Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Birthe Madsen Direktør Henrik Thorlacius-Ussing Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiver foreninger Gårdejer Pejter Søndergaard Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Danske Regioner Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening 1. Viceborgmester Bjørn Dahl 1. Viceborgmester Jørgen Glenthøj Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Harald Børsting Næstformand Lizette Risgaard Afdelingsleder Ingerlise Buck Forbundsformand Ole Wehlast Forbundsformand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Arne Johansen Fhv. Forbundsformand John Dahl Næstformand Mona Strib Forbundsformand Kirsten Nissen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Allan Bang Formand Bente Sorgenfrey Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen Bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Bjørn Dahl Pejter Søndergaard Lisbeth Lollike Harald Børsting Lizette Risgaard Ingerlise Buck Kirsten Nissen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Harald Børsting Daglig ledelse Direktør Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen: Lilian Mogensen, Kundeservice, Forretningsudvikling, HR og Intern Service; Bjarne Graven Larsen, Fonds og Aktuariat; Lars Damgaard Sørensen, Økonomi og IT Ansvarshavende aktuar Chresten Dengsøe ATP s Ankenævn Ved Stranden København K 2 SP årsrapport 2007

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Påtegninger 8 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter 15 Specifikation af aktiver 19 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 20 SP årsrapport

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer Pensionsydelser Investeringsafkast Pensionsmæssige driftsomkostninger Pensionsteknisk resultat Årets resultat Pensionsmæssige hensættelser Aktiver i alt Kontohavere (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 4,6 10,9 16,6 9,3 12,7 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 3,9 9,2 14,1 7,9 10,9 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag ,5 Omkostningsprocent af hensættelser 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 Omkostninger pr. kontohaver (i kr.) Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) blev pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i 2004, 2005, 2006, 2007 og Administrationsomkostninger og kurtage er fra 2004 opkrævet som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. SP fik i 2005 ny regnskabsbekendtgørelse, der foreskriver, at SP s regnskab skal aflægges som en såkaldt unit-linked ordning. Det betyder bl.a., at bidragsindtægter og pensionsudbetalinger indregnes direkte i regnskabsposten Hensættelser til unit-linked kontrakter under balancen. Sammenligningstallene for 2004 er tilrettet i overensstemmelse hermed - det har ikke været muligt at tilrette SP årsrapport 2007 Femårsoversigt

5 Ledelsens beretning Årets resultat Det markedsmæssige afkast af SP-porteføljen under ét blev mio. kr. før skat svarende til 4,6 pct. Investeringsresultatet er primært båret af aktiekursgevinster i de investerings foreninger under ATP Invest, som SP-midlerne helt over vejende er placeret i. Ledelsen er tilfreds med resultatet. SP s regnskabsmæssige resultat blev 74 mio. kr. efter omkostninger og efter overførsel af årets nettoafkast til kundernes konti. Det regnskabsmæssige resultat består i alt væsentligt af følgende to poster: investeringsafkastet efter skat på mio. kr. og den heraf muliggjorte forøgelse af kundernes inde stående med i alt mio. kr. Øvrige poster er gebyrindtægter, administrationsomkostninger og andre indtægter på henholdsvis 90, 82 og 2 mio. kr. Af de mio. kr., der er overført til kundernes indestående, vedrører mio. kr. SP-kunderne. De resterende 29 mio. kr. er overført til SUPP-kunderne. Ved årsskiftet udgjorde kundernes samlede indestående i SP 52,6 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig saldo på kr. pr. konto. Fortsat suspension af indbetalinger Folketinget besluttede i oktober 2007 at suspendere indbetalingen af SP-bidrag endnu 1 år. Beslutningen indebærer, at SP-ordningen for 5. år i træk er uden indbetalinger, ligesom der fortsat hersker uvished om ordningens fremtid. Frit valg i SP Der blev indført frit valg i SP i Kunderne har siden da haft mulighed for at vælge mellem tre alternativer: Fortsat forvaltning af indeståendet hos ATP Individuel placering af indeståendet via puljevalg på F o l k eb ø r s e n Flytning af indeståendet til en anden pensionsforvalter. Interessen for individuel placering af indeståendet har ikke været stor. Året 2007 bragte ikke væsentligt mere trafik på Folkebørsen, og med fortsat bidragssuspension kan der næppe i 2008 forventes stigning af betydning. Ved udgangen af 2006 havde knap SP-kontohavere handlet på Folkebørsen. Ved udgangen af 2007 var tallet blot vokset til ca Efter 3 år med frit valg har under 0,3 pct. af SP s 3 mio. kontohavere udnyttet mulighederne for puljevalg på Folkebørsen. I 2007 flyttede godt kontohavere deres SP-indestående. Dermed har ca kontohavere siden 1. januar 2005 trukket deres indestående ud og overladt forvaltningen til en anden forvalter end ATP. Knap 93 pct. af samtlige SPkonti forvaltes af ATP. SP årsrapport 2007 Ledelsens beretning 5

6 Kontohavere Indestående og ind- og udbetalinger i 2007 Aldersafhængigt afkast Medlemmer primo Afgang - pensionerede døde flyttede Medlemmer ultimo I alt Gns. mio. kr. antal kr. Indbetalinger (reg. vedr. tidligere år) Udbetalinger i alt løbende alderspensioner alderspensioner som engangsbeløb udbetalinger til dødsboer Fraflyttede indeståender Afkast efter skat pct. Under 46 år 3,8 50 år 3,5 60 år 3,1 Gennemsnit 3,5 Samlet indestående ultimo Afkastet i 2007 SP-porteføljen består af: SP-midler placeret af ATP SP-midler placeret af kunderne selv SUPP-midler indbetalt af førtidspensionister og placeret af ATP. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne i alt 97,5 pct. af den samlede portefølje placeres således, at risikoen tilpasses den enkeltes alder. For kunder op til 45 år placeres ca. 60 pct. i aktier og ca. 40 pct. i obligationer. For kunder over 65 år placeres ca. 20 pct. i aktier og ca. 80 pct. i obligationer, og for kunderne mellem 45 og 65 år nedtrappes aktieandelen jævnt fra ca. 60 pct. til ca. 20 pct. 3 afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på ca. 60 pct., og derfor placeres indeståendet hos kunder under 46 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 år i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er ca. 20 pct. Indeståender hos kunderne mellem 46 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på ca. 40 pct., og en aldersafhængig andel i en af de 2 øvrige afdelinger. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne, op nåede 4,6 pct. i afkast før skat. Eftersom aktieafkastet i 2007 var højere end obligationsafkastet, har kunder med høje aktieandele fået et højere afkast end kunder med lave aktieandele. I gennemsnit opnåede de kunder, der lader ATP forvalte deres SP-opsparing, et afkast efter skat på 3,5 pct. SP-midlerne, som kunderne selv placerede via Folkebørsen, opnåede under ét et afkast på 16,8 pct. før skat. Det høje afkast afspejler, at valgkunderne overvejende har valgt aktiebaserede fonde. I gennemsnit opnåede valgkunderne et afkast efter skat på 14,8 pct. SUPP Inden for rammerne af SP administrerer ATP den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP). Ordningen, der kom til verden i 2003 i forbindelse med førtidspensionsreformen, havde ved udgangen af året ca førtidspensionister som medlemmer. Ved udgangen af året udgjorde den samlede formue i SUPP mio. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på kr. pr. medlem. Det markedsmæssige afkast af SUPP-midlerne under ét blev 4,3 pct. før skat. I gennemsnit opnåede SUPP s kontohavere et afkast efter skat på 3,0 pct. 6 SP årsrapport 2007 Ledelsens beretning

7 SUPP-midlerne placeres i lighed med SP-midlerne individuelt med en risikoprofil, der modsvarer det enkelte medlems alder. Da SUPP-medlemmerne har en anden alderssammensætning end SP-kunderne, vil afkastet af de to porteføljer være forskellige. Det er grunden til, at afkastet af SUPP-porteføljen er lavere end afkastet af SP-porteføljen. ATP Invest i top ATP Invest opnåede en topplacering på Morningstars rangliste, Morningstar Rating TM. ATP Invest fik således 4,6 stjerner ultimo 2007 på baggrund af 14 bedømte fonde og blev dermed den højest placerede danske investeringsforening. Set i lyset af den meget betydelige turbulens, der har præget de finansielle markeder i årets første uger, forventer ATP s ledelse, at 2008 bliver et vanskeligt år. Følgevirkningerne af den finansielle krise, som tog fart i 2. halvår 2007, vil i sammen hæng med faldende vækst og stigende råvare priser sætte virksomhedernes indtjening og aktiekurser under pres. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at der er en betydelig risiko for, at det samlede afkast på aktiemarkederne i 2008 bliver negativt. På obligationsmarkederne forventer ATP positive, men begrænsede afkast. Forventninger til 2008 De gennemsnitlige administrationsomkostninger forventes at stige fra 26 kr. til 29 kr. pr. kunde, mens omkostningerne til investering forventes fastholdt på 6 kr. pr. kunde i gennemsnit. Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP SP årsrapport 2007 Ledelsens beretning 7

8 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2007 for SP. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hillerød, den 20. februar 2008 Direktion: Lars Rohde /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard bestyrelsesformand Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Harald Børsting Lizette Risgaard bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jørn Neergaard Larsen Bjørn Dahl Ingerlise Buck Kirsten Nissen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Pejter Søndergaard Lisbeth Lollike Sine Sunesen Bente Sorgenfrey bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Godkendt af repræsentantskabet. Hillerød, den 20. februar 2008 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand 8 SP årsrapport 2007 Regnskab

9 Intern revisions påtegning Intern revisions påtegning Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af lov om ATP og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod SP s rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af SP s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød, den 20. februar 2008 Peter Jochimsen Revisionschef SP årsrapport 2007 Regnskab 9

10 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i SP Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Ledelsens ansvar for årsrapporten Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød, den 20. februar 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mikael Sørensen statsautoriseret revisor 10 SP årsrapport 2007 Regnskab

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SP for 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. For at tilgodese regnskabslæserens behov for samlet regnskabsinformation, er en del af de oplysninger der kræves i henhold til IFRS indeholdt i ledelsesberetningen. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Ved udarbejdelse af årsrapporten opstiller ledelsen en række forudsætninger, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger. I note 1 er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af årsrapporten. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ændring af anvendt regnskabspraksis ATP har med virkning fra 1. januar 2007 implementeret IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger. IFRS 7 har ikke påvirket indregning og måling, og den anvendte regnskabspraksis er således uændret i forhold til sidste år. Den nye standard medfører alene ændringer i de afgivne noteoplysninger. Sammenligningstal i noterne er tilpasset Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er SP s funktionelle valuta og præsentationsvaluta. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og - tab medtages i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Transaktioner med nærtstående parter Ved samhandel mellem ATP koncernens virksomheder, sker afregningen på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale mellem ATP koncernens virksomheder. RESULTATOPGØRELSE Indregning af indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Gebyrer udgør den andel af bidragsindbetalingerne fra kontohaverne i SP, der anvendes til dækning af administrationsomkostninger. Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder årets renter af værdipapirer og udlån, indeksregulering af indeksobligationer, rentebetalinger vedrørende afledte finansielle instrumenter samt udbytte af kapitalandele med fradrag af udenlandske udbytteskatter. Kursreguleringer omfatter årets værdiregulering af kapitalandele, investeringsforeningsandele, obligationer og investeringsejendomme samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat består af årets aktuelle pensionsafkastskat, forskydning i udskudt pensionsafkastskat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Aktuelle pensionsafkastskatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel pensionsafkastskat indregnes i balancen som beregnet pensionsafkastskat reguleret for foreløbig betalt pensionsafkastskat. Udskudt pensionsafkastskat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte pensionsafkastskatteaktiver, herunder skatte- SP årsrapport 2007 Regnskab 11

12 værdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i pensionsafkastskat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudt pensionsafkastskat måles efter de gældende skatteregler og med de skattesatser, der forventes at være gældende, når den udskudte pensionsafkastskat forventes udløst som aktuel pensionsafkastskat. Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter består af den ændring i hensættelserne der relaterer sig til ændring i dagsværdien af investeringsaktiverne tilknyttet unit-linked kontrakter tilknyttet den SP samt den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Posten opgøres efter fradrag af pensionsafkastskat. Andre indtægter Andre indtægter omfatter gebyrer fra eksterne investeringsforeninger og fonde, der er tilknyttet SP s Folkebørs. BALANCE Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af finansielle aktiver indregnes på handelsdagen. Finansielle investeringsaktiver består primært af aktier, obligationer og investeringsforeningsandele. Finansielle investeringsaktiver indregnes første gang på indgåelsesdagen til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. For investeringsaktiver, der handles på en markedsplads, anvendes den offentligt tilgængelige markedskurs. For investeringer i kapitalandele hvor der ikke er et aktivt marked eller hvor der ikke er en officiel kurs på det enkelte papir, fastsætter SP dagsværdien på baggrund af seneste handelspris, enten i form af en kapitaludvidelsesrunde eller et delvist salg, på baggrund af værdien af sammenlignelige selskaber samt ved anvendelse af traditionelle værdiansættelsesmetoder. Dagsværdiansættelserne er SP mest objektive skøn over kapitalandelenes aktuelle dagsværdi, baseret på så entydige og ensartede retningslinier som muligt og i en vis udstrækning støttet af ledelsesmæssige skøn. Regulering af finansielle aktivers dagsværdi indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Der foreligger objektiv indikation på værdiforringelse af et tilgodehavende f.eks. når debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder, når debitor ikke overholder sin betalingspligt i henhold til kontrakt og aftale og når det er sandsynligt, at debitor vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion. Nedskrivning foretages på individuelt niveau. Nedskrivninger fratrækkes direkte i de aktivposter nedskrivningerne vedrører, mens periodens forskydninger i nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide midler indregnes og måles i balancen til nominel værdi. Bonuspotentiale Bonuspotentiale omfatter reguleringspuljen i SP. Reguleringspuljen anvendes til finansiering af ubalancer mellem SP s indtægter og omkostninger. Midler i reguleringspuljen tilhører alle kontohavere i SP. Hensættelser til unit-linked kontrakter Indestående vedrørende den Særlige Pensionsopsparing og den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister indeholder kontohaveres indbetalte bidrag med tillæg af årets afkasttilskrivning og med fradrag af de i året foretagne udbetalinger, arbejdsmarkedsbidrag samt medgåede administrationsomkostninger. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, gæld til tilknyttede og associerede selskaber, og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 12 SP årsrapport 2007 Regnskab

13 Resultatopgørelse for 2007 I mio. kr Note Gebyrer Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsteknisk resultat Andre indtægter 2 2 Årets resultat SP årsrapport 2007 Regnskab 13

14 Balance pr. 31. december 2007 I mio. kr Note AKTIVER 8,9 Investeringsforeningsandele Investeringsaktiver tilknyttet Unit-linked kontrakter Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende pensionsafkastskat Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Anfordringstilgodehavender Tilgodehavender og andre aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER 12 Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Hensættelser til Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Pensionsmæssige hensættelser i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og andre økonomiske forpligtelser 17 Nærtstående parter 18 Risikonote for SP 19 Kreditrisici 20 Likviditetsrisici 14 SP årsrapport 2007 Regnskab

15 Noter Note 1 Opsparingsordningerne SP og SUPP SP er en individuel opsparingsordning uden nogen form for indbygget garanti. Investeringsrisikoen i SP bæres af opsparerne selv. Den enkelte opsparers individuelle indestående opgøres til markedsværdi og påvirkes derfor af markedsudviklingen, positivt såvel som negativt. Det gælder ifølge sagens natur for de kunder, der benytter sig af det frie valg og selv vælger investeringsprofil. Men det gælder også for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP basiskunderne. Eventualposter Beslutninger vedrørende den regnskabsmæssige behandling af eventualaktiver og eventualforpligtigelser er baseret på en vurdering af det forventede udfald af det pågældende forhold. Såfremt det er sandsynligt at SP vil få en økonomisk fordel indregnes denne som et aktiv. Er det sandsynligt at SP må afgive økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen indregnes denne som en forpligtelse. Hvis det ikke er muligt at estimere et beløb med tilstrækkelig sikkerhed eller det ikke er muligt at vurdere udfaldet af en given sag, vil vi give oplysning om forholdet. Afgørelser i tilknytning til sådanne forhold kan i kommende regnskabsperioder medføre realiserede gevinster eller tab, der overstiger de indregnede beløb. ATP har med de nye regler fra 1. januar 2005 fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP, kan tilpasses den enkeltes alder. Note 4 Investeringsafkast SUPP administreres inden for rammerne af SP i opsparingsperioden, hvorefter indeståendet ved pensionering konverteres til en livsvarig pensionsret i ATPordningen. Det betyder, at SUPP-opsparerne selv bærer investeringsrisikoen i opsparingsperioden, hvorimod risikoen knyttet til udbetalingsperioden ligger i ATP-ordningen Note 2 Nye regnskabsstandarder IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for 2008 eller senere og som vurderes at være relevante for ATP: IFRS 8 Forretningssegmenter, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Der gennemføres en nærmere undersøgelse af, hvilke ændringer i segmentoplysningerne, den vil medføre. IASB har vedtaget følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som ikke er godkendt af EU pr. 31. december 2007 og som vurderes at være relevant for koncernen: Ændringer til IAS 1, som kræver en anden præsentation af koncernregnskabet. Følgende nye fortolkningsbidrag (IFRIC), der træder i kraft i ATPs førstkommende regnskabsår, er ikke relevante for koncernen: IFRIC 11 Koncerninterne transaktioner og egne aktier. Fortolkningen, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. marts 2007 eller senere, forventes ikke at have effekt på koncernens fremtidige resultat og egenkapital samt medføre væsentlige ændringer i oplysningerne i årsrapporten. IFRIC 12 Koncessionsaftaler, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. juli 2008 eller senere. IFRIC 14 Begrænsninger i IAS 19 ved indregning af nettoaktiver på afdækkede pensionsordninger, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. Følgende ændringer til regnskabsstandarder (IFRS), som ikke er godkendt af EU pr. 31. december 2007 og som ikke vurderes at være relevant for koncernen: Ændringer til IAS 23, som kræver at låneomkostninger indgår i kostprisen for aktiver med en længere produktionstid. Note 3 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater Ved udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med almindeligt gældende regnskabsprincipper er det nødvendigt, at ledelsen foretager skøn og opstiller forudsætninger, der påvirker de regnskabsmæssige rapporterede forhold. Ledelsen baserer sit skøn på erfaring samt en række andre forudsætninger, som det af ledelsen er vurderet at være rimelige under de givne omstændigheder. Ledelsen i SP anser følgende skøn og dertil hørende vurderinger for væsentlige for udarbejdelse af regnskabet. I mio. kr. Rente- Kurs- Rente- Kursindtægter og regule- indtægter og reguleudbytter mv. ringer udbytter mv. ringer Investeringsforeningsandele Øvrige Finansielle aktiver og forpligtelser ført som dagsværdi over resultatopgørelsen (valgt) Administrationsomkostninger vedr. Investeringsvirksomhed Investeringsafkast I mio. kr Note 5 Omkostninger Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Køb af administrative ydelser hos ATP Revisionshonorar: Samlede honorarer til revisorer (t.kr.) Heraf andre ydelser end revision (t.kr.) 91 0 Note 6 Pensionsafkastskat Aktuel pensionsafkastskat Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 0 0 Reguleringer vedrørende tidligere år 0 30 Pensionsafkastskat i alt Pensionsafkastskat af årets investeringsafkast kan forklares således: Investeringsafkast før pensionsafkastskat i følge Resultatopgørelse Beregnet 15% heraf Lempelse i hht. dobbeltbeskatningsoverenskomst 0 0 Negativ skat opstået i tidligere Pensionsafkastskatsindkomstår 0 0 Årets pensionsafkastskat Regulering vedrørende tidligere år 0 30 Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 0 0 Pensionsafkastskat i alt Andel af pensionsafkastskat, der er forfalden efter mere end et år 0 0 SP årsrapport 2007 Regnskab 15

16 I mio. kr I mio. kr Note 7 Andre indtægter Note 13 Hensættelser til Unit-linked kontrakter Gebyrer fra investeringsforeninger og fonde tilmeldt Folkebørsen 2 2 Andre indtægter i alt 2 2 Note 8 Investeringsforeningsandele Aktiefonde: Regnskabsmæssig værdi pr Obligationsfonde: Regnskabsmæssig værdi pr Saldo Indgåede bidrag 5 3 Årets kontoudbetalinger Flytninger til eksterne pensionsforvaltere Flytninger fra eksterne pensionsforvaltere 12 7 Udbetalingsrente 2 0 Gebyrer hævet hos kontohavere Afkast overført fra resultatopgørelse Øvrige reguleringer 1 0 Den særlige pensionsopsparing pr Blandede fonde: Regnskabsmæssig værdi pr Note 14 Hensættelse til Supplerende arbejdsmarkedspension I alt: Regnskabsmæssig værdi pr Note 9 Finansielle aktiver ført som dagsværdi over resultatopgørelsen (valgt) Saldo Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Administrationsomkostninger -8-6 Afkast overført fra resultatopgørelse Supplerende arbejdsmarkedspension pr Investeringsforeningsandele Regnskabsmæssig værdi pr Note 15 Anden gæld Note 10 Tilgodehavender Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Tilgodehavende pensionsafkastskat 54 0 Andre tilgodehavender Nedskrivninger, der er indeholdt i ovenstående tilgodehavender, har udviklet sig som følger: Nedskrivninger pr Nedskrivninger i året 0 0 Realiseret i året 0 0 Tilbageført 0 0 Nedskrivninger pr Note 11 Andre periodeafgrænsningsposter Forudbetalte løbende ydelser Andre periodeafgrænsningsposter i alt Skyldig pensionsafkastskat Uafviklede handler 17 0 Øvrig gæld Note 16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelse Der indgået aftale med ATP om levering af it-systemer på Note 17 Transaktioner med nærtstående parter Som nærtstående parter anses ATP Koncernen. SP har haft følgende transaktioner med nærtstående parter: I mio. kr Salg Køb Gæld Tilgode havende Arbejdsgivernes Tillægspension Transaktioner med nærtstående parter i alt SP s transaktioner med nærtstående parter afregnes på markedsbaseret vilkår eller omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale med ATP. Note 12 Bonuspotentiale Reguleringspulje: Saldo Regulering af tidligere års bidrag 0 4 Overført årets resultat Saldo SP årsrapport 2007 Regnskab

17 Note 18 Risikonote for SP SP-ordningen er en pensionsopsparing uden garantielementer. For ATP Koncernen indebærer SP-ordningen således ingen investeringsmæssige risici, idet investeringsmæssige tab og gevinster påvirker de enkelte kontohavere direkte. De risici, der beskrives her, er således kontohavernes risici. Ud over de lovgivningsmæssige rammer har ATP s bestyrelse fastsat risikorammer for de SP-midler, som ATP forvalter på vegne af kunderne. Den overordnede ramme er baseret på fordelingen af investeringerne på aktier og obligationer. Markedsrisici Fordelingen af investeringerne mellem aktier og obligationer er aldersafhængig med en høj aktieandel (60 pct.) for personer op til 45 år, hvorefter aktieandelen gradvist nedsættes til en lav aktieandel (20 pct.) ved en alder på 65 år. Bestyrelsen har fastsat udsvingsrammer for aktieandelen samt fastsat rammer for renterisikoen på obligationsporteføljen. SP-midlerne er investeret i 3 ATP investeringsforeninger med risikoprofil svarende til lav, mellem og høj risiko, og den aldersbetingede aktieandel opnås for den enkelte ved en fordeling af den enkelte kontohavers SP-formue mellem disse 3 investeringsforeninger. Den faktiske obligations- og aktieandel samt det af bestyrelsen fastsatte benchmark-mål er vist i tabel 1 og 2. Obligationsandel i ATP Invest Basis pr Investerings- Markeds- Obligations- Benchmark Faktisk Bestyrelsesforening værdi andel afvigelse fastsat udsvingsramme Mio. kr. Pct. Pct. Pct.-point Pct.-point Aktieandel i ATP Invest Basis pr Investerings- Markeds- Obligations- Benchmark Faktisk Bestyrelsesforening værdi andel afvigelse fastsat udsvingsramme Mio. kr. Pct. Pct. Pct.-point Pct.-point ATP Invest Basis Lav Risiko ,6 20-0,4 +/- 10 ATP Invest Basis Mellem Risiko ,3 40 0,3 +/- 10 ATP Invest Basis Høj risiko ,1 60 1,1 +/- 10 Man kan ikke tale om en samlet SP-markedsrisiko, men derimod den enkelte kontohavers SP-markedsrisiko, som afhænger af porteføljesammensætningen mellem aktier og obligationer, som igen afhænger af kontohaverens alder. Kreditrisici Som en konsekvens af investeringen af SP-midlerne i finansielle instrumenter er der kreditrisici forbundet med SP. Disse risici vurderes at være beskedne, da kreditrisikoen i SP skyldes investeringer i realkreditobligationer samt likvide indeståender i pengeinstitutter. Valutarisici Valutarisici i SP afdækkes som hovedregel over i danske kroner og euro. Der er dog en ramme for valutaeksponering mod øvrige valutaer, som tager højde for, at afdækningen ikke er helt præcis, og at det kan være uhensigtsmæssigt at afdække nogle valutaer. Valutaeksponering over for Emerging Markets afdækkes som hovedregel ikke. ATP Invest Basis Lav Risiko ,4 80 0,4 +/- 10 ATP Invest Basis Mellem Risiko ,7 60-0,3 +/- 10 Valutaeksponeringen i SP pr Valuta Valutaeksponering Mio.kr. Pct. af investeringsaktiverne ATP Invest Basis Høj risiko ,9 40-1,1 +/- 10 Euro ,6 Amerikanske dollar 492 0,9 Engelske pund 369 0,7 Øvrige valutaer totalt ,5 1) Inkluderer ikke Emerging markets, som udgør mio. kr. per SP årsrapport 2007 Regnskab 17

18 I mio. kr Note 19 Kreditrisici SP s kreditrisici knytter sig til tilgodehavender og likvide beholdninger. Den maksimale kreditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. SP s krediteksponering er sammensat af udvalgte balanceposter: Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Tilgodehavende pensionsafkastskat 54 0 Andre tilgodehavender 0 1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender I alt I SP s tilgodehavender indgår der pr. 31. december tilgodehavender som var overforfaldne, men ikke nedskrevet, som følger: Forfaldsperiode: Op til 30 dage 0 0 Mellem 30 og 90 dage 0 0 Over 90 dage Note 20 Likviditetsrisici Likviditetsrisikoen er risikoen for, at SP ikke kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Likviditetsstyringen i SP foregår ved en løbende overvågning og styring af SP s likviditetsrisiko, bl.a. gennem udarbejdelse af løbende likviditetsbudgetter. Det primære formål med likviditetsstyringen er at sikre, at SP har en likviditetsbuffer, som er tilstrækkelig til, at SP kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser Investeringsforeningsandele Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender I alt Finansielle forpligtelser 2007 Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig pensionsafkastskat Anden gæld I alt Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig pensionsafkastskat Anden gæld I alt Likviditetsrisikoen er primært knyttet til betaling af pensionsafkastskat. Pensionsafkastskatten afregnes to gange årligt med en aconto i december og endelig afregning året efter i juli. I forbindelse med opgørelse og afregning af pensionsafkastskatten sikres det, at der er tilstrækkelig likviditet bl.a. ved salg af finansielle aktiver. SP s likviditetsreserve består af likvide midler og øvrige finansielle aktiver og uudnyttede kreditfaciliteter. I nedenstående tabel opdeles SP s finansielle aktiver og forpligtelser efter kontraktligt forfaldstidspunkt. Finansielle aktiver år 1-5 år 6-15 år år Over 20 år I alt Investeringsforeningsandele Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende pensionsafkastskat Andre tilgodehavender Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender I alt SP årsrapport 2007 Regnskab

19 Specifikation af aktiver Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Markedsværdi Netto Afkast i pct. p.a. mio. kr. investering før pensions- Primo Ultimo mio. kr. afkastskat Børsnoterede danske kapitalandele ,5 Unoterede danske kapitalandele Udenlandske kapitalandele ,4 Øvrige kapitalandele i alt ,2 Nominelle obligationer i DKK ,6 Obligationer i alt ,6 Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsaktiver i alt ,6 I henhold til bekendtgørelsen er aktiver i ATP Invest klassificeret i overensstemmelse med Investeringsforeningernes investeringssammensætning. SP årsrapport 2007 Regnskab 19

20 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Anciennitet: indtrådt i 2002 Direktør for Socialforskningsinstituttet Formand for bestyrelsen i Lønmodtagernes Garantifond Formand for bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Arbejdsgiverrepræsentanter Formand Jørgen Vorsholt Anciennitet: indtrådt i 2002 Formand for Dansk Arbejdsgiverforening Formand for bestyrelsen for Bygteq it a/s Formand for Brøndum Holding Medlem af bestyrelsen for Brøndum A/S Medlem af bestyrelsen for FIH Erhvervsbank A/S Direktør Kim Graugaard Anciennitet: indtrådt i 2003 Direktør i Dansk Industri Medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening Medlem af bestyrelsen for Industriens Pension Medlem af Infrastrukturkommissionen Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Anciennitet: indtrådt i 1996 Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Formand for Nordic Employers Mutual Insurance Association Næstformand for bestyrelsen for PFA Pension Medlem af bestyrelsen for P. Neergård Holding ApS 1. Viceborgmester Bjørn Dahl Anciennitet: indtrådt i 2006 Gårdejer Pejter Søndergaard Anciennitet: indtrådt i 2007 Formand for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Formand for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Medlem af bestyrelsen for Arla Foods Direktør Lisbeth Lollike Anciennitet: indtrådt 2001 Direktør for Personalestyrelsen Formand for bestyrelsen for Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling Næstformand for bestyrelsen for Danmarks Forvaltningshøjskole Lønmodtagerrepræsentanter Formand Harald Børsting Anciennitet: indtrådt i 2007 Formand for Landsorganisationen i Danmark Formand for bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Næstformand i bestyrelsen for LO-Plus Næstformand Lizette Risgaard Anciennitet: indtrådt i 2007 Næstformand for Landsorganisationen i Danmark Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Afdelingsleder Ingerlise Buck Anciennitet: indtrådt i 1995 Afdelingsleder i LO Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Forbundsformand Kirsten Nissen Anciennitet: indtrådt i 2007 Forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund Formand for Pensionskassernes Projektselskab A/S Næstformand i Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger Medlem af bestyrelsen i PKA A/S Medlem af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen i Danmarks Nationalbank Medlem af bestyrelsen i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Medlem af bestyrelsen i Tidsskriftet VERA Formand Sine Sunesen Anciennitet: indtrådt i 2004 Formand for Akademikernes Centralorganisation Formand for Akademikernes Arbejdsløshedskasse Formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Næstformand for Lån & Spar Bank A/S Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Formand Bente Sorgenfrey Anciennitet: indtrådt i 2004 Formand for FTF Næstformand i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Næstformand i Fåmandsforeningen LD Bestyrelsesmedlem i Lån & Spar Bank A/S Bestyrelsesmedlem i RUNA forsikring Bestyrelsens medlemmer sidder i bestyrelsen i perioder af 3 år - bestyrelsesmedlemmerne udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. 20 SP årsrapport 2007 Regnskab

21 Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax:

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere