Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Forslag til lokalplan Dagligvarebutik ved Baldersvej Genopretning af tag på Vigersted Hallen Nedrivning af bygningerne på Vibevej Administrationsgrundlag for solceller og minivindmøller Ærtekildevej 16 - Etablering af asylcenter Ringsted Oplevelsessti - Orientering Salg af ejendom Salg af mindre areal ved Roskildevej Henvendelse fra SF Orientering om status i udvalgets sager Ulitimo 2010-Primo Orientering fra formand og administration - Juni Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

4 2. Forslag til lokalplan Dagligvarebutik ved Baldersvej Åben sag Sagsid: 11/32560 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 (87761/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget besluttede 20. december 2011, at igangsætte planarbejdet på ejendommen Baldersvej 4 med henblik på, at muliggøre etablering af en dagligvarebutik. Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne for område 3C1 Bydelscenter ved Næstvedvej, som kan anvendes til centerformål: Detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv. Bydelscentret har i dag 2 dagligvarebutikker Aldi og Lidl. De er omfattet af henholdsvis lokalplan 90 og lokalplan 251, der åbner mulighed for henholdsvis 600 m² og 2400 m² bruttoetageareal til butiksformål. Rest herefter 1000 m². Ejendommen er omfattet af lokalplan 31, der jf udlægger området til erhvervsformål. Bebyggelse må kun opføres og bruges til industri, værksteder og lager. Den eksisterende lokalplan ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan 266. Lokalplanområdets samlede areal er på m². Lokalplanområdet vejbetjenes fra Baldersvej samt fra Odinsvej via tinglyst overkørselsret over matr.nr. 31d, Ringsted Markjorder. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en dagligvarebutik eller anden detailhandel på op til 1000 m². Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager i en højde på op til 8,5 meter og en bebyggelses procent på max 50. Facader kan udføres i tegl, natursten, træ m.v. Miljøscreening: Forslag til lokalplan 266 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, foretages der ikke en miljøvurdering jf. 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag:

5 Jf. Kommuneplan , rammeområde 3C1, Bydelscenter ved Næstvedvej, udlægges området til centerformål; detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv. Det samlede bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige m² og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m². Jf. Planlovens 13, stk. 3 påhviler det kommunalbestyrelen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og herefter fremme sagen mest muligt, hvis et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Høring Forslag til lokalplan 266 offentliggøres i 12 uger. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at placering af en dagligvarebutik ikke vil være til væsentlig gene for omkringliggende naboer. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan nr. 266 godkendes og sendes i offentlig høring i 12 uger. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefalet godkendt.

6 3. Genopretning af tag på Vigersted Hallen Åben sag Sagsid: 12/5061 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Der Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Vigersted Hallens tag er fra 1979 og ikke længere tæt. I maj 2011 blev der givet en bevilling til genopretning af taget, men i forbindelse med regnskabsafslutning 2011 blev der lukket en række afsluttede anlægsprojekter, hvor der både var mindre og merforbrug, sådan at projekter med mindreforbrug finansierede projekter med merforbrug. Ved en fejl blev projektet hvori Vigersted Hallens tag indgik betragtet som afsluttet, således at finansieringen nu er bortfaldet. Denne sag søger derfor en fornyet bevilling til opgaven. Beskrivelse af sagen Vigersted hallens nuværende tag blev bygget i 1979 og med en forventet levetid på 30 år har taget nu udtjent sin levetid. Ejendomsstaben har i dette forår genberegnet konstruktion for at byggeriet af det nye tag kan leve op til det nye bygningsregelment (BR10). Dette har krævet en udvidelse af projektet med en del ekstra isolering, som dog samtidig forbedrer energiniveauet tilsvarende, hvorfor udvidelsen kan finansieres af den allerede bevilligede energipulje. Total set er genopretningen estimeret til at koste kr. 1,4 mio., hvoraf de kr. finansieres af energipuljen. Den restende 1 mio. kr. har tidligere været bevilliget i genopretning Projektet er af en karakter, så hallen er lukket i hele udskiftningsperioden, hvorfor arbejdet forventes gennemført i skolernes sommerferie. Udbuddet på opgaven er derfor gennemført primo juni Alternativt kan det vælges, at udskiftningen udskydes til Der har dog igennem en periode været klager fra brugerne om, at taget ikke er tæt, hvorfor der med mellemrum findes vand på gulvet i forbindelse med regnvejr. Der er endvidere en risiko for vandskader hvis taget ikke udskiftes. Høring ingen

7 Økonomi Den økonomiske politik angiver, at der skal stilles forslag om alternativ finansiering. Det foreslås derfor, at der tages kr. fra Økonomiudvalgets udisponerede anlægsramme, hvoraf der for nærværende resterer kr. De resterende kr. forslås taget fra bevillingen til genopretning 2013, hvilket altså er en foruddiskontering til budget Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udskiftningen af taget bør ske i år, samt at den anviste finansiering vil gøre det muligt at gennemføre opgaven. Teknisk direktør indstiller, at den anviste finansiering godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefalet godkendt med bemærkning om at udvalget påpeger, at der fremadrettet bør laves en procedure der sikrer at sådanne fejl ikke gentager sig.

8 4. Nedrivning af bygningerne på Vibevej 2 Åben sag Sagsid: 12/2030 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som opfølgning på beslutning i Byrådet d. 16. april 2012, søger denne sag tilladelse og budget til nedrivning af de PCB-forurenede bygninger på Vibevej 2. Beskrivelse af sagen Der er i den kommunale bygning placeret Vibevej 2, fundet forekomster af PCB-forurening i vinduesfuger og facadepartier. Grundet bygningens konstruktion, hvor facadepartierne er bærerende, er det ikke økonomisk rentabelt at oprense bygningen for de fundne PCB-forekomster. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat bevilling til nedrivningen, hvorfor det anbefales, at der på afsættes kr ,- på anlægsoversigten i 2013 til dette formål. Høring Ingen. Økonomi Nedrivningen forventes at koste kr ,-, hvorfor der søges en anlægsbevilling på budget 2013 til denne opgave. Vurdering Det anbefales derfor at nedrive bygningen. Da det vurderes, at kommunen ikke umiddelbart har behov for en ledig byggegrund til eget formål på denne placering, anbefales det desuden at sætte grunden til salg. Teknisk direktør indstiller, 1. at der gives tilladelse til nedrivning af bygningerne på Vibevej 2, når bygningerne er fraflyttet senest 31. januar at der søges en anlægsbevilling til nedrivningen på kr ,-, som finansieres af endnu ikke afsatte midler i budget at grunden Vibevej 2 sættes til salg via ejendomsmægler.

9 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udsat Ej til stede: Per Roos Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefalet godkendt.

10 5. Administrationsgrundlag for solceller og minivindmøller Åben sag Sagsid: 12/13302 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Kort, Bymidten og Ringsted vest (91068/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I Plan- og Boligudvalgets møde den 24. april 2012 blev det besluttet, at Teknisk Forvaltning skal udarbejde forslag til administrationspraksis, samt en informationsindsats for opsætning af solcelleanlæg og minivindmøller. x Beskrivelse af sagen Forvaltningen modtager et stigende antal ansøgninger om opsætning af solceller, hvilket især skyldes, at det er blevet muligt at sælge privatproduceret el fra solcelleanlæg til el-leverandøren. Ifølge Planloven er kommunen forpligtet til, at sikre en bæredygtig udvikling inden for den fysiske planlægning. Opsætning af solceller er med til at reducere CO2- udslippet og dermed bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling, hvilket er i overensstemmelse med Ringsted Kommunes klimapolitik. Bæredygtighed dækker, udover natur- og miljømæssige aspekter, også de økonomiske samt de sociale- og kulturelle aspekter; herunder de arkitektoniske, landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier. For at sikre disse, indeholder mange af kommunens lokalplaner blandt andet bestemmelser om farver og materialer, som skal sikre en særlig karakter og arkitektur på bebyggelsen. Orientering om bestemmelser og praksis i forbindelse med opsætning solcelleanlæg og minivindmøller: 1. Generelt: Opsætning af solcelleanlæg direkte på tagfladen, kræver som udgangspunkt ikke en byggetilladelse. Opsættes solcelleanlægget derimod skråtstillet på tagfladen eller på jord kræves der en byggetilladelse. 2. Lokalplanlagte områder generelt: Er en ejendom omfattet af en lokalplan med specifikke bestemmelser for tagdækningen, skal der søges om dispensation. Praksis er, at der meddeles dispensation til opsætning af solcelleanlæg op til 50 % af tagfladen.

11 3. Bymidten og Ringsted vest: Jf. kommuneplanens generelle rammebestemmelser ( Bilag 1) skal bygninger i disse områder være med tagdækning med røde teglsten i bymidten og røde tagsten i Ringsted vest. Hvor der i en lokalplan er fastsat specifikke bestemmelser for tagdækningen og det vurderes, at der er planmæssig hjemmel, er parksis, at der meddeles afslag på dispensation til opsætning af solcelleanlæg. 4. Landzone: Såfremt solcelleanlægget er en integreret del af tagfladen kræves der ikke landzonetilladelse. Opsættes solcelleanlægget derimod på et stativ på taget eller på jorden, kræves der landzonetilladelse og byggetilladelse. 5. Mini- og mikromøller: Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 26. oktober 2010, ikke at tillade opsætning af vindmøller i centerområdet og i den historiske bykerne. I de øvrige byzoneområder er det tilladt at opsætte møller, hvor de kan placeres uden at være til væsentlig gene for naboerne og uden at virke skæmmende for området. Forudsat at ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan, der indeholder bestemmelser, der forbyder mini- og mikromøller. I landzone vil opsætning af vindmøller kræve en landzonetilladelse efter Planlovens 35. Mini- og mikromøller reguleres udover Planloven efter anden lovgivning som fx Miljøstyrelsens støjbekendtgørelse. Generelt meddeles der tilladelse til mini- og mikrovindmøller i jordbrugsområder og landskabsområder. Bymidten og Ringsted vest: Tagdækning i bymidten og Ringsted vest skal i henhold til kommuneplanens generelle rammebestemmelser være henholdsvis røde teglsten og røde tagsten. I Ringsted Vest skal bestemmelsen sikre indblikket til Ringsted som Byen med de røde tage. I den centrale og historiske del af Ringsted er de røde tage en væsentlig del af Ringsteds bygningskultur Ikke alle områder inden for bymidten eller Ringsted vest er omfattet af en lokalplan eller en lokalplan som fastsætter specifikke krav til tagdækningen. Det betyder, at hvis der ikke er specifikke bestemmelser vedrørende tagdækning, vil det være muligt at opsætte solcelleanlæg. En sikring af bymidten og Ringsted vest, som byen med de røde tage forudsætter, at der for alle områder fastlægges specifikke bestemmelser i en lokalplan, med krav om røde tage samt krav om, at der ikke må opsættes solcelleanlæg. Information til borgerne: På hjemmeside og i Lokalbladet orienteres om bestemmelser og praksis for opsætning af solcelleanlæg og mini- og mikrovindmøller. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

12 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at den nuværende praksis vedrørende opsætning af solcelleanlæg og minivindmøller sikrer borgerne gode muligheder for alternativ energi og dermed mindske CO2 udslippet. Borgere i bymidten og Ringsted vest har dog kun i meget begrænset omfang denne mulighed, nemlig i de områder hvor der ikke er specifikke bestemmeler i en lokalplan. I bymidte og Ringsted vest anbefales, at udviklingen løbende følges og der, såfremt det skønnes nødvendigt, fastsættes bestemmelser ved lokalplanlægning. Borgerne informeres om bestemmelser og praksis på Ringsted Kommunes hjemmeside og i Lokalbladet. Teknisk direktør indstiller, 1. at administrationsgrundlaget for solcelleanlæg og mini- og mikrovindmøller godkendes, 2. at det løbende vurderes, om der er behov for at fastsætte specifikke bestemmelser for solcelleanlæg i bymidten og Ringsted vest. 3. at administrationsgrundlaget offentliggøres på Ringsted kommunes hjemmeside og i dagspressen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen genoptages. Forvaltningen arbejder videre med mulighed for op til 100 % solceller på bygninger udenfor bymidten og Ringsted vest, samt undersøger muligheden for placering af yderligere solceller op til 50 % af den ene tagflade i bymidten og Ringsted Vest. Vedr. Vindturbiner undersøges det om der også kan placeres turbiner i bymidten.

13 6. Ærtekildevej 16 - Etablering af asylcenter Åben sag Sagsid: 12/13321 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 2. Situationsplan (87369/12) 2 Bilag 1. Ansøgning fra udlændingestyrelsen (87675/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udlændingestyrelsen har med brev den 1. juni 2012 (Bilag 1-2) søgt om tilladelse til at etablere et asylcenter på ejendommen Ærtekildevej 16. Ejendommen har tidligere været anvendt som elevboliger for sygeplejeelever. x Beskrivelse af sagen Udlændingestyrelsen oplyser, at det er muligt at indkvartere 48 asylansøgere i ejendommen. Endvidere vurderes det, at der er mulighed for at etablere yderligere 24 selvstændige lejligheder på ejendommen, såfremt stueetagen ombygges, dvs. samlet lidt over 70 pladser. Beboersammensætningen vil som udgangspunkt være enlig voksne eller par, som kan varetage eget ophold i hverdagen. Røde Kors står for visiteringen af beboerne og foretager i den forbindelse en vurdering af, hvorvidt beboerne er egnet til en sådan indkvartering. Beboerne deltager i undervisning og anden form for aktivering på bl.a. Røde Kors s skole i København og står selv for transport til skolen. Der vil være et mindre antal medarbejdere fra Røde Kors tilknyttet lejemålet i dagtimerne. Medarbejderen vil primært varetage funktionerne som vicevært og socialnetværksarbejder m.v. Alle udgifter til de indkvarterede påhviler udlændingestyrelsen. Lovgrundlag: Jf. lokalplan udlægges området til sygehusbyggeri og byggeri for dertil knyttede funktioner, herunder undervisning og forskning, offentlig administration samt personale og elevboliger. Teknisk forvaltning bemærker: Jf. BBR er ejendommen opført i 1968 og indeholder 48 boliger uden køkken. Det samlede boligareal udgør 624 m². Jf. folkeregistret har ejendommen ikke været beboet siden august 1998.

14 Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at en anvendelse som elevbolig, er at sidestille med enhver anden boliganvendelse. Tilsvarende er en anvendelse til asylcenter at sidestille med boligformål, da der ikke vil foregå undervisning eller andet på ejendommen, men alene boligformål. Teknisk forvaltning vurderer derfor, at en anvendelse som asylcenter er i overensstemmelse med lokalplanen, da der i begge tilfælde er tale om boligformål. Det vurderes derfor, at der ikke med henvisning til lokalplanens bestemmelse er hjemmel til at modsætte sig en anvendelse som asylcenter. Endvidere vurderes det, at placeringen er velegnet og ikke vurderes at give anledning til væsentlige gener for naboer. Teknisk direktør indstiller, at der meddeles tilladelse til etablering af asylcenter på ejendommen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For x x x x x x Imod x Undlo d Godkendt. I første omgang med etablering af 48 boliger, Udvalget holder møde med Udlændingestyrelsen for at drøfte kommunikation samt bemanding i centeret. Per Nørhave begærede sagen i byrådet.

15 7. Ringsted Oplevelsessti - Orientering Åben sag Sagsid: 09/23638 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1. Beskrivelse af Ringsted Oplevelsessti med kort (83504/12) 2 Bilag 3. Overslag (86432/12) 3 Bilag 4. Detaljeret overslag (86433/12) 4 Bilag 5.Overslag og forudsætningsnotat, Oplevelsessti Ringsted - Forudsætning-Oplevelsessti Ringsted.pdf (86434/12) 5 Bilag 6. Forslag til pressemeddelelse (87351/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om status for etablering af Ringsted Oplevelsessti. Plan- og Boligudvalgets er senest på møde den 17. maj 2011 blevet orienteret om status. x Beskrivelse af sagen Ringsted Oplevelsessti tager oprindeligt udgangspunkt i et idéprojekt fremsat af en stigruppe under LAG. Formålet var at etablere en rekreativ gang- og cykelsti tværs gennem kommunen med mulighed for udendørsaktiviteter undervejs i forløbet. Oplevelsesstien er i dag forankret i en Borgergruppe og i Ringsted Kommune, der arbejder tæt sammen om etablering af stien. Hovedformålet er at forbedre adgangen til naturen også til områder der i dag ikke er tilgængelige - samt åbne nye muligheder for udendørsaktiviteter, fitness, lystfiskemulighed, kajak- og kano sejlads, mountainbikekørsel osv. Undervejs i stiforløbet lægges der vægt på formidling af kulturhistoriske steder, ligesom der informeres om natur og geologi mv. (se bilag 1). Borgergruppen og Ringsted Kommune er i fællesskab nået til enighed med de store lodsejere omkring stiforløb og skiltning. Alle store lodsejere som Eriksholm skovdistrikt (Humleore skov), Naturstyrelsen samt Københavns Energi har været meget positive og imødekommende over for stiprojektet. For øjeblikket arbejdes der intensivt på at få de resterende, primært mindre, lodsejere med i stiprojektet. I forbindelse med projektets er Cowi blevet bedt om at komme med et budgetoverslag for etablering af Ringsted Oplevelsessti, på baggrund af beskrivelse og trace udarbejdet af Borgergruppen. På denne baggrund har Cowi budgetteret med en etableringsudgift til entreprenørydelser på ca. 11 mio. kr. Borgergruppen har suppleret Cowis budgetoverslag med yderligere 3,5 mio. kr.

16 til bl.a. rådgivers projektering, fredning, miljøhåndtering, tilsyn, udmatrikulering, tinglysning samt køb af grundarealer. Den samlede etableringsudgift skønnes i alt at blive på ca.15 mio. kr. ( bilag 2-4). Overslaget er delt op i 34 delstrækninger og går fra Humleore Skov til Høm, en strækning på i alt ca. 25 km. Udgifter til drift af stien er endnu ikke vurderet. Borgergruppe og kommune arbejder efter en model, hvor projektet søges finansieret gennem fundraising, LAG-bevillinger samt kommunale midler. Opnås de nødvendige tilskud ved bl.a. fundraising, forventes Ringsted Oplevelsessti at kunne etableres inden for 2-3 år. Orientering om projektet: Stiprojektet vurderes nu at være nået til en fase, hvor offentligheden bør orienteres om projektet i form af en pressemeddelelse. (se bilag 5). Høring Alle berørte lodsejere skal høres i forbindelse med etablering af stien. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i Vurdering Teknisk Forvaltning anbefaler, at orienteringen og forslag til pressemeddelelse tages til efterretning. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

17 8. Salg af ejendom Lukket sag Sagsid: 11/32306 Sagen afgøres i: Byrådet

18 9. Salg af mindre areal ved Roskildevej Lukket sag Sagsid: 12/13757 Sagen afgøres i: Byrådet

19 10. Henvendelse fra SF Åben sag Sagsid: 12/10167 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Henvendelse fra SF (65952/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg SF s byrådsgruppe ønsker en drøftelse af fremtiden for vindmøller i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen Baggrunden er et ønske om at drøfte Byrådets beslutning den 6. december 2010, hvor det besluttedes, at der ikke igangsættes planlægning for nye vindmølleområder, og at sagen først genoptages, når der træffes en ny politisk beslutning. Der er netop vedtaget en Energiaftale af 22. marts 2012 med en grøn omstilling af energiproduktionen, som et næsten samlet folketing står bag. De mange elementer i aftalen skal nu føres ud i livet og en del af opgaverne ligger hos kommunerne. Skal den nationale ambition nås, kræver det konkret handling lokalt. Det er kommunerne, der har ansvaret for udbygningen af vindkraften på land. Det er derfor kommunerne, der skal løfte opgaven med at indfri ambitionsniveauet i energiaftalen om at opføre 1800 MW ny vindkraft på land frem til Samtidig forventes nedtaget eksisterende møller, således at merkapaciteten bliver 500 MW. Energiaftalen fastslår, at der ud over 500 MW på land skal bygges 1000 MW vindkraft til havs og 500 MW kystnære møller. Energiaftalen bygger altså på, at hovedvægten fremover skal ligge på vandet, men der skal også ligge vindmøller på land. Det er kommunerne, der skal anvise de relevante pladser og godkende konkrete mølle-projekter. Det er derfor SF s forhåbning, at byrådet bakker op om energiplanen, og igen åbner op for, at der kan planlægges vindmølleområder i Ringsted Kommune. Vi vil gerne lægge op til, at sagen videresendes til Plan og Boligudvalget med henblik på forslag til fornyet politisk behandling. Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

20 Beslutning i Byrådet den SF stillede forslag om, at sagen oversendes til Plan- og Boligudvalget til videre behandling, med henblik på at ophæve Byrådets beslutning om stop af opsætning af vindmøller i Ringsted Kommune. Forslaget blev godkendt efter afstemning. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V Fraværende Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V Fraværende Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Torben Lollike (TLO) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Ej til stede: Klaus Hansen og Per Roos. Supplerende sagsfremstilling Teknisk Forvaltning bemærker: I henhold til energiaftalen indgået den 22. marts 2012 er der besluttet følgende vedrørende vindmøller på land: Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på MW. Dette søges understøttet eksempelvis via nye planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og tilpasning af rammevilkårene som følge af teknologiudviklingen. Et oplæg om dette vil blive udarbejdet og forelagt i første halvdel af 2013, og evt. nye initiativer aftales i forligskredsen Som det fremgår af ovennævnte, vil der i første halvdel af 2013 blive udarbejdet nye planlægningsredskaber m.v. for opsætning af vindmøller. Teknisk Forvaltning vurderer på den baggrund, at det er fornuftigt at ophæve vindmøllestoppet, såfremt der er politisk vilje til at etablere store vindmøller i Ringsted Kommune. Ny planlægning på området, bør tage udgangspunkt i de nye planlægningsredskaber. Endvidere skal det bemærkes, at der i forhold til de udpegninger som Ringsted Kommune foretog i 2008, er ændret i afstandskravene til henholdsvis overordnede veje og jernbaner.

21 Tidligere var afstandskravet til overordnede veje og jernbaner 4x møllehøjden. Afstandskravet er nu ændret til en 1 x vindmøllens totalhøjde. I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllens totalhøjde, kan der dog optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller. Teknisk direktør indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Torben Lundsgaard stillede forslag om at ophæve vindmøllestoppet umiddelbart. V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For x x x Imod x x x x Undlo d V, DF, LA stemte imod med begrundelsen: - Nye opstillingsmuligheder langs veje og jernbaner undersøges - Regeringens nye planlægningsredskab skal indarbejdes først - Der opstilles kriterier for alle udpegede områder for vindmøller så de kan prioriteres

22 11. Orientering om status i udvalgets sager Ulitimo 2010-Primo 2012 Åben sag Sagsid: 11/31502 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag. Halvårlig status over sager behandlet i PBU (75568/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget har ønsket en halvårlig status for behandlede sager. Vedhæftet bilag er en oversigt over de sager, som ikke var afsluttet i perioden ultimo 2010 til ultimo 2011, samt alle behandlede sager fra november 2011 til og med april Af oversigten fremgår det, om sagerne er afsluttet eller stadig pågår. x Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

23 12. Orientering fra formand og administration - Juni 2012 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1. Ændring af planloven (86400/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1. Orientering om ændring af planloven. (Se bilag 1) 2. Orientering om status bygningsdelen på skolestrukturprojektet. x Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Der blev endvidere orienteret om: En lejestigning i Balstrup huse, formanden træffer en formandsbeslutning i sagen. Byplandage i Svendborg udvalget melder tilbage til JK om deltagelse. Projektet vedr. ny brandstation er færdigt Der bliver lavet en anlægsønske vedr. energiprojektet Orienteringen taget til efterretning.

24 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Referat Byrådet Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den 19-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-12-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS

NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS Hellerup, den 2. oktober 2015 1. INDLEDNING Jeg er blevet bedt om at give vurdering af, om hvorvidt Ringsted Kommunes tilladelse i 2012 til at etablere

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Referat Byrådet Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Ringsted Kongrescenter Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2013 Dannet den: Onsdag den 04-12-2013 Mødedato: Mandag den 11-11-2013 Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2013 Dannet den: Onsdag den 04-12-2013 Mødedato: Mandag den 11-11-2013 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Referat Byrådet Møde nr.: 11/2013 Dannet den: Onsdag den 04-12-2013 Mødedato: Mandag den 11-11-2013 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:07

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:07 Referat Byrådet Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 11-03-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:07 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) Henrik Hvidesten

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den 20-09-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-09-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Sundhedsrådet

Referat. Sundhedsrådet Referat Sundhedsrådet Møde nr.: Sundhedsrådet Dannet den: Onsdag den 11-12-2013 Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Knud Lavard Centeret, mødelokale 1 Medlemmer Henrik

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Lokalplan. Ophævelse. Ophævelse af del af Byplanvedtægt for et område ved Fåborgvej 64, 5700 Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling

Lokalplan. Ophævelse. Ophævelse af del af Byplanvedtægt for et område ved Fåborgvej 64, 5700 Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling Ophævelse Lokalplan z Byg, Plan og Erhverv Ophævelse af del af Byplanvedtægt 15-1965 for et område ved Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Referat Byrådet Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den 23-09-2014 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 12-01-2009 Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2012 Dannet den: Onsdag den 02-05-2012 Mødedato: Mandag den 30-04-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 2/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:07

Referat. Byrådet. Møde nr.: 2/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:07 Referat Byrådet Møde nr.: 2/2012 Dannet den: Tirsdag den 07-02-2012 Mødedato: Mandag den 06-02-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:07 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Referat Byrådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 13-11-2012 Mødedato: Mandag den 12-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Onsdag den 28-08-2013 Mødedato: Mandag den 19-08-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2012 Dannet den: Onsdag den 24-10-2012 Mødedato: Mandag den 22-10-2012 Mødetidspunkt: 17:00-20:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere