Budgetændringsskemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetændringsskemaer"

Transkript

1 81 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 16 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2014 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER Dagtilbud Undervisning og fritid Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritidsområdet Arbejdsmarkedsområdet Forsikrede ledige Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Budget Alle politikområder Forsyning Budget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og familieudvalget Beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning

2 82 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslag netto Konsekvens af budgettjek 2013 Negang konsulenttimer Dagpleje ferielukning Pris- og lønfrremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Budget privatinstitutioner og puljeordninger er tilrettet forventet børnetal Ressourcemodel småbørnsgrupper Børnehavedelen af SI - Nulstilling af budgetrammekonto - modpost pol Regulering iht. antal børn i dagplejen (-40 børn) Friplads - anbragte børn og tilskud til privat pasning Regulering iht. antal børn i børnehaverne (+ børn) Småbørnsgrupper - nulstilling af budgetrammekonto Regulering af forældrebetaling (dagpl., småbørn og bh.) Søskendetilskud Dagpleje - tilretning af budget til forventet forbrug Omstillings- og effektiviseringskatalog Nednormering i pladsanvisningen Stram styring af gæsteplejen Omorganisering af dobbeltpladser i dagplejen Ændring af åbningstid Rammebesparelse struktur (del af samlet beløb 3,0 mio. kr.) Budgetforlig Ipads i dagplejen Udarbejdelse af solpolitik Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

3 83 Note 1 To tilbageværende puljeordninger blev i løbet af 2013 omdannet til private institutioner. Taksten stiger derfor, idet den beregnes på et andet grundlag. Merudgiften hertil kan beregnes til ca kr. Den resterende regulering af budgettet på ca kr. kan henføres til en stigende søgning til private institutioner. Note 2 Der forventes et fald i antallet af børn fra 50 i 2013 til 46 i 2014 Note 3 Børnehavedelen af SI nulstilling af budgetrammekonto modpost på politikområde 2. Note 4 På baggrund af et dalende fødselstal og afledte prognoser samt overgang til småbørnsgrupper og privatinstitutioner forventes der 40 børn færre i dagplejen fra 475 børn i 2013 til 435 børn i I forhold til tidligere år bliver dagplejens budget nu reguleret via en ressourcemodel, hvor alt budget er børnetalsafhængigt undtagen lønbudgettet til personalet i Pladsanvisningen. Note 5 Kontoen for fripladser til anbragte børn er underbudgetteret i forhold til det forventede antal børn. Der indregnes kr. ekstra i budgettet. Tilskuddet til privat pasning er derimod budgetlagt højere end udgiften forventes at være (fald i børnetallet fra 96 i 2013 til 70 børn i 2014). Budgettet reguleres ned med kr. Note 6 Der forventes en stigning i antallet af børn i børnehaverne på 13 helårsbørn (fra 893 i 2013 til 906 i 2014). Ændringer i antalsfordelingen på de enkelte institutioner bevirker, at der fra minimumsnormeringen udløses ressourcer til 1,5 børn derudover. Note 7 Nulstilling af beløb bevilget i budget 2013 til etablering af småbørnsgrupper i Aabybro og Brovst, idet beløbet er medtaget i ressourcemodellen. Note 8 Regulering af forældrebetaling på henholdsvis dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver som følge af ændringer i børnetallet. Note 9 Budgettet er reguleret til forventet forbrug. Note 10 Budgettet er tilpasset et forventet forbrug. Note 11 Pladsanvisningen nednormeres med 10 timer. Timerne er i øjeblikke ubesatte. Digitalisering på området samt faldende børnetal gør det muligt at nednormere afdelingen. Note 12 På baggrund af lavt sygefravær i dagplejen, central styring i ferieperioderne og dagplejernes økonomiske ansvarlighed i forbindelse med planlægning af ferie og gæstepleje, kan der findes et mindreforbrug på udgiften til gæstepleje. Note 13 Gennemsnittet af antallet af dobbeltpladser i dagplejen har de sidste 3 år været pladser fordelt på ca. 30 børn i kortere eller længere perioder (gennemsnitlig ca. 2,5 pct.).

4 84 En dobbeltplads koster i 2013 bruttoudgiften i dagplejen kr. Udviklingen af antallet af dobbeltpladser i den kommunale dagpleje er stigende, såvel i antal som i pct. Allerede medio juni måned 2013 var der 26 børn, der har eller har haft dobbeltplads, og der er flere på vej. Det betyder, at der i 2013 forventes et gennemsnitlig antal dobbeltpladser på 18 børn (gennemsnitlig 3,8 pct.). På baggrund af denne udvikling er beskrevet et inklusionsprojekt (tidlig og intensiveret pædagogisk indsats). Note 14 Åbningstiden reduceres fra 52 ¾ time ugentligt til 52t og 23 min ugentligt, svarende til en reduktion på 22 min. Note 15 En ikke navngivet rammebesparelse på strukturelle forhold på i alt 3,0 mio. kr. er placeret med halvdelen på politikområde 1 og halvdelen på politikområde 2. Note 16 Indkøb og drift af ipads i dagplejen. Note 17 Der udarbejdes en solpolitik for børneområdet og for kommunens udemedarbejdere.

5 85 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Konsekvens af budgetjek 2013 Fælles skoledistrikt Pandrup - lederløn natur- og Kulturformidling Elevtalsregulering Elever fra Ulveskov til Aabybro Reduceret drift Ulveskov Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Tilbageførsel af ikke realiserbar besparelse på Ulveskov skole Friskoler - tilrettet til forventet antal elever inkl. SFO Efterskoler - tilrettet til forventet antal elever Småbørnsgrupper i SI'er - regulering til forventet børnetal Naturcenter Fosdalen - Ikke realiserbare indtægter reguleres Budgetrammekonto udlignes mellem pol 1 og 2 - kval. I dagtilbud SFO - Regulering af søskendetilskud og fripladser Tjenestemandspensioner "lukkede gruppe" er underbudgetteret SFO - Regulering af ressourcen - ændrede børnetal SI - Regulering af ressourcen - ændrede børnetal Regulering af forældrebetaling på SFO Lukning af Halvrimmen skole permanent Tilskud til folkeskolereform nedsættes Udgifter - folkeskolereform Bygningsdrift Aabybro skole Omstillings- og effektiviseringskatalog Rammebesparelse ungdomsskolen Reduktion i den specialpædagogiske bistand Generel rammebesparelse folkeskolen Regulering af børnetal SFO Tilbageførsel af budgetregulering - Naturcenter Fosdalen Rammebesparelse - struktur Budgetforlig Reduktion konsulentbistand Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

6 86 Note 1 Besparelsen kan ikke realiseres, idet der forventes, at der fremover vil være flere børn i Ulveskov Skole, end der tidligere har været. Samtidig opretholdes Ulveskov SI i de eksisterende lokaler. Note 2 Der er regnet med 368 elever på friskoler i Heraf regnes der med fritidstilbud til 137. Det er samme antal som i Note 3 Der er regnet med 249 elever på efterskoler i Det er samme antal som i Taksten er fremskrevet. Note 4 Der forventes et fald i antallet af børn på 4 børn (fra 14 i 2013 til 10 i 2014). Note 5 Den realiserede indtægt vedrørende Naturcenteret har siden 2009 været mellem kr. og kr. mindre end budgetteret. Gennem årene er forventningerne til indtægterne blevet fremskrevet, hvilket gør problemet større. I 2014 er der budgetteret med en indtægt på kr., mens der realistisk set kun vil kunne regnes med indtægter på omkring kr. Se note 20. Note 6 Forbedring af kvalitet i dagtilbud er fordelt mellem politikområde 1 og politikområde 2 (børnehaverne og SI erne). Budgetrammekontoen reguleres i henhold hertil ved en overførsel fra politikområde 1. Note 7 Efter en vurdering af det aktuelle forbrug og det stigende børnetal korrigeres budgettet for ændringer i henhold hertil. Note 8 Det forventede forbrug til tjenestemandspensioner til lærere i den lukkede gruppe (pensionerede lærere og ledere i folkeskolen) forventes at blive kr. større end budgetteret. Der korrigeres herfor. Note 9 Der forventes en stigning i antallet af SFO-børn på 28 helårsbørn (fra i 2013 til i 2014). Fordelt med et fald i Fjerritslev på 27 børn og en stigning i øvrige SFO er på samlet 55 børn. Note 10 Der forventes et fald i antallet af børn i SFO-delen af SI erne på 39 helårsbørn (fra 326 i 2013 til 287 i 2014). Samtidig er indregnet et fald på 1 barn i børnehavedelen af SI erne. Ændringer i antalsfordelingen på de enkelte institutioner bevirker, at der fra minimumsnormeringen udløses ressourcer til 4 børn færre. Note 11 Regulering af forældrebetaling på SFO som følge af faldet i børnetallet i SFO. Note 12 Eleverne på Halvrimmen Skole er i skoleåret 13/14 overført til Brovst Skole. Ordningen videreføres, og bygningen nedlægges. Note 13 og 14 De forventede merudgfiter til folkeskolereformen indarbejds i budgettet for I 2017 reduceres det midlertidige tilskud, og det forventes, at udgiftsniveauet tilpasses tilsvarende. Note 15 Der afsættes 1,0 mio. kr. til yderligere bygningsdrift på Aabybro Skole fra 2015, når den nye skole tages i brug.

7 87 Note 16 Der er indregnet en rammebesparelse på Ungdomsskolens budget på kr. Note 17 Reduktion i den specialpædagogiske bistand. Midlerne til udlægning til den specialpædagogiske bistand reduceres således, at skolerne må finansiere udskillelse til specialklasser ved en omkonvertering af de ressourcer, de får tildelt via de øvrige tildelingsområder. Note 18 Der er indregnet en rammebesparelse på 2,0 mio. kr. på folkeskoleområdet. Note 19 Reduktion af børnetallet i SFO. Note 20 Det forudsættes, at skolerne betaler for anvendelse af Naturcenteret, så Naturskolens indtægtsbudget ændres ikke. Se note 5. Note 21 En ikke navngivet rammebesparelse på strukturelle forhold på i alt 3,0 mio. kr. er placeret med halvdelen på politikområde 1 og halvdelen på politikområde 2. Note 22 Diverse konsulentkonti på folkeskoleområdet reduceres.

8 88 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Konsekvens af budgettjek 2013 Merudgifter anbringelser Merudgifter forebyggelse Revisitering kontaktperson Revisitering Familiebehandling Hjemtagelse af psykologopgaver Nye tiltag i familieafdelingen Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog PPR - overflytning af budget til pol Kontanthjælp - Tilretning af tabt arbejdsfortjenese og merudgifter DUT - Objektiv finansiering børnehuse DUT - Takststigning Socialtilsyn Omstillings- og effektiviseringskatalog Familiecenteret - reduktion af medarbejdertimer Reduktion i klinikassistenttimer Reduktion i driftskonti - tandplejen Gennemgang af sager i børne- familierådgivningen Tandbehandling af asylansøgere Budgetforlig Reduktion af rammen Tilbageførsel vedrørende sundhedsklinik Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

9 89 Note 1 Omstruktureringer på politikområde 3 medfører, at der flyttes personaleressourcer fra PPR til administration. Budgettet hertil overføres hermed. Modpost på politikområde 13. Note 2 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er kontanthjælpsydelser, som delvist er lovreguleret og delvist afhængig af serviceniveau. Der forventes i 2013 et merforbrug på 1,4 mio. kr. kr. på området. Note 3 Jammerbugt Kommune kompenseres via DUT-midlerne for udgifter til Overgrebspakken med i alt ca kr. Andel af den objektive finansiering af udgiften til etablering og drift af børnehuse anslås til kr. Note 4 Jammerbugt Kommune kompenseres via DUT-midlerne for udgifter til Stigning i tilsynstakster med i alt ca kr. i 2014, faldende til kr. i Kompensationen ydes for ændringer i loven om socialt tilsyn. Note 5 Nedsættelse af timenormering til gruppeforløb fra 18 til 12 timer ugentligt. Note 6 Reduktionen med 1 klinikassistenstilling, hvilket medfører, at tandplejerne får mindre klinikassistenthjælp. Note 7 På grund af faldende børnetal forventes et mindre forbrug af klinisk materiale (tandfyldningsmateriale og lign.) m.v. Note 8 Børne- og familierådgivningen har aktuelt fået accept på midlertidigt at etablere tre fuldtidsstillinger til at bistå genopretning og gennemgang. De to stillinger skal finansieres af på sigt en nedbringelse af udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelse, hvor en mindreudgift således forventes at afholde merudgiften til 2 midlertidige stillinger. I sammenhæng med genopretning og gennemgang vil der yderligere foretages initiativer indenfor forhandling af udbudsaftaler i forhold til forældrekompetenceundersøgelser, fokus på merudgifter til handicapbiler og sektoransvar i forhold til medicinbevilling samt etablering af social klub i samarbejde med Ungdomsskolen Note 9 Forebyggende og behandlende tandpleje med udgangspunkt i lov om tandpleje m. v. Såfremt der er behov for mere omfattende behandlinger m.v., fx tandreguleringsbehandling eller narkosebehandling, kan disse iværksættes efter indhentning af forudgående godkendelse i Asylcenter, Brovst Note 10 I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at reducere Visitationsrammen med 1,2 mio. kr. Note 11 En indregnet besparelse i budget 2013 på kr. i forbindelse med oprettelse af sundhedsklinik kan ikke udmøntes og tilbageføres derfor.

10 90 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTSUDVIKLING kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Konsekvens af Budgettjek 2013 Reduktion af tilskudsramme Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Ændringer i 2013 med virkning i 2014 Flytning af Tranum Strandgård til kommunale ejendomme Omstillings- og effektiviseringskatalog Kulturskolen - afkortning af undervisningssæsonen Særtilskud til selvejende idrætshaller Ramme til driftstilskud til idrætshaller Ingen fremskrivning af driftstilskud til selvejende haller Ingen fremskrivning af driftstilskud til kommunale haller Kulturhuse - tidligere skoler - ingen fremskrivning Jammerbugt Bibliotek Andre kulturelle aktiviteter - ingen fremskrivning Folkeoplysning - ramme på tilskud til voksenundervisninsomr Folkeoplysing - ingen fremskrivning Tilskud til højskoleophold Diverse mindre reduktioner af budgettal Conventus - ingen fremskrivning Tilskud til lokalområdet Budgetforlig Kulturskolen - afkortning af undervisningssæson reduceres Kulturpulje Biblioteker Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

11 91 Note 1 Der er indregnet en besparelse som følge af indførelsen af en kortere undervisningssæson. Se i øvrigt note 15. Note 2 Nedsættelse af den afsatte bevilling på kr. til store haller med svømmehaller. Note 3 Rammen til tilskud til selvejende og kommunale haller (ekskl. DGI-Huset Aabybro) reduceres med i alt kr. Rammen til tilskud selvejende haller er i 2014 på kr. og til kommunale haller kr. Note 4 Rammen til tilskud til de selvejende haller fremskrives ikke. Note 5 Rammen til tilskud til de kommunale haller fremskrives ikke. Note 6 Manglende fremskrivning af budgettet til de tidligere skoler (Ingstrup, Moseby, Arentsminde og Øland) samt kulturhuset Tinghuset, Fjerritslev. Note 7 Lørdagslukning i alle afdelinger svarende til 16 timer pr. uge. Bogbussens køreplan reduceres med en køredag om ugen svarende til 8 timer. Der tages udgangspunkt i evaluering af bogbussen: de stoppesteder, som har mindre end to besøgende i gennemsnit pr. stop, tages ud af køreplanen. Note 8 Ingen fremskrivning af tilskud til Klim Kalkovn, den regionale kulturaftale, kulturelle arrangementer på mediecenter, Fjerritslev Bryggerimuseum, Brovst Musikforsyning og Egnssamlingen i Saltum. Note 9 Rammen til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning reduceres. Note 10 Rammen til tilskud på Folkeoplysningsområdet fremskrives ikke. Note 11 Fjernelse at tilskud til højskoleophold. Pt. ydes 210 kr. i tilskud pr. uge til højskoleophold på godkendte højskoler. Note 12 Reduktion af budget til Hune Klubhus, Klim Kalkovn, lokaleleje Egnssamling Aabybro, den regionale kulturaftale, Brovst Musikforsyning. Der har været afsat højere budgetbeløb til disse poster, end der reelt udbetales. Note 13 Ingen fremskrivning af budget til betaling for Conventus. Note 14 Reduktion af det afsatte budget til tilskud til lokalområderne. Note 15 Den indregnede besparelse på Kulturskolen som følge af kortere undervisningssæson reduceres således, at der spares kr. i 2014 og kr. i overslagsårene.

12 92 Note 16 Der afsættes et beløb i en kulturpulje. Note 17 Den indregnedes besparelse på Jammerbugt Bibliotekerne reduceres med kr.

13 93 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetram me vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2013 netto Konsekvens af Budgettjek 2013 Merudgifter Kompenserende besparelser Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Besparelse husleje Brandsagervej flyttes til pol Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 5.1 DUT - Tilskud til tandbehandling Kontanthjælpsreform Arbejdsmarkeds-/ uddannelsesydelse, dagpengereform Ressourceforløb, reform af førtidspension og fleksjob Lov 190 om integrationsplan, helbredsm. vurd. m.v Produktionsskoler Erhvervsuddannelse (EGU) Ungdomsuddannelse - særlige behov (STU) Integration Førtidspension Sygedagpenge, ændret forudsætning Kontanthjælp, ændret forudsætning Revalidering, ændret forudsætning Flexjob og ledighedsydelse, ændret forudsætning Ressourceforløb, omplacering driftsudgifter Driftsudgifter beskæftigelsesindsats, omplacering Seniorjob Beskæftigelsesordn, ændret forudsætning / omplac Konsekvens af ændret aktiveringsstrategi ovf. til pol Omstillings- og effektiviseringskatalog 5.1 Omlægning af aktiveringsindsats Ekstra besparelse som følge af aktiveringsstrategien Ny organisering - asylområdet og integration Budgetforlig Driftsloft - reduceret refusion Ledighedsydelse - dobbelt indregnet stigning Total incl. tekniske ændringer og om stillingskatalog

14 94 Note 1 Kommunens andel af de kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov nr af 23. december 2013 om tilskud til tandpleje og hjælp til udsætningstruede lejere er indregnet. Note 2 Kontanthjælpsreformen blev vedtaget den 28. juni 2013 og vil træde i kraft fra den 1. januar I de udmeldte kommunale tilskud via budgetgaranti og DUT er der endnu ikke taget højde for de kommunaløkonomiske konsekvenser af reformen. Effekterne er ikke indregnet i det tekniske budget heller ikke på udgiftssiden. Note 3 Arbejdsmarkedsydelsen er en videreførelse af den særlige uddannelsesordning i 2013 for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Den nye arbejdsmarkedsydelse træder i kraft den 1. januar 2014, men loven er endnu ikke fremsat og vedtaget i folketinget. Der er ikke taget højde for de kommunaløkonomiske konsekvenser af arbejdsmarkedsydelserne i de udmeldte kommunale tilskud. Effekterne er ikke indregnet i det tekniske budget heller ikke på udgiftssiden. Uddannelsesydelsen blev i 2013 forlænget fra kun at gælde i 1. halvår 2013 til at gælde for hele året. Der er indregnet kommunaløkonomiske konsekvenser af de uddannelsesordninger, som er startet i 2013, og som slutter i Note 4 De kommunaløkonomiske konsekvenser af lov nr af 23. december 2012 om Reform af Førtidspension og Fleksjob er indregnet. Loven trådte i kraft den 1. januar Reformen medførte indførelse af ressourceforløbydelse/-aktivering, rehabiliteringsteam samt flekslønstilskud mv. Note 5 Kommunens andel af de samlede økonomiske konsekvenser af Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om tilbud om en integrationsplan og helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge er indregnet. Note 6 Merudgift vedrørende grundtilskud til produktionsskoler. Udgiften har tidligere været afholdt på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. Der foretages en budgetomplacering herfra til funktion 3.44 Produktionsskoler. Note 7 Der er indregnet en stigning i antal og gennemsnitstakst. Der er budgetteret med 7 helårselever á kr. Gennemsnitstakst for 2013 er fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Note 8 Forudsætningerne udgør 35 helårselever á kr. Enhedsprisen er gennemsnitstakst 2013 fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Derudover er der tillagt en forventet udgift på kr. vedrørende UU jævnfør tidligere politisk beslutning. Note 9 Der er indregnet en stigning i gennemsnitstakster på ydelser (forsørger/ikke-forsørger m.v.). Forudsætningerne er grundtilskudsindtægt til 132 helårspersoner, indtægt vedr resultattilskud samt ydelsesudgifter til 111 helårspersoner. Der undersøges p.t., hvorvidt det er muligt at flytte unge omfattet af integrationsprogram fra ydelse til SU. Det vil kunne mindske merudgiften. Reduktionens størrelse kan på nuværende tildspunkt ikke anslås. Note 10 Budgetforudsætningerne for 2014 er stammen af sager ultimo 2013 for alle 3 pensionstyper med henholdsvis 50 pct., 65 pct. og 65 pct. medfinansiering fratrukket afgang i henhold til budgetstøttelisterne pr tillagt en tilgang på 3 sager pr. måned i Note 11 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på sygedagpenge er nedsat fra 420 til 380 med varighed på 4-52 uger samt fra 78 til 70 med varighed på over 52 uger. Fordelingen mellem høj/lav refusion er medtaget med 40/60.

15 95 Note 12 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på kontanthjælp er øget fra 602 til 650 helårspersoner. Aktiveringsgraden er medtaget med 58 pct. samt fordelingen mellem høj/lav refusion er fastsat til 50/50. Kommunens andel af den permanente opregulering af budgetgarantien for 2011 til 2012 er indregnet. Ved budgetopfølgningen pr var det forventede antal helårspersoner på 666 helårspersoner. Forudsætningerne er med andre ord tilrettet til et forventet realistisk niveau, men de forventede konsekvenser af reformen er som nævnt ikke indregnet. Note 13 Der er indregnet et budget til 148 helårspersoner på revalidering. Note 14 Budgetforudsætningen vedrørende ledighedsydelse er 90 helårspersoner, hvoraf der er 20 helårspersoner over 18 måneder. Samlet er der medtaget funktion 5.81 Fleksjobberettigede helårspersoner samt 5 helårspersoner med løntilskud til handicappede i løntilskudsstillinger. Note 15 Der er omplaceret 1,5 mio. kr. fra Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen på 590 til aktiveringsindsatsen i forbindelse med de nye ressourceforløb. Note 16 Der er omplaceret netto 1,5 mio. kr. til driftsudgifter ved aktivering under ressourceforløb samt 0,2 mio. kr. netto vedrørende mentorudgifter på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. Note 17 Budgetforudsætningerne for 2014 er det forventede antal sager ultimo 2013 korrigeret for til- og afgang i Gennemsnitlig lønudgift samt statstilskuddet for 2013 er fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Note 18 Udgifter til mentorordninger til alle målgrupper, udgifter til vejledning/opkvalificering af unge årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverende kontanthjælpsmodtagere/selvforsørgere er tilpasset i det tekniske budget på baggrund af regnskab 2012 og forventet regnskab Note 19 Den ændrede aktiveringsindsats indebærer, at der samlet bliver omplaceret 8,680 mio. kr. til politikområde 13 på funktion 6.53 Administration vedrørende Jobcenteret. Det betyder, at virksomhedskonsulenterne fremover registreres på funktion 6.53 Virksomhedsservice. Der omplaceres samtidig personale svarende til 10 medarbejdere fra funktion 6.53 Administration til funktionerne 590/598 Aktiveringsindsatser. At der er afsat budget i forbindelse med et investeringsbehov til løn til nye tiltag samt kompetenceudvikling af personale på funktion 6.53 Administration Jobcenteret. De forventede nye tiltag er en udviklingkonsulent, virksomhedskonsulent, psykolog, administrations- og styringsmæssige ressourcer, 3 ekstra sagsbehandlere samt visitationsmedarbejdere. Note 20 Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny aktiveringsstrategi, der blandt andet indebærer en samling af den kommunale aktiveringsindsats og en reduceret anvendelse af private leverandører. Det er forudsat, at den ændrede aktivieringsindsats medfører en besparelse på i alt 6,0 mio. kr. Note 21 Der er iværsat et arbejde for at hente effektiviseringsgevinster ved en ny organisering/samordning af indsatsen på integrationsområdet og asylområdet. Der er indregnet en besparelse på kr. herved. Note 22 Regeringen udmeldte den 19. september nye regler vedrørende reduceret refusion under det fælles driftsloft (aktiveringsudgifter) og vedrørende mentorstøtte. Refusionstabet er delvis imødekommet ved at

16 96 nedsætte den forventede udgift til mentorer, hvorefter det udgør i alt 2,0 mio. kr. Der modregnes heri, at merudgifter til ledighedsydelse på 1,5 mio. kr. er indregnet to gange i basisbudgettet.

17 97 POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE kr Note Politikområdets budgetram me vedtaget budget 2013 Overslagsår 2013 netto Konsekvens af Budgettjek 2013 Kompenserende besparelser Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 5.13 Forsikrede ledige, tilpas.beskæftigelsestilskud Total incl. tekniske ændringer og om stillingskatalog Note 1 De samlede udgifter vedrørende forsikrede ledige til arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud er reduceret til det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2014 på 95,520 mio. kr.

18 98 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE - OG HANDICAPOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Kautionsborgere Handicapområdet Aktivitetscentre Ny visitationsmodel plejecentre Ramme til misbrugsbehandling Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 5.32 Beregning af demografi + 80 årige Overdragelse af opgaven vedr. hørerapp. Til regionen Lejetab ældreboliger - Pandrup Lejetab øvrige ældreboliger samt balanceleje Aflastning tilretning af budget pga struktur Husleje Parkvænget Nulstilling af leve-bo miljøer plejecentre Bostøtte - regulering af egne takster Opgangsfællesskab - regulering af egne takster Toftehøj - regulering af egne takster Sneppen - regulering af egne takster Krabben - regulering af egne takster Skp. Clementsvej - regulering af egne takster Poppelvej 1C - regulering af egne takster Støtte-/kontaktpersonkorps - regulering af egne takster Væresteder - regulering af egne takster Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal - regulering af egne takster Udvikling i hjemmehjælpstimer - BUM Handicap - regulering 533 og Mellem kommunal afregning Misbrug - regulering Omstillings- og effektiviseringskatalog 5.33 Egenbetaling - transport aktivitetscentre Visiteringer SEL 85 og Reduktion tildelingsmodel plejehjemspladser Særforanstaltninger Klim Telecare Nord Hjælpemidler - kommunalt samarbejde Mindre justering af tildelingsmodel Hjemmehjælp BUM reduceres

19 99 Budgetforlig Demografi ældreområdet Styrkelse af den nære sundhedsindsats Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Ifølge den opdaterede befolkningsprognose er der 18 flere +80-årige i 2014 i forhold til Andelen af borgere over 80 år, der benytter ældrepleje, er i 2013 jævnfør myndighedsafdelingen 64 pct.. Dette svarer til 12 ekstra brugere. Dog vil tiltag som velfærdsteknologi, sund aldring samt den generelle sundhedstilstand kunne have en effekt således, at andelen af borgere, som benytter hjemmeplejen i 2014 og fremover, vil være svagt faldende. I budget 2014 er andelen sat til 62 pct. ud fra disse forudsætninger. Dette svarer til 11 ekstra brugere. Gennemsnitsvisitationen sættes til 3,5 timer pr. uge jævnfør oplysninger fra Myndighedsafdelingen. Se note 21. Note 2 Indkøb og udlevering af høreapparater er overgået til regionen i I budget 2014 er der afsat 3.6 mio. kr. til høreapparater. Kommunen vil tilsvarende blive reduceret i bloktilskuddet for Note 3 Der er i 2012/13 foretaget ombygning af Pandrup Plejecenter, og 11 nye boliger er endnu ikke taget i brug. Det forventes, at ikke alle boliger tages i brug i 2014, og kommunen skal derfor betale tomgangshusleje. Note 4 Budgetter vedrørende ældreboliger tilrettes jævnfør modtaget materiale fra DEAS A/S, som administrerer Jammerbugt Kommunes ældreboliger. Jævnfør principperne om balanceleje udarbejdes budgetterne således, at alle udgifter og indtægter balancerer. Tilretningen vedrører flere lejemål/adresser i Jammerbugt Kommune. Note 5 Det er besluttet at omstrukturere antal samt placering af aflastnings- og genoptræningspladser på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Fra 2014 udvides antallet således med 10 yderligere pladser til 28 pladser, hvilket øger udgifterne hertil. Note 6 Der er i en årrække fremskrevet for meget på forventet husleje ved udlejning af Parkvænget til lægehuset i Fjerritslev. Dette korrigeres med denne rettelse således, at budgettet passer til huslejekontrakten. Note 7 Nulstilling af budget på leve-bo miljøer på plejecentre. Grundet forskellige fremskrivningsprocenter på indtægter og udgifter er indtægtsbudgettet fremskrevet, mens udgiftsniveauet er uændret. Dette rettes til med denne mindre korrektion. Note 8 Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland, og takstberegning er foretaget jævnfør rammeaftale. Egne kommunale tilbud er beregnet på samme måde.

20 100 Ændring i takster skyldes hovedsageligt indregnede over-/underskud fra 2012 samt små ændringer i belægningsprocenter og antal brugere. Der er generelt et fald i overhead-udgifterne og en mindre merudgift til AES. Note 9 Der er en stigende udgift til betaling for hjemmehjælpsydelser leveret af private leverandører. Med en forudsætning om, at der ydes timer via BUM-kontoen, vil der fremkomme et overskud på 0,845 mio. Dette skal sammenholdes med et forventet underskud på 2,2 mio. til kontoen til private leverandører. Se note 20.. Note 10 Reguleringen sker ud fra det aktuelle antal af borgere samt yderligere borgere der er kendskab til. Udgifterne er omregnet til taksterne tillagt KL's fremskrivningsprocenter. Note 11 Reguleringen er sket ud fra det kendte antal af borgere og opgjort efter de priser, der i dag betales/ opkræves. Note 12 Regulering sker ud fra regnskab 2012, som viste et mindreforbrug på området. Tendensen ser ud til at fortsætte i de første måneder af Note 13 Forhøjelse af borgeres egenbetaling for transport til aktivitetscentre hæves fra 30 kr. tur/retur til 40 kr. tur/retur. Note 14 Besparelsen indhentes ved en skærpet visitation, hvor billigste acceptable foranstaltning bevilliges og gerne med fokus på lokale tilbud. Note 15 Det er i budgetforliget aftalt, at udmøntning af beløbet igangsættes i efteråret. Note 16 Der er tale om etablering af et helt nyt tilbud i Jammerbugt Kommune med i alt 9 pladser. Driften skal etableres over tid således, at de nye borgere løbende bliver integreret i forhold til stedet. Der er budgetteret med udgifter til tomgangshusleje i 2014 og 2015 i forholdt til indflytningsplan for de 6 kendte borgere. Note 17 TeleCare Nord er et samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, almen praksis og Aalborg Universitet om en telemedicinsk indsats over for borgere med KOL mv. Projektet skal i fuld skala tilbyde telemedicin til udvalgte patienter med KOL. Note 18 Jammerbugt Kommune overtog hjælpemidler fra Zealand Care den 1. januar Samtidig blev der indgået en aftale med Zealand Care, at de fortsat (og indtil videre) drifter hjælpemidler. Når der opstår behov for hjælpemidler, som vi ikke har på lager, indgås lejeaftale med Zealand Care på det konkrete hjælpemiddel, og når vi ikke har brug for dette hjælpemiddel, ophører lejeaftalen. Der arbejdes med Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt kommuner med en model med det formål at etablere et fælles kommunalt hjælpemiddeldepot. Note 19 Genoptræningspladser på Solgården flyttes til Møllegården. Der nedlægges 12 somatiske pladser på Møllegården, der oprettes somatiske pladser på Solgården, og der etableres 2 akutpladser i forbindelse med genoptræningspladser på Pandrup Plejecenter og på Møllegården.

21 101 Note 20 Udviklingen i hjemmehjælpstimer reduceres med kr. se note 9. Note 21 Beregningen af udviklingen af demografi +80-årige (note 7.3) reduceres med kr. Note 22 I regeringens sundhedsudspil er der afsat midler til at styrke det nære sundhedsvæsen med det formål at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Dette skal ske i regi af de 5 nye sundhedsaftaler, som kommuner, regioner og almen praksis i fællesskab indgår i løbet af Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

22 102 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Pulje forløbskoordination Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Landsdækkende screening DRG - Aktivitetsbaseret sundhedsudgifter Omstillings- og effektiviseringskatalog 4.81 Telecare Nord Budgetforlig Styrkelse af den nære sundhedsindsats Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Der indføres landsdækkenden screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan lll). Note 2 Budgettet reduceres til den forventede udgift for kommunal finansiering af sundhedsvæsenet. Note 3 TeleCare Nord er Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, almen praksis og Aalborg Universitets fælles projekt om KOL og Telemedicin. Projektet skal i fuld skala tilbyde telemedicin til udvalgte patienter med KOL. Note 4 I regeringens sundhedsudspil er der atter midler til at styrke det nære sundhedsvæsen med det formål at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Dette skal ske i regi af de 5 nye sundhedsaftaler, som kommuner, regioner og almen praksis i fællesskab indgår i løbet af Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

23 103 Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

24 104 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Omstillings- og effektiviseringskatalog Rammebesparelse Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Der er indregnet en rammebesparelse på kr.

25 105 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår 2013 netto Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Vedligeholdelse af bygninger flyttet til pol Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Vejafvandingsbidrag - større anlægsudgifter = større bidrag Kollektiv trafik - stigende billetindtægter hos NT Omstillings- og effetkiviseringskatalog Kollektiv trafik - reduceret betaling Renovering af busstationer udsat til Budgetforlig Rammebesparelse Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Stigende anlægsudgifter på spildevandsområdet afleder stigende udgifter til vejafvandingsbidrag. Note 2 Stigende billetindtægter bevirker mindre tilskud til NT. Note 3 Reduceret betaling i 2014 kollektiv trafik. Note 4 Renovering af busstationerne i Fjerritslev og Brovst udsættes til Note 5 Der er indregnet en rammebesparelse på kr.

26 106 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lødnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår 2013 netto Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Stigende renteudgift som følge af store anlægsudgifter Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Anlæg af genbrugsplader i Fjerritslev og Pandrup medføre stigende anlægsudgifter og dermed forrentning af kommunens udlæg.

27 107 POLITIKOMRÅDE 12 ERHVERV OG TURISME kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Omstillings- og effektiviseringskatalog 6.63 Vækst Jammerbugt rammebesparelse Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Som et led i en generel besparelse på Økonomiudvalgets område er Vækst Jammerbugts budget blevet reduceret med en rammebesparelse på kr.

28 108 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Rammebesparelse - vakante stillinger mv Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Drikkevands følsomme områder samt vandløb Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 0.18 Støtte til opførsel af boliger Administrationsbygninger elforbrug Leasing af IT Honorar for renovationsopkrævning Miljøtilsyn - faldende indtægter Byggesagshonorar - faldende indtægter Overhead - tilretning pba. nye takstberegninger Administrationen Fjerritslev - overførsel fra PPR Opkrævningsgebyr ejendomsoplysninger Udvidede opgaver -overgreb mod børn Tjenstemandspensioner - højre afregningssats Konsekvens af ændret aktiveringsstrategi ovf. fra pol Omstillings- og effektiviseringskatalog 3.64 Venskabsbysamarbejde reduceres Forsikringspulje reduceres Besparelse Sekretariatet Besparelse Økonomi og personale Besparelse Udvikling og IT Besparelse Beskæftigelsesområdet Reduktion med 1 medarbejder Miljø Nedlæggelse af vakant stilling kommunale ejd Porteføljerådgivning - finansieres af konto Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

29 109 Note 1 Her betales kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til ældre andels- og lejlighedsbyggeri. Da restgælden fortsat er faldende, er kommunens andel af udgifter faldet over tiden. Note 2 Administrationsbygningernes (Aabybro og Fjerritslev) eludgifter er stigende på grund af flere servere og back-up systemer i IT-afdelingen (IT-drift for hele kommunen). Note 3 Leasingaftale vedrørende IT-udstyr i forbindelse med kommunesammenlægningen udløber ultimo Note 4 Forsyning A/S betales for opkrævning af renovation. Beløbet er ikke budgetlagt og har tidligere været dækket af øget administrationsbidrag. Dette er på grund af reglerne i Stoploven ikke muligt fremover. Note 5 Brugerbetaling for miljøtilsyn opkræves en gang årlig jævnfør bekendtgørelse om brugerbetaling. Indtægten har været faldende og budgettet tilpasses de faktiske indtægter. Note 6 Gebyr for byggesager opkræves jævnfør den godkendte takstoversigt. Byggesagsgebyret er faldende på grund af færre byggeansøgninger, og beregningen er foretaget på baggrund af indtægten for 2012, som også forventes i 2013 og frem. Note 7 I takstberegningen for tilbud under rammeaftalen og egne sociale tilbud beregnes overhead til afledte udgifter til løn (ledelse, centrale stabe mv.) og bygningsvedligeholdelse mv. Indtægter vedrørende overhead for socialpsykiatrien mv. ændres blandt andet på grund af fald i administrationsudgifterne på en række tilbud, dog modregnet takster for det nye tilbud i Klim. Note 8 Der overføres kr. fra PPR (politikområde 3) til administrationen som følge af ændret finansiering af personale. Note 9 Der blev tidligere opkrævet gebyr for ejendomsskattebilletter og ejendomsoplysninger. Kommunen må ikke fra 2013 må opkræve gebyr for at udskrive ejendomsskattebilletter, hvorfor kommunen mister denne indtægt. Endvidere er de grønne ejendomsskemaer til ejendomsmæglere blevet gjort digitale pr. 1. januar 2013, hvilket en stor nedgang i gebyrindtægterne (gebyrerne tilfalder nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter). Note 10 Overgrebspakken, der skal sikre børn mod overgreb i familierne, træder i det væsentligste i kraft den Der er både tale om præciseringer og egentlige ændringer, der forårsager øgede udgifter til administration af børn-/ungeområdet. Note 11 Kommunen har via SamPension forsikret tjenestemandspension således, at hovedparten af udgiften til tjenestemænds pension dækkes af SamPension. Kommunen indbetaler løbende en andel (for øjeblikket 30 pct.) af tjenestemændenes løn til SamPension. SamPension har varslet, at kommunen fra 2014 bør indbetale 40 pct. af tjenestemændenes løn til Sam- Pension for at sikre tilstrækkelig dækning til udbetaling af pension, når tjenestemændene går på pension. Det er aftalt med SamPension, at den øgede indbetaling i 2014 dækkes af kommunens bonuskonto hos SamPension. I 2015 forhøjes afregningen til 40 pct.

30 110 Note 12 Den ændrede aktiveringsindsats indebærer, at der samlet bliver omplaceret 8,680 mio kr. fra politikområde 5 til politikområde 13 på funktion 6.53 Administration vedrørende Jobcenteret. Det betyder, at virksomhedskonsulenterne fremover registreres på funktion 6.53 Virksomhedsservice, at der samtidig omplaceres personale svarende til 10 medarbejdere fra funktion 6.53 Administration til funktionerne 5.90/5.98 Aktiveringsindsatser. At der er afsat budget i forbindelse med et investeringsbehov til løn til nye tiltag samt kompetenceudvikling af personale på funktion 653 Administration Jobcenteret. De forventede nye tiltag er en udviklingkonsulent, virksomhedskonsulent, psykolog, administrations- og styringsmæssige ressourcer, 3 ekstra sagebehandlere samt visitationsmedarbejdere. Note 13 På baggrund af tidligere års forbrug er budgettet til venskabsbysamarbejde reduceret med kr. Note 14 På grund af færre ansatte i administrationen er puljen til forsikringer vedrørende personale reduceret med kr. Note 15 Som et led i en generel besparelse på Økonomiudvalgets område er budgettet på en række af administrationens afdelinger blevet reduceret med en rammebesparelse på 2 pct. af udgifterne, svarende til 2,524 mio. kr. Note 16 Udgifter til porteføljerådgivning hos KommuneKredit omplaceres fra konto 7 (rentekontoen) til administrationen.

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Materiale til Budget 2015-2018

Materiale til Budget 2015-2018 Materiale til Budget 2015-2018 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 15. august 2014 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere