3. Fremlæggelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Fremlæggelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor."

Transkript

1 Onsdag d. 25. april 2Ot2 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Blommehaven, i Østsjæl la nds B ridgecente r, Tige rvej L2-14, 4600 Køge Der var i alt fremmødt 34 repræsentanter for ejerlejlighedsejere svarende til fordelingstal 3.525,90 ud af foreningens samlede fordelingsta I ,9O. Foreningens administrator, Cubus Administration, var repræsenteret af ejendomsadministrator Steen Skals. 1. Valg af dirigent og referent. Formand Morten Hamann-Olsen foreslog på bestyrelsens vegne Steen Skals som dirigent og referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og tillige beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år. Formand Morten Hamann-Olsen aflagde bestyrelsens beretning som er vedlagt referatet. Storskraldsordning fungerer generelt fint. Dog vil der blive afsat mere plads til storskrald fremover. Viceværten blev opfordret til at bruge mindre salt. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Regnskabet for 2011 som var udarbejdet af Addere Revision blev gennemgået af administrator Steen Skals. Regnskabet udviste et underskud på kr ,00. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. Fremlæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår og forslag om forhøjelse af fællesudgifterne. Budgettet for 2Ot2 blev gennemgået af Steen Skals Budgettet blev vedtaget med uændrede fællesudgifter. 5. Valg af formand. Formanden Morten Hamann-Olsen var på valg og var villig til genvalgt Morten Hamann-Olsen blev genvalgt som formand. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen blev følgende valgt: Peter Bjerre Olsen, Blommehaven 4 blev valgt for 2 år og Rui Pedro Martins, Blommehaven 30 blev valgt for 1 år.

2 7. Valg af 2 suppleanter. Som suppleanter valgtes Thomas Petersen, Blommehaven 34 og Jacob Hansen, Blommehaven 10. Bestyrelsen består herefter af: Morten Hamann-Olsen, formand, Blommehaven 39 (på valg i2ol4l Brian Nielsen, best.medlem, Blommehaven 46, (på valg i 2013) Yakup Pelit, best.medlem, Blommehaven 20 (på valg i2013) Peter Bjerre Olsen, best.medlem, Blommehaven 4 (på valg i2014) Rui Pedro Martins, best.medlem, Blommehaven 30 (på valg i2013) Suppleanter: Thomas Petersen, Blommehaven 34 og Jacob Hansen, Blommehaven Valg af revisor og revisorsuppleant. Addere Revision blev genvalgt som revisor. 9. Valg af administrator. Cubus Administration blev genvalgt som administrator. 10. Behandling af indkomne forslag. Forslag 1 Forslag om ændring af vedtægternes stk. 10.3, stk og stk valg af formand og dagsorden til generalforsamling 31 lejligheder repræsenterende fordelingstal stemte ja og 3 lejligheder repræsenterende fordelingstal stemte imod. Forslaget opnåede således % af de afgivne stemmer efter både antal og efter fordelingstal, hvorfor forslaget ska I til afstemning på en ekstraordinær genera lforsamling. Forslag 2 Forslag om at vedtægternes S 21.3 ændres henvisning til hjemmeside 33 lejligheder repræsenterende fordelingstal3.426,7o stemte ja og 1 lejlighed repræsenterende fordelingsta I 99,20 stemte imod. Forslaget opnåede således % af de afgivne stemmer efter både antal og efter fordelingstal, hvorfor forslaget skal til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Forslag 3 Forslag om at udvidelse af terrasser og tilladelse til opsætning af 2 altaner pr. leilighed 11 lejligheder repræsenterende fordelingstal L.L78,9O stemte ja og 23 lejligheder repræsenterende fordelingsta I stemte imod.

3 Forslaget opnåede således ikke% af de afgivne stemmer efter både antal og efter fordelingstal, hvorfor forslaget ikke blev vedtaget. 11. Eventuelt, Hundeejere opfordres stadig til selv at fjerne deres hundes efterladenskaber. Brug af grill på altaner er tilladt. Beboerne opfordres til at vise hensyn. Opfordring til at cyklerne i cykelstativer. Ser ikke særlig godt ud med at alle de cykler der ikke stilles icykelstativ. En beboer nævnte at der er meget kalk i vandet. Det betyder at toiletter og vandarmaturer kalker hurtigt til. Hvis man har problemer med kalk i vandet kan man kontakte Tommy i Blommehaven 2. I den blok har de sat et armatur på rørene som skal nedsætte problemerne med kalk. Rasmus Hansen vil indhente priser på solcelleanlæg da de fleste syntes det kunne være en god ide med solcelleanlæg. Var dog bekymrede for økonomien. Der vil blive opsat nogle træer i bebyggelsen. Kommet nogle forslag fra et af foreningens udvalg. lnge Lise meldte sig til udvalget for sommerfesten. Genera lforsa m li ngen blev afsl uttet kl Som dirigent Som formand -Jl.>-_ å)ep^t-a Steen Skals Morten Hamann-Olsen

4 Beretning 20LL Storskrald Den nye storskraldsordning, som trådte ikraft iapril 11, harfungeret meget fint. Beboerne er flinke til, at samle storskrald sammen og sætte Oet frem-på afhentningsdagen. Kommunen er tilfreds med at vi er gået over til denne ordning i stedet for containerne. Pære-/Morelhaven gik senere på året over til samme ordning. Stier og mc-parkering I løbet af foråret fik vi etableret betonstier ud til parkeringspladserne, samt sti mellem nr. 51 og containerne i den ende mod Morelhaven. en Vi fik lavet et område til parkering af motorcykler og fik ved samme lejlighed 2 parkeringspladser mere, udgiften blev delt ligeligt mellem Blommeog Morelhaven. De grønne områder Vi nedsatte på sidste generalforsamling et lille udvalg, som kom med en masse gode ideer til, at vi får de grønne områder til at fremstå pænere. Bestyrelsen takker for deres store indsats. Vi har stadig lidt problemer med græsset flere steder på vores område. Vi har forsøgt med muld og nyt græs flere steder, uden større held alle steder. Bl.a. på hjørneine ved hovedstien gennem Blommehaven, hvor vi har forsøgt med armeret græs. Løsningen er måske, at vi får lagt nogle store sten på hjørnerne, så det ikke bliver så nemt at skrå over. Græsset omkring blommetræerne er blevet gravet væk, og der er lagt fiberdug og flis, træerne har fået gødning. Vi håber, at der vil komåe gang i træerne og de vil kvittere med grønne blade og blommer. Der er ved, at blive etableret en vold langs Stensbjergvej og børnehaven, for at give en helhed omkring parkeringspladsen, og for at undgå stenslag på oe biler, som parkerer mod Stensbjergvej. Vi mangler stadig at få lagt muld-på og få sået 9ræs. Lavendelbedet ved nr. 46 er blevet drænet, og der er i år blevet sat 300 nye lavendler. Der er blevet sat hæk langs urtehaverne, for at skærme dem lidt for de nærmeste beboere. Der var 13 beboere som sidste år havde valgt, at dyrke deres egne grøntsager.

5 Vicevært I september fik vi ny vicevært og KMS overtog ren- og vedligeholdelse, grunden til vi valgte at skifte vicevært, var dels en besparels" på ro ;/o og, at vi ikke var tilfredse med samarbejdet med TLH, vi syntes ikke bl.a. TLH,s vinterberedskab var tilfredsstillende, han saltede og fejede på nogle sene og nauige tidspunkter og tog ikke selv initiativ til at rydde sne på trapper og svalegange, selv efter vores opfordringer, kneb det med at komme i gang. Vi har kun fået positive tilkendegivelser omkring KMS. I oktober lavede vi en cykeloprydning, KMS kørte 15 cykler til politiet. Efterfølgende fik vi sat flere cyke^lstativer op, så nu burde der plads til alle cykler stativerne, selv om der stadig står enkelte cykler på oe 9rØnne områder wirerne, med klatreplanterne, er blevet gennemgået og efterspændt. Ventilation i etape I (nr ) Ventilationen i etape t har aldrig fungeret optimalt, det har slået fra i regnvejr, og Aicon/BBB har været her flere gange haft det firma, som har lavet installationerne, ude for at finde fejlen uden held. Det er trods mange henvendelser fra bestyrelsen, ikke lykkedes at få dem herud. Hvis de sagde de ville komme, glemte de aftalen. Vi har nu efter næsten 5 år mistet tålmodigheden med dem, og vi har haft et andet firma til at se på det. De fandt hurtigt fejlen og ventilationen har nu kørt siden januar uden problemer. De kabler der ligger på rrit på jorden nu, vil snart blive gravet ned. vi vil forsøge, at få Aicon/BBB til at betale for arbejdet, men vi må sige at vi ikke har det store håb. Døre Der er konstateret monteringsfejl ved flere døre i Blommehaven. Bestyrelsen er i løbende kontakt med Aicon/BBB om en løsning på problemet. Aicon/BBB er ikke så samarbejdsvillige, de trækker sagen ud, pt. venter vi (igen-igen) på svar. Diverse I juni afholdt vi sommerfest, dervar 11 lejligheder med ialt 26 deltager repræsenteret. Det var en hyggelig aften trods vejret, og vi håber at der også år vil blive en sommerfest, festudvalg søges. I Vi har haft 2 møder med bestyrelserne i Pære- og Morelhaven, hvor vi talte om hvad der sker i de forskellige foreninger. Bl.a. ønskes der etablere nogle hyggekroge rundt i frugthaverne, vi har lovet at finde et par beboer såm vil gå med i et udvalg. i

6 Klager Det sker vi får klager fra beboerne, mange af disse klager handler om hunde, indkøbsvogne' rod på reposer, på og omkring terrasser, cykler der parkeres på de grønne områder mm. Hunde er velkomne i Blommehaven, men det kniber for nogle få hundeejer, at samle op efter hunden og holde hunden i snor. Vi har forsøgt med skrivelser, at appellerer til hunde ejerne, men der kommer jo også fremmede hunde gennem Blommehaven, og bestyrelsen vælger at tro det er disse hundes ejere, som ikke samler op. Det pynter ikke i Blommehaven, at se der rundt omkring på svalegangene og reposerne ofte står indkøbsvogne rundt omkring, og vi vit'også ne-r aplpellerjgl, at der holdes orden og indkøbsvogne returneres til ejerne hurtigst, vogne der fjernes fra f.eks. FØtex, regnes for tyveri. Vi har fået flere cykelstativer, så nu skulle der være plads til alle cyklerne, så det ikke skulle være nødvendigt, at bruge de grønne områder til cykelparkering, som nævnt tidligere i beretningen. Diverse Vi har vores egen hjemmeside, som vi opfordre jer til at besøge, der kan i finde div. informationer, referater fra bestyrelsesmøderne mm. Jeg vil slutte af med, at takker bestyrelsen for et godt samarbejde, og takke beboerne for godt naboskab.

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Vi fik afholdt den årlige Generalforsamling og fik valgt en bestyrelse der er i gang med opgaverne.

Nyhedsbrev nr. 49. Vi fik afholdt den årlige Generalforsamling og fik valgt en bestyrelse der er i gang med opgaverne. Kære Grundejere! Nyhedsbrev nr. 49 Side 1 af 7 August 2015 Så blev det igen august og tid for Nyhedsbrev. Den sommer vil bestemt ikke indgå i kalenderen som en af de varmeste vi husker. Alligevel har der

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om 2014

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere