HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 10. marts 2011 og af Østre Landsrets 10. afdeling den 18. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Jon Stokholm, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Jan Schans Christensen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Anbringender Ikast Betonvarefabrik A/S har for Højesteret frafaldet sit anbringende om manglende årsagssammenhæng, således at parterne for Højesteret er enige om, at det kan lægges til grund, at A hvis arbejdsulykken ikke var sket ville have fortsat med at arbejde frem til den 1. september 2011, og at han ville have optjent ret til efterlønspræmie i perioden fra den 16. november 2009 til den 30. august Supplerende sagsfremstilling Den erstatning for tab af erhvervsevne, som Arbejdsskadestyrelsen den 25. februar 2008 tilkendte A, udgør rettelig kr.

2 - 2 - Differenceerstatningen på kr., som A herudover har modtaget fra Ikast Betonvarefabrik, fremkommer således: Erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarslovens 5-7: 10 x kr. (årsløn) x 35% kr. Fradrag for aldersreduktion efter erstatningsansvarslovens kr kr. Fradrag af erstatningsydelse efter arbejdsskadesikringsloven kr. Difference kr. Retsgrundlag Ved lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om seniorydelse og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (fleksibel efterløn m.v.) blev der i loven indsat et nyt kapitel 11 a om efterløn, herunder 74 k, der var sålydende: 74 k. Et medlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter, at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie, når medlemmet fylder 65 år eller afgår ved døden. Det er en betingelse, at medlemmet ikke har fået udbetalt delpension efter lov om delpension. Det er endvidere en betingelse, at der ikke er sket tilbagebetaling af efterlønsbidraget efter 77 a. Stk. 2. For medlemmer, som opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede, jf. 74 j, stk. 1, jf. stk. 2, efter udløbet af perioden på mindst 2 år, jf. stk. 1, udgør præmien 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis, jf. 47. For andre udgør præmien 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis, jf. 70. Præmien ydes for hver 481 timer, dog højst for 12 gange 481 timer. I bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende 1998/99, tillæg A, s ff) hedder det bl.a.: Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger I. Indledning Lovforslaget er opfølgning på den del af aftalen indgået mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om fi-

3 - 3 - nansloven for 1999, der vedrører et nyt tilbagetrækningssystem med virkning fra 1. juli Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lov om social pension (Nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år m.v.), lov om ændring af lov om delpension (Ændring af fradragsregler m.v.), lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Fradrag for bidrag til efterlønsordningen og beskatning af tilbagebetalinger fra efterlønsordningen m.v.), lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år). Lovforslaget skal endvidere ses i forlængelse af lov nr af 23. december 1998 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om seniorydelse (Efterlønsbevis, medlemsbidrag). I de kommende år vil der ske store forskydninger i befolkningens alderssammensætning. Der bliver væsentligt flere ældre, mens antallet af personer i den erhvervsdygtige alder vil være næsten konstant. Alene antallet af personer mellem 60 og 67 år vil frem til 2010 vokse fra de nuværende ca til ca en vækst på godt 45 pct. Samtidig har der i de senere år været en tendens til, at danskerne trækker sig stadig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, bl.a. fordi de går på efterløn. Alene fra 1990 til i dag er antallet af efterlønsmodtagere vokset fra godt til ca Udviklingen har medført, at udgifterne til efterløn er vokset til ca. 16 mia. kr. om året. I de forudgående år har arbejdstyrken alligevel været næsten konstant eller stigende hvert eneste år. Selv om flere har trukket sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, har det kunnet opvejes af den forøgelse af arbejdsstyrken, som skyldes befolkningsudviklingen, ændringer i alderssammensætningen og ikke mindst stigningen i kvindernes erhvervsdeltagelse. I de kommende år, hvor antallet af ældre vokser, bliver udviklingen i tilbagetrækningsmønsteret af central betydning for udviklingen i arbejdsstyrken. Hvis en fortsat stigende andel 60 til 66 årige valgte at gå på efterløn, ville det, sammenholdt med det stigende antal ældre, medføre både stigende problemer på arbejdsmarkedet med at imødekomme private og offentlige virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft og et dobbelt pres på de offentlige finanser i form af øgede udgifter og faldende skatteindtægter. En sådan udvikling rejser en række langsigtede problemer i forhold til den økonomiske udvikling og videreudviklingen af velfærdssamfundet. Det er derfor nødvendigt at øge andelen af befolkningen i arbejdsstyrken. En af måderne hertil er at ændre tilbagetrækningsordningerne, så de lidt ældre bliver længere på arbejdsmarkedet. Regeringen har allerede taget en række initiativer, der skal øge tilbagetrækningsalderen. Der er bl.a. igangsat en seniorpolitisk indsats med særlige puljer og kampagner, og Arbejdsformidlingen har prioriteret de lidt ældre ledige som et særligt indsatsområde. Også i virkomhederne er der taget initiativer til at fastholde seniormedarbejdere. Med henblik på at sikre en senere og mere gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet foreslås et nyt tilbagetrækningssystem med virkning fra den 1. juli Den nye ordning skal give en konkret økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet og give langt mere fleksible muligheder for gradvis tilbagetrækning. Efterlønsord-

4 - 4 - ningen er samtidig en vigtig del af velfærdssamfundet, og med den nye ordning er det sikret, at der fortsat er mulighed for efterløn fra det fyldte 60. år. I det følgende omtales de enkelte elementer i hele den samlede tilbagetrækningspakke, d.v.s. også de elementer, der indgår i de tilhørende samtidigt fremsatte lovforslag: 1. Nedsættelse af folkepensionsalderen m.v. 2. Efterlønsbevis 3. Enstrenget efterlønsordning 4. Fradrag for pension 5. Særlige rettigheder for medlemmer, der udskyder overgangen til efterløn For at gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet foreslås en række særlige rettigheder for medlemmer, der udskyder overgangen til efterløn. Det foreslås, at betingelserne for at opnå disse rettigheder er, at medlemmet har fået udstedt et efterlønsbevis, og at medlemmet udskyder overgangen til efterløn i mindst 2 år efter bevisets virkningsdato og efter udstedelsen af efterlønsbeviset har arbejdet svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse, d.v.s. i mindst timer. Forslaget indebærer, at et medlem i princippet vil have mulighed for at opfylde arbejdskravet på et hvilket som helst tidspunkt inden det fyldte 65. år, hvis blot overgangen til efterløn udskydes i mere end 2 år, og de løntimer er opnået. Det er hermed den fortsatte arbejdsmarkedstilknytning, der belønnes. Opfylder medlemmet disse betingelser, opnås følgende rettigheder: 1. Ret til efterløn svarende til højst maksimale dagpenge i hele efterlønsperioden. 2. Ret til at optjene præmie. Ved arbejde ud over de timer opnås ret til en skattefri præmie ved folkepensionsalderen. Præmien udgør 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis og ydes for hver 481 timer, der svarer til arbejde i et fuldt kvartal. Der kan højst optjenes præmie for 12 kvartaler, og optjeningen kan tidligst påbegyndes 2 år efter efterlønsbevisets virkningsdato. Forslaget vil give en væsentlig økonomisk tilskyndelse for den enkelte til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning og vil dermed bidrage til at øge arbejdsudbuddet. Det skønnes, at dette regelsæt vil medføre en udskydelse af tilbagetrækningstidspunktet og dermed en forøgelse af det samlede arbejdsudbud. 6. Efterlønsbidrag 7. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag 8. Tilpasning af aktiveringsregler

5 Særligt om tjenestemænd 10. Delpension V. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Præmieordning Præmien til efterlønsberettigede, der arbejder, udgør en selvstændig tilskyndelse til at arbejde mere end 2 år efter, at retten til efterløn er opnået. I kombination med de nye fradragsregler for pension ligger der en betydelig tilskyndelse både til at udskyde tilbagetrækningsalderen og til at trække sig mere gradvist tilbage. Da præmieordningen også vil omfatte de nuværende årige, som har ret til efterløn, forventes præmien at få en vis effekt også de første år. Også for denne gruppe gælder, at de skal arbejde mindst timer, før der kan optjenes præmie. På længere sigt er det vurderingen, at præmieordningen vil yde et væsentligt bidrag til en stigende erhvervsdeltagelse blandt de 60 årige og derover og dermed til færre personer på efterløn. De samlede udgifter til selve præmien skønnes at være ubetydelige i 2001 (som er det første år, hvor der kan ske udbetalinger), 25 mio. kr. i 2002, 100 mio. kr. i 2003 og 475 mio. kr. i På længere sigt skønnes udgifterne at udgøre omkring 0,8 mia. kr. årligt. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 74 k Det foreslås, at der indføres en præmieordning. Præmien udløses ved det 65. år eller ved dødsfald inden det 65. år. Til stk. 1 Det foreslås, at et medlem, der venter med at gå på efterløn til mindst 2 år efter bevisets virkningsdato, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst timer - deltidsforsikrede dog mindst timer - eller som har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, får ret til at optjene en skattefri præmie ved arbejde herudover. Arbejdet opgøres som udgangspunkt efter samme regler som opgørelsen af beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Der henvises til bemærkningerne til 74 j, stk. 5. Præmien optjenes ved yderligere arbejde i mindst 481 timer, der svarer til arbejde i et fuldt kvartal. Arbejdet kan ligge såvel før som efter overgangen til efterløn, men arbejde inden 2 år efter bevisets virkningsdato kan ikke medregnes til optjening af præmien. For hver 481 timers arbejde udløses en portion præmie, jf. nedenfor. Ordningen er tilpasset den nye fleksible efterløn på den måde, at præmien også kan optjenes ved deltidsarbejde eller løsere arbejdsforhold. En person, der arbejder på halv tid (18,5 timer), skal således arbejde i 2 kvartaler, for at en portion udløses. Endelig foreslås det, at det bliver en betingelse for at få præmien, at der ikke er sket tilbagebetaling af efterlønsbidraget, jf. forslaget til affattelse af 77 a og bemærkningerne hertil. Baggrunden herfor er, at præmien ydes for ikke at udnytte efterlønsretten. Hvis medlemmet har fået tilbagebetalt sit efterlønsbidrag, er medlemmet ikke længere efterlønsberettiget, hvorfor der heller ikke kan udløses en præmie.

6 - 6 - Bestemmelsen i lovens 74 k er senere ændret og ved lov nr af 20. december 2006 overført til 74 m, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni De ændringer af bestemmelsen, der er gennemført, er uden betydning for den foreliggende sag. Højesterets begrundelse og resultat Spørgsmålet i sagen er, om A kan kræve, at den erstatningsansvarlige arbejdsgiver, Ikast Betonvarefabrik A/S, erstatter ham den skattefri efterlønspræmie, som han har mistet, fordi han på grund af en arbejdsskade gik på efterløn den 16. november 2007, hvor han fyldte 60 år, og ikke som planlagt den 1. september Lov om arbejdsløshedsforsikring (lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012) indeholder i kapitel 11 a regler om efterløn. Efterløn er ligesom arbejdsløshedsdagpenge en ydelse, som kan oppebæres af personer, der gennem en periode har været medlem af en arbejdsløshedskasse og betalt medlemsbidrag, herunder bidrag til efterlønsordningen. Ordningen er ud over ved medlemsbidrag finansieret ved bidrag fra det offentlige. Ud over den almindelige efterløn kan et medlem af en arbejdsløshedskasse oppebære en skattefri efterlønspræmie. Dette gælder lønmodtagere, der tidligst overgår til efterløn mindst to år efter, at den pågældende havde ret til at gå på efterløn, og som efter dette tidspunkt har haft lønarbejde i et nærmere bestemt omfang (timetal). Efter forarbejderne til lov om arbejdsløshedsforsikring (Folketingstidende 1998/99, tillæg A, s. 4158) skal det nye tilbagetrækningssystem sikre en senere og mere gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ved, at der gives en konkret økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet, således at andelen af befolkningen i arbejdsstyrken øges. Efterlønspræmien ydes for ikke at udnytte efterlønsretten. Ordningen finansieres af det offentlige. Tre dommere Niels Grubbe, Hanne Schmidt og Jan Schans Christensen udtaler: Efterlønspræmien indgår som et element i efterlønsordningen og er betinget af en arbejdspræstation. Præmien er efter vores opfattelse erstatningsretligt værnet og kan ikke sidestilles med en social ydelse, uanset at den er finansieret af det offentlige. Det forhold, at vederlæggelsen

7 - 7 - af en fortsat arbejdspræstation skyldes arbejdsmarkedspolitiske hensyn kan efter vores opfattelse ikke føre til et andet resultat. Det er ubestridt for Højesteret, at A havde planlagt at overgå til efterløn den 1. september 2011, men at han som følge af arbejdsskaden gik på efterløn den 16. november Det er således arbejdsskaden og hans derved forringede erhvervsevne, der er årsag til, at han ophørte med at arbejde i 2007 før tid og derfor ikke optjente efterlønspræmie i perioden Mistet efterlønspræmie må efter vores opfattelse sidestilles med mistet erhvervsindtægt ved opgørelsen af erhvervsevnetab efter 5-7 i erstatningsansvarsloven, således at erhvervsevnetabserstatningen også skal dække dette tab. A havde endnu ikke påbegyndt optjeningsperioden, og efterlønspræmien er ikke indgået ved beregning af hans årsløn efter lovens 7, stk. 1. Der er ikke grundlag for at antage, at en skønsmæssig beregning efter 7, stk. 2, under hensyntagen til den mistede efterlønspræmie ville have ført til en større erhvervsevnetabserstatning end A blev tilkendt. Herefter finder vi, at A ikke har krav på mererstatning, og stemmer for at stadfæste dommen. Dommerne Jon Stokholm og Michael Rekling udtaler: Vi lægger vægt på, at formålet med indførelsen af ordningen med en skattefri præmie var generelt at sikre en senere tilbagetrækning fra det danske arbejdsmarked med henblik på en forøgelse af det samlede arbejdsudbud, og at det fremgår af forarbejderne til lovgivningen herom, at præmien ydes for ikke at udnytte efterlønsretten. Vi finder herefter, at præmieordningen har karakter af en arbejdsmarkedspolitisk ydelse, som ikke på samme måde som en arbejdsfortjeneste har den tilknytning til det individuelle arbejdsforhold, som må kræves for, at en mistet ret til præmien kan anses for omfattet af de tab, der skal erstattes efter erstatningsansvarslovens 1. A er efter vores opfattelse heller ikke på andet grundlag berettiget til at få dækket den mistede præmie som et erstatningsberettiget tab. Med denne begrundelse stemmer også vi for at stadfæste landsrettens dom. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom.

8 - 8 - Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale kr. til Ikast Betonvarefabrik A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

KAPITEL II EFTERLØN OG PENSIONSALDER. II.1 Indledning

KAPITEL II EFTERLØN OG PENSIONSALDER. II.1 Indledning KAPITEL II EFTERLØN OG PENSIONSALDER II.1 Indledning Historisk høje stigninger i restlevetiden for ældre I alle vestlige lande stiger levetiden blandt ældre væsentligt hurtigere, end det tidligere er set.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere