Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger"

Transkript

1 Administration og drift af ældre- og plejeboliger i Allerød og Gribskov kommuner Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 1 af 26 Dokumentnavn: Kravspecifikation ældre- og plejeboliger Version: 1.00 Status: Udkast

2 Administration af pleje- og ældreboliger i Allerød og Gribskov kommuner 1 Indledning Lovgivning og løsning af administrationsopgaven Administrators opgavevaretagelse Administrationsopgaver Administrationsfaciliteter Faciliteter til vicevært funktion Forsikringer Bogføring og budgetkontrol Årsregnskab og budget for boligerne Driftsbudget for boligerne, huslejevarsling og forbrugsafgifter Beboerdemokrati - Afdelingsmøder Udarbejdelse af forbrugsregnskab Ind- og udflytning Lejekontrakter Huslejeopkrævning Drift og vedligeholdelsesplaner Opgørelse af drift og vedligeholdelseskonti Vicevært funktion Grønt og hvidt vedligehold Rengøring Overdragelse af administrationsaftalen Opstart af administrationsaftalen Ved administrationsaftalens ophør Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 2 af 26

3 1 Indledning Nærværende udbud omfatter opgaver vedrørende administration og drift af i alt 311 kommunalt ejede ældre- og plejeboliger (herefter benævnt boligerne) beliggende i Allerød og Gribskov kommuner. Hovedparten er almene ældreboliger, dertil kommer et mindre antal boliger, der ikke er almene. Boligernes antal og placering er oplistet i bilag 2 og 3, heri fremgår også diverse oplysninger omkring boligerne. Administration og drift varetages i dag af to administrationsselskaber. Opgaverne skal overtages af Administrator pr. 1. januar Administrationsperioden er fem år med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Administrator må påregne, at der i løbet af kontraktperioden, som følge af frasalg eller tilkøb af ejendomme, vil kunne ske en ændring i antallet af boliger omfattet af kontrakten om administration. I det følgende beskrives de særlige arbejdsbetingelser for opgavens udførelse, og opgavens karakter præciseres. Opgaverne, som indgår i udbuddet, vil i det følgende blive betegnet som Administrators opgaver, og betegnelsen Administrator er i materialet identisk med tilbudsgiveren. Administrator skal være indstillet på, at der er et plejemiljø knyttet til boligerne og tilknyttede servicearealer med videre på plejecentrene. Administrator skal være opmærksom på, at i Gribskov Kommune er plejedelen på en del af plejecentrene udlagt til eksterne leverandører. I Allerød Kommune varetages plejedelen af kommunens ansatte. I Gribskov Kommune er den gennemsnitlige opholdstid i plejeboligerne ca. 2,7 år og i ældreboligerne er den ca. 5 år I Allerød var der 33 indflytninger i de udbudte ældreboliger i 2011 og 19 i Med hensyn til plejeboligerne er det således, at Solvængets 15 boliger bebos af unge udviklingshæmmede, og flytteaktiviteten er meget begrænset (max. en pr. år). Lyngehus fungerer som et almindeligt plejecenter, og her er flyttteaktiviteten noget højere. Den gennemsnitlige opholdstid er ikke opgjort, men den skønnes at være måneder. 2 Lovgivning og løsning af administrationsopgaven Administrationsopgaven skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning med tilhørende forskrifter og retningslinjer. De væsentligste lovgivninger som regulerer området er: LBK nr. 884 af Lov om almene boliger m.v BEK nr af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 3 af 26

4 BEK nr. 640 af Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. LBK nr. 961 af Lov om leje af almene boliger. 3 Administrators opgavevaretagelse 3.1 Administrationsopgaver Administrator varetager de opgaver, der hører til almindelig administration og drift af almene boliger og lejeboliger bl.a.: Præsentation af afdelingernes budgetter og regnskaber for kommunerne og til beboermøder og fremsendelse af disse til relevante myndigheder, samt indberetning af regnskabsoplysninger til Landsbyggefonden; Kontakt til ministerier, styrelser og Landsbyggefonden; Indhentning af nødvendige godkendelser i forbindelse med udførelse af Administrators opgaver; Orientering af kommunernes boligvisitations teams om ledige boliger og hvornår de er indflytningsklar; Modtagelse og behandling af løbende orientering fra kommunernes boligvisitationer om nye lejere, der er visiteret til boligerne; Udarbejdelse af lejekontrakter; Huslejeopkrævning; Førelse af klagesager, herunder beboerklagenævn og tilsynssager; Opretholdelse af beboerdemokrati; Viceværtfunktion; Grønt og hvidt vedligehold i Allerød Kommune pr og i Gribskov Kommune pr Samarbejde Følgende kvalitetskrav skal gælde for samarbejdet mellem Administrator og kommunerne: Samarbejdet skal bero på gensidig forståelse, respekt, fleksibilitet og åbenhed Administrator og kommunen skal i alle tilfælde, der ligger indenfor det kontraktlige grundlag, tage kontakt til hinanden Følgende kvalitetskrav sættes til samarbejdet mellem Administrator og beboerne: Administrator skal være venlig og fleksibel i kontakten med beboerne; Administrator skal besvare henvendelser fra en borger eller kommunens personale hurtigst muligt og senest inden 3 hverdage; Svar på klager skal ske senest en uge efter modtagelsen af klagen; Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 4 af 26

5 Samarbejde mellem Administrator og kommunens eksterne leverandører forudsættes at bero på; gensidig forståelse, respekt, fleksibilitet og åbenhed. Senest 1. juni 2014 afholdes et evalueringsmøde, hvor opgavevaretagelse, samarbejde med videre drøftes. Administrator indkalder til dette møde. Administrator skal indkalde til, og afholde årlige orienteringsmøder i maj/juni måned med henholdsvis Allerød og Gribskov kommune. Møderne afholdes således, at budget og vedligeholdsplaner for det kommende kalenderår, samt budgetoverholdelse for indeværende år kan gennemgås, og kommunerne kan give input. Der skal tages hensyn til, at budgetterne skal kunne nå at blive politisk behandlet. Særlige samarbejdsopgaver Der er tale om beboere, som er visiteret til boligerne på grund af et særligt behov for en bolig af den tildelte art. Den almene lejelovs regler kan derfor ikke håndhæves på samme måde, som over for andre beboere i almene boliger. Kommunerne skal orienteres ved eventuelle tvister mellem beboere og Administrator. Kontaktoplysninger i forhold til det daglige samarbejde mellem Administrator og kommunerne fremgår af bilag Administrationsfaciliteter Administrator skal selv tilvejebringe de nødvendige faciliteter for varetagelse af sine opgaver for så vidt angår administrationen af boligerne. Det gælder lokaler, inventar, administrative itsystemer med videre. 3.3 Faciliteter til vicevært funktion Gribskov Kommune stiller kontor til rådighed for vicevært funktion for Gribskov Kommunes boliger på plejecentret Udsigten. Administrator skal selv tilvejebringe it-hardware med videre. I Allerød Kommune stilles et lokale til rådighed for viceværtfunktionen på Lyngehus. Der findes derudover et værksted og et redskabskur som kan benyttes til opbevaring. På Solvænget er det muligt at benytte varmecentralen som ophold/værksted ligesom der forefindes et skur til opbevaring af havetraktor og andre redskaber I tilknytning til Byparken i Allerød forefindes et mindre skur på området til opbevaring. 3.4 Forsikringer Administrator skal, i forhold til administrationsopgaven, kunne fremvise en professionel ansvarsforsikring med en sum på 10 millioner kroner pr. skade. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 5 af 26

6 Kommunerne står for ejendommenes brandforsikring inkl. kortslutning, stormskade samt vandskade (voldsomt sky- og tøbrud). På alle øvrige områder (f.eks. skjulte rør, glas, murbier med videre) er kommunen selvforsikret. Administrator anmelder skader til kommunen og det aftales, hvem der skal stå for udbedringen. Administrator varetager udbedringen med mindre andet aftales. 3.5 Bogføring Betaling af fakturaer, som kan henføres til boligerne, kontrolleres, registreres og betales løbende af Administrator. Administrator sørger for, at alle udgifter vedrørende boligerne betales rettidigt, herunder indbetalinger og indberetninger til offentlige myndigheder. Boligernes hensatte midler anbringes i et pengeinstitut på kontis oprettet af henholdsvis Allerød og Gribskov kommuner. Administrator tildeles fuldmagt til pågældende konti, hvorfra løbende indtægter og udgifter forbundet med opgaven afholdes. Indtægter: På de oprettede kontis for boligerne, indsættes de indtægter, der stammer fra den udbudte opgave: Løbende huslejebetalinger Opkrævning af beboerindskud ved indflytning Øvrige indtægter Udgifter: Administrator afholder samtlige udgifter forbundet med boligernes drift og vedligehold samt afregning af beboerindskud ved fraflytning og afdrag på langfristet gæld. Administrator vil blive tildelt fuldmagt til pågældende konto, hvorfra løbende udgifter og indtægter forbundet med opgaven afholdes. I forbindelse med orienteringsmøde, som nævnt i punkt 3.1 orienteres kommunen om forventninger til regnskab i forhold til budget for indeværende år. 3.6 Årsregnskab og budget for boligerne Administrator udfærdiger årsregnskab og budget for det kommende år for den enkelte boligafdeling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Administrator skal løbende lave budgetopfølgning og ved afvigelser skal Administrator kontakte den enkelte kommune. Regnskabsaflæggelsen skal indeholde bemærkninger/noter til regnskabet på alle konti. Administrators regnskabsføring og årsregnskab skal tilrettelægges og udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen for de almene boliger. Alle langfristede lån afstemmes i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 6 af 26

7 Administrators regnskabsføring skal samtidig tilrettelægges og udarbejdes, således at kravene i det kommunale budget- og regnskabssystem kan efterleves. Administrator leverer regnskab, der kan indgå direkte i det kommunale regnskab. Kommunerne og deres revision har adgang til alt materiale vedrørende de aflagte regnskaber, herunder bilag, kontrakter og aftaler, og kan til enhver tid kræve at få udleveret bilag og anden dokumentation fra administrator med en frist på 7 dage. Alt regnskabsmateriale skal opbevares efter gældende kassationsregler hos kommunerne. Kommunerne har et fast budget til vedligehold af servicearealer. Ultimo året får administrator oplysninger om budgettet til vedligehold af servicearealer det efterfølgende år. Administrator justerer i samråd med kommunen vedligeholdsplanerne ud fra dette budget. Administrator skal løbende lave budgetofølgning, og ved væsentlige afvigelser i forhold til forbrug til vedligehold og drift skal Administrator kontakte den enkelte kommune med fyldestgørende årsagsforklaringer. Administrator ifalder en bod, hvis datoerne for årsregnskab overskrides. Boden udgør kr. pr. uges forsinkelse. For Gribskov Kommune: Årsregnskabet og opkrævning af kommunens ydelsesstøtte samt opkrævning for udlæg til drift af kommunens servicearealer sendes til kontaktpersonen i kommunen senest den 20. januar. For Allerød Kommune: Årsregnskabet sendes til kontaktpersonen i kommunen senest den 1. februar. 3.7 Driftsbudget for boligerne, huslejevarsling og forbrugsafgifter Administratoren udarbejder driftsbudget for boligerne, og beregner ud fra dette, huslejen på de enkelte lejemål. Sammen med driftsbudgettet fremsender Administrator en oversigt over den eksisterende husleje pr. m 2 og den fremtidige husleje til kommunerne, jf. huslejevarslingen, pr. m 2 (i kr. og i procentstigning). Oversigten specificeres på de enkelte afdelinger. Efter anmodning fra kommunen skal Administrator kunne forevise regnskab i forhold til ind-og udvendig vedligeholdelse. Administratoren udfærdiger huslejevarslingsbreve til lejerne, der sendes til lejerne senest 3 måneder før huslejeændringen. Administrator udfærdiger varslingsbreve vedrørende forbrugsafgifter til lejerne, der sendes til lejerne senest 6 uger før ikrafttrædelse. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 7 af 26

8 3.8 Beboerdemokrati - Afdelingsmøder Administrator er ansvarlig for udøvelsen af beboerdemokrati i overensstemmelse med gældende retningslinjer. I den forbindelse må Administrator være indstillet på, at en del af beboerne ikke i fuldt omfang kan indgå i beboerdemokrati med videre. Administrator indkalder en gang årligt lejerne til et obligatorisk afdelingsmøde. Administrator varetager i den forbindelse tilrettelæggelse, indkaldelse og afholdelse af afdelingsmødet. Endvidere skal Administrator være behjælpelig med eventuelle beboerdemokratiske aktiviteter. Afdelingsmødet skal, som minimum, omfatte en gennemgang af regnskab og budget, ligesom der skal informeres om forhold vedrørende boligernes drift, og påtænkte investeringer samt arbejder. 3.9 Udarbejdelse af forbrugsregnskab Administrator sørger for udarbejdelse af diverse forbrugsregnskaber (f.eks. vand-, el-, varme-, og antenneregnskaber) i henhold til gældende lovgivning. Administrator udsender forbrugsregnskaberne til lejerne og foretager afregning af for meget indbetalt/opkrævet og af for lidt indbetalt/opkrævet Ind- og udflytning Når et lejemål bliver ledigt i forbindelse med fraflytning eller beboerens død, meddeler Administrator boligvisitationen, hvilken dato boligen vil kunne stå klar til genudlejning. Boligvisitationerne sender tilbud om bolig til visiterede borgere. Administrator forestår fremvisninger af lejemål. Som udgangspunkt er indflytning til den 1. eller 15. i måneden. I akutte tilfælde skal der kunne ske indflytning på andre datoer. Administratoren sørger for el, vand og varmeaflæsning, og sender meddelelse til fællesantenneforeningen om ændring af lejer. Administratoren laver flytteopgørelse. Overskud i henhold til flytteopgørelse afregnes til fraflytter eller dennes bo. Dog skal beboerindskud afregnes til Gribskov- og Allerød Kommune, hvis dette fremgår af sagen. Evt. krav rejses over for fraflytter/dennes bo (ex. huslejerestance, istandsættelse, skyldige forbrugsafgifter mm.). Administrator administrerer ordning vedrørende istandsættelse af boligen ved fraflytning. Boligen skal være istandsat og klar til ny indflytning inden for en 14 dages periode efter fraflytning fra lejemålet. Genudlejning Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 8 af 26

9 For at sikre en hurtig genudlejning af plejeboligerne er praksis, at boligerne så vidt muligt tømmes senest 2 uger efter dødsfald, og ejendelene overdrages til arvingerne. Lejemålet opsiges samtidigt af arvingerne, og skal derefter hurtigst muligt klargøres til genudlejning. Administrator oplyser, inden for et døgn på hverdage, boligvisitationerne om ledige boliger. Boligerne søges altid istandsat og klar til ny indflytning inden for 14 dage efter fraflytning fra lejemålet Lejekontrakter I forbindelse med kontraktens opstart, overdrages alle gældende lejekontrakter til Administrator. Kontrakterne skal opbevares sikkert i et brand- og tyverisikret skab. Kontrakter af nyere dato håndteres elektronisk. Administrator skal sikre, at lejekontrakter behandles fortroligt. Administrator har ansvaret for at udfærdige lejekontrakter med nye lejere, og varetage korrespondancen med disse. Lejekontrakten sendes af Administrator sammen med indflytningsmateriale til lejeren. Når Administrator har modtaget den underskrevne lejekontrakt, sender Administrator meddelelse til boligvisitationerne om dette Huslejeopkrævning Administrator forestår kontakten til lejeren vedrørende huslejeopkrævning. Administratoren igangsætter huslejeopkrævning hos den nye lejer ved lejemålets overtagelse, og er herefter kontaktperson ved spørgsmål, klager, drift og administration af den enkelte bolig. Spørgsmål og klager vedrørende administration og drift af ejendommene skal behandles, og besvares af Administrator. Kommunernes boligvisitation orienteres om eventuelle tvister mellem lejer og Administrator. Administrator fremsender hver måned oversigt over omkostninger i forbindelse med tomgang Drift og vedligeholdelsesplaner Drift og vedligeholdelsesplaner udarbejdes af Administrator. Administrator udarbejder overblik over boligernes drifts- og vedligeholdelsesøkonomi ved kortog langsigtede budgetter samt den lovpligtige 10-årige vedligeholdelsesplan. Planen fremsendes til kommunerne for godkendelse. Administrator indkalder kommunen til teknisk gennemgang af ejendommene én gang årligt forud for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdsplaner. Administrator sørger for en forsvarlig vedligeholdelse af ejendommene, således at kvalitet og brugsværdi opretholdes. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 9 af 26

10 For Gribskov Kommune gælder, at indvendig vedligehold af plejecentrenes servicearealer varetages af plejeleverandøren Opgørelse af drift og vedligeholdelseskonti Administrator skal anvende kontogrupper som anført i bilag 6 og 7 i forbindelse med indrapportering af budget og årsregnskab Vicevært funktion Administratoren står for viceværtfunktionen/ejendomsfunktionær funktionen. Administrator varetager den daglige drift, og har en stor del af beboerkontakten, herunder: Vurdering af behovet for løbende vedligeholdelse og omfanget af eventuelle skader; Mindre reparationer og pasning af bygningernes klimaskærm; Rensning af tagrender og nedløb samt lysskakter. Det skal herunder sikres, at vand kan komme væk fra bygningen; Pasning af udstyr på de fælles udearealer såsom hegn og bænke; Tilkaldelse af håndværkere og tilsyn med arbejdets udførelse; Forsyning og fordeling af vand og varme. Herunder pasning og vedligeholdelse af varme-, vand- og ventilationssystemer og andre tekniske anlæg i ejendommen. Kontrol med, at vand- og varmeforbruget er miljømæssigt forsvarligt; Renovation. Herunder sortering af affald og forsvarlig behandling af miljøfarligt affald; Syn af lejligheder ved fraflytning; Føre lister om vedligeholdelse og foretage indberetninger af fejl og mangler; Assistance i forbindelse med lovpligtige tilsyn (ELO, Arbejdstilsynet o.lign.); Administration. Drifts- og vedligeholdelsespgaverne skal udføres hurtigst muligt. Ejendomsfunktionæren skal kunne kontaktes på alle hverdage. I tilfælde af akutte skader og lignende udenfor normal åbningstid skal beboerne have et akutnummer, hvortil de kan ringe. For medarbejdere der kommer i borgernes hjem skal der kunne forevises ren straffeattest Grønt og hvidt vedligehold I bilag 5A og 5B fremgår beskrivelse af opgavevaretagelsen. Blandt andet som følge af de beboerdemokratiske regler kan der forekomme ændringer i opgavevaretagelsen for grønt og hvidt vedligehold samt for viceværtfunktionen. Gribskov Kommune Gribskov Kommune har i dag indgået kontrakt med en ekstern leverandør vedrørende varetagelse af grønt og hvidt vedligehold på ejendommene. Kontrakt vedrørende grønt og hvidt vedligehold udløber den 31. december Derefter indgår dette i kontrakten. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 10 af 26

11 Allerød Kommune For Allerød Kommune indgår varetagelse af grønt og hvidt vedligehold fra starten af administrationsaftalen. Allerød Kommune har hidtil selv varetaget funktionen i Elmedalen og Grønnehegn. DAB har forestået grønt og hvidt vedligehold i de øvrige afdelinger bortset fra Byparken, som har indgået aftale om grønt vedligehold med ekstern leverandør. I bilag 5B fremgår beskrivelse af opgavevaretagelsen Rengøring Håndtering af rengøring på servicearealer og fælles beboerarealer skal ikke varetages af administrator Virksomhedsoverdragelse For det personale, der af nuværende administrator er beskæftiget med viceværtfunktionen samt grønt og hvidt vedligehold, tager xx-kommune ikke stilling til, hvorvidt lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med videre, er gældende. Kommunerne skal dog understrege, at Leverandørens efterfølgende organisering af arbejdet vil kunne medføre, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Det er Leverandørens eget ansvar at vurdere i hvilket omfang virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Leverandøren vil ikke på denne baggrund være berettiget til kompensation og/eller ændringer i de tilbudte priser. 4 Overdragelse af administrationsaftalen 4.1 Opstart af administrationsaftalen Administrator skal i forbindelse med overdragelse af administrationsopgaven, udarbejde og fremsende et skriftligt informationsbrev til samtlige beboere, samt orientere medarbejderne i de afdelinger, hvor der er plejepersonale med videre. Informationsbrevet skal indeholde generelle oplysninger om Administrator, dato for overdragelse, Administrators kontaktorganisation, herunder navn på kontaktperson, telefonnumre, træffetider på adressen og ved telefonisk henvendelse. I forbindelse med overdragelse af opgaven fra kommunerne til Administrator leveres blandt andet: Budgetter for Regnskab for I februar 2014 modtages regnskab for Alle gældende lejekontrakter. Opgørelse af vedligeholdelseskonti. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 11 af 26

12 Administrator forpligter sig til at deltage aktivt ved overdragelsen af opgaven fra den tidligere administrator. 4.2 Ved administrationsaftalens ophør Ved administrationsaftalens ophør eller opsigelse skal Administrator uden beregning overdrage samtlige dokumenter og data, der er relevante for udførelsen af de heri beskrevne opgaver, til den nye administrator. Det gælder tillige dokumenter og data, der er udarbejdet og akkumuleret af Administrator, for eksempel data i Administrators vedligeholdelsessystem. Senest et halvt år før administrationsaftalen ophører, skal der udarbejdes plan for overdragelse, som også skal omfatte opgaver vedrørende budget og regnskab. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 12 af 26

13 Bilag 1 Oversigt over ældre-og plejeboliger i Gribskov Kommune der er omfattet af kontrakten Kommunale ældreboliger Afdelings navn Adresse By Administreres i dag af Niels Jensensvej Niels Jensens Vej 2B-H Strågårdsvej Strågårdsvej 1-11 Bager Larsens Vej Bager Larsens Vej Græsted DAB Gilleleje DAB Gilleleje DAB 12 Ahornstien Ahornstien Gilleleje DAB 6 Birkehusvej Birkehusvej 4A-H 3250 Gilleleje DAB 7 Kirkevej Kirkevej 35 G 3230 Græsted DAB 12 Karlsmindehaven Karlsmindehaven 2-20 Sygehusvej Sygehusvej 19 A - 21D 3230 Græsted DAB Græsted DAB 8 Kirkeleddet Kirkeleddet Græsted DAB 22 Nørrevej Nørrevej 2 A-D 3230 Græsted DAB 8 Linde Alle Linde Alle 1 A-F 3230 Græsted DAB 5 I alt 103 Antal boliger Kommunale plejeboliger Afdelings navn Adresse By Administreres i dag af Bakkebo Østre Allé Gilleleje DAB 69 Antal boliger Udsigten Kirkevej 35 A 3230 Græsted DAB 30 I alt 99 Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 13 af 26

14 Bilag 2 Oversigt over ældre-og plejeboliger i Allerød Kommune der er omfattet af kontrakten Ældreboliger Afdelings navn Adresse By Antal bolige Areal/ m2 Tilknyttede servicearealer/ Opførsels år Administrer es i dag af r m2 Grønnehegn et Grønneheg n 1-19 Allerød 18 Ca Datea Elmedalen Byparken Elmedal Byparken 1-37 Lynge 16 Ca. 990 Ingen servicearealer men lille fælleshus med vaskeri og mindre opholdsrum med plads til ca gæster, køkken og toilet Blovstrø d I alt Datea /197 2 ombygget til almene boliger 2001 DAB Afdelings navn Solvæng et Lyngehu s Adresse By Antal bolige r Kirkehav en 2 Hillerødv ej 48 A Allerø d I alt 57 Plejeboliger Areal/ Tilknyttede m2 servicearealer/ m Serviceareal 420 m2 og værested 112 m2 Lynge m2 serviceareal, 362 m2 bibliotek Opførselsår Genopført efter brand i Indflyttet ombygget 1994 Administrer es i dag af DAB DAB Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 14 af 26

15 Bilag 3 (uploades særskilt) Plantegninger vedrørende de administrerede boliger Gribskov Kommune Tegningerne er nedfotograferede hvorfor de ikke er målfaste. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 15 af 26

16 Bilag 4 (uploades særskilt) Plantegninger vedrørende de administrerede boliger Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 16 af 26

17 Bilag 5 (uploades særskilt) Oversigt over arealer for grønt og hvidt vedligehold i de administrerede boliger Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 17 af 26

18 Bilag 5A Opgavebeskrivelse for grønt og hvidt vedligehold Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 18 af 26

19 Bilag 5B Opgavebeskrivelse for grønt og hvidt vedligehold Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 19 af 26

20 Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 20 af 26

21 Bilag 6 (uploades særskilt) Oversigt over arealer for grønt og hvidt vedligehold i de administrerede boliger Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 21 af 26

22 Bilag 7 (uploades særskilt) Oversigt over kontogrupper i Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 22 af 26

23 Bilag 8 (uploades særskilt) Oversigt over kontogrupper i Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 23 af 26

24 Bilag 9 (uploades særskilt) Særlige forhold på udlejningsejendommene Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 24 af 26

25 Bilag 10 (uploades særskilt) Særlige forhold på udlejningsejendommene Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 25 af 26

26 Gribskov Kommune Postadresse: Gribskov Kommune Team Ejendomme Postboks Helsinge adresse: Bilag 11 Kontaktoplysninger i forhold til det daglige samarbejde Telefon nr.: Irene Drifte Allerød Kommune Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej Allerød Tlf.: Mail: Web: Janne Møller-Pedersen Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 26 af 26

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune Bilag B Kravspecifikation for ejendomsadministration Ringsted Kommune 1. Indledning Der er fire boligtyper: Almindelige boliger Husvildeboliger Pensionistboliger Handicapvenlige boliger (ældreboliger)

Læs mere

Ældreboliger administration

Ældreboliger administration Ældreboliger administration COK Kursus i Vejle Den 11. juni 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Ældreboliger Administration Efterår 2016

Ældreboliger Administration Efterår 2016 Ældreboliger Administration Efterår 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger INTRO - 1

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

EU-UDBUD 2010/S xxx-xxxxxx af 23. august 2010. På administration af Pleje- og ældreboliger under Social og Sundhed

EU-UDBUD 2010/S xxx-xxxxxx af 23. august 2010. På administration af Pleje- og ældreboliger under Social og Sundhed EU-UDBUD 2010/S xxx-xxxxxx af 23. august 2010 På administration af Pleje- og ældreboliger under Social og Sundhed Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme.

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme. B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING Advokatpa rtnerselskab Kalvebod Brygge 39 41 DK 1560 København V Telefon : +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 30 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind Kristine

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen som beboer i Den Selvejende Institution Ældreboligerne Spurvevej Bogfinkevej Spurvevej 1 27 Bogfinkevej 12 53 2630 Taastrup

Velkommen som beboer i Den Selvejende Institution Ældreboligerne Spurvevej Bogfinkevej Spurvevej 1 27 Bogfinkevej 12 53 2630 Taastrup Velkommen som beboer i Den Selvejende Institution Ældreboligerne Spurvevej Bogfinkevej Spurvevej 1 27 Bogfinkevej 12 53 2630 Taastrup Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested 1 Aftalens parter Der er indgået aftale mellem følgende parter om drift

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

DRIFTSBUDGET. Udgifter. Side 1. Boligorganisation: Albertslund Kommune. Afdeling. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

DRIFTSBUDGET. Udgifter. Side 1. Boligorganisation: Albertslund Kommune. Afdeling. Nordmarks Allé 2620 Albertslund DRIFTSBUDGET Afdeling Plejeboligerne Albertslund Centrum Boligorganisation: Albertslund Kommune for perioden 1. januar - 31. december 2016 Nordmarks Allé 2620 Albertslund AFDELINGSOPLYSNINGER Ibrugtagningsår

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.127.613 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. For afdeling 18. Skovvænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. For afdeling 18. Skovvænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement For afdeling 18. Skovvænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto,

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 238 - Afdeling - Græsted Have Skæringsdato: 01-07-1983 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Resultatopgørelse Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 652.117 659.060

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere