forslag Lokalplan 234 BOLIG- OG REKREATIVE FORMÅL Ø. SKIBELUNDVEJ, VEJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forslag Lokalplan 234 BOLIG- OG REKREATIVE FORMÅL Ø. SKIBELUNDVEJ, VEJEN"

Transkript

1 forslag BOLIG- OG REKREATIVE FORMÅL Ø. SKIBELUNDVEJ, VEJEN Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Lokalplanens beliggenhed...a Lokalplanens baggrund og formål...a Eksisterende forhold i lokalplanområdet...b Lokalplanens hovedindhold...e Lokalplanens forhold til anden planlægning...g Miljøvurdering N Tilladelser og dispensation fra andre myndigheder... P Tilladelser og dispensation efter anden lovgivning iøvrigt... P Ekspropriation...Q Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...q BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Lokalplanområdets afgrænsning og zoneatatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljøbeskyttelse Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner og servitutter Retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Vedtagelsespåtegning Offentlig bekendtgørelse BILAG Bilag 1 Lokalplanens område Bilag 2 Arealanvendelse Bilag 3 Bindinger Bilag 4 Illustrationsplan - åben- og tæt-lav bebyggelse Bilag 5 Vejsnit - stamveje Bilag 6 Vejsnit - adgangsvej og boligvej ved tæt-lav bebyggelse Bilag 7 Vejsnit - boligvej, princip Bilag 8 Vejsnit - boligvej, princip Bilag 9 Vejsnit - Ø. Skibelundvej Bilag 10 Grønne arealer - præg og drift Bilag 11 Delområder - oversigtsskema Tekst: Kort og foto: Layout og tryk: KortCenter.dk, Kort- og Matrikelstyrelsen, Cowi, BlomInfo, JW Luftfoto og Lokalplanen findes i elektronisk version på

3 Læsevejledning Lokalplanens placering i planhierarkiet I Danmark består planhierarkiet af følgende: en overordnet planlægning (Landsplandirektiv) en kommunal planlægning (Kommuneplan) en lokal planlægning (Lokalplan, Temaplan) Ingen plan må stride mod en overordnet plan. Lokalplaner skal således udarbejdes i overensstemmelse med såvel Kommuneplan og Landsplandirektiv. Om nødvendigt kan der i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes kommuneplantillæg og søges dispensation fra Landsplandirektiv således, at den overordnede planlægning bringes i overensstemmelse. Lokalplanens opbygning En lokalplan består af: redegørelse, bestemmelser, et eller flere kortbilag, der supplerer bestemmelserne. Er der uoverensstemmelse mellem lokalplanens tekst og kortbilag, er det teksten der gælder. I en lokalplan bestemmes typisk, hvordan et område skal udnyttes. Ligeledes fastlægger lokalplanen bindende bestemmelser om områdets anvendelse, regulering, udformning m.v. De forhold en lokalplan regulerer involverer ofte mange interesser, og der kan være uoverensstemmelse mellem f.eks. grundejerens og naboens interesser og kommunens mere helhedsmæssige interesser. Gennem lokalplanen sikres det, at flest mulige interesser bliver tilgodeset, eller i hvert fald hørt, inden der bliver truffet beslutning om, hvad der skal ske. Lokalplanlægningens styrke ligger endvidere i, at det af den endelige vedtagne lokalplan fremgår, hvad der er tilladt at foretage sig, og hvad der er forbudt. Grundejere og andre kender råderummet for deres dispositioner, og naboer ved, hvad de kan forvente. En lokalplan er, i modsætning til kommuneplanen, bindende overfor den enkelte grundejer.

4 Redegørelse Ø. SKIBELUNDVEJ BOULEVARDEN KONGEHØJ

5 LOKALPLANENS BELIGGENHED Redegørelse Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Vejen By - ca. 3 km fra Vejen bymidte og ca. 1 km syd for Askov. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m² (ca. 26 ha) og er angivet med en gul streg på nedenstående kortudsnit. Boulevarden Kongehøj Ø. Skibelundvej Eksisterende forhold LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er et ønske fra Byrådet om at udlægge nyt byområde i Vejen By med henblik på at kunne skabe nye attraktive områder til boligformål og rekreative formål. Byområdet er en del af helhedsplan for byudvikling af Vejen By s sydlige del benævnt Kongeengen. I planen er der lagt vægt på, at nye boligområder skal skabe identitet, medvirke til at skabe plads for sociale relationer, opfordre til sund livsstil, skabe attraktiv, A

6 Redegørelse velfungerende og sikker bevægelsesmulighed og at det sker på et bæredygtigt grundlag. Med sidstnævnte menes, at udviklingen baseres på en bevidst afvejning af miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn samt hensyn til natur og lokale værdier. Lokalplanen skal derfor sikre, at der skabes gode rammer for et identitetsskabende boligområde, med speciel fokus på lokal afledning af regnvand, grønne områder med naturindhold og gode stiforbindelser. Desuden at fortidens kulturhistoriske spor og de landskabelige træk i området indarbejdes i planen, og at planen skaber mulighed for etablering af varierede boligtyper og boligstørrelser. Formålet med lokalplanen er: at skabe det planlægningsmæssige grundlag for muliggørelse af ovennævnte ønsker herunder at inddrage matr. nr. 14d (Ø. Skibelundvej 48) i planlægningen for området, at udlægge arealer til nye boligveje samt til nye stier, der kan indgå i det overordnede bystinet for Vejen By herunder stiunderføring under Ø. Skibelundvej med forbindelse til Kongehøj-området, at skabe en grøn plan med forholdsvis tæt bebyggelse i grønne naturprægede fællesarealer, med grønne vejbeplantninger, med bevaring af eksisterende allé- og hegnsbeplantninger og med indretning af et større offentligt friareal i områdets sydlige del, at skabe en blå plan med åbne kanaler, grøfter og regnvandsbassin til opsamling af overfladevand. EKSISTERENDE FORHOLD I LOKALPLANOMRÅDET 7bo 7000e 7bm 7000e 7bo 6b 6a 12i 14a 14d 7000z 9dg 9dh 9di 9dk 9df 9cm 9co 9iu 9cn 9de 9cp 9cq 9dd 9cæ 9cr 9cs 9dc 9cy 9ct 9m 9cv 9db 9cu 9da 9cø 9cz 9cx 7000x 7000ad 9gq 9gr 9gs 9gt 9gp 9gu 9kg 9fv 9fy 9kf 9go 9fu 9fh 9fx 9gn 9ft 9fi 9fz 9gm 9ff 9fk 9fæ 9fø 9ks 9kt 9fl 9gl 9it 9fn 9fq 9fm 9ga 9gk 9fs 9fr 9fo 9gb 9kq 9kb 9gi 9gc 9kp 9ko 9gh 9gg 9gf 9ge 9gd Ø. SKIBELUNDVEJ 7000c KONGEHØJ KONGEHØJ 9m Ejendomme og ejerforhold Lokalplanen omfatter 14a, 14d, del af 12i, del af 7000c og del af 7000x Askov By, Malt. Matr. nr. 14d er i privat eje og matr. nr. 14a, del af 12i, del 9kh af 7000c og del af 7000x ejes af. 9ku Zoneforhold 9kd 9kr Området 9kc ligger i landzone. Landbrugspligt Matr.nr. 14a og del af 12i, Askov By, Malt er pålagt landbrugspligt i henhold til landbrugsloven. 13a B

7 Redegørelse Landskab Lokalplanområdet ligger højt på Holsted Bakkeø og på kanten af Kongeådalen mellem Skibelund Krat, Askov og Vejen. Terrænet falder jævnt ned mod Skibelund Krat, hvor skrænten mod Kongeå-dalen bliver markant. Der er ca. 1 km til Skibelund Krat og ca. 2 km til Kongeåen. Fra området er der storslåede udsigter over Kongeådalen mod syd og mod sydvest til Rødding Bakkeø syd for Kongeåen. Landskabet er et forholdsvis åbent landbrugsland som er præget af den bymæssige bebyggelse ved Askov og Vejen, af mange læhegn og af skov og marker mod Kongeådalen. Der ligger flere synlige gravhøje fra bronzealderen i nærområdet. Skibelund Krat er et fredet egekrat, mindelund mv. Der er et specielt historisk samspil mellem Askov Højskole og Skibelund Krat, idet begge steder fik stor betydning som nationale mødesteder efter nederlaget i krigen mod Preussen i 1864, hvor Danmark måtte afstå Sønderjylland. Lokalplanområdets vestlige del - set fra syd Bebyggelse Matr. nr. 14a (Ø. Skibelundvej 50) har indtil for nylig været anvendt til landbrugsformål (Kongstedgård), men henstår pt. ubenyttet og ubebygget efter nedrivning af gårdbebyggelsen. Matr. nr. 14d (Ø. Skibelundvej 48) anvendes til boligformål. Bebyggelsen er ifølge oplysninger fra BBR opført i C

8 Redegørelse 1946, men om- eller tilbygget i Bebyggelsen er i 1 etage. Matr. nr. 12i fremstår uden bygninger. Matr. nr. 7000c og 7000x er vejarealer. Lokalplanområdets omgivelser består mod øst af boligområde med åben-lav boligbebyggelse i indtil én etage med udnyttelig tagetage og mod øvrige sider af jordbrugsarealer. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger en mindre landbrugsejendom uden dyrehold. Veje, stier og parkering Der er vejadgang fra Ø. Skibelundvej. Vejen havde ved sidste trafikmåling (i 2011) en årsdøgnstrafik på 446 køretøjer på den aktuelle strækning. Ø. Skibelundvej indgår som del af Hærvejen og Pilgrimsruten. Fra Ø. Skibelundvej er der etableret en midlertidig vejadgang til boligområdet Kongehøj. Vejen forventes nedlagt i forbindelse med etablering af stiunderføring til det nye boligområde. Der er ingen stier og parkeringsarealer i området. Terræn og beplantning Terrænet er let skrånende i syd- og sydvestlig retning. Af beplantninger er der en allé beplantning op mod den nu nedrevne gårdbebyggelse (Kongstedgård) og beplantninger ved gårdens haveanlæg. Herudover er der hegnsbeplantninger i markskel mod syd, vest og nord samt hegnsbeplantning mellem matr. nr. 14a og 12i og beplantning i dele af skel mellem matr. nr. 14a og 14d. Herudover er der en række mindre træer langs Ø. Skibelundvej. Allétræer og en del af haveanlæggets træer vurderes at være bevaringsværdige. Herudover vurderes hegnsbeplantningerne som udgangspunkt bevaringsværdige som rumskabende elementer og et historisk spor. Vandløb og søer I områdets nordvestlige del er der en hoveddrænledning og en mindre sø. D

9 LOKALPLANENS HOVEDINDHOLD Redegørelse Generelle oplysninger Lokalplanområdet er det første område i Helhedsplanen for Kongeengen, som er en større plan for byudviklingen i den sydlige del af Vejen By. Byudviklingen er bygget op omkring et stort fælles grønt areal kaldet Kongeengen, som vil strække sig fra Skodborghusvej i øst til de åbne marker i vest. Områdets terræn, eksisterende beplantning, fortidsminder, arkæologiske fund samt nærheden til Hærvejen, Skibelund Krat og Kongeåen er inddraget i udformningen af lokalplanområdet og bidrager til at give området karakter. Forud for lokalplanarbejdet er der foretaget en undersøgelse af hvilke boligtyper, der er efterspurgte i Vejen Kommune, og der er foretaget en analyse af diverse målgruppers behov for boligtype og tilknyttet grundstørrelse/opholdsareal. Lokalplanområdets indretning er således også sket med baggrund i denne viden. Anvendelse og bebyggelse i lokalplanområdet Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligog rekreative formål (grønt friareal/bypark) og skaber mulighed for, at der inden for området kan etableres en bebyggelse i indtil 3 etager dog med forskelligt etageantal i de enkelte delområder. Lokalplanområdet opdeles i 12 delområder, som vist på Bilag 2. de 2 nordligste delområder (1 og 2) udlægges til enten tæt-lav bebyggelse, etagebebyggelse eller til åben-lav bebyggelse. Delområderne skal først søges bebygget med tæt-lav eller etageboligbebyggelse. et delområde (3) udlægges til enten tæt-lav bebyggelse eller til åben-lav bebyggelse. Delområdet skal først søges bebygget med tæt-lav boligbyggelse. de 5 midterste delområder (5-9) udlægges til åben-lav boligbebyggelse med forskellige grundstørrelser og krav til arkitektur. de 2 sydligste delområder (10 og 11) udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. et enkelt delområde (4) udlægges til fælles faciliteter for området og til faciliteter for brugere af Hærvej og Pilgrimsrute, der forløber langs områdets østlige afgrænsning. et enkelt delområde (12) udlægges til grønt rekreativt friareal. E

10 Redegørelse Generelt må der bygges højst i den nordlige del af området (op til 3 etager og med en højde på max 9,5 m) og lavest i den sydvestlige del (én etage og med en højde på max 5 m). Et enkelt område er udlagt til træhuse og i øvrige områder kan der være krav til tagform, materialer og farver. Tagform og materialer Inden for delområde 5 må bebyggelse kun opføres med følgende tagformer: Langs vej C-C: fladt tag, langs vej D-D: halvtag (ensidig taghældning), langs vej E-E: sadeltag (uden valm) og inden for delområde 10 og 11 må bebyggelse kun opføres med fladt tag eller halvtag (ensidig taghældning). Da træhuse oftest skiller sig ud i et parcelhusområde udlægges der et delområde specielt forbeholdt træhuse (delområde 8). I delområde 9 må bebyggelsen kun opføres med sort tagmateriale, i delområde 10 må tage kun dækkes med sort tagmateriale, græstørv eller stenurtsplanter og i delområde 11 må tage kun dækkes med sort tagpap, græstørv eller stenurtsplanter for at bebyggelsen herved falder bedre ind den omliggende Kongeeng. Grundstørrelser Områdets udstykningsplan er udarbejdet ud fra et ønske om varierende grundstørrelser, hvor de største ligger i delområde 7 og ellers i princippet ligger langs stamveje og Ø. Skibelundvej og øst for nord-sydgående veje i området. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejnettet er udlagt i bløde kurver så de følger terrænet og så de samtidig kan indgå i et sammenhængende system til lokal afledning af regnvand (LAR). Regnvandet skal ledes langs vejene gennem åbne render, regnbede eller grøfter og videre ud i regnvandsbassin i det grønne område. Hele Kongeengen skal sammenbindes af et net af cykelog gangstier, som kobles på de omkringliggende boligområders stisystemer. Der udlægges således areal til såvel overordnede hovedstier, der vil indgå i overordnet stinet og til interne stier, der forbinder de enkelte delområder med hinanden og med de grønne fællesarealer. Som del af vejarealerne skal der reserveres areal til gæsteparkeringsmulighed for den åben-lave boligbe- F

11 Redegørelse byggelse. Hærvejsruten Hærvejsruten består af en cykelrute og en vandrerute. Ruterne er udformet, så man kommer forbi de fleste af seværdighederne langs hærvejen. Ruten går fra Nordjylland til Viborg og videre gennem Vejen til grænsen ved Padborg. Se mere på hærvejens hjemmeside. Her kan du også downloade et kort over ruten fra Vejen til Jels. Langs Ø. Skibelundvej udlægges areal til en kulturakse udformet som et grønt areal med en cykel- og gangpromenade og høje etableret af overskudsjord. Arealet gennemløbes af den officielle hærvejsrute og kan bruges til formidling af forskellige kulturspor, kunst og aktivitetsmuligheder. Ubebyggede arealer Den sydlige del af lokalplanområdet bliver en del af den sammenhængende Kongeeng. Kongeengen påtænkes udlagt med ekstensivt plejet naturlignende beplantning, overdrev og vådområder, hvor der vil blive mulighed for høslet og græsning. Lokalplanen sikrer mulighed for etablering af en udsigtshøj med kik til Kongeådalen og landskabet mod vest. De eksisterende beplantninger skal som udgangspunkt bevares som rumdannende grønne strukturer mellem de nye boliggrupper. Læhegn skal fremover kunne erkendes som lineære hegnsstrukturer, og den gamle have og alléen skal så vidt muligt bevares med store gamle træer og buske. Lokal afledning af regnvand Alt regnvand som falder i området skal nedsives, opsamles eller ledes til render og regnvandsbassin. Den lokale afledning af regnvand og påtænkt frilægning af rørlagt hoveddrænledning bidrager til at gøre boligområdet grønnere og giver mulighed for et mere varieret plante- og dyreliv. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG- NING Lovbestemmelser International naturbeskyttelse (BEK om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 5 og 6 jf. miljømålslovens 36) Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 91 (habitatområde nr. H80 - Kongeå), der ligger ca. 2,1 km syd for lokalplanområdet. har inddraget nuværende tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i Natura 2000-området og vurderer, at en virkeliggørelse af lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000-området. Både på grund af den store afstand til området og på grund af den oplyste aktivitet til bo- G

12 Redegørelse lig- og rekreative formål. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanens afgrænsning. I henhold til Habitatbekendtgørelsens 11 vurderer Vejen Kommune, at realisering af planen ikke vil medføre en negativ påvirkning af bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder. Naturbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens 3, 16, 17, 18 og 19) Inden for lokalplanområdet er der registreret en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Ifølge lovens 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m 2. Umiddelbart syd for lokalplanområdet er der en fredet gravhøj. Ifølge naturbeskyttelseslovens 18 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. er som myndighed på området indstillet på at meddele dispensation til byggeri og anlæg, der er i overensstemmelse med denne lokalplans bestemmelser, såfremt de ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresserne. Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret andre arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens øvrige bestemmelser. Beskyttelse af diger og fortidsminder (museumslovens 29a, 29e og 29f) Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret arealer omfattet af museumslovens bestemmelser for diger og fortidsminder. Beskyttelse af vandløb (vandløbslovens 6) Gennem områdets nordvestlige del er der en hoveddrænledning. I henhold til Vandløbslovens 6 må ingen - uden vandløbsmyndighedens tilladelse - ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Endvidere må ingen bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie H

13 Redegørelse løb. Og endelig må ingen foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Inden der foretages ændringer af rørlagt vandløb skal der være indhentet tilladelse hertil. er som myndighed på området indstillet på at meddele tilladelse til et reguleringsprojekt, der er i overensstemmelse med denne lokalplans bestemmelser. Vandplan Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med målsætninger og retningslinjer i Vandplan for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger ifølge Bekendtgørelse om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer i område med drikkevandsinteresse og uden for indvindingsopland til almene vandværker. Anvendelse til bolig- og rekreative formål vurderes ikke at kunne medføre forhold, der udgør en forøget risiko for forurening af grundvandet. Der er ingen drikkevandsboringer i området. Kommuneplan 2013 Temaer Af Kommuneplanens afsnit om kulturhistorie fremgår det, at der inden for de udpegede kulturmiljøer kun må planlægges for og udføres aktiviteter inden for byggeri, anlæg, råstofgravning med videre, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier og det kan godtgøres, at de beskyttelses- og bevaringsmæssige interesser sikres. Lokalplanområdet gennemskæres mod øst af Hærvejs ruten, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø - både på grund af selve vejforløbet, men også fordi der langs Hærvejen er mange oldtidsminder, blandt andet gravhøjde og skibssætninger. Lokalplanen vil bevare og aktivt benytte de landskabelige og kulturhistoriske værdier til at give bydelen karakter. Vision Af Kommuneplanens afsnit om turisme fremgår det blandt andet, at det er kommunens målsætning, at skabe mulighed for at være aktiv i og med naturen med afsæt i Hærvejen, og at man vil arbejde for udvikling af oplevelsesrum ved Hærvejen. I

14 Redegørelse Rammer for lokalplanlægning Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med de generelle rammer for lokalplanlægning. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanramme nr. 1.B.24. Områdets anvendelse Særlige bestemmelser for Kommuneplan 2013 for Ingen. Bebyggelsens art og anvendelse Boligformål og offentlige formål såsom daginstitutioner. Bebyggelsesforhold Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsesprocent max 30 ved åben-lav boligbebyggelse, max 40 ved tæt-lav boligbebyggelse og max 40 ved offentlig bebyggelse. Infrastruktur 2 p-pladser pr. bolig ved åben-lav, 1½ p-plads ved tætlav og individuel vurdering ved offentlige formål. Zonestatus Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone. Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige bestemmelser og intentioner, men er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for kommuneplanramme nr. 1.B.24 hvad angår boligtyper, etageantal og bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et tillæg (nr. 11) til Kommuneplan Helhedsplan for Kongeengen Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen Kongeengen, og udgør område 1 på kortudsnittet. Helhedsplanen skitserer den fremtidige udvikling af den sydvestlige del af Vejen By og er således retningsgiver for lokalplanlægning i området. J

15 Redegørelse Som det fremgår af kortudsnittet indgår dele af lokalplanområdet i et grønt landskabstræk fra vest mod øst med en række nord-sydgående grønne forbindelser/ korridorer og en række grønne områder, der strækker sig op imellem bebyggelserne. Lokalplanen skal sikre mulighed for at etablere disse grønne træk herunder stier til de øvrige områder omfattet af Helhedsplanen. VEJFORLØB VEST ASKOV Ø. Skibelundvej er på planen benævnt Kulturforbindelsen da den udgør del af Hærvej og Pilgrimsrute og desuden forbinder Askov/Vejen By med Skibelund Krat. Lokalplanen skal derfor sikre fortsat mulighed for disse stiforbindelser og at de kan underbygges med faciliteter for gående og cyklende og for information om det historiske område. Boulevarden Rådhuspassagen Vejen Sønder ringvej Nord Sønder ringvej Perspektiv omfartsvej VEJEN VANDLØBET 1 KULTURFORBINDELSEN 9 Ny fordelingsvej KONGEENGEN Ny tilslutning SKOVKORRIDOREN Skodborghusvej Signaturforklaring Udbygningsområder Skov og træbælter Oplevelsespunkter Stiforbindelser beskyttelseszone Gravhøje Kortudsnit fra Helhedsplanen Kongeåvej Kongeengen plan T & M / U & E Skala 1: Kortformat: A4 d Initialer: Jaoe Denne lokalplan vil, i takt med behovet, blive fulgt op af én eller flere detaljerede lokalplaner for de øvrige områder omfattet af Helhedsplanen. Lokalplan(er) Del af lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan 235 en rammelokalplan for Kongeåen nyt boligområde. Med offentliggørelsen af den endelig godkendte lokalplan 234 ophæves bestemmelserne i lokalplan godkendt af Vejen Byråd den 15. januar K

16 Redegørelse Sektorplaner / forsyningsplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeforsyningsplan. Området vil blive udlagt til såvel individuel som kollektiv varmeforsyning. Spildevand Lokalplanområdet er ikke omfattet af den kommunale spildevandsplan. Sideløbende med lokalplanarbejdet udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes af Vejen Forsyning A/S og Askov Vandværk. Sideløbende med lokalplanarbejdet udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen, hvori forsyningsgrænse fastlægges. EL- ledningsejer Lokalplanområdets el-ledninger drives af SE (SYD ENERGI). Arkæologiske undersøgelser I henhold til Museumslovens 24 skal Museet på Sønderskov senest samtidig med, at der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven, underrettes af Byrådet. Byrådet skal endvidere underrette museet om modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændringer i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn. Signatur: Fredede fortidsminder Ikke fredede fortidsminder Udførte forundersøgelser Museet på Sønderskov har udført forundersøgelser på hele lokalplanens areal. I tre områder (se lokalplanens bilag 3) er der fundet så væsentlige spor, at der skal udføres systematiske udgravninger hvis der skal ske anlægsarbejder i disse områder. De tre områder udlægges i nærværende lokalplan til grønne områder for at bevare de arkæologiske værdier for eftertiden. Resten af området er frigivet til byggeaktivitet. Der er ved forundersøgelsen af Kongeengen fremkommet spor efter mindst 10 hustomter fra bondestenalderen til yngre bronzealder. Husene er alle af typen med forsænket gulv, og der er generelt tale om velbevarede eksempler. En af disse forsænkninger rummer en lille stenrøse, hvilket er et lokalt særtræk. Fænomenet kendes ikke uden for Vejen kommune. Tre af de forsænkede husgulve er usædvanligt store med fladedimensio- L

17 Redegørelse ner på op til 12 x 6,5 m. Man fandt også tre treskibede langhuse fra ældre bronzealder, hvor det ene blev fuldt afdækket og færdigudgravet i forundersøgelsesforløbet og to treskibede huse fra yngre bronzealder. Servitutter Der kan findes tinglyste servitutter i området, der kunne have betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal derfor være opmærksom på at høre relevante forsyningsselskaber inden eventuelle jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefonkabler og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Der kan desuden være servitutter i forbindelse med brugsret af arealer osv. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber der dækker det pågældende område. Miljøforhold Jordforurening Der er ikke registret jordforurening inden for lokalplanområdet. Området vil ved offentliggørelse af den endeligt godkendte lokalplan overføres til byzone, hvilket medfører, at jorden herefter klassificeres som lettere forurenet jævnfør jordforureningslovens 50a. Da området i dag er landbrugsjord uden kendt jordforurening forventes det, at området kan udtages af områdeklassificeringen via Regulativ for jordflytning i. Indtil dette er sket, skal alle jordflytninger fra lokalplanområdet derfor anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Jorden skal håndteres som lettere forurenet jord, og man har pligt til at udtage prøver og få prøverne analyseret for forurening, så jorden kan placeres eller bortskaffes korrekt. Kommunen skal altid underrettes, hvis det opdages, at jorden på en ejendom er forurenet. Ansvaret påhviler ikke blot ejeren, men også alle andre, der har del i jordarbejdet. Det vil sige, at rådgivere, entreprenører, transportører og modtagere af jorden ligeledes kan gøres ansvarlige. Støj fra biltrafik Ved støjniveau på mere end 58 db(a) på de primære udendørs opholdsarealer og mere end 46 db(a) i beboelsesrum, skal der etableres tilstrækkelige afskærmningsforanstaltninger omkring opholdsarealer, og beboelsesrum skal isoleres således, at støjniveauet som minimum nedbringes til de i miljølovens fastsatte ve- M

18 Redegørelse jledende grænseværdier (Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007: Støj fra veje eller senere ændringer hertil). Støj fra virksomheder Inden for området må der ikke foregå aktiviteter, der ved støjafkast påvirker de i området værende boliger og omliggende boligområder med mere end de i henhold til miljøloven fastsatte vejledende grænseværdier for støj i områder forbeholdt åben og lav boligbebyggelse - henholdsvis etageboliger (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder eller senere ændringer hertil). MILJØVURDERING For at fastlægge om en plan skal indeholde en miljøvurdering, skal kommunen foretage en miljøscreening. Screeningen foretages på grundlag af lov nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer, 3 pkt. 1, 2 og 3. Miljøscreeningen skal sikre, at hensyn til menneskets sundhed, naturen, landskabet og vores kulturarv bliver tænkt ind i den fysiske planlægning. Screeningen skal danne et bedre grundlag for den politiske beslutning. I har vi et særligt fokus på menneskers sundhed og trivsel. Derfor sundhedskonsekvensscreenes alle lokalplaner som en del af miljøscreeningen. Screening af Lokalplanforslaget Lokalplanområdet er blevet screenet i forbindelse med Kommuneplan 2009 og den nordlige del af området tillige i forbindelse med udarbejdelse af rammelokalplan 235. Begge screeninger konkluderede, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planforslagene. Da der i nærværende lokalplan er foretaget enkelte ændringer i forhold til de tidligere vurderede planer, er der også foretaget en screening af denne plan. Ved screening af lokalplanforslaget er der blevet set på sikring af grundvandet, bevaring af naturkvaliteter i området, nærheden til Konge Å-dalen og de historiske kvaliteter i området. Alt overfladevand fra tage, belægninger, tilkørselsarealer og parkeringspladser skal ledes til åbne trugformede fordybninger med videre forbindelse til nyt regnvands- N

19 Redegørelse bassin. Den eksisterende beplantning (allétræer, læhegn og udvalgte træer) søges i vid udstrækning bevaret som en del af områdets landskabelige og kulturhistoriske spor. Læhegnene tillades dog tyndet og beskåret, så det skaber mulighed for udkik til omliggende landskab og Konge Å-dalen. Hærvejs- og pilgrimsruten, som hidtil har ligget på Ø. Skibelundvej langs lokalplanområdets østside, er indarbejdet i lokalplanen, så ruterne inden for lokalplanens område fremover vil ligge på eget stitracé langs Ø. Skibelundvej, med forbindelse mod nord og syd. Miljøscreeningen kan fås ved henvendelse til kommunen. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt Området ligger ikke i internationalt beskyttelsesområde. Yderligere restriktioner i forhold til lokalplanområdet er beskrevet i afsnittet om lokalplanens forhold til den øvrige planlægning, hvoraf fremgår, at lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser, at området er omfattet af beskyttelsesbestemmelser for mindre sø og en gravhøj (beliggende uden for lokalplanområdet) og at Hærvejen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Lokalplanens anvendelse til bolig- og rekreative formål vil med den foreslåede indretning af området ikke få negativ indflydelse på de nævnte forhold. Konklusion Med baggrund i ovenstående vurderes planen ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. lovens 4, stk. 2. Klagevejledning Afgørelsen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til. Planen er udarbejdet i henhold til Planloven og der kan kun klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed. Klage kan indgives indenfor 4 uger fra offentliggørelse af O

20 Redegørelse planforslag. Vejledning i hvordan du klager, og hvad du kan klage over samt gebyrregler ved klage kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www. nmkn.dk. TILLADELSER OG DISPENSATION FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse kan kræve godkendelse / dispensation fra følgende myndighed: 1. I henhold til Landbrugslovens 7 kan ophævelse af landbrugspligt på landbrugsejendomme, der er undergivet landbrugspligt, kun ske såfremt NaturErhvervsstyrelsen, Jordfordelingskommissionen vest for Lillebælt har meddelt tilladelse til ophævelse af landbrugspligten. TILLADELSER OG DISPENSATION EFTER ANDEN LOVGIVNING IØVRIGT Lokalplanens virkeliggørelse kan kræve godkendelse / dispensation af Byrådet i forhold til følgende lovgivning: 1. I henhold til naturbeskyttelseslovens 3, jf. 65, må der ikke uden tilladelse fra Vejen Byråd foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m I henhold til naturbeskyttelseslovens 18, jf. 65, må der ikke uden tilladelse fra Vejen Byråd foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må således ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. 3. I henhold til vandløbslovens 6 må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Endvidere må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb. Og endelig må ingen foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. P

21 Redegørelse 4. I henhold til Lov om offentlige veje 70 og 71 må der ikke uden tilladelse fra Vejen Byråd etableres nye overkørsler og tilslutninger af veje og stier til offentlig vej samt ske ændret benyttelse af eksisterende overkørsler. EKSPROPRIATION Byrådet er indstillet på, at tilvejebringelse af nye arealer til lokalplanens gennemførelse og/eller til byudviklingsformål kan ske ved ekspropriationsbeslutning i henhold til Planlovens 47. En eventuel ekspropriationsbeslutning vil blive truffet, når Byrådet finder det nødvendigt for at få den planlagte byudvikling og/eller lokalplanen gennemført. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER AF LOKALPLAN- FORSLAGET Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom, når bebyggelsen eller anvendelsen er i overensstemmelse med såvel lokalplanforslaget som den gældende kommuneplan (ikke blot eventuelt forslag til kommuneplantillæg), og der ikke er tale om påbegyndelse af større bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivninger jf. Planlovens 13, stk. 2. Tilladelse kan ikke gives, så længe en eventuel indsigelse til forslaget fra statslig side opretholdes jf. Planlovens 29, eller hvor miljøministeren har besluttet at overtage byrådets beføjelser jf. Planlovens 3. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 22. april 2015 (dato for offentliggørelse af forslag) og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog længst indtil den 21. april Q

22 Redegørelse R

23 Bestemmelser Ø. SKIBELUNDVEJ BOULEVARDEN KONGEHØJ

24 Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at sikre, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og rekreative formål, at at at at at at at sikre, at området udbygges ud fra principperne i Helhedsplanen for Kongeengen herunder at skabe rammer for et boligområde med en stærk idenditet og med speciel fokus på lokal afledning af regnvand, grønne områder med naturindhold og gode stiforbindelser. sikre, at området udbygges ud fra bæredygtige principper, såsom områdets indretning, bebyggelsens placering, udformning, anvendelse af regnvand, udnyttelse af solvarme m.m., sikre, at boligbebyggelse i området kan ske som blandet bebyggelse, såsom åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, sikre, at arealet kan udstykkes i grunde af varierende størrelse, sikre bevaringsværdig beplantning og kulturhistoriske spor i landskabet, sikre, at boligområdernes daglige drift og vedligeholdelse overdrages til grundejerforening(er), sikre, at arealer i landzone overføres til byzone. 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1, og omfatter matr. nr. 14a, 14d, del af 12i, del af 7000c og del af 7000x Askov By, Malt samt alle delnumre, som efter den 12. september 2014 fremkommer ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel i lokalplanområdet. 1

25 Bestemmelser 2.2 Området er beliggende i landzone. Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på bilag 1 viste område fra landzone til byzone. Note: Delområderne 1, 2 og 3 skal først søges bebygget med tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse og bør ikke anvendes til åben-lav bebyggelse før delområderne 5-9 er udstykket og 75 % af grundene er bebyggede. 3 Lokalplanområdets anvendelse Generelle bestemmelser 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål herunder fællesfaciliteter som fælleshus - og til rekreative formål som friareal/bypark og lignende. 3.2 Inden for området må der ikke udføres nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter Byrådets skøn er til gene for omgivelserne. 3.3 Inden for lokalplanområdet må der opføres teknikbygninger til kvarterets forsyning, når de ikke får mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 3 m over terræn. 3.4 Lokalplanområdet opdeles i 12 delområder, med afgrænsning som vist på bilag 2. Delområde 1 og Delområderne 1 og 2 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som etagebebyggelse, tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Tæt-lav bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for delområdet. Ved åben-lav bebyggelse må der kun opføres én bolig for én familie på hver ejendom. Inden for delområderne 1 og 2 skal ny bebyggelse overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse Delområde Delområde 3 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Tæt-lav bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for delområdet. 2

26 Bestemmelser Note: Inden for delområde 12 kan der etableres anlæg til fælles formål f.eks. opholdsarealer, mindre boldbaner, legepladser, bålplads, stianlæg, beplantningsbælter, støjafskærmning og lignende samt areal til miljøstation/kompostering. Herudover kan der etableres fælles jordvarmeanlæg, nedsivningsanlæg, åbne grøfter eller render samt regnvandsbassiner udformet som en naturlig del af de rekreative områder. Ved åben-lav bebyggelse må der kun opføres én bolig for én familie på hver ejendom. Inden for delområde 3 skal ny bebyggelse overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse Delområde Delområde 4 må kun anvendes til fælles formål for boligbebyggelsen og til faciliteter for brugere af Hærvej/Pilgrimsrute. Delområde Delområderne 5-9 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som åben-lav bebyggelse. Ved åben-lav bebyggelse må der kun opføres én bolig for én familie på hver ejendom. Inden for delområde 7 skal ny bebyggelse overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse Delområde 10 og Delområderne 10 og 11 må kun anvendes til boligbebyggelse opført som tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse opført som kæde-, dobbelt- eller rækkehuse. Tæt-lav bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for delområdet. Delområde Delområde 12 må kun anvendes til grønt rekreativt friareal. 4 Udstykning Delområde Inden for delområderne 1-3 må ingen grund til tæt-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 250 m² og kun såfremt der på den enkelte grund maksimalt opføres én bolig. Ved åben-lav boligbebyggelse må ingen grund udstykkes med et mindre areal end 650 m 2 eller 3

27 Bestemmelser Note: Inden for delområderne 1, 2, 3, 10 og 11 skal der ved opførelse eller indretning af mere end én bolig i samme plan på hver enkelt ejendom fremsendes udstykningsplan til godkendelse under hensyntagen til Byggelovens 10 A med senere ændringer heraf. Jf. 10 A skal der dog ikke fremsendes udstykningsplan for private andelsboliger uden offentlig støtte og for boliger opført med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. større end m 2. Inden for delområderne 1-3 skal udstykning til åben-lav boligbebyggelse foretages i princip som angivet på bilag 2. Delområde Inden for delområde 4 må kun arealer, der ikke anvendes til fælles formål for området (eks. til formål for brugere af Hærvej/Pilgrimsrute), udstykkes. Delområde 5 og Inden for delområderne 5 og 6 må ingen grund til åben-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 600 m 2 eller større end m 2. Delområde Inden for delområde 7 må ingen grund til åbenlav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end m 2 eller større end m 2. Delområde 8 og Inden for delområderne 8 og 9 må ingen grund til åben-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 800 m 2 eller større end m 2. Delområde 10 og Inden for delområderne 10 og 11 må ingen grund til tæt-lav boligbebyggelse udstykkes med et mindre areal end 250 m² og kun såfremt der på den enkelte grund maksimalt opføres én bolig. Delområde Inden for delområde 12 må kun arealer, der udlægges til offentligt formål - såsom offentlige vej- og stiarealer, offentlige friarealer, areal til miljøstation/kompostering samt tekniske anlæg og bygninger med næromgivelser - frastykkes. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Ø. Skibelundvej. 4

28 Bestemmelser Note: Note: Veje skal anlægges efter principper vist på bilag 5-9. I forbindelse med etablering af sti b-b vil den eksisterende vejforbindelse fra Ø. Skibelundvej til Kongehøj (uden for lokalplanområdet) søges nedlagt. Nedlæggelsen vil ske i overensstemmelse med reglerne herom i vejlovgivningen. 5.2 Vejadgang til delområde 1, 2 og 3 skal ved udstykning til åben-lav bebyggelse ske i princip som vist på bilag Der skal udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed, som vist på bilag nr. 2 (beliggenheden er angivet som princip). Stamvej benævnt A-A i en bredde af 17,5 m. Stamvej benævnt B-B i en bredde af 9,5 m. Adgangs- og boligveje benævnt C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H, I-I, J-J, K-K og L-L i en bredde af m. Øvrige veje, herunder veje ved tæt-lav boligbebyggelse, i en bredde af 6,5-8 m. Vendeplads på vej A-A i en udlægsbredde af 28 m og anlægsbredde på minimum 24 m. Vendepladser på øvrige veje i en udlægsbredde af 20 m og anlægsbredde på minimum 18 m. 5.4 Øvrige veje skal ved anlægsbredde, belægning, beplantning og inventar indrettes, så hastigheden nedsættes og gaderummet virker harmonisk og indbydende. Overkørsler 5.5 Fra den enkelte ejendom må der ikke etableres overkørsler til Ø. Skibelundvej og vej A-A og B-B (stamveje). 5.6 Fra hver enkelt ejendom må der højst etableres én overkørsel. Den enkelte overkørsel må kun anlægges i en bredde af højst 6 m - og efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Stier 5.7 Der skal udlægges areal til følgende nye stier med en beliggenhed, som vist på bilag 2 (beliggenheden er angivet som princip): Hovedstierne a-a og b-b i en bredde af 5 m og med anlægsbredde på 3 m. Sti b-b må kun krydse Ø. Skibelundvej ved etablering af en tunnel under Ø. Skibelundvej. 5

29 Bestemmelser Note: Arealudlæg til p-pladser for kørestolsbrugere (handicap p- pladser) fastsættes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af det konkrete bygge- og anlægsarbejde eller ændrede anvendelse af byggeri og efter de på godkendelsestidspunktet gældende regler / anvisninger for indretning af p-pladser for kørestolsbrugere. Udgangspunktet for fastsættelse vil være én handicap p-plads for hver 10. p-plads. Forbindelsesstier, der forbinder de enkelte boligområder med hovedstierne, i en bredde af 3,5 m og med en anlægsbredde på 2,5 m. Øvrige stier, herunder boligstier ved tæt-lav boligbebyggelse, i en bredde af 2,5 m og med en anlægsbredde på 1,5 m. Parkering 5.8 Som del af vejarealet skal der i en bredde af 2,0 m udlægges areal til længdeparkering til brug for gæsteparkering. 5.9 Ved etablering af åben-lav boligbebyggelse skal der reserveres areal til minimum 2 p-pladser pr. bolig. Al form for parkering for ejendommens beboere skal ske på egen grund Ved etablering af tæt-lav boligbebyggelse og etagebebyggelse skal der reserveres areal til minimum 1½ p-plads pr. bolig. Ved indretning af ungdoms-, senior- og ældreboliger inden for bebyggelsen skal der for sådanne boliger reserveres areal til minimum 1 p-plads pr. bolig. Al form for parkering skal ske inden for dertil indrettede fælles parkeringspladser Ved indretning af fælleshus og formål, som anført i 3 stk. 3.7 skal der reserveres areal til minimum 1 p-plads pr. påbegyndt 50 m 2 etageareal til pågældende formål. Byrådet kan ved særlige formålstyper påbyde et større antal p-pladser. Al form for parkering skal ske inden for dertil indrettede fælles parkeringsarealer. Den enkelte p-plads skal som minimum have en størrelse på 2,5 x 5 m. Et passende antal p- pladser skal anlægges som handicap p-pladser. P-pladserne skal som minimum have en størrelse på 3,5 x 5 m. 6

30 Bestemmelser 5.12 Parkering af motorkøretøjer med en totalvægt over kg må kun foretages i forbindelse med almindelig ærindekørsel eller andre kortvarige ophold i lokalplanområdet. Belysning af vej-, sti- og parkeringsarealer 5.13 Belysning af adgangs- og boligveje, hoved- og forbindelsesstier og parkeringsarealer må kun etableres som sti- og parkarmatur herunder pullertbelysning. Belysning langs øvrige stier må dog kun opføres som pullertbelysning. Tilgængelighed for alle 5.14 Ved projektering af vej-, sti- og parkeringsarealer skal der tages hensyn til bevægelseshæmmede. Interne veje og hovedstier samt ramper skal anlægges i materialer med en fast kørevenlig overflade, såvel for cyklister som for kørestolsog rollatorbrugere. Ved krydsning af veje og stier skal arealerne udformes, så der i størst muligt omfang tages hensyn til cyklende, gående og personer i kørestol. Note: Det skal ved placering og udformning af bebyggelse tilstræbes, at bygningshøjder og afstande til anden bebyggelse og beplantningsbælter ikke unødigt begrænser mulighed for udnyttelse af passiv solvarme. 6 Bebyggelsens omfang og placering Generelle bestemmelser 6.1 Ved opførelse af etage- og tæt-lav boligbebyggelse skal boligtyperne have varierende størrelser. 6.2 Ved opførelse af flere boliger i samme plan på samme ejendom skal de enkelte boliger placeres under hensyntagen til senere udstykningsmulighed jf. byggelovens 10 A (se note til lokalplanens 4 stk. 4.1). 6.3 På grunde mindre end 700 m 2 og ved bebyggelse i flere etager skal bebyggelsen placeres og udformes så indbliksgener til naboejendomme begrænses og således, at det tilstræbes, at der ikke skabes skyggegener for naboejendomme. 7

31 Bestemmelser 6.4 Tæt-lav bebyggelse tillades opført i naboskel efter Byrådets nærmere godkendelse af en samlet bebyggelses- og udstykningsplan. 6.5 Ved opførelse af etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse må der kun opføres garager og carporte på de fælles parkeringspladser (se 5 stk. 5.10). 6.6 Langs følgende veje og stier pålægges byggelinje i de nedenfor angivne afstande: Ø. Skibelundvej: 25 m fra vejmidte. Stier: 2,5 m fra vejskel. Der må ikke etableres bebyggelse på arealer mellem vejskel og vejbyggelinjer. Fritliggende garager, carporte, udhuse og lignende tillades dog opført indtil 1,5 m fra skel mod stier, forudsat at bygningsreglementets bestemmelser om byggeri nærmere skel end 2,5 m overholdes. Delområde 1 og Inden for delområderne 1 og 2 må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 40 ved anvendelse til etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse og ikke overstige 30 ved anvendelse til åben-lav bebyggelse. 6.8 Inden for delområderne 1 og 2 må etagebebyggelse ikke opføres i mere end tre etager. Inden for delområde 2 må etagebebyggelse dog kun opføres i 3 etager, hvis bebyggelsen opføres som fritliggende punkthuse. Åben- lav og tæt-lav bebyggelse må ikke opføres i mere end to etager. For etagebebyggelse må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 9,5 m over de(n) for bygningen fastsatte niveauplan(er), målt efter reglerne i bygningsreglementet. For tæt-lav og åben-lav bebyggelse må højden ikke overstige 8,5 m. 6.9 Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområderne 1 og 2 må rum for viceværtfunktion og renovation - af hensyn til eventuelle lugtgener fra affaldet - placeres i særskilte mindre bygninger i én etage. Sådanne bygninger skal tilpasses den øvrige bebyggelse. 8

32 Bestemmelser 6.10 Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområderne 1 og 2 skal cykelskure, overdækkede tørrepladser og småbygninger til affaldsbeholdere m.m. indgå som en integreret del af boligbebyggelsen evt. ved indpasning i områdets beplantning. Delområde Inden for delområde 3 må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 40 ved anvendelse til etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse og ikke overstige 30 ved anvendelse til åben-lav bebyggelse Inden for delområde 3 må bebyggelse ikke opføres i mere end to etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over de(n) for bygningen fastsatte niveauplan(er), målt efter reglerne i bygningsreglementet Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområde 3 må rum for viceværtfunktion og renovation - af hensyn til eventuelle lugtgener fra affaldet - placeres i særskilte mindre bygninger i én etage. Sådanne bygninger skal tilpasses den øvrige bebyggelse Ved etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse inden for delområde 3 skal cykelskure, overdækkede tørrepladser og småbygninger til affaldsbeholdere m.m. indgå som en integreret del af boligbebyggelsen evt. ved indpasning i områdets beplantning. Delområde Inden for delområde 4 må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 40 ved anvendelse til fælleshus og lignende. Det samlede bruttoetageareal til fælleshus og øvrige fællesformål for området samt til faciliteter for Hærvej/Pilgrimsrute må dog højst udgøre m 2. Bebyggelsen skal opføres så den samlede bebyggelse udgør et 3-længet gårdanlæg Inden for delområde 4 må bebyggelse ikke opføres i mere end to etager. 9

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Kommuneplantillæg nr. 10 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere