FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN"

Transkript

1 FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, foretages følgende ændringer: 1. 25, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Regionsrådet skal udarbejde en samlet plan for regionens beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde , stk. 3, affattes således: Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i henholdsvis hver kommunal/hver regional valgperiode. 3. I 27 ændres amtskommunernes til: regionernes. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget fremsættes med henblik på ændring af beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, der fastlægger redningsberedskabets opgaver og bestemmelser om beredskabsplanlægning inden for den civile sektors beredskab. Hovedloven blev vedtaget som lov nr af 23. december 1992 (jf. Folketingstidende 1992/1993, forhandlingerne s. 2860, 3536, 3938 og 4331, Tillæg A s. 4225, Tillæg B s. 475 og 693 og Tillæg C s. 497). Lovens 9, stk. 3 og 4, er redaktionelt ændret som følge af vedtagelsen af henholdsvis lov nr. 380 af 14. juni 1995 om ændring af de kommunale styrelseslove m.v., lov nr. 232 af 2. april 1997 om ændring af forskellige lovbestemmelser om Københavns Kommune og lov nr af 29. december 1997 om ændring af lov om kommunernes styrelse og beredskabsloven. Endvidere er loven ændret ved lov nr. 339 af 17. maj 2000 om ændring af beredskabsloven, lov om orlov og lov om ferie (jf. Folketingstidende 1999/2000, forhandlingerne s. 4235, 6838 og 6993, Tillæg A s og Tillæg B s 538). Ved loven ændredes 9, stk. 3, 10, stk. 2, 1. pkt., 11, stk. 1, 2. pkt., 21, stk. 1, 47, 2. pkt., og 53, stk. 1., indsattes nye 9, stk. 2, 2. pkt., 10, stk. 2, 2. pkt., 23 a, 25, stk. 1, 2. pkt., 25, stk. 2, 2. pkt., 36 a, 37, stk. 2, 2. pkt., 54 a og 54 b samt nyaffattedes 35, stk. 3, 36 og 56, stk. 1, 1. pkt. Desuden er loven ændret ved lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (jf. Folketingstidende 1999/2000, forhandlingerne s. 6690, 8505, 8761 samt Tillæg A s. 6896). Herudover er loven ændret ved lov nr. 293 af 30. april 2003 om ændring af beredskabsloven (jf. Folketingstidende 2002/2003, forhandlingerne s. 3991, 7365 og 7559, Tillæg A s. 2414, Tillæg B s og Tillæg C s. 311). Ved loven ophævedes 1, stk. 2, 2. pkt., 2, 4, stk. 3-5, 11, 12, stk. 2, og kapitel 6, ændredes 5, stk. 1, 9, stk. 3 og 4, 12, stk. 4, 17, stk. 1, 25, stk. 1 og 2, 27, 28, stk. 1 og 2, 38, stk. 2, 45, 51, stk. 3, 57 og 65, stk. 4, indsattes nye 9, stk. 2, 6. pkt., 10, stk. 2, 5. pkt., 35, stk. 2, og 54, stk. 2, samt nyaffattedes overskriften til kapitel 5 og 24. Endelig er loven ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 om ændring af lov om kommunernes styrelse med flere love. Ved loven ændredes 9, stk Baggrunden for lovforslaget og lovforslagets indhold Regeringen har den 24. juni 2004 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om en strukturreform, der bl.a. indebærer en nedlæggelse af amtskommunerne og etablering af 5 nye regioner. Beredskabsloven bygger på et sektoransvarsprincip og pålægger offentlige myndigheder på alle niveauer en pligt til inden for eget område at gennemføre en beredskabsplanlægning,

3 3 dvs. en planlægning, der tilsigter at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret. De foreslåede ændringer i beredskabsloven er en konsekvens heraf. 2. Lovforslagets administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige De økonomiske konsekvenser drøftes i øjeblikket med de kommunale parter jf. Vejledning om Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Det indebærer, at der vil kunne ske ændringer i de anførte skøn for de økonomiske konsekvenser, når lovforslaget fremsættes for Folketinget den 26. januar 2004 Lovforslaget har i sig selv ingen administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige. Planlægning, der tilsigter at opretholde og videreføre en myndigheds funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer er således en integreret del af den pågældende myndigheds daglige virksomhed. 3. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 4. Lovforslagets erhvervsøkonomiske og erhvervsadministrative konsekvenser Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 6. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 7. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været til høring hos: Beskæftigelsesministeriet, Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Skatteministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration,

4 4 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Justitsministeriet, Miljøministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Trafikministeriet, Udenrigsministeriet, Rigspolitichefen, Politidirektøren i København, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Danske Vandværkers Forening, Kommunalteknisk Chefforening, Sammenslutningen af Bedriftsværnsledere Storkøbenhavn Sjælland, Sammenslutningen af Bedriftsværnsledere Jylland Fyn, Forsikring & Pension, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn, Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen af Statsamtmænd, Amtsdirektørforeningen, Kommunaldirektørforeningen i Danmark, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Falcks Redningskorps, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, Beredskabs-Forbundet, Dansk Røde Kors, ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, HORESTA, Danmarks Restaurant- og Cafeteriaforening, Selskabet for Risikovurdering, Brandteknisk Selskab, Dansk Katastrofemedicinsk Selskab, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Hovedorganisationen af Beredskabsofficerer i Danmark, Centralorganisationen for Stampersonel i Redningsberedskabet, Landstalsmandsudvalget for Menige, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Det kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Politiforbundet i Danmark, Teknisk Landsforbund, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Foreningen for Arbejdsledere i Danmark, Forbundet af Offentligt Ansatte, SID, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen.

5 5 Vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser /mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser /merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1, nr. 2 og nr. 3 Beredskabsloven bygger på et sektoransvarsprincip og pålægger offentlige myndigheder på alle niveauer en pligt til inden for eget område at gennemføre en beredskabsplanlægning, dvs. en planlægning, der tilsigter at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret. Nedlæggelse af amtskommunerne og etablering af fem regioner nødvendiggør derfor en konsekvensændring af beredskabslovens 25, stk. 2, 25, stk. 3, og 27. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed.

6 6 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, foretages følgende ændringer: 25. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Stk. 2. Amtsrådet skal udarbejde en samlet plan for amtskommunens beredskab. Planen skal vedtages af amtsrådet i et møde , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Regionsrådet skal udarbejde en samlet plan for regionens beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde , stk. 3, affattes således: Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Stk. 4. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen. Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i henholdsvis hver kommunal/hver regional valgperiode. 27. De enkelte ministre fastsætter hver inden for deres område vejledende retningslinier for amtskommunernes og kommunernes beredskabsplanlægning, jf. 25, stk. 1 og I 27 ændres amtskommunernes til: regionernes.

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab 660 af 10/06 2009. Beredskabsloven Beredskabsloven Nr. 1054 af 23. december 1992 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 15 Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse 2 bilag Udkast af 11. april 2011 til forslag til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere