EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former for praktikantophold i Europa-Parlamentet 1. For at bidrage til europæisk uddannelse og borgernes faglige uddannelse samt for at give dem indblik i institutionens virksomhed tilbyder Europa-Parlamentet forskellige muligheder for praktikantophold i sit Generalsekretariat. 2. Disse muligheder er a) lønnede praktikantophold, jf. kapitel 3 i dette dokument: - Robert Schuman-ophold, almen retning, - Robert Schuman-ophold, journalistisk retning, b) ulønnede praktikantophold, jf. kapitel 4 i dette dokument. Artikel 2 Anvendelsesområde Nærværende regler finder anvendelse på alle former for praktikantophold med undtagelse af praktikantophold for konferencetolke og for oversættere, for hvilke der gælder særskilte regler. 1/12

2 Kapitel 2 Bestemmelser for alle praktikantophold Artikel 3 Administrativ og finansiel kompetence 1. Den myndighed, som har kompetence til at bevilge alle praktikantophold, der er omfattet af nærværende regler, (herefter benævnt den kompetente myndighed), er generaldirektøren for personale eller dennes stedfortræder. 2. Når Europa-Parlamentets budget er vedtaget, fastsætter den kompetente myndighed det maksimale antal lønnede og ulønnede praktikantophold, der kan gennemføres i regnskabsåret, og den procentdel af praktikantopholdene, der kan forlænges i henhold til disse regler. Artikel 4 Det Rådgivende Udvalg om Praktikantophold 1. Det Rådgivende Udvalg om Praktikantophold (herefter benævnt Praktikantudvalget) fører tilsyn med praktikantopholdenes kvalitative indhold og afvikling og sørger for de rette rammer for modtagelse af praktikanterne. Praktikantudvalget kan rette henstillinger herom til generalsekretæren. Det modtager og gennemgår praktikanternes rapporter om opholdet og vejledernes udtalelser. Resultaterne af denne gennemgang fremsendes til generalsekretæren og generaldirektøren for personale. Praktikantudvalget høres om ethvert udkast til ændring af reglerne. 2. Praktikantudvalget er sammensat af en repræsentant for hvert generaldirektorat og hver selvstændig administrativ enhed, der udpeges af generalsekretæren blandt de tjenestemænd, der er ansvarlige for praktikantophold i hver af disse enheder. Generalsekretæren udpeger også Praktikantudvalgets formand og sekretær samt en observatør fra Det Paritetiske Ligestillingsudvalg (COPEC). Medlemmernes, formandens, sekretærens og COPEC-observatørens mandat er på et år og kan fornys. 1. Praktikanten Artikel 5 Generelle adgangsbetingelser a) skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland, b) skal være fyldt 18 år ved praktikantopholdets start, c) skal have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og godt kendskab til et andet af disse sprog, d) må ikke tidligere have fået bevilget et lønnet praktikantophold eller i mere end fire på hinanden følgende uger have udført et lønnet arbejde ved en EU-institution eller for et medlem af eller en politisk gruppe i Europa-Parlamentet. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan borgere fra andre tredjelande end kandidatlandene få bevilget praktikantophold i Europa-Parlamentet med indtil 5 % af det samlede antal 2/12

3 praktikantophold som fastsat af den kompetente myndighed i henhold til artikel 3, hvis de har fået tilladelse hertil af den kompetente myndighed efter gennemgang af deres sag. Artikel 6 Adgangsprocedure 1. Ansøgninger stiles på det særlige ansøgningsskema for praktikantophold, ledsaget af alle påkrævede bilag, til Kontoret for Kontraktansatte og Robert Schuman-Ophold i Generaldirektoratet for Personale (herefter benævnt den kompetente tjenestegren). 2. Den kompetente tjenestegren undersøger, om ansøgerne opfylder de almindelige adgangsbetingelser i artikel 5 og de særlige adgangsbetingelser for de forskellige former for praktikantophold fastsat i artikel 18 og 21. For hvert enkelt opholds vedkommende fremsender tjenestegrenen alle relevante oplysninger om den pågældende ansøgning, der opfylder adgangsbetingelserne, til generaldirektørerne og de ansvarlige i de selvstændige administrative enheder i Generalsekretariatet under hensyntagen til ansøgerens ønsker om, hvor praktikantopholdet skal finde sted. Fremsendelsen kan foregå ad elektronisk vej. 3. Generaldirektørerne og de ansvarlige i de selvstændige administrative enheder i Generalsekretariatet behandler disse ansøgninger på grundlag af ansøgernes kvalifikationer, de specifikke behov forbundet med disse enheders planlagte arbejde og tjenestegrenenes muligheder for at modtage praktikanter. For hver indstillet ansøger angiver de den tjenestegren, som ansøgeren skal tilknyttes, med oplysning om navn, kontoradresse og telefonnummer på vejlederen, og fremsender det program, som vejlederen har udarbejdet for praktikantopholdet. De meddeler den kompetente tjenestegren deres valg af ansøgere i prioriteret rækkefølge. Ved ens kvalifikationer sørger tjenestegrenen for, at de indstillede ansøgere fordeles på bredest mulige geografiske grundlag, og at der sker en ligelig kønsfordeling. Europa-Parlamentet fører en personalepolitik baseret på princippet om lige muligheder og træffer positive foranstaltninger for personer med handicap som fastsat i den reviderede adfærdskodeks for beskæftigelse af handicappede, som Præsidiet vedtog den 22. juni Ud fra de indstillede ansøgere opstiller den kompetente myndighed listen over de ansøgere, der kan komme i betragtning, under hensyntagen til det samlede antal praktikantpladser, der er fastsat i henhold til artikel 3, stk Efter hver udvælgelsesprocedure underretter den kompetente myndighed Praktikantudvalget om, hvor mange ansøgninger der er modtaget, hvor mange ansøgere der opfylder adgangsbetingelserne, og hvor mange der er optaget. 6. Resultatet af udvælgelsesprøven offentliggøres ikke. Artikel 7 Praktikantens generelle pligter 1. Under hele praktikantopholdet er praktikanten tilknyttet en vejleder. 2. Praktikanten skal følge de anvisninger, han eller hun får af vejlederen og af lederne i den tjenestegren, hvori den pågældende er placeret, og skal overholde de administrative 3/12

4 direktiver fra den kompetente myndighed. Praktikanten skal også overholde Europa- Parlamentets interne bestemmelser, herunder sikkerhedsbestemmelserne. 3. Praktikanten skal bidrage til arbejdet i den tjenestegren, praktikantopholdet gennemføres i. Ophavsretten til det arbejde, der udføres under praktikantopholdet, tilhører Europa- Parlamentet. 4. Praktikanten må ikke have erhvervsmæssige forpligtelser over for tredjemand, der er uforenelige med praktikantopholdet. Praktikanten skal iagttage almindelig tilbageholdenhed og diskretion om de forhold og oplysninger, som han eller hun får kendskab til under opholdet i institutionen. Praktikanten må ikke til nogen videregive dokumenter eller oplysninger, der ikke er blevet offentliggjort, medmindre institutionen på forhånd har givet tilladelse hertil. Denne pligt gælder også efter praktikantopholdets ophør. Artikel 8 Vejlederens opgaver 1. Vejlederen udarbejder et program for praktikantopholdet og overvåger praktikantens arbejde under hele praktikantopholdet. 2. Hvis det generaldirektorat, praktikantopholdet gennemføres i, ikke har fastsat specifikke bestemmelser og meddelt disse til den kompetente tjenestegren, jf. artikel 26, stk. 2, bistår vejlederen praktikanten i alle administrative spørgsmål og varetager den administrative forbindelse mellem denne og den kompetente tjenestegren. 3. Vejlederen meddeler straks den kompetente tjenestegren enhver væsentlig begivenhed, der indtræffer under praktikantopholdet, og som denne har konstateret eller er blevet informeret om af praktikanten (herunder fravær, sygdom, ulykker, afbrydelse af praktikantopholdet). 4. Vejlederen udarbejder en udtalelse om praktikantopholdet efter den dertil opstillede model og attesterer praktikantopholdets faktiske varighed. 1. Midlertidig suspension og afbrydelse Artikel 9 Suspension af praktikantopholdet a) Den kompetente myndighed kan suspendere praktikantopholdet midlertidigt i højst en måned, eller afbryde det endeligt - enten efter begrundet anmodning fra praktikanten, stilet til den kompetente myndighed og påtegnet af vejlederen, - eller efter begrundet anmodning fra vejlederen, påtegnet af dennes generaldirektør og stilet til den kompetente myndighed; der kan anmodes om at afbryde praktikantopholdet endeligt bl.a. af tvingende arbejdsmæssige årsager, utilstrækkelig indsats fra praktikantens side, eller hvis denne ikke opfylder sine forpligtelser, - eller efter begrundet afgørelse fra den kompetente myndighed, bl.a. af tvingende arbejdsmæssige årsager, eller hvis praktikanten ikke opfylder sine forpligtelser. 4/12

5 b) Under en midlertidig suspension af praktikantopholdet suspenderes Europa- Parlamentets og praktikantens respektive rettigheder og pligter med forbehold af bestemmelserne i artikel 7, stk. 4. Hvis suspensionen sker efter anmodning fra vejlederen, kan praktikanten anmode den kompetente myndighed om at fortsætte praktikantopholdet i en anden tjenestegren eller afslutte praktikantopholdet endeligt på det tidspunkt, suspensionen træder i kraft. 2. Ubegrundet fravær Vejlederen meddeler den kompetente myndighed ethvert fravær, der ikke er begrundet ved afgørelse fra den kompetente myndighed om midlertidig suspension eller afbrydelse af praktikantopholdet eller med sygeorlov i henhold til artikel 15. I så fald meddeler den kompetente myndighed skriftligt praktikanten på den opgivne adresse, at han eller hun skal melde sig i sin tjenestegren senest en uge efter, at denne meddelelse er modtaget. Efter udløbet af denne frist afgør den kompetente myndighed, om praktikantopholdet skal anses for ophørt og i givet fald fra hvilken dato. Artikel 10 Praktikantopholdets ophør 1. Praktikantopholdet ophører ved udløbet af den bevilgede periode eller efter afgørelse fra den kompetente myndighed i henhold til forrige artikel. 2. Ved praktikantopholdets ophør udarbejder praktikanten en rapport om praktikantopholdet, og vejlederen udarbejder en udtalelse efter den dertil opstillede model. Den undertegnes af praktikanten og vejlederen, der sender den til den kompetente tjenestegren. 3. På grundlag af udtalelsen udsteder den kompetente tjenestegren et certifikat til praktikanten efter den dertil bestemte model, hvori den angiver praktikantopholdets varighed, den tjenestegren, hvor det blev gennemført, vejlederens navn og arten af de udførte opgaver. Artikel 11 Rejseudgifter ved påbegyndelse og afslutning af praktikantopholdet Ved praktikopholdets påbegyndelse og afslutning har praktikanten ret til en fast godtgørelse som bidrag til dækning af udgifter til rejsen mellem den faste bopæl og praktikstedet. For at denne ret kan gøres gældende, skal afstanden mellem de to steder være over 50 km. Efter afgørelsen om at bevilge et praktikantophold efterkommes ingen anmodninger om adresseændring for den faste bopæls vedkommende. 1. Udbetaling af godtgørelsen for rejsen til praktikstedet sker ved opholdets påbegyndelse og for hjemrejsen til den faste bopæl ved dets afslutning. 2. Den faste godtgørelse udregnes på grundlag af 0,12 EUR 1 pr. km ( km), 0,08 EUR 1 pr. km (1.001 km og derover), 0,00 EUR (over km). 1 Kilometergodtgørelsen tilpasses hvert år pr. 1. januar med samme sats som lønnen. 5/12

6 3. Uanset denne artikels stk. 1 kan den kompetente myndighed beslutte, at udgifter til hjemrejse ikke godtgøres, hvis følgende er indtruffet i praktikantopholdets første måned: - Praktikantopholdet er afbrudt endeligt efter anmodning fra praktikanten (artikel 9, stk. 1, litra a)), uden at dette er begrundet med tvingende omstændigheder, eller - det er konstateret, at praktikanten har haft et ubegrundet fravær (artikel 9, stk. 2), som har medført, at den kompetente myndighed har besluttet at bringe praktikantopholdet til ophør. Artikel 12 Rejseudgifter under praktikantopholdet 1. Under praktikantopholdet kan praktikanten sendes på tjenesterejse til Europa- Parlamentets forskellige sædvanlige arbejdssteder for at følge det parlamentariske arbejde. Den kompetente myndighed kan give tilladelse til to tjenesterejser hver af højst to dages varighed. 2. Efter begrundet anmodning fra generaldirektørerne for hhv. ledelsesorganer og information kan den kompetente myndighed give tilladelse til, at praktikanter, der er tilknyttet disse generaldirektorater, kan foretage flere og længerevarende tjenesterejser for at følge Europa-Parlamentets mødeperioder. 3. a) Praktikanter, der sendes på tjenesterejse i to dage, modtager et fast beløb på 380 EUR 1 ved tjenesterejse fra Bruxelles til Strasbourg, 320 EUR 2 ved tjenesterejse fra Luxembourg til Strasbourg, 320 EUR 2 ved tjenesterejse fra Luxembourg til Bruxelles. b) Praktikanter, der i henhold til denne artikels stk. 2 sendes på tjenesterejse til Strasbourg i længere tid, modtager 130,94 EUR 2 pr. yderligere dag (dagpenge og et fast beløb til overnatning) ud over de to første dage. c) Praktikanter ved informationskontorer i medlemsstater eller kandidatlande (bortset fra Luxembourg, Bruxelles og Strasbourg) modtager 154,31 EUR 2 pr. dag ved tjenesterejse til Bruxelles og 130,94 EUR 2 pr. dag ved tjenesterejse til Strasbourg og får godtgjort befordringsudgifterne mod forelæggelse af den originale rejsehjemmel. Ved tjenesterejser med fly godtgøres kun en flybillet på økonomiklasse mod forelæggelse af flybillet og boardingkort eller tilsvarende rejsehjemmel. 4. Vejlederne udfylder formularerne med henblik på tjenesterejseordre, indhenter generaldirektørens eller dennes stedfortræders påtegning og sender dem til godkendelse hos Kontoret for Robert Schuman-Ophold senest en uge inden tjenesterejsen. Efter tjenesterejsen underskriver vejlederne eller de personer, det pågældende generaldirektorat har uddelegeret denne opgave til, erklæringen om gennemført tjenesterejse, som sendes til samme kontor. 2 Disse beløb tilpasses hvert år pr. 1. januar uden tilbagevirkende kraft svarende til tilpasningen af EPtjenestemændenes rejsegodtgørelser. 6/12

7 Artikel 13 Syge- og ulykkesforsikring 1. Praktikanten skal være forsikret mod risici i forbindelse med sygdom og ulykke. Europa- Parlamentet tegner en forsikring for den pågældende og betaler hele præmien for ulønnede praktikanter og to tredjedele heraf for lønnede praktikanter. 2. På anmodning af praktikanten kan Europa-Parlamentet også forsikre den pågældendes ægtefælle og børn mod sygdom og ulykke. I så tilfælde betaler praktikanten selv hele forsikringspræmien. Artikel 14 Ferie Praktikanten har ret til ferie i to dage for hver måneds gennemført praktikantophold. Ferieanmodninger afleveres til vejlederen, der påtegner dem og fremsender dem til den kompetente tjenestegren. Ikke holdt ferie betales ikke. Artikel 15 Sygeorlov I tilfælde af sygdom skal praktikanten straks underrette vejlederen. Er der tale om fravær i mere end tre kalenderdage, skal praktikanten sende en lægeattest til Lægetjenesten, der underretter den kompetente tjenestegren. 7/12

8 Kapitel 3 Særlige bestemmelser for lønnede praktikantophold Artikel 16 Lønnede praktikantopholds formål Lønnede praktikantophold er forbeholdt personer med eksamensbevis fra universitet eller anden højere læreanstalt. Opholdet skal give praktikanten mulighed for at supplere de kundskaber, han eller hun har erhvervet under studiet, og give den pågældende indsigt i Den Europæiske Unions og specielt Europa-Parlamentets virksomhed. Artikel 17 De forskellige lønnede praktikantophold De forskellige lønnede praktikantophold er - Robert Schuman-ophold, almen retning, - Robert Schuman-ophold, journalistisk retning. Artikel 18 Særlige adgangsbetingelser for lønnede praktikantophold 1. Enhver ansøger til et lønnet praktikantophold skal a) have eksamensbevis for et studium ved universitet eller anden højere læreanstalt af mindst tre års varighed og afsluttet inden ansøgningsfristens udløb, b) forelægge en erklæring fra en lærer ved en højere læreanstalt eller en person med særlige forudsætninger for at udtale sig objektivt om ansøgerens kvalifikationer. 2. Ansøgere til et alment Robert Schuman-praktikantophold skal derudover godtgøre, at de som led i et afsluttet studium eller til en videnskabelig publikation har udfærdiget et omfattende skriftligt arbejde. Et af disse praktikantophold, det såkaldte Chris Piening-stipendium 1, kan tildeles en ansøger, hvis arbejde specifikt omhandler forbindelserne mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater. 3. Ansøgere til et journalistisk Robert Schuman-praktikantophold skal derudover dokumentere en faglig kompetence ved enten at have udgivet publikationer, være optaget i journalistforbundet i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller have erhvervet en journalistuddannelse, der er anerkendt i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i kandidatlandene. Artikel 19 Lønnede praktikantopholds varighed 1. Lønnede praktikantophold varer fem måneder. Nedenstående tabel viser praktikantperioderne og fristen for modtagelse af ansøgninger: 1 Chris Piening, som døde i 2001, var tjenestemand ved Parlamentet og arrangerede de første møder mellem Europa- Parlamentet og den amerikanske Kongres. 8/12

9 PRAKTIKANTOPHOLDETS BEGYNDELSE VARIGHED FRIST FOR MODTAGELSE AF ANSØGNINGER 1. marts 5 måneder 15. oktober 1. oktober 5 måneder 15. maj 2. Lønnede praktikantophold kan ikke forlænges. Artikel 20 Økonomiske rettigheder 1. Beregningsgrundlaget for praktikantstipendierne er den månedlige grundløn for en tjenestemand i lønklasse AD5 1, løntrin 4, med anvendelse af justeringskoefficienten for det land, hvori praktikantopholdet finder sted. Dette beløb tilpasses hvert år pr. 1. januar. 2. Det månedlige stipendium udgør 25 % af beløbet i stk. 1. Det betales i EUR hver den femtende i måneden. 3. Er praktikanten gift og/eller har forsørgerpligt over for et eller flere børn, har den pågældende ret til et husstandstillæg på 5 % af beløbet i stk Har den lønnede praktikant under praktikantopholdet en ekstern indtægt (løn), reduceres det beløb, som praktikanten har ret til i henhold til stk. 2 og 3, med denne eksterne indtægt. 5. Praktikanten kan ved sin ankomst anmode om at få udbetalt et forskud på den første måneds stipendium. Den kompetente myndighed kan bevilge dette. Forskuddet kan ikke overstige 90 % af det månedlige stipendium. 6. Praktikanten har eneansvaret for sine skattemæssige forpligtelser. Stipendiet er ikke underlagt fællesskabsbeskatning. 7. Hvis praktikantopholdet ophører endeligt inden den fastsatte dato, udbetales stipendiet i forhold til det antal dage, opholdet har varet. 8. Mod forelæggelse af behørig dokumentation kan en handicappet praktikant modtage et supplement til sit stipendium på højst 50 %. Kontoret for Robert Schuman-Ophold kan om nødvendigt konsultere Lægetjenesten. 1 A*5 indtil 30. april /12

10 Kapitel 4 - Særlige bestemmelser for ulønnede praktikantophold Artikel 21 Ulønnede praktikantopholds formål og særlige adgangsbetingelser herfor 1. Europa-Parlamentet tilbyder unge med studentereksamen erhvervet inden for fristen for modtagelsen af ansøgninger eller en videregående eller teknisk uddannelse på tilsvarende niveau mulighed for at gennemføre et ulønnet praktikantophold. Denne mulighed er i første række forbeholdt unge, i hvis uddannelse et praktikantophold indgår som en obligatorisk del. 2. Hvis et praktikantophold - indgår som led i en uddannelse ved universitet eller anden højere læreanstalt, - indgår som led i en erhvervsuddannelse på højt plan tilrettelagt af et almennyttigt organ (f.eks. offentlige institutter eller organer), - eller kræves som adgangsbetingelse for at udøve et erhverv, kan Europa-Parlamentet modtage unge borgere, der opfylder de generelle adgangsbetingelser, ud fra en begrundelse fra disse organer eller de instanser, der bevilger adgang til at udøve et erhverv. Samarbejdsprotokoller kan undertegnes med henblik herpå under fuld overholdelse af nærværende regler. Artikel 22 Ulønnede praktikantopholds varighed 1. Ulønnede praktikantophold varer 1-4 måneder. Den kompetente myndighed kan fravige opholdets begyndelsestidspunkt og varighed, hvis praktikantopholdet gennemføres i medfør af protokoller, der er indgået i henhold til artikel 21, stk. 2. Nedenstående tabel viser praktikantperioderne og fristen for modtagelse af ansøgninger: OPHOLDETS PÅBEGYNDELSE VARIGHED FRIST FOR MODTAGELSE AF ANSØGNINGER 1. januar højst 4 måneder 1. oktober 1. maj højst 4 måneder 1. februar 1. september højst 4 måneder 1. juni 2. Praktikantopholdet kan undtagelsesvis forlænges i højst to måneder efter afgørelse fra den kompetente myndighed efter begrundet anmodning fra vejlederen, påtegnet af dennes generaldirektør og stilet til den kompetente myndighed mindst to uger inden praktikantopholdets ophør. Praktikantopholdet forlænges uden afbrydelse. Det forlængede praktikantophold gennemføres samme sted og i samme tjenestegren under den samme vejleder. 10/12

11 DEL II: STUDIEBESØG Artikel Studiebesøg skal give borgere mulighed for at uddybe studier af særlige emner, der vedrører den europæiske integrationsproces, gennem adgang til dokumenter i Europa- Parlamentets biblioteker eller arkiver eller kontakt til EP-medlemmer eller tjenestemænd med særlige fagkundskaber. 2. Studiebesøg varer højst en måned. 3. Personer, der ønsker at gennemføre et studiebesøg, skal stile deres anmodning til den kompetente myndighed i Generaldirektoratet for Personale. Den kompetente tjenestegren undersøger de givne muligheder for studiebesøg i de berørte tjenestegrene i Europa- Parlamentets organer og underretter de interesserede om, hvorvidt deres anmodning kan efterkommes. 4. Europa-Parlamentet deltager ikke i eventuelle udgifter forbundet med studiebesøg, uanset udgifternes art. 11/12

12 DEL III: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 24 Tvister Tvister, der måtte opstå under anvendelse af nærværende regler, behandles af generaldirektøren for personale, medmindre denne myndighed er direkte impliceret, i hvilket tilfælde generalsekretæren behandler sagen. Artikel 25 Et praktikantophold giver i intet tilfælde praktikanten status som tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Union og berettiger på ingen måde til senere ansættelse. Artikel 26 Ikrafttrædelse 1. Nærværende regler, som annullerer og erstatter de tidligere bestemmelser, træder i kraft den 15. februar Nærværende regler er stilet til generaldirektoraterne, der træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de anvendes mest hensigtsmæssigt. De underretter den kompetente tjenestegren herom. 3. Praktikantophold, som er påbegyndt på denne dato, vedbliver at være omfattet af de interne regler af 18. maj 2004 for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat. Udfærdiget i Luxembourg, den 1. februar 2006 Julian PRIESTLEY 12/12

AFGØRELSE Nr. 118/08

AFGØRELSE Nr. 118/08 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION AFGØRELSE Nr. 118/08 VICEGENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til Rådets forretningsorden, særlig artikel 23, og ud fra følgende betragtning:

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere