Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover"

Transkript

1 Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

2 Contents English Svenska Norsk Suomi Dansk

3 Know your product 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Protective cover 2. ipad holder 3. Keyboard 4. Function keys 5. Status light 6. On/Off switch 7. Bluetooth connect button 8. Documentation 9. Micro-USB charging cable 10. Cleaning cloth English 3

4 Set up your product 1. Turn on the Keyboard Cover: Bluetooth discovery starts automatically and continues for 15 minutes. The Status light blinks blue. If the Status light briefly turns red, charge the batteries. For more information, see Charge the batteries. 2. Make sure your ipad s Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On. 3. Select Logitech Ultrathin KB cover on the ipad s Devices menu. 4. If your ipad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your ipad s virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off. 5. Place the ipad on the Keyboard Cover. 4 English

5 Charge the batteries Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Plug the Micro-USB Charging cable into the Keyboard Cover and a USB port on a computer. The Status light blinks green. 2. Charge the batteries until the Status light turns solid green. Battery information: A fully charged battery provides about 6 months of power when the Keyboard Cover is used about two hours a day. Charge the batteries when the Status light briefly turns red after the Keyboard Cover turns on. When not in use, turn off the Keyboard Cover to conserve battery power. The Keyboard Cover enters sleep mode if powered on and not used. Press any key to wake. English 5

6 Visit Product Central There s more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new Keyboard Cover. Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions. At Product Central, you ll find a wide selection of content: Tutorials Troubleshooting Support community Software downloads Online documentation Warranty information Spare parts (when available) Go to ultrathinkeyboardcover 6 English

7 Use your product Product features 1. Home Displays the ipad Home screen. Function keys To use, press and hold the Fn key, and then press a key listed below. 2. Fn + 1 = Search Launches the ipad search function. 3. Fn + 2 = Switch language Switches the keyboard language. 4. Fn + 3 = Virtual keyboard Shows/hides the virtual keyboard. 5. Fn + 4 = Select left Selects text on the left, word by word. 6. Fn + 5 = Select right Selects text on the right, word by word. 7. Fn + 6 = Cut 8. Fn + 7 = Copy 9. Fn + 8 = Paste 10. Fn + 9 = Play/Pause 11. Fn + 0 = Mute 12. Fn + dash = Volume down 13. Fn + plus = Volume up 14. Fn + delete = Lock screen Locks or unlocks the ipad screen. Status light indications Light Description Blinking green The battery is charging. Green The battery is charged (more than 5%). Red Battery power is low (less than 5%). Charge the batteries. Blinking blue Fast: Keyboard Case is in discovery mode. Slow: Keyboard Case is trying to reconnect to your Apple device. Solid blue Bluetooth pairing is successful. English 7

8 Storing the ipad for travel Connecting to a different ipad 1. Lift the ipad from the Keyboard Cover. 2. Rotate the ipad, with the screen side down, so the Home button is on the right. 3. Place the ipad on to the Keyboard Cover. A magnetic clip holds the ipad in position. 1. Make sure the Keyboard Cover is turned on. 2. Check that your ipad s Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On. 3. Press the Bluetooth Connect Button. The Keyboard Cover is discoverable for 3 min. 4. Select Logitech Ultrathin KB cover on the ipad s Devices menu. 5. If your ipad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your ipad s virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off. 6. Place the new ipad on the Keyboard Cover. 8 English

9 Troubleshooting The Keyboard Cover does not work Press any key to wake the Keyboard Cover from sleep mode. Turn the Keyboard Cover Off and than back On. Recharge the internal batteries. For more information, refer to Charge the batteries. Re-establish the Bluetooth connection between the Keyboard Cover and ipad: Verify that ipad s Bluetooth feature is turned on. Choose Logitech Ultrathin KB cover from the Devices menu on your ipad. The Status light briefly turns blue after the Bluetooth connection is made. Logitech Ultrathin Keyboard Cover What do you think? Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product. English 9

10 Battery disposal at product end of life Pry off top cover of keyboard with screwdriver. 2. Detach battery from circuit board and remove battery. 3. Dispose of your product and its battery according to local laws. 10 English

11 Produktöversikt 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Skyddande lock 2. ipad-hållare 3. Tangentbord 4. Funktionstangenter 5. Statusindikator 6. På/av-reglage 7. Bluetooth-anslutningsknapp 8. Dokumentation 9. Mikro-USB-laddningssladd 10. Rengöringsduk Svenska 11

12 Konfigurera produkten 1. Starta Keyboard Cover: Bluetooth-identifieringen startar automatiskt och är aktiv i 15 minuter. Statusindikatorn blinkar blått. Om statusindikatorn lyser rött en kort stund ska du ladda batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna. 2. Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På. 3. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i ipads enhetsmeny. 4. Om ipad-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med hjälp av Keyboard Cover (inte med ipad-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetoothanslutningen har upprättats lyser statusindikatorn blått en kort stund och slocknar sedan. 5. Placera ipad-enheten på Keyboard Cover. 12 Svenska

13 Ladda batterierna Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Anslut mikro-usb-laddningssladden till Keyboard Cover och USB-porten på en dator. Statusindikatorn blinkar grönt. 2. Ladda batterierna tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken. Batteriinformation: Ett fulladdat batteri håller i ungefär sex månader om Keyboard Cover används runt två timmar per dag. Ladda batterierna om statusindikatorn lyser rött en kort stund när du slår på Keyboard Cover. Spara på batterierna genom att stänga av Keyboard Cover när det inte används. Keyboard Cover försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Svenska 13

14 Besök produktcentralen Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill ha mer information om ditt nya Keyboard Cover. I artiklarna på Internet finns konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar. I produktcentralen finns mycket information: Självstudier Felsökning Supportgemenskap Nedladdningsbar programvara Elektronisk dokumentation Garantiinformation Reservdelar (om tillgängliga) Gå till ultrathinkeyboardcover 14 Svenska

15 Använda produkten Produktfunktioner 1. Startsida Visar ipad-enhetens startsida. Funktionstangenter Håll ner Fntangenten och tryck sedan på en av tangenterna nedan. 2. Fn + 1 = Sök Öppnar ipad-enhetens sökfunktion. 3. Fn + 2 = Byt språk Byter tangentbordsspråk. 4. Fn + 3 = Virtuellt skrivbord Visar/döljer det virtuella skrivbordet. Statusindikatorer 5. Fn + 4 = Markera till vänster Markerar text till vänster, ord för ord. 6. Fn + 5 = Markera till höger Markerar text till höger, ord för ord. 7. Fn + 6 = Klipp ut 8. Fn + 7 = Kopiera 9. Fn + 8 = Klistra in 10. Fn + 9 = Spela/paus 11. Fn + 0 = Ljud av 12. Fn + tankstreck = Volym Fn + plus = Volym Fn + Delete = Lås skärmen Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm. Indikator Beskrivning Blinkar grönt Batteriet laddas. Grön Batteriet är laddat (mer än 5 %). Röd Låg batterinivå (mindre än 5 %). Ladda batterierna. Blinkar blått Snabbt: Keyboard Case är i identifieringsläge. Långsamt: Keyboard Case försöker återansluta till Apple-enheten. Fast blått sken Lyckad Bluetooth-koppling. Svenska 15

16 Förvaring av ipad-enheten under resor Ansluta till en annan ipad-enhet 1. Lyft upp ipad-enheten från Keyboard Cover. 2. Vänd ipad-enheten så att skärmen pekar nedåt och startsideknappen är på höger sida. 3. Placera ipad-enheten på Keyboard Cover. En magnetklämma håller ipadenheten på plats. 1. Se till att Keyboard Cover är påslaget. 2. Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På. 3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. Keyboard Cover är identifierbar i 3 minuter. 4. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i ipads enhetsmeny. 5. Om ipad-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med hjälp av Keyboard Cover (inte med ipad-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetoothanslutningen har upprättats lyser statusindikatorn blått en kort stund och slocknar sedan. 6. Placera den nya ipad-enheten på Keyboard Cover. 16 Svenska

17 Felsökning Keyboard Cover fungerar inte Tryck på valfri tangent för att få Keyboard Cover att gå ur viloläget. Stäng av och starta om Keyboard Cover. Ladda de interna batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan Keyboard Cover och ipadenheten: Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i ipads enhetsmeny. Statusindikatorn lyser blått en kort stund när Bluetoothanslutningen har upprättats. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Vad tycker du? Berätta gärna för oss. Det tar bara någon minut. Tack för att du valde vår produkt. Svenska 17

18 Kassering av uttjänta batterier Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 18 Svenska

19 Kend dit produkt 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Beskyttelsesdæksel 2. ipad-holder 3. Tastatur 4. Funktionstaster 5. Statusindikator 6. Tænd/sluk-knap 7. Knap til etablering af Bluetoothforbindelse 8. Dokumentation 9. Mikro-USB-opladerkabel 10. Rengøringsklud Dansk 19

20 Konfigurer dit produkt 1. Tænd for Keyboard Cover: Bluetooth-registrering starter automatisk og bliver ved i 15 minutter. Statusindikatoren blinker blåt. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt, skal batterierne genoplades. Der er yderligere oplysninger i "Oplad batterierne". 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din ipad. Vælg Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til. 3. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i ipad'ens menu over enheder. 4. Hvis din ipad anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med Keyboard Cover, ikke med det virtuelle tastatur på din ipad. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt, hvorefter den slukker. 5. Anbring ipad'en på Keyboard Cover. 20 Dansk

21 Oplad batterierne Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Slut den ene ende af opladerkablet til mikro-usb-porten på Keyboard Cover og den anden ende til computerens USBport. Statusindikatoren blinker grønt. 2. Oplad batterierne indtil statusindikatoren lyser grønt. Batterioplysninger: Et fuldt opladt batteri giver omkring et halvt års strøm ved to timers brug om dagen. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når Keyboard Cover tændes, skal batterierne oplades. Sluk for Keyboard Cover når det ikke bruges, for at spare på batterierne. Keyboard Cover går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt. Tryk på en tast for at genaktivere det. Dansk 21

22 Besøg produktcentralen Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på produktcentralen for at finde ud af mere om dit nye Keyboard Cover. Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd til brug eller oplysninger om andre funktioner. Kom i kontakt med andre brugere i Brugergruppens fora hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger. I produktcentralen finder du en bred vifte af indhold: Selvstudier Problemløsning Supportbrugergruppe Software til download Dokumentation online Garantioplysninger Information om reservedele (hvis muligt) Gå til ultrathinkeyboardcover 22 Dansk

23 Brug dit produkt Produktoversigt 1. Hjem Viser ipad'ens startskærm. Funktionstaster Brug dem ved at holde Fn-tasten nede, og tryk herefter på en af tasterne anført nedenfor. 2. Fn + 1 = Søg Åbner ipad'ens søgefunktion. 3. Fn + 2 = Skift sprog Ændrer tastaturets sprog. 4. Fn + 3 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastatur. 5. Fn + 4 = Vælg venstre Markerer tekst til venstre, ord for ord. 6. Fn + 5 = Vælg højre Markerer tekst til højre, ord for ord. 7. Fn + 6 = Klip 8. Fn + 7 = Kopiér 9. Fn + 8 = Sæt ind 10. Fn + 9 = Afspil/Pause 11. Fn + 0 = Slå lyden fra 12. Fn + tankestreg = Skru ned 13. Fn + plus = Skru op 14. Fn + delete = Lås skærm Låser ipad'ens skærm eller låser den op. Statusindikatorer Indikator Beskrivelse Blinker grønt Batteriet oplades. Grøn Batteriet er opladt (mere end 5 %). Rød Batteriniveauet er lavt (mindre end 5 %). Oplad batterierne. Blinker blåt Hurtigt: Keyboard Case er klar til at etablere forbindelse. Langsomt: Keyboard Case forsøger at genetablere forbindelsen til din Apple-enhed. Lyser blåt Etablering af Bluetooth-forbindelsen er fuldført. Dansk 23

24 Opbevaring og transport af din ipad Forbindelse til en anden ipad 1. Løft ipad'en fra Keyboard Cover 2. Vend ipad'en med skærmen nedad, så Hjem-knappen er til højre. 3. Anbring ipad'en oven på Keyboard Cover. En magnet sørger for at ipad'en holdes på plads. 1. Kontrollér at Keyboard Cover er tændt. 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din ipad. Vælg Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til. 3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse. Keyboard Cover kan registreres i 3 minutter. 4. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i ipad'ens menu over enheder. 5. Hvis din ipad anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med Keyboard Cover, ikke med det virtuelle tastatur på din ipad. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt, hvorefter den slukker. 6. Anbring den nye ipad på Keyboard Cover. 24 Dansk

25 Problemløsning Keyboard Cover fungerer ikke Tryk på en tilfældig tast for at aktivere Keyboard Cover fra dvaletilstand. Sluk Keyboard Cover, og tænd det igen. Genoplad de interne batterier. Der er yderligere oplysninger i "Oplad batterierne". Genetabler Bluetooth-forbindelsen mellem Keyboard Cover og ipad'en: Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad'en. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i ipad'ens menu over enheder. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Hvad synes du? Brug et par minutter på at fortælle os din mening. Tak fordi du købte vores produkt. Dansk 25

26 Bortskaffelse af batteri og genbrug af tastaturet Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med tastaturet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug. 26 Dansk

27 Bli kjent med produktet 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Beskyttende deksel 2. ipad-holder 3. Tastatur 4. Funksjonstaster 5. Statuslampe 6. Av/på-bryter 7. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 8. Dokumentasjon 9. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling 10. Rengjøringsklut Norsk 27

28 Konfigurere produktet 1. Slå på Keyboard Cover: Bluetooth-oppdagelse starter automatisk og fortsetter i 15 minutter. Statuslampen blinker blått. Hvis statuslampen lyser rødt en kort periode, bør du lade batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På. 3. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på ipad. 4. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Cover, ikke det virtuelle tastaturet på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. 5. Plasser ipad på Keyboard Cover. 28 Norsk

29 Lade batteriene Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Sett ladekabelen med mikro-usb i Keyboard Cover og i en usb-port på datamaskinen. Statuslampen blinker grønt. 2. Lad batteriene helt til statuslampen lyser jevnt grønt. Batteriinformasjon: Et fulladet batteri gir omtrent seks måneders bruk når Keyboard Cover brukes to timer om dagen. Lad batteriene når statuslampen lyser rødt en kort periode etter at du har slått på Keyboard Cover. Slå av Keyboard Cover når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen. Keyboard Cover går i hvilemodus når det er slått på, men ikke brukes. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Norsk 29

30 Besøk produktsentralen Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Cover. Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre. Du finner et bredt utvalg materiale i produktsentralen: Leksjoner Feilsøking Støttefellesskap Programvare til nedlasting Nettbasert dokumentasjon Garantiinformasjon Reservedeler (hvis tilgjengelig) Gå til ultrathinkeyboardcover 30 Norsk

31 Bruke produktet Produktfunksjoner 1. Hjem Viser startskjermen på ipad. Funksjonstaster Du bruker funksjonstastene ved å holde nede Fntasten og trykke på en av tastene nedenfor. 2. Fn + 1 = Søk Viser søkefunksjonen på ipad. 3. Fn + 2 = Bytt språk Bytter tastaturspråk. 4. Fn + 3 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastaturet. Statuslamper 5. Fn + 4 = Merk mot venstre Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen. 6. Fn + 5 = Merk mot høyre Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen. 7. Fn + 6 = Klipp ut 8. Fn + 7 = Kopier 9. Fn + 8 = Lim inn 10. Fn + 9 = Spill av / pause 11. Fn + 0 = Demp lyd 12. Fn + bindestrek (-) = Volum ned 13. Fn + plusstegn (+) = Volum opp 14. Fn + Delete = Lås skjerm Låser opp og igjen ipad-skjermen. Lys Beskrivelse Blinker grønt Batteriet lades. Grønn Batteriet er oppladet (mer enn 5 %). Rød Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 5 %). Lad batteriene. Blinker blått Raskt: Keyboard Case er i oppdagelsesmodus. Sakte: Keyboard Case forsøker å kople til Apple-enheten på nytt. Lyser jevnt blått Bluetooth-forbindelsen er opprettet. Norsk 31

32 Oppbevaring av ipad ved reising Kople til en annen ipad 1. Løft ipad ut av Keyboard Cover. 2. Roter ipad med skjermsiden ned, slik at Hjem-knappen blir til høyre. 3. Plasser ipad på Keyboard Cover. ipad holdes på plass av et magnetfeste. 1. Forsikre deg om at Keyboard Cover er slått på. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På. 3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen. Keyboard Cover er i oppdagelsesmodus i 3 minutter. 4. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på ipad. 5. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Cover, ikke det virtuelle tastaturet på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. 6. Plasser den nye ipad-en på Keyboard Cover. 32 Norsk

33 Feilsøking Keyboard Cover fungerer ikke Trykk en tast for å vekke Keyboard Cover fra hvilemodus. Slå Keyboard Cover av og så på igjen. Lad opp de innebygde batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene. Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom Keyboard Cover og ipad: Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss. Norsk 33

34 Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid Fjern dekselet på tastaturet med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning. 34 Norsk

35 Tunne tuotteesi 4 5 Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Suojaava kansi 2. ipadin pidike 3. Näppäimistö 4. Toimintonäppäimet 5. Tilan merkkivalo 6. Virtakytkin 7. Bluetooth-yhteyspainike 8. Käyttöopas 9. USB-mikrolatausjohto 10. Puhdistusliina Suomi 35

36 Tuotteen käyttöönotto 1. Kytke Keyboard Cover -näppäimistöön virta: Bluetooth-yhteyden etsintä käynnistyy automaattisesti ja jatkuu 15 minuutin ajan. Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä. Jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. 2. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä. 3. Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Ultrathin KB cover. 4. Jos ipad pyytää antamaan PINkoodin, anna koodi Keyboard Cover -näppäimistöllä, älä ipadin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetoothyhteys on muodostettu, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sen jälkeen se sammuu. 5. Aseta ipad Keyboard Cover -näppäimistöön. 36 Suomi

37 Akun lataaminen Logitech Ultrathin Keyboard Cover USB 1. Liitä USB-mikrolatausjohto Keyboard Cover -näppäimistöön ja tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä. 2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä. Akun tiedot: Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kuusi kuukautta, jos Keyboard Cover -näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä. Akku on ladattava, jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi sen jälkeen, kun Keyboard Cover -näppäimistöön on kytketty virta. Kun Keyboard Cover -näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akun jännitteen säästämiseksi. Keyboard Cover -näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta ja sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Suomi 37

38 Tuotekeskukseen tutustuminen Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotekeskukseen ja saat lisätietoja uudesta Keyboard Cover -näppäimistöstäsi. Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Yhteisöfoorumeissa voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja. Tuotekeskuksen laajaan valikoimaan kuuluvat: opetusohjelmat vianmääritysohjeet tukiyhteisö ladattavat ohjelmistot verkossa olevat käyttöohjeet takuutiedot varaosat (mikäli saatavilla) Siirry osoitteeseen support/ultrathinkeyboardcover 38 Suomi

39 Tuotteen käyttö Tuotteen toiminnot 1. Koti Näyttää ipadin Koti-näytön. Toimintonäppäimet Toimintonäppäimiä käytetään pitämällä Fn-näppäin painettuna ja painamalla sen jälkeen jotakin alla mainituista näppäimistä. 2. Fn + 1 = Haku Käynnistää ipadin hakutoiminnon. 3. Fn + 2 = Kielen vaihto Vaihtaa näppäimistön kielen. 4. Fn + 3 = Virtuaalinäppäimistö Näyttää tai piilottaa virtuaalinäppäimistön. Merkkivalojen tilatiedot 5. Fn + 4 = Valinta vasemmalle Valitsee vasemmalla olevan tekstin sanoittain. 6. Fn + 5 = Valinta oikealle Valitsee oikealla olevan tekstin sanoittain. 7. Fn + 6 = Leikkaa 8. Fn + 7 = Kopioi 9. Fn + 8 = Liitä 10. Fn + 9 = Toista/Tauko 11. Fn + 0 = Mykistys 12. Fn + ajatusviiva = Äänenvoimakkuuden vähennys 13. Fn + plusmerkki = Äänenvoimakkuuden lisäys 14. Fn + delete = Lukitse näyttö Lukitsee tai vapauttaa ipadin näytön. Valo Kuvaus Vilkkuva vihreä Akku latautuu. Vihreä Akku on ladattu (yli 5 %). Punainen Akun jännite on alhainen (alle 5 %). Lataa akku. Vilkkuva sininen Vilkkuu nopeasti: Keyboard Case -näppäimistökotelo on yhteydenetsintätilassa. Vilkkuu hitaasti: Keyboard Case -näppäimistökotelo yrittää muodostaa yhteyden Apple-laitteeseen uudelleen. Palaa sinisenä Bluetooth-yhteyden muodostaminen onnistui. Suomi 39

40 ipadin säilyttäminen matkustettaessa Yhteyden muodostaminen toiseen ipadiin 1. Nosta ipad Keyboard Cover -näppäimistöstä. 2. Käännä ipadia näyttöpuoli alaspäin siten, että Koti-painike on oikealla. 3. Aseta ipad Keyboard Cover -näppäimistön päälle. Magneettinen pidike pitää ipadin paikallaan. 1. Varmista, että Keyboard Cover -näppäimistöön on kytketty virta. 2. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä. 3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Keyboard Cover -näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan. 4. Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Ultrathin KB cover. 5. Jos ipad pyytää antamaan PINkoodin, anna koodi Keyboard Cover -näppäimistöllä, älä ipadin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetoothyhteys on muodostettu, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sen jälkeen se sammuu. 6. Aseta uusi ipad Keyboard Cover -näppäimistöön. 40 Suomi

41 Vianmääritys Keyboard Cover -näppäimistö ei toimi Palauta Keyboard Cover -näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Sammuta Keyboard Cover -näppäimistöstä virta ja kytke se sen jälkeen takaisin päälle. Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. Muodosta Keyboard Cover -näppäimistön ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen: Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Ultrathin KB cover. Kun Bluetooth-yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi. Logitech Ultrathin Keyboard Cover Mitä mieltä olet? Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme. Suomi 41

42 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä. 42 Suomi

43 België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) United States Argentina Brasil Canada Chile Latin America Mexico

44 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Keyboard Folio. Setup Guide

Keyboard Folio. Setup Guide Keyboard Folio Setup Guide Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39 2 Setup

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Fedora 11. Fedora Live-aftryk. How to use the Fedora Live image. Nelson Strother Paul W. Frields

Fedora 11. Fedora Live-aftryk. How to use the Fedora Live image. Nelson Strother Paul W. Frields Fedora 11 Fedora Live-aftryk How to use the Fedora Live image Nelson Strother Paul W. Frields Copyright 2009 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red

Læs mere