1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob) 1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Lovforslaget er sendt i høring til de interesseorganisationer og myndigheder, der traditionelt høres i forbindelse med ændringer af arbejdsskadesikringsloven. Lovforslaget har endvidere været offentligt tilgængeligt på Høringsportalen. Æbeløgade 1 Postboks København Ø Tlf Fax cvr.nr Man Ons 9-14 Tors 9-16 Fre november 2005 Sag nr ler/pkh Internationalt og Politisk Sekretariat Følgende høringsparter har ikke afgivet høringssvar: Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Håndværksrådet Justitsministeriet Finansministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Følgende høringsparter havde ikke bemærkninger til lovforslaget: Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Finanstilsynet Forsvarsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Følgende høringsparter tilslutter sig lovforslaget: Dansk Arbejdsgiverforening Den Kristelige Fagbevægelse Finanssektorens Arbejdsgiverforening Kommunernes Landsforening Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Følgende høringsparter har bemærkninger til lovforslaget: Advokatrådet Ankestyrelsen Arbejdsskadeforeningen AVS fælles med Landsforeningen af Arbejdsskadede Fagligt Fælles Forbund

2 Forbundet Træ Industri Byg Forsikring & Pension Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Kommuneforsikring (henviser til høringssvar fra Forsikring & Pension) Landsorganisationen i Danmark Skatteministeriet Socialministeriet Tryg Forsikring i fællesskab med Codan Forsikring s. 2/5 2. Justeringer af lovforslaget I det lovforslag, der blev sendt i høring indgik et forslag om at nedsætte den årsløn, der anvendes til beregning af erstatning, med arbejdsmarkedsbidraget. Ved finanslovsaftalen for 2006 er det aftalt, at dette forslag ikke skal gennemføres. Bemærkninger til dette forslag kommenteres derfor ikke i dette notat. Lovforslaget er justeret på baggrund af finanslovsaftalen. Lovforslaget er videre justeret på enkelte områder, der fremgår af de følgende bemærkninger. Nye punkter I punkt 3 præciseres, at erstatninger, der udbetales efter en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne efter forslagets 17 a, stk. 3, ikke kan kapitaliseres. Det svarer til reglen for andre midlertidige erstatninger. Punkterne 4 og 5 er alene konsekvensændringer som følge af lov om finansiel virksomhed. Konsekvensændringerne er ønsket af Finanstilsynet. Herudover er der ikke ændret i selve lovforslaget. Enkelte høringssvar har givet anledning til justeringer af lovforslagets bemærkninger, jf. nedenfor. 3. Bemærkninger I det følgende gennemgås de enkelte høringssvar. Beskæftigelsesministeriets bemærkninger til kommentarerne fremgår i kursiv. Advokatrådet, Arbejdsskadeforeningen AVS i fællesskab med Landsforeningen af Arbejdsskadede, Fagligt Fælles Forbund, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Landsorganisationen i Danmark og Forbundet Træ Industri Byg er af den opfattelse, at lovforslaget ikke bør fremsættes, idet forslaget griber ind i Arbejdsskadeudvalg 2005s arbejde og forringer udvalgets muligheder for at finde en samlet løsning i overensstemmelse med udvalgets kommissorium. Der er delvist sammenfald mellem lovforslaget og kommissoriet for Arbejdsskadeudvalget Det udelukker ikke, at regeringen gennemfører nødven-

3 dige justeringer af arbejdsskadesikringsloven inden udvalgsarbejdet er afsluttet. s. 3/5 Arbejdsskadeforeningen AVS fælles med Landsforeningen af Arbejdsskadede, Fagligt Fælles Forbund, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Landsorganisationen i Danmark peger især på, at omfanget af overkompensation er dårligt belyst, og at det reelle problem snarere er underkompensation. Omfanget af overkompensation i forhold til netop fleksjob er belyst. Lovforslaget har alene til formål at eliminere overkompensation i denne situation. Arbejdsskadeforeningen AVS fælles med Landsforeningen af Arbejdsskadede, Fagligt Fælles Forbund, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Landsorganisationen i Danmark finder videre, at ledighedsydelse og indtægt i fleksjob er sociale ydelser på lige fod med førtidspension. Ydelserne forudsætter en varig nedsættelse af erhvervsevnen. Sociale ydelser bør kunne modtages sideløbende med erstatning. Advokatrådet peger især på, at forslaget bryder med det gennemgående princip i den erstatningsretlige lovgivning om, at erstatning fastsættes uafhængigt af beskatning heraf og uafhængigt af sociale ydelser. Hvis der er behov for en regulering bør den finde sted i den sociale lovgivning og/eller i skattelovgivningen. Den foreslåede løsning indebærer, at lønnen i fleksjobbet og ledighedsydelsen for personer, der er visiteret til fleksjob, i forhold til vurdering af erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven ligestilles med arbejdsindtægt. Det bemærkes i tilknytning til Advokatrådets høringssvar, at Advokatrådet har ønsket repræsentation i Arbejdsskadeudvalget. Advokatrådet har dog ikke fået en repræsentant i Arbejdsskadeudvalget Arbejdsskadeforeningen AVS fælles med Landsforeningen af Arbejdsskadede foreslår en erstatningsydelse i form af en månedlig løbende ydelse, der skal udligne forskellen mellem sociale ydelser, herunder løn i fleksjob, og hidtidig indtægt, således at tilskadekomne samlet set kan oppebære sin hidtidige indtægt. En sådan løsning ville indebære, at der var indført erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i arbejdsskadesikringsloven. Dette har der ikke tidligere været politisk interesse for. Ankestyrelsen har en række bemærkninger især til lovforslagets bemærkninger. Nogle af disse bemærkninger har karakter af konstateringer, hvilket ikke har givet anledning til justering af lovforslaget eller af bemærkninger. Andre bemærkninger har karakter af præciseringer. Disse bemærkninger er indarbejdet i lovforslagets bemærkninger.

4 Skatteministeriets bemærkninger er relateret til de dele af lovforslaget, der er udgået og kommenteres derfor ikke i dette notat. s. 4/5 Socialministeriets kommentarer er indarbejdet i lovforslaget for så vidt angår den del af lovforslaget, der er opretholdt. Forsikring & Pension er kommet med forslag og korrektioner af teknisk karakter, hvilket er udmøntet i præciseringer i lovforslagets bemærkninger. Forslaget fra Forsikring & Pension om at dele 17 a i to dele er ikke imødekommet. Der er ikke indholdsmæssig forskel på de to formuleringer. Forsikring & Pensions formulering skønnes ikke bedre end den foreslåede formulering. Forsikring & Pension peger på, at antallet af og størrelsen af krav efter erstatningsansvarsloven vil stige med øgede udgifter for ansvarsforsikringsselskaberne. Herved vil den anførte besparelse på arbejdsskadesikringen blive kanaliseret over i ansvarsforsikringen. FTF har udtalt sig i samme retning. Der er ikke tvivl om, at kravene efter ansvarsforsikringen (erstatningsansvarsloven) vil stige. Det er ikke muligt at beregne denne stigning. Der kan ikke rejses krav i alle arbejdsskadesager. Krav efter erstatningsansvarsloven forudsætter en ansvarlig skadevolder. Det kan være arbejdsgiveren eller andre (for eksempel ved færdselsskader). Forsikring & Pension peger videre på, at forslaget om erstatning til personer i fleksjob kan medføre overkompensation til personer, der modtager ledighedsydelse set i forhold til en vurdering, der er baseret på, hvad tilskadekomne efter et skøn ville kunne tjene på arbejdsmarkedet. Ved den foreslåede model sikres, at tilskadekomne ikke opnår kompensation ud over indtjeningen i det hidtidige job. Ved en eventuel skønsmæssig fastsættelse af tabet, som foreslået af Forsikring & Pension ville tilskadekomne blive kompenseret under 100 pct. Forsikring & Pension peger endeligt på, at den beregnede besparelse for det private erhvervsliv i form af lavere forsikringspræmier bør nedtones, idet forsikringsbranchen drives i et meget konkurrencepræget marked og idet forslaget som afledt effekt vil føre til fremsættelsen af flere differencekrav efter erstatningsansvarslovens regler i forhold til arbejdsgiverne. Dette vil igen føre til et øget pres på erhvervsansvarsforsikringerne med højere præmier til følge. Der er ikke tvivl om, at kravene efter ansvarsforsikringen (erstatningsansvarsloven) vil stige. Det er ikke muligt at beregne denne stigning. Der kan ikke rejses krav i alle arbejdsskadesager. Krav efter erstatningsansvarsloven forudsætter en ansvarlig skadevolder. Det kan være arbejdsgiveren eller andre (for eksempel ved færdselsskader). Landsorganisationen i Danmark, Advokatrådet, Fagligt Fællesforbund og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd peger ligeledes på, at forslaget kan føre til et øget antal differencekrav.

5 Tryg Forsikring har i fællesskab med Codan Forsikring afgivet separat høringssvar som supplement til høringssvaret fra Forsikring & Pension med forslag til en hurtigere ikrafttrædelse af forslaget. s. 5/5 Det er forslået, at forslaget for så vidt angår personer i fleksjob, anvendes ved afgørelser, der træffes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Disse forsikringsselskaber peger på, at ændringen vil sikre, at intentionen om at hindre overkompensation sker så tidligt som mulig, og peger videre på, at der vil være en yderligere besparelse ved denne ændring En ændring af lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse vil give en større besparelse som anført af forsikringsselskaberne. Bemærkningerne fra Tryg og Codan har ikke givet anledning til at ændre lovforslaget, da personer, der er kommet til skade før lovforslaget har en berettiget forventning om at opnå erstatning i overensstemmelse med de regler, der gælder på skadetidspunktet. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd foreslår en regel svarende til reglen, der anvendes ved revalideringsydelse, om at den samlede indtægt i form af løn i fleksjob og løbende erstatningsydelse ikke overstiger hidtidig indtægt. Den foreslåede løsning indebærer netop, at den samlede indtjening ikke overstiger hidtidig indtjening. Den foreslåede løsning indebærer til forskel fra løsningen for så vidt angår samspillet med revalideringsydelse at det er erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven, der nedsættes. Fagligt Fælles Forbund, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Landsorganisationen i Danmark og Træ-Industri-Byg udtrykker bekymring for det øgede antal genoptagelser, set i lyset af, at Arbejdsskadestyrelsen allerede har lange sagsbehandlingstider i forbindelse med genoptagelse. Det må antages, at flere sager skal genoptages. Da der ikke længere er tale om en skønsmæssig fastsættelse af tabet af erhvervsevne, men en fastsættelse af tabet, der er baseret på en fast lovbestemmelsen, må det antages, at disse sager ikke trækker ud.

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen, 8. kontor Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø. Den 15. marts 2002 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere