En ny tids ældreliv fra 80 ernes ældrepolitik til 00 ernes gerontopædagogik i det almene boligliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny tids ældreliv fra 80 ernes ældrepolitik til 00 ernes gerontopædagogik i det almene boligliv"

Transkript

1 Oplæg til konference om ældres boligtrivsel i almene ældreboligafdelinger på Københavns Rådhus mandag d. 11. oktober 2010 kl Udarbejdet af Tine Fristrup, ph.d. og lektor ved daværende Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet nuværende Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse & Pædagogik (DPU) En ny tids ældreliv fra 80 ernes ældrepolitik til 00 ernes gerontopædagogik i det almene boligliv Indgang Tesen: En ny tid afstedkommer en ny måde at blive til som et ældre menneske på. Tænkningen: Fænomenet ældre henviser til forståelsen af aldring og alderdom som et socialt fænomen, hvor tid, rum og situation afgør artikulationen af fænomenet. En ny tid afføder nye rum og situationer hvor ældreliv kan interpreteres og dermed artikuleres anderledes end i fortidens diskurser om aldring og alderdom. Forståelsen af det sociale som et tidsligt fænomen, handler om afstemningen af forholdet mellem fortid, nutid og fremtid, som muliggør nye interpretationer af fænomenerne aldring og alderdom med henblik på at forstå ældrelivet som et fænomen, der forandres over tid og udstanses i tid. Tidssporet: Fra 80 ernes ældrepolitiske æra: Længst muligt i eget hjem til 00 ernes gerontopædagogiske æra: Længst muligt i eget liv. Begyndelse Tak for invitationen! Mit navn er Tine Fristrup. Jeg er lektor på DPU ved Aarhus Universitet. Jeg vil i dag tale ud fra overskriften: En ny tids ældre fra 80 ernes ældrepolitik til 00 ernes gerontopædagogik. 1

2 I 80 erne kom der fokus på ældrepolitiske tiltag i kølvandet på Ældrekommissionens arbejde (1980, 1981, 1982), der med kommissionens hovedområde skulle fokusere på rammerne om de ældres tilværelse og muligheder (Ældrekommissionen, 1980:8). Rammerne for de ældres tilværelse skal ikke blot ses i sammenhæng med foranstaltninger efter bistandsloven og andre sociale love, men også sættes i relation til lands-, region- og kommunalplanlægning, arbejdsmarkedet, kultur- og fritidslivet osv. Kommissionens opgave at vurdere ældres livsvilkår og at stille forslag, der kan forbedre eller lette vilkårene forudsætter, at der søges formuleret en samlet ældrepolitik, hvis bestanddele er koordinerede med henblik på at opnå bedre livsvilkår (Ældrekommissionen, 1980:8). Intentionen var at skabe en sammenhængende ældrepolitik, der ikke blot var koncentreret omkring de ældste aldersgrupper blandt de ældre med det formål at kompensere for tab af førlighed og udfoldelsesmuligheder i den daværende ældrepolitiks negative udlægninger af aldersprocessen (Ældrekommissionen, 1980:93). Man ønskede fra Ældrekommissionens side at bryde med den passive politik, som prægede det negative syn på alderen, der ses som en proces, hvor det karakteristiske træk er stadige tab af ressourcer og muligheder. Denne orientering i ældrepolitikken medfører, at de forskellige foranstaltninger får en tilbøjelighed til at halte bagud i forhold til udviklingen (Ældrekommissionen, 1980:93). Ved at fokusere på den sidste del af aldersforandringernes forløb påpeger Ældrekommissionen, at der ses bort fra, at der netop er tale om en proces, hvor forløbet varierer fra person til person, men også hvor den sidste del af processen i høj grad er afhængig af, hvad der sker i de forudgående led (Ældrekommissionen, 1980:93). Det handlede om at flytte en større vægt i ældrepolitikken hen i de tidligere faser af alderdommen, hvor de positive træk har størst betydning, og hvor de ældres ressourcer er flest, således at man gennem ældrepolitikken søger at stimulere og udnytte disse ressourcer i størst muligt omfang og igennem hele aldersprocessens forløb (Ældrekommissionen, 1980:94). Ældrekommissionens forestillinger om grundlaget for en sammenhængende ældrepolitik handlede om at fremme den ældres udfoldelsesmuligheder, selvbestemmelse og kontinuitet i alderdommens livsforløb (Ældrekommissionen, 1980:94). Ældrepolitikkens virkemidler handlede ikke blot om regeludformning omkring særlige ydelser til ældre i offentligt regi, men i særdeleshed at de ældrepolitiske rammer også kunne udvirkes i uformelle strukturer dvs. i ikke-offentlige bestræbelser og initiativer og af de ældre selv (Ældrekommissionen, 1980:104). Samspillet mellem det offentlige, de ældre selv og ikkeoffentlige bestræbelser skulle afstedkomme nye og blødere styringsinstrumenter som f.eks. samarbejdet mellem offentlige organer og grupper af borgere med fokus på planlægning, information, motivation og uddannelses- og kursusvirksomhed med henblik på at samfundet som helhed skulle påtage sig et overordnet ansvar for ældrepolitikken, hvor initiativ, ansvar og selvbestemmelse i videst muligt omfang lægges ud til de ældre selv (Ældrekommissionen, 1980: ). 2

3 I den tredje og sidste rapport fra Ældrekommissionen (1982) skal udmøntningen af kommissionens arbejde ikke henlægges til én politisk reform, opgaven er snarere at formulere og motivere en langsigtet strategi for den ældrepolitiske udvikling, som kan få de mange stykvise ændringer til at hænge sammen, til at udgøre et logisk og forståeligt hele, hvor de enkelte bestanddele støtter og styrker hinanden. En sammenhængende ældrepolitik må bygges gradvis op. Om dette sker, beror ifølge sagens natur mindre på en hurtig, politisk gennemførelse af samtlige af kommissionens forslag, end på at forslagene rejser en offentlig debat og en bred folkelig og politisk tilslutning (Ældrekommisssionen, 1982:39-40). Blandt de mange forslag som kommissionen fremkom med var der et særligt fokus på de ældres bolig. Man ønskede fra kommissionens side at indrette boligstøttereglerne således at alle ældre uanset lav indtægt havde mulighed for at flytte ind i egnede boliger, opført med offentlig støtte og i samarbejde med kommunerne, således at de i samarbejde med selvejende institutioner kan få ret til og økonomiske mulighed for at erhverve boliger til ældre i den bestående boligmasse med henblik på at opbløde institutionsgrænserne, så den ældre får langt større selvbestemmelse om bolig og service (Ældrekommissionen, 1982:16). Det banebrydende i Ældrekommissionens arbejde var her forslaget om at sondre mellem økonomiske regler for bolig og service for at skabe en blødere overgang mellem hjem og institution, hvor det ikke var i den ældres interesse at flytte fra sit hjem, når man ikke længere kunne klare hverdagen og fik brug for støtte fra det offentlige. Derimod udfoldende man i kommissionens arbejde ønsket om at forlænge den ældres tid i eget hjem så længe som muligt, og dermed at udsætte indflytningen på det offentliges institutioner for ældre (Ældrekommissionen, 1982:15). Ældreboligen i den almene boligmasse skulle forlænge hjemmet og udsætte indflytningen på plejehjemmet med sin indretning som en ældre- og handicapvenlig bolig på vilkår svarende til almene boliger og med mulighed for at blive stillet som andre ældre med ret til pension, betaling for ydelser, betaling for bolig etc. (Ældrekommissionen, 1982:16-17). Dette blev en realitet med bistandslovens reformarbejde, der i 1998 udmøntes i serviceloven, hvor netop pension, serviceydelse og boligydelse er adskilt i opgøret med forsorgens institutionelle servicepakkeløsninger (Ældrekommissionen, 1982:15). Ydelser fra det offentlige tildeles i dag uafhængigt af boformen, idet boligen opfattes som borgerens hjem og dermed private sfære, hvor borgeren bestemmer over sit liv. Det betyder, at ydelserne fra det offentlige tildeles i samråd med den myndige borger og udføres i dennes hjem og ikke i en umyndiggørende institutions servicepakkepraksisser. Udmøntningen af Ældrekommissionens forslag om opførelse af ældreboliger i den almennyttige sektor 1 var ét blandt flere forslag, hvor man kunne sikre den ældres trådte Lov om almene boliger i kraft (Lov nr. 374 af ) som afløser de hidtidige regler i boligbyggeriloven og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Loven indebærer, at almennyttige 3

4 udfoldelsesmuligheder, selvbestemmelse og kontinuitet gennem retten til en selvstændig bolig (Ældrekommissionen, 1982:113). Kommunernes samarbejde med de almennyttige boligselskaber skulle styrkes med henblik på kommunernes anvisningsret til ældreboliger i den daværende almennyttige boligmasse blev udmøntet i 1987 med ældreboligloven og klassificeringen af ældreboligen som en ældre- og handicapegnet bolig (Lorenzen & Udesen, 2010:3). Muligheden for at kunne forblive længst muligt i eget hjem blev igennem 80 erne og 90 erne tilvirket igennem henholdsvis ældreboligloven og serviceloven. Ældrepolitikken blev med lovarbejdet udvidet til den tredje sektor nemlig civilsamfundet lokaliseret i boligområdet, der med afsæt i forestillinger om beboerdemokrati, aktivt inddrog den ældre i organiseringen af sit og andres liv i ældreboliger. Moderniseringen af den offentlige sektor tog sin første skridt med 80 ernes borgerlige regeringsdannelse, hvilket betød, at den almennyttige sektor som idé kom under pres, og sektorens evne til at tilpasse sig tidens nye krav og administrere professionelt og tilpasse sig beboernes individuelle behov blev draget i tvivl (Jensen, 1997:39). Da koncentrationen af generelt ressourcesvage grupper tillige er steget indenfor den almennyttige sektor i perioden og de købestærke boligtager er blevet boligejere, skal der i sektoren konkurreres på pris og kvalitet på én og samme tid pga. markedsandelsproblemer (Jensen, 1997:39). Da den socialdemokratisk ledede regering i starten af 90 erne sætter fokus på de sociale problemer i de almennyttige boligområder er det begrundet i at Socialdemokratiets boligpolitik er sammenfaldende med partiets socialpolitik (Jensen, 1997:39). Antallet af bl.a. ældre i de almennyttige boligområder er steget markant i perioden , hvilket gør markedspositionen generelt ugunstig og de sociale problemer i sektoren stigende, og det forventes fra politisk side, at sektoren gør noget ved forholdene ved at bidrage til løsninger af problemerne, hvilket forandrer sektorens rolleforståelse (Jensen, 1997:39). Den almennyttige sektor forpligtes på håndteringen af de sociale problemer og oppebærer politisk legitimitet gennem en moderniseret version af boligselskaber automatisk omdannes til almene boligorganisationer fra d Med denne lovændring indføres én støttet boligtype den almene bolig. Almene boliger mærkes som enten almene familie-, ungdoms- eller ældreboliger og kan som udgangspunkt kun opføres af almene boligorganisationer dog kan ældreboliger tillige opføres af kommuner og af selvejende institutioner. Ifølge Lejelovskommissionens rapport fra februar 1997 udarbejdes der tre modeller for mellemværendet mellem lejeloven og den almene bolig, der resultere i ændringen fra almenloven til almenlejeloven: Forslag til lov om leje af almene boliger fremsat af boligminister Ole Løvig Simonsen den 22. oktober 1997 med ikrafttrædelse den (bemærk at det er samtidig med servicelovens ikrafttrædelse som et led i den generelle modernisering af den offentlige service, hvor særligt regelforenkling var på dagsordenen!). Med almenlejeloven blev der indført landsdækkende og permanente regler for behandling af husordensovertrædelser for de almene boliger, og der indføres et beboerklagenævn i kommuner med almene boliger. I 2001 indføres der huslejenævn med lovændringen af Det handlede jf. lejeloven om at forvalt princippet om god skik og orden i omgangen med det almene boligliv, herunder fokuseres der på lejers og udlejers forpligtelser, samt udlejers informationspligt overfor beboerrepræsentationen i forbindelse med klager fra beboere med henblik på at kunne afhjælpe konflikter lokalt. Når termen almennyttig anvendes er det i forbindelse med referencer anvendt fra før lovændringen i 1997, disse referencer har efter min mening en aktualitet, hvor almennyttig principielt kunne erstattes af almen. 4

5 den sociale ansvarlighed, hvorved sektoren direkte inddrages i regeringens løsningsstrategier (Jensen, 1997:40). På den ene side skal sektoren forvalte og udmønte social ansvarlighed overfor ressourcesvage borgere og på den anden side skal sektoren konkurrere om de ressourcestærke borgere på pris og kvalitet (Jensen, 1997:40). Den almene boligsektor står for indeværende i et performancedilemma (Jensen, 1997:41) mellem at være socialpolitisk aktør og markedsorienteret. Ud fra denne betragtning har den almennyttige sektor i dag en splittet og dermed svækket politisk legitimitet. Sektoren er afhængig af den statslige boligpolitik, af beboernes fortsatte vedligeholdelse af de demokratiske strukturer og af boligmarkedets kunder. Et velfungerende beboerdemokrati er i dag et succeskriterium for den almennyttige sektor både internt og eksternt (Jensen, 1997:41-42). Når de politiske omgivelsers boligsociale linje presser sektoren til at være medansvarlig social problemløser i boligområderne handler det om at få beboerne til at bruge deres voice 2 både i forhold til de beboere, som har en reel option på boligmarkedet dvs. muligheden for exit 3 og i forhold til de beboere, som ikke har en reel option på boligmarkedet og derfor befinder sig i et afhængighedsforhold loyalty 4 (Jensen, 1997:43). Afslutningsrapporten fra to boligsociale helhedsplaner i almene ældreboliger i Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber SAB har fået titlen: Trivsel i ældreboliger Om fremtidens samarbejde og er udarbejdet i regi af KAB som en erfaringsopsamling foretaget af Kerstin Lorenzen & Christina Udesen i september Netop denne rapport vidner om sektorens fokusering på at anvende voice for beboere, der befinder sig i et afhængighedsforhold loyalty med den hensigt at vise beboerne at deres voice vil gøre en forskel i forhold til deres boliglivssituation. Beboerdemokratiet i ældreboligområderne udgør mulighedsfeltet for produktionen af voice for flere og flere beboere med en historie som klienter i den offentlige sektor, hvor længst muligt i eget hjem har svært ved at balancere i takt med de kommunale nedskæringer i ældres serviceydelser. Det betyder, at når det offentlige formidlet over staten udmønter sin tilbagetrækning via massive nedskæringer i de kommunale serviceydelser på f.eks. ældreområdet afstedkommer det en fremrykning af ikke-offentlige bestræbelser og initiativer formidlet over civilsamfundet og udmøntet i den almennyttige sektors organiseringen af beboerdemokratiets voice samt af de ældre selv formidlet over 2 Voice er et begreb fra Hirschman (1970), der henviser til en ud af tre mulige påvirkningsmuligheder (exit, voice og loyalty) dvs. som mulige reaktioner på utilfredshed hos f.eks. forbrugere. 3 De beboere, som har en exit-mulighed, skal påvirkes til ikke at bruge denne mulighed men udnytte deres voice. 4 De beboere, som ikke har en exit-mulighed, skal overbevises om at de har en voice og at det gøre en forskel om de bruger den eller ikke. 5

6 individet, hvor den aldrende person udgør en aktiv medspiller i skabelsen og sikringen af ældrelivets udfoldelsesmuligheder, selvbestemmelse og kontinuitet, som en beboer, der befinder sig i et afhængighedsforhold loyalty, fordi vedkommende ikke kan anvende sin exit-mulighed formidlet over markedet med henblik på at blive ældreboligejer i stedet for ældreboliglejer. Følger man statistikken i rapporten fra KAB er den typiske beboerprofil i de københavnske almennyttige ældreboliger en beboer på 65+, enlig, med en indtægt på mellem kroner årligt, med begrænset kontakt til familie og de andre beboere i afdelingen, men med et stort ønske om at lære flere at kende, med lille deltagelse i aktiviteter i og udenfor afdelingen, modtager hjemmehjælp, har brug for et hjælpemiddel til at komme rundt, lider af en eller flere kroniske sygdomme, har ikke haft andre boligvalgmuligheder, er flyttet fra en anden bolig i samme bydel, er kortuddannet eller ufaglært og bor i gennemsnit 3,6 år i sin ældrebolig (Lorenzen & Udesen, 2010:9-10). Vi har altså at gøre med en overvægt af beboere i de københavnske ældreboliger med markant ringere trivsel end f.eks. i områder hvor uddannelsesniveauet er væsentligt højere, og som følge heraf skaber en social slagside i ældrelivets trivsels- og sundhedsprofiler (Lorenzen & Udesen, 2010:10). Skrøbelige ældre mennesker med færre ressourcer end den generelle ældrebefolkning beboer ældreboligernes udsatte områder og såfremt den almene boligsektor skal kunne gøre brug af voice, skal de ældres boligtrivsel, sundhed og livskvalitet styrkes gennem en understøttelse af den enkelte beboer, fællesskabet og det sociale liv i ældreboligområderne (Lorenzen & Udesen, 2010:11). Ifølge rapporten belyser de aktuelle problemstillinger i sektorens forvaltning af ældreboliglivet behovet for sociale medarbejdere i afdelingerne, samt et tættere samarbejde, der både omfatter ejendomsfunktionærer, sociale medarbejdere, ejendomskontorer og relevante kommunale medarbejdere (Lorenzen & Udesen, 2010:11), såfremt den ældres udfoldelsesmuligheder, selvbestemmelse og kontinuitet skal sikres igennem 80 ernes ældrepolitiske dagsorden og indramningen af den gode alderdom som forestillingen om længst muligt i eget hjem. De offentlige ydelser til bl.a. ældres service beskæres markant i kølvandet på de sidste års økonomiske recession. Det betyder, at den almene boligsektor tvinges til at styrke det sociale liv i ældreboligafdelingerne med henblik på at styrke den ældres trivsel. I takt med at det offentliges serviceagenter får mindre og mindre råderum i forhold til at sikre ældrelivets kvalitet, øges de ikke-offentlige trivselsagenters indsats i ældreboligområderne for at skabe trivsel i ældreboliglivet. Hvor serviceagenterne agerer med afsæt i at skulle kompensere for den ældres funktionsduelighed, agerer trivselsagenterne med et afsæt i at kunne optimere den ældres livsduelighed gennem oplæring i beboerdemokratiets deltagelsesaspekt, hvor længst muligt i eget hjem udfordres af længst muligt i eget liv. Den ældre må nødvendigvis kunne være agent i sit eget liv for at kunne fremstille voice, som 6

7 den almene boligsektors legitimeringsgrundlag i den politiske arena, hvor man har indvilliget i at medvirke til løsningen af kommunens sociale problemer. Se her, Københavns kommunes politikere vi har et redskab i organiseringen af almene ældreboliger, det hedder beboerdemokrati, her fremmer vi den ældres udfoldelsesmuligheder, selvbestemmelse og kontinuitet ved at arbejde med den ældres ressourcer og viljen til at ville være agent for sit eget liv livsagent. Trivselsagenter faciliterer processer, hvor de ældre selv oplæres til livsagenter i beboerdemokratiets navn. Et beboerdemokrati kan ikke fungere uden livsagenter, det er livsnerven i organiseringen af de almene boliger i almindelighed og ældreboligerne i særdeleshed. Forestillingen om ældreboligområder uden et beboerdemokrati som organiseringsgrundlag vil ophæve grundfortællingen i den almene sektors eksistens- og legitimeringsgrundlag. Derfor udgør den største udfordring for de københavnske ældreboligområder en sikring af beboerdemokratiet gennem trivselsagenternes facilitering af beboelsens livsagenter. Alle ældreboligområderne skal kunne fortælle historier som den fra Sydhavnen: Sammen i Sydhavnen med en social vicevært, hvor alle mennesker har brug for at gøre nytte, og hvor det er en stor glæde at blive brugt på sine gamle dage (Nygaard, 2007:3). Det sociale liv styrkes gennem fortællinger om hvordan livsagenturet udmøntes i hverdagens gemene ældreboligliv. Med dette træk er vi vidne til en bevægelse fra politik til pædagogik, hvor 80 ernes ældrepolitiske initiativer udmøntes i 00 ernes gerontopædagogiske forhold. Forholdet mellem det offentlige, ikke-offentlige bestræbelser og initiativer og de ældre selv afstemmes i beboerdemokratiske arenaer mellem serviceagenter, trivselsagenter og livsagenter som udfoldelsesmuligheder, selvbestemmelse og kontinuitet i ældreboliglivet under parolen længst muligt i eget liv. Ældreboliglivet må nødvendigvis pædagogiseres for at bevare og udvikle det beboerdemokrati, som skal danne rammen om såvel livsduelighedens oplæring som sektorens politiske legitimering fortalt i én og sammen fortælling om dét sociale ældrebolig liv. Tak for opmærksomheden! 7

8 Referencer: Hirschman, A. O. (1970): Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in Forms, Organizations, and States. Harvard University Press. Jensen, L. (1997): Demokratiforestillinger I den almennyttige boligsektor. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Ph.D.-afhandling. Ældrekommissionen (1980): Aldersforandringer ældrepolitikkens forudsætninger. Ældrekommissionens 1. delrapport. Ældrekommissionen (1982): Sammenhæng i ældrepolitikken. Ældrekommissionens 3. og afsluttende delrapport. Trivsel i ældreboliger Om fremtidens samarbejde og er udarbejdet i regi af KAB som en erfaringsopsamling foretaget af KerstinLorenzen & Christina Udesen i september

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage

Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage 1 KAPITEL 1: INDLEDENDE AFSNIT... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 PROBLEMFELT...

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Henriette Holmskov og Anne

Læs mere

Udvikling af særboliger

Udvikling af særboliger Udvikling af særboliger fra herberg/gaden til egen bolig fysisk teknisk analyse KUBEN MANAGEMENT November 2008 Laura Helene Højring Kuben Management 2008 Version 1, November 2008 Tryk: Kuben Management

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

DEN SOCIALE KANDIDATUDDANNELSE SPECIALE VISITATORS ROLLE I DEN KOMMUNALE ORGANISATION

DEN SOCIALE KANDIDATUDDANNELSE SPECIALE VISITATORS ROLLE I DEN KOMMUNALE ORGANISATION DEN SOCIALE KANDIDATUDDANNELSE SPECIALE VISITATORS ROLLE I DEN KOMMUNALE ORGANISATION ET CASESTUDIE Studerende: DORRIT DYHRBERG Vejleder: CLAUS ARNE HANSEN Den Sociale Højskole København Aalborg Universitet

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND? Foreningen af kommunale social-, sundhedsog arbejdsmarkedschefer i Danmark Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere