INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgives af Haderslev Lærerkreds Den skriftlige beretning lægges på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen og danner sammen med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den samlede beretning. REDAKTION Bent Hansen Den skriftlige beretning kan ses: På hjemmesiden i uge 7 REDAKTIONS DEADLINE: Forord Foreløbig dagsorden Hoved-MED Service-MED-Børn og Familie Distrikt MED Vest Distrikt-MED Syd Distrikt MED - Nord Fællesråd Arbejdstidsaftale Kursusforum SYD Pædagogisk udvalg Arbejdsmiljø Pensionister Fraktion 4 Skolelederforeningen Arbejdsmiljørepræsentanter Forpligtende kredssamarbejde UC-SYD Hjemmeside og nyhedsbrev Budget 2012 Alders-og kønsfordeling Medlemstal Kontingent Funktioner i styrelsen TR og suppleanter KREDSKONTORET HAR ÅBENT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Side 3 Side 4 Side 5 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 18 2

3 FORORD Formålet med at udgive en skriftlig beretning er at give medlemmerne et overblik over årets gang i kredsstyrelsen. Beretningen danner således, sammen med den mundtlige beretning, baggrund for debatten på generalforsamlingen. Den mundtlige beretning vil endvidere lægge op til debat om forhold, der ikke er nævnt i denne skriftlige beretning. Vel mødt den 21. marts 2013 Kredsstyrelsen Kredsstyrelsen består af: BH Bent Hansen Formand og kongresdeleg. LP Lars Pedersen Næstformand og kongresdeleg. RO Rene Steenberg Olsen Næstformand og kongresdeleg. EN Erik Nielsen Kasserer BK Birgitte Kjøng Kredsstyrelsesmedlem MH Marianne Holler Kanstrup Kredsstyrelsesmedlem EGB Erik Gjødrik-Baumgarten Kredsstyrelsesmedlem

4 Foreløbig dagsorden Kreds 93 Haderslev Lærerkreds Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Hotel Vojens torsdag den 21. marts Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning 4. Regnskaber a. Årsregnskab b. Regnskab for kredsens Særlige Fond 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Laurids Skausgade 12, 2. sal, 6100 Haderslev, senest mandag den 11. marts 2012 kl

5 Hoved MED Bent Hansen er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant og Lars Pedersen er udpeget af Danmarks Lærerforening for FTF til at sidde i kommunens øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse. I det forløbne år har udvalget afholdt 6 ordinære møder, to ekstraordinære møder, en temadag og deltaget i to budgetseminarer sammen med byrådet. Derudover har der været nedsat arbejdsgrupper, hvor både Bent og Lars har deltaget. Det kan anbefales at finde referaterne fra HovedMED på Haderslev.dk, hvis man er interesseret i detaljer om HovedMEDs arbejde. Overordnet set har det været en periode, der i starten var meget præget af Administrationsprojektet, hvor der skulle spares en del administrative stillinger væk. Senere, i efteråret 2012, og indtil nu har vi en del gange drøftet indsatsområder for HovedMED: Kompetenceudvikling, Trivsel og Værdibaseret ledelse og samarbejde. Kompetenceudvikling: Indtil videre er det blevet til en del snak, men måske ikke så meget handling. Lærerkredsen havde ellers gerne set lidt mere aktivitet især omkring jobrotation, hvor det er muligt at få ledige kolleger aktiveret, men også helt generelt omkring efteruddannelse af lærere. Det lettere absurde er, at der har været afsat penge området. Men de er bare ikke blevet brugt. Trivsel: Det er besluttet at gennemføre en trivselsmåling i efteråret 2013 Værdibaseret ledelse og samarbejde. Tjae, som sagt: En del snak, ikke så meget handling. Service MED - Børn og familie Udvalget er sammensat af medarbejderrepræsentanter fra Børn og Families forskellige afdelinger. Haderslev Lærerkreds er repræsenteret ved Birgitte Kjøng som FTFrepræsentant og Bent Ø. Hansen som AMR-repræsentant. Formand for udvalget er direktør Charlotte Friis, og næstformand er Bent Ø. Hansen. For første gang i 15 år var der ikke tale om nedskæringer på Børn- og familieområdet, så udvalget skulle ikke tage stilling til besparelser. Til gengæld blev området tilført 15 millioner kr., men af disse blev ca. 8 mio. kr. anvendt til anbringelse af børn, hvor der var et stort underskud. Der blev dog afsat specifikt ½ million til efteruddannelse af lærerne og 2½ mio. til efteruddannelse på Børn- og familieområdet generelt. Da hele området også er omstruktureret på MED-delen, afholdtes der en temadag, hvor forventningerne til arbejdet blev drøftet. Der har været afholdt nogle flere møder i Service-MED i 2012 end normalt. (7 mod normalt 4). Distrikt-MED-Vest DistiktsMed Vest har kun mødtes til tre ordinære møder, der alle har været en smule præget af en del usikkerhed om, hvad opgaven egentlig går ud på. Dels fordi der sidder medarbejdergrupper, der måske burde have, men egentlig ikke rigtigt har, noget med hinanden at gøre, men mest fordi distriktsledernes kompetenceområder fortsat står noget hen i det uvisse. 6

6 Distrikt-MED-Syd I forbindelse med den nye struktur i Haderslev Kommune er der opstået 3 ekstra MEDudvalg, hvor lærerkredsen har en repræsentant siddende i hver. Jeg, Birgitte Kjøng, sidder i distrikt MED Syd sammen med repræsentanter for andre områder i Børn og Familie, også fra ledelsessiden. Formand for distrikt MED Syd er distriktschef Morten Oldrup. Vi har til dato afholdt 3 møder - det første før sommerferien, hvor vi koncentrerede os om at få sagt dav til hinanden og snakket os ind på udvalgets mulige opgaver fremadrettet. De 2 efterfølgende møder har handlet dels om det kommunale budget og dels om arbejdsmiljø, sygefravær og ledelse på afstand - det sidste set i lyset af, at mange af de sammenlagte skoler har fået fælles ledelse, og enkelte derfor ikke har en leder til stede dagligt på matriklen - med de udfordringer, det kan medføre. Distrikt-MED-Nord Et MED-udvalg for de institutioner, der er placeret i distrikt Nord. Et MED-udvalg, hvor det er svært at forholde sig til, hvad det er, vi skal drøfte. Der er medarbejderrepræsentanter fra vidt forskellige afdelinger i distrikt Nord. Vi har haft et intromøde i foråret og et ordinært møde d. 11. september På mødet i september blev et årshjul gennemgået - et årshjul, der fortæller, hvad der skal drøftes på de 4 kvartalsmøder. Vi har ikke afholdt møde siden! Fællesråd Formålet med fællesrådsmøderne er gensidige orienteringer og drøftelser af overordnede temaer mellem repræsentanter fra alle skolebestyrelser, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter, skolelederrepræsentanter, direktør for Børn og Familie, skolechefen, leder af PPR samt hele udvalget for Børn og Familie. Iht. styrelsesvedtægten afholdes der 4 årlige møder. Styrelsesvedtægten er senest revideret 1. marts 2010 og er ikke formelt ajourført med de strukturændringer, der er sket i forbindelse med Haderslev-reformen. Styrelsesvedtægten er pt. ikke tilgængelig på kommunens hjemmeside. Det er politisk besluttet, at fællesrådsmøder fremover skal afvikles med 2 møder i distrikterne (daginstitutioner og skoler) + 1 fagopdelt møde - samt efter behov. Fagopdelte fællesrådsmøder for skoleområdet: Der har været afholdt 2 møder. 7/3, 2012 og 22/1, På mødet d. 7. marts havde skolerne en lang liste af udfordringer (problemer) og opfordringer til Børn og familie-udvalget. Det blev opsummeret til følgende problemer: - Stor/lille matrikel - Meget høje klassekvotienter - Økonomi, normering - Trafik. 7

7 Der blev orienteret om oplæg til en ny tildelingsmodel samt status omkring de nye rådgivningsteams. Der blev desuden efterlyst større tilgængelighed til de politiske drøftelser og beslutninger. 22/1, 2013: Bent Iversen orienterede om fordeling af de ca. 15 ekstra mio., der er afsat på budgettet. Med udgangspunkt i den kvalitetsrapport, der er lavet for , er der politisk besluttet 7 indsatsområder for skoleområdet, hvor der skal udarbejdes handleplaner til byrådets godkendelse d. 19/3, Her kan vi som medarbejdere så håbe på, at vi vil blive inddraget/taget med på råd. Det er især her glædeligt, at der skal nedsættes et efter- og videreuddannelsesudvalg. Det fremgår tydeligt af kvalitetsrapporten, at der her er et kæmpe efterslæb. Der blev orienteret om den nye tildelingsmodel. Her er ca. 5 mio. pillet ud, som skal fordeles efter ansøgning af dels Børn og Familie-udvalgt og distriktschefer. Skolerne orienterede igen om de problemer/udfordringer, de har. Og her kan tilføjes et par pinde i forhold til mødet d. 7/3: - Inklusionsopgaven - Pres på fysiske rammer mangler plads/rum - Skabe fælleskultur på skolerne - Påbud fra Arbejdstilsynet - Subkulturer på ungeuniverser Det blev tilkendegivet, at fagopdelte fællesrådsmøder var mere givende end de distriktsopdelte fællesrådsmøder. Fællesrådsmøder i distrikterne: Dette nye politiske tiltag er i en opstartsfase, hvor form og indhold nok lige skal finde sine egne ben. I Nord har der været afholdt møde d. 6/9. Der var en orientering fra Børn og Familie, Det rådgivende Team samt bordet rundt. Forhåbentlig kommer der mere relevant indhold fremover. Arbejdstidsaftale For skoleåret blev der indgået en arbejdstidsaftale i foråret 12 med ganske få justeringer af den tidligere gældende. Haderslev Kommune valgte trods protester fra mange sider at indgå en partnerskabsaftale med KL om en effektivisering af lærernes arbejdstid. Den blev lavet og viste, at lærerne i Haderslev Kommune ligger meget højt, når det drejer sig om undervisningsprocenten. Samtidig åbenbarede analysen også, at det står grelt til med efter- og videreuddannelse af lærerne og med lejrskoler/hytteture. I forhandlingerne om aftalen for 2013 har Haderslev Lærerkreds foreslået, at vi viderefører aftalen i 1 år mere, da der sandsynligvis kommer en helt ny central aftale eller slet ingen aftale fra skoleåret Haderslev Kommune er p.t. indstillet på, at der skal laves flere ændringer i den eksisterende aftale. Vi afventer p.t. et udspil herom fra kommunen. 8

8 Kursusforum SYD Forpligtende kredssamarbejde Som en del af det forpligtende kredssamarbejde (lærerkredsene i Kolding, Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Haderslev) har kursusudvalget (EGB/BK) deltaget i møder i kursusforum Syd. Der afholdes mellem 4 og 5 møder årligt. Alle møder holdes i Aabenraa. Udvalgets opgave er at tilrettelægge relevante kurser for TR-gruppen med udgangspunkt i behovsafdækning fra de forskellige kredse. Det skal ses som et supplement til DLF s kursuskatalog. Da der har været valg sidste forår, har vi fået udskiftet enkelte medlemmer, og ny formand: Mads Lund, Åbenrå Lærerkreds. Arbejdsopgaverne har indtil nu været at planlægge den årlige temadag for de kredsstyrelser, der indgår i det forpligtende samarbejde. Det bliver med deltagelse af forskellige folk fra hovedstyrelsen i DLF, hvor både den politiske debat omkring fagforeninger - hvor er vi på vej hen - og den aktuelle situation kommer på programmet. I starten af 2013 har der været afholdt kursus: Samarbejdet mellem TR-AMR - med god opbakning fra medlemmerne. Lokalt I starten af det nye skoleår løb vores faste TR-døgn af stablen - i år på Skarrildhus ved Herning. Her samledes alle tillidsrepræsentanterne fra kommunens skoler for at få ny inspiration og også få lejlighed til at udveksle erfaringer på tværs af skolerne, et vigtigt element i arbejdet på skolerne. Temaerne var: Drøftelse af den lokale arbejdstidsaftale og presset på samme. Inklusion: Vi havde besøg af Herning Lærerforenings formand, Helen Sørensen, som holdt et inspirerende og humoristisk foredrag om den indsats, der i samarbejde med Herning Kommune bliver gjort for at styrke inklusionen i kommunen. Den sidste dag spillede vi Kompetencespil, en opgave, pålagt af DLF, som led i at afdække kursusbehovet for TR erne landet over. Det sociale element blev der som altid også plads til. Turen gik til Herning Kunstmuseum med guidet rundvisning på museet. Absolut anbefalelsesværdig, hvis man har lyst til at se/lære noget om Cobra-malerne. Fra Haderslev Lærerkreds: Birgitte, Marianne og René Pædagogisk udvalg Pædagogisk Forum Syd (PFS) er et udvalg med repræsentanter fra alle sydjyske kredse, hvor kreds 93 er repræsenteret ved Birgitte og Marianne. Udvalgets formål er at styrke og udvikle kredsenes arbejde med pædagogiske forhold, at koordinere kredsenes arbejde på området samt sætte den pædagogiske dagsorden. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt, hvor et fast punkt er erfaringsudveksling mellem kredsene. Derudover har temaerne om inklusion, pædagoger i undervisningen og kommunale skolereformer fyldt meget på dagsordenerne. Vi deltager endvidere hvert år i DLF s konference omhandlende pædagogiske forhold. I år er konferencens tema IT i undervisningen. Konferencen kombinerer indlæg fra eksperter 9

9 på det aktuelle pædagogiske område med deltagerdebat og indlæg fra DLF s skole- og uddannelsespolitiske udvalg. På kommunalt plan har vi fortsat arbejdet med synliggørelse og løsninger på de problemstillinger som inklusionen giver for både elever og medarbejdere på skolerne, og vi opfordrer kontinuerligt til reelle sammenhænge mellem inklusionsmål, inklusionsprocesser og ressourcer. Vi efterlyser desuden en overordnet strategi og et overordnet ansvar for inklusion i Haderslev kommune, så strategier, politikker og ansvar på området ikke blot overlades til den enkelte lærer. Desuden har vi arbejdet for at synliggøre andre pædagogiske udfordringer affødt af Haderslev kommunes skolereform, f.eks. alt for store klassekvotienter og utilstrækkelige fysiske rammer. Den seneste tids arbejde i pædagogisk udvalg har været koncentreret om udspillet til en folkeskolereform, og den kommende tids arbejde i Pædagogisk Forum vil selvfølgelig komme til at handle en del om dette. Pædagogisk udvalg, kreds 93 Birgitte Kjøng og Marianne Holler Kanstrup Arbejdsmiljø Igen i år har arbejdsmiljøet været under pres. Skolereformen har blandt andet medført skolesammenlægninger, skolelukninger, større klasser og mere inklusion. Usikkerhed og frustrationer har fyldt meget i året, der er gået. Der har været nok at se til som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) ude på skolerne. Vi har førhen afholdt to årlige arbejdsmiljømøder på kredsen, i indeværende år er dette dog blevet til tre. Det er specielt problematikken omkring inklusionen, der fylder meget. Tilbagemeldingerne fra blandt andet AMR erne, viser, at der ikke er en samlet strategi for inklusionen i Haderslev kommune, så opgaven er blevet prøvet løst på bedste vis ude i de enkelte klasser. Med meget pressede lærer til følge. Ydermere har de strukturændringer, skolereformen har medført, givet grobund for mange frustrationer: De psykiske/fysiske rammer var ikke i orden ved skolestart, oplevelsen af manglende ledelse og at beslutninger er blevet taget, uden at have involveret de berørte parter. Disse tilbagemeldinger fra vores AMR er førte til, at lærerkredsen i december 2012 gennemførte en arbejdsmiljøundersøgelse blandt medlemmerne i Haderslev kommune. Omkring 300 af lærerne svarede på undersøgelsen - det vil sige ca. 60 % af lærerne. Undersøgelsen viste: 16 % af de adspurgte har været ved lægen for at tale om arbejdsbetinget stress, altså ca. hver 6 lærer. Hele13 % har været sygemeldt på grund af arbejdsbetinget stress. I svarmaterialet fremgår det, at 62 % af de adspurgte ikke oplever, de har tid nok til deres arbejdsopgaver. Dette vil nok medføre, at man oplever, at man er bagud eller ikke får løst opgaver, der er en givet. Når der bliver spurgt til inklusionen, svarer 9 ud af 10, at man mangler resurser til at kunne løfte denne opgave, og at denne opgave har en negativ indvirkning på ens undervisning. Lidt over halvdelen mener, de ikke har de fornødne kompetencer til at inkludere disse elever. Ca. hver 12. lærer bliver ugentligt eller dagligt udsat for mobning, vold eller trusler. Lærerne er pressede, og det skal tages alvorligt. Arbejdsmiljøet vil vi fra kredsens have et skarpt fokus på fremadrettet og holde de ansvarlige op på, at det skal forbedres. Kredsen takker for godt samarbejde i 2012/2013. Marianne, Bent og Erik G. 10

10 Pensionisterne-fraktion 4 For pensionisterne har 2012 været præget af først den nye regerings skatteforslag og siden den urimelige behandling, som Kommunernes Landsforening og regeringen udsætter vore aktive kolleger for. Vi har ikke set noget lignende siden Per Hækkerup generede os groft i 1973, hvor man forberedte den store 1975-skolereform. I skattereformen var der forslag om at beskære folkepensionens grundbeløb med kr. om året, når den var helt gennemført i Fra juntaens side protesterede vi højlydt både i læserbreve og ved direkte henvendelser til en række folketingsmedlemmer. Grundbeløbet blev i sin tid indregnet som en del af tjenestemændenes samlede pension, og en reduktion ville derfor være et groft overgreb. Forslaget blev taget af bordet, men vores barnetro er alvorligt angrebet, så vi holder øje med, at det ikke dukker op igen. Og skattelettelserne var jo kun til de erhvervsaktive! OK 2013 vil jeg overlade til Bent Hansen. Fraktion 4 deltog i den ekstraordinære kongres, som gav fuld opbakning til hovedstyrelsen. Vi pensionister er ikke en del af en evt. konflikt og skal ikke betale konfliktkontingent, men vores hovedstyrelsesmedlem Greta Jørgensen opfordrede til, at vi var aktive som hjælpere i en konfliktsituation, og den opfordring har vi taget med hjem. Om der kan blive lidt procentregulering i den nye overenskomst vides ikke, men vi skal ikke se frem til noget stort. Pensionistforum Syd består af to medlemmer fra hver af flg. kredse: Sydslesvig, Kolding og de fire sønderjyske. På de to årlige møder holdes kontakt til vores kongresdelegerede, og der orienteres gensidigt om det lokale arbejde, specielt arrangementerne. Her vælges de fire årsmødedeltagere. Som noget nyt (vedtaget på kongressen i september 2012) vælger årsmødet i august de 10 kongresdelegerede fra fraktion 4. Valget gælder for 2 år fra På det seneste møde i pensionistforum Syd blev det besluttet at foreslå genvalg til Poul Krebs Lange, men det forhindrer ikke, at der foreslås andre kandidater, idet alle medlemmer fra fraktion 4 kan vælges. Det er dog kun årsmødedeltagerne, der har stemmeret. Det lokale arbejde. På idemødet i marts vælges juntaen (som er det historiske navn for bestyrelsen) på tre medlemmer (valgt for to år) og to repræsentanter til Pensionistforum Syd. Der har i 2012 været god tilslutning til arrangementerne med o. 30 deltagere i gennemsnit, dog 40 til udflugten til Fredericia og 42 til julefrokosten. Vores del af kredsens budget samt en vis deltagerbetaling gør det muligt at tilbyde en god udflugt til en rimelig pris og til at invitere også lidt dyrere foredragsholdere. Tak til kredsstyrelsen for godt samarbejde og specielt til Erik Nielsen, som holder styr på medlemsinformationen mm. Ane Helene Kirkgaard, Jens Thomsen og Poul Krebs Lange Skolelederforeningen Antallet af skoleledere i Haderslev er efterhånden reduceret i en grad, så man hos hovedforeningen lægger mærke til os. Vi er sammen med Tønder blevet bannerførere i den Sønderjyske Massakre. Meget peger dog i retning af, at vi er ved at finde et niveau, som man fra politisk side finder acceptabelt. Senest med udmeldingen fra direktøren, som beskrev, hvordan man decentralt på skolerne har fået selvstyre, selvfølgelig under økonomisk ansvar. I Haderslev har året i øvrigt budt på en del møder om forhåndsaftalen og en kategorisering af de nye fællesskoler. På trods af mange møder er vi endnu ikke færdige. Vi har ikke en besluttende myndighed at forhandle med, men derimod en modpart, der ikke kan/tør tage beslutninger ud fra det udsendte materiale. Ofte bliver møderne afbrudt, fordi man skal spørge tilbage i systemet og ikke har været helt afklaret inden mødet. 11

11 Arbejdsmiljørepræsentanter Skoleår 12/13 Hoptrup matrikel Marstrup matrikel Vilstrup matrikel Skolen ved Stadion Vonsbæk matrikel Favrdal matrikel Fjelstrup matrikel Lagoni 1.-6 Lagoni Over Jerstal matrikel Bevtoft matrikel Gram Skole Hammelev matrikel Moltrup Skole Sct. Severin matrikel Starup matrikel Øsby matrikel Sdr. Otting Sdr. Otting Nustrup matrikel: Sommersted matrikel Skolen ved Kløften UU-Haderslev Carsten Pedersen Carsten pedersen Susie Klaustrup Søren Flebbe Povl Mads Clausen Bent Hansen Rikke Bjørnholdt Linda Eriksen Christian Rich Bent Beim Carl Gunnar Gregersen Birthe Christensen Jeppe Søgaard Nicolina Karlskov Jan Follmann (fra Ole Runz Jørgensen) Trine Jacobsen Else Holdt Marianne Møller Ulrik Sander Mortensen Jonna Holm Lene Vognsen Olaf Kluge PPR STU/VSU Hanne Holst 12

12 Forpligtende kredssamarbejde Er et forum, hvor de kongresdelegerede fra lærerkredsene i Sydslesvig, Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Kolding og Haderslev på månedlige møder drøfter foreningens politik og udveksler erfaringer mellem kredsene. Hovedstyrelsesmedlem Per Sand Pedersen deltager i møderne, som altid er placeret dagen før hovedstyrelsesmøder. Derfor kan Per Sand på den måde få drøftet evt. tiltag med baglandet, inden han deltager i hovedstyrelsesmødet. Møderne foregår i Aabenraa Lærerkredses lokaler. Da det ofte er sammenlignelige problemstillinger, vi står over for i kredsene, er det et ganske udmærket forum at få drøftet fælles tilgange over for kommunerne i. UC-Syddanmark Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev, i daglig tale heldigvis bare kaldet UC-SYD, har nu 3 år på bagen. Kredsformanden i Haderslev Lærerkreds, Bent Øxenberg Hansen, er valgt som næstformand i bestyrelsen, hvor regionsformand Carl Holst er formand. Læreruddannelsen har i både Esbjerg og Haderslev haft et vigende antal studerende, dog knap så stort et fald som generelt på landsplan. Det har naturligvis stor betydning, at jobsituationen for lærere er blevet voldsom forringet. I foråret 2012 blev daværende rektor Søren Vang Rasmussen udsat for en personlig hetz fra en lille medarbejdergruppe. Det tog rektor konsekvensen af og opsagde sit job med udgangen af maj måned En hurtig og effektiv ansættelsesprocedure resulterede i, at vi allerede kunne ansætte Birthe Friis Mortensen som ny rektor. Det bliver en fortsat spændende proces at få fusionen til at fungere. Der kommer en ny læreruddannelseslov, som bl.a. betyder, at der er adgangskrav på karaktergennemsnittet 7 for at komme ind på læreruddannelsen. Det ville umiddelbart i UC-SYD få den konsekvens, at halvdelen af de nuværende mandlige studerende ikke kunne optages. Heldigvis er der en kattelem, da ansøgere, der ikke har det krævede gennemsnit skal til en optagelsessamtale. Da økonomien er baseret på antal optagede studerende, kunne man godt tro, at mange vil blive optaget trods et mindre gennemsnit end 7. Hjemmeside, nyhedsbrev og IT Hjemmesiden er en dynamisk hjemmeside, som hele tiden opdateres med referater fra møder og lign.. Hjemmesiden er bygget op ligesom hovedforeningens hjemmeside, og der er mange link til denne. På hjemmesiden under nyheder kan man se de sidste års nyhedsbreve til medlemmerne. Nyhedsbrevet udsendes hver fredag og indeholder korte informationer, samtidig med at kredsens holdninger også luftes her. Der er p.t. 933, der modtager fredagens nyhedsbrev. Det sker desværre af uforklarlige årsager, at mailadresser pludselig bliver smidt ud af systemet. Såfremt I ikke modtager nyhedsbrevet nogle fredage i træk, bedes I henvende jer til kredskontoret eller mail På IT- området er der ikke investeret i det forløbne år. 13

13 Budget 2013 Budget Regnskab Budget Kontingent: Renter og udbytter: Adm. Særlig Fond: Akutfond: Indtægter i alt: Styrelsesudgifter: Frikøb: Lønharmoni./timedagpenge/diæter: Kørsel: Telefon: Kongres: Kurser og møder: TR-udgifter: Frikøb: Telefon: Timedagpenge/diæter: Kørsel: Kurser: Møder: Hjemmeside: Kurser og møder: Pensionister: Medlemsaktiviteter: Lokaleudgifter: Adm.udgifter: Porto: Forsikringer: Abonnementer: Kontorartikler: Fotokopiering: Inventar: Telefon: Edb (hardware, software, drift): Øvrige udgifter: Andre udgifter: Revision: Kredsfond: Gaver og repr.: Lønsumsafgift: Udgifter i alt: Overskud/underskud:

14 Lærernes alders- og kønsfordeling i kreds 93 Medlemstal: Medlemstal Fraktion 1 lærere 2 børnehaveklasseledere 3 Ledere/ komm. chefer 4 efterlønnere/ pensionister 5 lærerstuderende 6 særlige medlemmer Pr. 1. jan Pr. 1. jan

15 Forslag til kontingent 2013 Kontingent pr. måned Fraktion 1-3 (alm. medl.) Fraktion 4 (pensionister) Fraktion 6 (særl. medl.) Hovedforening: 213 kr. 71 kr. 94 kr. Kreds 93: 247 kr. 20 kr. 17 kr. I alt: 460 kr. 91 kr. 111 kr. Funktioner i kredsstyrelsen Hovedområder Arbejdsopgaver Den ansvarlige er understreget Arbejdsmiljø Psykisk Fysisk APV EGB, BH og MH Forpligtende kredssamarb., Amfo-syd Arbejdstidsaftale Centrale aftaler Lokale aftaler BH, Alle Blad Skriftlig beretning Alle Ansvarlig BH Børnehavekl.-lederne Ansvarlig BH Netværk RO UC-SYD UC-SYD bestyrelsen Efter- og videreuddannelsesudvalg BH EDB Kontaktperson RO Flexjob, skånejob m.m. Overordnet ansvarlig Nye tiltag BH, LP og RO Statistik Forpligtende Referent på TR-møder kredssamarbejde Forberedende arbejde BH, LP og RO Haderslev kommune Hoved-MED LP Service-MED BK og BH Distrikts-MED LP, BK og BH Lokale-MED LP Fællesråd MH og RO Forhandlingsudvalg BH, LP og RO Fælles Forum LP, BK (BH) Hjemmeside Ajourføring Udvikling BH og RO Kontor Journalisering Indkøb af kontorartikler EN og BH Indretning 16

16 Indkøb generelt MH KS-møder BH Referent LP Praktisk arrangement BK, EGB og BH Lederforeningen Kontaktperson BH Løn og ansættelse Ansvarlig BH og Alle Møder og kurser Overenskomstansatte Pensionsberegning Pensionistarbejde Post Pædagogik Sagsbehandling TR-kursus Julefrokost Sommerafslutning Medlemspleje Julelotto Kursusforum Syd Nye tiltag Statistik Lærernes Pension Foretage beregninger Nye tiltag Økonomi Åbning af post (kontorvagten) Udsendelse af post Pædagogisk udvalg, kredsen Forpligtende kredssamarbejde Nye tiltag BK, MH og EGB LP og RO RO og EGB EN, BH og RO EN og BH Alle BH MH og BK BH, LP og RO Skolebibliotek Kontaktperson BH Specialundervisning Forpligtende kredssamarbejde Netværk EGB og BH Tjenestemænd Nye tiltag Statistik EN og BH TR-kontakt TR-møder Kursustilbud MH, BK og EGB Tilmeldinger til arrangementer TR-mappen (elektronisk) Referent LP Praktisk arrangement Alle UU-vejleder Netværk BH VSU Voksenspecialunder- Netværk EGB og BH visningen STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Kontaktperson EGB og BH 17

17 TR og suppl Skole Tillidsrepræsentant Suppleant Bevtoft Bo Andersen Bent Beim Favrdalskolen Bent Hansen Marianne Holler Kanstrup Fjelstrup Hardy Andersen Bettina Jensen Gram Jette Lund Lars Pedersen Hammelev Line Stephansen Hanne Riedel Heldagsskolen, Bo Bojesen Jeanette Quvang Moltrup Hoptrup Skole Carsten Pedersen Inger C. Wolf Lagoni 0-6 Jesper S Rasmussen Henning Raeder Lagoni 7-9 Lars Thykjær Grønfeldt Jeanette Borg Marstrup Skole Nadiré Mola Vickie Clausen Nustrup Anne Marie Christensen Ulrik Mortensen Over Jerstal Christian Rich Mika Sørensen PPR Laila Steenberg Olsen Lotte Thorlak Sct. Severin Skole Kirsten B. Lassen Ove Holm Skolen ved Kløften Lars Pryds Lene Vognsen Skolen ved Stadion Bjørn Jensen Jan Johnsen Skolen ved Stadion Erik Gjødrik-Baumgarten Mette Rosenlund Sommersted Karen Boesen Jessen Jonna Holm Starup Skole Ulla Andersen Viola Vieregge STU-Haderslev Dan Nielsen Tina Thomsen Sønder Otting 0-6 Birgitte Kjøng Kirsten K. Trige Sønder Otting 7-9 Mette Gry Mose Anne B. Hansen UU-Haderslev Leif Hartmann Rut von Qualen Vilstrup Skole Susie Klaustrup Viggo Haunstrup Øsby Skole Arne Møller Karina Nissen 18

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT INDHOLDSFORTEGNELSE Udgives af Haderslev Lærerkreds Den skriftlige beretning lægges på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen og danner sammen med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT INDHOLDSFORTEGNELSE Udgives af Haderslev Lærerkreds Den skriftlige beretning lægges på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen og danner sammen med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT INDHOLDSFORTEGNELSE Udgives af Haderslev Lærerkreds Den skriftlige beretning lægges på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen og danner sammen med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT

INDHOLDSFORTEGNELSE KREDSKONTORET HAR ÅBENT INDHOLDSFORTEGNELSE Udgives af Haderslev Lærerkreds Den skriftlige beretning lægges på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen og danner sammen med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Aarhus, den 31. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013 Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Referent: JWS Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Aarhus, den 28. september 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Skorstengaard

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

( 11Å Århus Lærerforening

( 11Å Århus Lærerforening ( 11Å Århus Lærerforening Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 11. marts 2016 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening

Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening Pensionist i Lærerkreds 42 Kredsen laver årligt ca. 4 arrangementer, hvor man kan mødes med tidligere kolleger, - nogle gange kun fra Kreds 42 andre gange

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro HADERSLEV KOMMUNE Udvalg: Dagplejens forældrebestyrelse Møde d. 29. marts 2011 kl. 17.15- ca. 19.30. Mødeværelse: Deltagere: Evt. afbud: Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Henrik Hansen,

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B Referat af bestyrelsesmøde d.9/11 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B 2) Det mener FKF O/D/B v. Anja og Ane Referaterne godkendt.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede:

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede: Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd Møde 7 Skolebestyrelsesmødet Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Troels Kjær

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D. 25.3.2014, kl. 18.30-21.00 Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Referat MED-møde den 28. oktober 2015

Referat MED-møde den 28. oktober 2015 Mødeinformation Mødedato: Mødetid: Mødested: Deltagere: Fraværende: 28.10.15 Kl. 17.00 Mødelokalet, Nørrevang 19, Maribo Mike Jepsen Ole Rasmussen Bettina Olsen Odd Pærremand Henrik Andersen Keld Saul

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 17. marts 2016. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.15 13.15

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 17. marts 2016. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.15 13.15 Aarhus, den 30. marts 2016 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 17. marts 2016 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.15 13.15 Referent: DRF/KVN Fraværende: RGA kom kl. 10.30 og AK kl. 12.00. DRF gik kl. 10.20

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag-23-4-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt, rep. for Skole

Læs mere

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG).

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Til stede: Henrik D, Mads, Karla, Helle L, Torben, Peter, Tine F,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 1/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere