Forslag. Lov om jobordning for veteraner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om jobordning for veteraner"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 80 Folketinget Fremsat den 11. november 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om jobordning for veteraner Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at styrke muligheden for beskæftigelse for veteraner med psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med udsendelse. Stk. 2. Som veteran anses i denne lovs forstand en person, der enten som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets områder, og som i særlig grad har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med en sådan udsendelse. Stk. 3. Arbejdsgivere kan hos Veterancenteret anmode om bekræftelse på, at en veteran er omfattet af stk. 2. Bekræftelsen fra Veterancenteret er en forudsætning for, at arbejdsgiveren kan give veteranen fortrinsret efter 2 og opnå jobpræmie efter 3. Bekræftelsen skal foreligge senest på tidspunktet for indgåelse af ansættelsesaftalen. Fortrinsadgang hos offentlige arbejdsgivere 2. Offentlige arbejdsgivere kan give kvalificerede veteraner omfattet af 1, stk. 2, fortrinsadgang til stillinger, jf. dog 1, stk. 3. Jobpræmie til arbejdsgivere 3. Arbejdsgivere, bortset fra statslige arbejdsgivere, der ansætter en veteran omfattet af 1, stk. 2, har ret til en jobpræmie på kr., hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger, jf. dog 1, stk. 3. Der udbetales kun præmie til den samme arbejdsgiver én gang pr. veteran. Stk. 2. Det er herudover en betingelse, 1) at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt, og 2) at den gennemsnitlige arbejdstid opgjort for perioden på 26 ugers ansættelse har været mindst 15 timer om ugen. 4. Arbejdsgiveren ansøger Veterancenteret om udbetaling af jobpræmie. Veterancenteret kontrollerer, at betingelserne i 3 for ret til præmie er opfyldt, træffer afgørelse herom og udbetaler præmien. Stk. 2. Arbejdsgiverens ansøgning skal vedlægges bekræftelse efter 1, stk. 3, og dokumentation for ansættelsens varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt samt for, at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt. Stk. 3. Ansøgning kan tidligst indgives efter 26 ugers ansættelse og senest 26 uger efter, at perioden på 26 uger, jf. 3, stk. 1, er udløbet. Stk. 4. Til brug for administrationen af jobpræmieordningen efter denne lov kan Veterancenteret ved brug af personnummer få terminaladgang til indkomstregisteret til oplysninger om løn, arbejdstid og ansættelsens start- og ophørstidspunkt, jf. 7, stk. 1, i lov om et indkomstregister. Oplysningerne skal vedrøre en veteran, der er omfattet af lovens 1, stk. 2, og for hvem arbejdsgiveren har ansøgt om udbetaling af en jobpræmie efter 3. Tilbagebetaling 5. En arbejdsgiver, der uberettiget har fået udbetalt jobpræmie efter 3, skal betale beløbet tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget. Klagemuligheder 6. Veterancenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Forsvarsministeriet inden seks uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Stk. 2. Forsvarsministeriet kan se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, når der er særlig grund hertil. Ikrafttræden m.v. 7. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder anvendelse på ansættelsesforhold, der påbegyndes efter 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Forsvarsmin., j.nr. 2016/ AG000747

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Baggrunden for lovforslaget 3. Lovforslagets hovedindhold 3.1. Fortrinsadgang til job hos offentlige arbejdsgivere Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Jobpræmie til arbejdsgivere Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Siden 1948 har mere end danskere været udsendt til verdens brændpunkter. Vilkårene under en udsendelse i en international mission afviger fra andre erhverv. Der er en indbygget og kalkuleret risiko i det arbejde, der udføres en risiko, der i sagens natur aldrig vil kunne fjernes. En udsendelse kan have store omkostninger, fysiske og psykiske, for den enkelte. Det danske samfund skal derfor sikre en veteranindsats, der yder den bedst mulige støtte, også efter udsendelse. Den danske veteranindsats bygger på mange års arbejde og erfaringer. For regeringen er det vigtigt, at den positive udvikling forsætter med fokus på konkrete initiativer og handling og på effekten for veteraner og deres pårørende. Langt de fleste veteraner vender beriget hjem og med øgede kompetencer. Andelen af hjemsendte veteraner, der enten er i beskæftigelse eller under uddannelse, er høj. En mindre gruppe af veteraner vender imidlertid hjem med udfordringer. For dem kan det være vanskeligt at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er centralt, at de veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, støttes i at få et aktivt arbejdsliv. Fleksibilitet og forståelse fra arbejdsgivere bidrager sammen med en aktiv beskæftigelsesindsats fra både det særlige Veterancenter og fra kommunernes jobcentre til, at veteraner så vidt muligt igen kan få et aktivt arbejdsliv. Med dette lovforslag styrkes veteranindsatsen yderligere, ved at offentlige arbejdsgivere får mulighed for at give veteraner fortrinsret til stillinger, ligesom virksomheder og myndigheder, der har haft en veteran ansat i seks måneder, kan blive tildelt en jobpræmie, som f.eks. kan bruges til mentorvirke og kompetenceudvikling. Disse tiltag skal åbne nye muligheder for veteraner, der har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. Baggrunden for lovforslaget På flagdagen den 5. september 2016 lancerede regeringen et servicetjek af veteranindsatsen for at sikre de bedst mulige vilkår for veteraner og deres pårørende. Regeringen satte med servicetjekket fornyet fokus på veteranindsatsen. Veteraner har været udsendt på vegne af Danmark, og regeringen finder, at der påhviler alle et ansvar for at sikre veteranerne en ordentlig og respektfuld modtagelse efter deres indsats. De veteraner, der har behov for hjælp og støtte, skal vide, at samfundet støtter dem. Et af initiativerne i servicetjekket af veteranindsatsen er at hjælpe veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, til at komme i beskæftigelse. Initiativet udmøntes i dette lovforslag. 3. Lovforslagets hovedindhold 3.1. Fortrinsadgang til job hos offentlige arbejdsgivere Gældende ret En privat arbejdsgiver, der har opslået en ledig stilling, afgør med forbehold for kollektive aftaler og overenskomster hvilke af ansøgerne, der skal indkaldes til samtale, og hvem der skal ansættes i stillingen. Den private arbejdsgiver har således mulighed for at inddrage f.eks. sociale hensyn, herunder hensyn til ansøgere, der er veteraner. En offentlig myndighed må derimod kun lægge vægt på saglige kriterier i forbindelse med sin virksomhed, herunder ved ansættelse af personale i ordinære stillinger. Ansættelse af personale sker med det formål, at myndigheden kan løse sine opgaver bedst muligt. En offentlig myndighed er derfor forpligtet til altid at ansætte den bedst kvalificerede ansøger. Den offentlige arbejdsgiver må således alene lægge vægt på forhold, der er egnet til at understøtte vurderingen af, hvem

3 3 der er den bedst kvalificerede til den konkrete stilling. Den offentlige arbejdsgiver kan altså ikke lægge vægt på f.eks. sociale hensyn ved vurderingen af, hvilken ansøger, der skal indkaldes til samtale eller ansættes. Veteraner, der søger stillinger ved en offentlig myndighed, skal således efter de gældende regler bedømmes på deres kvalifikationer på samme måde som andre ansøgere Forsvarsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås, at offentlige arbejdsgivere får mulighed for at fravige kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikationer. Det sker ved at give veteraner inden for målgruppen fortrinsadgang til job. Fortrinsadgangen vil betyde, at en offentlig arbejdsgiver kan lade hensyn til, at der er tale om en veteran, indgå, og hvis den pågældende arbejdsgiver ønsker det være afgørende for, hvem arbejdsgiveren indkalder til samtale eller ansætter. Det er en forudsætning, at veteranen i overensstemmelse med almindelige principper for ansættelse af medarbejdere i det offentlige er kvalificeret til at varetage stillingen. Med ordningen får offentlige arbejdsgivere bedre rammer for på samme vis som de private arbejdsgivere at bidrage til den beskæftigelsesrettede indsats for veteraner. Den enkelte offentlige arbejdsgiver afgør selv, om denne vil gøre brug af fortrinsadgangen for en ansøger i målgruppen i forbindelse med besættelsen af en konkret stilling. Der henvises til den foreslåede Jobpræmie til arbejdsgivere Gældende ret Jobpræmie til arbejdsgivere, der ansætter veteraner, er et nyt initiativ i beskæftigelsesindsatsen for veteraner. En lignende model kendes dog fra den tidligere akutjobordning, jf. lov nr af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Forsvarsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning For at styrke arbejdsgivernes tilskyndelse til at finde job til veteraner, foreslås der indført en præmieringsordning for arbejdsgivere, der ansætter veteraner omfattet af målgruppen i midlertidige eller i permanente job. Statslige arbejdsgivere vil ikke blive omfattet af jobpræmieordningen. Præmien vil være på kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 26 uger. Det vil yderligere være en betingelse for udbetaling af jobpræmien, at den ansatte har været ansat uden afbrydelse og med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 15 timer ugentligt. Jobpræmieordningen vil blive administreret af Veterancenteret. Den enkelte arbejdsgiver ansøger Veterancenteret om udbetaling af jobpræmien og vedlægger dokumentation for, at ansættelsesforholdet opfylder kriterierne for udbetaling. Veterancenteret behandler ansøgningen og udbetaler herefter præmien. Der henvises til de foreslåede 3 og Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Indførelsen af en jobpræmie til arbejdsgivere, der ansætter veteraner fra målgruppen, vil medføre offentlige merudgifter. Midler fra den nedlagte Irak- og Afghanistankommission anvendes til en styrkelse af indsatsen for danske veteraner. Der tilføres et engangsbeløb på 20 mio. kr. til styrkelse af veteranindsatsen, hvoraf 5 mio. kr. indgår i jobordningen i perioden Jobordningen skal indledningsvist fungere i to år, hvorefter ordningen evalueres. De årlige omkostninger vil forventelig udgøre ca. 2,5 mio. kr. Udgifterne i forbindelse med lovforslaget kan således afholdes inden for den eksisterende ramme. Lovforslaget medfører begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige, idet Veterancenteret vil skulle udarbejde bekræftelser samt varetage udbetaling af jobpræmien. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Det har været vurderet, om lovforslaget rejser spørgsmål om statsstøtte i forhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Det er vurderingen, at lovforslaget, fordi der er tale om en generel ordning, der kan anvendes af alle virksomheder på lige og objektive vilkår, og fordi ordningen er lovbestemt uden budgetmæssige begrænsninger eller skønsbestemmelser, ikke omhandler en ordning, der tildeler virksomheder selektive fordele, men vedrører en generel ordning for alle virksomheder, der falder udenfor EUF-traktatens statsstøttebegreb og ikke indebærer statsstøtte. 9. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

4 4 Beskæftigelsesrådet, Centralforeningen for Stampersonel, Danmarks Veteraner, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Handicapforbund, Dansk Industri, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Fonden Danske Veteranhjem, Hærens Konstabel- og Korporalforening, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Hovedorganisationen for Reservepersonel i Danmark, InterForce, KFUMs Soldatermission i Danmark, KL, Soldaterlegatet og Veteranalliancen. 10. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, Kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Jobpræmieordningen vil medføre statslige udgifter på ca. 2,5 mio. kr. om året. Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende ramme. Lovforslaget medfører begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige, idet Veterancenteret vil skulle udarbejde bekræftelser samt varetage udbetaling af jobpræmien. Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Det har været vurderet, om lovforslaget rejser spørgsmål om statsstøtte i forhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Det er vurderingen, at lovforslaget, fordi der er tale om en generel ordning, der kan anvendes af alle virksomheder på lige og objektive vilkår, og fordi ordningen er lovbestemt uden budgetmæssige begrænsninger eller skønsbestemmelser, ikke omhandler en ordning, der tildeler virksomheder selektive fordele, men vedrører en generel ordning for alle virksomheder, der falder udenfor EUF-traktatens statsstøttebegreb og ikke indebærer statsstøtte. Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) JA NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 beskriver lovens formål, som er at fremme den beskæftigelsesrettede indsats over for veteraner med fysiske eller psykiske skader i forbindelse med udsendelse. Det sker for at støtte de veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, i at få et aktivt arbejdsliv. Fleksibilitet og forståelse fra arbejdsgivere sammen med en aktiv beskæftigelsesindsats fra Veterancentret og kommunernes jobcentre bidrager til, at veteraner så vidt muligt igen kan få et aktivt arbejdsliv. Målgruppen for lovforslaget er ikke alle veteraner, men alene den mindre gruppe af veteraner, som i særlig grad har behov for en beskæftigelsesrettet indsats. Det foreslås derfor i stk. 2, at en veteran i denne lovs forstand defineres som en person, der som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets områder, og som i særlig grad har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med udsendelse.

5 5 Det er ikke en forudsætning, at veteranen aktuelt er uden job. Det er Veterancenteret, som vurderer, om en veteran i særlig grad har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med udsendelse. Ved denne vurdering lægger Veterancenteret bl.a. vægt på om veteranens psykiske og/eller fysiske mén vanskeliggør varetagelsen af arbejdsfunktioner indenfor veteranens aktuelle uddannelsesog kompetencefelt. Det kan ligeledes indgå i vurderingen, om veteranen uden særlig støtte, herunder ved brug af den foreslåede ordning, vil have vanskeligt ved at opnå ansættelse indenfor sit uddannelses- og kompetencefelt. Herudover kan der også lægges vægt på gennemførte uddannelser og specifikke faglige kompetencer, nuværende og tidligere ansættelser, omfanget af hele eller delvise ledighedsperioder, eventuelle sociale, psykologiske eller lægefaglige vurderinger samt nuværende eller tidligere beskæftigelsesmæssige indsatser over for den pågældende, eventuelt set i kombination med veteranens generelle behov for støtte og jobmæssige udviklingsmuligheder. En forudsætning for, at arbejdsgiveren kan give en veteran fortrinsret efter 2 og opnå jobpræmie efter 3, er, at vedkommende er omfattet af stk. 2. Det foreslås derfor i stk. 3, at arbejdsgivere i en ansættelsessituation kan anmode Veterancenteret om en bekræftelse på, at en ansøger er omfattet af stk. 2. Det forudsættes at komme til at ske ved anvendelse af en formular, hvor ansøgerens samtykke til, at Veterancenteret kan oplyse arbejdsgiveren om, hvorvidt ansøgeren er omfattet af stk. 2, påføres. Situationen vil oftest være, at en veteran selv oplyser arbejdsgiveren om ordningen, hvorefter arbejdsgiveren, jf. ovenfor, kontakter Veterancenteret og får be- eller afkræftet, at vedkommende er omfattet af stk. 2. Bekræftelsen fra Veterancenteret vil være baseret på en konstatering af, om ansøgeren har været udsendt i en international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets områder samt en vurdering af, om ansøgeren i særlig grad har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med udsendelse, jf. bemærkningerne til stk. 2. Veterancenterets vurdering vil typisk ske på baggrund af centerets forudgående kendskab til den pågældende ansøger. Hvis ansøgeren ikke er kendt af Veterancenteret, eller hvis Veterancenteret ikke er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at foretage vurderingen, vil centeret gennem en henvendelse til ansøgeren søge at skaffe de nødvendige oplysninger. Såfremt Veterancenteret herefter ikke indenfor en periode på 30 dage fra modtagelsen af arbejdsgiverens anmodning har været i stand til at komme i kontakt med ansøgeren, eller såfremt ansøgeren ikke ønsker at bidrage med de nødvendige oplysninger, meddeler centeret arbejdsgiveren, at ansøgeren på det foreliggende grundlag ikke kan anses for at være omfattet af stk. 2. Bekræftelsen skal foreligge senest på tidspunktet for indgåelse af ansættelsesaftalen, således at det sikres, at grundlaget for en eventuel fortrinsadgang til den pågældende stilling, jf. 2, og senere udbetaling af en jobpræmie, jf. 3, er til stede, inden ansættelsesaftalen underskrives. Til 2 Det foreslås, at offentlige arbejdsgivere får mulighed for at give kvalificerede veteraner omfattet af målgruppen, jf. 1, stk. 2, fortrinsadgang til job. Fortrinsadgangen vil gælde i forhold til alle myndigheder, der henregnes til den offentlige forvaltning. Forslaget indebærer, at der i forbindelse med rekruttering af medarbejdere lovligt kan lægges vægt på, at en ansøger er omfattet af målgruppen. Forslaget betyder, at arbejdsgiveren kan vælge at indkalde en veteran fra målgruppen til samtale eller at ansætte en veteran fra målgruppen, selv om der måtte være andre ansøgere, der er bedre kvalificeret. Det er altid en forudsætning, at veteranen i overensstemmelse med almindelige principper om ansættelse af medarbejdere i det offentlige er kvalificeret til at varetage stillingen. Modtager en offentlig arbejdsgiver ansøgninger fra flere veteraner, og er der blandt disse flere, der er kvalificeret til at varetage stillingen, kan arbejdsgiveren i medfør af fortrinsadgangen også ved valget mellem ansøgere fra målgruppen indbyrdes tage hensyn til f.eks. længden af den periode, ansøgeren har været væk fra arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren kan således vælge at ansætte en veteran, der er kvalificeret til at varetage stillingen, selv om der er en anden ansøger fra målgruppen, der efter de almindelige principper om ansættelse af medarbejdere i det offentlige er bedre kvalificeret. Fortrinsadgangen indebærer ikke i øvrigt nogen fravigelse af de gældende rammer for rekruttering og ansættelse i den offentlige sektor. Det er en forudsætning for, at arbejdsgiveren kan give den pågældende fortrinsret, at Veterancenteret har bekræftet, at den pågældende er omfattet af den foreslåede 1, stk. 2, jf. 1, stk. 3. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at arbejdsgivere, bortset fra statslige arbejdsgivere, der ansætter veteraner fra målgruppen, jf. den foreslåede 1, stk. 2, har ret til en præmie på kr. Der vil ikke være tale om en ansættelse i bestemmelsens forstand, hvis veteranen i forvejen er ansat i en anden stilling hos samme arbejdsgiver. Elev- og lærepladser er omfattet af ordningen, såfremt der er tale om et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren. Stillingerne skal være ordinære, det vil sige på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår, og kan være både permanente og midlertidige. Der vil dog kunne udbetales jobpræmie for veteraner, der ansættes i fleksjob, hvis de øvrige betingelser er opfyldt.

6 6 Ansættelsesforholdet skal have en varighed på minimum 26 uger, og der udbetales således ikke præmie for ansættelsesforhold under 26 ugers varighed. Præmien skal medregnes til arbejdsgiverens skattepligtige indkomst. Det er en forudsætning for udbetaling af præmie, at Veterancenteret har bekræftet, at den pågældende er omfattet af den foreslåede 1, stk. 2, jf. 1, stk. 3, og at bekræftelsen forelå på tidspunktet for indgåelse af ansættelsesaftalen. Efter stk. 2 er det en betingelse for opnåelse af præmie, at veteranen har været ansat i en sammenhængende periode på 26 uger. Det indebærer, at ansættelsesforholdet ikke må have været afbrudt i perioden. Et ansættelsesforhold betragtes dog som uafbrudt, selv om den ansatte har været hjemsendt på grund af vejrlig og materialemangel. Ligeledes betragtes perioder med sygdom og barsel uden løn ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet. Kravet om, at ansættelsesforholdet skal være uafbrudt, skal ses i sammenhæng med, at præmien ydes for, at veteraner opnår og fastholder beskæftigelse. Ud over, at ansættelsesforholdet har haft en varighed på minimum 26 uger, er det en betingelse, at ansættelsen i 26 ugers-perioden har haft et omfang svarende til en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 15 timer om ugen, for hvilke der er udbetalt løn (løntimer). Endelig foreslås det, at den samme arbejdsgiver alene kan få udbetalt præmie én gang pr. veteran omfattet af ordningen. Til 4 Arbejdsgiveren skal efter det foreslåede stk. 1 indsende en ansøgning om udbetaling af jobpræmie til Veterancenteret. Veterancenteret kontrollerer, at betingelserne for udbetaling af jobpræmie til arbejdsgiveren, jf. den foreslåede 3, er opfyldt, hvorefter Veterancenteret udbetaler præmien. Det følger af det foreslåede stk. 2, at arbejdsgiveren til brug for Veterancenterets afgørelse om jobpræmie skal fremlægge relevant dokumentation. Dokumentation for ansættelsesforholdets varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt kan være lønsedler eller oplysninger registreret i indkomstregisteret. Disse oplysninger kan også indgå som dokumentation for, at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt. Arbejdsgiveren vedlægger endvidere kopi af bekræftelsen efter den foreslåede 1, stk. 3, om, at pågældende er omfattet af 1, stk. 2. Det foreslås i stk. 3, at arbejdsgiveren tidligst kan indsende ansøgning om udbetaling af jobpræmie efter 26 ugers ansættelse og senest 26 uger efter, at 26 ugers perioden er udløbet, jf. den foreslåede 4, stk. 1. Fristerne skal medvirke til, at Veterancenteret ikke modtager unødige ansøgninger, men først modtager ansøgninger fra det tidspunkt, hvor det kan dokumenteres, at betingelserne for udbetaling af beløbet er opfyldt. Formålet er endvidere, at Veterancenteret ikke skal behandle ansøgninger vedrørende ansættelsesforhold, der ligger relativt langt tid tilbage. Efter det foreslåede stk. 4 kan Veterancenteret efter 7, stk. 1, i lov om et indkomstregister til brug for administrationen af jobpræmieordningen få terminaladgang til oplysninger om løn, antal løntimer samt om ansættelsesforholdets start- og sluttidspunkt i indkomstregisteret. Forslaget sikrer en let og smidig administration af jobpræmieordningen og giver Veterancenteret mulighed for at validere arbejdsgiverens egne oplysninger, jf. den foreslåede 4, stk. 2. Adgang til oplysninger i indkomstregisteret svarer til den, der gælder for blandt andre anerkendte arbejdsløshedskasser. Veterancenterets adgang begrænses til personer omfattet af den foreslåede 1, stk. 2, og for hvem arbejdsgiveren har ansøgt om udbetaling af en jobpræmie, jf. den foreslåede 3. Til 5 Det foreslås, at en arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget jobpræmie fra Veterancenteret, skal betale beløbet tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget. Reglen svarer til reglerne og principperne i 86, stk. 1 og 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. vedrørende tilbagebetaling af uberettiget modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge og andre ydelser samt den skattefri præmie i efterlønsordningen. Til 6 Arbejdsgiveren har mulighed for at påklage Veterancenterets afgørelse til Forsvarsministeriet. Forslaget svarer til de almindelige principper, der gælder for klage over forvaltningens afgørelser m.v. Konkret foreslås det, at arbejdsgiveren kan indbringe Veterancenterets afgørelse for Forsvarsministeriet inden seks uger efter, at arbejdsgiveren har modtaget afgørelsen. Det foreslås i stk. 2, at Forsvarsministeriet kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil. Det kan f.eks. være undskyldelige omstændigheder såsom sygdom eller fejl i forbindelse med fremsendelse af klageskrivelsen. Til 7 Loven foreslås efter stk. 1 at træde i kraft den 1. januar Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indebærer en tidsmæssig afgrænsning af, hvornår en ansættelse er omfattet af reglerne om fortrinsadgang samt udbetaling af jobpræmie, således at loven alene finder anvendelse på ansættelsesforhold, der påbegyndes efter 1. januar Til 8 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland.

Forslag. Lov om jobordning for veteraner

Forslag. Lov om jobordning for veteraner 2016/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006735 Fremsat den 11. november 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Lov om jobordning for veteraner

Lov om jobordning for veteraner Forsvarsministeriet Forslag til Lov om jobordning for veteraner Anvendelsesområde 1. Loven har til formål at styrke muligheden for beskæftigelse for veteraner med psykiske eller fysiske skader pådraget

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Lovforslag nr. L 46 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. oktober 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Anvendelsesområde 1. Loven

Læs mere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere 2012/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 30. oktober 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling Forord Siden 1948 har mere end 50.000 veteraner været udsendt til verdens brændpunkter. De udsendte har valgt at sætte handling bag de politiske beslutninger

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere