Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover"

Transkript

1 Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

2 Contents English Svenska Norsk Suomi Dansk

3 Know your product 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Protective cover 2. ipad holder 3. Keyboard 4. Function keys 5. Status light 6. On/Off switch 7. Bluetooth connect button 8. Documentation 9. Micro-USB charging cable 10. Cleaning cloth English 3

4 Set up your product 1. Turn on the Keyboard Cover: Bluetooth discovery starts automatically and continues for 15 minutes. The Status light blinks blue. If the Status light briefly turns red, charge the batteries. For more information, see Charge the batteries. 2. Make sure your ipad s Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On. 3. Select Logitech Ultrathin KB cover on the ipad s Devices menu. 4. If your ipad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your ipad s virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off. 5. Place the ipad on the Keyboard Cover. 4 English

5 Charge the batteries Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Plug the Micro-USB Charging cable into the Keyboard Cover and a USB port on a computer. The Status light blinks green. 2. Charge the batteries until the Status light turns solid green. Battery information: A fully charged battery provides about 6 months of power when the Keyboard Cover is used about two hours a day. Charge the batteries when the Status light briefly turns red after the Keyboard Cover turns on. When not in use, turn off the Keyboard Cover to conserve battery power. The Keyboard Cover enters sleep mode if powered on and not used. Press any key to wake. English 5

6 Visit Product Central There s more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new Keyboard Cover. Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions. At Product Central, you ll find a wide selection of content: Tutorials Troubleshooting Support community Software downloads Online documentation Warranty information Spare parts (when available) Go to ultrathinkeyboardcover 6 English

7 Use your product Product features 1. Home Displays the ipad Home screen. Function keys To use, press and hold the Fn key, and then press a key listed below. 2. Fn + 1 = Search Launches the ipad search function. 3. Fn + 2 = Switch language Switches the keyboard language. 4. Fn + 3 = Virtual keyboard Shows/hides the virtual keyboard. 5. Fn + 4 = Select left Selects text on the left, word by word. 6. Fn + 5 = Select right Selects text on the right, word by word. 7. Fn + 6 = Cut 8. Fn + 7 = Copy 9. Fn + 8 = Paste 10. Fn + 9 = Play/Pause 11. Fn + 0 = Mute 12. Fn + dash = Volume down 13. Fn + plus = Volume up 14. Fn + delete = Lock screen Locks or unlocks the ipad screen. Status light indications Light Description Blinking green The battery is charging. Green The battery is charged (more than 5%). Red Battery power is low (less than 5%). Charge the batteries. Blinking blue Fast: Keyboard Case is in discovery mode. Slow: Keyboard Case is trying to reconnect to your Apple device. Solid blue Bluetooth pairing is successful. English 7

8 Storing the ipad for travel Connecting to a different ipad 1. Lift the ipad from the Keyboard Cover. 2. Rotate the ipad, with the screen side down, so the Home button is on the right. 3. Place the ipad on to the Keyboard Cover. A magnetic clip holds the ipad in position. 1. Make sure the Keyboard Cover is turned on. 2. Check that your ipad s Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On. 3. Press the Bluetooth Connect Button. The Keyboard Cover is discoverable for 3 min. 4. Select Logitech Ultrathin KB cover on the ipad s Devices menu. 5. If your ipad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your ipad s virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off. 6. Place the new ipad on the Keyboard Cover. 8 English

9 Troubleshooting The Keyboard Cover does not work Press any key to wake the Keyboard Cover from sleep mode. Turn the Keyboard Cover Off and than back On. Recharge the internal batteries. For more information, refer to Charge the batteries. Re-establish the Bluetooth connection between the Keyboard Cover and ipad: Verify that ipad s Bluetooth feature is turned on. Choose Logitech Ultrathin KB cover from the Devices menu on your ipad. The Status light briefly turns blue after the Bluetooth connection is made. Logitech Ultrathin Keyboard Cover What do you think? Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product. English 9

10 Battery disposal at product end of life Pry off top cover of keyboard with screwdriver. 2. Detach battery from circuit board and remove battery. 3. Dispose of your product and its battery according to local laws. 10 English

11 Produktöversikt 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Skyddande lock 2. ipad-hållare 3. Tangentbord 4. Funktionstangenter 5. Statusindikator 6. På/av-reglage 7. Bluetooth-anslutningsknapp 8. Dokumentation 9. Mikro-USB-laddningssladd 10. Rengöringsduk Svenska 11

12 Konfigurera produkten 1. Starta Keyboard Cover: Bluetooth-identifieringen startar automatiskt och är aktiv i 15 minuter. Statusindikatorn blinkar blått. Om statusindikatorn lyser rött en kort stund ska du ladda batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna. 2. Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På. 3. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i ipads enhetsmeny. 4. Om ipad-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med hjälp av Keyboard Cover (inte med ipad-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetoothanslutningen har upprättats lyser statusindikatorn blått en kort stund och slocknar sedan. 5. Placera ipad-enheten på Keyboard Cover. 12 Svenska

13 Ladda batterierna Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Anslut mikro-usb-laddningssladden till Keyboard Cover och USB-porten på en dator. Statusindikatorn blinkar grönt. 2. Ladda batterierna tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken. Batteriinformation: Ett fulladdat batteri håller i ungefär sex månader om Keyboard Cover används runt två timmar per dag. Ladda batterierna om statusindikatorn lyser rött en kort stund när du slår på Keyboard Cover. Spara på batterierna genom att stänga av Keyboard Cover när det inte används. Keyboard Cover försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Svenska 13

14 Besök produktcentralen Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill ha mer information om ditt nya Keyboard Cover. I artiklarna på Internet finns konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar. I produktcentralen finns mycket information: Självstudier Felsökning Supportgemenskap Nedladdningsbar programvara Elektronisk dokumentation Garantiinformation Reservdelar (om tillgängliga) Gå till ultrathinkeyboardcover 14 Svenska

15 Använda produkten Produktfunktioner 1. Startsida Visar ipad-enhetens startsida. Funktionstangenter Håll ner Fntangenten och tryck sedan på en av tangenterna nedan. 2. Fn + 1 = Sök Öppnar ipad-enhetens sökfunktion. 3. Fn + 2 = Byt språk Byter tangentbordsspråk. 4. Fn + 3 = Virtuellt skrivbord Visar/döljer det virtuella skrivbordet. Statusindikatorer 5. Fn + 4 = Markera till vänster Markerar text till vänster, ord för ord. 6. Fn + 5 = Markera till höger Markerar text till höger, ord för ord. 7. Fn + 6 = Klipp ut 8. Fn + 7 = Kopiera 9. Fn + 8 = Klistra in 10. Fn + 9 = Spela/paus 11. Fn + 0 = Ljud av 12. Fn + tankstreck = Volym Fn + plus = Volym Fn + Delete = Lås skärmen Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm. Indikator Beskrivning Blinkar grönt Batteriet laddas. Grön Batteriet är laddat (mer än 5 %). Röd Låg batterinivå (mindre än 5 %). Ladda batterierna. Blinkar blått Snabbt: Keyboard Case är i identifieringsläge. Långsamt: Keyboard Case försöker återansluta till Apple-enheten. Fast blått sken Lyckad Bluetooth-koppling. Svenska 15

16 Förvaring av ipad-enheten under resor Ansluta till en annan ipad-enhet 1. Lyft upp ipad-enheten från Keyboard Cover. 2. Vänd ipad-enheten så att skärmen pekar nedåt och startsideknappen är på höger sida. 3. Placera ipad-enheten på Keyboard Cover. En magnetklämma håller ipadenheten på plats. 1. Se till att Keyboard Cover är påslaget. 2. Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På. 3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. Keyboard Cover är identifierbar i 3 minuter. 4. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i ipads enhetsmeny. 5. Om ipad-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med hjälp av Keyboard Cover (inte med ipad-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetoothanslutningen har upprättats lyser statusindikatorn blått en kort stund och slocknar sedan. 6. Placera den nya ipad-enheten på Keyboard Cover. 16 Svenska

17 Felsökning Keyboard Cover fungerar inte Tryck på valfri tangent för att få Keyboard Cover att gå ur viloläget. Stäng av och starta om Keyboard Cover. Ladda de interna batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan Keyboard Cover och ipadenheten: Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i ipads enhetsmeny. Statusindikatorn lyser blått en kort stund när Bluetoothanslutningen har upprättats. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Vad tycker du? Berätta gärna för oss. Det tar bara någon minut. Tack för att du valde vår produkt. Svenska 17

18 Kassering av uttjänta batterier Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 18 Svenska

19 Kend dit produkt 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Beskyttelsesdæksel 2. ipad-holder 3. Tastatur 4. Funktionstaster 5. Statusindikator 6. Tænd/sluk-knap 7. Knap til etablering af Bluetoothforbindelse 8. Dokumentation 9. Mikro-USB-opladerkabel 10. Rengøringsklud Dansk 19

20 Konfigurer dit produkt 1. Tænd for Keyboard Cover: Bluetooth-registrering starter automatisk og bliver ved i 15 minutter. Statusindikatoren blinker blåt. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt, skal batterierne genoplades. Der er yderligere oplysninger i "Oplad batterierne". 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din ipad. Vælg Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til. 3. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i ipad'ens menu over enheder. 4. Hvis din ipad anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med Keyboard Cover, ikke med det virtuelle tastatur på din ipad. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt, hvorefter den slukker. 5. Anbring ipad'en på Keyboard Cover. 20 Dansk

21 Oplad batterierne Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Slut den ene ende af opladerkablet til mikro-usb-porten på Keyboard Cover og den anden ende til computerens USBport. Statusindikatoren blinker grønt. 2. Oplad batterierne indtil statusindikatoren lyser grønt. Batterioplysninger: Et fuldt opladt batteri giver omkring et halvt års strøm ved to timers brug om dagen. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når Keyboard Cover tændes, skal batterierne oplades. Sluk for Keyboard Cover når det ikke bruges, for at spare på batterierne. Keyboard Cover går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt. Tryk på en tast for at genaktivere det. Dansk 21

22 Besøg produktcentralen Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på produktcentralen for at finde ud af mere om dit nye Keyboard Cover. Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd til brug eller oplysninger om andre funktioner. Kom i kontakt med andre brugere i Brugergruppens fora hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger. I produktcentralen finder du en bred vifte af indhold: Selvstudier Problemløsning Supportbrugergruppe Software til download Dokumentation online Garantioplysninger Information om reservedele (hvis muligt) Gå til ultrathinkeyboardcover 22 Dansk

23 Brug dit produkt Produktoversigt 1. Hjem Viser ipad'ens startskærm. Funktionstaster Brug dem ved at holde Fn-tasten nede, og tryk herefter på en af tasterne anført nedenfor. 2. Fn + 1 = Søg Åbner ipad'ens søgefunktion. 3. Fn + 2 = Skift sprog Ændrer tastaturets sprog. 4. Fn + 3 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastatur. 5. Fn + 4 = Vælg venstre Markerer tekst til venstre, ord for ord. 6. Fn + 5 = Vælg højre Markerer tekst til højre, ord for ord. 7. Fn + 6 = Klip 8. Fn + 7 = Kopiér 9. Fn + 8 = Sæt ind 10. Fn + 9 = Afspil/Pause 11. Fn + 0 = Slå lyden fra 12. Fn + tankestreg = Skru ned 13. Fn + plus = Skru op 14. Fn + delete = Lås skærm Låser ipad'ens skærm eller låser den op. Statusindikatorer Indikator Beskrivelse Blinker grønt Batteriet oplades. Grøn Batteriet er opladt (mere end 5 %). Rød Batteriniveauet er lavt (mindre end 5 %). Oplad batterierne. Blinker blåt Hurtigt: Keyboard Case er klar til at etablere forbindelse. Langsomt: Keyboard Case forsøger at genetablere forbindelsen til din Apple-enhed. Lyser blåt Etablering af Bluetooth-forbindelsen er fuldført. Dansk 23

24 Opbevaring og transport af din ipad Forbindelse til en anden ipad 1. Løft ipad'en fra Keyboard Cover 2. Vend ipad'en med skærmen nedad, så Hjem-knappen er til højre. 3. Anbring ipad'en oven på Keyboard Cover. En magnet sørger for at ipad'en holdes på plads. 1. Kontrollér at Keyboard Cover er tændt. 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din ipad. Vælg Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til. 3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse. Keyboard Cover kan registreres i 3 minutter. 4. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i ipad'ens menu over enheder. 5. Hvis din ipad anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med Keyboard Cover, ikke med det virtuelle tastatur på din ipad. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt, hvorefter den slukker. 6. Anbring den nye ipad på Keyboard Cover. 24 Dansk

25 Problemløsning Keyboard Cover fungerer ikke Tryk på en tilfældig tast for at aktivere Keyboard Cover fra dvaletilstand. Sluk Keyboard Cover, og tænd det igen. Genoplad de interne batterier. Der er yderligere oplysninger i "Oplad batterierne". Genetabler Bluetooth-forbindelsen mellem Keyboard Cover og ipad'en: Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad'en. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i ipad'ens menu over enheder. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Hvad synes du? Brug et par minutter på at fortælle os din mening. Tak fordi du købte vores produkt. Dansk 25

26 Bortskaffelse af batteri og genbrug af tastaturet Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med tastaturet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug. 26 Dansk

27 Bli kjent med produktet 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Beskyttende deksel 2. ipad-holder 3. Tastatur 4. Funksjonstaster 5. Statuslampe 6. Av/på-bryter 7. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 8. Dokumentasjon 9. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling 10. Rengjøringsklut Norsk 27

28 Konfigurere produktet 1. Slå på Keyboard Cover: Bluetooth-oppdagelse starter automatisk og fortsetter i 15 minutter. Statuslampen blinker blått. Hvis statuslampen lyser rødt en kort periode, bør du lade batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På. 3. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på ipad. 4. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Cover, ikke det virtuelle tastaturet på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. 5. Plasser ipad på Keyboard Cover. 28 Norsk

29 Lade batteriene Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Sett ladekabelen med mikro-usb i Keyboard Cover og i en usb-port på datamaskinen. Statuslampen blinker grønt. 2. Lad batteriene helt til statuslampen lyser jevnt grønt. Batteriinformasjon: Et fulladet batteri gir omtrent seks måneders bruk når Keyboard Cover brukes to timer om dagen. Lad batteriene når statuslampen lyser rødt en kort periode etter at du har slått på Keyboard Cover. Slå av Keyboard Cover når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen. Keyboard Cover går i hvilemodus når det er slått på, men ikke brukes. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Norsk 29

30 Besøk produktsentralen Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Cover. Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre. Du finner et bredt utvalg materiale i produktsentralen: Leksjoner Feilsøking Støttefellesskap Programvare til nedlasting Nettbasert dokumentasjon Garantiinformasjon Reservedeler (hvis tilgjengelig) Gå til ultrathinkeyboardcover 30 Norsk

31 Bruke produktet Produktfunksjoner 1. Hjem Viser startskjermen på ipad. Funksjonstaster Du bruker funksjonstastene ved å holde nede Fntasten og trykke på en av tastene nedenfor. 2. Fn + 1 = Søk Viser søkefunksjonen på ipad. 3. Fn + 2 = Bytt språk Bytter tastaturspråk. 4. Fn + 3 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastaturet. Statuslamper 5. Fn + 4 = Merk mot venstre Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen. 6. Fn + 5 = Merk mot høyre Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen. 7. Fn + 6 = Klipp ut 8. Fn + 7 = Kopier 9. Fn + 8 = Lim inn 10. Fn + 9 = Spill av / pause 11. Fn + 0 = Demp lyd 12. Fn + bindestrek (-) = Volum ned 13. Fn + plusstegn (+) = Volum opp 14. Fn + Delete = Lås skjerm Låser opp og igjen ipad-skjermen. Lys Beskrivelse Blinker grønt Batteriet lades. Grønn Batteriet er oppladet (mer enn 5 %). Rød Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 5 %). Lad batteriene. Blinker blått Raskt: Keyboard Case er i oppdagelsesmodus. Sakte: Keyboard Case forsøker å kople til Apple-enheten på nytt. Lyser jevnt blått Bluetooth-forbindelsen er opprettet. Norsk 31

32 Oppbevaring av ipad ved reising Kople til en annen ipad 1. Løft ipad ut av Keyboard Cover. 2. Roter ipad med skjermsiden ned, slik at Hjem-knappen blir til høyre. 3. Plasser ipad på Keyboard Cover. ipad holdes på plass av et magnetfeste. 1. Forsikre deg om at Keyboard Cover er slått på. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På. 3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen. Keyboard Cover er i oppdagelsesmodus i 3 minutter. 4. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på ipad. 5. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Cover, ikke det virtuelle tastaturet på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. 6. Plasser den nye ipad-en på Keyboard Cover. 32 Norsk

33 Feilsøking Keyboard Cover fungerer ikke Trykk en tast for å vekke Keyboard Cover fra hvilemodus. Slå Keyboard Cover av og så på igjen. Lad opp de innebygde batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene. Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom Keyboard Cover og ipad: Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss. Norsk 33

34 Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid Fjern dekselet på tastaturet med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning. 34 Norsk

35 Tunne tuotteesi 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Suojaava kansi 2. ipadin pidike 3. Näppäimistö 4. Toimintonäppäimet 5. Tilan merkkivalo 6. Virtakytkin 7. Bluetooth-yhteyspainike 8. Käyttöopas 9. USB-mikrolatausjohto 10. Puhdistusliina Suomi 35

36 Tuotteen käyttöönotto 1. Kytke Keyboard Cover -näppäimistöön virta: Bluetooth-yhteyden etsintä käynnistyy automaattisesti ja jatkuu 15 minuutin ajan. Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä. Jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. 2. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä. 3. Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Ultrathin KB cover. 4. Jos ipad pyytää antamaan PINkoodin, anna koodi Keyboard Cover -näppäimistöllä, älä ipadin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetoothyhteys on muodostettu, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sen jälkeen se sammuu. 5. Aseta ipad Keyboard Cover -näppäimistöön. 36 Suomi

37 Akun lataaminen Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Liitä USB-mikrolatausjohto Keyboard Cover -näppäimistöön ja tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä. 2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä. Akun tiedot: Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kuusi kuukautta, jos Keyboard Cover -näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä. Akku on ladattava, jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi sen jälkeen, kun Keyboard Cover -näppäimistöön on kytketty virta. Kun Keyboard Cover -näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akun jännitteen säästämiseksi. Keyboard Cover -näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta ja sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Suomi 37

38 Tuotekeskukseen tutustuminen Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotekeskukseen ja saat lisätietoja uudesta Keyboard Cover -näppäimistöstäsi. Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Yhteisöfoorumeissa voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja. Tuotekeskuksen laajaan valikoimaan kuuluvat: opetusohjelmat vianmääritysohjeet tukiyhteisö ladattavat ohjelmistot verkossa olevat käyttöohjeet takuutiedot varaosat (mikäli saatavilla) Siirry osoitteeseen support/ultrathinkeyboardcover 38 Suomi

39 Tuotteen käyttö Tuotteen toiminnot 1. Koti Näyttää ipadin Koti-näytön. Toimintonäppäimet Toimintonäppäimiä käytetään pitämällä Fn-näppäin painettuna ja painamalla sen jälkeen jotakin alla mainituista näppäimistä. 2. Fn + 1 = Haku Käynnistää ipadin hakutoiminnon. 3. Fn + 2 = Kielen vaihto Vaihtaa näppäimistön kielen. 4. Fn + 3 = Virtuaalinäppäimistö Näyttää tai piilottaa virtuaalinäppäimistön. Merkkivalojen tilatiedot 5. Fn + 4 = Valinta vasemmalle Valitsee vasemmalla olevan tekstin sanoittain. 6. Fn + 5 = Valinta oikealle Valitsee oikealla olevan tekstin sanoittain. 7. Fn + 6 = Leikkaa 8. Fn + 7 = Kopioi 9. Fn + 8 = Liitä 10. Fn + 9 = Toista/Tauko 11. Fn + 0 = Mykistys 12. Fn + ajatusviiva = Äänenvoimakkuuden vähennys 13. Fn + plusmerkki = Äänenvoimakkuuden lisäys 14. Fn + delete = Lukitse näyttö Lukitsee tai vapauttaa ipadin näytön. Valo Kuvaus Vilkkuva vihreä Akku latautuu. Vihreä Akku on ladattu (yli 5 %). Punainen Akun jännite on alhainen (alle 5 %). Lataa akku. Vilkkuva sininen Vilkkuu nopeasti: Keyboard Case -näppäimistökotelo on yhteydenetsintätilassa. Vilkkuu hitaasti: Keyboard Case -näppäimistökotelo yrittää muodostaa yhteyden Apple-laitteeseen uudelleen. Palaa sinisenä Bluetooth-yhteyden muodostaminen onnistui. Suomi 39

40 ipadin säilyttäminen matkustettaessa Yhteyden muodostaminen toiseen ipadiin 1. Nosta ipad Keyboard Cover -näppäimistöstä. 2. Käännä ipadia näyttöpuoli alaspäin siten, että Koti-painike on oikealla. 3. Aseta ipad Keyboard Cover -näppäimistön päälle. Magneettinen pidike pitää ipadin paikallaan. 1. Varmista, että Keyboard Cover -näppäimistöön on kytketty virta. 2. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä. 3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Keyboard Cover -näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan. 4. Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Ultrathin KB cover. 5. Jos ipad pyytää antamaan PINkoodin, anna koodi Keyboard Cover -näppäimistöllä, älä ipadin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetoothyhteys on muodostettu, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sen jälkeen se sammuu. 6. Aseta uusi ipad Keyboard Cover -näppäimistöön. 40 Suomi

41 Vianmääritys Keyboard Cover -näppäimistö ei toimi Palauta Keyboard Cover -näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Sammuta Keyboard Cover -näppäimistöstä virta ja kytke se sen jälkeen takaisin päälle. Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. Muodosta Keyboard Cover -näppäimistön ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen: Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Ultrathin KB cover. Kun Bluetooth-yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Mitä mieltä olet? Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme. Suomi 41

42 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä. 42 Suomi

43 België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) United States Argentina Brasil Canada Chile Latin America Mexico

44 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Keyboard Folio. Setup Guide

Keyboard Folio. Setup Guide Keyboard Folio Setup Guide Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39 2 Setup

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Svenska Installation, 4 Funktioner och felsökning, 14 Dansk Installation, 4 Funktioner og problemløsning,

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPORT Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om Jabra SPORT...3 Headsettets funktioner...3 INTRODUKTION...5 OPLADNING AF JABRA SPORT...5 TÆND/SLUK FOR JABRA SPORT...5 PARRING

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Setup Guide English......................................................... 3 Svenska......................................................... 7 Dansk..........................................................

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi Logitech Harmony Touch Setup Guide Svenska Dansk Norsk Suomi Svenska............... 3 Dansk............... 23 Norsk............... 43 Suomi............... 63 www.logitech.com/support......................

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Voyager Edge-serien. Brugervejledning

Voyager Edge-serien. Brugervejledning Voyager Edge-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6 Par en anden

Læs mere

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Contents English 3 Norsk 15 Svenska 7 Suomi 19 Dansk 11 www.logitech.com/support 23 2 What s in the box Unifying receiver Wireless extender Cleaning

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

WOOF it JAM. Startguide

WOOF it JAM. Startguide WOOF it JAM Startguide Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM fra SACKit. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM. Connection indicator

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Version 1.2 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 5.1.

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere