5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Troels Margon Nielsen og Simon Dambro, begge er villige til genvalg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Troels Margon Nielsen og Simon Dambro, begge er villige til genvalg."

Transkript

1 Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Ordinær generalforsamling 2013 (Find os på Til alle medlemmer i ejerforeningen Viborgparken Viborg 16. september 2013 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling således: Tid: Onsdag den 25. september 2013, klokken Sted: Mødelokale ved Vestervang Kirke, Rughavevej 6, 8800 Viborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning 3. Forelæggelse af regnskaber og budgetter 4. Forslag: 4a. Se bilag 1. 4b. Se bilag 1. 4c. Se bilag 2. 4d. Se bilag Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Troels Margon Nielsen og Simon Dambro, begge er villige til genvalg. 6. Valg af 2 suppleanter På valg er Brigitte Vindstrup Mikkelsen og Kent R. Simonsen. Kent R Simonsen er villig til genvalg. Brigitte Vindstrup Mikkelsen ønsker ikke genvalg. 7. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Dansk Revision v. Bent Vestergaard til genvalg. 8. Valg af administrator Bestyrelsen indstiller Loukas Administration til genvalg. 9. Eventuelt (Fortsættes på bagsiden)

2 Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Ordinær generalforsamling 2013 (Find os på For nærmere detaljer om forslagene, og deres fulde ordlyd, se vedlagte bilag. Som vanligt er det vigtigt, at alle der ønsker at sikre sin indflydelse, møder op på generalforsamlingen. Hvis man ikke kan møde op skal man være opmærksom på bestemmelserne vedrørende antallet af fuldmagter, som en person kan stemme med. Der er åbent fra 18:30 for uddeling af stemmesedler. Kom venligst i god tid, så der kan startes klokken med selve generalforsamlingen. Såfremt De ikke kan deltage kan vedlagte fuldmagtserklæring anvendes. Med venlig hilsen Jens Vølund Hansen Formand for ejerforeningen Viborgparken Bilag: - Fuldmagtsblanket, som kan anvendes - Bilag 1, 2 og 3, med forslag til ordinær generalforsamling 25. september Årsregnskab 2012/2013 med tilhørende budget 2013/2014.

3

4

5

6

7

8

9 Bilag 1. Forslag 4a: Forslag om administrationsgebyr. Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen til at opkræve et administrationsgebyr, pt. 250,- kr. ved udsendelse af klageskrivelser, vedrørende gentagne overtrædelser/tilsidesættelser af husordenen. Motivation: Bestyrelsen oplever fra tid til anden gentagne overtrædelser/tilsidesættelser af skriftlige henvendelser (klageskrivelser) vedrørende overtrædelse af husordenen. Beløbet skal dække de omkostninger foreningen som følge deraf unødvendigt påføres. Forslagsstiller: Bestyrelsen for Ejerforeningen Viborgparken. Forslag 4b: Forslag vedrørende skiltning. Vi foreslår at der ved indgangsvejene til Ejerforeningens fællesarealer opsættes skilte, der angiver, at området er privat ejendom, forbeholdt Viborgparkens beboere og medlemmer, samt hvilke regler der er gældende for brugen; eksempelvis forbuddet mod luftning af husdyr. Der placeres i alt 3 skilte, 1 i hver sin ende af kirkestien og 1 ved Pebermyntevej 9. Forventet pris i størrelsesordenen 7500,- kr. inkl. fundamenter Motivation: Der har de senere år været en stigende tendens til at personer uden tilknytning til Viborgparken har benyttet området som, både transit og hundeluftningsareal. Det har givet en hel del unødig uro og til dels utryghed for beboerne. Vi har den opfattelse at en sådan skiltning vil tage toppen af disse ulemper, idet mange udefra opfatter vort område som offentligt og det er det jo ikke og skal heller ikke være. Forslagsstiller: Marianne Sloth og Jørgen Albæk (Bilag 2. på bagsiden)

10 Bilag 2. Forslag 4c: Forslag til ændring af husordenen. Husordenens pkt. vedr. Husdyr, 2. afsnit med ordlyden; I Blok A må beboere der flytter ind efter 1. november 2008 kun holde følgende husdyr: kat, stuefugle og akvariefisk. I blok B må beboere der flytter ind efter 1. november 2008 kun holde følgende husdyr; hund, kat, stuefugle og akvariefisk. For alle beboere, der bor til leje, gælder, at arten og antal husdyr kan være begrænset i lejekontrakten, som i så fald er gældende. Ændres til følgende ordlyd; I Blok A må beboere der flytter ind efter 1. november 2008 kun holde følgende husdyr: kat, stuefugle og akvariefisk. I blok B må beboere der flytter ind efter 1. november 2013 kun holde følgende husdyr; kat, stuefugle og akvariefisk. For alle beboere, der bor til leje, gælder, at arten og antal husdyr kan være begrænset i lejekontrakten, som i så fald er gældende. Motivation: Det har åbenlyst vist sig vanskeligt for ejere med hund at overholde husordenen. Dette har vist sig med larmende, gøende hunde. Hunde der luftes på EF arealer, både med og uden snor, til gene for øvrige ejere og deres hushold. Forslagsstiller: Simon Dambro

11 Bilag 3. Forslag 4d: Forslag til vedtægtsændring Vedtægternes 2, 1 afsnit, med ordlyden; På den årlige generalforsamling vælges en administrator, der skal være praktiserende advokat, til at varetage den samlede ejendoms drift i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser, jfr. de midlertidige bestemmelser i 22. Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administrationen af ejendommen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsikringer, vicevært, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fællesarealer og installationer. Ændres til følgende ordlyd; På den årlige generalforsamling vælges en administrator. Administrator skal være et selskab eller en person, der besidder den nødvendige administrationsmæssige og foreningsmæssige ekspertise til at foretage ejendomsadministration. Administrator skal dokumentere at have tegnet fornøden underslæbs- og ansvarsforsikring til varetagelse af foreningens administration og udgifterne hertil skal være indeholdt i administrators sædvanlige administrationshonorar. Advokaters professionelle ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang. Administrator antages til at varetage den samlede ejendoms drift i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser, og jfr. de midlertidige bestemmelser i 22. Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administrationen af ejendommen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsikringer, vicevært, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fællesarealer og installationer. Administrator har ansvaret for, at der føres et forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af medlemmerne afkrævede bidrag til fællesudgifter mv. Administrator skal dokumentere medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark. Forslagsstiller: Bestyrelsen for Ejerforeningen Viborgparken.

12 Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg ordinær generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Organisation: Der er i løbet af regnskabsåret blevet afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. Derudover er der som vanlig afholdt diverse småmøder med ejere, håndværkere og andre samarbejdspartnere. Der er i første halvdel af regnskabsåret blevet brugt mange ressourcer på afholdelse af møder i forbindelse med gangrenovering Vestervangsvej og den delvise vinduesudskiftning på Pebermyntevej1-9. Den anden halvdel af regnskabsåret har for en meget stor dels vedkommende været brugt på møder i forbindelse med diverse retssager i forlængelse af den endnu uafklarede situation vedr. dækning af omkostninger for skadesudbedring efter vandskaderne på Vestervangsvej De enkelte bestyrelsesmedlemmer har naturligvis også brugt tid på at drøfte forhold udenfor møderne. Bestyrelsen søger fortsat, aktivt at inddrage suppleanterne i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen ser det som en fordel for ejerforeningen, at suppleanterne, hvis de på et tidspunkt bliver fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, har deltaget i bestyrelsesmøderne. Således finder bestyrelsen fortsat, at ordningen med at invitere suppleanterne med til bestyrelsesmøderne er god. Bestyrelsen har i forlængelse af forrige generalforsamling, undersøgt alternativer til den nuværende organisation med fastansat vicevært. Der er således hjemtaget priser fra firmaer indenfor rengøring, have/anlægspleje etc., ligesom der er foretaget vurdering af hvad øvrige opgavers løsning ville koste andetsteds. Der er ikke noget i de hjemtagne priser der pt. indikerer et økonomisk potentiale for Ejerforeningen i at ændre på den nuværende organisation. Sammenholdt med at vi i bestyrelsen fortsat finder det værdifuldt at have personale på stedet, agter vi ikke pt. at foretage yderligere. Driften: Vaskeriet har i år givet et utilfredsstillende resultat. Maskinerne i vaskeriet vurderes dog fortsat i god stand. Som konsekvens af dette, har bestyrelsen besluttet at hæve prisen på en vask, fra de nuværende 12 kr. til 15 kr. for igen at tilvejebringe en positiv drift. I forbindelse med gangrenoveringen på Vestervangsvej er vaskerummet blevet frisket op, og tørretumbleren flyttet over på sokkel som vaskemaskinerne. Tørre husene, og plankeværket foran kompost- og haveaffaldsbunken er blevet frisket op med lidt maling. Legepladsen og petanque-banen bliver flittigere anvendt, endvidere er 3 års vedligeholdelseseftersyn blevet afholdt uden anledning til bemærkninger. Ny havetraktor med tilbehør blev indkøbt forrige år og er tilfredsstillende indkørt. Ønsket om et mere robust redskab og en mere rationel drift er opnået. Som service til de ejere der har have stillet til rådighed af Ejerforeningen, er der i skuret mellem de 2 ejendomme opstillet en del haveredskaber. Bestyrelsen skal indskærpe at disse afleveres i ordentlig stand efter udlån. Der er i regnskabsåret, herudover kun udført mindre løbende reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bygningerne. Beretningen 2012/2013,side 1 af 4

13 Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg ordinær generalforsamling 2013 Med baggrund i det store tidsforbrug der har været i forbindelse med gangrenoveringen på Vestervangsvej, den delvise vinduesudskiftning på Pebermyntevej, samt pågående retssager vedr. vandskader på Vestervangsvej, har bestyrelsen ikke fundet tid til den varslede grundige gennemgang af hensættelserne for begge blokke. Bestyrelsen har dog fået vurderinger og hjemtaget priser på arbejder der skal tilsikre en forlænget levetid af den nordvendte facade på Pebermyntevej. De tidligere besigtigelser og efterfølgende beboerhenvendelser giver dog stadig anledning til overfor de enkelte ejere at indskærpe at: - Emhætter der monteres på fællesanlæg skal være uden motor. - Afløb i bunden af altankasser skal være rengjorte og friholdte. Der er på Pebermyntevej en del ejere der har eftermonteret et udvendigt afløbssystem for at lede vand fra ovenliggende altaner væk. Det skal indskærpes at de enkelte ejere selv skal holde disse rengjorte og tilsikre frit gennemløb. Idet enkelte ejeres manglende vedligehold af rørsystemerne har givet anledning til problemer, går bestyrelsen pt. med overvejelser om at kræve disse udskiftet til rustfri stålrør. Bestyrelsen opfordrer også fortsat alle købere til at være særligt opmærksomme på badeværelsets tilstand ved køb af ejerlejlighed. Specielt for de badeværelser på Vestervangsvej, der ikke er blevet fornyet siden bygningen blev opført. Bestyrelsen oplever jævnligt at der på grund af dårlig vedligeholdelse af badeværelser på Vestervangsvej, er kommet vand i den underliggende lejligheds elinstallationer. Når det sker løber regningen hurtigt, da det oftest opdages om aftenen, så elektrikeren, der tilkaldes for at sørge for el til lejlighederne arbejder på overtidsbetaling. Storskrald skal bortskaffes af de enkelte ejere og ikke puttes i de opstillede skraldecontainere eller henstilles på Ejerforeningens arealer. Ejerforeningens renovationsaftaler omfatter kun husholdningsaffald iht. opstillede containere. Bestyrelsen skal endnu engang gøre opmærksom på at der ikke må luftes hunde, eller andre husdyr, på Viborgparkens arealer og at hunde altid skal føres i snor på Viborgparkens arealer. Endvidere gøres opmærksom på at beboere på Vestervangsvej 69-71, henvises til parkeringspladsen syd for Vestervangsvej 69, og at varevogne henvises til parkeringspladsen vest for Pebermyntevej 9. Ejerforeningen Viborgparkens vedtægter og husorden kan downloades på Viborgparkens hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til Ejerforeningens administrator. Vi beder i øvrigt om, som altid, at medlemmerne kontakter viceværten eller bestyrelsen direkte, hvis der opdages eller sker skader på ejendommen. Telefonnumre er tilgængelige i alle opgange, endvidere er Ejerforeningens postkasse er et godt sted at aflevere en seddel om det. Beretningen 2012/2013,side 2 af 4

14 Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg ordinær generalforsamling 2013 Anlæg: Tagrenoveringen på Vestervangsvej 69-71, har endnu ikke fundet sin fulde afslutning. Der henvises til bestyrelsens tidligere orienteringsskrivelser vedr. dette samt regnskabet. Sagerne forventes afklaret i kommende regnskabsperiode. Gangrenoveringen Vestervangsvej 69-71, er gennemført, planmæssigt. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er et godt og tiltrængt værdiløft til ejendommen, ligesom vi generelt oplever udelukkende positive tilkendegivelser. Hjælp os, med at hjælpe jer, med at holde det pænt. For Pebermyntevej 1-9, blev den varslede udskiftning af de værst medtagne vinduespartier tillige igangsat. Også her forløb arbejdet planmæssigt og generelt til stor tilfredshed for såvel de berørte ejere som bestyrelsen. På Pebermyntevej har det tillige været nødvendigt at udføre reparationsarbejder i altanbunde i 3 lejligheder. Det skal endnu engang indskærpes at det er de enkelte jeres ansvar at tilsikre rengjorte og friholdte afløb i altanbundene. For Pebermyntevej synes forsyningsrørene, både varme og vand, fra hovedrør i kælder og op til de enkelte lejligheder af vise tegn på begyndende tilstopning. Bestyrelsen vil i det kommende regnskabsår, lade VVS ingeniør udarbejde materiale der vil kunne danne grundlag for en skabelon for prissætning af opgangsvis udskiftning af forsyningsrørene til de enkelte lejligheder. Det er et noget kompliceret arbejde, der vil kræve indgreb i samtlige lejligheder under udførelsen. Således vil Pebermyntevej nr. 9, i efteråret opleve flittige besøg fra såvel VVS ingeniør som bestyrelse mhp. at finde en så rationel udførelsesmetode som muligt. Der varsles skriftligt forud for besigtigelse. Bestyrelsen håber på forståelse for dette. Regnskabet: Bestyrelsen har, som tidligere nævnt, valgt at udskyde gennemgangen af henlæggelserne til næste regnskabsperiode. For ejendommen Vestervangsvej vil bestyrelsen udarbejde nyt langtidshenlæggelsesbudget i forbindelse med afslutningen af tagrenoveringen og de tidligere nævnte renoveringer af de resterende 3 gange og trappetårnene. For ejendommen Pebermyntevej 1-9 vil bestyrelsen udarbejde nyt langtidshenlæggelsesbudget i ligeledes i indeværende regnskabsår. For Pebermyntevej er det åbenlyst at der ikke er sammenhæng imellem henlagte midler og forestående vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen finder det derfor nødvendigt at revurdere levetidsbetragtningerne for vinduespartierne på såvel syd- som nordfacaden. Der er hjemtaget vurderinger og priser på tiltag der vil kunne forlænge levetiden for nordfacaden, og disse søges indarbejdet i det langtidshenlæggelsesbudget der vil blive fremlagt ved næste generalforsamling. Der synes dog umiddelbart at være midler til udskiftning af vinduespartierne på sydfacaden, samt fordelingsrør for varme og vand, indenfor en periode på 8-9 år. Med de nuværende henlæggelser og levetider, vil dette betyde at udskiftningen af vinduespartierne på nordfacaden vil skulle lånefinansieres. Bestyrelsen vil således henover vinteren gennemføre endnu en besigtigelse af Ejerforeningens anlæg og installationer på Pebermyntevej, med henblik på at få et så præcist overblik som muligt. Bestyrelsen vil på den baggrund udarbejde beslutningsgrundlag for dette til næste ordinære generalforsamling. Beretningen 2012/2013,side 3 af 4

15 Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg ordinær generalforsamling 2013 Samlet vurderer bestyrelsen at de sidste års gennemførte arbejder og de igangværende arbejder vil danne et godt grundlag for udarbejdelse af mere præcise henlæggelsesbudgetter. Bestyrelsen tager løbende skridt til at sprede ejerforeningens midler ud på flere pengeinstitutter i forbindelse med udløbet af Bankpakke 1. Regnskabet giver udover de tidligere nævnte ikke anledning til yderligere bemærkninger. Bestyrelsen indstiller på baggrund heraf til følgende stigninger i fællesudgifterne; Vestervangsvej 69-71: 10% Pebermyntevej 1-9: 5% Bestyrelsen indstiller til genvalg af vores Administrator, Loukas Administration. Bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor, Dansk Revision Viborg, v. Bent Vestergaard. Bestyrelsen opfordrer fortsat alle medlemmer og beboere til at holde et vågent øje med ejerforeningens ejendom og arealer og at kontakte bestyrelsen, hvis der er anledning til det. Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen. Jens Vølund Hansen Formand Ejerforeningen Viborgparken Beretningen 2012/2013,side 4 af 4

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Vestervangsvej (VVV) Fremmødt personligt eller repræsenteret ved fuldmagt Ejer Lejl.nr. Stemmeberettigede fordelingstal Ikke stemmeberettigede fordelingstal Bolig Viborg ApS 3 3 Jacob N. Andreassen 4 5 Jacob N. Andreassen 12 2 Bolig Viborg ApS 13 6 Kent Simonsen Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Troels Margon Nielsen Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Peter Madsen Søren Winkler Sørensen Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Thorben & Hanne Grymer-Hansen I alt Fordelingstal VVV i alt: I alt 37 stemmeberettigede fordelingstal, repræsenteret ved 21 lejligheder. Pebermyntevej 1 9 (PMV) Fremmødt personligt eller repræsenteret ved fuldmagt Ejer Lejl.nr. Stemmeberettigede fordelingstal Carsten Bilde Marianne Sloth Nielsen & Jørgen Albæk Ikke stemmeberettigede fordelingstal Hans Dockweiler Simon Dambro Hans Dockweiler Hans Dockweiler Signe Fisker Svend Erik Kousgaard Jens Vølund Hansen Anna-Lise Knudsen Henny Krista Pedersen Svend Aage Pedersen Sonja Nielsen v/fuldmagt til Svend Aage Pedersen I alt Fordelingstal PMV i alt: I alt 107 stemmeberettigede fordelingstal, repræsenteret ved 13 lejligheder. Side 1 af 2

29 Af historisk interesse opgøres hermed det samlede antal ikke stemmeberettigede lejligheder og fordelingstal for henholdsvis Vestervangsvej (VVV) og Pebermyntevej 1 9 (PMV): Vestervangsvej (VVV) Ejer Lejl.nr. Ikke stemmeberettigede fordelingstal Hans Pedersen 1 5 Bolig Viborg ApS 3 3 Hans Pedersen 6 5 I/S Grønlandsvej 8 3 Hans Pedersen 11 5 Jacob Andreassen 12 2 Bolig Viborg ApS 13 6 Hans Pedersen Bolig Viborg ApS I/S Grønlandsvej Hans Pedersen Bolig Viborg ApS Hans Pedersen Hans Pedersen John Kolby Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Hans Pedersen Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Bolig Viborg ApS Ikke stemmeberettigede fordelingstal: 121 Pebermyntevej 1-9 (PMV) Ejer Lejl.nr. Ikke stemmeberettigede fordelingstal Hans Dockweiler Hans Dockweiler O.J. Bolig ApS O.J. Bolig ApS O.J. Bolig ApS Hans Pedersen Hans Pedersen Ikke stemmeberettigede fordelingstal: 45 Opgørelse af antal stemmeberettigede i VVV pr : Totalt fordelingstal: 394 fordelingstal 77 lejligheder - ikke stemmeberettigede lejligheder 121 fordelingstal 25 lejligheder I alt 273 fordelingstal 52 lejligheder Opgørelse af antal stemmeberettigede i PMV pr : Totalt fordelingstal: 405 fordelingstal 45 lejligheder - ikke stemmeberettigede lejligheder 45 fordelingstal 7 lejligheder I alt 360 fordelingstal 38 lejligheder Side 2 af 2

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg ordinær generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Organisation: Der er i løbet af regnskabsåret blevet afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder,

Læs mere

Mødelokale ved Vestervang Kirke, Rughavevej 6, 8800 Viborg

Mødelokale ved Vestervang Kirke, Rughavevej 6, 8800 Viborg Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Ordinær generalforsamling 2012 (Find os på www.viborgparken.dk) «Navn» «Adresse» «Postnummer» «By» Til alle medlemmer i ejerforeningen Viborgparken

Læs mere

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Troels Margon Nielsen (villig til genvalg) og Simon Dambro (villig til genvalg).

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Troels Margon Nielsen (villig til genvalg) og Simon Dambro (villig til genvalg). Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Ordinær generalforsamling 2011 (Find os på www.viborgparken.dk) Til alle medlemmer i ejerforeningen Viborgparken Viborg 14. september 2011 Herved

Læs mere

Ejertoreningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg www.viborgparken.dk

Ejertoreningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg www.viborgparken.dk Ejertoreningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg www.viborgparken.dk Ar 2008, mandag den 29. september kl. 19 00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Viborgparken i lokale i Vestervang

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3.Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det forløbne

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. EIF Byporten

År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. EIF Byporten År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i EIF Byporten på adressen Kammerrådensvej 15, Hørsholm. Der var følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00

Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00 Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00 Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 31. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bryggertorvet. Til stede på generalforsamlingen var personligt eller ved fuldmagt repræsentanter for følgende

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 23 marts 1998 Sted: Sønderborghus, Rød sal Fremmøde: 42% (32 ejere ud af 76) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens årsberetning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Ejerforeningen Solvej

Ejerforeningen Solvej Ejerforeningen Solvej Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2011 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for 2010/11. 3. Årsregnskab for 2010/11 til godkendelse.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Torsdag den 14. april 2005 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere