GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

2 Korrektur: Hanna Ammitzbøll, Margrethe Jessen, Krista Larsen. Redaktør: Jens Larsen, Stephen Larsen, Richard Ammitzbøll Forsidefoto: Colourbox Grafisk produktion: WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus

3 1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I DANMARKS KORDEGNEFORENING 8. MAJ 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Generalforsamlingens dagsorden Bestyrelsens beretning Årsregnskab 2011 med noter Forslag fra Københavns Nordvest Kreds Budgetforslag Kandidatforslag til valg

4 2 GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN DAGSORDEN 1 Valg af dirigent 2. Valg af 2 referenter 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Bestyrelsens beretning til behandling 5. Regnskab for 2011 forelægges til godkendelse 6. Indkomne forslag. Forslag fra Københavns Nordvest Kreds vedr. landskursets længde 7. Budget 2013 og herunder fastsættelse af kontingent for 2013 forelægges til vedtagelse 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter 9. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt

5 BESTYRELSENS BERETNING 3 PKT. 4: BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning omhandler året, der er gået. I beretningen indgår også beskrivelserne af praksis og visioner, som kan findes på hjemmesiden I den mundtlige beretning på generalforsamlingen vil nogle punkter blive uddybet, og den mundtlige beretning vil også berøre forventninger til fremtiden. GENERELLE FORHOLD Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 9 møder, hvoraf de 4 har været af 2 dages varighed. I forbindelse med 2 af disse møder, har bestyrelsen været til medlemsmøde med Nordsjællandskredsen og Vestjysk Kreds. I årets løb har bestyrelse og kredsformænd mødtes 3 gange. Det er helt nødvendigt, at bestyrelsen gennem disse møder får input om, hvad der rører sig ude i landet blandt medlemmerne, og modsat er det også vigtigt, at kredsformændene lokalt i kredsene kan sprede budskaber, forklaringer og holdninger fra bestyrelsen. Det er også disse udvekslinger af synspunkter, der kommer frem ved bestyrelsens medlemsmøder i kredsene. Fra bestyrelsen skal igen lyde en kraftig opfordring til, at alle medlemmer deltager i disse møder, da det er vigtigt for foreningens sammenhængskraft, at vi har gode relationer til hinanden. Tak til kredsformænd og kredsbestyrelsesmedlemmerne for indsatsen i den forgangne periode. På uddannelsesområdet har der været ekstraordinær høj aktivitet i det forløbne år. Hovedbestyrelsen har ud over de kendte årsafslutningskurser i kirkeregnskab set behovet for efterud dannelse i det nye kirkeregnskab. I samarbejde med kredsene blev der afviklet efteruddannelse i Personregistrering. Tak til alle eksterne kræfter, der ydede en stor indsats. I samarbejde med Kirkeministeriet er en lederuddannelse blevet introduceret. Første hold er i gang og herfra lyder en anbefaling af uddannelsen til alle, som får eller har personaleansvar i deres stilling. De vil efter vor opfattelse have gavn af disse moduler. For 4 år siden kom den nuværende grunduddannelse for kordegne. I skrivende stund er vi i færd med at evaluere uddannelsen sammen med Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd og med hjælp fra jer, der har brugt uddannelsen. Tak for alle input, bestyrelsen har modtaget. Som I har kunnet læse i Kordegnenes Blad, har vi mange ændringsforslag til kordegneuddannelsen. Vi mener, at en del af uddan nelsen bør placeres, inden man skal løse opgaven, da opgaverne er så specielle, at der kræves en forhåndsviden for at løse dem. Vi vil samarbejde med Kirkeministe riet om opgaven med at undervise kommende og nuværende kordegne.

6 4 BESTYRELSENS BERETNING Landskursusudvalget har også i år haft en omfattende mødeaktivitet. Vi ser frem til at opleve endnu et fagligt spækket landskursus. Det er bestyrelsens oplevelse, at landskurset er medvirkende til, at nye kor degne lærer andre erfarne kordegne at kende. Generelt er vi kor degne rigtig gode til at bruge hinanden. Tak til landskursusudvalget og ikke mindst I eks terne medlemmer, der bruger megen tid på hele landskurset til glæde for alle vi andre. TR-udvalget har igen haft en travl sæson. I år har der været tillidsrepræsentantvalg. Dejligt, at mange valgte at tage en tørn mere, og andre sagde ja for første gang. Med et hold nye tillidsrepræsentanter er det naturligt at afvikle et opstartskursus. Det blev afviklet i slutningen af februar 2012, hvor bl.a. ansættelsesvilkår og tillidsrepræsentanternes opgave blev gennemgået. 2 rigtig god dage i Vejle. Tak til TR-udvalget og tillidsrepræsentanterne for indsatsen. Lønudvalget består af bestyrelsesmedlemmer og den faglige sekretær. Også her har der været travlhed, selvom langt færre end sidste år bad kordegneforeningen om at forhandle løn. I 2012 fortsætter vi den samme procedure og er som jeres fagforening klar til at bruge den tid, der skal til, for at løse opgaven så godt som muligt. På formandsniveau mødes de faglige organisationer en gang i kvartalet, hvor vi vender udspil fra Kirkeministeriet og gensidigt orienterer hinanden om foreningernes arbejde. Spe cielt overenskomstansættelse fylder meget på disse møder. De seneste 2 år har vi for CO10 organisationerne indledt et samarbejde om benyttelse af trepartsmidler til uddannelsesseminarer. Dette samarbejde fortsætter i 2012 og 13 med 2 nye seminarer. I formandsgruppen har vi drøftet muligheden for et fællessekretariat. Drøftelserne er gået på fælles lokaler, og ikke en sammen lægning af foreningerne. Samarbejdet med Kirkeministeriet har været konstruktivt. Kendetegnende for f.eks. indplacering af tjenestemænd er, at forhandlingsproceduren med Kirkeministeriet foregår hurtigere. Ordlyden i nyhedsbrevene fra ministeriet har givet anledning til en drøftelse med ministeriet. Det er bl.a. emner som geografisk fleksibilitet og flytning af den faste fridag, der har givet anledning til drøftelser. Mere om dette i den mundtlige beretning. Overenskomstansættelse fylder fortsat meget på vore møder. Mere om dette i den mundtlige beretning. Vi har i årets løb herudover drøftet emner som klas sificering af stillinger, friliste for tjenestemandsansatte kordegne, lokalløn samt uddan nelseskrav. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Kirkeministeriet også på dette område. Implementeringen af overenskomstansættelse giver stadig meget ekstra arbejde for vore medarbejdere i sekretariatet. Det er be styrelsen opmærksom på, hvorfor flere bestyrelsesmedlemmer mødtes i Vejle en weekend for at bistå med indtastning i det nye medlemskartotek. Sekre tær Krista Larsen og juridisk konsulent Bettina Ulstrup yder en stor indsats for Danmarks Kordegneforening. Det vil vi gerne sige tak for. Vi er glade for samarbejdet med jer begge.

7 BESTYRELSENS BERETNING 5 Regnskabet for 2011 er afsluttet med et overskud på kr , set i forhold til et budgetteret overskud på kr Det bedre resultat skyldes kontingentstigninger samt omlægning af kontingentgrupperne, merindtægter i forbindelse med afholdelse af kurser, landskursus og besparelser på personaleomkostninger og kontingent til hovedorganisation. Kordegnenes Blad/hjemmeside har ikke givet det forventede overskud på grund af manglende indtægter i forbindelse med stillingsopslag. Personaleomkostninger var lavere end forventet, hvilket skyldes mindre udgift til frikøb af formand/bestyrelsesmedlemmer, uddannelse af personale, samt regulering af feriepengeforpligtelser. Møder mv. viser mindre udgift, hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgift til mødeaktivitet, og at det afholdte kursus for tillidsrepræsentanter i 2011 var eksternt finansieret. Merudgift vedr. kontorhold skyldes indkøb af nyt medlemskartotek som nævnt i ledelsesberetningen i Samarbejdet i CO10 mellem flere grupper betyder, at CO10-kontingent i regnskabet er mindre end budgetteret. Bestyrelsen har gennem hele året 2011 i samarbejde forsøgt at holde udgiftsniveauet nede. Bestyrelsen har i perioden arbejdet godt sammen. Alle har budt ind, og der blev løftet i flok. Derfor dejligt at konstatere, at flere medlemmer har meldt sig som kandidater til den nye bestyrelse. Hvert år på landskurset tager vi afsked med de kordegne, der er med for sidste gang. Tak for den tid, I var med i Dan marks Kordegneforening. Til alle nye kolleger, uanset ansættelsesform, skal der lyde et velkommen som medlemmer af Danmarks Kordegneforening. På de følgende sider berettes om udvalgenes arbejde.

8 6 BESTYRELSENS BERETNING FORHANDLINGSUDVALGET a. Løn I det forløbne år har forhandlingsudvalget været i Kirkeministeriet for at afklare konkrete sager om klassificering af tjenestemænd, samt færdiggørelse af ny friliste. Ved hjælp af frilisten kan tjenestemænd, der søger en stilling, som udgangspunkt se, hvor denne nye stilling er lønindplaceret. Frilisten er lagt på dk. Selv om der nu er dette redskab, så vil vi klart anbefale, at I ikke siger ja til en ny stilling, før I kender ansættelsesvilkår, og dermed også lønnen. Det samme gælder naturligvis også overenskomstan satte kordegne. Sørg for at få aftalt lønnen, inden du siger ja-tak til stillingen. Er du i tvivl, så kontakt Danmarks Kordegneforening, inden du går til ansættelsessam talen. Det er jo bl.a. det, I har jeres fagforening til. b. Stillingsopslag Indtil nu har overenskomst og organisationsaftale været nye for både kordegne og menighedsråd, derfor har vi, når der har været fejl og mangler i stillingsopslag, via CO10 meddelt ministeriet dette. Der er så via stiftet taget kontakt til det enkelte menighedsråd, og fejlene er blevet rettet. Nu er aftalerne ikke længere nye for menighedsrådene, så vi forventer, at de fremover kan leve op til overenskomstkravene omkring stillingsopslag og løn. Mange steder vil der være en kordegn til at hjælpe med at efterleve kravene. Hvis vi fremadrettet f. eks. ser stillingsopslag uden henvisning til overenskomst, beder vi CO10 behandle sagen som overenskomstbrud. c. Lokalløn 2010 og 2011 Kort efter sommerferien 2011 indgik vi aftale med Kirkeministeriet om lokalløn Bestyrelsen indstillede at fortsætte forhandlingsprincippet fra lokalløn kordegne fik del i årets pulje. I lokalløn 2011 er der midler til fordeling på kr. For dette beløb har bestyrelsen besluttet at indstille en kordegn, der var lønnet under lønramme 20, samt rette op på 4 stillinger i lønramme 24, som hver fik et personligt tillæg for daglig ledelse. d. OK 11 Som aftalt i OK 11 kom der en lønstigning pr. 1. april Lønstigningen blev på 1,31 % mod forventeligt 1,67. Den lavere lønstigning skyldes reguleringsordningen. En aftale, der gør, at lønninger til offentligt ansatte delvis følger lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Reguleringsordnin gen kom til i midt 80erne og har for offentligt ansatte samlet set været et plus, men ved seneste overenskomst havde det en negativ virkning. CO10-organisationerne har dog fortsat den holdning, at ordningen skal bibeholdes.

9 BESTYRELSENS BERETNING 7 e. OK 13 Forhandlingsudvalget og bestyrelsen er gået i gang med OK 13. Vores prioritet er at bruge de midler, der forhandles hjem, til generelle lønstigninger. TR- OG LØNUDVALGET TR-udvalget sikrer, at tillidsrepræsentanterne er opdateret med den nyeste viden på løn- og ansættelsesområdet. Tillidsrepræsentanterne er i deres daglige virke i tæt konkakt med den faglige konsulent. Lønudvalget er en særlig enhed bestående af vor juridiske konsulent, fire bestyrelsesmedlemmer og fire eksterne medlemmer, der alle har erfaring i tillidsmandsarbejdet. Udvalget fører de overenskomstansattes lønforhandlinger og godkender ansættel ses beviser. Lønforhandlingerne for overenskomstansatte har i 2011 været præget af, at også menighedsråd har kontaktet kordegneforeningen for at forhandle løn for deres ansatte. Herudover har det samlede udvalg haft ansvaret for afholdelse af TR-valg, TR-uddannelse og den løbende opdatering af Den elektroniske Håndbog, der stilles til rådighed for tillidsrepræsentanterne. Udvalget fungerer primært som sparringspart for den juridiske konsulent. LANDSKURSUSUDVALGET Knapt er lyset slukket ved ét landskursus, før landskursusudvalget træder sammen for at begynde planlægningen af det næste. Udvalget har i det forløbne år bestået af 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 eksterne medlemmer, som i fællesskab prøver at finde et tema, som rammer ned i den aktuelle situation for medlemmerne. Samarbejdspartner er naturligvis også Kirkeministeriet, som yder en stor del af kursusindholdet. For tiden sker der mange forandringer i stillinger rundt i landet med større eller mindre grad af kommunikation og medarbejderindflydelse. Temaet 2012: Ansvar og kompetencer find din plads på banen - er tænkt som en påmindelse om, at vi har ansvar og mulighed for at tage hånd om vores egen situation. Vi kan opbygge vores faglige kompetencer, tage ansvar for vores indsats og også give slip, når ansvaret og beslutningskompetencen ikke er hos os. Også i 2012 vil Kirkeministeriet komme med deres nyheder og opdatering de første dage. Kordegneforeningens afdeling vil begynde og slutte med et foredrag i salen, mens vi onsdag fortsætter sidste års succes med opdeling i workshops. Evaluering af afsluttet landskursus er første begyndelse på det næste, og workshop blev der sidste år taget vel imod. I år prøver vi at forstå ordet lidt mere bogstaveligt så der skal arbejdes.

10 8 BESTYRELSENS BERETNING UDDANNELSESUDVALGET Uddannelsesudvalgets vision er at sikre uddannelse og efteruddannelse af kordegne. Siden sidste generalforsamling har udvalget fortsat deres arbejde med tildeling af kompetencemidler, udvikling af en lederuddannelse, afvikling af personregistreringskurser og de sidste stiftskurser. I år, grundet indførelse af nyt regnskabssystem, har fokus været på at udvikle forskellige tilbud på efteruddannelse for kordegne, der har regnskab i deres stillinger. Kurserne er udviklet med særligt blik på kordegnenes indfaldsvinkel til arbejdet som regnskabsførere. Kurserne var en form for brandslukningskurser. Der var mange nye begreber, der skulle læres at kende. De følgende kurser vil fokusere på det daglige bogholderi og budgetstyring. Igen i år er der afviklet 9 kurser i årsafslutning og budget med Allan Dalkvist som kursusleder. Omkring 450 kursister har deltaget. Efteruddannelse i personregistrering er blevet afholdt flere steder i landet og med god tilslutning. I 9 stifter er der i samarbejde med kordegneforeningen gennemført stiftskurser. Kurserne har været afviklet forskelligt i stifterne. De havde hver deres lokale præg, men fælles for dem alle var, at alle har været glade for kurserne og for muligheden for at opleve deres stift ved f.eks. at kunne sætte ansigt på stiftspersonalet. Kompetencemidlerne er i skrivende stund ikke uddelt. Der forventes ca kr. til uddeling. Der er indstillet 12 kordegne til tildeling af midler. Da der er meget begræn sede midler i forhold til det ansøgte, har udvalget prioriteret ansøgninger om efteruddan nelse i ledelse og personaleadministration. En ny lederuddannelse er blevet udviklet i samarbejde med Kirkeministeriet. Den henvender sig til alle inden for Folkekirken, som har ledelsesopgaver. Uddannelsen består af to fag Ledelse i Praksis og Organisation - hvilket er to moduler fra akademi uddannelsen inden for ledelse. De to fag afvikles henholdsvis forår og efterår og indeholder for hvert fag udarbejdelse af en projektopgave og afsluttende eksamen. På første hold er de fleste kordegne og allerede nu forlyder, at uddannelsen er uundværlig for alle kordegne, der har ledelse i deres arbejde. ARBEJDSMILJØUDVALGET Psykisk arbejdsmiljø har præget debatten i medierne og særligt kirkemiljøet har været i fokus. Det har man inden for arbejdsmiljøudvalget, der består af de faglige organisationer og Landsforeningen af Menighedsråd, taget alvorligt, og der er søgt pen ge til en undersøgelse af arbejdsmiljøet, hvor alle faggrupper inden for kirkemiljøet vil blive hørt. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver godt uddannede, så de kan

11 BESTYRELSENS BERETNING 9 hjælpe og vejlede deres kolleger. Landsforeningen af Menighedsråd udbyder kurser, der er specielt målrettede mod det kirkelige miljø. er hjemmesiden, der er Arbejdsmiljøudvalgets stemme udadtil. Der arbejdes målrettet på, at det skal være et vigtigt arbejdsredskab for menighedsråd og medarbejdere. PR-UDVALGET Arbejdet med Kordegnenes Blad og hjemmesiden er fokuseret på fortsat at gøre bladet/hjemmesiden fagligt interessant og vedkommende at læse. At give både medlemmer og eksterne læsere og besøgende på hjemmesiden et korrekt billede af kordegnes arbejdssituation, som den er nu og kan blive i fremtiden. Ligeledes at informere om kred senes og landsbestyrelsens arbejde og visioner. Det er visionen, at bladet/hjemmesiden skal bidrage til at styrke medlemmernes kollegiale fællesskab og faglige sammenhold. I år er der kommet et nyt tiltag, nemlig Kordegneforeningen på Facebook, der er tænkt som et debatforum, hvor både helt specifikke faglige problemstillinger og de mere overordnede temaer kan tages op. I hovedsagen foretages opdateringer og opsætning af blad og hjemmeside af redaktør og webmaster, som det tilstræbes er samme person. Alle artikler og indlæg kommer fra frivillige. Annonceindtægter fra stillingsopslag i bladet er faldende, men der arbejdes med idéer til nye indtægter fra online annoncering. Der arbejdes ligeledes med udvikling af et elektronisk blad. IT-UDVALGET Udvalget varetager kordegneforeningens interne IT-opgaver. Hovedopgaven for IT-udvalget er at sikre, at medarbejdernes Pc er i sekretariatet og bestyrelsesmedlemmernes Pc er er opdaterede, både når det gælder software og hard ware. Efter bestyrelsens beslutning er IT-samarbejdet med Kirkeministeriet placeret i dette udvalg. Udvalget deltager derfor i møderne i ministeriets IT-sikkerhedsudvalg og i ITstyregruppen. I det forløbne år har IT-udvalget, ud over de løbende opgaver, været involveret i implementering og beskrivelse af sekretariatets nye medlemskartotek. Der er blevet investeret i en mail-server for at sikre optimal sikkerhed ved udveksling af interne data mellem bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatet. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer har lånt en bærbar-pc af foreningen, Disse pc er er overvejende fremskaffet ved genbrug af til rådighed værende pc er. Det er besluttet, at bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen, ikke længere kan købe den lånte PC til den af kordegneforeningen nedskrevne pris.

12 10 BESTYRELSENS BERETNING It-udvalget formaterer fremover disse brugte pc er og klargør dem til nye bestyrelsesmedlemmer. VALG- OG VEDTÆGTSUDVALGET Udvalget er sammensat af tre bestyrelsesmedlemmer. Udvalget har ikke fundet anledning til at foreslå vedtægtsændringer i Sidst på vinteren 2011 foretog kredsene revision af deres vedtægter på grundlag af en skabelon udarbejdet af udvalget. Hen over sommeren behandlede udvalget efterfølgende alle kredsvedtægterne for at sikre, at de er i overensstemmelse med vedtægterne, som de er vedtaget af medlemmerne på generalforsamlingen. Efter forhandling med kredsene indstillede udvalget efterfølgende kredsvedtægterne til godkendelse af bestyrel sen for Danmarks Kordegneforening. Det er udvalgets opgave, at der tages hånd om de generelle informationer og aftaler i forbindelse med årets generalforsamling, og at denne afvikles i henhold til vedtægterne. LEGATUDVALGET Udvalget har uddelt afkastet af Jacob Jacobsen og Erna Jacobsen, født Flecks legat. Der blev uddelt 3 legatportioner. Legatudvalget henstiller til alle medlemmer, at I er opmærksomme på, om der i jeres nærhed er kollegaer eller efterkommere efter disse, der opfylder legatets præmisser: Enker og uforsørgede børn af afdøde kordegne og afgåede kordegne med mindre end ti års anciennitet. Gør venligst de pågældende opmærksomme på denne mulighed eller giv legatudvalget et tip. REPRÆSENTATIONER a. CO10 Danmarks Kordegneforening samarbejder med CO10 i en række sager og forhand linger med Kirkeministeriet. Det har blandt andet betydning ved forhandlingerne om overenskomstansættelse, idet CO10 formelt er aftalepart for os. Når overenskomsten f.eks. ikke overholdes, er det CO10, der på vore vegne meddeler overenskomstbrud. For at give de kirkelige organisationer så stor indflydelse som muligt i den nye organisation har vi indgået et samarbejde med andre foreninger, f.eks. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og PO. Dette har resulteret i, at denne gruppe har fået 1 medlem i CO10s hovedbestyrelse, og at formanden for Danmarks Kordegneforening, Torben Palm, er suppleant til hovedbestyrelsen. Danmarks Kordegneforening har desuden 2 pladser i CO10s repræsentantskab.

13 BESTYRELSENS BERETNING 11 b. Erfagruppen for personregistrering Der har i det seneste år ikke været afholdt møde i Erfagruppen. Der er dog i skrivende stund indkaldt til møde om: Digitalisering af arbejdsgange vedr. begravelse og ligbrænding Status på det nye CPR. Danmarks Kordegneforening har flere emner, som vi godt vil drøfte på dette møde. For blot at nævne et par emner: Mulighed for flere engelsksprogede attester samt brev til ugifte mødre på engelsk. c. Erfagruppen for lokal økonomi Denne erfagruppe, som består af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, stiftmedarbejdere, provsteforeningen, revisorer, undervisere på AMU-Fyn og Danmarks Kordegneforening mødes ca. hver 2. måned for at drøfte status på regnskaber og budgetter. Gruppen forsøger løbende at tilrette artkontoplan, udarbej de hjælperedskaber/skemaer, vejledninger og retningslinjer til brug for henholdsvis regnskabsførere og provstiudvalg. Alt arbejde i gruppen foregår med gensidig respekt og forståelse for hinanden. Dan marks Kordegneforening oplever samarbejdet i gruppen som givende og værdsæt ter dialogen i gruppen. Det gode samarbejde gør efter vores opfattelse, at materialet, som udsendes til regnskabsførere, er godt gennemarbejdet. d. Forsikringsagenturforeningen afdeling 12 Kordegneforeningen har 1 repræsentant i denne forening. Medlemmer, der har tegnet mindst én forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje et sommerhus ved Vejers Strand eller en lejlighed i Berlin. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Denne skriftlige beretning, der hovedsageligt beskriver faktuelle forhold fra det forløbne år, vil på generalforsamlingen blive suppleret med formandens mundtlige beretning, der vil uddybe nogle emner og desuden beskæftige sig med linjerne i fremtidens arbejde. Det er bestyrelsens håb, at den samlede beretning vil give anledning til en god og konstruktiv debat på generalforsamlingen, så Danmarks Kordegneforening fortsat kan arbejde for at udfylde foreningens formål, der kort kan beskrives sådan: at arbejde for at styrke og bevare medlemmernes faglige interesser Landsbestyrelsen april 2012

14 12 BESTYRELSENS BERETNING MEDLEMMER Der er i alt 683 medlemmer som fordeler sig således: Gruppe medlemmer Løntimer 22 eller derover Gruppe 2 51 medlemmer Løntimer fra 8 til 21 timer Gruppe medlemmer Løntimer mindre end 8 og pensionister

15 ÅRSREGNSKAB PKT. 5: ÅRSREGNSKAB 2011

16 14 ÅRSREGNSKAB 2011

17 ÅRSREGNSKAB

18 16 ÅRSREGNSKAB 2011

19 ÅRSREGNSKAB

20 18 ÅRSREGNSKAB 2011

21 ÅRSREGNSKAB

22 20 ÅRSREGNSKAB 2011

23 ÅRSREGNSKAB

24 22 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

25 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 23

26 24 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

27 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 25

28 26 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

29 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 27

30 28 INDKOMNE FORSLAG PKT. 6: INDKOMNE FORSLAG Forslag: Københavns Nordvest Kreds har på sin generalforsamling den 12. marts 2012 vedtaget at stille forslag om, at landskurset fremover afvikles over 3 døgn. Vores begrundelse er, at tiden er løbet fra, at landskurset fylder 4 dage i kordegnenes travle arbejdshverdag, samt at tiden er løbet fra gå-hjem-foredraget torsdag formiddag. Rigtig mange af de forgangne års gå-hjem-foredrag har såmænd været rigtig gode og morsomme, men ikke så fagligt relevante, at man vil bruge en hel arbejdsdag på at blive og høre foredraget. Vi ser, at flere og flere vælger at tage tidligere hjem, ja, nogle smutter allerede onsdag inden festaftenen.

31 BUDGETFORSLAG 29 PKT. 7: BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Indtægter Note 1: Kontingent Afskrevet kontingent Regulering garantikapital Renteindtægt Kursusvirksomhed Salg af poser Note 6: Blad/Hjemmeside Note 7: Landskursus I alt Udgifter Note 2: Personaleomkostninger Note 3: Markedsføring Note 4: Kontorhold m.m Note 5: Worsaaesgade Kontingent OTK - COII Note 6: Blad/Hjemmeside Note 7: Landskursus Nyborg Strand Kursusvirksomhed I alt Resultat

32 30 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 NOTER 1. Kontingent 2013 Gruppe 1 500x1200x Gruppe 2 55x750x Gruppe 3 160x175x Kontingent i alt Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Personaleomkostninger Honorar formand Løn sekretær Løn faglig sekretær Løn rengøring Henlagt til feriepenge Frikøb formand/bestyrelse ATP Lønsumsafgift Pensionsordninger Uddannelse personale Personalepleje Gruppeliv I alt

33 NOTER TIL BUDGETFORSLAG Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Markedsføring Bestyrelsen Omkostningsgodtgørelser Sagsbeh.arbejdsskade Forhandlingsmøder faglig sekretær Kredskontingenter Generalforsamling Kursus - uddannelse bestyrelse Kursus - uddannelse tillidsrepræsentanter Repræsentation Rejse- og mødeudgifter bestyrelse og formandsmøder Rejse- og mødeudgifter forhandlingsudvalg Rejse- og mødeudgifter TR og lønudvalg Rejse- og mødeudgifter uddannelsesudvalg Rejse- og mødeudgifter arbejdsmiljøudvalg Rejse- og mødeudgifter IT-udvalg Rejse- og mødeudgifter valg- og vedtægtsudvalg Rejse- og mødeudgifter legatudvalg Rejse- og mødeudgifter øvrige I alt

34 32 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Kontorhold m.v. Forsikringer Telefon/fax Kontorudgifter m.v EDB-udviklingsomkostninger EDB-ansk. og vedligeh Medlemskartotek Porto PTG-gebyrer Gebyr-dataløn Inventar/maskiner Tidsskrifter Revisorhonorar Intern revision IT-support Internet personale Diverse I alt Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Worsaaesgade El-Varme og fællesudgifter Rengøring Skatter-afgifter G4S Vedligehold-ejendom Huslejeindtægter I alt

35 NOTER TIL BUDGETFORSLAG Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Blad Udgifter Bogtrykker Forsendelse Redaktionsmøder Rejseudgifter Kørselsgodtgørelse Honorar redaktør Repræsentation Papirvarer Hjemmeside vedligehold Avis redaktør I alt Indtægter Abonnement Stillingsopslag Annonceindtægter I alt Blad i alt

36 34 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget Landskursus Udgifter Foredragsholdere Nyborg Strand Trykning Rejse- og mødeudgifter landskursusudvalg Repræsentation Medhjælpere landskursus Øvrige udgifter EDB-udviklingsomkostning Administration I alt Indtægter Kursusgebyr Landskursus i alt

37 KANDIDATER TIL VALG 35 PKT. 8: VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER OG MINDST 2 SUPPLEANTER Følgende er opstillede efter vedtægternes 7, stk. 5: Gunna Sørensen Risbjerg Kirke, Hvidovere Kommune Henrik Kristoffersen Brønderslev Kirke, Brønderslev Kommune Jørgen Lauritzen Himmelev Kirke, Roskilde Kommune Stephen Larsen Skt. Nikolai Kirke, Holbæk Kommune Disse 4 kandidater er valgt til bestyrelsen. Ifølge vedtægternes 7, stk. 6 kan der i denne situation opstilles supplerende kandidater på generalforsamlingen. Kandidatforslag skal være skriftlige og underskrevet af kandidaten samt mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere. Blandt de opstillede efter 7, stk. 6 skal der vælges mindst 2 suppleanter.

38 36 KANDIDATER TIL VALG PKT. 9: VALG AF 2 INTERNE REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT Bestyrelsen foreslår følgende interne revisorer: Erik Nørkjær Rind, Kollund og Kølkær Kirker, Herning Kommune Henrik Berger Pedersen Lystrup Kirke, Århus Kommune Bestyrelsen foreslår følgende revisorsuppleant: Palle Kranold Wind Cranil Rødovre Kirke, Rødovre Kommune

39

40 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle.

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr. 6 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 SÆRNUMMER GENERALFORSAMLING 21 2.-21. marts 21 DANSK PSYKOLOG FORENING indblik og udsyn DANSK PSYKOLOG FORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21 Lørdag den 2. marts 21 Kl. 13.-18.: Generalforsamling (med

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej

Generalforsamling. Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej Generalforsamling Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej Indholdsfortegnelse: Dagsorden Side 3 Beretninger Side 4 Indkomne Forslag: 1) Forslag A til forretningsorden for FKFs generalforsamling

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING 24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING GENERALFORSAMLING 2012 Udgivelse: 24. februar 2012 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S SIDE 2 Generalforsamling

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere