Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 20-01-2009"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:40 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Markvard Hovmøller forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkt 8, 9 og 10.

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Udbud af ortopædisk fodtøj Kørsel til træning jf. 86 i SEL - harmonisering af ordningen Godkendelse af budget 2009 for bofællesskabet Kirsebærhaven midler (aktivitetsmidler i h.t. Serviceloven) Leje af Køkkenfaciliteter Om- og tilbygning vedr. Kong Frederik den IX s Plejehjem - godkendelse af skema B Kørsel til dagcentre Parasollen - Budget Effekt, nytteværdi og projektbeskrivelse af forsorgeshjemmet Dalhoffsminde Godkendelse af licitationsresultat, valg af leverandør og skema B Orientering fra udvalgsmedlemmerne og forvaltningen Evt

3 Voksenudvalget, Side 1 1. Udbud af ortopædisk fodtøj DIBRFC / 08/35557 Sagsfremstilling Haderslev Kommune er sammen med Jysk Fællesindkøb (et fælleskommunalt indkøbssamarbejde) ved at gå i EU-udbud med en rammekontrakt på ortopædisk fodtøj. Rammekontrakten bliver gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af kommunen eller som modtager driftstilskud på mere end 50 % samt evt. ikke-kommunale institutioner, der er tilsluttet kommunens indkøbsordning. Udbuddet omfatter indkøb af ortopædisk fodtøj (individuelt fremstillet fodtøj til børn og voksne, særligt fabriksfremstillet fodtøj til voksne samt reparation af ortopædisk fodtøj) og fodindlæg (ortopædiske fodindlæg, standard og fabriksfremstillede) samt krav til service, levering og kvalitet i forbindelse med levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg direkte til borgere i kommunerne. Der ønskes tilbud på et bredt sortiment af produkter, herunder tilbud på individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj og fodindlæg, som skal kunne benyttes af børn og voksne med svære foddeformiteter. Tilbudet skal omfatte alle typer fodtøj både til indendørs og udendørs brug. Borgerne kan, såfremt de ønsker det, selv vælge at indkøbe hjælpemidlerne og dermed også vælge en anden leverandør end den af Kommunen valgte, og få refunderet de beløb, som kommunen vil kunne anskaffe de pågældende hjælpemidler til i henhold til den kontrakt, som vil blive indgået på grundlag af dette udbud. Kravspecifikationerne fremgår af bilaget. Procedure Serviceniveau og kvalitetskrav sendes til høring i Handicapråd og Seniorråd. Herefter sendes sagen i EU-udbud. Valg af leverandør foretages administrativt. Tovholder/informationsansvarlig Brith Fendinge Christiansen Bilag Kravspecifikation til udbud af ortopædisk fodtøj (669848) Indstilling Voksenservice indstiller, at Handicapråd og Seniorråd afgiver høringssvar vedr. serviceniveau og kvalitetskrav som beskrevet i bilag. Beslutning i Seniorrådet den

4 Voksenudvalget, Side 2 Der var en drøftelse af, om det var mere end ortopædisk fodtøj sagen omhandlede? Det er OK, såfremt det kun drejer sig om fodtøj. Der var ved at komme benskinner m.v. ind i drøftelsen. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Orientering givet. 2. Kørsel til træning jf. 86 i SEL - harmonisering af ordningen DIMECH / 09/244 Sagsfremstilling Lov om Social Service(SEL) 86 giver borgeren ret til et vederlagsfrit tilbud om træning, når der foreligger aførelse herom. Kommunalbestyrelsen er dog ikke forpligtet til at sørge for vederlagsfri berfordring til og fra genoptræningstedet, idet der ikke er hjemmel i SEL hertil. Der har i gamle Vojens Kommune været praksis for at visitere til vederlagsfri befordring. Denne praksis har været videreført i Ny Haderslev Kommune, således at der i 2008 er 26 borgere fra gamle Vojens Kommune, der har modtaget vederlagsfri befordring. Voksenservice ønkser at harmonisere denne praksis, således at Haderslev Kommune ikke fremover visiterer til vederlagsfri befordring i forbindelse med genoptræning. Procedure Sagen høres i Handicaprådet og Seniorrådet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef i Visitation og Tilsyn, Mette Christensen. Indstilling Det indstilles til, at Haderslev Kommune ikke fremover visiterer til vederlagsfri befordring i forbindelse med genoptræning.

5 Voksenudvalget, Side 3 Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådets indstilling er, at der visiteres til vederlagsfri kørsel til genoptræning for borgere i kommunen. Det har stor betydning for de svage ældre, at de kan komme til træning vederlagsfrit. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Der visiteres ikke nye brugere til vederlagsfri kørsel til træning, under henvisning til at der ikke er lovhjemmel til ordningen. 3. Godkendelse af budget 2009 for bofællesskabet Kirsebærhaven DIANLE / 08/43492 Sagsfremstilling Bestyrelsen for bofællesskabet Kirsebærhaven fremsender budgetoplæg for 2009 til godkendelse. Bofællesskabet Kirsebærhaven er en selvejende institution for 6 voksne personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Boligerne ejes og administreres af Vojens Andelsboligforening. Bestyrelsen - valgt af og blandt de pårørende til beboerne - er ansvarlig for den daglige drift at bofællesskabet, hvad angår de forhold som vedrører beboerne og personalet. Bestyrelsens ansvarsområde og opgaver er beskrevet i vedtægter som er godkendt af tidligere Vojens Kommune. Økonomiske forhold Budgetoplægget indeholder en fremskrivning af budget 2008 med 4,3% og et tillæg til udgifter i forbindelse med langtidssygdom på kr., hvilket giver et årsbudget på kr. og en døgntakst pr beboer på 1727 kr. I det budget som Byrådet har godkendt for 2009 er der afsat kr. Der en anvendt fremskrivningsprocent på 4,3 i forbindelse med fremskrivningen af budgettet for Differencen på skyldes, at der er indlagt en besparelse på kr. Endvidere er der ikke medtaget en budgetpost på kr. til dækning af langtidssygdom. Den indlagte besparelse på kr. er en del af de reduktionsforslag som Byrådet godkendte i forbindelse med godkendelsen af budget Den er sammenlignelig med de besparelser som er gennemført i de kommunale botilbud.

6 Voksenudvalget, Side 4 Forvaltningen kan ikke anbefale godkendelsen af en budgetpost på kr. til langtidssygdom. Denne udgift bør kunne dækkes af det normale vikarbudget som er på ca. 12% af lønbudgettet. Til sammenligning er vikarbudgettet i de kommunale botilbud på ca. 10%. Procedure Sagen omhandler en fremskrivning af budgettet for 2008, hvilket ikke kræver en høring i handicaprådet. Den indlagte besparelse på kr. har været til høring i Handicaprådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Idet beløbet kan holdes indenfor det budget som Byrådet har godkendt for 2009, kan Voksenudvalget træffe beslutning i sagen. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Indstilling Det indstilles, at der godkendes et budget for 2009 på kr kr. for bofællesskabet Kirsebærhaven. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Godkendt i henhold til indstilling midler (aktivitetsmidler i h.t. Serviceloven) DIMENI / 08/40878 Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte den 13. februar 2007 retningslinier for tildeling af tilskud i henhold til Servicelovens 79. Der er indtil 26. november 2008 udbetalt kr. i tilskud. Forslag til tildelingskriterier for 2009 forelægges hermed til drøftelse i Voksenudvalget. Hidtil har Seniorrådets sekretariatsfunktion administreret tildelingen af tilskud til aktiviteter i henhold til 79. Som følge af budgetreduktion i 2009 er rådets sekretariatsfunktion nedlagt og ordningen administreres fremover af Voksenservice, Trekanten. Det betyder, at tilskudsmodtagere selv skal forestå alt omkring brugen af tildelte midler herunder betaling af regninger og håndtering af transport af brugere.

7 Voksenudvalget, Side 5 Økonomiske forhold Der er budgetlagt med kr. til uddeling i Juridiske aspekter I følge Servicelovens 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1. Procedure Forelægges Voksenudvalget 2. december 2008 til drøftelse. Sendes til høring i Seniorrådet. Endelig beslutning i Voksenudvalget i januar måned Bilag 79 bevillinger 2008 (647954) 2009 forslag til kriterier for tildeling af 79 tilskud efter Serviceloven (646504) Suppl. sagsfremstilliing til Seniorrådets høringssvar (678579) Indstilling Voksenservice indstiller, at forslaget drøftes med henblik på eventuelle justeringer forud for høring i Seniorrådet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Forslag til justerede retningslinier for tildeling af tilskud i henhold til 79 i Serviceloven anbefales. Forslaget sendes til høring i Seniorrådet. Beslutning i Seniorrådet den Rådet drøftede materialerne og fandt, - at ansøgningerne til kommende år for aktiviteter skulle indsendes inden 1. oktober - at kommunens afgørelse skulle være afklaret inden udgangen af november måned, således at ansøgerne fik besked på økonomien for det følgende år. De fleste aktivitetscentre starter den 1. januar og har planlagt de faste

8 Voksenudvalget, Side 6 aktiviteter for hele året. 1. Kun en ansøgning som princip pr. år og kun såfremt der opstår behov for nye aktiviteter, skal der søges gennem året. 2. Aktivitetscentrene laver programmer og aftaler med underholder for et år ad gangen og midler, der skal søges i august måned er alt for sent. 3. Seniorrådet savner en bevillingsgodkendelsesprocedure for udbetaling af midlerne (Se forslag sidst). 4. Efter de nugældende vedtægter behandler centrene først deres regnskab i første kvartal af de nye år (følger regnskabsåret). Skønnet formue på ansøgningstidspunktet kan oplyses og regnskab indsendes efter godkendelse på den årlige årsmøde/generalforsamling. 5. Forslag: 2 politikere, 1 repræsentant for Handicaprådet, 1 repræsentant for Seniorrådet og en repræsentant for et Aktivitetscenter. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Godkendt forslag til tildelingskriterierne. Samtidig godkendt, at der nedsættes et bevillingsråd bestående af: 2 medlemmer af Voksenudvalget. Peter Hansen og Lone Ravn udpeges af Voksenudvalget. 1 medlem af Seniorrådet 1 medlem af Handicaprådet 3 medlemmer fra brugerorganisationerne (aktivitetscentre, brugerråd og øvrige "foreninger"). 5. Leje af Køkkenfaciliteter DILFPE / 08/42146 Sagsfremstilling Den 28. juni 2007 besluttede Voksenudvalget, "at der skulle etableres/lejes et centralt produktionskøkken udenfor kommunalt regi med en kapacitet til flere brugergrupper end ældre og handicappede". Beslutningen skal ses i sammenhæng med Udvalgets ønske om at harmonisere madproduktionen/madservicen i Haderslev Kommune under sloganet Danmarks Bedste Madservice.

9 Voksenudvalget, Side 7 De eksisterende køkkenforhold var på forskellig vis utilstrækkelige og uhensigtsmæssige i forhold hertil. Voksenservice har undersøgt mulighederne for såvel etablering af køkken i nybyggeri, som etablering af nyt køkken i eksisterende bygninger og leje af allerede etablerede faciliteter. Efter en samlet vurdering optoges forhandling med Region Syddanmark om leje af køkkenfaciliteter på Haderslev Sygehus. Disse forhandlinger har pågået et års tid. Der foreligger nu udkast til lejeaftale. Følgende punkter skal fremdrages af "Udkast til Lejekontrakt af 26. november 2008 (II)": Lejeaftalen omhandler et samlet bruttoareal på 1140 m² fordelt med 700 m² på egentlige produktionsarealer, 400 m² til birum så som fryserum, depoter, omklædning mv. og 40 m² til kontor. Lejemålet træder i kraft den 1. februar 2009 og er fra udlejers side uopsigeligt i 10 år. Dog kan lejemålet opsiges med 1 års varsel såfremt en ny ejer ikke ønsker at videreføre lejemålet. I så fald vil Haderslev Kommune få den dokumenterede investering godtgjort efter en model, hvor investeringen nedskrives med en tiendedel hvert år fra investeringstidspunktet. Den indvendige vedligeholdelse forestås af lejer, mens udlejer forestår den udvendige. Udlejeren indestår for, at det lejede ved lejeaftalens indgåelse lovligt kan anvendes til køkkenformål. Den årlige basisleje er aftalt til kr. 500 pr. m² for køkkenlokaler, 250 m² for birum og 450 m² for kontorlokaler. Samlet husleje kr årligt. Lejen reguleres en gang årligt i overensstemmelse med udviklingen i Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisendeks. I tilknytning til lejemålet skal anføres, - at der skal foretages kommunale investeringer for min. 3.4 mio. kr. - at deponeringsforholdene er uafklarede for nærværende. - at der samtidig administrativt vil blive indgået en aftale med Sygehus Sønderjylland-Haderslev om, at Haderslev Kommune forstår den fremtidige patientbespisning. Økonomiske forhold Der skal foretages investeringer på min. kr. 3.4 mio. Disse er bevilgede i forbindelse med budget Huslejen og medfølgende udgifter til forbrug finansieres via budgetoverføringer fra nedlukkede køkkener i Haderslev Kommune og gennem en effektviseringsgevinst ved samlet drift på eet produktionssted. Der arbejdes på forskellige planer for at opnå fritagelse i Velfærdsministeriet for en deponeringsforpligtigelse på cirka kr. 11 mio.

10 Voksenudvalget, Side 8 Personalemæssige forhold I forbindelse med lejemålet og den endelige ibrugtagning vil der blive foretaget en vurdering af eventuelle personalemæssige konsekvenser ud over de, der allerede er indlagte i budget Her er foretaget en reduktion i budgettet på kr 1 mio. Sundhedsmæssige forhold Omend der kan være forskellige folkelige synspunkter på kølemad til senere opvarmning contra dagligt produceret udbragt varm mad er det evident, at der i masseproduktion er større muligheder for at tilpasse, kontrollere og bevare ernæringsindholdet i kølemad. Juridiske aspekter Lejekontrakten er gennemgået af kommunens jurist. De bygningsmæssige forhold af Teknik og Miljø. Region Syddanmark har godkendt leje "Udkast af 26. november 2008 (II)" Procedure Voksenudvalget orienteres den 20. januar 2009 om såvel lejekontrakt som Aftale om Patientbespisning. Økonomiudvalget tager stilling til lejekontrakten den 21. januar Seniorråd og Handicapråd høres ikke, idet de er hørt på forskellig måde i de indledende faser - og fordi et ændret produktionssted ikke medfører ændringer i serviceniveauet. Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag VS: Lejeaftale Haderslev Kommune - Lejekontrakt Hadersev nov. 08.doc (676597) Indstilling at Økonomiudvalget godkender lejeaftale med Region Syddanmark om indgåelse af leje af køkkenfaciliteter på Sygehus Sønderjylland - Haderslev med virkning fra den 1. februar Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Voksenudvalget indsender lejeaftalen til godkendelse og godkender samtidig at der foretages investeringer på 3,4 mio, bevilget i forbindelse

11 Voksenudvalget, Side 9 med budgetlægningen 2009, at husleje og drift, der udgør kr kr. årligt, afholdes af allerede eksisterende driftsbevillinger og ved rationalisering. 6. Om- og tilbygning vedr. Kong Frederik den IX s Plejehjem - godkendelse af skema B old_ditrik / 07/10836 Sagsfremstilling Byrådet har den 26. juni 2008 godkendt skema A omfattende såvel sammenlægning og renovering af eksisterende boliger som nybyggeri, et byggeri, der omfatter 80 ældre/plejeboliger med tilhørende servicearealer. Kuben har nu fremsendt skema B, der omfatter afskaffelsessummen ved projektets iværksættelse, for såvel boligdel som servicearealer. Den samlede anskaffelsessum incl. moms for boligdelen er i skema B opgjort til kr., der fordeler sig med kr. på grund- og ejendomsværdi, kr. på øvrige grundudgifter, tilslutningsbidrag, anlæg af friarealer m. m., kr. til håndværkerudgifter incl. bygherreleverancer, inventar m. m. og kr. til øvrige omkostninger, diverse gebyrer m. v. Til sammenligning var anskaffelsessummen ved skema A opgjort til kr. incl. moms. Boligerne finansieres med et beboerindskud på 2%, en kommunal grundkapital på 7% og kreditforeningslån svarende til 91% af anskaffelsessummen. For servicearealerne er den samlede anskaffelsessum i skema B incl. moms opgjort til kr. fordelt med kr. på grundog ejendomsværdi, kr. til øvrige grundudgifter - anlæg af friarealer, kr. til håndværkerudgifter incl. bygherreleverancer, inventar m. v. og kr. til øvrige omkostninger, diverse gebyrer m. v. I skema A blev anskaffelsessummen for servicearealerne opgjort til kr. incl. moms. Nettoanskaffelsessummen på kr. for servicearealerne (anskaffelsessummen i skema A på kr. minus grund- og ejendomsværdi på kr. og indeholdt moms på ca kr.) afholdes af Haderslev Kommune. Det kan oplyses, at projektet indberettes til BOSSINF.

12 Voksenudvalget, Side 10 Procedure Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen forelægges Voksenudvalget til efterretning. Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen, Voksenservice/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes på baggrund af de forelagte oplysninger, herunder en samlet anskaffelsessum på kr. incl. moms for boligdelen og kr. for servicearealerne, og at de bevillingsmæssige forhold tages op i umiddelbar forlængelse af godkendelse af helhedsplanen for anlæg i Byrådet i marts Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Voksenudvalget følger indstillingen. Udvalget ønsker at følge projektet nøjere med hensyn til disponering af afsatte midler til uforudsete udgifter. 7. Kørsel til dagcentre DIMENI / 07/4103 Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 den 9/ godkendte Byrådet reduktionsforslag VR08, kr om brugerbetalt kørsel til dagcentre efter indstilling fra Voksenudvalget. Brugerbetalingen blev fastsat til kr. 25 pr. enkelttur. Indstilling Indstilles til drøftelse. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen

13 Voksenudvalget, Side 11 Den Borgerlige Gruppe (Gunnar Nielsen, Peter Hansen, Inger Fleischer) indstiller til Byrådet, at brugerbetalingen til kørsel til dagcentre ændres til kr. 12,50 pr. enkelttur fra 1. februar Udgiften finansieres indenfor udvalgets budget. Den Socíaldemokratiske Gruppe ( Markvard Hovmøller, Lone Ravn, Irene Høgh) indstiller til Byrådet at kørsel til dagcentre igen gøres gratis ligesom tilskuddet til Paraplyen og Seniorrådets kontor tilbageføres til budgettet for Parasollen - Budget 2009 DIPELE / 08/44456 Sagsfremstilling Haderslev Kommune har indgået en samarbejdsaftale med værestedet Parasollen. Det årlige tilskud er på kr. (niveau 2009). Café Parasollen er en selvejende institution med egen bestyrelsen og drives af KFUM s Sociale arbejde. Parasollen har til formål at støtte og give kontakt til de sværest stillede og isolerede personer, med f.eks. et alkoholmisbrug eller hjemløse. Parasollen har fremsendt deres budget for 2009, der her fremlægges Voksenudvalget til efterretning. Økonomiske forhold Der gives et årligt driftstilskud på , funktion Personalemæssige forhold Indstillingen medfører ingen personalemæssige konsekvenser. Sundhedsmæssige forhold Det må antages, at tilbuddet om at benytte Parasollen er medvirkende til at give målgruppen en bedres lisværdi, da der er tale om en gruppe af meget svage borgere med et ringe netværk. Bilag Budget 2009 for Parasollen (664851) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Vokseudvalget, at budget 2009 tages til efterretning Beslutning i Voksenudvalget den

14 Voksenudvalget, Side 12 Der er afbud fra Thies Mathiesen. Markvard Hovmøller deltog ikke i behandlingen af punktet. Budgettet blev taget til efterretning. 9. Effekt, nytteværdi og projektbeskrivelse af forsorgeshjemmet Dalhoffsminde. DIFRRA / 08/27886 Sagsfremstilling Dalhoffsminde er et forsorgshjem. I år 2008 har Dalhoffsminde i alt 48 pladser, 29 normerede fuldtidsstillinger og 2 fleksjob fordelt på flere lokaliteter i Hoptrup. Målgruppen er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. De har brug for et midlertidigt botilbud, for aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende sociale hjælpeforanstaltninger. Dalhoffsmindes idegrundlag bygger på et humanistisk kristent menneskesyn. Værdigrundlaget på Dalhoffsminde bygger på et positivt menneskesyn, med en tro på at mennesket er født som et selvstændigt individ med udviklingspotentiale og egne egenskaber. Når en beboer kommet til forsorgshjemmet henvises vedkommende først til en modtageafdeling, hvor vedkommende tilbydes den første hjælp og oplyses om det regelsæt der gælder på institutionen. Det er nødvendigt at forsorgshjemmet har tydelige detaljerede spilleregler, der skal overholdes. F.eks. kan det nævnes at indførsel og indtagelse af alkohol, og stoffer på forsorgshjemmet er forbudt. Overtrædelse kan medføre udskrivning. Borgeren kan evt. blive pålagt kontrol ved henholdsvis alkoholmeter eller urinprøvetest. Nægter borgeren dette, medfører det udskrivning. For at få oparbejdet en traditionel døgnrytme, forventes det at beboeren deltager i et af institutionens aktiveringstilbud. Der vil, efter institutionens skøn, ikke være mening i et ophold uden denne aktivitet. Dette gælder uanset vedkommendes forsørgelsesgrundlag. Institutionens overordnede succeskriterium er, at borgerens ophold på Dalhoffsminde forløber positivt og at borgeren får løst sine problemer (psykiske, sociale, beskæftigelsesmæssige, misbrug, økonomiske) og efter opholdet flytter ud til et liv, som vedkommende er tilfreds med. Supplerende sagsfremstilling: Sagsfremstillingen og projektbeskrivelsen har været behandlet på et Høringsmøde den 6. november I mødet deltog chef for misbrug Anne- Lene Meng, forstander Jens Poul Frederiksen og konsulent Frede Rasmussen.

15 Voksenudvalget, Side 13 Der blev foretaget enkelte tilretninger i sagsfremstillingen og projektbeskrivelsen, hvorefter der var enighed om at sagen anbefales til behandling administrativt og politisk. Økonomiske forhold Dalhoffsminde er registreret under funktion , Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens ). Sted nr Der to forhold der har betydning for driften af Dalhoffsminde: 1. Dalhoffsminde er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Haderslev Kommune 2. Forsorgshjemmets drift er takstfinansieret (Soc. min notat af 28. juni Her vedlagt som bilag) Budget Overskud år Korr. Budget Forventet mellemkommunale Indtægter værkstederne Forventet over/ underskud Det korrigerede budget for 2008 er på netto kr. I år 2009 og overslagsårende er der indarbejdet netto , - kr.(overskud). Forskellen mellem det forventede over/underskud i år 2008 og år 2009 skyldes regulering af taksten grundet overskud fra Dalhoffsminde hører under Rammeaftalen. Dette betyder, at de er takstfinansieret. Kr. pr. dag. Taksten for 2008 er på 1005 kr. pr dag. og 1058 kr. pr, dag for Sammenlignet med landets øvrige forsorgshjem ligger taksten i midterfeltet. Ifølge det oplyste niveau er de laveste takster på ca. 800 kr/dag og de højeste ca kr./dag. Den store spredning i taksterne skyldes forsorgshjemmenes forskellige faglige og økonomiske vilkår. Udgifter og indtægter skal gå i nul, når året er omme, evt. overskud eller underskud indregnes i taksten senest 2 år efter. Personalemæssige forhold Personalenormering inkl. forstander: 29 fuldtidsstillinger + 2 medarbejdere i fleksjob, fordelt på adm. personale, pædagoger, socialrådgiver, nattevagter samt værksteds- og køkkenpersonale. Fordelingen af personalet på forsorgshjemmets forskellige funktioner: Administration:

16 Voksenudvalget, Side 14 5 fuldtidsstillinger. 1 forstander 1 souschef/afdelingsleder 2 administrative medarbejdere(hk) 1 socialrådgiver/sagsbehandler Slivsøen/modtageafdeling: 10 fuldtidsstillinger. 6 pædagoger dag/aftenvagter 4 nattevagter (Rundere på begge afdelinger. Arbejder 7 nætter derefter fri 7 nætter). Forstander eller viceforstander er bagvagt. Marstrup Kirkevej/Bo-træningsafdeling. 6 fuldtidsstillinger. 1 afdelingsleder. 4 pædagogstillinger. 1 social vicevært. Indgår i øjeblikket i forsorgshjemmets normering på Marstrup Kirkevej, men er tilknyttet Hyttebyen. Fra den 1. marts 2009 påregnes den sociale vicevært ikke længere indgå i forsorgshjemmets normering. Spørgsmålet om den sociale vicevært behandles i en selvstændig sagsfremstilling. Der kan evt. blive tale om at funktionen associeres forsorgshjemmet, så lønudgiften deles mellem Haderslev Kommune og forsorgshjemmet i et vist forhold jfr. SEL 99 og 110. Værtstederne på Slivsøen og Marstrup Kirkevej: 5 fuldtidsstillinger + 2 fleksjob. 1 værkstedsleder. 4 værkstedsassistenter. 2 fleksjob. Køkkenet på Slivsøen (varetager også rengøringsopgaver på Slivsøeen): 3 fuldtidsstillinger. 1 køkkenleder. 2 køkkenassistenter. Juridiske aspekter Forsorgshjemmet Dalhoffsminde er en selvejende institution ejet af foreningen Arbejde Adler. Det drives i henhold til Lov om social service 110. og har driftsoverenskomst med Haderslev Kommune jfr. Servicelovens 110 har forstanderen selvstændig optage ret. Procedure Sagen forelægges på chefgruppens møde den 5.januar Sagen behandles på Voksenudvalgets møde den 20. januar 2009.

17 Voksenudvalget, Side 15 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingsleder Anne-Lene Meng. Forstander Jens Poul Frederiksen. konsulent Frede Rasmussen. Bilag A1 Ressourceprofil for Dalhoffsminde (621742) Tilsynsrapport for Dalhoffsminde 2007/08 (607874) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Voksenudvalget: At effekt, nytteværdi og projektbeskrivelsen af forsorgshjemmet tages til efterretning. At Haderslev Kommune fortsætter sit nuværende samarbejde med foreningen Arbejde Adler iht. den foreliggende kontrakt. Beslutning i Chefgruppen - Arbejdsmarekdsservice 2009 den Frede Rasmussen orienterede om sagen. Ros fra Helge Gellert - flot sagfremstilling. Chefgruppen godkender indstillingen. Sendes videre til efterretning i Voksenudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Der er afbud fra Thies Mathiesen. Markvard Hovmøller deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt. 10. Godkendelse af licitationsresultat, valg af leverandør og skema B DIFRRA / 07/5367 Sagsfremstilling Byrådet godkendte den Skema A for påbegyndelse af byggeriet af 16 nye boliger og fællesarealer på Digagergaard, og Byrådet godkendte den overførsler til 2009 samt ABT93 med tilføjelser. Mandag den 8. december 2008 blev der afholdt licitation på det

18 Voksenudvalget, Side 16 forestående byggeri på Digagergaard. 8 entreprenører indgav bud på opgaven. Tilbudsgiverne var: Bo Michelsen A/S kr. JORTON A/S kr. K.G.Hansen & Sønner A/S kr. MT Højgaard A/S kr. og O.C. Byggeforretning Aps kr. Ved gennemgangen af de indkomne tilbud kunne kommunens rådgiver COWI konstatere, at O.C. Byggeforretnings tilbud ikke var konditionsmæssigt, hvilket blev meddelt de bydende leverandører tirsdag den 9. december Samtidig blev der taget kontakt til den derefter lavest bydende - MT Højgaard A/S - med det formål, at indgå i en forhandling omkring en plan og et tilbud der kunne holdes indenfor Byrådets vedtagne anlægsramme. Da MT- Højgaards oprindelige tilbud ikke kunne holdes indenfor den af Byrådet godkendte ramme, har det været nødvendigt, at tilpasse tilbuddet hertil. Dette indebærer nogle tilpasninger af tegningerne og materialevalg. Bl.a. udgår en nedbrydning af gavlen på den nordlige lade i tilpasningen. Øvrige tilpasninger fremgår af bilag (MT - Højgaards tilbud på byggeriet). Besparelsesforslaget giver en samlet revideret tilbudssum på kr., hvilket er indenfor rammerne af Byrådets bevilling på ialt kr. Differencen dækker bl.a. over honorar, grund- og ejendomsværdi mv. Byrådssekretariatet er blevet konsulteret i forhold til sagens forelæggelse i Økonomiudvalget og vurderer, at støttebetingelserne er opfyldt og anbefaler skema B for såvel boligdel som servicearealdel godkendt på baggrund af dels anskaffelsessummerne på kr. og kr. og dels nedenstående bevillingspåtegning vedr. grundkapitalindskud på kr. Det bemærkes i den forbindelse, at projekterne indberettes til BOSSINF. Økonomiske forhold De økonomiske forhold er anført udspecificeret i bilaget økonomiske forhold vedr. Digagergaard På Byrådets møde den 30. oktober er der givet følgende bevillinger: en anlægsbevilling på 17,716 mio. kr. et rådighedsbeløb i 2008 på 17,716 mio. kr. i 2008 servicesamt boligareal

19 Voksenudvalget, Side 17 en tillægsbevilling på 1,477 mio. kr. til funktion Indskud i Landsbyggefonden i Størstedelen af de forventede udgifter afholdes i budgetåret 2009, hvilket betyder, at der i forbindelse med revurdering af anlæg forelagt Byrådet på mødet den 18. december, blev tilført kassen 17,166 mio. kr. fordelt med 2,766 mio. kr. vedr. servicearealer på stednr og 14,400 mio. kr. vedr. boligdelen på stednr Der skønnes udgifter i 2008 på kr. Der blev imidlertid ikke givet en tilsvarende bevilling i 2009, hvilket skal ses i sammenhæng med, at Direktionen har besluttet, at for at undgå en overskridelse af anlægsloftet skal der foretages en revurdering af samtlige anlæg i I denne anlægssag vurderes det dog, at den er så langt fremskredet, at det ikke vil være muligt at foretage annullering eller ændringer i de økonomiske dispositioner, hvilket medfører, at der til projektet bør tilføres den nødvendige bevilling. I henhold til bevillingsreglerne skal der bevilges et rådighedsbeløb, forinden der afholdes udgifter. Der er i 2009 behov for følgende bevillinger (fordelt som nedenfor i bevillingspåtegningen): en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr en negativ tillægsbevilling på kr Bevillingspåtegning: at der til sted Etablering af bolig og fællesareal på Digagergaard gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr Den samlede anlægsbevilling udgør ialt kr at der til sted 530.xxx Salg af jord/bygninger gives en indtægtsanlægsbevilling på kr Den samlede anlægsbevillingen udgør herefter kr at der til sted Etablering af bolig og fællesareal på Diagergaard givet en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr i Det samlede rådighedsbeløb udgør herefter kr. at der til sted 530.xx Salg af jord/bygninger givet en indtægtsbevilling til rådighedsbeløbet på kr Det samlede rådighedsbeløb udgør herefter kr at der til sted Etablering af serviceareal på Digagergaard gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr Det samlede rådighedsbeløb udgør herefter kr at der til funktion Indskud Landsbyggefonden (7% grundkapital) gives en negativ tillægsbevilling på kr kr. at der til funktion 08.xx.47 Deposita (2% beboerindskud) gives

20 Voksenudvalget, Side 18 en negativ bevilling på kr at kassebeholdningen reduceres med 17,166 mio kr. i 2009 Juridiske aspekter Boligerne og servicearealerne opføres efter reglerne i Lov om almene Boliger. Procedure Sagen behandles i Voksenudvalget den 20 januar 2009, Økonomiudvalget den 21. januar 2009 og Byrådet den 29. januar Tovholder/informationsansvarlig Arbejdsmarkedsservice, konsulent Frede Rasmussen. Bilag MT- Højgaards tilbud på byggeriet på Digagergaard (672386) Økonomiske forhold vedr. Digagergaard - godkendelse af licitationsresultat mv. (677161) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at licitationsresultatet godkendes, at skema B godkendes på baggrund af de anførte anlægssummer, at kommunen yder det med byggeriet forbundne grundkapitalindskud til landsbyggefonden på kr kr, at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet under økonomiske forhold godkendes, at der indgåes kontrakt med MT Højgaard på opførelse af byggeriet til den reviderede tilbudssum på , - ekskl. moms, under forudsætning af at skema B godkendes, og at bevillingspåtegningen som nævnt under Økonomiske forhold godkendes Beslutning i Voksenudvalget den

21 Voksenudvalget, Side 19 Der er afbud fra Thies Mathiesen. Markvard Hovmøller deltog ikke i behandlingen af punktet. Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at indstillingen godkendes. 11. Orientering fra udvalgsmedlemmerne og forvaltningen DIMENI / Sagsfremstilling Orientering om brev fra dagscenterbrugerne på Hiort Lorenzen centret. Brugerne protesterer mod den vedtagne beslutning om brugerbetaling for transport til dagcentre. Bilag Brugerbetaling på transport til dagcenter (668222) Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Orientering om skrivelse fra brugerne på dagcentret Hiort Lorenzen om betaling for kørsel til dagcentre. 12. Evt. DIMENI /

22 Voksenudvalget, Side 20 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 28-01-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Torsdag den 29-01-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhucentret 7, Vojens (gl.rådhus) Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:20

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 13-02-2007 Mødested: Mødelokalet Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Bemærkninger: Voksenudvalget, 13-02-2007

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Inger Fleischer Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 14-04-2010

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 14-04-2010 REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 14-04-2010 Mødested: Humletoften Hjortebrovej 44, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Afbud: Lorens Frederiksen, Ove Christiansen Fraværende:

Læs mere

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-04-2007 Mødested: 218 Rådhuset, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 17-04-2007

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 08-03-2010 Mødested: Plejecenter Kildebakken Varbergvej 13, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den REFERAT Seniorrådet Mødedato: Torsdag den 18-02-2010 Mødested: Plejecenter Engparken Kirke Allé 22, 6510 Gram Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:30 Afbud: Lorens Frederiksen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 06. december 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 01-04-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008 Mødested: Frivillighedens Hus Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere