EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former for praktikantophold i Europa-Parlamentet 1. For at bidrage til europæisk uddannelse og borgernes faglige uddannelse samt for at give dem indblik i institutionens virksomhed tilbyder Europa-Parlamentet forskellige muligheder for praktikantophold i sit Generalsekretariat. 2. Disse muligheder er a) lønnede praktikantophold, jf. kapitel 3 i dette dokument: - Robert Schuman-ophold, almen retning, - Robert Schuman-ophold, journalistisk retning, b) ulønnede praktikantophold, jf. kapitel 4 i dette dokument. Artikel 2 Anvendelsesområde Nærværende regler finder anvendelse på alle former for praktikantophold med undtagelse af praktikantophold for konferencetolke og for oversættere, for hvilke der gælder særskilte regler. 1/12

2 Kapitel 2 Bestemmelser for alle praktikantophold Artikel 3 Administrativ og finansiel kompetence 1. Den myndighed, som har kompetence til at bevilge alle praktikantophold, der er omfattet af nærværende regler, (herefter benævnt den kompetente myndighed), er generaldirektøren for personale eller dennes stedfortræder. 2. Når Europa-Parlamentets budget er vedtaget, fastsætter den kompetente myndighed det maksimale antal lønnede og ulønnede praktikantophold, der kan gennemføres i regnskabsåret, og den procentdel af praktikantopholdene, der kan forlænges i henhold til disse regler. Artikel 4 Det Rådgivende Udvalg om Praktikantophold 1. Det Rådgivende Udvalg om Praktikantophold (herefter benævnt Praktikantudvalget) fører tilsyn med praktikantopholdenes kvalitative indhold og afvikling og sørger for de rette rammer for modtagelse af praktikanterne. Praktikantudvalget kan rette henstillinger herom til generalsekretæren. Det modtager og gennemgår praktikanternes rapporter om opholdet og vejledernes udtalelser. Resultaterne af denne gennemgang fremsendes til generalsekretæren og generaldirektøren for personale. Praktikantudvalget høres om ethvert udkast til ændring af reglerne. 2. Praktikantudvalget er sammensat af en repræsentant for hvert generaldirektorat og hver selvstændig administrativ enhed, der udpeges af generalsekretæren blandt de tjenestemænd, der er ansvarlige for praktikantophold i hver af disse enheder. Generalsekretæren udpeger også Praktikantudvalgets formand og sekretær samt en observatør fra Det Paritetiske Ligestillingsudvalg (COPEC). Medlemmernes, formandens, sekretærens og COPEC-observatørens mandat er på et år og kan fornys. 1. Praktikanten Artikel 5 Generelle adgangsbetingelser a) skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland, b) skal være fyldt 18 år ved praktikantopholdets start, c) skal have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og godt kendskab til et andet af disse sprog, d) må ikke tidligere have fået bevilget et lønnet praktikantophold eller i mere end fire på hinanden følgende uger have udført et lønnet arbejde ved en EU-institution eller for et medlem af eller en politisk gruppe i Europa-Parlamentet. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan borgere fra andre tredjelande end kandidatlandene få bevilget praktikantophold i Europa-Parlamentet med indtil 5 % af det samlede antal 2/12

3 praktikantophold som fastsat af den kompetente myndighed i henhold til artikel 3, hvis de har fået tilladelse hertil af den kompetente myndighed efter gennemgang af deres sag. Artikel 6 Adgangsprocedure 1. Ansøgninger stiles på det særlige ansøgningsskema for praktikantophold, ledsaget af alle påkrævede bilag, til Kontoret for Kontraktansatte og Robert Schuman-Ophold i Generaldirektoratet for Personale (herefter benævnt den kompetente tjenestegren). 2. Den kompetente tjenestegren undersøger, om ansøgerne opfylder de almindelige adgangsbetingelser i artikel 5 og de særlige adgangsbetingelser for de forskellige former for praktikantophold fastsat i artikel 18 og 21. For hvert enkelt opholds vedkommende fremsender tjenestegrenen alle relevante oplysninger om den pågældende ansøgning, der opfylder adgangsbetingelserne, til generaldirektørerne og de ansvarlige i de selvstændige administrative enheder i Generalsekretariatet under hensyntagen til ansøgerens ønsker om, hvor praktikantopholdet skal finde sted. Fremsendelsen kan foregå ad elektronisk vej. 3. Generaldirektørerne og de ansvarlige i de selvstændige administrative enheder i Generalsekretariatet behandler disse ansøgninger på grundlag af ansøgernes kvalifikationer, de specifikke behov forbundet med disse enheders planlagte arbejde og tjenestegrenenes muligheder for at modtage praktikanter. For hver indstillet ansøger angiver de den tjenestegren, som ansøgeren skal tilknyttes, med oplysning om navn, kontoradresse og telefonnummer på vejlederen, og fremsender det program, som vejlederen har udarbejdet for praktikantopholdet. De meddeler den kompetente tjenestegren deres valg af ansøgere i prioriteret rækkefølge. Ved ens kvalifikationer sørger tjenestegrenen for, at de indstillede ansøgere fordeles på bredest mulige geografiske grundlag, og at der sker en ligelig kønsfordeling. Europa-Parlamentet fører en personalepolitik baseret på princippet om lige muligheder og træffer positive foranstaltninger for personer med handicap som fastsat i den reviderede adfærdskodeks for beskæftigelse af handicappede, som Præsidiet vedtog den 22. juni Ud fra de indstillede ansøgere opstiller den kompetente myndighed listen over de ansøgere, der kan komme i betragtning, under hensyntagen til det samlede antal praktikantpladser, der er fastsat i henhold til artikel 3, stk Efter hver udvælgelsesprocedure underretter den kompetente myndighed Praktikantudvalget om, hvor mange ansøgninger der er modtaget, hvor mange ansøgere der opfylder adgangsbetingelserne, og hvor mange der er optaget. 6. Resultatet af udvælgelsesprøven offentliggøres ikke. Artikel 7 Praktikantens generelle pligter 1. Under hele praktikantopholdet er praktikanten tilknyttet en vejleder. 2. Praktikanten skal følge de anvisninger, han eller hun får af vejlederen og af lederne i den tjenestegren, hvori den pågældende er placeret, og skal overholde de administrative 3/12

4 direktiver fra den kompetente myndighed. Praktikanten skal også overholde Europa- Parlamentets interne bestemmelser, herunder sikkerhedsbestemmelserne. 3. Praktikanten skal bidrage til arbejdet i den tjenestegren, praktikantopholdet gennemføres i. Ophavsretten til det arbejde, der udføres under praktikantopholdet, tilhører Europa- Parlamentet. 4. Praktikanten må ikke have erhvervsmæssige forpligtelser over for tredjemand, der er uforenelige med praktikantopholdet. Praktikanten skal iagttage almindelig tilbageholdenhed og diskretion om de forhold og oplysninger, som han eller hun får kendskab til under opholdet i institutionen. Praktikanten må ikke til nogen videregive dokumenter eller oplysninger, der ikke er blevet offentliggjort, medmindre institutionen på forhånd har givet tilladelse hertil. Denne pligt gælder også efter praktikantopholdets ophør. Artikel 8 Vejlederens opgaver 1. Vejlederen udarbejder et program for praktikantopholdet og overvåger praktikantens arbejde under hele praktikantopholdet. 2. Hvis det generaldirektorat, praktikantopholdet gennemføres i, ikke har fastsat specifikke bestemmelser og meddelt disse til den kompetente tjenestegren, jf. artikel 26, stk. 2, bistår vejlederen praktikanten i alle administrative spørgsmål og varetager den administrative forbindelse mellem denne og den kompetente tjenestegren. 3. Vejlederen meddeler straks den kompetente tjenestegren enhver væsentlig begivenhed, der indtræffer under praktikantopholdet, og som denne har konstateret eller er blevet informeret om af praktikanten (herunder fravær, sygdom, ulykker, afbrydelse af praktikantopholdet). 4. Vejlederen udarbejder en udtalelse om praktikantopholdet efter den dertil opstillede model og attesterer praktikantopholdets faktiske varighed. 1. Midlertidig suspension og afbrydelse Artikel 9 Suspension af praktikantopholdet a) Den kompetente myndighed kan suspendere praktikantopholdet midlertidigt i højst en måned, eller afbryde det endeligt - enten efter begrundet anmodning fra praktikanten, stilet til den kompetente myndighed og påtegnet af vejlederen, - eller efter begrundet anmodning fra vejlederen, påtegnet af dennes generaldirektør og stilet til den kompetente myndighed; der kan anmodes om at afbryde praktikantopholdet endeligt bl.a. af tvingende arbejdsmæssige årsager, utilstrækkelig indsats fra praktikantens side, eller hvis denne ikke opfylder sine forpligtelser, - eller efter begrundet afgørelse fra den kompetente myndighed, bl.a. af tvingende arbejdsmæssige årsager, eller hvis praktikanten ikke opfylder sine forpligtelser. 4/12

5 b) Under en midlertidig suspension af praktikantopholdet suspenderes Europa- Parlamentets og praktikantens respektive rettigheder og pligter med forbehold af bestemmelserne i artikel 7, stk. 4. Hvis suspensionen sker efter anmodning fra vejlederen, kan praktikanten anmode den kompetente myndighed om at fortsætte praktikantopholdet i en anden tjenestegren eller afslutte praktikantopholdet endeligt på det tidspunkt, suspensionen træder i kraft. 2. Ubegrundet fravær Vejlederen meddeler den kompetente myndighed ethvert fravær, der ikke er begrundet ved afgørelse fra den kompetente myndighed om midlertidig suspension eller afbrydelse af praktikantopholdet eller med sygeorlov i henhold til artikel 15. I så fald meddeler den kompetente myndighed skriftligt praktikanten på den opgivne adresse, at han eller hun skal melde sig i sin tjenestegren senest en uge efter, at denne meddelelse er modtaget. Efter udløbet af denne frist afgør den kompetente myndighed, om praktikantopholdet skal anses for ophørt og i givet fald fra hvilken dato. Artikel 10 Praktikantopholdets ophør 1. Praktikantopholdet ophører ved udløbet af den bevilgede periode eller efter afgørelse fra den kompetente myndighed i henhold til forrige artikel. 2. Ved praktikantopholdets ophør udarbejder praktikanten en rapport om praktikantopholdet, og vejlederen udarbejder en udtalelse efter den dertil opstillede model. Den undertegnes af praktikanten og vejlederen, der sender den til den kompetente tjenestegren. 3. På grundlag af udtalelsen udsteder den kompetente tjenestegren et certifikat til praktikanten efter den dertil bestemte model, hvori den angiver praktikantopholdets varighed, den tjenestegren, hvor det blev gennemført, vejlederens navn og arten af de udførte opgaver. Artikel 11 Rejseudgifter ved påbegyndelse og afslutning af praktikantopholdet Ved praktikopholdets påbegyndelse og afslutning har praktikanten ret til en fast godtgørelse som bidrag til dækning af udgifter til rejsen mellem den faste bopæl og praktikstedet. For at denne ret kan gøres gældende, skal afstanden mellem de to steder være over 50 km. Efter afgørelsen om at bevilge et praktikantophold efterkommes ingen anmodninger om adresseændring for den faste bopæls vedkommende. 1. Udbetaling af godtgørelsen for rejsen til praktikstedet sker ved opholdets påbegyndelse og for hjemrejsen til den faste bopæl ved dets afslutning. 2. Den faste godtgørelse udregnes på grundlag af 0,12 EUR 1 pr. km ( km), 0,08 EUR 1 pr. km (1.001 km og derover), 0,00 EUR (over km). 1 Kilometergodtgørelsen tilpasses hvert år pr. 1. januar med samme sats som lønnen. 5/12

6 3. Uanset denne artikels stk. 1 kan den kompetente myndighed beslutte, at udgifter til hjemrejse ikke godtgøres, hvis følgende er indtruffet i praktikantopholdets første måned: - Praktikantopholdet er afbrudt endeligt efter anmodning fra praktikanten (artikel 9, stk. 1, litra a)), uden at dette er begrundet med tvingende omstændigheder, eller - det er konstateret, at praktikanten har haft et ubegrundet fravær (artikel 9, stk. 2), som har medført, at den kompetente myndighed har besluttet at bringe praktikantopholdet til ophør. Artikel 12 Rejseudgifter under praktikantopholdet 1. Under praktikantopholdet kan praktikanten sendes på tjenesterejse til Europa- Parlamentets forskellige sædvanlige arbejdssteder for at følge det parlamentariske arbejde. Den kompetente myndighed kan give tilladelse til to tjenesterejser hver af højst to dages varighed. 2. Efter begrundet anmodning fra generaldirektørerne for hhv. ledelsesorganer og information kan den kompetente myndighed give tilladelse til, at praktikanter, der er tilknyttet disse generaldirektorater, kan foretage flere og længerevarende tjenesterejser for at følge Europa-Parlamentets mødeperioder. 3. a) Praktikanter, der sendes på tjenesterejse i to dage, modtager et fast beløb på 380 EUR 1 ved tjenesterejse fra Bruxelles til Strasbourg, 320 EUR 2 ved tjenesterejse fra Luxembourg til Strasbourg, 320 EUR 2 ved tjenesterejse fra Luxembourg til Bruxelles. b) Praktikanter, der i henhold til denne artikels stk. 2 sendes på tjenesterejse til Strasbourg i længere tid, modtager 130,94 EUR 2 pr. yderligere dag (dagpenge og et fast beløb til overnatning) ud over de to første dage. c) Praktikanter ved informationskontorer i medlemsstater eller kandidatlande (bortset fra Luxembourg, Bruxelles og Strasbourg) modtager 154,31 EUR 2 pr. dag ved tjenesterejse til Bruxelles og 130,94 EUR 2 pr. dag ved tjenesterejse til Strasbourg og får godtgjort befordringsudgifterne mod forelæggelse af den originale rejsehjemmel. Ved tjenesterejser med fly godtgøres kun en flybillet på økonomiklasse mod forelæggelse af flybillet og boardingkort eller tilsvarende rejsehjemmel. 4. Vejlederne udfylder formularerne med henblik på tjenesterejseordre, indhenter generaldirektørens eller dennes stedfortræders påtegning og sender dem til godkendelse hos Kontoret for Robert Schuman-Ophold senest en uge inden tjenesterejsen. Efter tjenesterejsen underskriver vejlederne eller de personer, det pågældende generaldirektorat har uddelegeret denne opgave til, erklæringen om gennemført tjenesterejse, som sendes til samme kontor. 2 Disse beløb tilpasses hvert år pr. 1. januar uden tilbagevirkende kraft svarende til tilpasningen af EPtjenestemændenes rejsegodtgørelser. 6/12

7 Artikel 13 Syge- og ulykkesforsikring 1. Praktikanten skal være forsikret mod risici i forbindelse med sygdom og ulykke. Europa- Parlamentet tegner en forsikring for den pågældende og betaler hele præmien for ulønnede praktikanter og to tredjedele heraf for lønnede praktikanter. 2. På anmodning af praktikanten kan Europa-Parlamentet også forsikre den pågældendes ægtefælle og børn mod sygdom og ulykke. I så tilfælde betaler praktikanten selv hele forsikringspræmien. Artikel 14 Ferie Praktikanten har ret til ferie i to dage for hver måneds gennemført praktikantophold. Ferieanmodninger afleveres til vejlederen, der påtegner dem og fremsender dem til den kompetente tjenestegren. Ikke holdt ferie betales ikke. Artikel 15 Sygeorlov I tilfælde af sygdom skal praktikanten straks underrette vejlederen. Er der tale om fravær i mere end tre kalenderdage, skal praktikanten sende en lægeattest til Lægetjenesten, der underretter den kompetente tjenestegren. 7/12

8 Kapitel 3 Særlige bestemmelser for lønnede praktikantophold Artikel 16 Lønnede praktikantopholds formål Lønnede praktikantophold er forbeholdt personer med eksamensbevis fra universitet eller anden højere læreanstalt. Opholdet skal give praktikanten mulighed for at supplere de kundskaber, han eller hun har erhvervet under studiet, og give den pågældende indsigt i Den Europæiske Unions og specielt Europa-Parlamentets virksomhed. Artikel 17 De forskellige lønnede praktikantophold De forskellige lønnede praktikantophold er - Robert Schuman-ophold, almen retning, - Robert Schuman-ophold, journalistisk retning. Artikel 18 Særlige adgangsbetingelser for lønnede praktikantophold 1. Enhver ansøger til et lønnet praktikantophold skal a) have eksamensbevis for et studium ved universitet eller anden højere læreanstalt af mindst tre års varighed og afsluttet inden ansøgningsfristens udløb, b) forelægge en erklæring fra en lærer ved en højere læreanstalt eller en person med særlige forudsætninger for at udtale sig objektivt om ansøgerens kvalifikationer. 2. Ansøgere til et alment Robert Schuman-praktikantophold skal derudover godtgøre, at de som led i et afsluttet studium eller til en videnskabelig publikation har udfærdiget et omfattende skriftligt arbejde. Et af disse praktikantophold, det såkaldte Chris Piening-stipendium 1, kan tildeles en ansøger, hvis arbejde specifikt omhandler forbindelserne mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater. 3. Ansøgere til et journalistisk Robert Schuman-praktikantophold skal derudover dokumentere en faglig kompetence ved enten at have udgivet publikationer, være optaget i journalistforbundet i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller have erhvervet en journalistuddannelse, der er anerkendt i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i kandidatlandene. Artikel 19 Lønnede praktikantopholds varighed 1. Lønnede praktikantophold varer fem måneder. Nedenstående tabel viser praktikantperioderne og fristen for modtagelse af ansøgninger: 1 Chris Piening, som døde i 2001, var tjenestemand ved Parlamentet og arrangerede de første møder mellem Europa- Parlamentet og den amerikanske Kongres. 8/12

9 PRAKTIKANTOPHOLDETS BEGYNDELSE VARIGHED FRIST FOR MODTAGELSE AF ANSØGNINGER 1. marts 5 måneder 15. oktober 1. oktober 5 måneder 15. maj 2. Lønnede praktikantophold kan ikke forlænges. Artikel 20 Økonomiske rettigheder 1. Beregningsgrundlaget for praktikantstipendierne er den månedlige grundløn for en tjenestemand i lønklasse AD5 1, løntrin 4, med anvendelse af justeringskoefficienten for det land, hvori praktikantopholdet finder sted. Dette beløb tilpasses hvert år pr. 1. januar. 2. Det månedlige stipendium udgør 25 % af beløbet i stk. 1. Det betales i EUR hver den femtende i måneden. 3. Er praktikanten gift og/eller har forsørgerpligt over for et eller flere børn, har den pågældende ret til et husstandstillæg på 5 % af beløbet i stk Har den lønnede praktikant under praktikantopholdet en ekstern indtægt (løn), reduceres det beløb, som praktikanten har ret til i henhold til stk. 2 og 3, med denne eksterne indtægt. 5. Praktikanten kan ved sin ankomst anmode om at få udbetalt et forskud på den første måneds stipendium. Den kompetente myndighed kan bevilge dette. Forskuddet kan ikke overstige 90 % af det månedlige stipendium. 6. Praktikanten har eneansvaret for sine skattemæssige forpligtelser. Stipendiet er ikke underlagt fællesskabsbeskatning. 7. Hvis praktikantopholdet ophører endeligt inden den fastsatte dato, udbetales stipendiet i forhold til det antal dage, opholdet har varet. 8. Mod forelæggelse af behørig dokumentation kan en handicappet praktikant modtage et supplement til sit stipendium på højst 50 %. Kontoret for Robert Schuman-Ophold kan om nødvendigt konsultere Lægetjenesten. 1 A*5 indtil 30. april /12

10 Kapitel 4 - Særlige bestemmelser for ulønnede praktikantophold Artikel 21 Ulønnede praktikantopholds formål og særlige adgangsbetingelser herfor 1. Europa-Parlamentet tilbyder unge med studentereksamen erhvervet inden for fristen for modtagelsen af ansøgninger eller en videregående eller teknisk uddannelse på tilsvarende niveau mulighed for at gennemføre et ulønnet praktikantophold. Denne mulighed er i første række forbeholdt unge, i hvis uddannelse et praktikantophold indgår som en obligatorisk del. 2. Hvis et praktikantophold - indgår som led i en uddannelse ved universitet eller anden højere læreanstalt, - indgår som led i en erhvervsuddannelse på højt plan tilrettelagt af et almennyttigt organ (f.eks. offentlige institutter eller organer), - eller kræves som adgangsbetingelse for at udøve et erhverv, kan Europa-Parlamentet modtage unge borgere, der opfylder de generelle adgangsbetingelser, ud fra en begrundelse fra disse organer eller de instanser, der bevilger adgang til at udøve et erhverv. Samarbejdsprotokoller kan undertegnes med henblik herpå under fuld overholdelse af nærværende regler. Artikel 22 Ulønnede praktikantopholds varighed 1. Ulønnede praktikantophold varer 1-4 måneder. Den kompetente myndighed kan fravige opholdets begyndelsestidspunkt og varighed, hvis praktikantopholdet gennemføres i medfør af protokoller, der er indgået i henhold til artikel 21, stk. 2. Nedenstående tabel viser praktikantperioderne og fristen for modtagelse af ansøgninger: OPHOLDETS PÅBEGYNDELSE VARIGHED FRIST FOR MODTAGELSE AF ANSØGNINGER 1. januar højst 4 måneder 1. oktober 1. maj højst 4 måneder 1. februar 1. september højst 4 måneder 1. juni 2. Praktikantopholdet kan undtagelsesvis forlænges i højst to måneder efter afgørelse fra den kompetente myndighed efter begrundet anmodning fra vejlederen, påtegnet af dennes generaldirektør og stilet til den kompetente myndighed mindst to uger inden praktikantopholdets ophør. Praktikantopholdet forlænges uden afbrydelse. Det forlængede praktikantophold gennemføres samme sted og i samme tjenestegren under den samme vejleder. 10/12

11 DEL II: STUDIEBESØG Artikel Studiebesøg skal give borgere mulighed for at uddybe studier af særlige emner, der vedrører den europæiske integrationsproces, gennem adgang til dokumenter i Europa- Parlamentets biblioteker eller arkiver eller kontakt til EP-medlemmer eller tjenestemænd med særlige fagkundskaber. 2. Studiebesøg varer højst en måned. 3. Personer, der ønsker at gennemføre et studiebesøg, skal stile deres anmodning til den kompetente myndighed i Generaldirektoratet for Personale. Den kompetente tjenestegren undersøger de givne muligheder for studiebesøg i de berørte tjenestegrene i Europa- Parlamentets organer og underretter de interesserede om, hvorvidt deres anmodning kan efterkommes. 4. Europa-Parlamentet deltager ikke i eventuelle udgifter forbundet med studiebesøg, uanset udgifternes art. 11/12

12 DEL III: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 24 Tvister Tvister, der måtte opstå under anvendelse af nærværende regler, behandles af generaldirektøren for personale, medmindre denne myndighed er direkte impliceret, i hvilket tilfælde generalsekretæren behandler sagen. Artikel 25 Et praktikantophold giver i intet tilfælde praktikanten status som tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Union og berettiger på ingen måde til senere ansættelse. Artikel 26 Ikrafttrædelse 1. Nærværende regler, som annullerer og erstatter de tidligere bestemmelser, træder i kraft den 15. februar Nærværende regler er stilet til generaldirektoraterne, der træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de anvendes mest hensigtsmæssigt. De underretter den kompetente tjenestegren herom. 3. Praktikantophold, som er påbegyndt på denne dato, vedbliver at være omfattet af de interne regler af 18. maj 2004 for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat. Udfærdiget i Luxembourg, den 1. februar 2006 Julian PRIESTLEY 12/12

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKOPHOLD Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former for praktikophold i Europa-Parlamentets

Læs mere

1) Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem praktikophold for universitetsuddannede, uddannelsespraktikophold (bortset fra stipendiet)?

1) Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem praktikophold for universitetsuddannede, uddannelsespraktikophold (bortset fra stipendiet)? Spørgsmål og svar 100 ofte stillede spørgsmål Forskellige former for praktikophold 1) Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem praktikophold for universitetsuddannede, uddannelsespraktikophold (bortset fra

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman)

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) 1. Hvilket uddannelsesniveau forlanges der? Du skal have opnået en universitetsgrad for mindst tre års studier (en bachelor eller

Læs mere

REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009

REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009 7.1.5. REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009 Præsidiet har, - under henvisning til artikel 22 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ydelse af dagpenge og om godtgørelse

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 12.11.2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 NOTE Vedr.: Adfærdskodeks for Det Europæiske Råds formand SN 4357/1/15 REV 1 1 ADFÆRDSKODEKS FOR DET EUROPÆISKE RÅDS

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE 1. Hvilke dokumenter er nødvendige for en ansættelse? SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE En liste over de dokumenter, der skal uploades i PEOPLE-applikationen, indgår i det tilbud, som du har modtaget eller vil

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION 2.3.1. GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 14. APRIL 2014 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere