GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

2 Korrektur: Hanna Ammitzbøll, Margrethe Jessen, Krista Larsen. Redaktør: Jens Larsen, Stephen Larsen, Richard Ammitzbøll Forsidefoto: Colourbox Grafisk produktion: WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus

3 1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I DANMARKS KORDEGNEFORENING 8. MAJ 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Generalforsamlingens dagsorden Bestyrelsens beretning Årsregnskab 2011 med noter Forslag fra Københavns Nordvest Kreds Budgetforslag Kandidatforslag til valg

4 2 GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN DAGSORDEN 1 Valg af dirigent 2. Valg af 2 referenter 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Bestyrelsens beretning til behandling 5. Regnskab for 2011 forelægges til godkendelse 6. Indkomne forslag. Forslag fra Københavns Nordvest Kreds vedr. landskursets længde 7. Budget 2013 og herunder fastsættelse af kontingent for 2013 forelægges til vedtagelse 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter 9. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt

5 BESTYRELSENS BERETNING 3 PKT. 4: BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning omhandler året, der er gået. I beretningen indgår også beskrivelserne af praksis og visioner, som kan findes på hjemmesiden I den mundtlige beretning på generalforsamlingen vil nogle punkter blive uddybet, og den mundtlige beretning vil også berøre forventninger til fremtiden. GENERELLE FORHOLD Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 9 møder, hvoraf de 4 har været af 2 dages varighed. I forbindelse med 2 af disse møder, har bestyrelsen været til medlemsmøde med Nordsjællandskredsen og Vestjysk Kreds. I årets løb har bestyrelse og kredsformænd mødtes 3 gange. Det er helt nødvendigt, at bestyrelsen gennem disse møder får input om, hvad der rører sig ude i landet blandt medlemmerne, og modsat er det også vigtigt, at kredsformændene lokalt i kredsene kan sprede budskaber, forklaringer og holdninger fra bestyrelsen. Det er også disse udvekslinger af synspunkter, der kommer frem ved bestyrelsens medlemsmøder i kredsene. Fra bestyrelsen skal igen lyde en kraftig opfordring til, at alle medlemmer deltager i disse møder, da det er vigtigt for foreningens sammenhængskraft, at vi har gode relationer til hinanden. Tak til kredsformænd og kredsbestyrelsesmedlemmerne for indsatsen i den forgangne periode. På uddannelsesområdet har der været ekstraordinær høj aktivitet i det forløbne år. Hovedbestyrelsen har ud over de kendte årsafslutningskurser i kirkeregnskab set behovet for efterud dannelse i det nye kirkeregnskab. I samarbejde med kredsene blev der afviklet efteruddannelse i Personregistrering. Tak til alle eksterne kræfter, der ydede en stor indsats. I samarbejde med Kirkeministeriet er en lederuddannelse blevet introduceret. Første hold er i gang og herfra lyder en anbefaling af uddannelsen til alle, som får eller har personaleansvar i deres stilling. De vil efter vor opfattelse have gavn af disse moduler. For 4 år siden kom den nuværende grunduddannelse for kordegne. I skrivende stund er vi i færd med at evaluere uddannelsen sammen med Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd og med hjælp fra jer, der har brugt uddannelsen. Tak for alle input, bestyrelsen har modtaget. Som I har kunnet læse i Kordegnenes Blad, har vi mange ændringsforslag til kordegneuddannelsen. Vi mener, at en del af uddan nelsen bør placeres, inden man skal løse opgaven, da opgaverne er så specielle, at der kræves en forhåndsviden for at løse dem. Vi vil samarbejde med Kirkeministe riet om opgaven med at undervise kommende og nuværende kordegne.

6 4 BESTYRELSENS BERETNING Landskursusudvalget har også i år haft en omfattende mødeaktivitet. Vi ser frem til at opleve endnu et fagligt spækket landskursus. Det er bestyrelsens oplevelse, at landskurset er medvirkende til, at nye kor degne lærer andre erfarne kordegne at kende. Generelt er vi kor degne rigtig gode til at bruge hinanden. Tak til landskursusudvalget og ikke mindst I eks terne medlemmer, der bruger megen tid på hele landskurset til glæde for alle vi andre. TR-udvalget har igen haft en travl sæson. I år har der været tillidsrepræsentantvalg. Dejligt, at mange valgte at tage en tørn mere, og andre sagde ja for første gang. Med et hold nye tillidsrepræsentanter er det naturligt at afvikle et opstartskursus. Det blev afviklet i slutningen af februar 2012, hvor bl.a. ansættelsesvilkår og tillidsrepræsentanternes opgave blev gennemgået. 2 rigtig god dage i Vejle. Tak til TR-udvalget og tillidsrepræsentanterne for indsatsen. Lønudvalget består af bestyrelsesmedlemmer og den faglige sekretær. Også her har der været travlhed, selvom langt færre end sidste år bad kordegneforeningen om at forhandle løn. I 2012 fortsætter vi den samme procedure og er som jeres fagforening klar til at bruge den tid, der skal til, for at løse opgaven så godt som muligt. På formandsniveau mødes de faglige organisationer en gang i kvartalet, hvor vi vender udspil fra Kirkeministeriet og gensidigt orienterer hinanden om foreningernes arbejde. Spe cielt overenskomstansættelse fylder meget på disse møder. De seneste 2 år har vi for CO10 organisationerne indledt et samarbejde om benyttelse af trepartsmidler til uddannelsesseminarer. Dette samarbejde fortsætter i 2012 og 13 med 2 nye seminarer. I formandsgruppen har vi drøftet muligheden for et fællessekretariat. Drøftelserne er gået på fælles lokaler, og ikke en sammen lægning af foreningerne. Samarbejdet med Kirkeministeriet har været konstruktivt. Kendetegnende for f.eks. indplacering af tjenestemænd er, at forhandlingsproceduren med Kirkeministeriet foregår hurtigere. Ordlyden i nyhedsbrevene fra ministeriet har givet anledning til en drøftelse med ministeriet. Det er bl.a. emner som geografisk fleksibilitet og flytning af den faste fridag, der har givet anledning til drøftelser. Mere om dette i den mundtlige beretning. Overenskomstansættelse fylder fortsat meget på vore møder. Mere om dette i den mundtlige beretning. Vi har i årets løb herudover drøftet emner som klas sificering af stillinger, friliste for tjenestemandsansatte kordegne, lokalløn samt uddan nelseskrav. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Kirkeministeriet også på dette område. Implementeringen af overenskomstansættelse giver stadig meget ekstra arbejde for vore medarbejdere i sekretariatet. Det er be styrelsen opmærksom på, hvorfor flere bestyrelsesmedlemmer mødtes i Vejle en weekend for at bistå med indtastning i det nye medlemskartotek. Sekre tær Krista Larsen og juridisk konsulent Bettina Ulstrup yder en stor indsats for Danmarks Kordegneforening. Det vil vi gerne sige tak for. Vi er glade for samarbejdet med jer begge.

7 BESTYRELSENS BERETNING 5 Regnskabet for 2011 er afsluttet med et overskud på kr , set i forhold til et budgetteret overskud på kr Det bedre resultat skyldes kontingentstigninger samt omlægning af kontingentgrupperne, merindtægter i forbindelse med afholdelse af kurser, landskursus og besparelser på personaleomkostninger og kontingent til hovedorganisation. Kordegnenes Blad/hjemmeside har ikke givet det forventede overskud på grund af manglende indtægter i forbindelse med stillingsopslag. Personaleomkostninger var lavere end forventet, hvilket skyldes mindre udgift til frikøb af formand/bestyrelsesmedlemmer, uddannelse af personale, samt regulering af feriepengeforpligtelser. Møder mv. viser mindre udgift, hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgift til mødeaktivitet, og at det afholdte kursus for tillidsrepræsentanter i 2011 var eksternt finansieret. Merudgift vedr. kontorhold skyldes indkøb af nyt medlemskartotek som nævnt i ledelsesberetningen i Samarbejdet i CO10 mellem flere grupper betyder, at CO10-kontingent i regnskabet er mindre end budgetteret. Bestyrelsen har gennem hele året 2011 i samarbejde forsøgt at holde udgiftsniveauet nede. Bestyrelsen har i perioden arbejdet godt sammen. Alle har budt ind, og der blev løftet i flok. Derfor dejligt at konstatere, at flere medlemmer har meldt sig som kandidater til den nye bestyrelse. Hvert år på landskurset tager vi afsked med de kordegne, der er med for sidste gang. Tak for den tid, I var med i Dan marks Kordegneforening. Til alle nye kolleger, uanset ansættelsesform, skal der lyde et velkommen som medlemmer af Danmarks Kordegneforening. På de følgende sider berettes om udvalgenes arbejde.

8 6 BESTYRELSENS BERETNING FORHANDLINGSUDVALGET a. Løn I det forløbne år har forhandlingsudvalget været i Kirkeministeriet for at afklare konkrete sager om klassificering af tjenestemænd, samt færdiggørelse af ny friliste. Ved hjælp af frilisten kan tjenestemænd, der søger en stilling, som udgangspunkt se, hvor denne nye stilling er lønindplaceret. Frilisten er lagt på dk. Selv om der nu er dette redskab, så vil vi klart anbefale, at I ikke siger ja til en ny stilling, før I kender ansættelsesvilkår, og dermed også lønnen. Det samme gælder naturligvis også overenskomstan satte kordegne. Sørg for at få aftalt lønnen, inden du siger ja-tak til stillingen. Er du i tvivl, så kontakt Danmarks Kordegneforening, inden du går til ansættelsessam talen. Det er jo bl.a. det, I har jeres fagforening til. b. Stillingsopslag Indtil nu har overenskomst og organisationsaftale været nye for både kordegne og menighedsråd, derfor har vi, når der har været fejl og mangler i stillingsopslag, via CO10 meddelt ministeriet dette. Der er så via stiftet taget kontakt til det enkelte menighedsråd, og fejlene er blevet rettet. Nu er aftalerne ikke længere nye for menighedsrådene, så vi forventer, at de fremover kan leve op til overenskomstkravene omkring stillingsopslag og løn. Mange steder vil der være en kordegn til at hjælpe med at efterleve kravene. Hvis vi fremadrettet f. eks. ser stillingsopslag uden henvisning til overenskomst, beder vi CO10 behandle sagen som overenskomstbrud. c. Lokalløn 2010 og 2011 Kort efter sommerferien 2011 indgik vi aftale med Kirkeministeriet om lokalløn Bestyrelsen indstillede at fortsætte forhandlingsprincippet fra lokalløn kordegne fik del i årets pulje. I lokalløn 2011 er der midler til fordeling på kr. For dette beløb har bestyrelsen besluttet at indstille en kordegn, der var lønnet under lønramme 20, samt rette op på 4 stillinger i lønramme 24, som hver fik et personligt tillæg for daglig ledelse. d. OK 11 Som aftalt i OK 11 kom der en lønstigning pr. 1. april Lønstigningen blev på 1,31 % mod forventeligt 1,67. Den lavere lønstigning skyldes reguleringsordningen. En aftale, der gør, at lønninger til offentligt ansatte delvis følger lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Reguleringsordnin gen kom til i midt 80erne og har for offentligt ansatte samlet set været et plus, men ved seneste overenskomst havde det en negativ virkning. CO10-organisationerne har dog fortsat den holdning, at ordningen skal bibeholdes.

9 BESTYRELSENS BERETNING 7 e. OK 13 Forhandlingsudvalget og bestyrelsen er gået i gang med OK 13. Vores prioritet er at bruge de midler, der forhandles hjem, til generelle lønstigninger. TR- OG LØNUDVALGET TR-udvalget sikrer, at tillidsrepræsentanterne er opdateret med den nyeste viden på løn- og ansættelsesområdet. Tillidsrepræsentanterne er i deres daglige virke i tæt konkakt med den faglige konsulent. Lønudvalget er en særlig enhed bestående af vor juridiske konsulent, fire bestyrelsesmedlemmer og fire eksterne medlemmer, der alle har erfaring i tillidsmandsarbejdet. Udvalget fører de overenskomstansattes lønforhandlinger og godkender ansættel ses beviser. Lønforhandlingerne for overenskomstansatte har i 2011 været præget af, at også menighedsråd har kontaktet kordegneforeningen for at forhandle løn for deres ansatte. Herudover har det samlede udvalg haft ansvaret for afholdelse af TR-valg, TR-uddannelse og den løbende opdatering af Den elektroniske Håndbog, der stilles til rådighed for tillidsrepræsentanterne. Udvalget fungerer primært som sparringspart for den juridiske konsulent. LANDSKURSUSUDVALGET Knapt er lyset slukket ved ét landskursus, før landskursusudvalget træder sammen for at begynde planlægningen af det næste. Udvalget har i det forløbne år bestået af 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 eksterne medlemmer, som i fællesskab prøver at finde et tema, som rammer ned i den aktuelle situation for medlemmerne. Samarbejdspartner er naturligvis også Kirkeministeriet, som yder en stor del af kursusindholdet. For tiden sker der mange forandringer i stillinger rundt i landet med større eller mindre grad af kommunikation og medarbejderindflydelse. Temaet 2012: Ansvar og kompetencer find din plads på banen - er tænkt som en påmindelse om, at vi har ansvar og mulighed for at tage hånd om vores egen situation. Vi kan opbygge vores faglige kompetencer, tage ansvar for vores indsats og også give slip, når ansvaret og beslutningskompetencen ikke er hos os. Også i 2012 vil Kirkeministeriet komme med deres nyheder og opdatering de første dage. Kordegneforeningens afdeling vil begynde og slutte med et foredrag i salen, mens vi onsdag fortsætter sidste års succes med opdeling i workshops. Evaluering af afsluttet landskursus er første begyndelse på det næste, og workshop blev der sidste år taget vel imod. I år prøver vi at forstå ordet lidt mere bogstaveligt så der skal arbejdes.

10 8 BESTYRELSENS BERETNING UDDANNELSESUDVALGET Uddannelsesudvalgets vision er at sikre uddannelse og efteruddannelse af kordegne. Siden sidste generalforsamling har udvalget fortsat deres arbejde med tildeling af kompetencemidler, udvikling af en lederuddannelse, afvikling af personregistreringskurser og de sidste stiftskurser. I år, grundet indførelse af nyt regnskabssystem, har fokus været på at udvikle forskellige tilbud på efteruddannelse for kordegne, der har regnskab i deres stillinger. Kurserne er udviklet med særligt blik på kordegnenes indfaldsvinkel til arbejdet som regnskabsførere. Kurserne var en form for brandslukningskurser. Der var mange nye begreber, der skulle læres at kende. De følgende kurser vil fokusere på det daglige bogholderi og budgetstyring. Igen i år er der afviklet 9 kurser i årsafslutning og budget med Allan Dalkvist som kursusleder. Omkring 450 kursister har deltaget. Efteruddannelse i personregistrering er blevet afholdt flere steder i landet og med god tilslutning. I 9 stifter er der i samarbejde med kordegneforeningen gennemført stiftskurser. Kurserne har været afviklet forskelligt i stifterne. De havde hver deres lokale præg, men fælles for dem alle var, at alle har været glade for kurserne og for muligheden for at opleve deres stift ved f.eks. at kunne sætte ansigt på stiftspersonalet. Kompetencemidlerne er i skrivende stund ikke uddelt. Der forventes ca kr. til uddeling. Der er indstillet 12 kordegne til tildeling af midler. Da der er meget begræn sede midler i forhold til det ansøgte, har udvalget prioriteret ansøgninger om efteruddan nelse i ledelse og personaleadministration. En ny lederuddannelse er blevet udviklet i samarbejde med Kirkeministeriet. Den henvender sig til alle inden for Folkekirken, som har ledelsesopgaver. Uddannelsen består af to fag Ledelse i Praksis og Organisation - hvilket er to moduler fra akademi uddannelsen inden for ledelse. De to fag afvikles henholdsvis forår og efterår og indeholder for hvert fag udarbejdelse af en projektopgave og afsluttende eksamen. På første hold er de fleste kordegne og allerede nu forlyder, at uddannelsen er uundværlig for alle kordegne, der har ledelse i deres arbejde. ARBEJDSMILJØUDVALGET Psykisk arbejdsmiljø har præget debatten i medierne og særligt kirkemiljøet har været i fokus. Det har man inden for arbejdsmiljøudvalget, der består af de faglige organisationer og Landsforeningen af Menighedsråd, taget alvorligt, og der er søgt pen ge til en undersøgelse af arbejdsmiljøet, hvor alle faggrupper inden for kirkemiljøet vil blive hørt. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver godt uddannede, så de kan

11 BESTYRELSENS BERETNING 9 hjælpe og vejlede deres kolleger. Landsforeningen af Menighedsråd udbyder kurser, der er specielt målrettede mod det kirkelige miljø. er hjemmesiden, der er Arbejdsmiljøudvalgets stemme udadtil. Der arbejdes målrettet på, at det skal være et vigtigt arbejdsredskab for menighedsråd og medarbejdere. PR-UDVALGET Arbejdet med Kordegnenes Blad og hjemmesiden er fokuseret på fortsat at gøre bladet/hjemmesiden fagligt interessant og vedkommende at læse. At give både medlemmer og eksterne læsere og besøgende på hjemmesiden et korrekt billede af kordegnes arbejdssituation, som den er nu og kan blive i fremtiden. Ligeledes at informere om kred senes og landsbestyrelsens arbejde og visioner. Det er visionen, at bladet/hjemmesiden skal bidrage til at styrke medlemmernes kollegiale fællesskab og faglige sammenhold. I år er der kommet et nyt tiltag, nemlig Kordegneforeningen på Facebook, der er tænkt som et debatforum, hvor både helt specifikke faglige problemstillinger og de mere overordnede temaer kan tages op. I hovedsagen foretages opdateringer og opsætning af blad og hjemmeside af redaktør og webmaster, som det tilstræbes er samme person. Alle artikler og indlæg kommer fra frivillige. Annonceindtægter fra stillingsopslag i bladet er faldende, men der arbejdes med idéer til nye indtægter fra online annoncering. Der arbejdes ligeledes med udvikling af et elektronisk blad. IT-UDVALGET Udvalget varetager kordegneforeningens interne IT-opgaver. Hovedopgaven for IT-udvalget er at sikre, at medarbejdernes Pc er i sekretariatet og bestyrelsesmedlemmernes Pc er er opdaterede, både når det gælder software og hard ware. Efter bestyrelsens beslutning er IT-samarbejdet med Kirkeministeriet placeret i dette udvalg. Udvalget deltager derfor i møderne i ministeriets IT-sikkerhedsudvalg og i ITstyregruppen. I det forløbne år har IT-udvalget, ud over de løbende opgaver, været involveret i implementering og beskrivelse af sekretariatets nye medlemskartotek. Der er blevet investeret i en mail-server for at sikre optimal sikkerhed ved udveksling af interne data mellem bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatet. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer har lånt en bærbar-pc af foreningen, Disse pc er er overvejende fremskaffet ved genbrug af til rådighed værende pc er. Det er besluttet, at bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen, ikke længere kan købe den lånte PC til den af kordegneforeningen nedskrevne pris.

12 10 BESTYRELSENS BERETNING It-udvalget formaterer fremover disse brugte pc er og klargør dem til nye bestyrelsesmedlemmer. VALG- OG VEDTÆGTSUDVALGET Udvalget er sammensat af tre bestyrelsesmedlemmer. Udvalget har ikke fundet anledning til at foreslå vedtægtsændringer i Sidst på vinteren 2011 foretog kredsene revision af deres vedtægter på grundlag af en skabelon udarbejdet af udvalget. Hen over sommeren behandlede udvalget efterfølgende alle kredsvedtægterne for at sikre, at de er i overensstemmelse med vedtægterne, som de er vedtaget af medlemmerne på generalforsamlingen. Efter forhandling med kredsene indstillede udvalget efterfølgende kredsvedtægterne til godkendelse af bestyrel sen for Danmarks Kordegneforening. Det er udvalgets opgave, at der tages hånd om de generelle informationer og aftaler i forbindelse med årets generalforsamling, og at denne afvikles i henhold til vedtægterne. LEGATUDVALGET Udvalget har uddelt afkastet af Jacob Jacobsen og Erna Jacobsen, født Flecks legat. Der blev uddelt 3 legatportioner. Legatudvalget henstiller til alle medlemmer, at I er opmærksomme på, om der i jeres nærhed er kollegaer eller efterkommere efter disse, der opfylder legatets præmisser: Enker og uforsørgede børn af afdøde kordegne og afgåede kordegne med mindre end ti års anciennitet. Gør venligst de pågældende opmærksomme på denne mulighed eller giv legatudvalget et tip. REPRÆSENTATIONER a. CO10 Danmarks Kordegneforening samarbejder med CO10 i en række sager og forhand linger med Kirkeministeriet. Det har blandt andet betydning ved forhandlingerne om overenskomstansættelse, idet CO10 formelt er aftalepart for os. Når overenskomsten f.eks. ikke overholdes, er det CO10, der på vore vegne meddeler overenskomstbrud. For at give de kirkelige organisationer så stor indflydelse som muligt i den nye organisation har vi indgået et samarbejde med andre foreninger, f.eks. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og PO. Dette har resulteret i, at denne gruppe har fået 1 medlem i CO10s hovedbestyrelse, og at formanden for Danmarks Kordegneforening, Torben Palm, er suppleant til hovedbestyrelsen. Danmarks Kordegneforening har desuden 2 pladser i CO10s repræsentantskab.

13 BESTYRELSENS BERETNING 11 b. Erfagruppen for personregistrering Der har i det seneste år ikke været afholdt møde i Erfagruppen. Der er dog i skrivende stund indkaldt til møde om: Digitalisering af arbejdsgange vedr. begravelse og ligbrænding Status på det nye CPR. Danmarks Kordegneforening har flere emner, som vi godt vil drøfte på dette møde. For blot at nævne et par emner: Mulighed for flere engelsksprogede attester samt brev til ugifte mødre på engelsk. c. Erfagruppen for lokal økonomi Denne erfagruppe, som består af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, stiftmedarbejdere, provsteforeningen, revisorer, undervisere på AMU-Fyn og Danmarks Kordegneforening mødes ca. hver 2. måned for at drøfte status på regnskaber og budgetter. Gruppen forsøger løbende at tilrette artkontoplan, udarbej de hjælperedskaber/skemaer, vejledninger og retningslinjer til brug for henholdsvis regnskabsførere og provstiudvalg. Alt arbejde i gruppen foregår med gensidig respekt og forståelse for hinanden. Dan marks Kordegneforening oplever samarbejdet i gruppen som givende og værdsæt ter dialogen i gruppen. Det gode samarbejde gør efter vores opfattelse, at materialet, som udsendes til regnskabsførere, er godt gennemarbejdet. d. Forsikringsagenturforeningen afdeling 12 Kordegneforeningen har 1 repræsentant i denne forening. Medlemmer, der har tegnet mindst én forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje et sommerhus ved Vejers Strand eller en lejlighed i Berlin. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Denne skriftlige beretning, der hovedsageligt beskriver faktuelle forhold fra det forløbne år, vil på generalforsamlingen blive suppleret med formandens mundtlige beretning, der vil uddybe nogle emner og desuden beskæftige sig med linjerne i fremtidens arbejde. Det er bestyrelsens håb, at den samlede beretning vil give anledning til en god og konstruktiv debat på generalforsamlingen, så Danmarks Kordegneforening fortsat kan arbejde for at udfylde foreningens formål, der kort kan beskrives sådan: at arbejde for at styrke og bevare medlemmernes faglige interesser Landsbestyrelsen april 2012

14 12 BESTYRELSENS BERETNING MEDLEMMER Der er i alt 683 medlemmer som fordeler sig således: Gruppe medlemmer Løntimer 22 eller derover Gruppe 2 51 medlemmer Løntimer fra 8 til 21 timer Gruppe medlemmer Løntimer mindre end 8 og pensionister

15 ÅRSREGNSKAB PKT. 5: ÅRSREGNSKAB 2011

16 14 ÅRSREGNSKAB 2011

17 ÅRSREGNSKAB

18 16 ÅRSREGNSKAB 2011

19 ÅRSREGNSKAB

20 18 ÅRSREGNSKAB 2011

21 ÅRSREGNSKAB

22 20 ÅRSREGNSKAB 2011

23 ÅRSREGNSKAB

24 22 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

25 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 23

26 24 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

27 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 25

28 26 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

29 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 27

30 28 INDKOMNE FORSLAG PKT. 6: INDKOMNE FORSLAG Forslag: Københavns Nordvest Kreds har på sin generalforsamling den 12. marts 2012 vedtaget at stille forslag om, at landskurset fremover afvikles over 3 døgn. Vores begrundelse er, at tiden er løbet fra, at landskurset fylder 4 dage i kordegnenes travle arbejdshverdag, samt at tiden er løbet fra gå-hjem-foredraget torsdag formiddag. Rigtig mange af de forgangne års gå-hjem-foredrag har såmænd været rigtig gode og morsomme, men ikke så fagligt relevante, at man vil bruge en hel arbejdsdag på at blive og høre foredraget. Vi ser, at flere og flere vælger at tage tidligere hjem, ja, nogle smutter allerede onsdag inden festaftenen.

31 BUDGETFORSLAG 29 PKT. 7: BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Indtægter Note 1: Kontingent Afskrevet kontingent Regulering garantikapital Renteindtægt Kursusvirksomhed Salg af poser Note 6: Blad/Hjemmeside Note 7: Landskursus I alt Udgifter Note 2: Personaleomkostninger Note 3: Markedsføring Note 4: Kontorhold m.m Note 5: Worsaaesgade Kontingent OTK - COII Note 6: Blad/Hjemmeside Note 7: Landskursus Nyborg Strand Kursusvirksomhed I alt Resultat

32 30 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 NOTER 1. Kontingent 2013 Gruppe 1 500x1200x Gruppe 2 55x750x Gruppe 3 160x175x Kontingent i alt Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Personaleomkostninger Honorar formand Løn sekretær Løn faglig sekretær Løn rengøring Henlagt til feriepenge Frikøb formand/bestyrelse ATP Lønsumsafgift Pensionsordninger Uddannelse personale Personalepleje Gruppeliv I alt

33 NOTER TIL BUDGETFORSLAG Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Markedsføring Bestyrelsen Omkostningsgodtgørelser Sagsbeh.arbejdsskade Forhandlingsmøder faglig sekretær Kredskontingenter Generalforsamling Kursus - uddannelse bestyrelse Kursus - uddannelse tillidsrepræsentanter Repræsentation Rejse- og mødeudgifter bestyrelse og formandsmøder Rejse- og mødeudgifter forhandlingsudvalg Rejse- og mødeudgifter TR og lønudvalg Rejse- og mødeudgifter uddannelsesudvalg Rejse- og mødeudgifter arbejdsmiljøudvalg Rejse- og mødeudgifter IT-udvalg Rejse- og mødeudgifter valg- og vedtægtsudvalg Rejse- og mødeudgifter legatudvalg Rejse- og mødeudgifter øvrige I alt

34 32 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Kontorhold m.v. Forsikringer Telefon/fax Kontorudgifter m.v EDB-udviklingsomkostninger EDB-ansk. og vedligeh Medlemskartotek Porto PTG-gebyrer Gebyr-dataløn Inventar/maskiner Tidsskrifter Revisorhonorar Intern revision IT-support Internet personale Diverse I alt Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Worsaaesgade El-Varme og fællesudgifter Rengøring Skatter-afgifter G4S Vedligehold-ejendom Huslejeindtægter I alt

35 NOTER TIL BUDGETFORSLAG Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Blad Udgifter Bogtrykker Forsendelse Redaktionsmøder Rejseudgifter Kørselsgodtgørelse Honorar redaktør Repræsentation Papirvarer Hjemmeside vedligehold Avis redaktør I alt Indtægter Abonnement Stillingsopslag Annonceindtægter I alt Blad i alt

36 34 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Landskursus Udgifter Foredragsholdere Nyborg Strand Trykning Rejse- og mødeudgifter landskursusudvalg Repræsentation Medhjælpere landskursus Øvrige udgifter EDB-udviklingsomkostning Administration I alt Indtægter Kursusgebyr Landskursus i alt

37 KANDIDATER TIL VALG 35 PKT. 8: VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER OG MINDST 2 SUPPLEANTER Følgende er opstillede efter vedtægternes 7, stk. 5: Gunna Sørensen Risbjerg Kirke, Hvidovere Kommune Henrik Kristoffersen Brønderslev Kirke, Brønderslev Kommune Jørgen Lauritzen Himmelev Kirke, Roskilde Kommune Stephen Larsen Skt. Nikolai Kirke, Holbæk Kommune Disse 4 kandidater er valgt til bestyrelsen. Ifølge vedtægternes 7, stk. 6 kan der i denne situation opstilles supplerende kandidater på generalforsamlingen. Kandidatforslag skal være skriftlige og underskrevet af kandidaten samt mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere. Blandt de opstillede efter 7, stk. 6 skal der vælges mindst 2 suppleanter.

38 36 KANDIDATER TIL VALG PKT. 9: VALG AF 2 INTERNE REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT Bestyrelsen foreslår følgende interne revisorer: Erik Nørkjær Rind, Kollund og Kølkær Kirker, Herning Kommune Henrik Berger Pedersen Lystrup Kirke, Århus Kommune Bestyrelsen foreslår følgende revisorsuppleant: Palle Kranold Wind Cranil Rødovre Kirke, Rødovre Kommune

39

40 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle.

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Referat for bestyrelsesmøde den 15. august 2016 på Sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15-16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Henrik Højen Jørgen Hvolbye

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den 4. maj 2010 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand

Generalforsamling tirsdag den 4. maj 2010 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand Generalforsamling tirsdag den 4. maj 2010 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand Indkomne forslag Velkommen til generalforsamling i Danmarks Kordegneforening 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generalforsamlingens

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Referat for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begynder med kaffe, mandag kl. 10.15, og der sluttes med frokost tirsdag kl. 13.00.

Læs mere

Regnskab 1.579.450,93 48.000,00 281.769,17 37.392,64 56.400,00 42.409,90 16.128,12 7.954,81 2.303,86 3.290,86

Regnskab 1.579.450,93 48.000,00 281.769,17 37.392,64 56.400,00 42.409,90 16.128,12 7.954,81 2.303,86 3.290,86 Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 1 31-12-215 RESULTATOPGØRELSE OMKOSTNINGER: Personaleomkostning: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 211 22

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Referat for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begyndte med kaffe, mandag kl. 10.15, og der afsluttedes med frokost tirsdag

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Torben Bækgaard Salling bød velkommen og vi sang" En lærke letted". Derefter bød han velkommen til denjuridiske

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægt for IDA Kemi

Vedtægt for IDA Kemi INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Kemi 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Kemi. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Selskabets arbejdsområde

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab Vedtægter for Flyveteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Flyveteknisk Selskab (FLY). Stk. 2. Flyveteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene fra

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Torben Palm bød velkommen og vi sang Vort modersmål er dejligt. Derefter bød han velkommen til den juridiske

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere