GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

2 Korrektur: Hanna Ammitzbøll, Margrethe Jessen, Krista Larsen. Redaktør: Jens Larsen, Stephen Larsen, Richard Ammitzbøll Forsidefoto: Colourbox Grafisk produktion: WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus

3 1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I DANMARKS KORDEGNEFORENING 8. MAJ 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Generalforsamlingens dagsorden Bestyrelsens beretning Årsregnskab 2011 med noter Forslag fra Københavns Nordvest Kreds Budgetforslag Kandidatforslag til valg

4 2 GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN DAGSORDEN 1 Valg af dirigent 2. Valg af 2 referenter 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Bestyrelsens beretning til behandling 5. Regnskab for 2011 forelægges til godkendelse 6. Indkomne forslag. Forslag fra Københavns Nordvest Kreds vedr. landskursets længde 7. Budget 2013 og herunder fastsættelse af kontingent for 2013 forelægges til vedtagelse 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter 9. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt

5 BESTYRELSENS BERETNING 3 PKT. 4: BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning omhandler året, der er gået. I beretningen indgår også beskrivelserne af praksis og visioner, som kan findes på hjemmesiden I den mundtlige beretning på generalforsamlingen vil nogle punkter blive uddybet, og den mundtlige beretning vil også berøre forventninger til fremtiden. GENERELLE FORHOLD Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 9 møder, hvoraf de 4 har været af 2 dages varighed. I forbindelse med 2 af disse møder, har bestyrelsen været til medlemsmøde med Nordsjællandskredsen og Vestjysk Kreds. I årets løb har bestyrelse og kredsformænd mødtes 3 gange. Det er helt nødvendigt, at bestyrelsen gennem disse møder får input om, hvad der rører sig ude i landet blandt medlemmerne, og modsat er det også vigtigt, at kredsformændene lokalt i kredsene kan sprede budskaber, forklaringer og holdninger fra bestyrelsen. Det er også disse udvekslinger af synspunkter, der kommer frem ved bestyrelsens medlemsmøder i kredsene. Fra bestyrelsen skal igen lyde en kraftig opfordring til, at alle medlemmer deltager i disse møder, da det er vigtigt for foreningens sammenhængskraft, at vi har gode relationer til hinanden. Tak til kredsformænd og kredsbestyrelsesmedlemmerne for indsatsen i den forgangne periode. På uddannelsesområdet har der været ekstraordinær høj aktivitet i det forløbne år. Hovedbestyrelsen har ud over de kendte årsafslutningskurser i kirkeregnskab set behovet for efterud dannelse i det nye kirkeregnskab. I samarbejde med kredsene blev der afviklet efteruddannelse i Personregistrering. Tak til alle eksterne kræfter, der ydede en stor indsats. I samarbejde med Kirkeministeriet er en lederuddannelse blevet introduceret. Første hold er i gang og herfra lyder en anbefaling af uddannelsen til alle, som får eller har personaleansvar i deres stilling. De vil efter vor opfattelse have gavn af disse moduler. For 4 år siden kom den nuværende grunduddannelse for kordegne. I skrivende stund er vi i færd med at evaluere uddannelsen sammen med Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd og med hjælp fra jer, der har brugt uddannelsen. Tak for alle input, bestyrelsen har modtaget. Som I har kunnet læse i Kordegnenes Blad, har vi mange ændringsforslag til kordegneuddannelsen. Vi mener, at en del af uddan nelsen bør placeres, inden man skal løse opgaven, da opgaverne er så specielle, at der kræves en forhåndsviden for at løse dem. Vi vil samarbejde med Kirkeministe riet om opgaven med at undervise kommende og nuværende kordegne.

6 4 BESTYRELSENS BERETNING Landskursusudvalget har også i år haft en omfattende mødeaktivitet. Vi ser frem til at opleve endnu et fagligt spækket landskursus. Det er bestyrelsens oplevelse, at landskurset er medvirkende til, at nye kor degne lærer andre erfarne kordegne at kende. Generelt er vi kor degne rigtig gode til at bruge hinanden. Tak til landskursusudvalget og ikke mindst I eks terne medlemmer, der bruger megen tid på hele landskurset til glæde for alle vi andre. TR-udvalget har igen haft en travl sæson. I år har der været tillidsrepræsentantvalg. Dejligt, at mange valgte at tage en tørn mere, og andre sagde ja for første gang. Med et hold nye tillidsrepræsentanter er det naturligt at afvikle et opstartskursus. Det blev afviklet i slutningen af februar 2012, hvor bl.a. ansættelsesvilkår og tillidsrepræsentanternes opgave blev gennemgået. 2 rigtig god dage i Vejle. Tak til TR-udvalget og tillidsrepræsentanterne for indsatsen. Lønudvalget består af bestyrelsesmedlemmer og den faglige sekretær. Også her har der været travlhed, selvom langt færre end sidste år bad kordegneforeningen om at forhandle løn. I 2012 fortsætter vi den samme procedure og er som jeres fagforening klar til at bruge den tid, der skal til, for at løse opgaven så godt som muligt. På formandsniveau mødes de faglige organisationer en gang i kvartalet, hvor vi vender udspil fra Kirkeministeriet og gensidigt orienterer hinanden om foreningernes arbejde. Spe cielt overenskomstansættelse fylder meget på disse møder. De seneste 2 år har vi for CO10 organisationerne indledt et samarbejde om benyttelse af trepartsmidler til uddannelsesseminarer. Dette samarbejde fortsætter i 2012 og 13 med 2 nye seminarer. I formandsgruppen har vi drøftet muligheden for et fællessekretariat. Drøftelserne er gået på fælles lokaler, og ikke en sammen lægning af foreningerne. Samarbejdet med Kirkeministeriet har været konstruktivt. Kendetegnende for f.eks. indplacering af tjenestemænd er, at forhandlingsproceduren med Kirkeministeriet foregår hurtigere. Ordlyden i nyhedsbrevene fra ministeriet har givet anledning til en drøftelse med ministeriet. Det er bl.a. emner som geografisk fleksibilitet og flytning af den faste fridag, der har givet anledning til drøftelser. Mere om dette i den mundtlige beretning. Overenskomstansættelse fylder fortsat meget på vore møder. Mere om dette i den mundtlige beretning. Vi har i årets løb herudover drøftet emner som klas sificering af stillinger, friliste for tjenestemandsansatte kordegne, lokalløn samt uddan nelseskrav. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Kirkeministeriet også på dette område. Implementeringen af overenskomstansættelse giver stadig meget ekstra arbejde for vore medarbejdere i sekretariatet. Det er be styrelsen opmærksom på, hvorfor flere bestyrelsesmedlemmer mødtes i Vejle en weekend for at bistå med indtastning i det nye medlemskartotek. Sekre tær Krista Larsen og juridisk konsulent Bettina Ulstrup yder en stor indsats for Danmarks Kordegneforening. Det vil vi gerne sige tak for. Vi er glade for samarbejdet med jer begge.

7 BESTYRELSENS BERETNING 5 Regnskabet for 2011 er afsluttet med et overskud på kr , set i forhold til et budgetteret overskud på kr Det bedre resultat skyldes kontingentstigninger samt omlægning af kontingentgrupperne, merindtægter i forbindelse med afholdelse af kurser, landskursus og besparelser på personaleomkostninger og kontingent til hovedorganisation. Kordegnenes Blad/hjemmeside har ikke givet det forventede overskud på grund af manglende indtægter i forbindelse med stillingsopslag. Personaleomkostninger var lavere end forventet, hvilket skyldes mindre udgift til frikøb af formand/bestyrelsesmedlemmer, uddannelse af personale, samt regulering af feriepengeforpligtelser. Møder mv. viser mindre udgift, hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgift til mødeaktivitet, og at det afholdte kursus for tillidsrepræsentanter i 2011 var eksternt finansieret. Merudgift vedr. kontorhold skyldes indkøb af nyt medlemskartotek som nævnt i ledelsesberetningen i Samarbejdet i CO10 mellem flere grupper betyder, at CO10-kontingent i regnskabet er mindre end budgetteret. Bestyrelsen har gennem hele året 2011 i samarbejde forsøgt at holde udgiftsniveauet nede. Bestyrelsen har i perioden arbejdet godt sammen. Alle har budt ind, og der blev løftet i flok. Derfor dejligt at konstatere, at flere medlemmer har meldt sig som kandidater til den nye bestyrelse. Hvert år på landskurset tager vi afsked med de kordegne, der er med for sidste gang. Tak for den tid, I var med i Dan marks Kordegneforening. Til alle nye kolleger, uanset ansættelsesform, skal der lyde et velkommen som medlemmer af Danmarks Kordegneforening. På de følgende sider berettes om udvalgenes arbejde.

8 6 BESTYRELSENS BERETNING FORHANDLINGSUDVALGET a. Løn I det forløbne år har forhandlingsudvalget været i Kirkeministeriet for at afklare konkrete sager om klassificering af tjenestemænd, samt færdiggørelse af ny friliste. Ved hjælp af frilisten kan tjenestemænd, der søger en stilling, som udgangspunkt se, hvor denne nye stilling er lønindplaceret. Frilisten er lagt på dk. Selv om der nu er dette redskab, så vil vi klart anbefale, at I ikke siger ja til en ny stilling, før I kender ansættelsesvilkår, og dermed også lønnen. Det samme gælder naturligvis også overenskomstan satte kordegne. Sørg for at få aftalt lønnen, inden du siger ja-tak til stillingen. Er du i tvivl, så kontakt Danmarks Kordegneforening, inden du går til ansættelsessam talen. Det er jo bl.a. det, I har jeres fagforening til. b. Stillingsopslag Indtil nu har overenskomst og organisationsaftale været nye for både kordegne og menighedsråd, derfor har vi, når der har været fejl og mangler i stillingsopslag, via CO10 meddelt ministeriet dette. Der er så via stiftet taget kontakt til det enkelte menighedsråd, og fejlene er blevet rettet. Nu er aftalerne ikke længere nye for menighedsrådene, så vi forventer, at de fremover kan leve op til overenskomstkravene omkring stillingsopslag og løn. Mange steder vil der være en kordegn til at hjælpe med at efterleve kravene. Hvis vi fremadrettet f. eks. ser stillingsopslag uden henvisning til overenskomst, beder vi CO10 behandle sagen som overenskomstbrud. c. Lokalløn 2010 og 2011 Kort efter sommerferien 2011 indgik vi aftale med Kirkeministeriet om lokalløn Bestyrelsen indstillede at fortsætte forhandlingsprincippet fra lokalløn kordegne fik del i årets pulje. I lokalløn 2011 er der midler til fordeling på kr. For dette beløb har bestyrelsen besluttet at indstille en kordegn, der var lønnet under lønramme 20, samt rette op på 4 stillinger i lønramme 24, som hver fik et personligt tillæg for daglig ledelse. d. OK 11 Som aftalt i OK 11 kom der en lønstigning pr. 1. april Lønstigningen blev på 1,31 % mod forventeligt 1,67. Den lavere lønstigning skyldes reguleringsordningen. En aftale, der gør, at lønninger til offentligt ansatte delvis følger lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Reguleringsordnin gen kom til i midt 80erne og har for offentligt ansatte samlet set været et plus, men ved seneste overenskomst havde det en negativ virkning. CO10-organisationerne har dog fortsat den holdning, at ordningen skal bibeholdes.

9 BESTYRELSENS BERETNING 7 e. OK 13 Forhandlingsudvalget og bestyrelsen er gået i gang med OK 13. Vores prioritet er at bruge de midler, der forhandles hjem, til generelle lønstigninger. TR- OG LØNUDVALGET TR-udvalget sikrer, at tillidsrepræsentanterne er opdateret med den nyeste viden på løn- og ansættelsesområdet. Tillidsrepræsentanterne er i deres daglige virke i tæt konkakt med den faglige konsulent. Lønudvalget er en særlig enhed bestående af vor juridiske konsulent, fire bestyrelsesmedlemmer og fire eksterne medlemmer, der alle har erfaring i tillidsmandsarbejdet. Udvalget fører de overenskomstansattes lønforhandlinger og godkender ansættel ses beviser. Lønforhandlingerne for overenskomstansatte har i 2011 været præget af, at også menighedsråd har kontaktet kordegneforeningen for at forhandle løn for deres ansatte. Herudover har det samlede udvalg haft ansvaret for afholdelse af TR-valg, TR-uddannelse og den løbende opdatering af Den elektroniske Håndbog, der stilles til rådighed for tillidsrepræsentanterne. Udvalget fungerer primært som sparringspart for den juridiske konsulent. LANDSKURSUSUDVALGET Knapt er lyset slukket ved ét landskursus, før landskursusudvalget træder sammen for at begynde planlægningen af det næste. Udvalget har i det forløbne år bestået af 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 eksterne medlemmer, som i fællesskab prøver at finde et tema, som rammer ned i den aktuelle situation for medlemmerne. Samarbejdspartner er naturligvis også Kirkeministeriet, som yder en stor del af kursusindholdet. For tiden sker der mange forandringer i stillinger rundt i landet med større eller mindre grad af kommunikation og medarbejderindflydelse. Temaet 2012: Ansvar og kompetencer find din plads på banen - er tænkt som en påmindelse om, at vi har ansvar og mulighed for at tage hånd om vores egen situation. Vi kan opbygge vores faglige kompetencer, tage ansvar for vores indsats og også give slip, når ansvaret og beslutningskompetencen ikke er hos os. Også i 2012 vil Kirkeministeriet komme med deres nyheder og opdatering de første dage. Kordegneforeningens afdeling vil begynde og slutte med et foredrag i salen, mens vi onsdag fortsætter sidste års succes med opdeling i workshops. Evaluering af afsluttet landskursus er første begyndelse på det næste, og workshop blev der sidste år taget vel imod. I år prøver vi at forstå ordet lidt mere bogstaveligt så der skal arbejdes.

10 8 BESTYRELSENS BERETNING UDDANNELSESUDVALGET Uddannelsesudvalgets vision er at sikre uddannelse og efteruddannelse af kordegne. Siden sidste generalforsamling har udvalget fortsat deres arbejde med tildeling af kompetencemidler, udvikling af en lederuddannelse, afvikling af personregistreringskurser og de sidste stiftskurser. I år, grundet indførelse af nyt regnskabssystem, har fokus været på at udvikle forskellige tilbud på efteruddannelse for kordegne, der har regnskab i deres stillinger. Kurserne er udviklet med særligt blik på kordegnenes indfaldsvinkel til arbejdet som regnskabsførere. Kurserne var en form for brandslukningskurser. Der var mange nye begreber, der skulle læres at kende. De følgende kurser vil fokusere på det daglige bogholderi og budgetstyring. Igen i år er der afviklet 9 kurser i årsafslutning og budget med Allan Dalkvist som kursusleder. Omkring 450 kursister har deltaget. Efteruddannelse i personregistrering er blevet afholdt flere steder i landet og med god tilslutning. I 9 stifter er der i samarbejde med kordegneforeningen gennemført stiftskurser. Kurserne har været afviklet forskelligt i stifterne. De havde hver deres lokale præg, men fælles for dem alle var, at alle har været glade for kurserne og for muligheden for at opleve deres stift ved f.eks. at kunne sætte ansigt på stiftspersonalet. Kompetencemidlerne er i skrivende stund ikke uddelt. Der forventes ca kr. til uddeling. Der er indstillet 12 kordegne til tildeling af midler. Da der er meget begræn sede midler i forhold til det ansøgte, har udvalget prioriteret ansøgninger om efteruddan nelse i ledelse og personaleadministration. En ny lederuddannelse er blevet udviklet i samarbejde med Kirkeministeriet. Den henvender sig til alle inden for Folkekirken, som har ledelsesopgaver. Uddannelsen består af to fag Ledelse i Praksis og Organisation - hvilket er to moduler fra akademi uddannelsen inden for ledelse. De to fag afvikles henholdsvis forår og efterår og indeholder for hvert fag udarbejdelse af en projektopgave og afsluttende eksamen. På første hold er de fleste kordegne og allerede nu forlyder, at uddannelsen er uundværlig for alle kordegne, der har ledelse i deres arbejde. ARBEJDSMILJØUDVALGET Psykisk arbejdsmiljø har præget debatten i medierne og særligt kirkemiljøet har været i fokus. Det har man inden for arbejdsmiljøudvalget, der består af de faglige organisationer og Landsforeningen af Menighedsråd, taget alvorligt, og der er søgt pen ge til en undersøgelse af arbejdsmiljøet, hvor alle faggrupper inden for kirkemiljøet vil blive hørt. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver godt uddannede, så de kan

11 BESTYRELSENS BERETNING 9 hjælpe og vejlede deres kolleger. Landsforeningen af Menighedsråd udbyder kurser, der er specielt målrettede mod det kirkelige miljø. er hjemmesiden, der er Arbejdsmiljøudvalgets stemme udadtil. Der arbejdes målrettet på, at det skal være et vigtigt arbejdsredskab for menighedsråd og medarbejdere. PR-UDVALGET Arbejdet med Kordegnenes Blad og hjemmesiden er fokuseret på fortsat at gøre bladet/hjemmesiden fagligt interessant og vedkommende at læse. At give både medlemmer og eksterne læsere og besøgende på hjemmesiden et korrekt billede af kordegnes arbejdssituation, som den er nu og kan blive i fremtiden. Ligeledes at informere om kred senes og landsbestyrelsens arbejde og visioner. Det er visionen, at bladet/hjemmesiden skal bidrage til at styrke medlemmernes kollegiale fællesskab og faglige sammenhold. I år er der kommet et nyt tiltag, nemlig Kordegneforeningen på Facebook, der er tænkt som et debatforum, hvor både helt specifikke faglige problemstillinger og de mere overordnede temaer kan tages op. I hovedsagen foretages opdateringer og opsætning af blad og hjemmeside af redaktør og webmaster, som det tilstræbes er samme person. Alle artikler og indlæg kommer fra frivillige. Annonceindtægter fra stillingsopslag i bladet er faldende, men der arbejdes med idéer til nye indtægter fra online annoncering. Der arbejdes ligeledes med udvikling af et elektronisk blad. IT-UDVALGET Udvalget varetager kordegneforeningens interne IT-opgaver. Hovedopgaven for IT-udvalget er at sikre, at medarbejdernes Pc er i sekretariatet og bestyrelsesmedlemmernes Pc er er opdaterede, både når det gælder software og hard ware. Efter bestyrelsens beslutning er IT-samarbejdet med Kirkeministeriet placeret i dette udvalg. Udvalget deltager derfor i møderne i ministeriets IT-sikkerhedsudvalg og i ITstyregruppen. I det forløbne år har IT-udvalget, ud over de løbende opgaver, været involveret i implementering og beskrivelse af sekretariatets nye medlemskartotek. Der er blevet investeret i en mail-server for at sikre optimal sikkerhed ved udveksling af interne data mellem bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatet. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer har lånt en bærbar-pc af foreningen, Disse pc er er overvejende fremskaffet ved genbrug af til rådighed værende pc er. Det er besluttet, at bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen, ikke længere kan købe den lånte PC til den af kordegneforeningen nedskrevne pris.

12 10 BESTYRELSENS BERETNING It-udvalget formaterer fremover disse brugte pc er og klargør dem til nye bestyrelsesmedlemmer. VALG- OG VEDTÆGTSUDVALGET Udvalget er sammensat af tre bestyrelsesmedlemmer. Udvalget har ikke fundet anledning til at foreslå vedtægtsændringer i Sidst på vinteren 2011 foretog kredsene revision af deres vedtægter på grundlag af en skabelon udarbejdet af udvalget. Hen over sommeren behandlede udvalget efterfølgende alle kredsvedtægterne for at sikre, at de er i overensstemmelse med vedtægterne, som de er vedtaget af medlemmerne på generalforsamlingen. Efter forhandling med kredsene indstillede udvalget efterfølgende kredsvedtægterne til godkendelse af bestyrel sen for Danmarks Kordegneforening. Det er udvalgets opgave, at der tages hånd om de generelle informationer og aftaler i forbindelse med årets generalforsamling, og at denne afvikles i henhold til vedtægterne. LEGATUDVALGET Udvalget har uddelt afkastet af Jacob Jacobsen og Erna Jacobsen, født Flecks legat. Der blev uddelt 3 legatportioner. Legatudvalget henstiller til alle medlemmer, at I er opmærksomme på, om der i jeres nærhed er kollegaer eller efterkommere efter disse, der opfylder legatets præmisser: Enker og uforsørgede børn af afdøde kordegne og afgåede kordegne med mindre end ti års anciennitet. Gør venligst de pågældende opmærksomme på denne mulighed eller giv legatudvalget et tip. REPRÆSENTATIONER a. CO10 Danmarks Kordegneforening samarbejder med CO10 i en række sager og forhand linger med Kirkeministeriet. Det har blandt andet betydning ved forhandlingerne om overenskomstansættelse, idet CO10 formelt er aftalepart for os. Når overenskomsten f.eks. ikke overholdes, er det CO10, der på vore vegne meddeler overenskomstbrud. For at give de kirkelige organisationer så stor indflydelse som muligt i den nye organisation har vi indgået et samarbejde med andre foreninger, f.eks. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og PO. Dette har resulteret i, at denne gruppe har fået 1 medlem i CO10s hovedbestyrelse, og at formanden for Danmarks Kordegneforening, Torben Palm, er suppleant til hovedbestyrelsen. Danmarks Kordegneforening har desuden 2 pladser i CO10s repræsentantskab.

13 BESTYRELSENS BERETNING 11 b. Erfagruppen for personregistrering Der har i det seneste år ikke været afholdt møde i Erfagruppen. Der er dog i skrivende stund indkaldt til møde om: Digitalisering af arbejdsgange vedr. begravelse og ligbrænding Status på det nye CPR. Danmarks Kordegneforening har flere emner, som vi godt vil drøfte på dette møde. For blot at nævne et par emner: Mulighed for flere engelsksprogede attester samt brev til ugifte mødre på engelsk. c. Erfagruppen for lokal økonomi Denne erfagruppe, som består af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, stiftmedarbejdere, provsteforeningen, revisorer, undervisere på AMU-Fyn og Danmarks Kordegneforening mødes ca. hver 2. måned for at drøfte status på regnskaber og budgetter. Gruppen forsøger løbende at tilrette artkontoplan, udarbej de hjælperedskaber/skemaer, vejledninger og retningslinjer til brug for henholdsvis regnskabsførere og provstiudvalg. Alt arbejde i gruppen foregår med gensidig respekt og forståelse for hinanden. Dan marks Kordegneforening oplever samarbejdet i gruppen som givende og værdsæt ter dialogen i gruppen. Det gode samarbejde gør efter vores opfattelse, at materialet, som udsendes til regnskabsførere, er godt gennemarbejdet. d. Forsikringsagenturforeningen afdeling 12 Kordegneforeningen har 1 repræsentant i denne forening. Medlemmer, der har tegnet mindst én forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje et sommerhus ved Vejers Strand eller en lejlighed i Berlin. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Denne skriftlige beretning, der hovedsageligt beskriver faktuelle forhold fra det forløbne år, vil på generalforsamlingen blive suppleret med formandens mundtlige beretning, der vil uddybe nogle emner og desuden beskæftige sig med linjerne i fremtidens arbejde. Det er bestyrelsens håb, at den samlede beretning vil give anledning til en god og konstruktiv debat på generalforsamlingen, så Danmarks Kordegneforening fortsat kan arbejde for at udfylde foreningens formål, der kort kan beskrives sådan: at arbejde for at styrke og bevare medlemmernes faglige interesser Landsbestyrelsen april 2012

14 12 BESTYRELSENS BERETNING MEDLEMMER Der er i alt 683 medlemmer som fordeler sig således: Gruppe medlemmer Løntimer 22 eller derover Gruppe 2 51 medlemmer Løntimer fra 8 til 21 timer Gruppe medlemmer Løntimer mindre end 8 og pensionister

15 ÅRSREGNSKAB PKT. 5: ÅRSREGNSKAB 2011

16 14 ÅRSREGNSKAB 2011

17 ÅRSREGNSKAB

18 16 ÅRSREGNSKAB 2011

19 ÅRSREGNSKAB

20 18 ÅRSREGNSKAB 2011

21 ÅRSREGNSKAB

22 20 ÅRSREGNSKAB 2011

23 ÅRSREGNSKAB

24 22 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

25 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 23

26 24 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

27 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 25

28 26 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

29 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 27

30 28 INDKOMNE FORSLAG PKT. 6: INDKOMNE FORSLAG Forslag: Københavns Nordvest Kreds har på sin generalforsamling den 12. marts 2012 vedtaget at stille forslag om, at landskurset fremover afvikles over 3 døgn. Vores begrundelse er, at tiden er løbet fra, at landskurset fylder 4 dage i kordegnenes travle arbejdshverdag, samt at tiden er løbet fra gå-hjem-foredraget torsdag formiddag. Rigtig mange af de forgangne års gå-hjem-foredrag har såmænd været rigtig gode og morsomme, men ikke så fagligt relevante, at man vil bruge en hel arbejdsdag på at blive og høre foredraget. Vi ser, at flere og flere vælger at tage tidligere hjem, ja, nogle smutter allerede onsdag inden festaftenen.

31 BUDGETFORSLAG 29 PKT. 7: BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Indtægter Note 1: Kontingent Afskrevet kontingent Regulering garantikapital Renteindtægt Kursusvirksomhed Salg af poser Note 6: Blad/Hjemmeside Note 7: Landskursus I alt Udgifter Note 2: Personaleomkostninger Note 3: Markedsføring Note 4: Kontorhold m.m Note 5: Worsaaesgade Kontingent OTK - COII Note 6: Blad/Hjemmeside Note 7: Landskursus Nyborg Strand Kursusvirksomhed I alt Resultat

32 30 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 NOTER 1. Kontingent 2013 Gruppe 1 500x1200x Gruppe 2 55x750x Gruppe 3 160x175x Kontingent i alt Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Personaleomkostninger Honorar formand Løn sekretær Løn faglig sekretær Løn rengøring Henlagt til feriepenge Frikøb formand/bestyrelse ATP Lønsumsafgift Pensionsordninger Uddannelse personale Personalepleje Gruppeliv I alt

33 NOTER TIL BUDGETFORSLAG Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Markedsføring Bestyrelsen Omkostningsgodtgørelser Sagsbeh.arbejdsskade Forhandlingsmøder faglig sekretær Kredskontingenter Generalforsamling Kursus - uddannelse bestyrelse Kursus - uddannelse tillidsrepræsentanter Repræsentation Rejse- og mødeudgifter bestyrelse og formandsmøder Rejse- og mødeudgifter forhandlingsudvalg Rejse- og mødeudgifter TR og lønudvalg Rejse- og mødeudgifter uddannelsesudvalg Rejse- og mødeudgifter arbejdsmiljøudvalg Rejse- og mødeudgifter IT-udvalg Rejse- og mødeudgifter valg- og vedtægtsudvalg Rejse- og mødeudgifter legatudvalg Rejse- og mødeudgifter øvrige I alt

34 32 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Kontorhold m.v. Forsikringer Telefon/fax Kontorudgifter m.v EDB-udviklingsomkostninger EDB-ansk. og vedligeh Medlemskartotek Porto PTG-gebyrer Gebyr-dataløn Inventar/maskiner Tidsskrifter Revisorhonorar Intern revision IT-support Internet personale Diverse I alt Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Worsaaesgade El-Varme og fællesudgifter Rengøring Skatter-afgifter G4S Vedligehold-ejendom Huslejeindtægter I alt

35 NOTER TIL BUDGETFORSLAG Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Blad Udgifter Bogtrykker Forsendelse Redaktionsmøder Rejseudgifter Kørselsgodtgørelse Honorar redaktør Repræsentation Papirvarer Hjemmeside vedligehold Avis redaktør I alt Indtægter Abonnement Stillingsopslag Annonceindtægter I alt Blad i alt

36 34 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Landskursus Udgifter Foredragsholdere Nyborg Strand Trykning Rejse- og mødeudgifter landskursusudvalg Repræsentation Medhjælpere landskursus Øvrige udgifter EDB-udviklingsomkostning Administration I alt Indtægter Kursusgebyr Landskursus i alt

37 KANDIDATER TIL VALG 35 PKT. 8: VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER OG MINDST 2 SUPPLEANTER Følgende er opstillede efter vedtægternes 7, stk. 5: Gunna Sørensen Risbjerg Kirke, Hvidovere Kommune Henrik Kristoffersen Brønderslev Kirke, Brønderslev Kommune Jørgen Lauritzen Himmelev Kirke, Roskilde Kommune Stephen Larsen Skt. Nikolai Kirke, Holbæk Kommune Disse 4 kandidater er valgt til bestyrelsen. Ifølge vedtægternes 7, stk. 6 kan der i denne situation opstilles supplerende kandidater på generalforsamlingen. Kandidatforslag skal være skriftlige og underskrevet af kandidaten samt mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere. Blandt de opstillede efter 7, stk. 6 skal der vælges mindst 2 suppleanter.

38 36 KANDIDATER TIL VALG PKT. 9: VALG AF 2 INTERNE REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT Bestyrelsen foreslår følgende interne revisorer: Erik Nørkjær Rind, Kollund og Kølkær Kirker, Herning Kommune Henrik Berger Pedersen Lystrup Kirke, Århus Kommune Bestyrelsen foreslår følgende revisorsuppleant: Palle Kranold Wind Cranil Rødovre Kirke, Rødovre Kommune

39

40 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle.

Generalforsamling tirsdag den 4. maj 2010 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand

Generalforsamling tirsdag den 4. maj 2010 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand Generalforsamling tirsdag den 4. maj 2010 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand Indkomne forslag Velkommen til generalforsamling i Danmarks Kordegneforening 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generalforsamlingens

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Referat for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begynder med kaffe, mandag kl. 10.15, og der sluttes med frokost tirsdag kl. 13.00.

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Referat for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begyndte med kaffe, mandag kl. 10.15, og der afsluttedes med frokost tirsdag

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Regnskab 1.579.450,93 48.000,00 281.769,17 37.392,64 56.400,00 42.409,90 16.128,12 7.954,81 2.303,86 3.290,86

Regnskab 1.579.450,93 48.000,00 281.769,17 37.392,64 56.400,00 42.409,90 16.128,12 7.954,81 2.303,86 3.290,86 Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 1 31-12-215 RESULTATOPGØRELSE OMKOSTNINGER: Personaleomkostning: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 211 22

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Torben Bækgaard Salling bød velkommen og vi sang" En lærke letted". Derefter bød han velkommen til denjuridiske

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene fra

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Torben Palm bød velkommen og vi sang Vort modersmål er dejligt. Derefter bød han velkommen til den juridiske

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede:

Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede: Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede: Pernille Broberg Wilby (PW), Povl Søndergaard (PS), Erik Kobbersmed (EK), Allan Størner (AS), Gert Schmidt (GS), Jytte Øhlenschlæger

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere