Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte"

Transkript

1 Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område (hvor dækker aftalen) Aftalens område (hvem dækker aftalen) Administration af gruppelivsaftalen Hovedforsikringssum Børnesum Invalidesum Kritisk Sygdom Forsikringens ophør Udbetaling af hovedforsikringssum og børnesum Udbetaling af invalidesum Præmiebetaling Dækning under orlov Bonus Ikrafttræden og opsigelse Side 2

3 Side 3 1. Aftalens område (hvor dækker aftalen). Denne aftale omfatter de i 2 omhandlede personalegrupper inden for KTO s forhandlingsområde, der er ansat i: 1) KL s forhandlingsområder. 2) regional tjeneste 3) selvejende dag- og/ eller døgninstitutioner,- dog for Københavns Kommune vedkommende alle selvejende institutioner m.v. som kommunen/regionen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af kommunale / regionale overenskomster og 4) naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder. For øvrige selvejende institutioner, der ikke er direkte under Kommunernes Lønningsnævns eller Regionernes Lønnings og takstnævns tilsyn, gælder, at det er frivilligt for disse institutioner, om de vil tilmelde sig aftalerne. Hvis institutionerne ønsker dette, retter den selvejende institution henvendelse herom til Forenede Gruppeliv med angivelse af institutionens navn, adresse og SE nummer. For selvejende institutioner, der får foretaget lønberegning af kommunen/ regionen, bør henvendelse til Forenede Gruppeliv ske gennem kommunen / regionen 2. Aftalens område (hvem dækker aftalen) Aftalen omfatter følgende grupper af ansatte, der er fyldt 18 år og som har mindst 8 timers ugentlig beskæftigelse. 1) Tjenestemænd i kommuner og regioner, der får udbetalt løn, rådighedsløn eller ventepenge jf. dog stk.3. 2) Tjenestemandspensionister, der er fratrådt med aktuel egenpension den 1. juli 1969 eller senere jf. dog stk.3. 3) Reglementsansatte ved dag - og døgninstitutioner for børn og unge. 4) Tidligere sygekassefunktionærer. 5) Ansatte hvortil arbejdsgiveren indbetaler et pensionsbidrag til en ikke fuldt udbygget pensionsordning, forudsat det samlede bidrag er under 8,22 pct. 6) Andre personalegrupper, der ikke er tjenestemænd og hvortil arbejdsgiveren ikke indbetaler et pensionsbidrag Litra 6) omfatter f.eks. elever, vikarer og ansatte med ret til en fuldt udbygget overenskomstpensionsordning, som ikke opfylder karensbetingelserne (21 år og 1 års ansættelse), herunder også personer ansat i fleksjob eller dagpengeberettigede ledige i løntilskudsjob jf. Rammeaftale om socialt kapitel

4 Side 4 Stk. 2. Tjenestemænd, reglementsansatte og tidligere sygekassefunktionærer er omfattet af aftalen straks fra ansættelsen. Andre, der er omfattet af aftalen jf. litra 5) og 6), bliver omfattet af aftalen efter 6 måneders uafbrudt ansættelse i en kommune eller region. stk.2 Karenstiden kan påbegyndes forud for det fyldte 18.år med den virkning, at medarbejderen kan opnå dækning fra det fyldte 18. år. Ved direkte stillingsskift inden for aftalens område bortfalder kravet om 6 måneders ansættelse, forudsat gruppelivsrettigheder er opnået inden stillingsskift. Der skal foreligge et uafbrudt ansættelsesforhold med mindst gennemsnitligt 8 timers beskæftigelse om ugen. Uger, hvor der efter aftale ikke skal præsteres arbejdstimer, kan også indgå i ansættelsesperioden, (f.eks. for medarbejdere, der er ansat med tjeneste hver anden uge med mindst 16 timers ugentlig beskæftigelse). Egentlige sæsonarbejdere f.eks. medarbejdere, der ansættes om foråret og afskediges ved vinterens begyndelse (typisk gartnere og specialarbejdere), skal ved genansættelse året efter ikke gennemgå ny karenstid. Herudover skal uafbrudt ansættelse forstås bogstaveligt og ethvert ophør eller slip i ansættelsesperioden bevirker, at der skal gennemgås en ny karensperiode. En permanent ændring af arbejdstiden til under 8 timer pr. uge vil medføre, at medarbejderen ikke længere vil være omfattet af gruppelivsaftalen. Hvis beskæftigelsen i en periode under ansættelsen - kortvarigt - er under 8 timer pr. uge, indebærer det ikke en udtræden af aftalen, hvis det i øvrigt er hensigten, at medarbejderen skal have en beskæftigelse på mindst 8 timer pr. uge i gennemsnit. Månedslønnede rengøringsassistenter og erhvervsuddannede serviceassistenter, der er beskæftiget mindst 8 timer pr. uge i skoleuger (40 uger pr. år), er omfattet af gruppelivsaftalen efter 6 måneders uafbrudt ansættelse, uanset at visse uger i ansættelsesperioden er arbejdsfri. For så vidt angår timelønnede, og spørgsmålet om der er tale om "slip i ansættelsesperioden" henvises i øvrigt til administrationsgrundlaget til rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse (KL s administrative information af nr af 12. december 2002 eller tilsvarende administrationsgrundlag for regionerne). Tjenestemandsansatte lærere i den lukkede gruppe, er ikke omfattet af aftalen. 3. Administration af gruppelivsaftalen Aftalen administreres gennem Kommunernes Pensionsforsikring A/S af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv (FG) i henhold til særlig gruppelivsaftale indgået mellem KL, Regionernes Lønnings - og takstnævn og FG. Stk.2. Indtil 31. december 2008 administreres gruppelivsordningen i forhold til tjenestemænd m.fl. i Københavns Kommune fortsat af ALKA.

5 4. Hovedforsikringssum Side 5. Forsikringsydelsen består af en hovedforsikringssum samt tillæg for eventuelle børn under 21 år. Stk. 2. Forsikringssummen udbetales ved et gruppemedlems død før udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 67 år. Stk. 3 Forsikringssummen fastsættes efter medlemmets alder ved dødsfald efter følgende skala: Forsikringssum inkl. bonusforhøjelse pr. 1/ fyldt alder under 62 år kr. fyldt alder 62 år kr. fyldt alder 63 år kr. fyldt alder 64 år kr. fyldt alder 65 år kr. fyldt alder 66 år kr. fyldt alder 67 år 0 kr. Stk. 4. Ved dødsfald blandt følgende medarbejdergrupper: Tandteknikere - overenskomst med KL. Månedslønnede tandklinikass. - overenskomst med KL. Laborantelever, laboranter - overenskomst med KL. Laboratorieteknikere og miljøteknikere - overenskomst med KL. Månedslønnede defektricer - overenskomst med KL. Tandplejere - overenskomst med KL eller RLTN. udbetales mindst kr inkl. eventuelle børnesummer. Minimumsydelsen kan få betydning, hvis gruppelivsmedlemmet dør som 66- årig, hvor dækningssummen er kr Stk. 5 Hovedforsikringssummen til egenpensionister, jf. 2, stk. 1, litra 2), udbetales med 50 af den i stk. 2 nævnte skala. 5. Børnesum Efterlader et gruppemedlem ved sin død børn under 21 år, udbetales yderligere for hvert barn kr

6 Side 6 6. Invalidesum Med virkning fra 1. januar 2003 udbetales en invalidesum på kr , når et gruppemedlem fratræder sin stilling før det 60.år, og det efter en lægelig vurdering konstateres, at gruppemedlemmets erhvervsevne på afskedstidspunktet er nedsat med mindst 2/3. En udbetalt invalidesum fratrækkes en eventuel senere udbetaling af dødsfaldssummen. 7. Kritisk Sygdom Hvis et gruppemedlem pådrager sig en kritisk sygdom, som omhandlet i forsikringsbetingelserne fra Forenede Gruppeliv, udbetales en forsikringssum på kr jf. dog stk. 3. Dækningen ved kritisk sygdom kan dog ikke overstige dødsfaldssummen Stk. 2. Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom bortfalder dækning ved kritisk sygdom for det pågældende gruppemedlem. Hvis forsikrede dør inden 3 måneder efter, at diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldssummen. Stk. 3 Tjenestemandspensionister jf. 2, stk. 1 litra 2) er ikke omfattet af adgangen til udbetaling af en forsikringssum på kr. ved kritisk sygdom. De sygdomme, der i henhold til forsikringen betegnes som kritisk sygdom og udløser en forsikringssum, fremgår af forsikringsbetingelserne fra Forenede gruppeliv. Der henvises til FG s hjemmeside forsikringsoversigter, Gruppelivsaftale for kommunale tjenestemænd m.fl. 8. Forsikringens ophør Forsikringen ophører. 1) ved udgangen af den måned, hvori fratrædelsen sker 2) ved udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 67 år, uanset om den pågældende fortsat er ansat eller på dette tidspunkt er pensioneret. 3) Når et gruppemedlem indtræder i en fuldt udbygget pensionsordning, hvortil kommunen/regionen yder tilskud 9. Udbetaling af hovedforsikringssum og børnesum Ved et gruppemedlems død udbetales forsikringssummen til den pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og Forenede Gruppeliv. Dødsfald anmeldes af kommunen / regionen til Forenede Gruppeliv. Nærmeste pårørende er i henhold til forsikringsaftalelovens 105 a 1) Ægtefælle/registreret partner

7 Side 7 2) Samlever, der lever sammen med den forsikrede på fællesbopæl og som venter, har eller har haft barn sammen med den forsikrede eller som har levet sammen med den forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3) Livsarvinger 4) Arvinger i henhold til testamente 5) Øvrige arvinger (forældre - og bedsteforældrelinjen). Forsikringsaftalelovens 105a er trådt i kraft den 1. januar For så vidt angår tjenestemænd m.fl., der den 31. december 2007 var ansat i en kommune/region og omfattet af Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2002 for tjenestemænd og visse andre ansatte, henvises til KL s administrative information nr af 24. juni Stk. 2 Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle, udbetales til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder summen det pågældende barn. Stk. 3 Efterlades ingen ægtefælle, samlever, børn eller børnebørn, særligt begunstiget, testaments- eller legal arving, sker der ingen udbetaling. 10. Udbetaling af invalidesum Invalidesummen udbetales til gruppemedlemmet. 11. Præmiebetaling Til dækning af de omkostninger, der er forbundet med ordningen, afkortes i de pågældendes løn, rådighedsløn, ventepenge eller pension en forsikringspræmie, hvis størrelse fastsættes efter gruppelivsordning nr i Forenede Gruppeliv på grundlag af oplysninger om antallet af forsikrede og disses aldersfordeling. Kommunerne/regionerne indbetaler præmierne til Forenede Gruppeliv efter nærmere aftalte regler. Til udligning yder kommunerne/regionerne de pågældende et tillæg til løn, pension, rådighedsløn eller ventepenge af samme størrelse som forsikringspræmien, benævnt gruppelivstillæg. Præmien er med virkning fra 1.april 2006 kr. 170,43 kr. pr. måned. For månedslønnede medarbejdere fradrages/tillægges beløbet hver måned i forbindelse med lønberegningen. Præmien for den pågældende måned skal afregnes månedsvis til Forenede Gruppeliv (FG) dog indtil 31. december 2008 til ALKA for så vidt angår medarbejdere i Københavns Kommune, jf. 3, stk. 2. For 14-dages-lønnede udgør fradraget/gruppelivstillægget kr. 78,66 pr. lønperiode. Afregning sker ligeledes månedsvis. For medarbejdere, der har karenstid, beregnes fradrag og gruppelivstillæg i den første lønperiode, hvori 6 måneders dagen for ansættelsen falder. Ifølge de almindelige forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikringen kan der for en medarbejder, der fratræder, fordi erhvervsevnen på fratrædelsestidspunktet er nedsat med 2/3 på grund af sygdom eller ulykke, ydes præmiefri dækning, så længe erhvervsudygtigheden varer, dog højst i 3 år og længst til det 67.år. An-

8 Side 8 søgning om præmiefritagelse indgives gennem kommunen til Forenede Gruppeliv. Muligheden er ikke aktuel for tjenestemænd.. Tjenestemænd, der fratræder, fordi erhvervsevnen er nedsat med 2/3 overgår til tjenestemandspension, og er dermed fortsat dækket af gruppelivsforsikringen jf. 2 Stk. 2 Gruppelivstillægget indgår ikke i grundlaget for beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse. 12. Dækning under orlov Dækningen opretholdes uden præmiebetaling under lovligt fravær uden løn i forbindelse med sygdom, barsel og adoptionsorlov, bevilget tjenestefrihed uden løn i henhold til lov om børnepasningsorlov, varetagelse af ombud og medlemskab af Folketinget eller Europa-Parlamentet, værnepligt og ferie, forudsat ansættelsesforholdet består. Dækning uden præmiebetaling opretholdes ligeledes ved andet godkendt fravær i indtil 3 måneder uden løn, forudsat ansættelsesforholdet består. Stk. 2 Tjenestemænd, der får tjenestefrihed for en nærmere fastsat periode, herunder i forbindelse med aftjening af værnepligt, er fortsat omfattet af gruppelivsforsikringen. Det er dog en forudsætning, at pågældende ikke i tjenestefrihedsperioden omfattes af en gruppelivsaftale i en anden kommune/region. Der indbetales ikke præmie i tjenestefrihedsperioden. 13. Bonus Bonus, som måtte tilkomme gruppelivsordningen, indbetales til Gruppelivsforsikringens Bonusreguleringskonto. 14. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale er gældende fra 1. oktober 2008 og indtil videre, dog længst indtil det tidspunkt, hvor gruppelivsordning nr , aftalt mellem KL, RLTN og Forenede Gruppeliv måtte være opsagt. Aftalen erstatter Aftale om gruppelivsforsikring pr.1. april 2002 for tjenestemænd og visse andre ansatte med senere ændringer. Stk. 2 Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts København, den 12. januar 2008 For

9 KL Mads Lebech Kent Lassen Side 9 For RLTN Signe Friberg Nielsen Ole Lund Jensen For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Anders B. Christensen Jørgen Holst

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2013 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter...11

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2011 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2011-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter..12

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere