Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Birthe Madsen Direktør Henrik Thorlacius-Ussing Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiver foreninger Gårdejer Pejter Søndergaard Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Danske Regioner Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening 1. Viceborgmester Bjørn Dahl 1. Viceborgmester Jørgen Glenthøj Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Harald Børsting Næstformand Lizette Risgaard Afdelingsleder Ingerlise Buck Forbundsformand Ole Wehlast Forbundsformand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Arne Johansen Fhv. Forbundsformand John Dahl Næstformand Mona Strib Forbundsformand Kirsten Nissen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Allan Bang Formand Bente Sorgenfrey Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen Bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Bjørn Dahl Pejter Søndergaard Lisbeth Lollike Harald Børsting Lizette Risgaard Ingerlise Buck Kirsten Nissen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Harald Børsting Daglig ledelse Direktør Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen: Lilian Mogensen, Kundeservice, Forretningsudvikling, HR og Intern Service; Bjarne Graven Larsen, Fonds og Aktuariat; Lars Damgaard Sørensen, Økonomi og IT Ansvarshavende aktuar Chresten Dengsøe ATP s Ankenævn Ved Stranden København K 2 SP årsrapport 2007

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Påtegninger 8 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter 15 Specifikation af aktiver 19 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 20 SP årsrapport

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer Pensionsydelser Investeringsafkast Pensionsmæssige driftsomkostninger Pensionsteknisk resultat Årets resultat Pensionsmæssige hensættelser Aktiver i alt Kontohavere (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 4,6 10,9 16,6 9,3 12,7 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 3,9 9,2 14,1 7,9 10,9 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag ,5 Omkostningsprocent af hensættelser 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 Omkostninger pr. kontohaver (i kr.) Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) blev pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i 2004, 2005, 2006, 2007 og Administrationsomkostninger og kurtage er fra 2004 opkrævet som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. SP fik i 2005 ny regnskabsbekendtgørelse, der foreskriver, at SP s regnskab skal aflægges som en såkaldt unit-linked ordning. Det betyder bl.a., at bidragsindtægter og pensionsudbetalinger indregnes direkte i regnskabsposten Hensættelser til unit-linked kontrakter under balancen. Sammenligningstallene for 2004 er tilrettet i overensstemmelse hermed - det har ikke været muligt at tilrette SP årsrapport 2007 Femårsoversigt

5 Ledelsens beretning Årets resultat Det markedsmæssige afkast af SP-porteføljen under ét blev mio. kr. før skat svarende til 4,6 pct. Investeringsresultatet er primært båret af aktiekursgevinster i de investerings foreninger under ATP Invest, som SP-midlerne helt over vejende er placeret i. Ledelsen er tilfreds med resultatet. SP s regnskabsmæssige resultat blev 74 mio. kr. efter omkostninger og efter overførsel af årets nettoafkast til kundernes konti. Det regnskabsmæssige resultat består i alt væsentligt af følgende to poster: investeringsafkastet efter skat på mio. kr. og den heraf muliggjorte forøgelse af kundernes inde stående med i alt mio. kr. Øvrige poster er gebyrindtægter, administrationsomkostninger og andre indtægter på henholdsvis 90, 82 og 2 mio. kr. Af de mio. kr., der er overført til kundernes indestående, vedrører mio. kr. SP-kunderne. De resterende 29 mio. kr. er overført til SUPP-kunderne. Ved årsskiftet udgjorde kundernes samlede indestående i SP 52,6 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig saldo på kr. pr. konto. Fortsat suspension af indbetalinger Folketinget besluttede i oktober 2007 at suspendere indbetalingen af SP-bidrag endnu 1 år. Beslutningen indebærer, at SP-ordningen for 5. år i træk er uden indbetalinger, ligesom der fortsat hersker uvished om ordningens fremtid. Frit valg i SP Der blev indført frit valg i SP i Kunderne har siden da haft mulighed for at vælge mellem tre alternativer: Fortsat forvaltning af indeståendet hos ATP Individuel placering af indeståendet via puljevalg på F o l k eb ø r s e n Flytning af indeståendet til en anden pensionsforvalter. Interessen for individuel placering af indeståendet har ikke været stor. Året 2007 bragte ikke væsentligt mere trafik på Folkebørsen, og med fortsat bidragssuspension kan der næppe i 2008 forventes stigning af betydning. Ved udgangen af 2006 havde knap SP-kontohavere handlet på Folkebørsen. Ved udgangen af 2007 var tallet blot vokset til ca Efter 3 år med frit valg har under 0,3 pct. af SP s 3 mio. kontohavere udnyttet mulighederne for puljevalg på Folkebørsen. I 2007 flyttede godt kontohavere deres SP-indestående. Dermed har ca kontohavere siden 1. januar 2005 trukket deres indestående ud og overladt forvaltningen til en anden forvalter end ATP. Knap 93 pct. af samtlige SPkonti forvaltes af ATP. SP årsrapport 2007 Ledelsens beretning 5

6 Kontohavere Indestående og ind- og udbetalinger i 2007 Aldersafhængigt afkast Medlemmer primo Afgang - pensionerede døde flyttede Medlemmer ultimo I alt Gns. mio. kr. antal kr. Indbetalinger (reg. vedr. tidligere år) Udbetalinger i alt løbende alderspensioner alderspensioner som engangsbeløb udbetalinger til dødsboer Fraflyttede indeståender Afkast efter skat pct. Under 46 år 3,8 50 år 3,5 60 år 3,1 Gennemsnit 3,5 Samlet indestående ultimo Afkastet i 2007 SP-porteføljen består af: SP-midler placeret af ATP SP-midler placeret af kunderne selv SUPP-midler indbetalt af førtidspensionister og placeret af ATP. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne i alt 97,5 pct. af den samlede portefølje placeres således, at risikoen tilpasses den enkeltes alder. For kunder op til 45 år placeres ca. 60 pct. i aktier og ca. 40 pct. i obligationer. For kunder over 65 år placeres ca. 20 pct. i aktier og ca. 80 pct. i obligationer, og for kunderne mellem 45 og 65 år nedtrappes aktieandelen jævnt fra ca. 60 pct. til ca. 20 pct. 3 afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på ca. 60 pct., og derfor placeres indeståendet hos kunder under 46 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 år i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er ca. 20 pct. Indeståender hos kunderne mellem 46 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på ca. 40 pct., og en aldersafhængig andel i en af de 2 øvrige afdelinger. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne, op nåede 4,6 pct. i afkast før skat. Eftersom aktieafkastet i 2007 var højere end obligationsafkastet, har kunder med høje aktieandele fået et højere afkast end kunder med lave aktieandele. I gennemsnit opnåede de kunder, der lader ATP forvalte deres SP-opsparing, et afkast efter skat på 3,5 pct. SP-midlerne, som kunderne selv placerede via Folkebørsen, opnåede under ét et afkast på 16,8 pct. før skat. Det høje afkast afspejler, at valgkunderne overvejende har valgt aktiebaserede fonde. I gennemsnit opnåede valgkunderne et afkast efter skat på 14,8 pct. SUPP Inden for rammerne af SP administrerer ATP den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP). Ordningen, der kom til verden i 2003 i forbindelse med førtidspensionsreformen, havde ved udgangen af året ca førtidspensionister som medlemmer. Ved udgangen af året udgjorde den samlede formue i SUPP mio. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på kr. pr. medlem. Det markedsmæssige afkast af SUPP-midlerne under ét blev 4,3 pct. før skat. I gennemsnit opnåede SUPP s kontohavere et afkast efter skat på 3,0 pct. 6 SP årsrapport 2007 Ledelsens beretning

7 SUPP-midlerne placeres i lighed med SP-midlerne individuelt med en risikoprofil, der modsvarer det enkelte medlems alder. Da SUPP-medlemmerne har en anden alderssammensætning end SP-kunderne, vil afkastet af de to porteføljer være forskellige. Det er grunden til, at afkastet af SUPP-porteføljen er lavere end afkastet af SP-porteføljen. ATP Invest i top ATP Invest opnåede en topplacering på Morningstars rangliste, Morningstar Rating TM. ATP Invest fik således 4,6 stjerner ultimo 2007 på baggrund af 14 bedømte fonde og blev dermed den højest placerede danske investeringsforening. Set i lyset af den meget betydelige turbulens, der har præget de finansielle markeder i årets første uger, forventer ATP s ledelse, at 2008 bliver et vanskeligt år. Følgevirkningerne af den finansielle krise, som tog fart i 2. halvår 2007, vil i sammen hæng med faldende vækst og stigende råvare priser sætte virksomhedernes indtjening og aktiekurser under pres. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at der er en betydelig risiko for, at det samlede afkast på aktiemarkederne i 2008 bliver negativt. På obligationsmarkederne forventer ATP positive, men begrænsede afkast. Forventninger til 2008 De gennemsnitlige administrationsomkostninger forventes at stige fra 26 kr. til 29 kr. pr. kunde, mens omkostningerne til investering forventes fastholdt på 6 kr. pr. kunde i gennemsnit. Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP SP årsrapport 2007 Ledelsens beretning 7

8 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2007 for SP. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hillerød, den 20. februar 2008 Direktion: Lars Rohde /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard bestyrelsesformand Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Harald Børsting Lizette Risgaard bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jørn Neergaard Larsen Bjørn Dahl Ingerlise Buck Kirsten Nissen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Pejter Søndergaard Lisbeth Lollike Sine Sunesen Bente Sorgenfrey bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Godkendt af repræsentantskabet. Hillerød, den 20. februar 2008 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand 8 SP årsrapport 2007 Regnskab

9 Intern revisions påtegning Intern revisions påtegning Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af lov om ATP og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod SP s rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af SP s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød, den 20. februar 2008 Peter Jochimsen Revisionschef SP årsrapport 2007 Regnskab 9

10 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i SP Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Ledelsens ansvar for årsrapporten Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød, den 20. februar 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mikael Sørensen statsautoriseret revisor 10 SP årsrapport 2007 Regnskab

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SP for 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. For at tilgodese regnskabslæserens behov for samlet regnskabsinformation, er en del af de oplysninger der kræves i henhold til IFRS indeholdt i ledelsesberetningen. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Ved udarbejdelse af årsrapporten opstiller ledelsen en række forudsætninger, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger. I note 1 er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af årsrapporten. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ændring af anvendt regnskabspraksis ATP har med virkning fra 1. januar 2007 implementeret IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger. IFRS 7 har ikke påvirket indregning og måling, og den anvendte regnskabspraksis er således uændret i forhold til sidste år. Den nye standard medfører alene ændringer i de afgivne noteoplysninger. Sammenligningstal i noterne er tilpasset Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er SP s funktionelle valuta og præsentationsvaluta. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og - tab medtages i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Transaktioner med nærtstående parter Ved samhandel mellem ATP koncernens virksomheder, sker afregningen på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale mellem ATP koncernens virksomheder. RESULTATOPGØRELSE Indregning af indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Gebyrer udgør den andel af bidragsindbetalingerne fra kontohaverne i SP, der anvendes til dækning af administrationsomkostninger. Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder årets renter af værdipapirer og udlån, indeksregulering af indeksobligationer, rentebetalinger vedrørende afledte finansielle instrumenter samt udbytte af kapitalandele med fradrag af udenlandske udbytteskatter. Kursreguleringer omfatter årets værdiregulering af kapitalandele, investeringsforeningsandele, obligationer og investeringsejendomme samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat består af årets aktuelle pensionsafkastskat, forskydning i udskudt pensionsafkastskat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Aktuelle pensionsafkastskatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel pensionsafkastskat indregnes i balancen som beregnet pensionsafkastskat reguleret for foreløbig betalt pensionsafkastskat. Udskudt pensionsafkastskat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte pensionsafkastskatteaktiver, herunder skatte- SP årsrapport 2007 Regnskab 11

12 værdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i pensionsafkastskat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudt pensionsafkastskat måles efter de gældende skatteregler og med de skattesatser, der forventes at være gældende, når den udskudte pensionsafkastskat forventes udløst som aktuel pensionsafkastskat. Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter består af den ændring i hensættelserne der relaterer sig til ændring i dagsværdien af investeringsaktiverne tilknyttet unit-linked kontrakter tilknyttet den SP samt den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Posten opgøres efter fradrag af pensionsafkastskat. Andre indtægter Andre indtægter omfatter gebyrer fra eksterne investeringsforeninger og fonde, der er tilknyttet SP s Folkebørs. BALANCE Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af finansielle aktiver indregnes på handelsdagen. Finansielle investeringsaktiver består primært af aktier, obligationer og investeringsforeningsandele. Finansielle investeringsaktiver indregnes første gang på indgåelsesdagen til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. For investeringsaktiver, der handles på en markedsplads, anvendes den offentligt tilgængelige markedskurs. For investeringer i kapitalandele hvor der ikke er et aktivt marked eller hvor der ikke er en officiel kurs på det enkelte papir, fastsætter SP dagsværdien på baggrund af seneste handelspris, enten i form af en kapitaludvidelsesrunde eller et delvist salg, på baggrund af værdien af sammenlignelige selskaber samt ved anvendelse af traditionelle værdiansættelsesmetoder. Dagsværdiansættelserne er SP mest objektive skøn over kapitalandelenes aktuelle dagsværdi, baseret på så entydige og ensartede retningslinier som muligt og i en vis udstrækning støttet af ledelsesmæssige skøn. Regulering af finansielle aktivers dagsværdi indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Der foreligger objektiv indikation på værdiforringelse af et tilgodehavende f.eks. når debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder, når debitor ikke overholder sin betalingspligt i henhold til kontrakt og aftale og når det er sandsynligt, at debitor vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion. Nedskrivning foretages på individuelt niveau. Nedskrivninger fratrækkes direkte i de aktivposter nedskrivningerne vedrører, mens periodens forskydninger i nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide midler indregnes og måles i balancen til nominel værdi. Bonuspotentiale Bonuspotentiale omfatter reguleringspuljen i SP. Reguleringspuljen anvendes til finansiering af ubalancer mellem SP s indtægter og omkostninger. Midler i reguleringspuljen tilhører alle kontohavere i SP. Hensættelser til unit-linked kontrakter Indestående vedrørende den Særlige Pensionsopsparing og den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister indeholder kontohaveres indbetalte bidrag med tillæg af årets afkasttilskrivning og med fradrag af de i året foretagne udbetalinger, arbejdsmarkedsbidrag samt medgåede administrationsomkostninger. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, gæld til tilknyttede og associerede selskaber, og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 12 SP årsrapport 2007 Regnskab

13 Resultatopgørelse for 2007 I mio. kr Note Gebyrer Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsteknisk resultat Andre indtægter 2 2 Årets resultat SP årsrapport 2007 Regnskab 13

14 Balance pr. 31. december 2007 I mio. kr Note AKTIVER 8,9 Investeringsforeningsandele Investeringsaktiver tilknyttet Unit-linked kontrakter Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende pensionsafkastskat Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Anfordringstilgodehavender Tilgodehavender og andre aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER 12 Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Hensættelser til Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Pensionsmæssige hensættelser i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og andre økonomiske forpligtelser 17 Nærtstående parter 18 Risikonote for SP 19 Kreditrisici 20 Likviditetsrisici 14 SP årsrapport 2007 Regnskab

15 Noter Note 1 Opsparingsordningerne SP og SUPP SP er en individuel opsparingsordning uden nogen form for indbygget garanti. Investeringsrisikoen i SP bæres af opsparerne selv. Den enkelte opsparers individuelle indestående opgøres til markedsværdi og påvirkes derfor af markedsudviklingen, positivt såvel som negativt. Det gælder ifølge sagens natur for de kunder, der benytter sig af det frie valg og selv vælger investeringsprofil. Men det gælder også for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP basiskunderne. Eventualposter Beslutninger vedrørende den regnskabsmæssige behandling af eventualaktiver og eventualforpligtigelser er baseret på en vurdering af det forventede udfald af det pågældende forhold. Såfremt det er sandsynligt at SP vil få en økonomisk fordel indregnes denne som et aktiv. Er det sandsynligt at SP må afgive økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen indregnes denne som en forpligtelse. Hvis det ikke er muligt at estimere et beløb med tilstrækkelig sikkerhed eller det ikke er muligt at vurdere udfaldet af en given sag, vil vi give oplysning om forholdet. Afgørelser i tilknytning til sådanne forhold kan i kommende regnskabsperioder medføre realiserede gevinster eller tab, der overstiger de indregnede beløb. ATP har med de nye regler fra 1. januar 2005 fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP, kan tilpasses den enkeltes alder. Note 4 Investeringsafkast SUPP administreres inden for rammerne af SP i opsparingsperioden, hvorefter indeståendet ved pensionering konverteres til en livsvarig pensionsret i ATPordningen. Det betyder, at SUPP-opsparerne selv bærer investeringsrisikoen i opsparingsperioden, hvorimod risikoen knyttet til udbetalingsperioden ligger i ATP-ordningen Note 2 Nye regnskabsstandarder IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for 2008 eller senere og som vurderes at være relevante for ATP: IFRS 8 Forretningssegmenter, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Der gennemføres en nærmere undersøgelse af, hvilke ændringer i segmentoplysningerne, den vil medføre. IASB har vedtaget følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som ikke er godkendt af EU pr. 31. december 2007 og som vurderes at være relevant for koncernen: Ændringer til IAS 1, som kræver en anden præsentation af koncernregnskabet. Følgende nye fortolkningsbidrag (IFRIC), der træder i kraft i ATPs førstkommende regnskabsår, er ikke relevante for koncernen: IFRIC 11 Koncerninterne transaktioner og egne aktier. Fortolkningen, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. marts 2007 eller senere, forventes ikke at have effekt på koncernens fremtidige resultat og egenkapital samt medføre væsentlige ændringer i oplysningerne i årsrapporten. IFRIC 12 Koncessionsaftaler, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. juli 2008 eller senere. IFRIC 14 Begrænsninger i IAS 19 ved indregning af nettoaktiver på afdækkede pensionsordninger, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. Følgende ændringer til regnskabsstandarder (IFRS), som ikke er godkendt af EU pr. 31. december 2007 og som ikke vurderes at være relevant for koncernen: Ændringer til IAS 23, som kræver at låneomkostninger indgår i kostprisen for aktiver med en længere produktionstid. Note 3 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater Ved udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med almindeligt gældende regnskabsprincipper er det nødvendigt, at ledelsen foretager skøn og opstiller forudsætninger, der påvirker de regnskabsmæssige rapporterede forhold. Ledelsen baserer sit skøn på erfaring samt en række andre forudsætninger, som det af ledelsen er vurderet at være rimelige under de givne omstændigheder. Ledelsen i SP anser følgende skøn og dertil hørende vurderinger for væsentlige for udarbejdelse af regnskabet. I mio. kr. Rente- Kurs- Rente- Kursindtægter og regule- indtægter og reguleudbytter mv. ringer udbytter mv. ringer Investeringsforeningsandele Øvrige Finansielle aktiver og forpligtelser ført som dagsværdi over resultatopgørelsen (valgt) Administrationsomkostninger vedr. Investeringsvirksomhed Investeringsafkast I mio. kr Note 5 Omkostninger Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Køb af administrative ydelser hos ATP Revisionshonorar: Samlede honorarer til revisorer (t.kr.) Heraf andre ydelser end revision (t.kr.) 91 0 Note 6 Pensionsafkastskat Aktuel pensionsafkastskat Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 0 0 Reguleringer vedrørende tidligere år 0 30 Pensionsafkastskat i alt Pensionsafkastskat af årets investeringsafkast kan forklares således: Investeringsafkast før pensionsafkastskat i følge Resultatopgørelse Beregnet 15% heraf Lempelse i hht. dobbeltbeskatningsoverenskomst 0 0 Negativ skat opstået i tidligere Pensionsafkastskatsindkomstår 0 0 Årets pensionsafkastskat Regulering vedrørende tidligere år 0 30 Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 0 0 Pensionsafkastskat i alt Andel af pensionsafkastskat, der er forfalden efter mere end et år 0 0 SP årsrapport 2007 Regnskab 15

16 I mio. kr I mio. kr Note 7 Andre indtægter Note 13 Hensættelser til Unit-linked kontrakter Gebyrer fra investeringsforeninger og fonde tilmeldt Folkebørsen 2 2 Andre indtægter i alt 2 2 Note 8 Investeringsforeningsandele Aktiefonde: Regnskabsmæssig værdi pr Obligationsfonde: Regnskabsmæssig værdi pr Saldo Indgåede bidrag 5 3 Årets kontoudbetalinger Flytninger til eksterne pensionsforvaltere Flytninger fra eksterne pensionsforvaltere 12 7 Udbetalingsrente 2 0 Gebyrer hævet hos kontohavere Afkast overført fra resultatopgørelse Øvrige reguleringer 1 0 Den særlige pensionsopsparing pr Blandede fonde: Regnskabsmæssig værdi pr Note 14 Hensættelse til Supplerende arbejdsmarkedspension I alt: Regnskabsmæssig værdi pr Note 9 Finansielle aktiver ført som dagsværdi over resultatopgørelsen (valgt) Saldo Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Administrationsomkostninger -8-6 Afkast overført fra resultatopgørelse Supplerende arbejdsmarkedspension pr Investeringsforeningsandele Regnskabsmæssig værdi pr Note 15 Anden gæld Note 10 Tilgodehavender Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Tilgodehavende pensionsafkastskat 54 0 Andre tilgodehavender Nedskrivninger, der er indeholdt i ovenstående tilgodehavender, har udviklet sig som følger: Nedskrivninger pr Nedskrivninger i året 0 0 Realiseret i året 0 0 Tilbageført 0 0 Nedskrivninger pr Note 11 Andre periodeafgrænsningsposter Forudbetalte løbende ydelser Andre periodeafgrænsningsposter i alt Skyldig pensionsafkastskat Uafviklede handler 17 0 Øvrig gæld Note 16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelse Der indgået aftale med ATP om levering af it-systemer på Note 17 Transaktioner med nærtstående parter Som nærtstående parter anses ATP Koncernen. SP har haft følgende transaktioner med nærtstående parter: I mio. kr Salg Køb Gæld Tilgode havende Arbejdsgivernes Tillægspension Transaktioner med nærtstående parter i alt SP s transaktioner med nærtstående parter afregnes på markedsbaseret vilkår eller omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale med ATP. Note 12 Bonuspotentiale Reguleringspulje: Saldo Regulering af tidligere års bidrag 0 4 Overført årets resultat Saldo SP årsrapport 2007 Regnskab

17 Note 18 Risikonote for SP SP-ordningen er en pensionsopsparing uden garantielementer. For ATP Koncernen indebærer SP-ordningen således ingen investeringsmæssige risici, idet investeringsmæssige tab og gevinster påvirker de enkelte kontohavere direkte. De risici, der beskrives her, er således kontohavernes risici. Ud over de lovgivningsmæssige rammer har ATP s bestyrelse fastsat risikorammer for de SP-midler, som ATP forvalter på vegne af kunderne. Den overordnede ramme er baseret på fordelingen af investeringerne på aktier og obligationer. Markedsrisici Fordelingen af investeringerne mellem aktier og obligationer er aldersafhængig med en høj aktieandel (60 pct.) for personer op til 45 år, hvorefter aktieandelen gradvist nedsættes til en lav aktieandel (20 pct.) ved en alder på 65 år. Bestyrelsen har fastsat udsvingsrammer for aktieandelen samt fastsat rammer for renterisikoen på obligationsporteføljen. SP-midlerne er investeret i 3 ATP investeringsforeninger med risikoprofil svarende til lav, mellem og høj risiko, og den aldersbetingede aktieandel opnås for den enkelte ved en fordeling af den enkelte kontohavers SP-formue mellem disse 3 investeringsforeninger. Den faktiske obligations- og aktieandel samt det af bestyrelsen fastsatte benchmark-mål er vist i tabel 1 og 2. Obligationsandel i ATP Invest Basis pr Investerings- Markeds- Obligations- Benchmark Faktisk Bestyrelsesforening værdi andel afvigelse fastsat udsvingsramme Mio. kr. Pct. Pct. Pct.-point Pct.-point Aktieandel i ATP Invest Basis pr Investerings- Markeds- Obligations- Benchmark Faktisk Bestyrelsesforening værdi andel afvigelse fastsat udsvingsramme Mio. kr. Pct. Pct. Pct.-point Pct.-point ATP Invest Basis Lav Risiko ,6 20-0,4 +/- 10 ATP Invest Basis Mellem Risiko ,3 40 0,3 +/- 10 ATP Invest Basis Høj risiko ,1 60 1,1 +/- 10 Man kan ikke tale om en samlet SP-markedsrisiko, men derimod den enkelte kontohavers SP-markedsrisiko, som afhænger af porteføljesammensætningen mellem aktier og obligationer, som igen afhænger af kontohaverens alder. Kreditrisici Som en konsekvens af investeringen af SP-midlerne i finansielle instrumenter er der kreditrisici forbundet med SP. Disse risici vurderes at være beskedne, da kreditrisikoen i SP skyldes investeringer i realkreditobligationer samt likvide indeståender i pengeinstitutter. Valutarisici Valutarisici i SP afdækkes som hovedregel over i danske kroner og euro. Der er dog en ramme for valutaeksponering mod øvrige valutaer, som tager højde for, at afdækningen ikke er helt præcis, og at det kan være uhensigtsmæssigt at afdække nogle valutaer. Valutaeksponering over for Emerging Markets afdækkes som hovedregel ikke. ATP Invest Basis Lav Risiko ,4 80 0,4 +/- 10 ATP Invest Basis Mellem Risiko ,7 60-0,3 +/- 10 Valutaeksponeringen i SP pr Valuta Valutaeksponering Mio.kr. Pct. af investeringsaktiverne ATP Invest Basis Høj risiko ,9 40-1,1 +/- 10 Euro ,6 Amerikanske dollar 492 0,9 Engelske pund 369 0,7 Øvrige valutaer totalt ,5 1) Inkluderer ikke Emerging markets, som udgør mio. kr. per SP årsrapport 2007 Regnskab 17

18 I mio. kr Note 19 Kreditrisici SP s kreditrisici knytter sig til tilgodehavender og likvide beholdninger. Den maksimale kreditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. SP s krediteksponering er sammensat af udvalgte balanceposter: Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Tilgodehavende pensionsafkastskat 54 0 Andre tilgodehavender 0 1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender I alt I SP s tilgodehavender indgår der pr. 31. december tilgodehavender som var overforfaldne, men ikke nedskrevet, som følger: Forfaldsperiode: Op til 30 dage 0 0 Mellem 30 og 90 dage 0 0 Over 90 dage Note 20 Likviditetsrisici Likviditetsrisikoen er risikoen for, at SP ikke kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Likviditetsstyringen i SP foregår ved en løbende overvågning og styring af SP s likviditetsrisiko, bl.a. gennem udarbejdelse af løbende likviditetsbudgetter. Det primære formål med likviditetsstyringen er at sikre, at SP har en likviditetsbuffer, som er tilstrækkelig til, at SP kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser Investeringsforeningsandele Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender I alt Finansielle forpligtelser 2007 Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig pensionsafkastskat Anden gæld I alt Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig pensionsafkastskat Anden gæld I alt Likviditetsrisikoen er primært knyttet til betaling af pensionsafkastskat. Pensionsafkastskatten afregnes to gange årligt med en aconto i december og endelig afregning året efter i juli. I forbindelse med opgørelse og afregning af pensionsafkastskatten sikres det, at der er tilstrækkelig likviditet bl.a. ved salg af finansielle aktiver. SP s likviditetsreserve består af likvide midler og øvrige finansielle aktiver og uudnyttede kreditfaciliteter. I nedenstående tabel opdeles SP s finansielle aktiver og forpligtelser efter kontraktligt forfaldstidspunkt. Finansielle aktiver år 1-5 år 6-15 år år Over 20 år I alt Investeringsforeningsandele Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende pensionsafkastskat Andre tilgodehavender Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender I alt SP årsrapport 2007 Regnskab

19 Specifikation af aktiver Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Markedsværdi Netto Afkast i pct. p.a. mio. kr. investering før pensions- Primo Ultimo mio. kr. afkastskat Børsnoterede danske kapitalandele ,5 Unoterede danske kapitalandele Udenlandske kapitalandele ,4 Øvrige kapitalandele i alt ,2 Nominelle obligationer i DKK ,6 Obligationer i alt ,6 Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsaktiver i alt ,6 I henhold til bekendtgørelsen er aktiver i ATP Invest klassificeret i overensstemmelse med Investeringsforeningernes investeringssammensætning. SP årsrapport 2007 Regnskab 19

20 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Anciennitet: indtrådt i 2002 Direktør for Socialforskningsinstituttet Formand for bestyrelsen i Lønmodtagernes Garantifond Formand for bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Arbejdsgiverrepræsentanter Formand Jørgen Vorsholt Anciennitet: indtrådt i 2002 Formand for Dansk Arbejdsgiverforening Formand for bestyrelsen for Bygteq it a/s Formand for Brøndum Holding Medlem af bestyrelsen for Brøndum A/S Medlem af bestyrelsen for FIH Erhvervsbank A/S Direktør Kim Graugaard Anciennitet: indtrådt i 2003 Direktør i Dansk Industri Medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening Medlem af bestyrelsen for Industriens Pension Medlem af Infrastrukturkommissionen Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Anciennitet: indtrådt i 1996 Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Formand for Nordic Employers Mutual Insurance Association Næstformand for bestyrelsen for PFA Pension Medlem af bestyrelsen for P. Neergård Holding ApS 1. Viceborgmester Bjørn Dahl Anciennitet: indtrådt i 2006 Gårdejer Pejter Søndergaard Anciennitet: indtrådt i 2007 Formand for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Formand for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Medlem af bestyrelsen for Arla Foods Direktør Lisbeth Lollike Anciennitet: indtrådt 2001 Direktør for Personalestyrelsen Formand for bestyrelsen for Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling Næstformand for bestyrelsen for Danmarks Forvaltningshøjskole Lønmodtagerrepræsentanter Formand Harald Børsting Anciennitet: indtrådt i 2007 Formand for Landsorganisationen i Danmark Formand for bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Næstformand i bestyrelsen for LO-Plus Næstformand Lizette Risgaard Anciennitet: indtrådt i 2007 Næstformand for Landsorganisationen i Danmark Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Afdelingsleder Ingerlise Buck Anciennitet: indtrådt i 1995 Afdelingsleder i LO Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Forbundsformand Kirsten Nissen Anciennitet: indtrådt i 2007 Forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund Formand for Pensionskassernes Projektselskab A/S Næstformand i Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger Medlem af bestyrelsen i PKA A/S Medlem af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen i Danmarks Nationalbank Medlem af bestyrelsen i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Medlem af bestyrelsen i Tidsskriftet VERA Formand Sine Sunesen Anciennitet: indtrådt i 2004 Formand for Akademikernes Centralorganisation Formand for Akademikernes Arbejdsløshedskasse Formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Næstformand for Lån & Spar Bank A/S Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Formand Bente Sorgenfrey Anciennitet: indtrådt i 2004 Formand for FTF Næstformand i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Næstformand i Fåmandsforeningen LD Bestyrelsesmedlem i Lån & Spar Bank A/S Bestyrelsesmedlem i RUNA forsikring Bestyrelsens medlemmer sidder i bestyrelsen i perioder af 3 år - bestyrelsesmedlemmerne udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. 20 SP årsrapport 2007 Regnskab

21 Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax:

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Årsrapport 2011. Barsel.dk

Årsrapport 2011. Barsel.dk Årsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Codan Ejendomme II A/S

Codan Ejendomme II A/S Codan Ejendomme II A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04/2013 Vivian Lund Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Real Estate. Side 1 af 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Den 4.

Årsrapport 2014. ATP Real Estate. Side 1 af 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Den 4. ATP Real Estate GP ApS Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 4. februar 2015 ATP Real Estate GP ApS Cvr nr. 29 83 80 46 Årsrapport for perioden

Læs mere

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 28 67 41 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/4 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december 2013)

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december 2013) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere