Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven"

Transkript

1 Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

2 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem yder hjælpen 4 Generelle vilkår 5 Vurdering af støttebehov 5 Individuelle handleplaner, indsatsplaner og evalueringsrapport 6 Kvalitetsmål 6 Visitationsprocedure 7 Klageadgang 8 Indsatskatalog for socialpædagogisk støtte 9 Graduering - relateret til borgerens behov for støtte 10 Ydelsesbeskrivelse 11 2

3 Indledende Denne kvalitetsstandard beskriver Hvidovre Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 i serviceloven, til borgere i eget hjem. Kvalitetsstandarden består af en indledende del, der på overordnet plan beskriver rammerne for støtten, samt et indsatskatalog som beskriver støttens målgruppe, indhold og omfang indenfor tre forskellige støtteniveauer. Serviceniveauet er behandlet og besluttet politisk, og kvalitetsstandarden er dermed også et udtryk for, hvordan servicen skal prioriteres, set i forhold til den økonomiske ramme for området. Principper Ved fastlæggelse af serviceniveauet for ydelser til voksne med nedsat funktionsevne vægtes følgende principper: Mindst indgribende foranstaltning, der tilgodeser borgerens behov Borgerne støttes i at forblive i egen bolig frem for at flytte i botilbud Alle borgere, der er bosiddende i et botilbud tilbydes enten uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse og/eller samværstilbud. Netværksdannelse sker i tilbud efter 103 og 104, samt ved deltagelse i de frivillige organisationers tilbud Fokus på udvikling og tilpasning af indsats, således at borgernes egne ressourcer understøttes, og/eller fokus på vedligeholdelse af færdigheder 3

4 Socialpædagogisk støtte Den socialpædagogiske støtte retter sig mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som har behov for hjælp, omsorg eller støtte, sådan at de kan leve et liv på egne præmisser, og som har behov for genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder, som sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Formålet med den socialpædagogiske indsats er: At styrke den enkeltes funktionsmuligheder, eller At kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Indsatsen sigter på, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Eller den kan sigte på udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. i forhold til at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., sådan at borgeren bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. For personer, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne reelt ikke har mulighed for at tage vare på egne interesser, er indsatsen også at yde en særlig hjælp, så den pågældende kan opnå og fastholde egen identitet og en mere aktiv livsudfoldelse. Hvem yder hjælpen På psykiatriområdet ydes hjælpen fra Bostøtte-ordningen. Hjælpen ydes til borgere, der har psykiatriske lidelser På handicapområdet (betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne) tilbydes hjælpen fra hjemmevejlederne i Støttecentret. Hjælpen ydes til borgere med medfødte funktionsnedsættelser eller borgere, der har været ude for sygdom eller ulykke, som har givet funktionsnedsættelser. Til borgere med særlige sociale problemer er der endvidere mulighed for at visitere til andre eksterne leverandører, bl.a. Karetmagerporten. 4

5 Generelle vilkår Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borgeren. Borgeren betaler for egen og ledsagers deltagelse i alle aktiviteter ud af huset. Borgerens forpligtelser samt særlige forhold at være opmærksom på Borgeren skal være motiveret for at modtage socialpædagogisk støtte. Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder. Loven foreskriver, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt Borgeren skal efterkomme krav/ønsker fra personalet til hjemmets indretning og anvendelse af hjælpemidler, når dette er velbegrundet i regler om arbejdsmiljø for medarbejdere i Hvidovre Kommune. Mænd og kvinder ansættes på lige vilkår uanset religion og etnisk baggrund. Kompetencekrav til udføreren Ydelsen udføres af social- og sundhedsfagligt personale, såsom socialpædagoger, ergoterapeuter m.v. Personalet er omfattet af tavshedspligt. Vurdering af støttebehov Indsatsen i Hvidovre Kommune tager udgangspunkt i tre niveauer for støtte efter 85: let, moderat og massiv. Det fremgår af indsatskataloget, hvilke borgere der som udgangspunkt på baggrund af deres støttebehov, kan modtage støtte på hvert af de tre niveauer. Men det afhænger altid af en konkret individuel vurdering, hvad man kan få hjælp til. Støtteniveauet samt varigheden af støtten (som udgangspunkt op til 3, 6, 9 eller 12 måneder) bliver afklaret ved visitationen. Her foretager sagsbehandleren en funktionsvurdering og det afklares, om der er behov for at udvikle, fastholde og undgå tab af færdigheder og sociale kompetencer på få, enkelte, flere eller de fleste områder. Områderne fremgår af indsatskataloget, det er eksempelvis egenomsorg og praktiske færdigheder. Den konkrete støtte tilrettelægges i dialog med brugeren og med afsæt i en faglig vurdering og brugerens handleplan. Støtten kan for eksempel gives i brugerens eget hjem, i et støttecenter eller pr. telefon. Støtten ydes på hverdage. Den kan i udgangspunktet gives i op til 3, 6, 9 eller 12 måneder. Støtten afsluttes, hvis støttebehovet er løst inden perioden udløber. Hvad kan man ikke få hjælp til Den socialpædagogiske støtte ydes altid sammen med borgeren. Udføreren løser ikke opgaver uden modtagerens deltagelse. Der indgår generelt ikke støtte, der kan bevilges efter anden lovgivning, f.eks. beskæftigelseseller sundhedslovgivning. Generelt gælder, at der ikke ydes lægelig, psykologisk og fysioterapeutisk behandling. Der ydes heller ikke praktisk hjælp i hjemmet (som hjemmehjælp efter servicelovens 83) eller terapeutisk hjælp. Ledsagelse som kan søges under Servicelovens 97 indgår ikke i den socialpædagogiske støtte efter 85. 5

6 Der indgår generelt ikke støtte til ledsagelse der ikke har et socialpædagogisk sigte, men der kan ydes hjælp til at træne borgerens evne til at komme fra et sted (f.eks. hjem) til et andet (f.eks.samværstilbud). Individuelle handleplaner, indsatsplaner og evalueringsrapport Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan for sin indsats. Det fremgår af servicelovens 141. Hvidovre Kommune arbejder med handleplaner, pædagogiske indsatsplaner og evalueringsrapporter, som metode til at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes. Planer og beskrivelser skal være udarbejdet i et sprog, som borgeren kan forstå. Handleplan Handleplanen udarbejdes af borgerens sagsbehandler i forbindelse med visitation til et tilbud. Handleplanen udarbejdes som udgangspunkt i dialog med borgeren. En handleplan er en skriftlig aftale om, hvad den enkelte borger skal have støtte til. Handleplanen udarbejdes på baggrund af brugernes behov, ønsker og mål og ud fra en funktionsevnevurdering. Pædagogisk indsatsplan En pædagogisk indsatsplan laves på baggrund af handleplanen. I den pædagogiske indsatsplan aftaler den enkelte borger og hjemmevejlederen mere konkret, hvordan støtten skal tilrettelægges. En pædagogisk indsatsplan er derfor mere detaljeret end handleplanen. Den laves som udgangspunkt i dialog med borgeren. Evalueringsrapport En evalueringsrapport er en opfølgning på handleplanens indsatsområder. Der laves mindst en evalueringsrapport hvert år. Første gang udarbejdes evalueringsrapporten dog efter et halvt år. Evalueringsrapporter kan udarbejdes oftere; for eksempel hvis brugerens behov ændrer sig. Evalueringsrapporten laves af borgerens kontaktperson/hjemmevejleder og som udgangspunkt i dialog med borgeren. Den indsendes til sagsbehandleren og kan danne baggrund for et statusmøde, hvor det fremtidige behov for støtte besluttes. Kvalitetsmål Det er god kvalitet, når der bevilges ydelser på et ensartet og objektivt grundlag sagsbehandlingen forløber let og smidigt sagsbehandlingen har fokus på en anerkendende facon der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter formålet med indsatsen er tydeligt beskrevet i handleplanen det aktuelle konkrete arbejde fremgår af de pædagogiske indsatsplaner og den praktiske indsats fører hen imod det overordnede formål med indsatsen, og evalueringsrapporten klart beskriver, på hvilken måde den forløbne indsats har resulteret i en bevægelse hen imod ydelsens overordnede formål (som fremgår af handleplanen)) 6

7 Visitationsprocedure Borgere i Hvidovre Kommune med behov for hjælp, omsorg eller støtte efter 85, skal henvende sig til Ældre- og Handicapafdelingen i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Her vil borgeren få kontakt til en sagsbehandler, som hjælper med at afklare behovet for støtte. Samarbejdspartnere som har kontakt med borgere med støttebehov henvender sig også her. Sagsbehandleren vil altid foretage en konkret og individuel helhedsvurdering, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til tilbud og i hvilket omfang. Som udgangspunkt medvirker borgeren ved behandlingen af sin sag. Sagsbehandleren vil beskrive og vurdere borgerens funktionsevne og vil spørge ind til borgerens evne til at udføre forskellige aktiviteter af betydning for dagligdagen. Denne funktionsvurdering er en vigtig del af den udredning, som sagsbehandleren skal foretage for at kunne behandle ansøgningen om støtte efter 85. Sagsbehandleren sender sin indstilling til Ældre- og Handicapafdelingens visitationsudvalg, som træffer endelig afgørelse. Ved visitationen skal der være taget stilling til: Formålet med støtten/hjælpen Brugerens grad af selvhjulpenhed Om støtten/hjælpen kan planlægges Hvor støtten kan gives Hvor ofte der er behov for støtte På hvilke tidspunkter af døgnet støtten/hjælpen skal gives. Borgeren får en skriftlig afgørelse, som indeholder oplysninger om: Formålet med indsatsen, Den bevilgede indsats, Den forventede varighed Eventuelle andre særlige forhold. Der træffes afgørelse om ansøgninger om hjælp, omsorg og støtte efter 85 indenfor 6 uger. Tilbuddet revurderes ved væsentlige ændringer i borgerens behov, dog mindst en gang om året. Ved første visitation skal der tages stilling til om hjælpen evt. skal revurderes tidligere. Ved revurderinger inddrages såvel handleplanen(servicelovens 141), som evalueringsrapporten fra udfører. Nogle typer af socialpædagogisk støtte vil i udgangspunktet være bevilget til en kortere periode, eksempelvis støtte til træning af mobilitet. 7

8 Klageadgang Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen om visitation til hjælp, støtte og omsorg efter 85. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til Ældre- og Handicapafdelingen, att. den pågældende sagsbehandler Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Afgørelsen genvurderes her. Hvis afgørelsen ikke ændres, sender Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen. Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingen kan indsendes til Ældre- og Handicapafdelingen på samme adresse som ovenfor. Der er ingen klagefrist. 8

9 Indsatskatalog for socialpædagogisk støtte 9

10 Indsatskataloget er en del af Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard vedr. socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Der ydes støtte på 3 forskellige niveauer knyttet til borgerens funktionsniveau. Det afhænger altid af en konkret individuel vurdering, hvad man kan få hjælp til. Nedenstående graduering og den efterfølgende ydelsesbeskrivelse er et hjælpeværktøj ved vurderingen af behovet. Samtidig synliggør det kommunens serviceniveau. Graduering - relateret til borgerens behov for støtte Let behov Moderat behov Massivt behov Lette begrænsninger: Kan med let indsats som vejledning eller motivation selv klare opgaven. Moderate begrænsninger: Kan med moderat støtte selv klare opgaven. Svære begrænsninger: Kan med omfattende støtte selv klare opgaven. Nøgleord:: Klarer stort set at overkomme, overskue, tage initiativ til. Har nedsat funktionsniveau på enkelte områder (af de der vurderes på). Er i stand til at opretholde en vis struktur, som understøtter Nøgleord:: Kan i mindre omfang overkomme, overskue, tage initiativ til. Har nedsat funktionsniveau på flere områder. Er ikke ved egen hjælp i stand til at opretholde en struktur, som Nøgleord: Har vanskeligt ved at overkomme, overskue, tage initiativ til. Har nedsat funktionsniveau på de fleste områder. Hverdagslivet præget af manglende stabilitet og evne til egenomsorg. 10

11 hverdagslivet. understøtter hverdagslivet. Måske manglende evne til at indgå i relation. Måske isoleret eller har et konfliktfyldt forhold til omverdenen. Kan indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar eller medansvar. Nøgleord ved ydelsen: Vejledning og motivation (gør tingene selv, men skal løbende vejledes eller evt. vejledes i den konkrete situation). Har behov for aftalt støtte et par gange inden for 14 dage. Visitation udlagt til socialpsykiatrileder eller bofællesskabsleder, med opfølgning i visitationsudvalget. Kan evt. efter motivationsfase eller træningsforløb indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar eller medansvar. Nøgleord ved ydelsen: Verbal og/eller fysisk støtte Har behov for støtte et par gange om ugen. Visitation udlagt til socialpsykiatrileder eller bofællesskabsleder, med opfølgning i visitationsudvalget. Kan have svært ved at indgå aktivt i et planlagt samarbejde og tage ansvar eller medansvar. Nøgleord ved ydelsen: Verbal og/eller fysisk støtte og hjælp, evt. i form af guidning. Har behov for aftalt støtte mere end et par gange om ugen. Visitation i visitationsudvalget. 85-støtte vil i særlige tilfælde også kunne gives med individuelt fastsat højere niveau (mere tid og mere intensivt, eksempelvis dagligt, og individuelt tilpassede særlige ydelser). I de tilfælde betragtes hjælpen som et bo-lignende tilbud. Visitationsudvalget tager særskilt stilling til disse situationer. Denne kvalitetsstandard indeholder ikke beskrivelse af dette. Ydelsesbeskrivelse 1. Administration Definition Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod formelle og økonomiske opgaver Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse af post og personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt kontakt til offentlige og private instanser, herunder banker, foreninger, organisationer og kommunale myndigheder. 2. Kost Definition Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til kostvejledning og madplanlægning, indkøb, madlavning og spisning 3. Kontakt og samvær og mobilitet Definition Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod at pleje omgang og kontakt med andre Støtte til kontakt og samvær kan være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie. Det kan desuden være optræning til at kunne håndtere praktiske aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis brug af transportmidler og færden sammen med andre eller alene, klare læge- og tandlægebesøg og deltagelse i arrangementer, fritidstilbud eller i aktivitets- og samværstilbud. 11

12 Ikke en del af indsatsen Ledsagelse til aktiviteter er ikke en del af denne støtte, da det ydes efter Medicinhåndtering Definition Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod korrekt brug af medicin Støtte til at administrere ordineret medicin. 5. Personlig hygiejne Definition Socialpædagogisk støtte og vejledning omkring personlig hygiejne Støtte til personlig hygiejne kan eksempelvis være støtte og vejledning omkring tandbørstning, at tage bad, gå til frisør, evt. fodterapeut m.v. Det kan også være støtte og vejledning til hensigtsmæssig påklædning. 6. Praktiske færdigheder i hjemmet Definition Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet Støtte til praktiske færdigheder i hjemmet kan eksempelvis være vejledning og støtte som relaterer sig til oprydning, tøjvask og rengøring. Eksempelvis støtte til planlægning og udvikling af struktur for løsning af praktiske opgaver i hjemmet. Vejledning og støtte til planlægning og gennemførelse af indkøb. 12

13 7. Bo-træning Definition Socialpædagogisk støtte, der har til formål at opøve færdigheder til selvstændigt at bo i egen bolig Støtte til botræning kan eksempelvis være støtte til at skabe kontakt til vicevært, naboer m.v. eller til at få kendskab til nærmiljøet eksempelvis indkøbsmuligheder. Støtten vil typisk være knyttet til situationer, hvor borger flytter i egen bolig. 8. Beskæftigelse Definition Socialpædagogisk støtte, der har til formål at fastholdelse deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse/arbejde. Eksempelvis støtte til at introducere eller koordinere i forbindelse med uddannelse/arbejde, eller til at motivere til at søge oplysninger om muligheder. 9. Afklaring Definition Afdækning af borgerens behov for støtte I nogen tilfælde vil det være særlig svært at vurdere borgerens behov for støtte. Der kan i stedet visiteres til afklaring for maximalt en 3-måneders periode med 0-1t/uge (ATA-tid) ydet på hverdage. I perioden er målet at afdække det samlede behov for støtte, og samtidig yde en generel støtte ud fra aktuelt behov. Senest 3 måneder efter starttidspunktet (gerne før) udarbejder udføreren en status, som danner grundlag for afgørelse om den videre indsats. Dette modul kan i enkelte tilfælde også anvendes, når en borger helt afslutter 85-støtte. Retningsgivende mål for indsatsen Når sagsbehandleren indstiller til visitation af 85-hjælp vurderer denne, hvilke opgaver der aktuelt er behov for og ønske om støtte til, hvor længe støtten forventes at skulle vare, samt angiver et retningsgivende mål for hver opgave. Sidstnævnte defineres som følger: Guide Vedligeholde/ fastholde Lindre/ understøtte/ kompensere Udrede Træning Udvikling Beskrivelse Facilitere borgerens funktioner/kompetencer Fastholde eksisterende funktionsniveauer. Herunder at forhindre/udsætte yderligere tab af funktioner/kompetencer Bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse/sygdom/handicap Afklare behov/udviklingspotentiale med henblik på at identificere relevante og nødvendige indsatser Erhverve tabte funktioner/kompetencer Udvikle nye funktioner/kompetencer 13

14 14

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere