige driftstemperaturer. Hvis kunden alligevel anvender energioptimeringsanlæg, har kunden selv ansvaret for en eventuel forringelse af opvaskeresultatet og hygiejnesituationen. 5.2 Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger Den leverede opvaskemaskine kan være forbundet med fare, hvis den bruges forkert eller til formål, den ikke er beregnet til. Spændingsførende, bevægelige og roterende dele kan udgøre en fare for brugerens liv og lemmer og kan forårsage materielle skader. Opvaskemaskinen må kun betjenes af tilstrækkeligt kvalificeret personale, der er instrueret af den driftsansvarlige, og som er informeret om fare- og sikkerhedsforskrifterne. Kvalificeret personale er iht. driftsvejledningen personer, der: er ældre end 14 år, på grund af deres uddannelse, erfaring og undervisning samt deres kendskab til gældende standarder, bestemmelser, ulykkesforebyggende forskrifter og driftsforhold af anlæggets sikkerhedsansvarlige er blevet berettiget til at udføre det nødvendige arbejde og i denne sammenhæng kender og kan undgå mulige farer, har kendskab til førstehjælpsforanstaltninger og de lokale redningsanordninger, har læst og overholder sikkerhedsforskrifterne, har læst og følger driftsvejledningen (hhv. den del, der gælder for det arbejde, der skal udføres). Maskinen arbejder med hedt vand! Undgå enhver form for berøring med opvaskevandet. Fare for skoldning! Som følge heraf er også det vaskede service meget varmt. Der skal træffes passende forsigtighedsforanstaltninger. Følg henvisningsskiltene på opvaskemaskinen. Advarsel! Ved drift af elektriske apparater står bestemte dele af disse apparater nødvendigvis under farlig spænding. Før maskinens indklædningsplader eller et elektrisk driftsmiddel åbnes, skal hele maskinen ubetinget gøres spændingsfri. STIL HOVEDAFBRYDEREN PÅ OFF (AUS) og anbring egnede sikringer mod genindkobling. Arbejde og fejlafhjælpning på maskinens elektriske del må kun udføres af fagfolk. De ulykkesforebyggende forskrifter skal overholdes. Opvaskemaskinen må først tages i brug igen af den driftsansvarlige, når alle indklædningsplader er sat på plads! Maskinen, kontaktskabe og andre elektrotekniske dele må ikke oversprøjtes med vandslange eller højtryksrenser. Opvaskemaskinen må kun anvendes under opsyn af det instruerede personale. Hvis der er uklarhed vedr. betjeningen, må opvaskemaskinen ikke anvendes. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

10 Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikkevand og må ikke anvendes til tilberedning af levnedsmidler! Opvaskemaskinen må ikke misbruges til afledning af andre former for brugsvand til bygningens spildevandssystem. Døre og klapper skal principielt lukkes! Kontroller, at transportslæden er letløbende Når tankene er tømt, kan tankopvarmningerne endnu have høje temperaturer. Derved er der fare for forbrænding, når maskinen rengøres manuelt! Arbejde og fejlafhjælpning på dampinstallationen må kun udføres af fagfolk. Der må kun bruges opvaskemidler og afspændingsmidler, der er egnet til opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug. Indhent venligst oplysninger hos leverandøren af disse produkter. Opvaskemidler og afspændingsmidler kan være sundhedsfarlige. Producenternes fareanvisninger på de originale beholdere samt i sikkerhedsdatabladene skal overholdes. Hovedafbryderen skal afbrydes ved driftens afslutning. VI FRASKRIVER OS ETHVERT ANSVAR FOR SKADER, DER SKYLDES TILSIDESÆTTELSE ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!!! Arbejde på det elektriske udstyr Reparationsarbejde og fejlafhjælpning på anlæggets elektriske udstyr må kun udføres af en uddannet elektriker! Elektrisk udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum! Løse forbindelser skal fastgøres igen! Beskadigede ledninger/kabler skal skiftes ud med det samme! Kontaktskabet skal altid holdes lukket! Kun bemyndigede personer med nøgle/værktøj må have adgang til kontaktskabet! Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

11 6 Levering, transport, opstilling og montering 6.1 Levering Kontroller leveringen for mangler umiddelbart efter modtagelsen ved at sammenligne leveringen med MEIKO - ordrebekræftelsen og/eller følgesedlen. Der skal straks reklameres over evt. manglende dele hos det leverende speditionsfirma, og MEIKO skal kontaktes. Kontroller hele anlægget for transportskader. Ved enhver mistanke om transportskader skal speditionsfirmaet og MEIKO strakt underrettes skriftligt, og der skal fremsendes et foto af de beskadigede dele til MEIKO. 6.2 Transport og opstilling For at undgå beskadigelse af maskinen eller livsfarlig tilskadekomst af personer ved transporten af anlægget må transportarbejde kun udføres af hertil kvalificerede personer under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. Af hensyn til sikker transport er anlæggets dele placeret på en særlig ramme af trælægter. Maskinerne skal principielt altid transporteres med emballagetræet. Emballagen er konstrueret på en sådan måde, at opvaskemaskinen sikkert og farefrit kan transporteres på en løftevogn. Når maskinen er nået frem til driftsstedet, sænkes løftevognen ned. Maskinen står nu på emballagerammen. Maskinfødderne er endnu ikke belastet. Herefter fjernes alle befæstigelsesskruer fra emballagen. Eksempel: Fjern disse og resten af skruerne! Lad i første omgang alle emballagelægter forblive under maskinelementerne. Der skal anvendes følgende skruebits. Torx TX 20 Torx TX 25 Skruebit til SW 10 mm Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

12 Disse skruebits kan købes i alle gængse værktøjshandler. Desuden skal der bruges en boremaskine / skruetrækker med venstreløb og låsbar borepatron. Når alle skrueforbindelser til emballagen er fjernet, skal maskinen løftes i den ene side, hvorved de store langsgående træstykker uden besvær kan trækkes ud under maskinen. Herefter fjernes alle befæstigelsesskruer og alle trædele. Nu sættes maskinen igen ned på gulvet. Maskinen må ikke sættes ned med et ryk, fordi maskinfødderne derved kan blive ødelagt. Vær desuden opmærksom på, at maskinfødderne skal være skruet ud til samme længde for at undgå ensidig belastning af dem. Man kan mærke på modstanden, når gaffelnøglen drejes, om maskinfødderne er ensartet belastet. Der skal bruges en SW 27 skruenøgle til indstilling af maskinfødderne! Hvis det er nødvendigt at skubbe maskinen ind langs med væggen, er det i et vist omfang muligt at skubbe den på sine egne maskinfødder. (Vær forsigtig ved gulvriste og trin!) Det er også muligt uden besvær at placere maskinen op ad væggen ved at lade de små langsgående træstykker forblive under maskinen og bevæge maskinen bagud, som vist på billedet. Hvis det ikke er muligt at opstille maskinen med en løftevogn som vist ovenfor, kan man - efter at alle skrueforbindelserne på transportemballagen er fjernet - fjerne de langsgående bjælker ved at vippe maskinen en smule. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

13 Hvis maskinen løftes op i midten af maskinrammen, bliver maskinen beskadiget. Der skal altid bruges et stykke træ til fordeling af vægten. Sørg for under den endelige opstilling af maskinen, at alle maskinfødder bliver nogenlunde ensartet belastet. Ujævn belastning medfører, at de enkelte maskinfødder knækker. Man kan mærke på modstanden, når gaffelnøglen drejes, om maskinfødderne er ensartet belastet. Der skal bruges en SW 27 skruenøgle til indstilling af maskinfødderne! Vigtigt! Den vandrette indjustering af maskinen vha. de højdejusterbare maskinfødder (SW 27) skal udføres meget omhyggeligt, så maskinens vægt bliver fordelt jævnt på maskinfødderne. Dette er absolut nødvendigt, fordi en ensidig belastning forårsager forskydninger eller spændinger, hvilket f.eks. medfører, at skydedørene klemmer eller ikke lukker tæt. Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsforskrifter". 6.3 Opstilling og montage MEIKO har udarbejdet en monteringsplan, der indeholder maskinens dimensioner og tilslutningsværdier. Opstilling og montering skal udføres iht. oplysningerne på monteringsplanen og generelt af en instrueret MEIKO - montør. Opstilling og tilslutning af anlægget må k u n udføres af autoriserede fagfolk. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der skyldes forkert tilslutning. Placer den udpakkede maskine iht. oplysningerne i montageplanen. Maskinen skal opstilles vandret hhv. i vater. Hvis maskinen bliver leveret i flere dele, skal samlingerne renses grundigt med et klæberensemiddel (Haftreiniger P819) (figur 1). Samlingerne skal tætnes med tætningsbånd (figur 2). Alle tætningbåndets sammenføjninger skal tætnes med silikone (Sista F 108 (figur 3) eller M 509 (Bild 4); på malerværksteder skal der tætnes med Sikaflex 260 (figur 5). Huller under tætningsbåndet skal skæres fri med en kørner. Samlingerne skal tætnes med tætningsbånd (flugtende mod det indvendige af maskinen). Skær overskydende tætningsbånd af. Aftætning af en samling mellem 2 tanke: Aftæt alle tætningsbåndets sammenføjninger med silikone. Skær huller under tætningsbånd fri med en kørner. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

14 Samlingerne tætnes på den ene side med tætningsbånd (altid flugtende mod det indvendige af maskinen). 1. Placer en strimmel tætningsbånd på dørsiden flugtende mod den indvendige side. 2. Placer en strimmel tætningsbånd ved siden af, og skær den af, så den flugter. Aftætning af en samling mellem tank og et neutralt element: Samlingerne tætnes på den ene side med tætningsbånd (altid flugtende mod det indvendige af maskinen). Placer kun en strimmel tætningsbånd på dørsiden flugtende mod den indvendige side. Sæt derefter maskindelene sammen, indjuster dem, og skru dem sammen. Vi anbefaler, at der anvendes følgende til sammenskruningerne: 1 x sekskantbolt M5x12 2 x underlagsskive 1 x sikkerhedshættemøtrik M5 (Figur 1) (Figur 2) (4) Sista M 509 Silicon specialklæber Bestill.nr.: Sista P 819 klæberensemiddel - bestill.-nr.: Tætningsbånd MEIKO bestill.nr.: (Figur 3) Sista F 108 Silicon specialklæber Best.nr.: (Figur 5) Sikaflex Kraftklæbemiddel Best.nr.: Opvaskemaskinens gulvbelastning Gulvbelastningen pr. fod, belastet areal D=30 mm pr. fod, er: ved opvaskemaskiner uden varmepumpe: ca. 150 kg ved opvaskemaskiner med varmepumpe: ca. 200 kg 6.5 Anvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Trærammen af består af ubehandlet grantræ/rødgran. Specielle, landespecifikke importbestemmelser kan også foreskrive, at der skal bruges træ, der er behandlet mod skadedyr. Plastikfolien, (PE - folie); kan genbruges. Kartonnagen til beskyttelse af kanterne kan også genbruges. Emballagebåndet af båndstål kan genbruges som stålskrot. Emballagebåndet af kunststof (PP) kan genbruges. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

15 6.6 Elektrisk tilslutning Arbejde på maskinens elektriske del må kun udføres af fagfolk. I kontaktskabet findes det tilhørende strømskema. Dette strømskema er en del af maskinen og må derfor ikke fjernes! Typeskiltet med de elektriske tilslutningsværdier findes på indersiden af det elektriske kontaktskab. Netstrømtilførslen skal tilsluttes til maskinen iht. de gængse elektriske forskrifter. Pas på! Sikringen på opstillingsstedet skal vælges iht. de lokale forhold og maskinens mærkestrøm på en sådan måde, at backupbeskyttelsen er sikret (Tyskland VDE 0100). Netstrømtilførslen skal være forskriftsmæssigt afsikret og forsynet med en hovedafbryder (placeret i bygningen tilgængeligt for betjeningspersonalet eller på maskinen). Hvis nullederen (N) ikke er jordforbundet, skal der bruges en 4-polet hovedafbryder. Nettilslutningsledningerne skal være olieresistente ledninger med beklædning, som ikke må være lettere end 07 RN-F ledning. Beskyttelsesanordningen samt tilslutningen for potentialeudligningen skal udføres iht. forskrifterne fra de lokale energiforsyningsselskaber samt forskrifterne, der gælder lokalt (i Tyskland skal VDE 0100, del 540 overholdes). Maskinerne skal tilsluttes bygningens potentialudligning. På maskinen er tilslutningsstedet placeret umiddelbart ved siden af apparatets kontaktskab / maskinpladen på understellet i form af en skrue, der er tilsvarende markeret. I de lande, hvor VDE 0160 / EN er gældende, kræves det, at der på steder med elektrisk udstyr, hvor der enten er installeret eller skal installeres et fejlstrømsrelæ (FI) på netsiden samt i tilfælde af, at der anvendes en frekvensomformer, skal installeres et universalsensitivt FI relæ type B foran / i stedet for det eksisterende FI relæ type A. Der findes en 5-polet klemmerække (L1, L2, L3, N, PE) til nettilslutningen. De elektriske tilslutningsdata, spænding, strømtype, strømstyrke, effekt osv. fremgår af maskinens typeskilte. Kontroller venligst den elektriske spænding. Alle elektriske kabeltilslutninger udføres med de markerede kabelskrueforbindelser i det elektriske kontaktskab iht. strømskemaet og tilsluttes de dertil beregnede klemmer og kontaktorer. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

16 6.7 Temperaturføler / sikkerhedstemperaturbegrænser Alle sikkerhedstemperaturbegrænsere og temperaturfølere, som er løst sammenrullet i det elektriske kontaktskab, skal tilsluttes med de markerede kabelskrueforbindelser iht. strømskemaet og anbringes på de markerede steder. Pas på: Det kapillære følerrør ikke må knækkes, fordi temperaturføleren derved beskadiges, så den ikke længere kan bruges! Her ses den korrekte placering: Trykknap sikkerhedstemperaturbegrænser Sikkerhedstemperaturbegrænserne afbryder forbindelsen på alle poler og afbryder ved udløsning alle strømførende ledninger til den pågældende varmekreds. De er egensikre. Det betyder, at den pågældende varmekreds afbrydes, hvis kapillarrøret knækker. Pga. termostatens indvendige konstruktion kan den udløse ved under 0 C. Hvis en en sikkerhedstemperaturbegrænser under driften, skal årsagen til dette søges og afhjælpes. (Det er især vigtigt at kontrollere varmelegemets tilstand.) Når fejlen er afhjulpet, og når varmesystemet er afkølet, skal sikkerhedstemperaturbegrænseren udskiftes. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

17 6.8 Friskvandstilslutning De vandførende ledninger og dele er ikke udført frostsikkert. Hvis temperaturen falder til under 5 C på maskinens opstillingssted, skal der træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger til frostsikring. Oplysninger om mærkeværdier, ledningstværsnit osv. refererer til maskinen. Installationer på opstillingsstedet skal dimensioneres iht. de lokale forhold (f.eks. ledningsføring, tilførselslængde). Maskinernes medie- og energitilslutninger slutter, svarende til maskinens konstruktion, normalt i en vis afstand fra tilslutningsstederne på opstillingsstedet. Forbindelserne skal oprettes af autoriserede fagfolk. Alle parametre for de tilførte medier og energikilder skal kunne holdes konstant under hele driften. Friskvandstilslutningerne skal udføres iht. de lokalt gældende forskrifter (i Tyskland f.eks. DIN 1988). Ved alle vandtilslutninger skal der være installeret en afspærringshane i bygningen, som er tilgængelig for betjeningspersonalet. Der er indbygget en netstrømsafbryder i maskinen (i Tyskland iht. EN1717). Tilslutninger til afløb skal udføres iht. de lokalt gældende forskrifter (i Tyskland f.eks DIN 1986). Ved vandblødgøringsanlæg, patroner til delvis eller fuld afsaltning skal der være installeret en afspærringshane, et finfilter, en kontraventil samt rørudluftning for hvert anlæg. Hvis der ikke er angivet andet, skal der forefindes et minimum vandtryk i bygningen på 2,5 bar og et maksimum vandtryk på 5 bar. Maskinens vandtilslutning er placeret under udløbet. Det er muligt at rengøre smudsfiltret uden at afspærre vandnettet på opstillingsstedet. Vandtilførslen afspærres automatisk, når underdelen, hvor smudsfiltret befinder sig, skrues af. På den måde kan smudsfiltret rengøres uden problemer (vedligeholdelse). (Denne afspærringsfunktion kan også bruges som afspærringsventil ved servicearbejde.) De krævede vandmængder, vandkvalitet samt vandtemperaturer fremgår af monteringsplanen. Vandkvaliteten skal også opfylde kravene i Gewerbliches Geschirrspülen fra den tyske brancheforening for erhvervsmæssig opvask. (http:// For at varmegenvindingen skal kunne fungere optimalt, skal tilløbstemperaturen for den vandstreng, der forsyner på skylningen, være så lav som muligt (maks. 12 C). Varmere tilløbsvand påvirker forholdene for udblæsningsluften. Hvis friskvandet også styrer ventiler i maskinen, kræves et minimum f l o w tryk. Nødvendigt vandtryk og -mængder, se Forskrifter og vejledende værdier. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

18 6.9 Spildevandstilslutning Spildevandstilslutningen skal udføres iht. DIN 1986 under hensyntagen til de lokale forskrifter. Alle maskinens vandafløb skal tilsluttes køkkenets spildevandsnet via en tilstrækkelig stor vandlås. Materialer til rør, pakningsmasse osv. skal vælges på en sådan måde, at det kan tåle spildevandstemperaturer på C; desuden kan ph-værdien ligge mellem 3 og 12 afhængigt af opvaskemidlets type og koncentration, dvs. at materialerne skal være både syre- og ludbestandige. Afløbsrør tilsluttes på opstillingsstedet iht. oplysningerne på monteringsplanen Tilslutning for maskinens udblæsningsluft Følgende skal kun udføres, hvis det er nødvendigt at tilslutte maskinen til en udsugning: Rumlufttekniske anlæg skal konstrueres iht. de lokale bestemmelser (i Tyskland f.eks. VDI 2052), og skal under alle omstændigheder være vandtætte og korrosionsbestandige. Værdierne vedr. udblæsningslufttemperatur og -fugtighed, som er angivet i de ordrerelaterede dokumenter, kan forøges ved bestemte driftstilstande (f.eks. standby). Maskinens udblæsningsluft kan indeholde små mængder aerosol, som eventuelt skal bortledes ved egnede anordninger i nærheden af udblæsningsåbningen. Hvis luftes blæses ud i rummet, er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at angivelserne for temperatur og relativ luftfugtighed og dermed for rumbelastningen gælder for uafbrudt opvaskedrift. Afhængigt af driftstilstanden kan der ellers ske en tidsbegrænset stigning af udblæsningslufttemperaturen og af den relative luftfugtighed hhv. rumbelastningen. Udblæsningstilslutningen skal tilsluttes til udsugningsanlæg på opstillingsstedet iht. monteringsplanen Den fugtige og varme maskinluft bør ledes ud af opvaskerummet. For at opnå korrekt udsugning skal det sikres, at overtrykket på maskinens studs eller undertrykket i bygningen er tilstrækkeligt. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

19 6.11 Montering og tilslutning af doseringsapparater Opvaskemaskinen skal anvendes med opvaskemidler og afspændingsmidler til erhvervsmæssig brug. Der må kun bruges midler, der er godkendt af den ansvarlige tilsynsmyndighed, og som er beregnet til maskinopvask. Her skal især sikkerhedsforskrifterne vedr. håndtering, dosering, opbevaring og brug overholdes. Opvaske- og afspændingsmidlerne skal doseres af et egnet doseringsanlæg, der skal være monteret iht. gældende forskrifter. Der frarådes at foretage manuel dosering af opvaskemidlerne. Opvaske- og afspændingsmidlerne må under ingen omstændigheder kunne trænge ind i friskvandsledningsnettet! Den pågældende kemikalieleverandør kender alle de lokalt gældende forskrifter samt de tilførselssteder, som er foretrukket af Meiko. Klemmerækken XD er beregnet til forsyningsspænding til de ekstra anordninger til opvaskemiddel. (Der findes detaljerede oplysninger om dette på maskinens strømskema.) Andre tilslutninger er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at montere doseringsapparater eller andre ekstraapparater i det elektriske kontaktskab. Da der findes mange forskellige doseringsteknikker for opvaskemiddel på markedet, kan vi ikke give nogen detaljeret instruktion vedr. montering her. Den pågældende leverandør af opvaskemiddel kender den ideelle montering af sit produkt. Der findes et blandekammer til tilslutning af afspændingsmiddel. Dette er placeret efter boileren i friskvands-skylleledningen. På dette blandekammer ses tilslutningen til opvaskemiddelleverandøren. Tilslutningsgevind: R 1/ Opvaskemiddelsprøjtesystem Hvis der bruges et system til direkte indsprøjtning af opvaskemiddel, som tilbydes af forskellige kemikalieleverandører, skal der træffes særlige forsigtighedsforanstaltninger, da det højkoncentrerede opvaskemiddel er meget aggressivt. Her skal der især træffes foranstaltninger, der forhindrer sprøjtning af opvaskemiddel, når opvaskemaskinens skydedøre åbnes! Da disse systemer sættes i drift af kemikalieleverandøren, påtager Meiko sig intet ansvar for evt. kvæstelser og skader på mennesker eller maskine. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

20 7 Indstilling af maskinen af serviceteknikeren ved den første ibrugtagning 7.1 Ibrugtagning For at undgå anlægsskader eller livsfarlige kvæstelser, når maskinen tages i brug, skal følgende punkter ubetinget følges: De krævede kontroller af dele fra underleverandører som f.eks. varmepumper eller andre apparater skal udføres. Der findes i givet fald detaljerede informationer i de pågældende driftsvejledninger. Anlægget må kun sættes i drift af hertil kvalificerede personer under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. Kontroller inden den første start, at alt værktøj og fremmedlegemer er blevet fjernet fra maskinen. Kontroller, at spildt væske er fjernet. Aktiver alle sikkerhedsanordninger og dørafbrydere inden ibrugtagning. Kontroller, at alle skrueforbindelser er spændt fast til. Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsforskrifter". Instruktion og ibrugtagning udføres af montører, der er uddannet hos Meiko. Anlægget må først bruges af den driftsansvarlige efter denne instruktion. 7.2 Indstilling af kemikalier Den rigtige indstilling af mængden af opvaskemiddel og afspændingsmiddel afhænger af det anvendte produkt. Den pågældende kemikalieleverandør kan indstille den rigtige dosering. 7.3 Arbejde før den første ibrugtagning Før den første ibrugtagning skal punkterne i dette afsnit ubetinget overholdes! Vandførende ledninger Alle ledninger skal skylles grundigt igennem. Herunder skal opvarmningen være slukket (sikringer tages ud) for at undgå, at varmelegemerne aktiveres i tør tilstand. Herefter rengøres alle snavsfangere. Damp-ledninger Alle ledninger skal skylles grundigt igennem. Hertil skal alle stilleventiler være helt åbne og alle indsatser i kondensatbeholdere skal være fjernet. Herefter rengøres alle snavsfangere. Elektrisk tilslutning Spænd alle elektriske klemmer i kontaktskabet efter, og kontroller, at alle elektriske stikforbindelser er spændt fast til. Kontroller alle motorer for korrekt omdrejningsretning. Udfør visuel kontrol af alle elektriske betjeningsmidler (f.eks. kontakter, ledninger, kabinetter, afdækninger). Udfør funktionskontrol af alle monterede elektriske kontakter. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

21 Maskinens indvendige rum Det skal kontrolleres, at der ikke findes fremmedlegemer inde i maskinen (rengøringsklude, skruedele, værktøj, emballagemateriale osv.) Bemærk! Det skal sikres, at bevægelige dele uden modstand kan glide fordi faste dele (f.eks. ved løbeskinner, vandledeplader osv.). Det skal sikres, at alle opvaskerør, opvaskesystemer, skyllearme, sier, tankafdækninger og afløbssier samt alle klapper på ind- og udløb er monteret. Kontroller, at alt er monteret korrekt! 8 Opvask med opvaskemaskinen Når alt installationsarbejde (el, vand, spildevand, varm damp, udblæsningsluft) er blevet udført på den nyopstillede maskine, og når alle maskinindstillinger er blevet foretaget af uddannede fagfolk, kan maskinen tages i brug. 8.1 Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved normal drift Opvaskemaskinen må kun betjenes af hertil uddannede og beføjede personer, der kender driftsvejledningen og kan arbejde iht. denne!. Før anlægget tændes, skal det kontrolleres og sikres, at kun beføjede og instruerede personer opholder sig i anlæggets arbejdsområde. ingen kan blive kvæstet, når anlægget startes! Før enhver ibrugtagning Kontroller opvaskemaskinen for synlige skader, og sørg for, at den tages i brug, hvis den er i korrekt stand! Rapporter straks konstaterede mangler til den foresatte! Fjern materiale/genstande fra anlæggets arbejdsområde, som ikke kræves til drift af maskinen! Kontroller og sørg for, at alle sikkerhedsanordninger fungerer korrekt! Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

22 8.2 Drift Luk afspærringsventilen på vandtilførslen op. Tænd for netstrømmen på opstillingsstedet. Kontroller, at alle opvaskerør, opvaskesystemer, skyllearme, sier, tankafløbsventiler og afløbssier samt alle klapper på ind- og udløb er monteret. Kontroller, at alt er monteret korrekt! Luk alle dørene. Tryk på tasten TÆND-SLUK. Den grønne LED blinker. Vasketankene bliver automatisk påfyldt og opvarmet. Tryk på den blå tast "START opvask" for at sætte opvaskemaskinen i gang. Når vasketankene er påfyldt og opvarmet til vasketemperatur, vises følgende meddelelse på displayet: BETRIEBSBEREIT (DRIFTKLAR) Nu er transporten og vaskepumperne aktiveret, så opvaskefunktionen kan påbegyndes. Maskinen er, afhængig af udstyret, forsynet med en skyllevandsspareanordning, dvs. skylning er ikke altid aktiveret. Alle yderligere funktioner, som f.eks. overvågning af temperaturer eller kontrol af vandstand i vasketankene, udføres af maskinens styring, således at der ikke er behov for yderligere kontrol eller betjening. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

23 8.3 Pause i opvask Tryk på den blå tast "STOP opvask" for at afbryde opvaskedriften kortvarigt. Vaskepumper og transport standses. Tankopvarmningerne arbejder dog videre, så maskinen forbliver "BETRIEBSBEREIT" (DRIFTKLAR), som det ses på displayet. Tryk på den blå tast "START opvask" for at sætte opvaskemaskinen i gang. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

24 8.4 Påfyldning pr. Timer Det er en forudsætning for aktivering af påfyldning pr. Timer, at alle døre og klapper er lukket, og at maskinen er slukket! Tryk på tasten TÆND-SLUK for at slukke for opvaskemaskinen. På displayet vises: Dags dato:... Systemet foreslår altid den efterfølgende dag for start af den næste påfyldning. Hvis dette tidspunkt er OK, kan opvaskemaskinen forlades i denne tilstand. Tryk på den blå tast. Ved opvaskemaskiner med automatisk tankpåfyldning og opvarmning af vasketankene med funktionen "Påfyldning pr. Timer" skal brugeren sikre, at denne automatiske funktion kun kan aktiveres under forudsætning af, at funktionen udføres under opsigt! Det må kun være muligt at aktivere hovedafbryderen, når driften foregår under opsigt! Hvis tidspunktet ikke er OK, skal der trykkes på den blå tast. Indtast den ønskede dato og tidspunkt. Tryk på den blå tast +/- for at ændre tallet i det markerede. Tryk på den blå tast for at springe videre til det næste felt. Eksempel: , klokken 9:15. Tryk nu på tasten. På displayet vises nu tidspunktet for start af "Påfyldning pr. Timer". Hvis dette tidspunkt er OK, kan opvaskemaskinen forlades i denne tilstand. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

25 9 (Option) GiO-TECH 9.1 Forudsætninger i bygningen for denne option: Ledeevne maks. 1000μS/cm Vandhårdhed maks. 3 dh Tilløbstemperatur min. 1 C til maks. 25 C Partikelrenhed > 10 μm Jern < 0,1 mg/l Mangan < 0,04 mg/l Klor < 0,1 mg/l Kaliumpermanganat < 10 mg/l Kiselsyre < 10 mg/l Flowtryk - se monteringsplan 9.2 Udskiftning af forfilter Forfilterpatronen må kun udskiftes af en autoriseret servicepartner eller af en uddannet installationstekniker. Forfiltrets filterpatron i GiO-TECH modulet skal som minimum udskiftes hver 6. måned! 9.3 Afhjælpning af fejl / vedligeholdelse Hvis vandrensningsanlægget producerer for lidt vand, bliver dette angivet i displayet med infomeddelelse 790. Hvis denne meddelelse vises i mere end 15 sekunder, skifter anlægget om til omløbsdrift. Vandrensning inaktiv. Pas på! Drift uden osmosevand. Hvis der ikke angives en mulighed for kvittering i form af et 'hak", betyder det, at der ikke sker vandforsyning fra bygningens side, eller at vandforsyningen fra bygningen er blokeret pga. en lukket afspærringshane. Så snart vandforsyningen i huset er retableret, kan vandrensningsanlægget aktiveres igen (se afbildning til venstre). Hvis dette alligevel ikke kan lade sig gøre, skal den ansvarshavende serviceafdeling informeres. Hvis vandniveauet stiger over minimum på grund af omløbsledningen, (fejl 706/710 ikke mere aktiveret), kan GiO-Tech sættes i drift igen. Kvitter fejlen. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

26 9.4 Vedligeholdelse Der skal udføres vedligeholdelse af vandrensningsanlægget GIO TECH i forbindelse med den årlige vedligeholdelse hhv. hvis serviceindikatoren vises efter 1000 driftstimer. 9.5 Standtider Standtid Arbejdsområde 0-6 uger Ingen handling påkrævet 6-12 uger Normal idriftsættelse efter standtid udført af autoriseret servicepartner > 12 uger Korrekt udtagning og konservering af membraner udført af autoriseret servicepartner Normal idriftsættelse efter standtid udført af autoriseret servicepartner Membraner er defineret som værende "sliddele"! 10 Nedlukning af opvaskemaskine Denne opvaskemaskine skal tages ud af drift, når den ikke skal bruges mere, eller hvis opstillingsstedet ikke regelmæssigt er under opsigt af personale! Tryk på tasten TÆND-SLUK for at slukke helt for opvaskemaskinen. Tryk på den blå tast. Tryk på den blå tast "Tømning" eller "Selvrens". Når denne procedure er afsluttet, vises følgende tekst i displayet "MASCHINE AUS" (maskinen er slukket). Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

27 Luk afspærringsventilen på vandtilførslen. Sluk for netstrømmen på opstillingsstedet. Nu er opvaskemaskinen spændingsfri. Rengør maskinen, se kapitel Rengøring. Ved opvaskemaskiner med: automatisk regeneration af vandrensningsanlæg Frostsikring Integrerede anlæg med omvendt osmose Automatisk tankpåfyldning og opvarmning af vasketankene via "Påfyldning pr. Timer". må automatisk drift af maskinen kun aktiveres under forudsætning af, at maskinen er under opsigt under driften! 11 Rengøring 11.1 Sikkerhedsforskrifter for rengøringsarbejde Når tankene er tømt, kan tankopvarmningerne endnu have høje temperaturer. Derved er der fare for forbrænding, når maskinen rengøres manuelt! Maskine, kontaktskabe og andre elektrotekniske dele må ikke oversprøjtes med en vandslange eller en højtryksrenser Tømning af opvaskemaskinen / Selvrens Det er en forudsætning Tømning af opvaskemaskinen / Selvrens, at alle døre og klapper er lukket, og at maskinen er slukket! Luk alle døre og klapper. Sluk for maskinen. Fyld PKSP op (pumpeskylning) Hvis opvaskemaskinen er meget snavset, kan pumpeskylningen tømmes og påfyldes igen under en pause i skylningen. Allerede efter en påfyldning af pumpeskylningen er tilsmudsningen komplet fjernet. Tømning Når der trykkes på tasten "Tømning", bliver alle tanke tømt. For at opnå en optimal virkningsgrad af varmegenvindingen, bliver varmegenvindingen samtidig med jævne mellemrum automatisk renset. Selvrens Først tømmes forskylningstanken. Derefter bliver de enkelte tanke ompumpet, renset og tømt, indtil hele maskinen er tømt. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

28 Dette gøres principielt på følgende måde: Tryk på tasten TÆND-SLUK for at slukke for opvaskemaskinen. Tryk på den blå tast. Tryk på den blå tast PKSP. - Opfyldning af Pumpeskylningen bliver tømt og fyldt op igen....eller... Tryk på den blå tast - Tømning. Alle tanke bliver tømt....eller... Tryk på den blå tast - Selvrens. Herved udføres selvrens....eller... Når denne procedure er afsluttet, vises følgende tekst i displayet "MASCHINE AUS" (maskinen er slukket). Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

29 11.3 Rengøringsvejledning - daglig Sluk for maskinen. Tryk på den blå tast Tryk på tasten Tømning. Alle tanke bliver tømt. Maskinen er tømt og slukket.. Sprøjt med bløde vandstråler på varmegenvindingen for ikke at bøje lamellerne! Åbn dørene. Sprøjt det indvendige rum i maskinen af. Fjern alle tankbeskyttelsessier. Fjern alle sikurve. Rengør alle sikurve. Rengør tanken indvendig. Fjern alle afløbsventiler i tanken. Rengør alle afløbsventiler i tanken. Fjern alle stænkbeskyttelsesforhæng. Rengør alle stænkbeskyttelsesforhæng. Fjern alle vaske-systemer og skyllearme. Rengør alle skyllearme og dyser. Dyserne skal rengøres med en nylonbørste. Kontroller opvaskearme + endekapper for mangler og tæthed. Rengør alle tankbeskyttelsessier. Når hele maskinen er blevet rengjort, skal alle dele monteres igen. Kontroller, at alle dele er intakte og placeret på korrekt position! Opvaskemaskine, kontaktskabe og andre elektrotekniske dele må ikke oversprøjtes med vandslange eller højtryksrenser.!! Kontroller, at skyllearmenes endekapper sidder korrekt fast, efter at de er sat på plads i vaskesystemet! Kontroller, at alle endekapper er tætte. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

30 11.4 Checkliste efter rengøring Når opvaskemaskinen er rengjort, skal det sikres, at alle dele er monteret rigtigt igen. Kontroller venligst følgende dele for mangler og rigtig position: Tankbeskyttelsessier Sikurve Skyllerør Pumpeskyllerør Forhæng Kontroller, at alle opvaskerørs endekapper er på plads Nu er opvaskemaskinen klar til næste arbejdsturnus.!! Der må ikke anvendes skummende midler til manuel opvask til afskylning i forbindelse med opvaskemaskinen. Skum medfører funktionsfejl i opvaskemaskinen og til et dårligere resultat af opvaskeprocessen Dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel Principielt skal der doseres så meget opvaskemiddel i den eller de vasketanke, at alle servicedele er rene, når de forlader opvaskemaskinen. Der kan ikke angives oplysninger om mængder her, da mængden afhænger: af doseringssystemet (flydende; pulver; blok; sprøjtesystem;...) af tilsmudsningsgraden af tørretiden af foropvarmningen af (f.eks.) tallerkener af mængden af den påførte stivelse af vandkvaliteten af den anvendte type opvaskemiddel (desinfektionsrensemiddel eller ej,...) abhängig ist. Der kan også være forskelle mellem de forskellige kemikalieleverandører. Kvaliteten af servicets renhed kan også påvirkes af opvaskemaskinens transporthastighed. Vi anbefaler, at mængderne indstilles af kemikalieleverandøren. Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

31 11.6 Afkalkning af maskinen Hvis der skylles med meget kalkholdigt vand (f.eks. pga. sæsonbetingede udsving i vandets hårdhedsgrad, vedligeholdelsesfejl), kan der dannes grimme kalkaflejringer inde i maskinen, som ikke påvirker skylleresultatet, men som kan ses som hvide, ru belægninger. Kalkaflejringer på varmestavene i vasketanken og i gennemstrømningsvandvarmeren til skyllevandet er mere alvorlige. En for tyk belægning på en varmestav virker varmeisolerende og forhindrer, at varmestaven opvarmer vandet. Dette medfører overophedning af varmestaven, så den brænder over. Kalkbelægninger fjernes med specielle afkalkningsmidler (kemikalieleverandør). Disse midler er dog syreholdige og meget aggressive. Af den grund bør de ikke bruges alt for ofte, især ikke i høj koncentration, da ikke kun kalkaflejringerne, men også andre dele i/på opvaskemaskinen kan angribes og ødelægges. Dette arbejde bør kun gennemføres under nøje overholdelse af brugs- og farehenvisningerne for afkalkningsmidlerne. Til sikring af, at alle afkalkningsmiddelrester er neutraliseret efter anvendelsen, skal maskinen tømmes og skylles grundigt. Herefter fyldes maskinen igen, hvorefter den skal køre i mindst 15 minutter. 12 Selvhjælp i tilfælde af fejl Fejl: Afhjælpning Maskine bliver ikke fyldt! Ingen vandtilførsel Snavsfanger tilstoppet Niveauelektrode/svømmer snavset Magnetventil defekt Ingen vand ved skylning! Ingen vandtilførsel Snavsfanger tilstoppet Magnetventil defekt Ved vandsparedrift - sparetællerkontakt/taktimpulsgiver defekt Netafbryder, pumpe svigter Skyllesystem tilkalket Integreret anlæg med omvendt osmose svigter Udstrømmende damp! Udsugning svigter Forhæng mangler Temperaturer for høje Opvaskearme, tørringsdyser, luftledeplader bøjet eller ikke placeret korrekt Striber og slør på service! For højt indhold af mineraler i skyllevand (se driftsvejledning) Hvis dette kun forekommer på bestemte tidspunkter, skal blødgøringsenhed kontrolleres vedr. regeneration. Dette må ikke udføres under skylning. Defekt, eller overskredet interval for vandbehandling Evt. også varierende vandforhold, afhængigt af vandværk Uegnet afspændingsmiddel eller forkert doseringsmængde Forkert placerede eller manglende forhæng Vask af for store beholdere forinden. Derved medrivning af opvaskemiddel til efterfølgende tanke For hurtig transporthastighed Datei:3_K_M-iQ_ _Betriebsanleitung_DA_ doc Update: S. 35, /38

Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K 160 Mike 3 CE

Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K 160 Mike 3 CE Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K 160 Mike 3 CE Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Ret til ændringer vedr. udførelse og konstruktion forbeholdes! MEIKO Maschinenbau GmbH & Co.

Læs mere

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den ORIGINALE driftsvejledning Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_9674706_Betriebsanleitung-MIKE_DA_2005-09-01.doc Update: 2010-03-31 19, 23, 28, 30-38 9674706

Læs mere

Driftsvejledning. Universalopvaskemaskine

Driftsvejledning. Universalopvaskemaskine Driftsvejledning Universalopvaskemaskine DV 270.2 Oversættelse af "ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING" Original driftsvejledningen kan downloades fra: https://partnernet.meiko.de Datei:1_DV270-2_9684075_Betriebsanleitung_DA_2004-11.doc

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410 Manuel model KEN DW 412 Automatisk model KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner KEN DW 410 Manuel model Varenr.: 901410-2 programmer.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Brugermanual WMF Cup&Cool WMF Cup

Brugermanual WMF Cup&Cool WMF Cup coffee wakes up the world Brugermanual WMF Cup&Cool WMF Cup Køle-/varmeskab DANSK Modelserie 9018/9019 Bestill.-nr. 33 0916 1100 udgave 3-06.2007 Præsentation og generelt Tillykke med anskaffelsen af WMF

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2. Opvaskemaskine / Grovopvaskemaskine DV 120.2 / DV 200.2 PW. Universalopvaskemaskine DV 125.

Betjeningsvejledning. Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2. Opvaskemaskine / Grovopvaskemaskine DV 120.2 / DV 200.2 PW. Universalopvaskemaskine DV 125. Betjeningsvejledning Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2 Opvaskemaskine / Grovopvaskemaskine DV 120.2 / DV 200.2 PW Universalopvaskemaskine DV 125.2 INSTALLATION OG IDRIFTSÆTNING 1 Indhold 1 Indhold 2 2

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 en...3 1.2 Formålsbestemt anvendelse...3 1.3 Teknologisk baggrund...3 2. Anlægsspecifikation... 5 2.1 Tekniske data...5 2.2 Regenerationsdisc...6 3. VVS montage...

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere