Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger"

Transkript

1 Administration og drift af ældre- og plejeboliger i Allerød og Gribskov kommuner Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 1 af 26 Dokumentnavn: Kravspecifikation ældre- og plejeboliger Version: 1.00 Status: Udkast

2 Administration af pleje- og ældreboliger i Allerød og Gribskov kommuner 1 Indledning Lovgivning og løsning af administrationsopgaven Administrators opgavevaretagelse Administrationsopgaver Administrationsfaciliteter Faciliteter til vicevært funktion Forsikringer Bogføring og budgetkontrol Årsregnskab og budget for boligerne Driftsbudget for boligerne, huslejevarsling og forbrugsafgifter Beboerdemokrati - Afdelingsmøder Udarbejdelse af forbrugsregnskab Ind- og udflytning Lejekontrakter Huslejeopkrævning Drift og vedligeholdelsesplaner Opgørelse af drift og vedligeholdelseskonti Vicevært funktion Grønt og hvidt vedligehold Rengøring Overdragelse af administrationsaftalen Opstart af administrationsaftalen Ved administrationsaftalens ophør Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 2 af 26

3 1 Indledning Nærværende udbud omfatter opgaver vedrørende administration og drift af i alt 311 kommunalt ejede ældre- og plejeboliger (herefter benævnt boligerne) beliggende i Allerød og Gribskov kommuner. Hovedparten er almene ældreboliger, dertil kommer et mindre antal boliger, der ikke er almene. Boligernes antal og placering er oplistet i bilag 2 og 3, heri fremgår også diverse oplysninger omkring boligerne. Administration og drift varetages i dag af to administrationsselskaber. Opgaverne skal overtages af Administrator pr. 1. januar Administrationsperioden er fem år med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Administrator må påregne, at der i løbet af kontraktperioden, som følge af frasalg eller tilkøb af ejendomme, vil kunne ske en ændring i antallet af boliger omfattet af kontrakten om administration. I det følgende beskrives de særlige arbejdsbetingelser for opgavens udførelse, og opgavens karakter præciseres. Opgaverne, som indgår i udbuddet, vil i det følgende blive betegnet som Administrators opgaver, og betegnelsen Administrator er i materialet identisk med tilbudsgiveren. Administrator skal være indstillet på, at der er et plejemiljø knyttet til boligerne og tilknyttede servicearealer med videre på plejecentrene. Administrator skal være opmærksom på, at i Gribskov Kommune er plejedelen på en del af plejecentrene udlagt til eksterne leverandører. I Allerød Kommune varetages plejedelen af kommunens ansatte. I Gribskov Kommune er den gennemsnitlige opholdstid i plejeboligerne ca. 2,7 år og i ældreboligerne er den ca. 5 år I Allerød var der 33 indflytninger i de udbudte ældreboliger i 2011 og 19 i Med hensyn til plejeboligerne er det således, at Solvængets 15 boliger bebos af unge udviklingshæmmede, og flytteaktiviteten er meget begrænset (max. en pr. år). Lyngehus fungerer som et almindeligt plejecenter, og her er flyttteaktiviteten noget højere. Den gennemsnitlige opholdstid er ikke opgjort, men den skønnes at være måneder. 2 Lovgivning og løsning af administrationsopgaven Administrationsopgaven skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning med tilhørende forskrifter og retningslinjer. De væsentligste lovgivninger som regulerer området er: LBK nr. 884 af Lov om almene boliger m.v BEK nr af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 3 af 26

4 BEK nr. 640 af Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. LBK nr. 961 af Lov om leje af almene boliger. 3 Administrators opgavevaretagelse 3.1 Administrationsopgaver Administrator varetager de opgaver, der hører til almindelig administration og drift af almene boliger og lejeboliger bl.a.: Præsentation af afdelingernes budgetter og regnskaber for kommunerne og til beboermøder og fremsendelse af disse til relevante myndigheder, samt indberetning af regnskabsoplysninger til Landsbyggefonden; Kontakt til ministerier, styrelser og Landsbyggefonden; Indhentning af nødvendige godkendelser i forbindelse med udførelse af Administrators opgaver; Orientering af kommunernes boligvisitations teams om ledige boliger og hvornår de er indflytningsklar; Modtagelse og behandling af løbende orientering fra kommunernes boligvisitationer om nye lejere, der er visiteret til boligerne; Udarbejdelse af lejekontrakter; Huslejeopkrævning; Førelse af klagesager, herunder beboerklagenævn og tilsynssager; Opretholdelse af beboerdemokrati; Viceværtfunktion; Grønt og hvidt vedligehold i Allerød Kommune pr og i Gribskov Kommune pr Samarbejde Følgende kvalitetskrav skal gælde for samarbejdet mellem Administrator og kommunerne: Samarbejdet skal bero på gensidig forståelse, respekt, fleksibilitet og åbenhed Administrator og kommunen skal i alle tilfælde, der ligger indenfor det kontraktlige grundlag, tage kontakt til hinanden Følgende kvalitetskrav sættes til samarbejdet mellem Administrator og beboerne: Administrator skal være venlig og fleksibel i kontakten med beboerne; Administrator skal besvare henvendelser fra en borger eller kommunens personale hurtigst muligt og senest inden 3 hverdage; Svar på klager skal ske senest en uge efter modtagelsen af klagen; Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 4 af 26

5 Samarbejde mellem Administrator og kommunens eksterne leverandører forudsættes at bero på; gensidig forståelse, respekt, fleksibilitet og åbenhed. Senest 1. juni 2014 afholdes et evalueringsmøde, hvor opgavevaretagelse, samarbejde med videre drøftes. Administrator indkalder til dette møde. Administrator skal indkalde til, og afholde årlige orienteringsmøder i maj/juni måned med henholdsvis Allerød og Gribskov kommune. Møderne afholdes således, at budget og vedligeholdsplaner for det kommende kalenderår, samt budgetoverholdelse for indeværende år kan gennemgås, og kommunerne kan give input. Der skal tages hensyn til, at budgetterne skal kunne nå at blive politisk behandlet. Særlige samarbejdsopgaver Der er tale om beboere, som er visiteret til boligerne på grund af et særligt behov for en bolig af den tildelte art. Den almene lejelovs regler kan derfor ikke håndhæves på samme måde, som over for andre beboere i almene boliger. Kommunerne skal orienteres ved eventuelle tvister mellem beboere og Administrator. Kontaktoplysninger i forhold til det daglige samarbejde mellem Administrator og kommunerne fremgår af bilag Administrationsfaciliteter Administrator skal selv tilvejebringe de nødvendige faciliteter for varetagelse af sine opgaver for så vidt angår administrationen af boligerne. Det gælder lokaler, inventar, administrative itsystemer med videre. 3.3 Faciliteter til vicevært funktion Gribskov Kommune stiller kontor til rådighed for vicevært funktion for Gribskov Kommunes boliger på plejecentret Udsigten. Administrator skal selv tilvejebringe it-hardware med videre. I Allerød Kommune stilles et lokale til rådighed for viceværtfunktionen på Lyngehus. Der findes derudover et værksted og et redskabskur som kan benyttes til opbevaring. På Solvænget er det muligt at benytte varmecentralen som ophold/værksted ligesom der forefindes et skur til opbevaring af havetraktor og andre redskaber I tilknytning til Byparken i Allerød forefindes et mindre skur på området til opbevaring. 3.4 Forsikringer Administrator skal, i forhold til administrationsopgaven, kunne fremvise en professionel ansvarsforsikring med en sum på 10 millioner kroner pr. skade. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 5 af 26

6 Kommunerne står for ejendommenes brandforsikring inkl. kortslutning, stormskade samt vandskade (voldsomt sky- og tøbrud). På alle øvrige områder (f.eks. skjulte rør, glas, murbier med videre) er kommunen selvforsikret. Administrator anmelder skader til kommunen og det aftales, hvem der skal stå for udbedringen. Administrator varetager udbedringen med mindre andet aftales. 3.5 Bogføring Betaling af fakturaer, som kan henføres til boligerne, kontrolleres, registreres og betales løbende af Administrator. Administrator sørger for, at alle udgifter vedrørende boligerne betales rettidigt, herunder indbetalinger og indberetninger til offentlige myndigheder. Boligernes hensatte midler anbringes i et pengeinstitut på kontis oprettet af henholdsvis Allerød og Gribskov kommuner. Administrator tildeles fuldmagt til pågældende konti, hvorfra løbende indtægter og udgifter forbundet med opgaven afholdes. Indtægter: På de oprettede kontis for boligerne, indsættes de indtægter, der stammer fra den udbudte opgave: Løbende huslejebetalinger Opkrævning af beboerindskud ved indflytning Øvrige indtægter Udgifter: Administrator afholder samtlige udgifter forbundet med boligernes drift og vedligehold samt afregning af beboerindskud ved fraflytning og afdrag på langfristet gæld. Administrator vil blive tildelt fuldmagt til pågældende konto, hvorfra løbende udgifter og indtægter forbundet med opgaven afholdes. I forbindelse med orienteringsmøde, som nævnt i punkt 3.1 orienteres kommunen om forventninger til regnskab i forhold til budget for indeværende år. 3.6 Årsregnskab og budget for boligerne Administrator udfærdiger årsregnskab og budget for det kommende år for den enkelte boligafdeling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Administrator skal løbende lave budgetopfølgning og ved afvigelser skal Administrator kontakte den enkelte kommune. Regnskabsaflæggelsen skal indeholde bemærkninger/noter til regnskabet på alle konti. Administrators regnskabsføring og årsregnskab skal tilrettelægges og udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen for de almene boliger. Alle langfristede lån afstemmes i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 6 af 26

7 Administrators regnskabsføring skal samtidig tilrettelægges og udarbejdes, således at kravene i det kommunale budget- og regnskabssystem kan efterleves. Administrator leverer regnskab, der kan indgå direkte i det kommunale regnskab. Kommunerne og deres revision har adgang til alt materiale vedrørende de aflagte regnskaber, herunder bilag, kontrakter og aftaler, og kan til enhver tid kræve at få udleveret bilag og anden dokumentation fra administrator med en frist på 7 dage. Alt regnskabsmateriale skal opbevares efter gældende kassationsregler hos kommunerne. Kommunerne har et fast budget til vedligehold af servicearealer. Ultimo året får administrator oplysninger om budgettet til vedligehold af servicearealer det efterfølgende år. Administrator justerer i samråd med kommunen vedligeholdsplanerne ud fra dette budget. Administrator skal løbende lave budgetofølgning, og ved væsentlige afvigelser i forhold til forbrug til vedligehold og drift skal Administrator kontakte den enkelte kommune med fyldestgørende årsagsforklaringer. Administrator ifalder en bod, hvis datoerne for årsregnskab overskrides. Boden udgør kr. pr. uges forsinkelse. For Gribskov Kommune: Årsregnskabet og opkrævning af kommunens ydelsesstøtte samt opkrævning for udlæg til drift af kommunens servicearealer sendes til kontaktpersonen i kommunen senest den 20. januar. For Allerød Kommune: Årsregnskabet sendes til kontaktpersonen i kommunen senest den 1. februar. 3.7 Driftsbudget for boligerne, huslejevarsling og forbrugsafgifter Administratoren udarbejder driftsbudget for boligerne, og beregner ud fra dette, huslejen på de enkelte lejemål. Sammen med driftsbudgettet fremsender Administrator en oversigt over den eksisterende husleje pr. m 2 og den fremtidige husleje til kommunerne, jf. huslejevarslingen, pr. m 2 (i kr. og i procentstigning). Oversigten specificeres på de enkelte afdelinger. Efter anmodning fra kommunen skal Administrator kunne forevise regnskab i forhold til ind-og udvendig vedligeholdelse. Administratoren udfærdiger huslejevarslingsbreve til lejerne, der sendes til lejerne senest 3 måneder før huslejeændringen. Administrator udfærdiger varslingsbreve vedrørende forbrugsafgifter til lejerne, der sendes til lejerne senest 6 uger før ikrafttrædelse. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 7 af 26

8 3.8 Beboerdemokrati - Afdelingsmøder Administrator er ansvarlig for udøvelsen af beboerdemokrati i overensstemmelse med gældende retningslinjer. I den forbindelse må Administrator være indstillet på, at en del af beboerne ikke i fuldt omfang kan indgå i beboerdemokrati med videre. Administrator indkalder en gang årligt lejerne til et obligatorisk afdelingsmøde. Administrator varetager i den forbindelse tilrettelæggelse, indkaldelse og afholdelse af afdelingsmødet. Endvidere skal Administrator være behjælpelig med eventuelle beboerdemokratiske aktiviteter. Afdelingsmødet skal, som minimum, omfatte en gennemgang af regnskab og budget, ligesom der skal informeres om forhold vedrørende boligernes drift, og påtænkte investeringer samt arbejder. 3.9 Udarbejdelse af forbrugsregnskab Administrator sørger for udarbejdelse af diverse forbrugsregnskaber (f.eks. vand-, el-, varme-, og antenneregnskaber) i henhold til gældende lovgivning. Administrator udsender forbrugsregnskaberne til lejerne og foretager afregning af for meget indbetalt/opkrævet og af for lidt indbetalt/opkrævet Ind- og udflytning Når et lejemål bliver ledigt i forbindelse med fraflytning eller beboerens død, meddeler Administrator boligvisitationen, hvilken dato boligen vil kunne stå klar til genudlejning. Boligvisitationerne sender tilbud om bolig til visiterede borgere. Administrator forestår fremvisninger af lejemål. Som udgangspunkt er indflytning til den 1. eller 15. i måneden. I akutte tilfælde skal der kunne ske indflytning på andre datoer. Administratoren sørger for el, vand og varmeaflæsning, og sender meddelelse til fællesantenneforeningen om ændring af lejer. Administratoren laver flytteopgørelse. Overskud i henhold til flytteopgørelse afregnes til fraflytter eller dennes bo. Dog skal beboerindskud afregnes til Gribskov- og Allerød Kommune, hvis dette fremgår af sagen. Evt. krav rejses over for fraflytter/dennes bo (ex. huslejerestance, istandsættelse, skyldige forbrugsafgifter mm.). Administrator administrerer ordning vedrørende istandsættelse af boligen ved fraflytning. Boligen skal være istandsat og klar til ny indflytning inden for en 14 dages periode efter fraflytning fra lejemålet. Genudlejning Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 8 af 26

9 For at sikre en hurtig genudlejning af plejeboligerne er praksis, at boligerne så vidt muligt tømmes senest 2 uger efter dødsfald, og ejendelene overdrages til arvingerne. Lejemålet opsiges samtidigt af arvingerne, og skal derefter hurtigst muligt klargøres til genudlejning. Administrator oplyser, inden for et døgn på hverdage, boligvisitationerne om ledige boliger. Boligerne søges altid istandsat og klar til ny indflytning inden for 14 dage efter fraflytning fra lejemålet Lejekontrakter I forbindelse med kontraktens opstart, overdrages alle gældende lejekontrakter til Administrator. Kontrakterne skal opbevares sikkert i et brand- og tyverisikret skab. Kontrakter af nyere dato håndteres elektronisk. Administrator skal sikre, at lejekontrakter behandles fortroligt. Administrator har ansvaret for at udfærdige lejekontrakter med nye lejere, og varetage korrespondancen med disse. Lejekontrakten sendes af Administrator sammen med indflytningsmateriale til lejeren. Når Administrator har modtaget den underskrevne lejekontrakt, sender Administrator meddelelse til boligvisitationerne om dette Huslejeopkrævning Administrator forestår kontakten til lejeren vedrørende huslejeopkrævning. Administratoren igangsætter huslejeopkrævning hos den nye lejer ved lejemålets overtagelse, og er herefter kontaktperson ved spørgsmål, klager, drift og administration af den enkelte bolig. Spørgsmål og klager vedrørende administration og drift af ejendommene skal behandles, og besvares af Administrator. Kommunernes boligvisitation orienteres om eventuelle tvister mellem lejer og Administrator. Administrator fremsender hver måned oversigt over omkostninger i forbindelse med tomgang Drift og vedligeholdelsesplaner Drift og vedligeholdelsesplaner udarbejdes af Administrator. Administrator udarbejder overblik over boligernes drifts- og vedligeholdelsesøkonomi ved kortog langsigtede budgetter samt den lovpligtige 10-årige vedligeholdelsesplan. Planen fremsendes til kommunerne for godkendelse. Administrator indkalder kommunen til teknisk gennemgang af ejendommene én gang årligt forud for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdsplaner. Administrator sørger for en forsvarlig vedligeholdelse af ejendommene, således at kvalitet og brugsværdi opretholdes. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 9 af 26

10 For Gribskov Kommune gælder, at indvendig vedligehold af plejecentrenes servicearealer varetages af plejeleverandøren Opgørelse af drift og vedligeholdelseskonti Administrator skal anvende kontogrupper som anført i bilag 6 og 7 i forbindelse med indrapportering af budget og årsregnskab Vicevært funktion Administratoren står for viceværtfunktionen/ejendomsfunktionær funktionen. Administrator varetager den daglige drift, og har en stor del af beboerkontakten, herunder: Vurdering af behovet for løbende vedligeholdelse og omfanget af eventuelle skader; Mindre reparationer og pasning af bygningernes klimaskærm; Rensning af tagrender og nedløb samt lysskakter. Det skal herunder sikres, at vand kan komme væk fra bygningen; Pasning af udstyr på de fælles udearealer såsom hegn og bænke; Tilkaldelse af håndværkere og tilsyn med arbejdets udførelse; Forsyning og fordeling af vand og varme. Herunder pasning og vedligeholdelse af varme-, vand- og ventilationssystemer og andre tekniske anlæg i ejendommen. Kontrol med, at vand- og varmeforbruget er miljømæssigt forsvarligt; Renovation. Herunder sortering af affald og forsvarlig behandling af miljøfarligt affald; Syn af lejligheder ved fraflytning; Føre lister om vedligeholdelse og foretage indberetninger af fejl og mangler; Assistance i forbindelse med lovpligtige tilsyn (ELO, Arbejdstilsynet o.lign.); Administration. Drifts- og vedligeholdelsespgaverne skal udføres hurtigst muligt. Ejendomsfunktionæren skal kunne kontaktes på alle hverdage. I tilfælde af akutte skader og lignende udenfor normal åbningstid skal beboerne have et akutnummer, hvortil de kan ringe. For medarbejdere der kommer i borgernes hjem skal der kunne forevises ren straffeattest Grønt og hvidt vedligehold I bilag 5A og 5B fremgår beskrivelse af opgavevaretagelsen. Blandt andet som følge af de beboerdemokratiske regler kan der forekomme ændringer i opgavevaretagelsen for grønt og hvidt vedligehold samt for viceværtfunktionen. Gribskov Kommune Gribskov Kommune har i dag indgået kontrakt med en ekstern leverandør vedrørende varetagelse af grønt og hvidt vedligehold på ejendommene. Kontrakt vedrørende grønt og hvidt vedligehold udløber den 31. december Derefter indgår dette i kontrakten. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 10 af 26

11 Allerød Kommune For Allerød Kommune indgår varetagelse af grønt og hvidt vedligehold fra starten af administrationsaftalen. Allerød Kommune har hidtil selv varetaget funktionen i Elmedalen og Grønnehegn. DAB har forestået grønt og hvidt vedligehold i de øvrige afdelinger bortset fra Byparken, som har indgået aftale om grønt vedligehold med ekstern leverandør. I bilag 5B fremgår beskrivelse af opgavevaretagelsen Rengøring Håndtering af rengøring på servicearealer og fælles beboerarealer skal ikke varetages af administrator Virksomhedsoverdragelse For det personale, der af nuværende administrator er beskæftiget med viceværtfunktionen samt grønt og hvidt vedligehold, tager xx-kommune ikke stilling til, hvorvidt lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med videre, er gældende. Kommunerne skal dog understrege, at Leverandørens efterfølgende organisering af arbejdet vil kunne medføre, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Det er Leverandørens eget ansvar at vurdere i hvilket omfang virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Leverandøren vil ikke på denne baggrund være berettiget til kompensation og/eller ændringer i de tilbudte priser. 4 Overdragelse af administrationsaftalen 4.1 Opstart af administrationsaftalen Administrator skal i forbindelse med overdragelse af administrationsopgaven, udarbejde og fremsende et skriftligt informationsbrev til samtlige beboere, samt orientere medarbejderne i de afdelinger, hvor der er plejepersonale med videre. Informationsbrevet skal indeholde generelle oplysninger om Administrator, dato for overdragelse, Administrators kontaktorganisation, herunder navn på kontaktperson, telefonnumre, træffetider på adressen og ved telefonisk henvendelse. I forbindelse med overdragelse af opgaven fra kommunerne til Administrator leveres blandt andet: Budgetter for Regnskab for I februar 2014 modtages regnskab for Alle gældende lejekontrakter. Opgørelse af vedligeholdelseskonti. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 11 af 26

12 Administrator forpligter sig til at deltage aktivt ved overdragelsen af opgaven fra den tidligere administrator. 4.2 Ved administrationsaftalens ophør Ved administrationsaftalens ophør eller opsigelse skal Administrator uden beregning overdrage samtlige dokumenter og data, der er relevante for udførelsen af de heri beskrevne opgaver, til den nye administrator. Det gælder tillige dokumenter og data, der er udarbejdet og akkumuleret af Administrator, for eksempel data i Administrators vedligeholdelsessystem. Senest et halvt år før administrationsaftalen ophører, skal der udarbejdes plan for overdragelse, som også skal omfatte opgaver vedrørende budget og regnskab. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 12 af 26

13 Bilag 1 Oversigt over ældre-og plejeboliger i Gribskov Kommune der er omfattet af kontrakten Kommunale ældreboliger Afdelings navn Adresse By Administreres i dag af Niels Jensensvej Niels Jensens Vej 2B-H Strågårdsvej Strågårdsvej 1-11 Bager Larsens Vej Bager Larsens Vej Græsted DAB Gilleleje DAB Gilleleje DAB 12 Ahornstien Ahornstien Gilleleje DAB 6 Birkehusvej Birkehusvej 4A-H 3250 Gilleleje DAB 7 Kirkevej Kirkevej 35 G 3230 Græsted DAB 12 Karlsmindehaven Karlsmindehaven 2-20 Sygehusvej Sygehusvej 19 A - 21D 3230 Græsted DAB Græsted DAB 8 Kirkeleddet Kirkeleddet Græsted DAB 22 Nørrevej Nørrevej 2 A-D 3230 Græsted DAB 8 Linde Alle Linde Alle 1 A-F 3230 Græsted DAB 5 I alt 103 Antal boliger Kommunale plejeboliger Afdelings navn Adresse By Administreres i dag af Bakkebo Østre Allé Gilleleje DAB 69 Antal boliger Udsigten Kirkevej 35 A 3230 Græsted DAB 30 I alt 99 Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 13 af 26

14 Bilag 2 Oversigt over ældre-og plejeboliger i Allerød Kommune der er omfattet af kontrakten Ældreboliger Afdelings navn Adresse By Antal bolige Areal/ m2 Tilknyttede servicearealer/ Opførsels år Administrer es i dag af r m2 Grønnehegn et Grønneheg n 1-19 Allerød 18 Ca Datea Elmedalen Byparken Elmedal Byparken 1-37 Lynge 16 Ca. 990 Ingen servicearealer men lille fælleshus med vaskeri og mindre opholdsrum med plads til ca gæster, køkken og toilet Blovstrø d I alt Datea /197 2 ombygget til almene boliger 2001 DAB Afdelings navn Solvæng et Lyngehu s Adresse By Antal bolige r Kirkehav en 2 Hillerødv ej 48 A Allerø d I alt 57 Plejeboliger Areal/ Tilknyttede m2 servicearealer/ m Serviceareal 420 m2 og værested 112 m2 Lynge m2 serviceareal, 362 m2 bibliotek Opførselsår Genopført efter brand i Indflyttet ombygget 1994 Administrer es i dag af DAB DAB Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 14 af 26

15 Bilag 3 (uploades særskilt) Plantegninger vedrørende de administrerede boliger Gribskov Kommune Tegningerne er nedfotograferede hvorfor de ikke er målfaste. Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 15 af 26

16 Bilag 4 (uploades særskilt) Plantegninger vedrørende de administrerede boliger Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 16 af 26

17 Bilag 5 (uploades særskilt) Oversigt over arealer for grønt og hvidt vedligehold i de administrerede boliger Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 17 af 26

18 Bilag 5A Opgavebeskrivelse for grønt og hvidt vedligehold Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 18 af 26

19 Bilag 5B Opgavebeskrivelse for grønt og hvidt vedligehold Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 19 af 26

20 Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 20 af 26

21 Bilag 6 (uploades særskilt) Oversigt over arealer for grønt og hvidt vedligehold i de administrerede boliger Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 21 af 26

22 Bilag 7 (uploades særskilt) Oversigt over kontogrupper i Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 22 af 26

23 Bilag 8 (uploades særskilt) Oversigt over kontogrupper i Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 23 af 26

24 Bilag 9 (uploades særskilt) Særlige forhold på udlejningsejendommene Gribskov Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 24 af 26

25 Bilag 10 (uploades særskilt) Særlige forhold på udlejningsejendommene Allerød Kommune Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 25 af 26

26 Gribskov Kommune Postadresse: Gribskov Kommune Team Ejendomme Postboks Helsinge adresse: Bilag 11 Kontaktoplysninger i forhold til det daglige samarbejde Telefon nr.: Irene Drifte Allerød Kommune Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej Allerød Tlf.: Mail: Web: Janne Møller-Pedersen Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 26 af 26

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Administrationsaftale Andelsboligforening Tlf E-mail og medundertegnede andelsboligforening Tlf. E-mail er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen

Læs mere

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Socialforvaltningen Københavns Kommune RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler Socialforvaltningen, Københavns Kommune Drifts- og Udviklingskontorerne

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Skriftlige forretningsgange Indhold: Pkt. 1 Forord Pkt. 1.1 Procedure Pkt. 1.2 Beslutninger Pkt. 2 Vedtægter Pkt. 2.1 Normalvedtægter Pkt. 2.2 Boligorganisationens egne vedtægter Pkt. 3 Forretningsordener

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Revideret den 7. april 2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj... 1 VEDTÆGTER for ABF Tippethøj... 4 Navn og hjemsted... 4 Formål...

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Herved bekendtgøres lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, med de ændringer,

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere