Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008 Sag nr. 3 Emne: Patienthoteller 2 bilag

2 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Notat om patienthoteller Dato: 29. august 2008 I Hospitalsplanen 2007 fremgår det, at regionen ønsker at vurdere mulighederne for øget brug af patienthoteller i Region Hovedstaden. For at forestå denne vurdering er der nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der bl.a. skal beskrive: Hvilke patientkategorier der kan have gavn af patienthoteller Behovet for patienthotelkapacitet i alt for regionen og pr. hospital Bemandingen af patienthotellerne, kompetenceudvikling og uddannelse for relevante personalegrupper Driftsøkonomiske konsekvenser af etablering af patienthoteller Med nærværende notat gives foreløbig status for arbejdsgruppens drøftelser. Ideen med patienthoteller er, at give gode fysiske rammer til patienter, der kan klare sig selv (eventuelt ved hjælp af pårørende), at øge effektiviteten således at regionen kan behandle endnu flere patienter og at forbedre mulighederne for at kunne betjene patienter med bopæl udenfor regionen. Målet er at skabe et attraktivt, hotellignende miljø med værelser, reception og restaurant, hvor patienterne kan opleve større grad af ro, frihed og selvbestemmelse, og hvor patienterne har mulighed for at bo sammen med sin familie under behandlingsforløbet.

3 Patientkategorier som kan have gavn af patienthotellet fra patient til gæst Arbejdsgruppen har drøftet kriterier for indskrivning på patienthoteller og hvilke mulige patientgrupper, der typisk vil have gavn af at være på patienthotel frem for at ligge på en ordinær sengestue ude på en afdeling. Udgangspunktet bør være, at patienten skal kunne klare sig selv, men patienten skal stadig have status som indlagt patient og være tilknyttet en stamafdeling på hospitalet, som planlægger behandling, undersøgelser og stuegang i samarbejde med patienten. Patienten, eller gæsten (som nok er en mere passende betegnelse for patienthotellets klientel) vil således få eget værelse m. bad/toilet, TV m.m., adgang til restaurant og motionsrum. Patienten vil skulle bruge sit eget tøj, vil få en større frihedsgrad (bl.a. mht. besøgende) og vil selv være ansvarlig for fremmøde til behandlinger og undersøgelser på hospitalet. Patienthotellerne vil ikke have medicinrum og varetager ikke medicinering eller sårskift og lignende af hotellets gæster. Gæsten må derfor selv kunne tage medbragt medicin. I princippet skal alle hospitalsafdelinger have mulighed for, at deres patienter kan benytte patienthotellerne, og i dag viser billedet da også fra eksisterende patienthoteller i landet, at næsten alle specialer i mere eller mindre omfang kan gøre brug af patienthoteller. Hovedparten af patienthotelgæsterne kommer dog fra specialerne gynækologi, obstetrik, pædiatri, dermatologi, oftalmologi, onkologi og ortopædkirurgi. Men der er formentlig nogle specialer, som har så plejekrævende patienter, at det i praksis er udelukket at benytte patienthotellet for disse. Desuden vil der formentlig være kulturforskelle i henvisningspraksis og benyttelsen af patienthotellet. Nogle patienthoteller i landets andre regioner, som arbejdsgruppen har været i kontakt med, taler om en 2-3 års indkøringsperiode før afdelingerne vænner sig til tanken om at indskrive deres patienter på patienthotel. Det skal således være patientens stamafdeling, der bestemmer om patienten kan opholde sig på patienthotellet, og booking af ophold på patienthotelværelse skal foregå via stamafdelingen. Det bør overfor afdelingerne defineres, hvad kravet er for at komme på patienthotel ud fra et givet valgt serviceniveau mht. pleje og omsorg. Desuden bør det præciseres, hvad mulighederne er for patienthotel til pårørende (til f.eks. intensivpatienter, brandsårspatienter, neurorehabiliteringspatienter). I en oplistning af mulige patient og pårørendekategorier, som vil have specielt gavn af patienthotellet, er arbejdsgruppens foreløbige bud: - Gynækologiske/obstetriske patienter - Øjenpatienter Side 2

4 - Neurologiske patienter - Dermatologiske patienter - Visse abdominalpatienter - Hæmatologiske patienter - Ortopædkirurgiske patienter - Visse rygkirurgiske patienter - Børn sammen med deres forældre - Visse onkologiske patienter - Visse reumatologiske patienter - Intern medicinske og geriatriske patienter Af grupper af pårørende kan der bl.a. peges på følgende: - Pårørende til langtidsindlagte patienter, fx neurorehabilitering - Pårørende til intensivpatienter (højt specialiserede patienter) - Barselskvinder med børn på neonatalafsnit - Fædre til barselskvinder (under spidsbelastning) Der vil således være forskellige behov i forhold til patienttyper og hospitaler. Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes en bruttoliste pr. speciale, for hvilke patienter man forestiller sig relevante ud fra hvert hospitals profiler. Kapacitet på regionens patienthoteller Region Hovedstaden har p.t. to patienthoteller: - Rigshospitalet (50 værelser) - Herlev Hospital (24 værelser) Arbejdsgruppen har anslået behovet i sengedage pr. speciale/afdeling, samt vurderet det fremtidige behov for patienthotelpladser pr. hospital. I den forbindelse er der blevet arbejdet med tre beregningsmodeller med tre forskellige behovsforudsætninger pr. speciale. De tre forskellige forudsætninger har alle været ganget på en regional kapacitetsfremskrivning af antal stationære senge pr. hospital efter hospitalsplanens omlægninger og konsekvenserne af den demografiske udvikling for at beregne senge/værelsesbehovet i hhv og Der er ikke i vurderingen af behovet for patienthotelsenge indregnet det fald i antallet af senge, der generelt forventes at følge af faldende liggetid, idet det ikke vurderes at behovet for patienthotelsenge vil falde tilsvarende. De tre modeller bestod af henholdsvis 1) det gennemsnitlige patientbehov pr. speciale, opgjort ud fra tilgængelige oplysninger fra fem danske patienthoteller og en engelsk undersøgelse, 2) den gennemsnitlige andel patienthotelværelser for 12 danske patienthoteller på 7,3 % og 3) en anslået andel patienthotelværel- Side 3

5 ser for regionen på 10 %. I tabellen nedenfor er resultaterne fra de tre modelforudsætninger sammenfattet i en total for alle regionens hospitaler. Beregning af nuværende og fremtidige patienthotel værelsesbehov. Total antal senge (85% belagt) Model 1 Model 2 Model ALLE HOSPITALER Samlet set vurderer arbejdsgruppen, at de 10 % som er anvendt i model 3 er en fornuftig overordnet procentsats for det generelle patienthotelbehov, under anerkendelse af at der vil være betragtelig variation indenfor hvert speciale og hospital 1. Der anslås dermed et total behov på ca. 500 senge/værelser i regionen. Efterfølgende foreslås det at forfine modellen ved at regne specifikt på de patientkategorier og specialer, man finder mest relevante at medtage i patienthotellets kundegrundlag. Dette må bero på en forespørgsel til hver enkel afdeling på hvert hospital for en vurdering af deres specifikke behov. Generelt at anslå kapacitetsbehovet til 10 % af det samlede hospitalsforbrug er naturligvis en generalisering, som kun kan anvendes som en rettesnor i en mekanisk fremskrivning, og det vil ikke holde på afdelingsniveau, idet der vil være store variationer i enkeltafdelingers behov. Arbejdsgruppen lægger dermed op til en hospitalsgennemgang af hver afdeling for en mere præcis vurdering af behovet. Dette foreslås gennemført i løbet af efteråret. Værelser og rum Arbejdsgruppen finder, at det i forbindelse med patienthoteller giver bedre mening at tale om hotelrum end hotelsenge, og at det bør være grundreglen, at et rum har plads til to personer. Behovet for større rum (familierum) estimeres umiddelbart til 5-10 % af rumantallet, men skal vurderes nærmere. Patienthotellerne skal primært indrettes med standard enkeltværelser med mulighed for opredning til pårørende. Til barselsgæsterne bør der placeres en række værelser, som er lidt større end standarden, så der udover opredningen også er plads til puslebord etc. 1 Model 1 fravælges på grund af meget stor spredning i de tilgængelige oplysninger per speciale på de danske patienthoteller og dels på grund af forskellig kultur og muligvis forældede tilgængelige engelske data. Model 2 fravælges pga. stor variation i totalandelen af patienthotelværelser over landet pr. hospital (fra 2,4 til 11,9 %) samt de funktioner og patientgrupper hospitalerne betjener, og det simple gennemsnit på 7,3 % formodes at være for lavt at anvende for regionens samlede behov. Side 4

6 Desuden bør der på hver etage afsættes depotrum til linned, rengøring, plads til bårer og ekstra senge. Øvrige faciliteter Restaurant/cafeteria, café, opholdsstuer, bibliotek, vaskerum til tøjvask, motionsrum, terrasse og parkering. Bemanding af patienthotellerne En vigtig forudsætning for at et patienthotel kan fungere er, at der tilstræbes tværfaglighed i personalesammensætning, samt at der bliver ændret fokus fra patient til gæst. De personalekategorier og funktioner, der typisk vil være behov for på et patienthotel er: Hotelchef (ledelse)1 Sygeplejersker (medicinsk sikkerhed og hygiejne) Serviceassistenter/rengøringsassistenter (rengøring og hygiejne) Sekretær/receptionist (varetagelse af reception) Økonoma/kok/smørebrødsjomfru (ernæring/kostkoncept) Vicevært (sikring af funktionsdygtige lokaliteter) Selvom patienthotellerne skal drives som hoteller, så skal den sundhedsfaglige kompetence stadig være tydeligt tilstede. Kompetenceudvikling og uddannelse af personalet skal derfor understøttes både i forhold til service og i forhold til det fag-professionelle. I forhold til service skal alt personale generelt være serviceorienteret og have forståelse for hotelkonceptet og driften heraf, samt have overblik i forhold til booking og IT-kundskaber. Alle ansatte på patienthotellerne skal have en vis livserfaring og have lyst til at tale med mennesker, være udadvendte, have pli, kunne respektere gæsternes privatliv/-sfære, være hjælpsom, agere professionelt, være engageret og være ansvarlig. Alle skal være forpligtigede til at holde deres viden ajour, sygeplejerskerne inden for de patientkategorier som hotellet har indlogeret og øvrige personalekategorier ind for eget ansvarsområde. Alle skal deltage i relevante studiebesøg på andre patienthoteller og kliniske afdelinger. Alle skal have et skarpt klinisk blik have øje for hvornår gæsterne har det skidt/ændrer tilstand - samt kunne handle i forhold hertil. Alle skal kunne indgå i konfliktløsning/krisehåndtering. Personalet skal desuden deltage i relevante uddannelses-/udviklingstiltag herunder: service-hotelkonceptkursus, hjerte-lungeredning kursus hvert ½ år, konflikt-/krisehåndtering, observation af hotelgæster, hygiejnekursus (leve op til det øvrige hospitals standard), levnedsmiddelkursus, ernæringsuddannelse, kur- Side 5

7 sus i bookingsystem, brandkursus, netværksseminar, kendskab til forebyggelse og hvilke tilbud der findes på området. Et eventuelt supplement til denne bemanding kunne være at anvende frivillig arbejdskraft i varetagelsen af patienthotellets serviceopgaver (ikke plejeopgaver), således som det for eksempel ses på patienthoteller i Norge og Island, eller i Rigshospitalets McDonald Huset. Samarbejdsrelationer og aftaler Ved etablering af et patienthotel er det vigtigt, at det øvrige hospital er informeret om hotelkonceptet, således at det er fuldstændig klart for alle, hvordan patienthotellet på det enkelte hospital kan benyttes. Information om de lokale patienthotelkoncepter bør indgå i alle nyansattes introduktion til hospitalet. Herudover skal der foreligge klare samarbejdsaftaler for: Stamafdelingen som har behandlingsansvar for patienten på patienthotel Den akut dårlige gæst, der skal tilses øjeblikkeligt af fagligt kompetent personale. Der skal forefindes et akut nummer, der altid reagerer Portørbistand ved overflytning af patienter fra patienthotellet til andre afdelinger Hvem der skal tage sig af en pårørende, hvis denne bliver syg under ophold på patienthotel Ligsyn, når patient eller pårørende dør under ophold på patienthotel herunder også klargøring af afdøde og transportforhold til kapel m.v. Andre punkter, hvor der skal være retningslinjer: Kontaktpersoner mellem de kliniske afdelinger og patienthotel Afholdelse af regelmæssige møder med afklaring af opståede problemstillinger. Udeblivelse/ændring af opholdslængde mhp. optimal udnyttelse af hotelværelser (sikre afbestilling/forlængelse) Lokale regler for hvem kan/må booke/bruge eventuelt ledig hotelkapacitet og hvem skal prioriteres først (vikarbureauer, lægevagter, andre) Afregning for ophold for gæster fra andre regioner Driftsøkonomi for regionens patienthoteller Arbejdsgruppen vurderer p.t. de driftsøkonomiske konsekvenser af etablering af patienthoteller i regionen og vil afrapporterer det i den endelige rapport. Dels ses der på økonomien ved driften af patienthotellerne i sig selv, og dels på den potentielle besparelse i den almindelige sengedrift, der vil kunne opnås på afdelingerne ved at overflytte en del af patienterne til hotel. De norske erfaringer tyder på op til % besparelse i forhold til en normalseng. Det søges også vurderet, om et patienthotel skal have et vist volumen, før det er rentabelt at drive. Der vil således formentlig være tale om stordriftsfordele, både mht. personale og faciliteter ved etablering af patienthoteller over en vis størrelse (fx 50+ senge). Desuden vil belægningsprocenter blive diskuteret, idet disse varierer mellem 60 og 75 % på danske patienthoteller. Side 6

8 Region Hovedstaden 1. Udkast UNDERUDVALGET VEDR. HOSPI- TALSOMRÅDET Afrapportering om patienthoteller 28. august 2008

9 Overvejelser og anbefalinger Regionsrådet vedtog den 22. april 2008 følgende delkommissorium om patienthoteller for underudvalget vedrørende hospitalsområdet: Underudvalget vedrørende hospitalsområdet skal analysere og drøfte mulighederne for en øget anvendelse af patienthoteller i regionen. Det fremgår af hospitalsplanen, at patienthoteller tilknyttet hospitaler er et attraktivt og serviceorienteret alternativ til almindelig indlæggelse, som kan tilbydes selvhjulpne patienter. Årsagen er, at patienten på et patienthotel deltager i almen daglig livsførelse frem for at være hospitaliseret og ofte sengeliggende. Underudvalget skal arbejde med følgende elementer: Analysere og vurdere hvilke patientkategorier der kan have gavn af et patienthotel Analysere og vurdere behovet for patienthotelkapacitet Drøfte bemandingen af patienthotellerne Drøfte mulighederne for kompetenceudvikling og uddannelse for patienthotellernes personalegrupper. Underudvalget fremlægger deres analyser og overvejelser for regionsrådet ultimo november Underudvalget vedrørende hospitalsområdet har på 4 møder i 2008 analyseret og drøftet patienthoteller i Region Hovedstaden. Udvalget har blandet andet på to møder besøgt regionens patienthoteller på Rigshospitalet og Herlev Hospital. 2

10 Udvalget har i sine drøftelser taget udgangspunkt i rapport fra arbejdsgruppen vedr. patienthoteller. Rapport er vedlagt som bilag. På denne baggrund skal udvalget pege på følgende: Udvalget finder, at det er vigtigt, at man i arbejdet med patienthoteller har fokus på, at patienten/gæsten oplever opholdet som trygt. Udvalget støtter, at der foretages en detaljeret undersøgelse af behovet for patienthotelsenge/værelser i regionen som helhed og på hvert enkelt hospital. Udvalget finder, at patienthoteller er et godt tilbud til selvhjulpne patienter, hvor patientens/gæstens egne ressourcer udnyttes, og patienten dermed oplever større frihed, mindre sygeliggørelse og hurtigere tilbagevenden til en normal hverdag. Udvalget anbefaler derfor, at der oprettes patienthoteller og patienthotelsenge/værelser i det omfang det er økonomisk rentabelt. 3

Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1

Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1 Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1 09.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium... 1 2. Udgangspunktet for arbejdsgruppens

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper 2006 Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. oktober 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 2 Emne: 4. Økonomirapport 2010 bilag 2 Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 6. oktober 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 6. oktober 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 6. oktober 2009 Sag nr. 2 Emne: Udkast til redegørelse i forbindelse med underudvalget vedr. regional udviklings tillægskommissorium

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. sb10 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Offentligt 10/2014 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser 10/2014 Beretning om hospitalernes

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere