Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Forslag til lokalplan Dagligvarebutik ved Baldersvej Genopretning af tag på Vigersted Hallen Nedrivning af bygningerne på Vibevej Administrationsgrundlag for solceller og minivindmøller Ærtekildevej 16 - Etablering af asylcenter Ringsted Oplevelsessti - Orientering Salg af ejendom Salg af mindre areal ved Roskildevej Henvendelse fra SF Orientering om status i udvalgets sager Ulitimo 2010-Primo Orientering fra formand og administration - Juni Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

4 2. Forslag til lokalplan Dagligvarebutik ved Baldersvej Åben sag Sagsid: 11/32560 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 (87761/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget besluttede 20. december 2011, at igangsætte planarbejdet på ejendommen Baldersvej 4 med henblik på, at muliggøre etablering af en dagligvarebutik. Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne for område 3C1 Bydelscenter ved Næstvedvej, som kan anvendes til centerformål: Detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv. Bydelscentret har i dag 2 dagligvarebutikker Aldi og Lidl. De er omfattet af henholdsvis lokalplan 90 og lokalplan 251, der åbner mulighed for henholdsvis 600 m² og 2400 m² bruttoetageareal til butiksformål. Rest herefter 1000 m². Ejendommen er omfattet af lokalplan 31, der jf udlægger området til erhvervsformål. Bebyggelse må kun opføres og bruges til industri, værksteder og lager. Den eksisterende lokalplan ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan 266. Lokalplanområdets samlede areal er på m². Lokalplanområdet vejbetjenes fra Baldersvej samt fra Odinsvej via tinglyst overkørselsret over matr.nr. 31d, Ringsted Markjorder. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en dagligvarebutik eller anden detailhandel på op til 1000 m². Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager i en højde på op til 8,5 meter og en bebyggelses procent på max 50. Facader kan udføres i tegl, natursten, træ m.v. Miljøscreening: Forslag til lokalplan 266 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, foretages der ikke en miljøvurdering jf. 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag:

5 Jf. Kommuneplan , rammeområde 3C1, Bydelscenter ved Næstvedvej, udlægges området til centerformål; detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv. Det samlede bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige m² og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m². Jf. Planlovens 13, stk. 3 påhviler det kommunalbestyrelen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og herefter fremme sagen mest muligt, hvis et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Høring Forslag til lokalplan 266 offentliggøres i 12 uger. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at placering af en dagligvarebutik ikke vil være til væsentlig gene for omkringliggende naboer. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan nr. 266 godkendes og sendes i offentlig høring i 12 uger. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefalet godkendt.

6 3. Genopretning af tag på Vigersted Hallen Åben sag Sagsid: 12/5061 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Der Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Vigersted Hallens tag er fra 1979 og ikke længere tæt. I maj 2011 blev der givet en bevilling til genopretning af taget, men i forbindelse med regnskabsafslutning 2011 blev der lukket en række afsluttede anlægsprojekter, hvor der både var mindre og merforbrug, sådan at projekter med mindreforbrug finansierede projekter med merforbrug. Ved en fejl blev projektet hvori Vigersted Hallens tag indgik betragtet som afsluttet, således at finansieringen nu er bortfaldet. Denne sag søger derfor en fornyet bevilling til opgaven. Beskrivelse af sagen Vigersted hallens nuværende tag blev bygget i 1979 og med en forventet levetid på 30 år har taget nu udtjent sin levetid. Ejendomsstaben har i dette forår genberegnet konstruktion for at byggeriet af det nye tag kan leve op til det nye bygningsregelment (BR10). Dette har krævet en udvidelse af projektet med en del ekstra isolering, som dog samtidig forbedrer energiniveauet tilsvarende, hvorfor udvidelsen kan finansieres af den allerede bevilligede energipulje. Total set er genopretningen estimeret til at koste kr. 1,4 mio., hvoraf de kr. finansieres af energipuljen. Den restende 1 mio. kr. har tidligere været bevilliget i genopretning Projektet er af en karakter, så hallen er lukket i hele udskiftningsperioden, hvorfor arbejdet forventes gennemført i skolernes sommerferie. Udbuddet på opgaven er derfor gennemført primo juni Alternativt kan det vælges, at udskiftningen udskydes til Der har dog igennem en periode været klager fra brugerne om, at taget ikke er tæt, hvorfor der med mellemrum findes vand på gulvet i forbindelse med regnvejr. Der er endvidere en risiko for vandskader hvis taget ikke udskiftes. Høring ingen

7 Økonomi Den økonomiske politik angiver, at der skal stilles forslag om alternativ finansiering. Det foreslås derfor, at der tages kr. fra Økonomiudvalgets udisponerede anlægsramme, hvoraf der for nærværende resterer kr. De resterende kr. forslås taget fra bevillingen til genopretning 2013, hvilket altså er en foruddiskontering til budget Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udskiftningen af taget bør ske i år, samt at den anviste finansiering vil gøre det muligt at gennemføre opgaven. Teknisk direktør indstiller, at den anviste finansiering godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefalet godkendt med bemærkning om at udvalget påpeger, at der fremadrettet bør laves en procedure der sikrer at sådanne fejl ikke gentager sig.

8 4. Nedrivning af bygningerne på Vibevej 2 Åben sag Sagsid: 12/2030 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som opfølgning på beslutning i Byrådet d. 16. april 2012, søger denne sag tilladelse og budget til nedrivning af de PCB-forurenede bygninger på Vibevej 2. Beskrivelse af sagen Der er i den kommunale bygning placeret Vibevej 2, fundet forekomster af PCB-forurening i vinduesfuger og facadepartier. Grundet bygningens konstruktion, hvor facadepartierne er bærerende, er det ikke økonomisk rentabelt at oprense bygningen for de fundne PCB-forekomster. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat bevilling til nedrivningen, hvorfor det anbefales, at der på afsættes kr ,- på anlægsoversigten i 2013 til dette formål. Høring Ingen. Økonomi Nedrivningen forventes at koste kr ,-, hvorfor der søges en anlægsbevilling på budget 2013 til denne opgave. Vurdering Det anbefales derfor at nedrive bygningen. Da det vurderes, at kommunen ikke umiddelbart har behov for en ledig byggegrund til eget formål på denne placering, anbefales det desuden at sætte grunden til salg. Teknisk direktør indstiller, 1. at der gives tilladelse til nedrivning af bygningerne på Vibevej 2, når bygningerne er fraflyttet senest 31. januar at der søges en anlægsbevilling til nedrivningen på kr ,-, som finansieres af endnu ikke afsatte midler i budget at grunden Vibevej 2 sættes til salg via ejendomsmægler.

9 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udsat Ej til stede: Per Roos Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefalet godkendt.

10 5. Administrationsgrundlag for solceller og minivindmøller Åben sag Sagsid: 12/13302 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Kort, Bymidten og Ringsted vest (91068/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I Plan- og Boligudvalgets møde den 24. april 2012 blev det besluttet, at Teknisk Forvaltning skal udarbejde forslag til administrationspraksis, samt en informationsindsats for opsætning af solcelleanlæg og minivindmøller. x Beskrivelse af sagen Forvaltningen modtager et stigende antal ansøgninger om opsætning af solceller, hvilket især skyldes, at det er blevet muligt at sælge privatproduceret el fra solcelleanlæg til el-leverandøren. Ifølge Planloven er kommunen forpligtet til, at sikre en bæredygtig udvikling inden for den fysiske planlægning. Opsætning af solceller er med til at reducere CO2- udslippet og dermed bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling, hvilket er i overensstemmelse med Ringsted Kommunes klimapolitik. Bæredygtighed dækker, udover natur- og miljømæssige aspekter, også de økonomiske samt de sociale- og kulturelle aspekter; herunder de arkitektoniske, landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier. For at sikre disse, indeholder mange af kommunens lokalplaner blandt andet bestemmelser om farver og materialer, som skal sikre en særlig karakter og arkitektur på bebyggelsen. Orientering om bestemmelser og praksis i forbindelse med opsætning solcelleanlæg og minivindmøller: 1. Generelt: Opsætning af solcelleanlæg direkte på tagfladen, kræver som udgangspunkt ikke en byggetilladelse. Opsættes solcelleanlægget derimod skråtstillet på tagfladen eller på jord kræves der en byggetilladelse. 2. Lokalplanlagte områder generelt: Er en ejendom omfattet af en lokalplan med specifikke bestemmelser for tagdækningen, skal der søges om dispensation. Praksis er, at der meddeles dispensation til opsætning af solcelleanlæg op til 50 % af tagfladen.

11 3. Bymidten og Ringsted vest: Jf. kommuneplanens generelle rammebestemmelser ( Bilag 1) skal bygninger i disse områder være med tagdækning med røde teglsten i bymidten og røde tagsten i Ringsted vest. Hvor der i en lokalplan er fastsat specifikke bestemmelser for tagdækningen og det vurderes, at der er planmæssig hjemmel, er parksis, at der meddeles afslag på dispensation til opsætning af solcelleanlæg. 4. Landzone: Såfremt solcelleanlægget er en integreret del af tagfladen kræves der ikke landzonetilladelse. Opsættes solcelleanlægget derimod på et stativ på taget eller på jorden, kræves der landzonetilladelse og byggetilladelse. 5. Mini- og mikromøller: Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 26. oktober 2010, ikke at tillade opsætning af vindmøller i centerområdet og i den historiske bykerne. I de øvrige byzoneområder er det tilladt at opsætte møller, hvor de kan placeres uden at være til væsentlig gene for naboerne og uden at virke skæmmende for området. Forudsat at ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan, der indeholder bestemmelser, der forbyder mini- og mikromøller. I landzone vil opsætning af vindmøller kræve en landzonetilladelse efter Planlovens 35. Mini- og mikromøller reguleres udover Planloven efter anden lovgivning som fx Miljøstyrelsens støjbekendtgørelse. Generelt meddeles der tilladelse til mini- og mikrovindmøller i jordbrugsområder og landskabsområder. Bymidten og Ringsted vest: Tagdækning i bymidten og Ringsted vest skal i henhold til kommuneplanens generelle rammebestemmelser være henholdsvis røde teglsten og røde tagsten. I Ringsted Vest skal bestemmelsen sikre indblikket til Ringsted som Byen med de røde tage. I den centrale og historiske del af Ringsted er de røde tage en væsentlig del af Ringsteds bygningskultur Ikke alle områder inden for bymidten eller Ringsted vest er omfattet af en lokalplan eller en lokalplan som fastsætter specifikke krav til tagdækningen. Det betyder, at hvis der ikke er specifikke bestemmelser vedrørende tagdækning, vil det være muligt at opsætte solcelleanlæg. En sikring af bymidten og Ringsted vest, som byen med de røde tage forudsætter, at der for alle områder fastlægges specifikke bestemmelser i en lokalplan, med krav om røde tage samt krav om, at der ikke må opsættes solcelleanlæg. Information til borgerne: På hjemmeside og i Lokalbladet orienteres om bestemmelser og praksis for opsætning af solcelleanlæg og mini- og mikrovindmøller. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

12 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at den nuværende praksis vedrørende opsætning af solcelleanlæg og minivindmøller sikrer borgerne gode muligheder for alternativ energi og dermed mindske CO2 udslippet. Borgere i bymidten og Ringsted vest har dog kun i meget begrænset omfang denne mulighed, nemlig i de områder hvor der ikke er specifikke bestemmeler i en lokalplan. I bymidte og Ringsted vest anbefales, at udviklingen løbende følges og der, såfremt det skønnes nødvendigt, fastsættes bestemmelser ved lokalplanlægning. Borgerne informeres om bestemmelser og praksis på Ringsted Kommunes hjemmeside og i Lokalbladet. Teknisk direktør indstiller, 1. at administrationsgrundlaget for solcelleanlæg og mini- og mikrovindmøller godkendes, 2. at det løbende vurderes, om der er behov for at fastsætte specifikke bestemmelser for solcelleanlæg i bymidten og Ringsted vest. 3. at administrationsgrundlaget offentliggøres på Ringsted kommunes hjemmeside og i dagspressen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen genoptages. Forvaltningen arbejder videre med mulighed for op til 100 % solceller på bygninger udenfor bymidten og Ringsted vest, samt undersøger muligheden for placering af yderligere solceller op til 50 % af den ene tagflade i bymidten og Ringsted Vest. Vedr. Vindturbiner undersøges det om der også kan placeres turbiner i bymidten.

13 6. Ærtekildevej 16 - Etablering af asylcenter Åben sag Sagsid: 12/13321 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 2. Situationsplan (87369/12) 2 Bilag 1. Ansøgning fra udlændingestyrelsen (87675/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udlændingestyrelsen har med brev den 1. juni 2012 (Bilag 1-2) søgt om tilladelse til at etablere et asylcenter på ejendommen Ærtekildevej 16. Ejendommen har tidligere været anvendt som elevboliger for sygeplejeelever. x Beskrivelse af sagen Udlændingestyrelsen oplyser, at det er muligt at indkvartere 48 asylansøgere i ejendommen. Endvidere vurderes det, at der er mulighed for at etablere yderligere 24 selvstændige lejligheder på ejendommen, såfremt stueetagen ombygges, dvs. samlet lidt over 70 pladser. Beboersammensætningen vil som udgangspunkt være enlig voksne eller par, som kan varetage eget ophold i hverdagen. Røde Kors står for visiteringen af beboerne og foretager i den forbindelse en vurdering af, hvorvidt beboerne er egnet til en sådan indkvartering. Beboerne deltager i undervisning og anden form for aktivering på bl.a. Røde Kors s skole i København og står selv for transport til skolen. Der vil være et mindre antal medarbejdere fra Røde Kors tilknyttet lejemålet i dagtimerne. Medarbejderen vil primært varetage funktionerne som vicevært og socialnetværksarbejder m.v. Alle udgifter til de indkvarterede påhviler udlændingestyrelsen. Lovgrundlag: Jf. lokalplan udlægges området til sygehusbyggeri og byggeri for dertil knyttede funktioner, herunder undervisning og forskning, offentlig administration samt personale og elevboliger. Teknisk forvaltning bemærker: Jf. BBR er ejendommen opført i 1968 og indeholder 48 boliger uden køkken. Det samlede boligareal udgør 624 m². Jf. folkeregistret har ejendommen ikke været beboet siden august 1998.

14 Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at en anvendelse som elevbolig, er at sidestille med enhver anden boliganvendelse. Tilsvarende er en anvendelse til asylcenter at sidestille med boligformål, da der ikke vil foregå undervisning eller andet på ejendommen, men alene boligformål. Teknisk forvaltning vurderer derfor, at en anvendelse som asylcenter er i overensstemmelse med lokalplanen, da der i begge tilfælde er tale om boligformål. Det vurderes derfor, at der ikke med henvisning til lokalplanens bestemmelse er hjemmel til at modsætte sig en anvendelse som asylcenter. Endvidere vurderes det, at placeringen er velegnet og ikke vurderes at give anledning til væsentlige gener for naboer. Teknisk direktør indstiller, at der meddeles tilladelse til etablering af asylcenter på ejendommen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For x x x x x x Imod x Undlo d Godkendt. I første omgang med etablering af 48 boliger, Udvalget holder møde med Udlændingestyrelsen for at drøfte kommunikation samt bemanding i centeret. Per Nørhave begærede sagen i byrådet.

15 7. Ringsted Oplevelsessti - Orientering Åben sag Sagsid: 09/23638 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1. Beskrivelse af Ringsted Oplevelsessti med kort (83504/12) 2 Bilag 3. Overslag (86432/12) 3 Bilag 4. Detaljeret overslag (86433/12) 4 Bilag 5.Overslag og forudsætningsnotat, Oplevelsessti Ringsted - Forudsætning-Oplevelsessti Ringsted.pdf (86434/12) 5 Bilag 6. Forslag til pressemeddelelse (87351/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om status for etablering af Ringsted Oplevelsessti. Plan- og Boligudvalgets er senest på møde den 17. maj 2011 blevet orienteret om status. x Beskrivelse af sagen Ringsted Oplevelsessti tager oprindeligt udgangspunkt i et idéprojekt fremsat af en stigruppe under LAG. Formålet var at etablere en rekreativ gang- og cykelsti tværs gennem kommunen med mulighed for udendørsaktiviteter undervejs i forløbet. Oplevelsesstien er i dag forankret i en Borgergruppe og i Ringsted Kommune, der arbejder tæt sammen om etablering af stien. Hovedformålet er at forbedre adgangen til naturen også til områder der i dag ikke er tilgængelige - samt åbne nye muligheder for udendørsaktiviteter, fitness, lystfiskemulighed, kajak- og kano sejlads, mountainbikekørsel osv. Undervejs i stiforløbet lægges der vægt på formidling af kulturhistoriske steder, ligesom der informeres om natur og geologi mv. (se bilag 1). Borgergruppen og Ringsted Kommune er i fællesskab nået til enighed med de store lodsejere omkring stiforløb og skiltning. Alle store lodsejere som Eriksholm skovdistrikt (Humleore skov), Naturstyrelsen samt Københavns Energi har været meget positive og imødekommende over for stiprojektet. For øjeblikket arbejdes der intensivt på at få de resterende, primært mindre, lodsejere med i stiprojektet. I forbindelse med projektets er Cowi blevet bedt om at komme med et budgetoverslag for etablering af Ringsted Oplevelsessti, på baggrund af beskrivelse og trace udarbejdet af Borgergruppen. På denne baggrund har Cowi budgetteret med en etableringsudgift til entreprenørydelser på ca. 11 mio. kr. Borgergruppen har suppleret Cowis budgetoverslag med yderligere 3,5 mio. kr.

16 til bl.a. rådgivers projektering, fredning, miljøhåndtering, tilsyn, udmatrikulering, tinglysning samt køb af grundarealer. Den samlede etableringsudgift skønnes i alt at blive på ca.15 mio. kr. ( bilag 2-4). Overslaget er delt op i 34 delstrækninger og går fra Humleore Skov til Høm, en strækning på i alt ca. 25 km. Udgifter til drift af stien er endnu ikke vurderet. Borgergruppe og kommune arbejder efter en model, hvor projektet søges finansieret gennem fundraising, LAG-bevillinger samt kommunale midler. Opnås de nødvendige tilskud ved bl.a. fundraising, forventes Ringsted Oplevelsessti at kunne etableres inden for 2-3 år. Orientering om projektet: Stiprojektet vurderes nu at være nået til en fase, hvor offentligheden bør orienteres om projektet i form af en pressemeddelelse. (se bilag 5). Høring Alle berørte lodsejere skal høres i forbindelse med etablering af stien. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i Vurdering Teknisk Forvaltning anbefaler, at orienteringen og forslag til pressemeddelelse tages til efterretning. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

17 8. Salg af ejendom Lukket sag Sagsid: 11/32306 Sagen afgøres i: Byrådet

18 9. Salg af mindre areal ved Roskildevej Lukket sag Sagsid: 12/13757 Sagen afgøres i: Byrådet

19 10. Henvendelse fra SF Åben sag Sagsid: 12/10167 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Henvendelse fra SF (65952/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg SF s byrådsgruppe ønsker en drøftelse af fremtiden for vindmøller i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen Baggrunden er et ønske om at drøfte Byrådets beslutning den 6. december 2010, hvor det besluttedes, at der ikke igangsættes planlægning for nye vindmølleområder, og at sagen først genoptages, når der træffes en ny politisk beslutning. Der er netop vedtaget en Energiaftale af 22. marts 2012 med en grøn omstilling af energiproduktionen, som et næsten samlet folketing står bag. De mange elementer i aftalen skal nu føres ud i livet og en del af opgaverne ligger hos kommunerne. Skal den nationale ambition nås, kræver det konkret handling lokalt. Det er kommunerne, der har ansvaret for udbygningen af vindkraften på land. Det er derfor kommunerne, der skal løfte opgaven med at indfri ambitionsniveauet i energiaftalen om at opføre 1800 MW ny vindkraft på land frem til Samtidig forventes nedtaget eksisterende møller, således at merkapaciteten bliver 500 MW. Energiaftalen fastslår, at der ud over 500 MW på land skal bygges 1000 MW vindkraft til havs og 500 MW kystnære møller. Energiaftalen bygger altså på, at hovedvægten fremover skal ligge på vandet, men der skal også ligge vindmøller på land. Det er kommunerne, der skal anvise de relevante pladser og godkende konkrete mølle-projekter. Det er derfor SF s forhåbning, at byrådet bakker op om energiplanen, og igen åbner op for, at der kan planlægges vindmølleområder i Ringsted Kommune. Vi vil gerne lægge op til, at sagen videresendes til Plan og Boligudvalget med henblik på forslag til fornyet politisk behandling. Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

20 Beslutning i Byrådet den SF stillede forslag om, at sagen oversendes til Plan- og Boligudvalget til videre behandling, med henblik på at ophæve Byrådets beslutning om stop af opsætning af vindmøller i Ringsted Kommune. Forslaget blev godkendt efter afstemning. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V Fraværende Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V Fraværende Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Torben Lollike (TLO) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Ej til stede: Klaus Hansen og Per Roos. Supplerende sagsfremstilling Teknisk Forvaltning bemærker: I henhold til energiaftalen indgået den 22. marts 2012 er der besluttet følgende vedrørende vindmøller på land: Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på MW. Dette søges understøttet eksempelvis via nye planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og tilpasning af rammevilkårene som følge af teknologiudviklingen. Et oplæg om dette vil blive udarbejdet og forelagt i første halvdel af 2013, og evt. nye initiativer aftales i forligskredsen Som det fremgår af ovennævnte, vil der i første halvdel af 2013 blive udarbejdet nye planlægningsredskaber m.v. for opsætning af vindmøller. Teknisk Forvaltning vurderer på den baggrund, at det er fornuftigt at ophæve vindmøllestoppet, såfremt der er politisk vilje til at etablere store vindmøller i Ringsted Kommune. Ny planlægning på området, bør tage udgangspunkt i de nye planlægningsredskaber. Endvidere skal det bemærkes, at der i forhold til de udpegninger som Ringsted Kommune foretog i 2008, er ændret i afstandskravene til henholdsvis overordnede veje og jernbaner.

21 Tidligere var afstandskravet til overordnede veje og jernbaner 4x møllehøjden. Afstandskravet er nu ændret til en 1 x vindmøllens totalhøjde. I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllens totalhøjde, kan der dog optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller. Teknisk direktør indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Torben Lundsgaard stillede forslag om at ophæve vindmøllestoppet umiddelbart. V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For x x x Imod x x x x Undlo d V, DF, LA stemte imod med begrundelsen: - Nye opstillingsmuligheder langs veje og jernbaner undersøges - Regeringens nye planlægningsredskab skal indarbejdes først - Der opstilles kriterier for alle udpegede områder for vindmøller så de kan prioriteres

22 11. Orientering om status i udvalgets sager Ulitimo 2010-Primo 2012 Åben sag Sagsid: 11/31502 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag. Halvårlig status over sager behandlet i PBU (75568/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget har ønsket en halvårlig status for behandlede sager. Vedhæftet bilag er en oversigt over de sager, som ikke var afsluttet i perioden ultimo 2010 til ultimo 2011, samt alle behandlede sager fra november 2011 til og med april Af oversigten fremgår det, om sagerne er afsluttet eller stadig pågår. x Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

23 12. Orientering fra formand og administration - Juni 2012 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1. Ændring af planloven (86400/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1. Orientering om ændring af planloven. (Se bilag 1) 2. Orientering om status bygningsdelen på skolestrukturprojektet. x Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Der blev endvidere orienteret om: En lejestigning i Balstrup huse, formanden træffer en formandsbeslutning i sagen. Byplandage i Svendborg udvalget melder tilbage til JK om deltagelse. Projektet vedr. ny brandstation er færdigt Der bliver lavet en anlægsønske vedr. energiprojektet Orienteringen taget til efterretning.

24 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20 Referat Byrådet Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Referat Møde nr.: 7/2010 Mødedato: tirsdag den 24-08-2010 Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Referat Byrådet Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00

REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00 REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 37 Åben - Himmerlandsvej 8 A, Lethal Åben - Lokalplan nr. 1-72 og kommuneplantillæg

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere