De højtuddannedes soloridt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De højtuddannedes soloridt"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 13/2001 Indholdsfortegnelse De højtuddannedes soloridt LO advarer kraftigt mod tankegangen i det forslag til reform af arbejdsmarkedspolitikken, som AC og FTF har fremsat i Landsarbejdsrådet. Fædrekvoter virker Erfaringer fra Norge, Sverige og Island viser, at det kan lade sig gøre at skrue en barselsorlovsordning sammen, så nybagte fædre bruger mere tid sammen med familien. Det offentlige skal gå i front med samfundsansvar Formændene for FOA, HK/Kommunal og HK/Stat vil gerne satse på samfundsansvaret og gøre aftalerne mere forpligtende end i dag. Holdningen I LO kunne vi godt have tænkt os, at regeringens hvidbog om Danmark og Europa havde givet et mere kulørt og fremadrettet bud på, hvordan fremtidens Europa skal se ud, skriver LOformand Hans Jensen. Udspil 28. juni 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Analyse Arbejdsmarkedsreform De højtuddannedes soloridt LO advarer kraftigt mod tankegangen i det forslag til reform af arbejdsmarkedspolitikken, som Akademikernes Centralorganisation (AC) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) har fremsat i Landsarbejdsrådet. Efter flere måneders drøftelser mellem arbejdsmarkedets parter i Landsarbejdsrådet har AC og FTF valgt at gå solo med deres eget forslag til reform af arbejdsmarkedspolitikken. En gennemgang af AC/FTF-forslaget viser, at de to hovedorganisationer vil satse ensidigt på at tilgodese de stærkeste ledige, som er i stand til at tale deres sag hos Arbejdsformidlingen, mens de svageste ledige får lov til at sejle deres egen sø. AC og FTF vil samtidig neddrosle den politiske styring af arbejdsmarkedspolitikken, blandt andet ved at fjerne muligheden for at prioritere indsatsen over for de grupper af ledige, som har sværest ved igen at få foden inden for på arbejdsmarkedet. I de indledende bemærkninger konstaterer AC og FTF frejdigt, at der er en stigende kritik af og en dalende opbakning til arbejdsmarkedspolitikken i sin nuværende udformning. Det er ganske vist, at aktiveringsindsatsen langt fra altid er optimal, men AC og FTF vælger her behændigt at se bort fra den stribe af undersøgelser, som viser, at der netop blandt kortuddannede er en meget høj grad af tilfredshed med AF s aktiveringsindsats. Arbejdsmarkedspolitikkens grundliggende problem i dag er den overdrevne fokusering på aktivering. Aktiveringen er i stigende grad blevet et selvstændigt mål, der styrer den arbejdsmarkedspolitiske indsats, hedder det blandt andet i AC/FTF-forslaget. De betragtninger bliver i den konkrete del af forslaget udmøntet i en total afskaffelse af de regionale arbejdsmarkedsråds mulighed for politisk at prioritere indsatsen i AF-regionerne. Aktivering skal i den nye indsats være en mulighed, der anvendes efter behov og ikke et selvstændigt formål. Pligten til aktivering skal anvendes med omtanke i forhold til den enkelte ledige, og ikke som generel rådighedsafprøvning for alle på et bestemt tidspunkt i ledighedsforløbet, lyder det i et afsnit, der angiveligt handler om at aflaste aktiveringssystemet. Konkret foreslår AC og FTF, at kravet om aktivering i tre fjerdedele af den nuværende aktivperiode fjernes og afløses af et klippekort, hvor den enkelte bevarer retten til aktivering. Men samtidig skal den lediges forpligtelse til at lade sig aktivere fjernes. Dette punkt udgør et fundamentalt opgør med hele den tankegang, som har båret den aktive arbejdsmarkedspolitik op gennem 90 erne. Arbejdsmarkedspolitkken har i denne periode varetaget to hensyn: 1) At give den enkelte ledige mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet enten via en beskæftigelsesrettet aktivering eller via en mål-

2 LO s nyhedsbrev side 2 rettet opkvalificering at give ledige mulighed for at opdatere forældede kvalifikationer. 2) at sørge for at arbejdsstyrken som led i en bredere strukturpolitisk indsats kom på omgangshøjde med virksomhedernes og hele arbejdsmarkedets behov for velkvalificeret arbejdskraft. AC og FTF foreslår i modsætning hertil en opdeling af arbejdsmarkedsindsatsen i en aftalesøjle og en redskabssøjle, hvor den ledige i første omgang forhandler på lige fod med AF, og først derefter skal der tages stilling til, hvilket tilbud AF skal stille til rådighed. Netop dette punkt vil ophæve sammenhængen mellem rettigheder og pligter i aktiveringssystemet. Afskaffelse af de lediges forpligtelser bliver nemlig i praksis meget let omformet til, at Arbejdsformidlingen systematisk overser de svageste og koncentrerer sig om de lette sejre, som kan hentes hjem ved at tilbyde kurser og aktivering til veluddannede ledige. Så når AC og FTF taler om, at succeskriteriet i den nye indsats skal være kortest mulig vej til beskæftigelse frem for det nuværende systems krav om(...) aktivering i et bestemt omfang, vil det i praksis betyde, at de svageste bliver ladt i stikken. Imens vil de velformulerede og ressourcestærke ledige, som erfaringsmæssigt finder tilbage i job under alle omstændigheder, med deres klippekort i hånden have mulighed for at forhandle sig til dyr, og i ordets egentlige betydning overflødig, aktivering. Et andet sted i AC/FTF-forslaget hedder det, at fokus på den lediges egne muligheder skal afløse passiv venten på tilbud om aktivering, og at den tidlige kontakt med de ledige skal muliggøre en hurtig indsats efter behov. Dette strider mod rådighedsbegrebet i dagpengesystemet - nemlig, at de ledige, der allerede har muligheder, passende kan bruge disse muligheder til sammen med AF at finde sig et ordinært job fremfor at lægge beslag på offentlige aktiveringskroner. I AC/FTF-forslaget antydes dette indirekte med en vending om, at der vil hermed blive bedre muligheder for at igangsætte kortere men måske samtidig dyrere forløb, hvis det skønnes relevant i forhold til muligheden for jobåbninger. AC/FTF-forslaget stiller samtidig i udsigt, at det vil give bedre resultater for færre aktiveringsmidler, ligesom der angiveligt vil blive skabt enkelhed i styringen. Her overser AC og FTF behovet for en stærkere politisk styring på regionalt niveau, hvor de regionale arbejdsmarkedsråd skal spille den helt centrale rolle for indsatsen. En sådan regional forankring er selve den krumtap, som på det arbejdsmarkedspolitiske område kan medvirke til at løfte opgaven med at nedbringe ledigheden og øge arbejdsudbuddet med de op mod personer, regeringen har sat som mål for en forøgelse af arbejdsstyrken inden år Det er trist, at opleve to hovedorganisationer, hvis medlemmer allerede har fået stor andel af samfundets uddannelsesressourcer, holde fast på en perspektivløs politisk linie, som, hvis den blev ført ud i livet, ville

3 LO s nyhedsbrev side 3 ramme de uddannelsesmæssigt svageste grupper på arbejdsmarkedet. De øvrige organisationer i Landsarbejdsrådet har igen og igen forsøgt at inddrage AC og FTF i processen med at skabe et fælles udspil til reform af arbejdsmarkedspolitikken. Men desværre må vi konstatere, at vi er blevet mødt med en hovski-snovski-attitude overfor arbejdet med at finde en fælles holdning, som hele arbejdsmarkedet kunne stå bag. Det forslag, som LO har andel i, har opbakning fra alle andre organisationer, og vores oplæg viser også imødekommenhed overfor AC og FTF s ønske om øget valgfrihed og mere fleksibilitet i aktiveringsindsatsen, siger LOsekretær Harald Børsting i en kommentar til forslaget fra AC og FTF. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Henrik Rasch på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Barselsorlov Fædrekvoter virker Det kan lade sig gøre at skrue en barselsorlovsordning sammen, så nybagte fædre bruger mere tid sammen med familien. Det viser erfaringer fra Norge, Sverige og Island, hvor mellem en og tre måneder af barselsorloven er forbeholdt fædrene. Samtidig er den økonomiske kompensation bedre end i Danmark, plus at den samlede barselsperiode i alle tre lande er længere, ligesom der er større fleksibilitet for familierne. Øremærkning af en del af barselsorloven til mænd er vejen frem, hvis man vil have de nybagte fædre til at bruge mere tid på familien. I både Norge, Sverige og Island er fædrene markant mere væk fra jobbet, sammenlignet med deres kønsfæller i Danmark. Det skyldes formentlig den væsentligste forskel på ordningerne: At en større sammenhængende del af barselsorloven er forbeholdt fædrene. Nordmænd, svenskere og islændinge har således reserveret mellem en og tre barselsmåneder til fædrene, som kan placeres efter familiens eget ønske. Til sammenligning har danske fædre ret til de to gange to uger, som ligger fast i henholdsvis i og uge efter fødslen. Forskellene i forhold til den danske ordning slår kraftigst igennem, når man ser på, i hvor høj grad fædrene udnytter deres eksklusive fædrebarsel. Mens danske fædre blot udnytter kun omkring 30 procent (1,2 uger) af fædrebarslen, er fædrene i de tre øvrige skandinaviske lande oppe på en udnyttelse på mellem 50 og 80 procent. Med til det billede hører, at de norske, svenske og islandske barselsordninger generelt er både mere fleksible og økonomisk og tidsmæssigt mere rundhåndede end den danske. Norge: 52 uger 6 uger til far I Norge har barselsorloven siden 1993 bestået af i alt 52 uger, hvoraf seks uger var forbeholdt faderen heraf to uger umiddelbart efter fødslen. Efter 1993 steg fædrenes brug af barselsorloven meget voldsomt (se figur), så det i dag er mere end 80 procent af fædrene, der benytter sig af retten til at gå på barsel.

4 LO s nyhedsbrev side 4 En del af den resterende orlov kan i Norge deles mellem mor og far, sådan som vi også kender det i Danmark. Den mulighed udnytter omkring hver 8. norske mand, mens det i Danmark kun er en ud af hver mænd. Nordmændene har også udstrakt fleksibilitet indbygget i barselsorloven, med forskellige varianter af deltidsorlov til både mor og far. Den økonomiske kompensation er via lovgivning fastsat til 80 procent af lønnen uanset den forudgående indtægt. Sverige: 52 uger 6 uger til far forbedring fra nytår I Sverige har fædrene, udover to ugers orlov i forbindelse med barnets fødsel, også en særskilt ret til at holde fri i en såkaldt pappa-månad frem til barnet fylder otte år. Fra nytår 2002 udvides det i øvrigt til to måneder, så den samlede barselsperiode for hele familien når op på i alt 56 uger. Den svenske ordning kan vanskeligt sammenlignes direkte med de norske og danske ordninger. Men ifølge en undersøgelse fra Riksförsäkringsverket har omkring halvdelen af alle fædre fire år efter barnets fødsel brugt deres orlovsmuligheder fuldt ud. Og på samme tidspunkt har næsten 80 procent brugt en større eller mindre del af deres orlov. Den økonomiske kompensation består af en fast offentlig ydelse til den af forældrene, som er på orlov. Skandinaviske eksempler på fædres udnyttelse af øremærket orlov i procent af potentielle brugere Norge: Andel af fædre, der benytter sig af barsel Danmark: Udnyttelse af fædrebarsel i uge 1-2 Danmark: Udnyttelse af fædrebarsel i uge 25 og 26 Kilde: Rikstrygdeverket, Ligestillingsrådet 1999 og Danmarks Statistik 2001

5 LO s nyhedsbrev side 5 Island: 39 uger 13 uger til far Island er med sine blot en kvart million indbyggere især interessant, fordi det lave befolkningstal gør arbejdsmarkedet særligt sårbart over for en barselsordning, der trækker mange personer ud af arbejdsstyrken. Ikke desto mindre indførte Island ved nytår 2001 en barselsperiode på i alt 39 uger, hvoraf hele 13 uger er forbeholdt fædrene. Foreløbige tal fra det islandske Ligestillingsråd tyder på, at så mange som 80 procent af de islandske fædre vil benytte sig af ordningen. Den islandske ordning giver også mulighed for deltid, men kan dog maksimalt spredes ud over den dobbelte periode dvs. halvandet år. Den økonomiske kompensation udgør 80 procent af lønniveauet i det forudgående år. Danmark: 32 uger 4 uger til far Tilbage står den danske barselsordning, som efter den seneste ændring på Island må betragtes som den ringeste af de fire nævnte barselsordninger. Siden LO i februar foreslog en udvidelse af barselsorloven forbeholdt fædrene, har der både til højre og venstre for regeringen været stillet krav om forlængelse af barselsorloven. De store spørgsmål har i den forbindelse været: 1) Hvor stor en del af den samlede barselsperiode, skal forbeholdes fædrene. 2) Graden af fleksibilitet i en udvidet barselsordning. 3) Den økonomiske kompensation, som hidtil har svaret til maksimale dagpenge dog med fuld løn under barsel for stort set alle funktionærer samt store grupper under LO-forbundene. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Henrik Rasch på telefon Arbejdspladsens samfundsansvar Det offentlige skal gå i front med samfundsansvar Offentlige arbejdspladser skal gå i spidsen, når det handler om at tage samfundsansvar, mener LO. Formændene for FOA, HK/Kommunal og HK/Stat vil gerne satse samfundsansvaret og gøre aftalerne mere forpligtende end i dag. De ser imidlertid problemer i forbindelse med udlicitering. Her svigter politikerne, mener de. Fagbevægelsen mener, at arbejdspladserne skal tage et større samfundsansvar end i dag. Det skal ske for, at Danmark kan klare sig i den globale konkurrence, men også for at tage større hensyn til menneskers situation og udvikling end i dag. Arbejdspladserne skal især forpligtes til en øget indsats i forhold til videnudvikling, sociale forhold, ydre miljø og arbejdsmiljø. I forrige uge udgav LO i samarbejde med forbundene en debatavis om arbejdspladsens samfundsansvar. I avisen fremgår det, at arbejdspladsen har seks ansvarsområder. Den skal ikke blot bidrage økonomisk til samfundets drift, men også:

6 LO s nyhedsbrev side 6 Sikre medarbejdernes vilkår og udvikling. Skabe en bæredygtig konkurrenceevne. Skabe gode produkter og service. Sikre et bæredygtigt miljø. Sikre social tryghed og ligebehandling. Den offentlige sektor er en nøgleaktør i den sammenhæng. Med sin traditionelle rolle som producent af serviceydelser for resten af samfundet bør den vise vejen og være mønstereksempel for de øvrige arbejdspladser, mener fagbevægelsen. Det skal i første omgang ske via forbedringer af rammeaftalerne om sociale kapitler, seniorpolitik og kompetenceudvikling. Den offentlige sektor har desuden en stor betydning som Danmarks største forbruger, og har derfor muligheden for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning ved at stille krav til leverandørerne om at udvise samfundsansvar i produktionen. Peter Waldorff, formand for HK/Stat, vil gøre det til et krav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2002, at de offentlige arbejdsgivere begynder at udvise større samfundsanvar. Viden og arbejdsmiljø får topprioritet. Satser på viden og arbejdsmiljø For os er der i denne her sammenhæng især to punkter, der står øverst på dagsordenen. Det ene er videnudvikling, det andet er arbejdsmiljø, siger Peter Waldorff. Viden- og kompetenceudvikling skal gøres mere forpligtende. Vi ved, at medarbejderne prioriterer udvikling ekstremt højt, fordi det har betydning for deres aktuelle arbejde og for deres jobmuligheder fremover. Det skal vores overenskomstkrav bære præg af. Hvad angår arbejdsmiljøet, er det især det psykiske arbejdsmiljø, der vil stå øverst på dagsordenen. Der bliver vi nødt til at strække os længere, end de muligheder lovgivningen byder på i øjeblikket, siger han. Poul Winckler, formand for FOA, og Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal og næstformand i Det kommunale Kartel, er enige i, at det er altafgørende, at den offentlige sektor påtager sig et øget samfundsansvar. En væsentlig hindring i den udvikling opstår imidlertid, når opgaverne bliver udliciteret til private virksomheder. Så glemmer politikerne at stille krav om de bløde værdier. Udlicitering udgør problemet Den offentlige sektor har været med til at udvikle principperne for det rummelige arbejdsmarked, de sociale klausuler og reglerne, der skal beskytte arbejdsmiljøet. Paradokset er, at de ikke selv bruger dem, når de udliciterer, siger Poul Winckler. FOA-formanden mener, at politikerne har svigtet ved ukritisk at fokusere på økonomien, når de f.eks. har udliciteret ældreomsorg og rengøring. Han mener, at politikerne fremover skal stille præcise krav til den opgave, de vil udlicitere, og lade aftalerne omfatte arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og tryghed i arbejdet.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Kim Simonsen supplerer: I forbindelse med udlicitering skal den private leverandør selvfølgelig ansætte lige så mange medarbejdere på ekstraordinære vilkår, sikre lige så gode muligheder for kompetenceudvikling osv. som den tidligere offentlige arbejdsgiver. Det er de sociale klausuler desværre ingen garanti for, som de ser ud i dag. Derfor arbejder Det kommunale Kartel både via aftalesystemet og ved påvirkning af regelgrundlaget på at gøre de sociale klausuler mere forpligtende, siger han. Læs hele debatavisen på Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til sektionsleder Bernt Fallenkamp på Holdningen Flere farver på EU-debatten Af LO-formand Hans Jensen Regeringens hvidbog om Danmark og Europa er fra både højre og venstre side af det politisk spektrum blevet kritiseret for at være for vag og uden konkrete forslag og holdninger til, hvordan Danmark skal forholde sig til det europæisk samarbejde i årene fremover I LO kunne vi godt have tænkt os, at hvidbogen havde givet et mere kulørt og fremadrettet bud på, hvordan fremtidens Europa skal se ud. Men det har på den anden side aldrig været meningen, at hvidbogen skulle være en facitliste. Skal man pege på en åbenlys mangel, er det, at regeringen ikke går nærmere ind i en analyse af EU s påståede trusler mod det danske arbejdsmarked og velfærdssystem. I stedet har regeringen valgt at lægge vægten på tre udfordringer, som hænger tæt sammen i EU s daglige politiske arbejde: Østudvidelsen, globaliseringen af økonomien og den manglende folkelige opbakning, som senest er kommet til udtryk gennem de irske vælgeres overraskende nej til Nice-traktaten. LO er enig med regeringen i, at den helt store udfordring i de kommende år er at sikre fred og stabilitet samt udvikle velfærden i et samlet og helt Europa. Midlet er en satsning på øget økonomisk vækst, især i de østeuropæiske lande. Det rejser samtidig behov for, at væksten kommer de østeuropæiske lønmodtagere og deres familier til gode. Det er dels et spørgsmål om simpel solidaritet, men også en forsikring mod social dumping og massivt pres på de vesteuropæiske arbejdsmarkeder i form af fattige østeuropæere, der søger lykken i vest. På samme led vil en øget vækst stille stigende krav til miljøet, og i LO mener vi derfor, at der er behov for at udvikle en bred bæredygtighedsstrategi på europæisk plan, som omfatter demokrati, menneskerettigheder, økonomi, miljø, sundhed, beskæftigelse, uddannelse og social beskyttelse. De opgaver skal vi løse, samtidig med at vi holder fast i, at EU er et samarbejde mellem suveræne stater, der indgår aftaler om gensidige rettigheder og forpligtelser. For LO er det ikke afgørende, om man vil kalde konstruktionen for en union, en føderation, en konføderation eller

8 LO s nyhedsbrev side 8 noget helt fjerde. For os er EU en unik blanding af et mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, som vi skal bygge videre på. Og i det arbejde er det centralt at skabe større åbenhed og folkelig deltagelse i den europæiske beslutningsproces. Et af de væsentligste elementer i det arbejde bliver EU-charteret om borgernes grundlæggende rettigheder, som blev vedtaget på topmødet i Nice i december i fjor. LO mener, at charteret bør skrives direkte ind i traktatgrundlaget. Det mener vi kan lade sig gøre, uden at man samtidig underminerer det danske fagretlige system, som er en altafgørende del af hele den danske velfærdsmodel. Hvad angår opgaven med at puste mere folkelig appel ind i EU-samarbejdet, så mener vi i LO, at det vil være en god ide at forenkle EU s traktatgrundlag. Et af de mere interessante forslag, som har været fremme i forbindelse med diskussionen om en egentlig EU-forfatning, er at opdele traktaterne i en grundlæggende del og en mere teknisk del. Ideen er, at den grundlæggende del skal udgøre en ramme af mere forfatningsmæssigt tilsnit, som kun skal kunne ændres ved enstemmig tilslutning fra medlemsstaterne i en regeringskonference. Tilsvarende skal en teknisk traktatdel indeholde regler for de enkelte sektorer og politikområder, hvor der i så vid udstrækning som muligt skal kunne træffes flertalsafgørelser. Det kræver selvsagt, at en sådan opdeling af traktatgrundlaget behandles på en regeringskonference og efterfølgende ratificeres i de enkelte lande. Og for Danmarks vedkommende vil det naturligvis kræve en folkeafstemning. En sådan løsning vil aflive meget af det politiske fnidder, som præger EU-debatten, og vil til gengæld tvinge alle medlemslande til at søge fællesløsninger frem for at fastholde nationale særstandpunkter. I en dansk sammenhæng vil det naturligvis betyde færre folkeafstemninger. Og det er ikke, fordi vi i LO er imod folkeafstemninger, tværtimod. Det er netop, fordi vi mener, at folkeafstemninger ikke er det rigtige værktøj til at løse rent tekniske spørgsmål.

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Urimelig straf til langtidsledige

Urimelig straf til langtidsledige LO s nyhedsbrev nr. 10/2001 Indholdsfortegnelse Urimelig straf til ledige...... 1 Har man været arbejdsløs i mere end et år, og siger nej til et aktiveringstilbud, mister man retten til at modtage dagpenge,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Elevtal på VUC rasler ned

Elevtal på VUC rasler ned LO s nyhedsbrev nr. 19/ 2000 Indholdsfortegnelse Elevtal rasler ned.......... 1 Kortuddannede bliver sorteper efter at kommuner og AF siden nytår selv har skullet betale for kurser til aktivering af ledige

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav LO s nyhedsbrev nr. 04/2001 Indholdsfortegnelse Hver anden snydes for aktivering.............. 1 Mindre end halvdelen af de ledige i aktivperioden bliver aktiveret i det omfang, de har krav på. Private

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Hver tiende lærling i skolepraktik

Hver tiende lærling i skolepraktik LO s nyhedsbrev nr. 17/2001 Indholdsfortegnelse Hver tiende i skolepraktik..... 1 Op mod hver tiende elev på erhvervsuddannelserne starter i dag i skolepraktik fremfor i en traditionel læreplads. Useriøst

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar LO SNYHEDSBREV 20 1998 EU & udlicitering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar......1 EU-Kommissionen vil nu styrke kravene til virksomheder,

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

P l e j e f o r æ l d re bør også have re t til at holde fri med børn e n e

P l e j e f o r æ l d re bør også have re t til at holde fri med børn e n e LO S NYHEDSBREV 14 1999 Børnefridage I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Plejeforældre bør også have ret til at holde fri med børnene..... 1 En faglig voldgift tager i denne uge stil - ling til, hvorvidt

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00

NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00 NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00 Del: Med en ny kasket på skal udvalgte medarbejdere

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Fagbevægelsen. dino eller dynamo?

Fagbevægelsen. dino eller dynamo? Fagbevægelsen dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Center for Studier i Arbejdsliv, København 26.03.2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Efterlyser bedre kvalitet i aktiveringen af svage ledige

Efterlyser bedre kvalitet i aktiveringen af svage ledige LO SNYHEDSBREV 8 1999 Aktivering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterlyser bedre kvalitet....... 1 En rundringning til De regionale Arbejdsmarkedsråd afslører, at kvaliteteten i aktiveringstilbuddene

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r LO S NYHEDSBREV 21 1999 Frie regioner I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Forsøg vil slække de lediges rettigheder.......... 1 Et forsøg med Fri-regioner vil indebære en alvorlig risiko for at svække

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere