TIL SALG SLOTSGADE SLAGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL SALG SLOTSGADE 53 4200 SLAGELSE"

Transkript

1 TIL SALG SLOTSGADE SLAGELSE

2 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 93A Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsgade Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER: Grundareal udgør ifølge tingbogen m², heraf vej 0 m². På ejendommen er der ifølge BBR-skema af den 18. december 2007 registreret en bygning med Bebygget areal 477 m² Tagetage 294 m² Heraf udnyttet 181 m² Samlet erhvervsareal 658 m² Der er ikke kælder. Der er yderligere en bygning med et bebygget areal på ca. 40 m² (som ikke fremgår af BBR). Der er uov erensstemmelse m ellem B BR-arealerne og faktiske f orhold. Sælger indestår ikke for arealoplysningerne. OFFENTLIG VURDERING: Ved ejendomsvurderingen pr. 1. okt ober 2008 ansattes den samlede ejendom til: Ejendomsværdi: kr heraf grundværdi: kr SERVITUTTER: Der er på ejendommen lyst følgende servitutter: Dok. om bevaringspligt m.v Lokalplan nr Lokalplan nr. 160.

3 3 Den er der lyst fredning på ejendommen, hvilket dog ikke fremgår af tingbogen. KOMMUNEPLAN: Ejendommen e r om fattet a f K ommuneplan f or S lagelse Kommune, område 1.B.4 - boligområde, Fruegadekvarteret. Området anvendes til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til om rådets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 55. Forhusbebyggelse langs Fruegade, Slotsgade og Hestemøllestræde er en ha rmonisk s luttet be byggelse, s om øns kes be varet. N y forhusbebyggelse s kal ha ve s amme pr oportioner s om de n nuvæ rende bebyggelse, dog højst 2½ etage og højest 9 m husdybde og saddeltage med hældning. Slotsgade 53 (Brænderigaarden) e r f redet li gesom g årdmiljøet er værdifuldt. Forhuset Fruegade 47 ( Brænderigaardens a nneks) e r b e- varingsværdigt. Der skal tages særlige hensyn til ga demiljøet i S lotsgade og Fruegade. LOKALPLAN: Ejendommen er omfattet af såvel lokalplan nr. 46 som lokalplan 160. Lokalplan nr. 46: Lokalplanen har til formål: - at skabe grundlag for en bevarende saneringsplan, - at sikre en forbedring af området med respekt for det eksisterende miljø, - at s ikre, at n y bebyggelses udf ormning o g m aterialevalg t ilpasses den eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanens område må kun a nvendes til bol igformål og kollektive anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde. Liberale erhverv og mindre detailhandelsvirksomheder med tilhørende r eparationsværksteder og m indre i ndendørs l ager ka n e tableres i stueetagen efter byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

4 4 Inden for området må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves væ rksteds-, f abrikations-, vo gnmands- eller opl agsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten f or om rådet e kskl. adgangsarealer m å i kke overstige 55. Bebyggelsen langs gaderne i området fastlægges som sluttet bebyggelse i gadelinjen med en dybde på max. 9 m (randbebyggelse). Udhuse, sidehuse og baghuse kan opføres i naboskel. Garager må ikke opføres i området. Bevaringsværdig bebyggelse må ikke nedrives. Ved ombygning skal bygningernes opr indelige a rkitektur r espekteres. I tilf ælde a f b rand skal et n yt hus opføres med samme etagehøjde som det oprindelige hus. Tage inden for lokalplanområdet skal være symmetriske sadeltage og dækkes m ed røde t egl e ller g ennemfarvede r øde cem entsten, der i model svarer til vindetegl. Tage skal udføres uden udhæng ved gavle og med højst 20 cm muret gesims langs facaden. Vinduer til udn yttet tagetage skal normalt udføres som kviste, der i proportioner og materialer er tilpasset hovedhuset. Ved udskiftning af vinduer må ikke anvendes planvinduer, men kun s prossede vinduer i overensstemmelse m ed husets b ygningsalder. Der må i kke ops ættes udvendige skodder. Udvendige dør e s kal u dføres s om f yldningsdøre el ler plankedøre uden s ideparti. H avedøre ka n udf øres s måsprossede e ller s om f yldningsdøre, hvor fyldning erstattes af glas. Skorstene skal fremtræde med samme overflade som ydervægge. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Lysskiltning vil ikke blive tilladt. Der må ikke opsættes udvendige antenner. Ydervægge m å kun f remtræde s om puds ede e ller v andskurede t eglsten i m atte f arver d annet af hvid, okke r e ller andre j ordfarver. T ilbygninger s kal udf øres med facader af s amme materialer s om h o- vedhuset. Udhuse skal opføres med facader af samme materialer som hovedhuset eller i en trækonstruktion med lodret bræddebeklædning.

5 5 Oplagring uden for b ygninger eller uden for dertil indrettede og tæt hegnet gårdarealer må ikke finde sted. Hegning mod gade, sti, naboskel og fælles opholdsarealer skal udføres som levende hegn (eventuelt suppleret med trådhegn) eller plankeværk, max. højde 1,8 m. Bevaringsværdige træer må ikke fjernes. Lokalplan nr. 160: Baggrunden for lokalplanen er, at Slagelse byråd ønsker at fastholde og forbedre det eksisterende købstadsmiljø i bymidten. Det er naturligt, at der sker ændringer men kvaliteterne må bevares. Ændringer må s ke i h armoni m ed den e nkelte b ygning og m ed gadebilledet som helhed. Lokalplanen har til formål: - at øge kvaliteten af bymiljøet gennem en skærpelse af de arkitektoniske bestemmelser for Slagelse bymidte. - at sikre, at fremtidig facadeudformning (materialevalg, skiltning, markiser o g l ign.) ve d eksisterende b ebyggelse r espektere b ygningens arkitektur. - at s ikre, at n y b ebyggelse udf ormes s åledes, at d er i forbindelse med bygningens omgivelser opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning. Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlige formål. Ved ændringer af den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden skal der søges tilladelse hos kommunen. Begge lokalplaner samt kommuneplanen kan i deres helhed læses på FREDNING/ BEVARINGS- VÆRDIG: Hovedbygningen er fredet. Forhuset Fruegade 47 (Brænderigaardens ann eks) er be varingsværdig. Et træ er bevaringsværdig, jf. lokalplan nr. 46. Da hovedbygningen bygningen fredet, vil ejendommen delvist kunne fritages for ejendomsskat.

6 6 BESKRIVELSE: Ejendommen e r be liggende c a. 500 m f ra b yens f orretningscentrum og gågade. Gaden er præget af boligblokke og mindre erhvervsvirksomheder med enkelte forretninger. Ejendommen e r opf ørt i 1810 /12 på e n grund, som t idligere hør te under Antvorskov Hovedgård, og kaldes Brænderigaarden, da der har væ ret i ndrettet br ændevinsbrænderi i l ængerne. Indtil 1907 ha r ejendommen været i skiftende privat eje, men i 1907 blev den solgt til Slagelse Kommune. I 1973 blev der, da ejendommen var meget forfalden, gennemført en total renovering med blandt andet ny elinstallation, varmeanlæg m.m. Hovedbygningen er op ført i klassicistisk stil i en etage s amt de lvis udnyttet tagetage, med grundmurede facader af blandet murstenskvalitet og -størrelse samt med helvalmet klassisk rødt tegltag. Den meget lange facade, der inddelt i 17 r egelmæssig fag, der domineres af et 5 fag bredt midtparti i to etager med frontispice, er prydet med 4 hvidpudsede, kannelerede kolossalpilastre, mens de lavere sider i kun en etage alene er udstyret med en tandsnitsfrise over det glatpudsede gulkalkede m urværk. Taget på f rontispicen e r, ligesom r esten af t a- get, helvalmet. Hjørnet af vestgavlen er afskåret (smigfag), hvilket er karakteristisk for købstadsbyggeri ved begyndelsen af 1800-tallet. Bygningen er indrettet med fordelingsgang med kontorer på hver side og store rum i hver gavl. Hele gangarealet har flisebelagt gulv, mens kontorerne ha r pa rketgulve. Lofterne e r udf ørt med l yddæmpende plader, nogle steder med indbyggede spots. Knap halvdelen af 1. s a- len er udnyttet og har skråvægge. Den anvendes til kontorer og frokoststue. Den uindrettede del er forsynet med undertag og er uisoleret mod underliggende etage. Der er en del sætningsrevner i bygningen formentlig som følge af den tunge trafik, som dagligt passerer forbi. Udover hovedbygningen findes et udhus på ca. 40 m², der er opført i samme s til s om hove dbygningen. Bygningen er ikke a nført i BBRejermeddelelsen. Udhuset e r i ndrettet m ed kont or f or va rmemester/vicevært s amt værksted og di verse op bevaringsrum. Det f remstår r elativt r åt me d gamle trægulve/beton, gamle pudsede vægge mv. Bygningen er ifølge kommuneplanen bevaringsværdig. Grunden henligger med parkeringsareal, græsplæne og haveanlæg. Et træ er bevaringsværdigt, jf. lokalplan nr. 46. Ejendommen fremtræder med et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

7 7 LEJEMÅL: Ejendommen overtages fri for lejemål. ANVENDELSE: Ejendommen har senest været anvendt til dommerkontor og retsbygning. FORSIKRINGS- FORHOLD: Ejendommen er forsikret i Codan Forsikring. Det påhviler køber selv at tegne ny forsikring til ikrafttræden pr. overtagelsesdagen. Sælger er uden ansvar for, på hvilke vilkår køber kan tegne forsikring. EJENDOMS- SKATTER: For året 2010: Rottebekæmpelse kr. 190,35 Renovation kr ,00 I alt kr ,35 SALGSPRIS: Kontant kr ,00 Skriver kroner femmillionertohundredefemtitusinde 00/100 SÆRLIGE VILKÅR: Ejendommen udb ydes t il s alg f or F reja e jendomme A /S, s om e r e t statsligt e jet s elskab, for hve m de t er et s ædvanligt vi lkår, at e jendomme sælges med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse i sælgers bestyrelse.

8 8

9 9

10 10

11 11

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

TIL SALG NORDLANDSVEJ 68 8240 RISSKOV

TIL SALG NORDLANDSVEJ 68 8240 RISSKOV TIL SALG NORDLANDSVEJ 68 8240 RISSKOV 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 31 EU Vejlby By, Ellevang BELIGGENDE: Nordlandsvej 68 8240 Risskov KOMMUNE: Århus Kommune ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

TIL SALG. N. A. Christensens Vej 40. 7900 Nykøbing Mors

TIL SALG. N. A. Christensens Vej 40. 7900 Nykøbing Mors TIL SALG N. A. Christensens Vej 40 7900 Nykøbing Mors 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 180 AE Nykøbing Mors Markjorder BELIGGENDE: N. A. Christensensvej 40 7900 Nykøbing M. KOMMUNE: Morsø kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM

LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM Ny bebyggelse og bevaringsværdigt kulturmiljø EN KORTFATTET BESKRVELSE Beliggenhed og omfang Lokalplanens område Planen går ud på Ny udstykning Lokalplanen omfatter landsbyen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade PLAN ERHVERV Oktober 2009 Lokalplan nr. 1008 Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD. LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 I ------.. AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger,

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv LOKALPLAN NR. 2.55 Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

Læs mere

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE LOKAL PLAN 10-027 FEBRUAR 1989 AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE ØST FOR TORVET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlzgger, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLANER GENERELT. er indkommet indsigelser, der giver væsentlige ændringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperiode.

LOKALPLANER GENERELT. er indkommet indsigelser, der giver væsentlige ændringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperiode. LOKALPLAN SK 44 Sorø Kommune Marts 2015 Boligbebyggelse på Storgade 13 FORSLAG LOKALPLANER GENERELT Tilvejebringelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere