forslag Lokalplan 234 BOLIG- OG REKREATIVE FORMÅL Ø. SKIBELUNDVEJ, VEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forslag Lokalplan 234 BOLIG- OG REKREATIVE FORMÅL Ø. SKIBELUNDVEJ, VEJEN"

Transkript

1 forslag BOLIG- OG REKREATIVE FORMÅL Ø. SKIBELUNDVEJ, VEJEN Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Lokalplanens beliggenhed...a Lokalplanens baggrund og formål...a Eksisterende forhold i lokalplanområdet...b Lokalplanens hovedindhold...e Lokalplanens forhold til anden planlægning...g Miljøvurdering N Tilladelser og dispensation fra andre myndigheder... P Tilladelser og dispensation efter anden lovgivning iøvrigt... P Ekspropriation...Q Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...q BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Lokalplanområdets afgrænsning og zoneatatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljøbeskyttelse Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner og servitutter Retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Vedtagelsespåtegning Offentlig bekendtgørelse BILAG Bilag 1 Lokalplanens område Bilag 2 Arealanvendelse Bilag 3 Bindinger Bilag 4 Illustrationsplan - åben- og tæt-lav bebyggelse Bilag 5 Vejsnit - stamveje Bilag 6 Vejsnit - adgangsvej og boligvej ved tæt-lav bebyggelse Bilag 7 Vejsnit - boligvej, princip Bilag 8 Vejsnit - boligvej, princip Bilag 9 Vejsnit - Ø. Skibelundvej Bilag 10 Grønne arealer - præg og drift Bilag 11 Delområder - oversigtsskema Tekst: Kort og foto: Layout og tryk: KortCenter.dk, Kort- og Matrikelstyrelsen, Cowi, BlomInfo, JW Luftfoto og Lokalplanen findes i elektronisk version på

3 Læsevejledning Lokalplanens placering i planhierarkiet I Danmark består planhierarkiet af følgende: en overordnet planlægning (Landsplandirektiv) en kommunal planlægning (Kommuneplan) en lokal planlægning (Lokalplan, Temaplan) Ingen plan må stride mod en overordnet plan. Lokalplaner skal således udarbejdes i overensstemmelse med såvel Kommuneplan og Landsplandirektiv. Om nødvendigt kan der i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes kommuneplantillæg og søges dispensation fra Landsplandirektiv således, at den overordnede planlægning bringes i overensstemmelse. Lokalplanens opbygning En lokalplan består af: redegørelse, bestemmelser, et eller flere kortbilag, der supplerer bestemmelserne. Er der uoverensstemmelse mellem lokalplanens tekst og kortbilag, er det teksten der gælder. I en lokalplan bestemmes typisk, hvordan et område skal udnyttes. Ligeledes fastlægger lokalplanen bindende bestemmelser om områdets anvendelse, regulering, udformning m.v. De forhold en lokalplan regulerer involverer ofte mange interesser, og der kan være uoverensstemmelse mellem f.eks. grundejerens og naboens interesser og kommunens mere helhedsmæssige interesser. Gennem lokalplanen sikres det, at flest mulige interesser bliver tilgodeset, eller i hvert fald hørt, inden der bliver truffet beslutning om, hvad der skal ske. Lokalplanlægningens styrke ligger endvidere i, at det af den endelige vedtagne lokalplan fremgår, hvad der er tilladt at foretage sig, og hvad der er forbudt. Grundejere og andre kender råderummet for deres dispositioner, og naboer ved, hvad de kan forvente. En lokalplan er, i modsætning til kommuneplanen, bindende overfor den enkelte grundejer.

4 Redegørelse Ø. SKIBELUNDVEJ BOULEVARDEN KONGEHØJ

5 LOKALPLANENS BELIGGENHED Redegørelse Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Vejen By - ca. 3 km fra Vejen bymidte og ca. 1 km syd for Askov. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m² (ca. 26 ha) og er angivet med en gul streg på nedenstående kortudsnit. Boulevarden Kongehøj Ø. Skibelundvej Eksisterende forhold LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er et ønske fra Byrådet om at udlægge nyt byområde i Vejen By med henblik på at kunne skabe nye attraktive områder til boligformål og rekreative formål. Byområdet er en del af helhedsplan for byudvikling af Vejen By s sydlige del benævnt Kongeengen. I planen er der lagt vægt på, at nye boligområder skal skabe identitet, medvirke til at skabe plads for sociale relationer, opfordre til sund livsstil, skabe attraktiv, A

6 Redegørelse velfungerende og sikker bevægelsesmulighed og at det sker på et bæredygtigt grundlag. Med sidstnævnte menes, at udviklingen baseres på en bevidst afvejning af miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn samt hensyn til natur og lokale værdier. Lokalplanen skal derfor sikre, at der skabes gode rammer for et identitetsskabende boligområde, med speciel fokus på lokal afledning af regnvand, grønne områder med naturindhold og gode stiforbindelser. Desuden at fortidens kulturhistoriske spor og de landskabelige træk i området indarbejdes i planen, og at planen skaber mulighed for etablering af varierede boligtyper og boligstørrelser. Formålet med lokalplanen er: at skabe det planlægningsmæssige grundlag for muliggørelse af ovennævnte ønsker herunder at inddrage matr. nr. 14d (Ø. Skibelundvej 48) i planlægningen for området, at udlægge arealer til nye boligveje samt til nye stier, der kan indgå i det overordnede bystinet for Vejen By herunder stiunderføring under Ø. Skibelundvej med forbindelse til Kongehøj-området, at skabe en grøn plan med forholdsvis tæt bebyggelse i grønne naturprægede fællesarealer, med grønne vejbeplantninger, med bevaring af eksisterende allé- og hegnsbeplantninger og med indretning af et større offentligt friareal i områdets sydlige del, at skabe en blå plan med åbne kanaler, grøfter og regnvandsbassin til opsamling af overfladevand. EKSISTERENDE FORHOLD I LOKALPLANOMRÅDET 7bo 7000e 7bm 7000e 7bo 6b 6a 12i 14a 14d 7000z 9dg 9dh 9di 9dk 9df 9cm 9co 9iu 9cn 9de 9cp 9cq 9dd 9cæ 9cr 9cs 9dc 9cy 9ct 9m 9cv 9db 9cu 9da 9cø 9cz 9cx 7000x 7000ad 9gq 9gr 9gs 9gt 9gp 9gu 9kg 9fv 9fy 9kf 9go 9fu 9fh 9fx 9gn 9ft 9fi 9fz 9gm 9ff 9fk 9fæ 9fø 9ks 9kt 9fl 9gl 9it 9fn 9fq 9fm 9ga 9gk 9fs 9fr 9fo 9gb 9kq 9kb 9gi 9gc 9kp 9ko 9gh 9gg 9gf 9ge 9gd Ø. SKIBELUNDVEJ 7000c KONGEHØJ KONGEHØJ 9m Ejendomme og ejerforhold Lokalplanen omfatter 14a, 14d, del af 12i, del af 7000c og del af 7000x Askov By, Malt. Matr. nr. 14d er i privat eje og matr. nr. 14a, del af 12i, del 9kh af 7000c og del af 7000x ejes af. 9ku Zoneforhold 9kd 9kr Området 9kc ligger i landzone. Landbrugspligt Matr.nr. 14a og del af 12i, Askov By, Malt er pålagt landbrugspligt i henhold til landbrugsloven. 13a B

7 Redegørelse Landskab Lokalplanområdet ligger højt på Holsted Bakkeø og på kanten af Kongeådalen mellem Skibelund Krat, Askov og Vejen. Terrænet falder jævnt ned mod Skibelund Krat, hvor skrænten mod Kongeå-dalen bliver markant. Der er ca. 1 km til Skibelund Krat og ca. 2 km til Kongeåen. Fra området er der storslåede udsigter over Kongeådalen mod syd og mod sydvest til Rødding Bakkeø syd for Kongeåen. Landskabet er et forholdsvis åbent landbrugsland som er præget af den bymæssige bebyggelse ved Askov og Vejen, af mange læhegn og af skov og marker mod Kongeådalen. Der ligger flere synlige gravhøje fra bronzealderen i nærområdet. Skibelund Krat er et fredet egekrat, mindelund mv. Der er et specielt historisk samspil mellem Askov Højskole og Skibelund Krat, idet begge steder fik stor betydning som nationale mødesteder efter nederlaget i krigen mod Preussen i 1864, hvor Danmark måtte afstå Sønderjylland. Lokalplanområdets vestlige del - set fra syd Bebyggelse Matr. nr. 14a (Ø. Skibelundvej 50) har indtil for nylig været anvendt til landbrugsformål (Kongstedgård), men henstår pt. ubenyttet og ubebygget efter nedrivning af gårdbebyggelsen. Matr. nr. 14d (Ø. Skibelundvej 48) anvendes til boligformål. Bebyggelsen er ifølge oplysninger fra BBR opført i C

8 Redegørelse 1946, men om- eller tilbygget i Bebyggelsen er i 1 etage. Matr. nr. 12i fremstår uden bygninger. Matr. nr. 7000c og 7000x er vejarealer. Lokalplanområdets omgivelser består mod øst af boligområde med åben-lav boligbebyggelse i indtil én etage med udnyttelig tagetage og mod øvrige sider af jordbrugsarealer. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger en mindre landbrugsejendom uden dyrehold. Veje, stier og parkering Der er vejadgang fra Ø. Skibelundvej. Vejen havde ved sidste trafikmåling (i 2011) en årsdøgnstrafik på 446 køretøjer på den aktuelle strækning. Ø. Skibelundvej indgår som del af Hærvejen og Pilgrimsruten. Fra Ø. Skibelundvej er der etableret en midlertidig vejadgang til boligområdet Kongehøj. Vejen forventes nedlagt i forbindelse med etablering af stiunderføring til det nye boligområde. Der er ingen stier og parkeringsarealer i området. Terræn og beplantning Terrænet er let skrånende i syd- og sydvestlig retning. Af beplantninger er der en allé beplantning op mod den nu nedrevne gårdbebyggelse (Kongstedgård) og beplantninger ved gårdens haveanlæg. Herudover er der hegnsbeplantninger i markskel mod syd, vest og nord samt hegnsbeplantning mellem matr. nr. 14a og 12i og beplantning i dele af skel mellem matr. nr. 14a og 14d. Herudover er der en række mindre træer langs Ø. Skibelundvej. Allétræer og en del af haveanlæggets træer vurderes at være bevaringsværdige. Herudover vurderes hegnsbeplantningerne som udgangspunkt bevaringsværdige som rumskabende elementer og et historisk spor. Vandløb og søer I områdets nordvestlige del er der en hoveddrænledning og en mindre sø. D

9 LOKALPLANENS HOVEDINDHOLD Redegørelse Generelle oplysninger Lokalplanområdet er det første område i Helhedsplanen for Kongeengen, som er en større plan for byudviklingen i den sydlige del af Vejen By. Byudviklingen er bygget op omkring et stort fælles grønt areal kaldet Kongeengen, som vil strække sig fra Skodborghusvej i øst til de åbne marker i vest. Områdets terræn, eksisterende beplantning, fortidsminder, arkæologiske fund samt nærheden til Hærvejen, Skibelund Krat og Kongeåen er inddraget i udformningen af lokalplanområdet og bidrager til at give området karakter. Forud for lokalplanarbejdet er der foretaget en undersøgelse af hvilke boligtyper, der er efterspurgte i Vejen Kommune, og der er foretaget en analyse af diverse målgruppers behov for boligtype og tilknyttet grundstørrelse/opholdsareal. Lokalplanområdets indretning er således også sket med baggrund i denne viden. Anvendelse og bebyggelse i lokalplanområdet Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligog rekreative formål (grønt friareal/bypark) og skaber mulighed for, at der inden for området kan etableres en bebyggelse i indtil 3 etager dog med forskelligt etageantal i de enkelte delområder. Lokalplanområdet opdeles i 12 delområder, som vist på Bilag 2. de 2 nordligste delområder (1 og 2) udlægges til enten tæt-lav bebyggelse, etagebebyggelse eller til åben-lav bebyggelse. Delområderne skal først søges bebygget med tæt-lav eller etageboligbebyggelse. et delområde (3) udlægges til enten tæt-lav bebyggelse eller til åben-lav bebyggelse. Delområdet skal først søges bebygget med tæt-lav boligbyggelse. de 5 midterste delområder (5-9) udlægges til åben-lav boligbebyggelse med forskellige grundstørrelser og krav til arkitektur. de 2 sydligste delområder (10 og 11) udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. et enkelt delområde (4) udlægges til fælles faciliteter for området og til faciliteter for brugere af Hærvej og Pilgrimsrute, der forløber langs områdets østlige afgrænsning. et enkelt delområde (12) udlægges til grønt rekreativt friareal. E

10 Redegørelse Generelt må der bygges højst i den nordlige del af området (op til 3 etager og med en højde på max 9,5 m) og lavest i den sydvestlige del (én etage og med en højde på max 5 m). Et enkelt område er udlagt til træhuse og i øvrige områder kan der være krav til tagform, materialer og farver. Tagform og materialer Inden for delområde 5 må bebyggelse kun opføres med følgende tagformer: Langs vej C-C: fladt tag, langs vej D-D: halvtag (ensidig taghældning), langs vej E-E: sadeltag (uden valm) og inden for delområde 10 og 11 må bebyggelse kun opføres med fladt tag eller halvtag (ensidig taghældning). Da træhuse oftest skiller sig ud i et parcelhusområde udlægges der et delområde specielt forbeholdt træhuse (delområde 8). I delområde 9 må bebyggelsen kun opføres med sort tagmateriale, i delområde 10 må tage kun dækkes med sort tagmateriale, græstørv eller stenurtsplanter og i delområde 11 må tage kun dækkes med sort tagpap, græstørv eller stenurtsplanter for at bebyggelsen herved falder bedre ind den omliggende Kongeeng. Grundstørrelser Områdets udstykningsplan er udarbejdet ud fra et ønske om varierende grundstørrelser, hvor de største ligger i delområde 7 og ellers i princippet ligger langs stamveje og Ø. Skibelundvej og øst for nord-sydgående veje i området. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejnettet er udlagt i bløde kurver så de følger terrænet og så de samtidig kan indgå i et sammenhængende system til lokal afledning af regnvand (LAR). Regnvandet skal ledes langs vejene gennem åbne render, regnbede eller grøfter og videre ud i regnvandsbassin i det grønne område. Hele Kongeengen skal sammenbindes af et net af cykelog gangstier, som kobles på de omkringliggende boligområders stisystemer. Der udlægges således areal til såvel overordnede hovedstier, der vil indgå i overordnet stinet og til interne stier, der forbinder de enkelte delområder med hinanden og med de grønne fællesarealer. Som del af vejarealerne skal der reserveres areal til gæsteparkeringsmulighed for den åben-lave boligbe- F

11 Redegørelse byggelse. Hærvejsruten Hærvejsruten består af en cykelrute og en vandrerute. Ruterne er udformet, så man kommer forbi de fleste af seværdighederne langs hærvejen. Ruten går fra Nordjylland til Viborg og videre gennem Vejen til grænsen ved Padborg. Se mere på hærvejens hjemmeside. Her kan du også downloade et kort over ruten fra Vejen til Jels. Langs Ø. Skibelundvej udlægges areal til en kulturakse udformet som et grønt areal med en cykel- og gangpromenade og høje etableret af overskudsjord. Arealet gennemløbes af den officielle hærvejsrute og kan bruges til formidling af forskellige kulturspor, kunst og aktivitetsmuligheder. Ubebyggede arealer Den sydlige del af lokalplanområdet bliver en del af den sammenhængende Kongeeng. Kongeengen påtænkes udlagt med ekstensivt plejet naturlignende beplantning, overdrev og vådområder, hvor der vil blive mulighed for høslet og græsning. Lokalplanen sikrer mulighed for etablering af en udsigtshøj med kik til Kongeådalen og landskabet mod vest. De eksisterende beplantninger skal som udgangspunkt bevares som rumdannende grønne strukturer mellem de nye boliggrupper. Læhegn skal fremover kunne erkendes som lineære hegnsstrukturer, og den gamle have og alléen skal så vidt muligt bevares med store gamle træer og buske. Lokal afledning af regnvand Alt regnvand som falder i området skal nedsives, opsamles eller ledes til render og regnvandsbassin. Den lokale afledning af regnvand og påtænkt frilægning af rørlagt hoveddrænledning bidrager til at gøre boligområdet grønnere og giver mulighed for et mere varieret plante- og dyreliv. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG- NING Lovbestemmelser International naturbeskyttelse (BEK om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 5 og 6 jf. miljømålslovens 36) Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 91 (habitatområde nr. H80 - Kongeå), der ligger ca. 2,1 km syd for lokalplanområdet. har inddraget nuværende tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i Natura 2000-området og vurderer, at en virkeliggørelse af lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000-området. Både på grund af den store afstand til området og på grund af den oplyste aktivitet til bo- G

12 Redegørelse lig- og rekreative formål. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanens afgrænsning. I henhold til Habitatbekendtgørelsens 11 vurderer Vejen Kommune, at realisering af planen ikke vil medføre en negativ påvirkning af bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder. Naturbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens 3, 16, 17, 18 og 19) Inden for lokalplanområdet er der registreret en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Ifølge lovens 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m 2. Umiddelbart syd for lokalplanområdet er der en fredet gravhøj. Ifølge naturbeskyttelseslovens 18 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. er som myndighed på området indstillet på at meddele dispensation til byggeri og anlæg, der er i overensstemmelse med denne lokalplans bestemmelser, såfremt de ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresserne. Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret andre arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens øvrige bestemmelser. Beskyttelse af diger og fortidsminder (museumslovens 29a, 29e og 29f) Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret arealer omfattet af museumslovens bestemmelser for diger og fortidsminder. Beskyttelse af vandløb (vandløbslovens 6) Gennem områdets nordvestlige del er der en hoveddrænledning. I henhold til Vandløbslovens 6 må ingen - uden vandløbsmyndighedens tilladelse - ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Endvidere må ingen bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie H

13 Redegørelse løb. Og endelig må ingen foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Inden der foretages ændringer af rørlagt vandløb skal der være indhentet tilladelse hertil. er som myndighed på området indstillet på at meddele tilladelse til et reguleringsprojekt, der er i overensstemmelse med denne lokalplans bestemmelser. Vandplan Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med målsætninger og retningslinjer i Vandplan for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger ifølge Bekendtgørelse om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer i område med drikkevandsinteresse og uden for indvindingsopland til almene vandværker. Anvendelse til bolig- og rekreative formål vurderes ikke at kunne medføre forhold, der udgør en forøget risiko for forurening af grundvandet. Der er ingen drikkevandsboringer i området. Kommuneplan 2013 Temaer Af Kommuneplanens afsnit om kulturhistorie fremgår det, at der inden for de udpegede kulturmiljøer kun må planlægges for og udføres aktiviteter inden for byggeri, anlæg, råstofgravning med videre, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier og det kan godtgøres, at de beskyttelses- og bevaringsmæssige interesser sikres. Lokalplanområdet gennemskæres mod øst af Hærvejs ruten, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø - både på grund af selve vejforløbet, men også fordi der langs Hærvejen er mange oldtidsminder, blandt andet gravhøjde og skibssætninger. Lokalplanen vil bevare og aktivt benytte de landskabelige og kulturhistoriske værdier til at give bydelen karakter. Vision Af Kommuneplanens afsnit om turisme fremgår det blandt andet, at det er kommunens målsætning, at skabe mulighed for at være aktiv i og med naturen med afsæt i Hærvejen, og at man vil arbejde for udvikling af oplevelsesrum ved Hærvejen. I

14 Redegørelse Rammer for lokalplanlægning Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med de generelle rammer for lokalplanlægning. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanramme nr. 1.B.24. Områdets anvendelse Særlige bestemmelser for Kommuneplan 2013 for Ingen. Bebyggelsens art og anvendelse Boligformål og offentlige formål såsom daginstitutioner. Bebyggelsesforhold Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsesprocent max 30 ved åben-lav boligbebyggelse, max 40 ved tæt-lav boligbebyggelse og max 40 ved offentlig bebyggelse. Infrastruktur 2 p-pladser pr. bolig ved åben-lav, 1½ p-plads ved tætlav og individuel vurdering ved offentlige formål. Zonestatus Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone. Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige bestemmelser og intentioner, men er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for kommuneplanramme nr. 1.B.24 hvad angår boligtyper, etageantal og bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et tillæg (nr. 11) til Kommuneplan Helhedsplan for Kongeengen Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen Kongeengen, og udgør område 1 på kortudsnittet. Helhedsplanen skitserer den fremtidige udvikling af den sydvestlige del af Vejen By og er således retningsgiver for lokalplanlægning i området. J

15 Redegørelse Som det fremgår af kortudsnittet indgår dele af lokalplanområdet i et grønt landskabstræk fra vest mod øst med en række nord-sydgående grønne forbindelser/ korridorer og en række grønne områder, der strækker sig op imellem bebyggelserne. Lokalplanen skal sikre mulighed for at etablere disse grønne træk herunder stier til de øvrige områder omfattet af Helhedsplanen. VEJFORLØB VEST ASKOV Ø. Skibelundvej er på planen benævnt Kulturforbindelsen da den udgør del af Hærvej og Pilgrimsrute og desuden forbinder Askov/Vejen By med Skibelund Krat. Lokalplanen skal derfor sikre fortsat mulighed for disse stiforbindelser og at de kan underbygges med faciliteter for gående og cyklende og for information om det historiske område. Boulevarden Rådhuspassagen Vejen Sønder ringvej Nord Sønder ringvej Perspektiv omfartsvej VEJEN VANDLØBET 1 KULTURFORBINDELSEN 9 Ny fordelingsvej KONGEENGEN Ny tilslutning SKOVKORRIDOREN Skodborghusvej Signaturforklaring Udbygningsområder Skov og træbælter Oplevelsespunkter Stiforbindelser beskyttelseszone Gravhøje Kortudsnit fra Helhedsplanen Kongeåvej Kongeengen plan T & M / U & E Skala 1: Kortformat: A4 d Initialer: Jaoe Denne lokalplan vil, i takt med behovet, blive fulgt op af én eller flere detaljerede lokalplaner for de øvrige områder omfattet af Helhedsplanen. Lokalplan(er) Del af lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan 235 en rammelokalplan for Kongeåen nyt boligområde. Med offentliggørelsen af den endelig godkendte lokalplan 234 ophæves bestemmelserne i lokalplan godkendt af Vejen Byråd den 15. januar K

16 Redegørelse Sektorplaner / forsyningsplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeforsyningsplan. Området vil blive udlagt til såvel individuel som kollektiv varmeforsyning. Spildevand Lokalplanområdet er ikke omfattet af den kommunale spildevandsplan. Sideløbende med lokalplanarbejdet udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes af Vejen Forsyning A/S og Askov Vandværk. Sideløbende med lokalplanarbejdet udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen, hvori forsyningsgrænse fastlægges. EL- ledningsejer Lokalplanområdets el-ledninger drives af SE (SYD ENERGI). Arkæologiske undersøgelser I henhold til Museumslovens 24 skal Museet på Sønderskov senest samtidig med, at der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven, underrettes af Byrådet. Byrådet skal endvidere underrette museet om modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændringer i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn. Signatur: Fredede fortidsminder Ikke fredede fortidsminder Udførte forundersøgelser Museet på Sønderskov har udført forundersøgelser på hele lokalplanens areal. I tre områder (se lokalplanens bilag 3) er der fundet så væsentlige spor, at der skal udføres systematiske udgravninger hvis der skal ske anlægsarbejder i disse områder. De tre områder udlægges i nærværende lokalplan til grønne områder for at bevare de arkæologiske værdier for eftertiden. Resten af området er frigivet til byggeaktivitet. Der er ved forundersøgelsen af Kongeengen fremkommet spor efter mindst 10 hustomter fra bondestenalderen til yngre bronzealder. Husene er alle af typen med forsænket gulv, og der er generelt tale om velbevarede eksempler. En af disse forsænkninger rummer en lille stenrøse, hvilket er et lokalt særtræk. Fænomenet kendes ikke uden for Vejen kommune. Tre af de forsænkede husgulve er usædvanligt store med fladedimensio- L

17 Redegørelse ner på op til 12 x 6,5 m. Man fandt også tre treskibede langhuse fra ældre bronzealder, hvor det ene blev fuldt afdækket og færdigudgravet i forundersøgelsesforløbet og to treskibede huse fra yngre bronzealder. Servitutter Der kan findes tinglyste servitutter i området, der kunne have betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal derfor være opmærksom på at høre relevante forsyningsselskaber inden eventuelle jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefonkabler og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Der kan desuden være servitutter i forbindelse med brugsret af arealer osv. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber der dækker det pågældende område. Miljøforhold Jordforurening Der er ikke registret jordforurening inden for lokalplanområdet. Området vil ved offentliggørelse af den endeligt godkendte lokalplan overføres til byzone, hvilket medfører, at jorden herefter klassificeres som lettere forurenet jævnfør jordforureningslovens 50a. Da området i dag er landbrugsjord uden kendt jordforurening forventes det, at området kan udtages af områdeklassificeringen via Regulativ for jordflytning i. Indtil dette er sket, skal alle jordflytninger fra lokalplanområdet derfor anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Jorden skal håndteres som lettere forurenet jord, og man har pligt til at udtage prøver og få prøverne analyseret for forurening, så jorden kan placeres eller bortskaffes korrekt. Kommunen skal altid underrettes, hvis det opdages, at jorden på en ejendom er forurenet. Ansvaret påhviler ikke blot ejeren, men også alle andre, der har del i jordarbejdet. Det vil sige, at rådgivere, entreprenører, transportører og modtagere af jorden ligeledes kan gøres ansvarlige. Støj fra biltrafik Ved støjniveau på mere end 58 db(a) på de primære udendørs opholdsarealer og mere end 46 db(a) i beboelsesrum, skal der etableres tilstrækkelige afskærmningsforanstaltninger omkring opholdsarealer, og beboelsesrum skal isoleres således, at støjniveauet som minimum nedbringes til de i miljølovens fastsatte ve- M

18 Redegørelse jledende grænseværdier (Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007: Støj fra veje eller senere ændringer hertil). Støj fra virksomheder Inden for området må der ikke foregå aktiviteter, der ved støjafkast påvirker de i området værende boliger og omliggende boligområder med mere end de i henhold til miljøloven fastsatte vejledende grænseværdier for støj i områder forbeholdt åben og lav boligbebyggelse - henholdsvis etageboliger (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder eller senere ændringer hertil). MILJØVURDERING For at fastlægge om en plan skal indeholde en miljøvurdering, skal kommunen foretage en miljøscreening. Screeningen foretages på grundlag af lov nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer, 3 pkt. 1, 2 og 3. Miljøscreeningen skal sikre, at hensyn til menneskets sundhed, naturen, landskabet og vores kulturarv bliver tænkt ind i den fysiske planlægning. Screeningen skal danne et bedre grundlag for den politiske beslutning. I har vi et særligt fokus på menneskers sundhed og trivsel. Derfor sundhedskonsekvensscreenes alle lokalplaner som en del af miljøscreeningen. Screening af Lokalplanforslaget Lokalplanområdet er blevet screenet i forbindelse med Kommuneplan 2009 og den nordlige del af området tillige i forbindelse med udarbejdelse af rammelokalplan 235. Begge screeninger konkluderede, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planforslagene. Da der i nærværende lokalplan er foretaget enkelte ændringer i forhold til de tidligere vurderede planer, er der også foretaget en screening af denne plan. Ved screening af lokalplanforslaget er der blevet set på sikring af grundvandet, bevaring af naturkvaliteter i området, nærheden til Konge Å-dalen og de historiske kvaliteter i området. Alt overfladevand fra tage, belægninger, tilkørselsarealer og parkeringspladser skal ledes til åbne trugformede fordybninger med videre forbindelse til nyt regnvands- N

19 Redegørelse bassin. Den eksisterende beplantning (allétræer, læhegn og udvalgte træer) søges i vid udstrækning bevaret som en del af områdets landskabelige og kulturhistoriske spor. Læhegnene tillades dog tyndet og beskåret, så det skaber mulighed for udkik til omliggende landskab og Konge Å-dalen. Hærvejs- og pilgrimsruten, som hidtil har ligget på Ø. Skibelundvej langs lokalplanområdets østside, er indarbejdet i lokalplanen, så ruterne inden for lokalplanens område fremover vil ligge på eget stitracé langs Ø. Skibelundvej, med forbindelse mod nord og syd. Miljøscreeningen kan fås ved henvendelse til kommunen. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt Området ligger ikke i internationalt beskyttelsesområde. Yderligere restriktioner i forhold til lokalplanområdet er beskrevet i afsnittet om lokalplanens forhold til den øvrige planlægning, hvoraf fremgår, at lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser, at området er omfattet af beskyttelsesbestemmelser for mindre sø og en gravhøj (beliggende uden for lokalplanområdet) og at Hærvejen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Lokalplanens anvendelse til bolig- og rekreative formål vil med den foreslåede indretning af området ikke få negativ indflydelse på de nævnte forhold. Konklusion Med baggrund i ovenstående vurderes planen ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. lovens 4, stk. 2. Klagevejledning Afgørelsen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til. Planen er udarbejdet i henhold til Planloven og der kan kun klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed. Klage kan indgives indenfor 4 uger fra offentliggørelse af O

20 Redegørelse planforslag. Vejledning i hvordan du klager, og hvad du kan klage over samt gebyrregler ved klage kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www. nmkn.dk. TILLADELSER OG DISPENSATION FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse kan kræve godkendelse / dispensation fra følgende myndighed: 1. I henhold til Landbrugslovens 7 kan ophævelse af landbrugspligt på landbrugsejendomme, der er undergivet landbrugspligt, kun ske såfremt NaturErhvervsstyrelsen, Jordfordelingskommissionen vest for Lillebælt har meddelt tilladelse til ophævelse af landbrugspligten. TILLADELSER OG DISPENSATION EFTER ANDEN LOVGIVNING IØVRIGT Lokalplanens virkeliggørelse kan kræve godkendelse / dispensation af Byrådet i forhold til følgende lovgivning: 1. I henhold til naturbeskyttelseslovens 3, jf. 65, må der ikke uden tilladelse fra Vejen Byråd foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m I henhold til naturbeskyttelseslovens 18, jf. 65, må der ikke uden tilladelse fra Vejen Byråd foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må således ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. 3. I henhold til vandløbslovens 6 må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Endvidere må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb. Og endelig må ingen foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. P

21 Redegørelse 4. I henhold til Lov om offentlige veje 70 og 71 må der ikke uden tilladelse fra Vejen Byråd etableres nye overkørsler og tilslutninger af veje og stier til offentlig vej samt ske ændret benyttelse af eksisterende overkørsler. EKSPROPRIATION Byrådet er indstillet på, at tilvejebringelse af nye arealer til lokalplanens gennemførelse og/eller til byudviklingsformål kan ske ved ekspropriationsbeslutning i henhold til Planlovens 47. En eventuel ekspropriationsbeslutning vil blive truffet, når Byrådet finder det nødvendigt for at få den planlagte byudvikling og/eller lokalplanen gennemført. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER AF LOKALPLAN- FORSLAGET Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom, når bebyggelsen eller anvendelsen er i overensstemmelse med såvel lokalplanforslaget som den gældende kommuneplan (ikke blot eventuelt forslag til kommuneplantillæg), og der ikke er tale om påbegyndelse af større bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivninger jf. Planlovens 13, stk. 2. Tilladelse kan ikke gives, så længe en eventuel indsigelse til forslaget fra statslig side opretholdes jf. Planlovens 29, eller hvor miljøministeren har besluttet at overtage byrådets beføjelser jf. Planlovens 3. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 22. april 2015 (dato for offentliggørelse af forslag) og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog længst indtil den 21. april Q

22 Redegørelse R

23 Bestemmelser Ø. SKIBELUNDVEJ BOULEVARDEN KONGEHØJ

24 Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at sikre, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og rekreative formål, at at at at at at at sikre, at området udbygges ud fra principperne i Helhedsplanen for Kongeengen herunder at skabe rammer for et boligområde med en stærk idenditet og med speciel fokus på lokal afledning af regnvand, grønne områder med naturindhold og gode stiforbindelser. sikre, at området udbygges ud fra bæredygtige principper, såsom områdets indretning, bebyggelsens placering, udformning, anvendelse af regnvand, udnyttelse af solvarme m.m., sikre, at boligbebyggelse i området kan ske som blandet bebyggelse, såsom åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, sikre, at arealet kan udstykkes i grunde af varierende størrelse, sikre bevaringsværdig beplantning og kulturhistoriske spor i landskabet, sikre, at boligområdernes daglige drift og vedligeholdelse overdrages til grundejerforening(er), sikre, at arealer i landzone overføres til byzone. 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1, og omfatter matr. nr. 14a, 14d, del af 12i, del af 7000c og del af 7000x Askov By, Malt samt alle delnumre, som efter den 12. september 2014 fremkommer ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel i lokalplanområdet. 1

25 Bestemmelser 2.2 Området er beliggende i landzone. Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på bilag 1 viste område fra landzone til byzone. Note: Delområderne 1, 2 og 3 skal først søges bebygget med tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse og bør ikke anvendes til åben-lav bebyggelse før delområderne 5-9 er udstykket og 75 % af grundene er bebyggede. 3 Lokalplanområdets anvendelse Generelle bestemmelser 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål herunder fællesfaciliteter som fælleshus - og til rekreative formål som friareal/bypark og lignende. 3.2 Inden for området må der ikke udføres nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter Byrådets skøn er til gene for omgivelserne. 3.3 Inden for lokalplanområdet må der opføres teknikbygninger til kvarterets forsyning, når de ikke får mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 3 m over terræn. 3.4 Lokalplanområdet opdeles i 12 delområder, med afgrænsning som vist på bilag 2. Delområde 1 og Delområderne 1 og 2 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som etagebebyggelse, tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Tæt-lav bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for delområdet. Ved åben-lav bebyggelse må der kun opføres én bolig for én familie på hver ejendom. Inden for delområderne 1 og 2 skal ny bebyggelse overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse Delområde Delområde 3 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Tæt-lav bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for delområdet. 2

26 Bestemmelser Note: Inden for delområde 12 kan der etableres anlæg til fælles formål f.eks. opholdsarealer, mindre boldbaner, legepladser, bålplads, stianlæg, beplantningsbælter, støjafskærmning og lignende samt areal til miljøstation/kompostering. Herudover kan der etableres fælles jordvarmeanlæg, nedsivningsanlæg, åbne grøfter eller render samt regnvandsbassiner udformet som en naturlig del af de rekreative områder. Ved åben-lav bebyggelse må der kun opføres én bolig for én familie på hver ejendom. Inden for delområde 3 skal ny bebyggelse overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse Delområde Delområde 4 må kun anvendes til fælles formål for boligbebyggelsen og til faciliteter for brugere af Hærvej/Pilgrimsrute. Delområde Delområderne 5-9 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som åben-lav bebyggelse. Ved åben-lav bebyggelse må der kun opføres én bolig for én familie på hver ejendom. Inden for delområde 7 skal ny bebyggelse overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse Delområde 10 og Delområderne 10 og 11 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse opført som kæde-, dobbelt- eller rækkehuse. Tæt-lav bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for delområdet. Delområde Delområde 12 må kun anvendes til grønt rekreativt friareal. 4 Udstykning Delområde Inden for delområderne 1-3 må ingen grund til tæt-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 250 m² og kun såfremt der på den enkelte grund maksimalt opføres én bolig. Ved åben-lav boligbebyggelse må ingen grund udstykkes med et mindre areal end 650 m 2 eller 3

27 Bestemmelser Note: Inden for delområderne 1, 2, 3, 10 og 11 skal der ved opførelse eller indretning af mere end én bolig i samme plan på hver enkelt ejendom fremsendes udstykningsplan til godkendelse under hensyntagen til Byggelovens 10 A med senere ændringer heraf. Jf. 10 A skal der dog ikke fremsendes udstykningsplan for private andelsboliger uden offentlig støtte og for boliger opført med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. større end m 2. Inden for delområderne 1-3 skal udstykning til åben-lav boligbebyggelse foretages i princip som angivet på bilag 2. Delområde Inden for delområde 4 må kun arealer, der ikke anvendes til fælles formål for området (eks. til formål for brugere af Hærvej/Pilgrimsrute), udstykkes. Delområde 5 og Inden for delområderne 5 og 6 må ingen grund til åben-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 600 m 2 eller større end m 2. Delområde Inden for delområde 7 må ingen grund til åbenlav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end m 2 eller større end m 2. Delområde 8 og Inden for delområderne 8 og 9 må ingen grund til åben-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 800 m 2 eller større end m 2. Delområde 10 og Inden for delområderne 10 og 11 må ingen grund til tæt-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 250 m² og kun såfremt der på den enkelte grund maksimalt opføres én bolig. Delområde Inden for delområde 12 må kun arealer, der udlægges til offentligt formål - såsom offentlige vej- og stiarealer, offentlige friarealer, areal til miljøstation/kompostering samt tekniske anlæg og bygninger med næromgivelser - frastykkes. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Ø. Skibelundvej. 4

28 Bestemmelser Note: Note: Veje skal anlægges efter principper vist på bilag 5-9. I forbindelse med etablering af sti b-b vil den eksisterende vejforbindelse fra Ø. Skibelundvej til Kongehøj (uden for lokalplanområdet) søges nedlagt. Nedlæggelsen vil ske i overensstemmelse med reglerne herom i vejlovgivningen. 5.2 Vejadgang til delområde 1, 2 og 3 skal ved udstykning til åben-lav bebyggelse ske i princip som vist på bilag Der skal udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed, som vist på bilag nr. 2 (beliggenheden er angivet som princip). Stamvej benævnt A-A i en bredde af 17,5 m. Stamvej benævnt B-B i en bredde af 9,5 m. Adgangs- og boligveje benævnt C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H, I-I, J-J, K-K og L-L i en bredde af m. Øvrige veje, herunder veje ved tæt-lav boligbebyggelse, i en bredde af 6,5-8 m. Vendeplads på vej A-A i en udlægsbredde af 28 m og anlægsbredde på minimum 24 m. Vendepladser på øvrige veje i en udlægsbredde af 20 m og anlægsbredde på minimum 18 m. 5.4 Øvrige veje skal ved anlægsbredde, belægning, beplantning og inventar indrettes, så hastigheden nedsættes og gaderummet virker harmonisk og indbydende. Overkørsler 5.5 Fra den enkelte ejendom må der ikke etableres overkørsler til Ø. Skibelundvej og vej A-A og B-B (stamveje). 5.6 Fra hver enkelt ejendom må der højst etableres én overkørsel. Den enkelte overkørsel må kun anlægges i en bredde af højst 6 m - og efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Stier 5.7 Der skal udlægges areal til følgende nye stier med en beliggenhed, som vist på bilag 2 (beliggenheden er angivet som princip): Hovedstierne a-a og b-b i en bredde af 5 m og med anlægsbredde på 3 m. Sti b-b må kun krydse Ø. Skibelundvej ved etablering af en tunnel under Ø. Skibelundvej. 5

29 Bestemmelser Note: Arealudlæg til p-pladser for kørestolsbrugere (handicap p- pladser) fastsættes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af det konkrete bygge- og anlægsarbejde eller ændrede anvendelse af byggeri og efter de på godkendelsestidspunktet gældende regler / anvisninger for indretning af p-pladser for kørestolsbrugere. Udgangspunktet for fastsættelse vil være én handicap p-plads for hver 10. p-plads. Forbindelsesstier, der forbinder de enkelte boligområder med hovedstierne, i en bredde af 3,5 m og med en anlægsbredde på 2,5 m. Øvrige stier, herunder boligstier ved tæt-lav boligbebyggelse, i en bredde af 2,5 m og med en anlægsbredde på 1,5 m. Parkering 5.8 Som del af vejarealet skal der i en bredde af 2,0 m udlægges areal til længdeparkering til brug for gæsteparkering. 5.9 Ved etablering af åben-lav boligbebyggelse skal der reserveres areal til minimum 2 p-pladser pr. bolig. Al form for parkering for ejendommens beboere skal ske på egen grund Ved etablering af tæt-lav boligbebyggelse og etagebebyggelse skal der reserveres areal til minimum 1½ p-plads pr. bolig. Ved indretning af ungdoms-, senior- og ældreboliger inden for bebyggelsen skal der for sådanne boliger reserveres areal til minimum 1 p-plads pr. bolig. Al form for parkering skal ske inden for dertil indrettede fælles parkeringspladser Ved indretning af fælleshus og formål, som anført i 3 stk. 3.7 skal der reserveres areal til minimum 1 p-plads pr. påbegyndt 50 m 2 etageareal til pågældende formål. Byrådet kan ved særlige formålstyper påbyde et større antal p-pladser. Al form for parkering skal ske inden for dertil indrettede fælles parkeringsarealer. Den enkelte p-plads skal som minimum have en størrelse på 2,5 x 5 m. Et passende antal p- pladser skal anlægges som handicap p-pladser. P-pladserne skal som minimum have en størrelse på 3,5 x 5 m. 6

30 Bestemmelser 5.12 Parkering af motorkøretøjer med en totalvægt over kg må kun foretages i forbindelse med almindelig ærindekørsel eller andre kortvarige ophold i lokalplanområdet. Belysning af vej-, sti- og parkeringsarealer 5.13 Belysning af adgangs- og boligveje, hoved- og forbindelsesstier og parkeringsarealer må kun etableres som sti- og parkarmatur herunder pullertbelysning. Belysning langs øvrige stier må dog kun opføres som pullertbelysning. Tilgængelighed for alle 5.14 Ved projektering af vej-, sti- og parkeringsarealer skal der tages hensyn til bevægelseshæmmede. Interne veje og hovedstier samt ramper skal anlægges i materialer med en fast kørevenlig overflade, såvel for cyklister som for kørestolsog rollatorbrugere. Ved krydsning af veje og stier skal arealerne udformes, så der i størst muligt omfang tages hensyn til cyklende, gående og personer i kørestol. Note: Det skal ved placering og udformning af bebyggelse tilstræbes, at bygningshøjder og afstande til anden bebyggelse og beplantningsbælter ikke unødigt begrænser mulighed for udnyttelse af passiv solvarme. 6 Bebyggelsens omfang og placering Generelle bestemmelser 6.1 Ved opførelse af etage- og tæt-lav boligbebyggelse skal boligtyperne have varierende størrelser. 6.2 Ved opførelse af flere boliger i samme plan på samme ejendom skal de enkelte boliger placeres under hensyntagen til senere udstykningsmulighed jf. byggelovens 10 A (se note til lokalplanens 4 stk. 4.1). 6.3 På grunde mindre end 700 m 2 og ved bebyggelse i flere etager skal bebyggelsen placeres og udformes så indbliksgener til naboejendomme begrænses og således, at det tilstræbes, at der ikke skabes skyggegener for naboejendomme. 7

31 Bestemmelser 6.4 Tæt-lav bebyggelse tillades opført i naboskel efter Byrådets nærmere godkendelse af en samlet bebyggelses- og udstykningsplan. 6.5 Ved opførelse af etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse må der kun opføres garager og carporte på de fælles parkeringspladser (se 5 stk. 5.10). 6.6 Langs følgende veje og stier pålægges byggelinje i de nedenfor angivne afstande: Ø. Skibelundvej: 25 m fra vejmidte. Stier: 2,5 m fra vejskel. Der må ikke etableres bebyggelse på arealer mellem vejskel og vejbyggelinjer. Fritliggende garager, carporte, udhuse og lignende tillades dog opført indtil 1,5 m fra skel mod stier, forudsat at bygningsreglementets bestemmelser om byggeri nærmere skel end 2,5 m overholdes. Delområde 1 og Inden for delområderne 1 og 2 må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 40 ved anvendelse til etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse og ikke overstige 30 ved anvendelse til åben-lav bebyggelse. 6.8 Inden for delområderne 1 og 2 må etagebebyggelse ikke opføres i mere end tre etager. Inden for delområde 2 må etagebebyggelse dog kun opføres i 3 etager, hvis bebyggelsen opføres som fritliggende punkthuse. Åben- lav og tæt-lav bebyggelse må ikke opføres i mere end to etager. For etagebebyggelse må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 9,5 m over de(n) for bygningen fastsatte niveauplan(er), målt efter reglerne i bygningsreglementet. For tæt-lav og åben-lav bebyggelse må højden ikke overstige 8,5 m. 6.9 Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområderne 1 og 2 må rum for viceværtfunktion og renovation - af hensyn til eventuelle lugtgener fra affaldet - placeres i særskilte mindre bygninger i én etage. Sådanne bygninger skal tilpasses den øvrige bebyggelse. 8

32 Bestemmelser 6.10 Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområderne 1 og 2 skal cykelskure, overdækkede tørrepladser og småbygninger til affaldsbeholdere m.m. indgå som en integreret del af boligbebyggelsen evt. ved indpasning i områdets beplantning. Delområde Inden for delområde 3 må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 40 ved anvendelse til etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse og ikke overstige 30 ved anvendelse til åben-lav bebyggelse Inden for delområde 3 må bebyggelse ikke opføres i mere end to etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over de(n) for bygningen fastsatte niveauplan(er), målt efter reglerne i bygningsreglementet Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområde 3 må rum for viceværtfunktion og renovation - af hensyn til eventuelle lugtgener fra affaldet - placeres i særskilte mindre bygninger i én etage. Sådanne bygninger skal tilpasses den øvrige bebyggelse Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområde 3 skal cykelskure, overdækkede tørrepladser og småbygninger til affaldsbeholdere m.m. indgå som en integreret del af boligbebyggelsen evt. ved indpasning i områdets beplantning. Delområde Inden for delområde 4 må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 40 ved anvendelse til fælleshus og lignende. Det samlede bruttoetageareal til fælleshus og øvrige fællesformål for området samt til faciliteter for Hærvej/Pilgrimsrute må dog højst udgøre m 2. Bebyggelsen skal opføres så den samlede bebyggelse udgør et 3-længet gårdanlæg Inden for delområde 4 må bebyggelse ikke opføres i mere end to etager. 9

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065 Lokalplan for boliger nord for alvejen i Vinge Vedtaget d. 2. april 2015 Lokalplan nr. 065 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold... 3 Baggrund

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56A SKJERN KOMMUNE 3

LOKALPLAN NR. 56A SKJERN KOMMUNE 3 1 2 LOKALPLAN NR. 56A Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus...side 4 4. Områdets anvendelse...side 5 5. Udstykning...side

Læs mere