Budgetændringsskemaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetændringsskemaer"

Transkript

1 81 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 16 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2014 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER Dagtilbud Undervisning og fritid Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritidsområdet Arbejdsmarkedsområdet Forsikrede ledige Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Budget Alle politikområder Forsyning Budget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og familieudvalget Beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning

2 82 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslag netto Konsekvens af budgettjek 2013 Negang konsulenttimer Dagpleje ferielukning Pris- og lønfrremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Budget privatinstitutioner og puljeordninger er tilrettet forventet børnetal Ressourcemodel småbørnsgrupper Børnehavedelen af SI - Nulstilling af budgetrammekonto - modpost pol Regulering iht. antal børn i dagplejen (-40 børn) Friplads - anbragte børn og tilskud til privat pasning Regulering iht. antal børn i børnehaverne (+ børn) Småbørnsgrupper - nulstilling af budgetrammekonto Regulering af forældrebetaling (dagpl., småbørn og bh.) Søskendetilskud Dagpleje - tilretning af budget til forventet forbrug Omstillings- og effektiviseringskatalog Nednormering i pladsanvisningen Stram styring af gæsteplejen Omorganisering af dobbeltpladser i dagplejen Ændring af åbningstid Rammebesparelse struktur (del af samlet beløb 3,0 mio. kr.) Budgetforlig Ipads i dagplejen Udarbejdelse af solpolitik Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

3 83 Note 1 To tilbageværende puljeordninger blev i løbet af 2013 omdannet til private institutioner. Taksten stiger derfor, idet den beregnes på et andet grundlag. Merudgiften hertil kan beregnes til ca kr. Den resterende regulering af budgettet på ca kr. kan henføres til en stigende søgning til private institutioner. Note 2 Der forventes et fald i antallet af børn fra 50 i 2013 til 46 i 2014 Note 3 Børnehavedelen af SI nulstilling af budgetrammekonto modpost på politikområde 2. Note 4 På baggrund af et dalende fødselstal og afledte prognoser samt overgang til småbørnsgrupper og privatinstitutioner forventes der 40 børn færre i dagplejen fra 475 børn i 2013 til 435 børn i I forhold til tidligere år bliver dagplejens budget nu reguleret via en ressourcemodel, hvor alt budget er børnetalsafhængigt undtagen lønbudgettet til personalet i Pladsanvisningen. Note 5 Kontoen for fripladser til anbragte børn er underbudgetteret i forhold til det forventede antal børn. Der indregnes kr. ekstra i budgettet. Tilskuddet til privat pasning er derimod budgetlagt højere end udgiften forventes at være (fald i børnetallet fra 96 i 2013 til 70 børn i 2014). Budgettet reguleres ned med kr. Note 6 Der forventes en stigning i antallet af børn i børnehaverne på 13 helårsbørn (fra 893 i 2013 til 906 i 2014). Ændringer i antalsfordelingen på de enkelte institutioner bevirker, at der fra minimumsnormeringen udløses ressourcer til 1,5 børn derudover. Note 7 Nulstilling af beløb bevilget i budget 2013 til etablering af småbørnsgrupper i Aabybro og Brovst, idet beløbet er medtaget i ressourcemodellen. Note 8 Regulering af forældrebetaling på henholdsvis dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver som følge af ændringer i børnetallet. Note 9 Budgettet er reguleret til forventet forbrug. Note 10 Budgettet er tilpasset et forventet forbrug. Note 11 Pladsanvisningen nednormeres med 10 timer. Timerne er i øjeblikke ubesatte. Digitalisering på området samt faldende børnetal gør det muligt at nednormere afdelingen. Note 12 På baggrund af lavt sygefravær i dagplejen, central styring i ferieperioderne og dagplejernes økonomiske ansvarlighed i forbindelse med planlægning af ferie og gæstepleje, kan der findes et mindreforbrug på udgiften til gæstepleje. Note 13 Gennemsnittet af antallet af dobbeltpladser i dagplejen har de sidste 3 år været pladser fordelt på ca. 30 børn i kortere eller længere perioder (gennemsnitlig ca. 2,5 pct.).

4 84 En dobbeltplads koster i 2013 bruttoudgiften i dagplejen kr. Udviklingen af antallet af dobbeltpladser i den kommunale dagpleje er stigende, såvel i antal som i pct. Allerede medio juni måned 2013 var der 26 børn, der har eller har haft dobbeltplads, og der er flere på vej. Det betyder, at der i 2013 forventes et gennemsnitlig antal dobbeltpladser på 18 børn (gennemsnitlig 3,8 pct.). På baggrund af denne udvikling er beskrevet et inklusionsprojekt (tidlig og intensiveret pædagogisk indsats). Note 14 Åbningstiden reduceres fra 52 ¾ time ugentligt til 52t og 23 min ugentligt, svarende til en reduktion på 22 min. Note 15 En ikke navngivet rammebesparelse på strukturelle forhold på i alt 3,0 mio. kr. er placeret med halvdelen på politikområde 1 og halvdelen på politikområde 2. Note 16 Indkøb og drift af ipads i dagplejen. Note 17 Der udarbejdes en solpolitik for børneområdet og for kommunens udemedarbejdere.

5 85 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Konsekvens af budgetjek 2013 Fælles skoledistrikt Pandrup - lederløn natur- og Kulturformidling Elevtalsregulering Elever fra Ulveskov til Aabybro Reduceret drift Ulveskov Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Tilbageførsel af ikke realiserbar besparelse på Ulveskov skole Friskoler - tilrettet til forventet antal elever inkl. SFO Efterskoler - tilrettet til forventet antal elever Småbørnsgrupper i SI'er - regulering til forventet børnetal Naturcenter Fosdalen - Ikke realiserbare indtægter reguleres Budgetrammekonto udlignes mellem pol 1 og 2 - kval. I dagtilbud SFO - Regulering af søskendetilskud og fripladser Tjenestemandspensioner "lukkede gruppe" er underbudgetteret SFO - Regulering af ressourcen - ændrede børnetal SI - Regulering af ressourcen - ændrede børnetal Regulering af forældrebetaling på SFO Lukning af Halvrimmen skole permanent Tilskud til folkeskolereform nedsættes Udgifter - folkeskolereform Bygningsdrift Aabybro skole Omstillings- og effektiviseringskatalog Rammebesparelse ungdomsskolen Reduktion i den specialpædagogiske bistand Generel rammebesparelse folkeskolen Regulering af børnetal SFO Tilbageførsel af budgetregulering - Naturcenter Fosdalen Rammebesparelse - struktur Budgetforlig Reduktion konsulentbistand Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

6 86 Note 1 Besparelsen kan ikke realiseres, idet der forventes, at der fremover vil være flere børn i Ulveskov Skole, end der tidligere har været. Samtidig opretholdes Ulveskov SI i de eksisterende lokaler. Note 2 Der er regnet med 368 elever på friskoler i Heraf regnes der med fritidstilbud til 137. Det er samme antal som i Note 3 Der er regnet med 249 elever på efterskoler i Det er samme antal som i Taksten er fremskrevet. Note 4 Der forventes et fald i antallet af børn på 4 børn (fra 14 i 2013 til 10 i 2014). Note 5 Den realiserede indtægt vedrørende Naturcenteret har siden 2009 været mellem kr. og kr. mindre end budgetteret. Gennem årene er forventningerne til indtægterne blevet fremskrevet, hvilket gør problemet større. I 2014 er der budgetteret med en indtægt på kr., mens der realistisk set kun vil kunne regnes med indtægter på omkring kr. Se note 20. Note 6 Forbedring af kvalitet i dagtilbud er fordelt mellem politikområde 1 og politikområde 2 (børnehaverne og SI erne). Budgetrammekontoen reguleres i henhold hertil ved en overførsel fra politikområde 1. Note 7 Efter en vurdering af det aktuelle forbrug og det stigende børnetal korrigeres budgettet for ændringer i henhold hertil. Note 8 Det forventede forbrug til tjenestemandspensioner til lærere i den lukkede gruppe (pensionerede lærere og ledere i folkeskolen) forventes at blive kr. større end budgetteret. Der korrigeres herfor. Note 9 Der forventes en stigning i antallet af SFO-børn på 28 helårsbørn (fra i 2013 til i 2014). Fordelt med et fald i Fjerritslev på 27 børn og en stigning i øvrige SFO er på samlet 55 børn. Note 10 Der forventes et fald i antallet af børn i SFO-delen af SI erne på 39 helårsbørn (fra 326 i 2013 til 287 i 2014). Samtidig er indregnet et fald på 1 barn i børnehavedelen af SI erne. Ændringer i antalsfordelingen på de enkelte institutioner bevirker, at der fra minimumsnormeringen udløses ressourcer til 4 børn færre. Note 11 Regulering af forældrebetaling på SFO som følge af faldet i børnetallet i SFO. Note 12 Eleverne på Halvrimmen Skole er i skoleåret 13/14 overført til Brovst Skole. Ordningen videreføres, og bygningen nedlægges. Note 13 og 14 De forventede merudgfiter til folkeskolereformen indarbejds i budgettet for I 2017 reduceres det midlertidige tilskud, og det forventes, at udgiftsniveauet tilpasses tilsvarende. Note 15 Der afsættes 1,0 mio. kr. til yderligere bygningsdrift på Aabybro Skole fra 2015, når den nye skole tages i brug.

7 87 Note 16 Der er indregnet en rammebesparelse på Ungdomsskolens budget på kr. Note 17 Reduktion i den specialpædagogiske bistand. Midlerne til udlægning til den specialpædagogiske bistand reduceres således, at skolerne må finansiere udskillelse til specialklasser ved en omkonvertering af de ressourcer, de får tildelt via de øvrige tildelingsområder. Note 18 Der er indregnet en rammebesparelse på 2,0 mio. kr. på folkeskoleområdet. Note 19 Reduktion af børnetallet i SFO. Note 20 Det forudsættes, at skolerne betaler for anvendelse af Naturcenteret, så Naturskolens indtægtsbudget ændres ikke. Se note 5. Note 21 En ikke navngivet rammebesparelse på strukturelle forhold på i alt 3,0 mio. kr. er placeret med halvdelen på politikområde 1 og halvdelen på politikområde 2. Note 22 Diverse konsulentkonti på folkeskoleområdet reduceres.

8 88 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Konsekvens af budgettjek 2013 Merudgifter anbringelser Merudgifter forebyggelse Revisitering kontaktperson Revisitering Familiebehandling Hjemtagelse af psykologopgaver Nye tiltag i familieafdelingen Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog PPR - overflytning af budget til pol Kontanthjælp - Tilretning af tabt arbejdsfortjenese og merudgifter DUT - Objektiv finansiering børnehuse DUT - Takststigning Socialtilsyn Omstillings- og effektiviseringskatalog Familiecenteret - reduktion af medarbejdertimer Reduktion i klinikassistenttimer Reduktion i driftskonti - tandplejen Gennemgang af sager i børne- familierådgivningen Tandbehandling af asylansøgere Budgetforlig Reduktion af rammen Tilbageførsel vedrørende sundhedsklinik Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

9 89 Note 1 Omstruktureringer på politikområde 3 medfører, at der flyttes personaleressourcer fra PPR til administration. Budgettet hertil overføres hermed. Modpost på politikområde 13. Note 2 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er kontanthjælpsydelser, som delvist er lovreguleret og delvist afhængig af serviceniveau. Der forventes i 2013 et merforbrug på 1,4 mio. kr. kr. på området. Note 3 Jammerbugt Kommune kompenseres via DUT-midlerne for udgifter til Overgrebspakken med i alt ca kr. Andel af den objektive finansiering af udgiften til etablering og drift af børnehuse anslås til kr. Note 4 Jammerbugt Kommune kompenseres via DUT-midlerne for udgifter til Stigning i tilsynstakster med i alt ca kr. i 2014, faldende til kr. i Kompensationen ydes for ændringer i loven om socialt tilsyn. Note 5 Nedsættelse af timenormering til gruppeforløb fra 18 til 12 timer ugentligt. Note 6 Reduktionen med 1 klinikassistenstilling, hvilket medfører, at tandplejerne får mindre klinikassistenthjælp. Note 7 På grund af faldende børnetal forventes et mindre forbrug af klinisk materiale (tandfyldningsmateriale og lign.) m.v. Note 8 Børne- og familierådgivningen har aktuelt fået accept på midlertidigt at etablere tre fuldtidsstillinger til at bistå genopretning og gennemgang. De to stillinger skal finansieres af på sigt en nedbringelse af udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelse, hvor en mindreudgift således forventes at afholde merudgiften til 2 midlertidige stillinger. I sammenhæng med genopretning og gennemgang vil der yderligere foretages initiativer indenfor forhandling af udbudsaftaler i forhold til forældrekompetenceundersøgelser, fokus på merudgifter til handicapbiler og sektoransvar i forhold til medicinbevilling samt etablering af social klub i samarbejde med Ungdomsskolen Note 9 Forebyggende og behandlende tandpleje med udgangspunkt i lov om tandpleje m. v. Såfremt der er behov for mere omfattende behandlinger m.v., fx tandreguleringsbehandling eller narkosebehandling, kan disse iværksættes efter indhentning af forudgående godkendelse i Asylcenter, Brovst Note 10 I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at reducere Visitationsrammen med 1,2 mio. kr. Note 11 En indregnet besparelse i budget 2013 på kr. i forbindelse med oprettelse af sundhedsklinik kan ikke udmøntes og tilbageføres derfor.

10 90 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTSUDVIKLING kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Konsekvens af Budgettjek 2013 Reduktion af tilskudsramme Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Ændringer i 2013 med virkning i 2014 Flytning af Tranum Strandgård til kommunale ejendomme Omstillings- og effektiviseringskatalog Kulturskolen - afkortning af undervisningssæsonen Særtilskud til selvejende idrætshaller Ramme til driftstilskud til idrætshaller Ingen fremskrivning af driftstilskud til selvejende haller Ingen fremskrivning af driftstilskud til kommunale haller Kulturhuse - tidligere skoler - ingen fremskrivning Jammerbugt Bibliotek Andre kulturelle aktiviteter - ingen fremskrivning Folkeoplysning - ramme på tilskud til voksenundervisninsomr Folkeoplysing - ingen fremskrivning Tilskud til højskoleophold Diverse mindre reduktioner af budgettal Conventus - ingen fremskrivning Tilskud til lokalområdet Budgetforlig Kulturskolen - afkortning af undervisningssæson reduceres Kulturpulje Biblioteker Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

11 91 Note 1 Der er indregnet en besparelse som følge af indførelsen af en kortere undervisningssæson. Se i øvrigt note 15. Note 2 Nedsættelse af den afsatte bevilling på kr. til store haller med svømmehaller. Note 3 Rammen til tilskud til selvejende og kommunale haller (ekskl. DGI-Huset Aabybro) reduceres med i alt kr. Rammen til tilskud selvejende haller er i 2014 på kr. og til kommunale haller kr. Note 4 Rammen til tilskud til de selvejende haller fremskrives ikke. Note 5 Rammen til tilskud til de kommunale haller fremskrives ikke. Note 6 Manglende fremskrivning af budgettet til de tidligere skoler (Ingstrup, Moseby, Arentsminde og Øland) samt kulturhuset Tinghuset, Fjerritslev. Note 7 Lørdagslukning i alle afdelinger svarende til 16 timer pr. uge. Bogbussens køreplan reduceres med en køredag om ugen svarende til 8 timer. Der tages udgangspunkt i evaluering af bogbussen: de stoppesteder, som har mindre end to besøgende i gennemsnit pr. stop, tages ud af køreplanen. Note 8 Ingen fremskrivning af tilskud til Klim Kalkovn, den regionale kulturaftale, kulturelle arrangementer på mediecenter, Fjerritslev Bryggerimuseum, Brovst Musikforsyning og Egnssamlingen i Saltum. Note 9 Rammen til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning reduceres. Note 10 Rammen til tilskud på Folkeoplysningsområdet fremskrives ikke. Note 11 Fjernelse at tilskud til højskoleophold. Pt. ydes 210 kr. i tilskud pr. uge til højskoleophold på godkendte højskoler. Note 12 Reduktion af budget til Hune Klubhus, Klim Kalkovn, lokaleleje Egnssamling Aabybro, den regionale kulturaftale, Brovst Musikforsyning. Der har været afsat højere budgetbeløb til disse poster, end der reelt udbetales. Note 13 Ingen fremskrivning af budget til betaling for Conventus. Note 14 Reduktion af det afsatte budget til tilskud til lokalområderne. Note 15 Den indregnede besparelse på Kulturskolen som følge af kortere undervisningssæson reduceres således, at der spares kr. i 2014 og kr. i overslagsårene.

12 92 Note 16 Der afsættes et beløb i en kulturpulje. Note 17 Den indregnedes besparelse på Jammerbugt Bibliotekerne reduceres med kr.

13 93 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetram me vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2013 netto Konsekvens af Budgettjek 2013 Merudgifter Kompenserende besparelser Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Besparelse husleje Brandsagervej flyttes til pol Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 5.1 DUT - Tilskud til tandbehandling Kontanthjælpsreform Arbejdsmarkeds-/ uddannelsesydelse, dagpengereform Ressourceforløb, reform af førtidspension og fleksjob Lov 190 om integrationsplan, helbredsm. vurd. m.v Produktionsskoler Erhvervsuddannelse (EGU) Ungdomsuddannelse - særlige behov (STU) Integration Førtidspension Sygedagpenge, ændret forudsætning Kontanthjælp, ændret forudsætning Revalidering, ændret forudsætning Flexjob og ledighedsydelse, ændret forudsætning Ressourceforløb, omplacering driftsudgifter Driftsudgifter beskæftigelsesindsats, omplacering Seniorjob Beskæftigelsesordn, ændret forudsætning / omplac Konsekvens af ændret aktiveringsstrategi ovf. til pol Omstillings- og effektiviseringskatalog 5.1 Omlægning af aktiveringsindsats Ekstra besparelse som følge af aktiveringsstrategien Ny organisering - asylområdet og integration Budgetforlig Driftsloft - reduceret refusion Ledighedsydelse - dobbelt indregnet stigning Total incl. tekniske ændringer og om stillingskatalog

14 94 Note 1 Kommunens andel af de kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov nr af 23. december 2013 om tilskud til tandpleje og hjælp til udsætningstruede lejere er indregnet. Note 2 Kontanthjælpsreformen blev vedtaget den 28. juni 2013 og vil træde i kraft fra den 1. januar I de udmeldte kommunale tilskud via budgetgaranti og DUT er der endnu ikke taget højde for de kommunaløkonomiske konsekvenser af reformen. Effekterne er ikke indregnet i det tekniske budget heller ikke på udgiftssiden. Note 3 Arbejdsmarkedsydelsen er en videreførelse af den særlige uddannelsesordning i 2013 for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Den nye arbejdsmarkedsydelse træder i kraft den 1. januar 2014, men loven er endnu ikke fremsat og vedtaget i folketinget. Der er ikke taget højde for de kommunaløkonomiske konsekvenser af arbejdsmarkedsydelserne i de udmeldte kommunale tilskud. Effekterne er ikke indregnet i det tekniske budget heller ikke på udgiftssiden. Uddannelsesydelsen blev i 2013 forlænget fra kun at gælde i 1. halvår 2013 til at gælde for hele året. Der er indregnet kommunaløkonomiske konsekvenser af de uddannelsesordninger, som er startet i 2013, og som slutter i Note 4 De kommunaløkonomiske konsekvenser af lov nr af 23. december 2012 om Reform af Førtidspension og Fleksjob er indregnet. Loven trådte i kraft den 1. januar Reformen medførte indførelse af ressourceforløbydelse/-aktivering, rehabiliteringsteam samt flekslønstilskud mv. Note 5 Kommunens andel af de samlede økonomiske konsekvenser af Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om tilbud om en integrationsplan og helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge er indregnet. Note 6 Merudgift vedrørende grundtilskud til produktionsskoler. Udgiften har tidligere været afholdt på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. Der foretages en budgetomplacering herfra til funktion 3.44 Produktionsskoler. Note 7 Der er indregnet en stigning i antal og gennemsnitstakst. Der er budgetteret med 7 helårselever á kr. Gennemsnitstakst for 2013 er fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Note 8 Forudsætningerne udgør 35 helårselever á kr. Enhedsprisen er gennemsnitstakst 2013 fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Derudover er der tillagt en forventet udgift på kr. vedrørende UU jævnfør tidligere politisk beslutning. Note 9 Der er indregnet en stigning i gennemsnitstakster på ydelser (forsørger/ikke-forsørger m.v.). Forudsætningerne er grundtilskudsindtægt til 132 helårspersoner, indtægt vedr resultattilskud samt ydelsesudgifter til 111 helårspersoner. Der undersøges p.t., hvorvidt det er muligt at flytte unge omfattet af integrationsprogram fra ydelse til SU. Det vil kunne mindske merudgiften. Reduktionens størrelse kan på nuværende tildspunkt ikke anslås. Note 10 Budgetforudsætningerne for 2014 er stammen af sager ultimo 2013 for alle 3 pensionstyper med henholdsvis 50 pct., 65 pct. og 65 pct. medfinansiering fratrukket afgang i henhold til budgetstøttelisterne pr tillagt en tilgang på 3 sager pr. måned i Note 11 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på sygedagpenge er nedsat fra 420 til 380 med varighed på 4-52 uger samt fra 78 til 70 med varighed på over 52 uger. Fordelingen mellem høj/lav refusion er medtaget med 40/60.

15 95 Note 12 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på kontanthjælp er øget fra 602 til 650 helårspersoner. Aktiveringsgraden er medtaget med 58 pct. samt fordelingen mellem høj/lav refusion er fastsat til 50/50. Kommunens andel af den permanente opregulering af budgetgarantien for 2011 til 2012 er indregnet. Ved budgetopfølgningen pr var det forventede antal helårspersoner på 666 helårspersoner. Forudsætningerne er med andre ord tilrettet til et forventet realistisk niveau, men de forventede konsekvenser af reformen er som nævnt ikke indregnet. Note 13 Der er indregnet et budget til 148 helårspersoner på revalidering. Note 14 Budgetforudsætningen vedrørende ledighedsydelse er 90 helårspersoner, hvoraf der er 20 helårspersoner over 18 måneder. Samlet er der medtaget funktion 5.81 Fleksjobberettigede helårspersoner samt 5 helårspersoner med løntilskud til handicappede i løntilskudsstillinger. Note 15 Der er omplaceret 1,5 mio. kr. fra Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen på 590 til aktiveringsindsatsen i forbindelse med de nye ressourceforløb. Note 16 Der er omplaceret netto 1,5 mio. kr. til driftsudgifter ved aktivering under ressourceforløb samt 0,2 mio. kr. netto vedrørende mentorudgifter på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. Note 17 Budgetforudsætningerne for 2014 er det forventede antal sager ultimo 2013 korrigeret for til- og afgang i Gennemsnitlig lønudgift samt statstilskuddet for 2013 er fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Note 18 Udgifter til mentorordninger til alle målgrupper, udgifter til vejledning/opkvalificering af unge årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverende kontanthjælpsmodtagere/selvforsørgere er tilpasset i det tekniske budget på baggrund af regnskab 2012 og forventet regnskab Note 19 Den ændrede aktiveringsindsats indebærer, at der samlet bliver omplaceret 8,680 mio. kr. til politikområde 13 på funktion 6.53 Administration vedrørende Jobcenteret. Det betyder, at virksomhedskonsulenterne fremover registreres på funktion 6.53 Virksomhedsservice. Der omplaceres samtidig personale svarende til 10 medarbejdere fra funktion 6.53 Administration til funktionerne 590/598 Aktiveringsindsatser. At der er afsat budget i forbindelse med et investeringsbehov til løn til nye tiltag samt kompetenceudvikling af personale på funktion 6.53 Administration Jobcenteret. De forventede nye tiltag er en udviklingkonsulent, virksomhedskonsulent, psykolog, administrations- og styringsmæssige ressourcer, 3 ekstra sagsbehandlere samt visitationsmedarbejdere. Note 20 Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny aktiveringsstrategi, der blandt andet indebærer en samling af den kommunale aktiveringsindsats og en reduceret anvendelse af private leverandører. Det er forudsat, at den ændrede aktivieringsindsats medfører en besparelse på i alt 6,0 mio. kr. Note 21 Der er iværsat et arbejde for at hente effektiviseringsgevinster ved en ny organisering/samordning af indsatsen på integrationsområdet og asylområdet. Der er indregnet en besparelse på kr. herved. Note 22 Regeringen udmeldte den 19. september nye regler vedrørende reduceret refusion under det fælles driftsloft (aktiveringsudgifter) og vedrørende mentorstøtte. Refusionstabet er delvis imødekommet ved at

16 96 nedsætte den forventede udgift til mentorer, hvorefter det udgør i alt 2,0 mio. kr. Der modregnes heri, at merudgifter til ledighedsydelse på 1,5 mio. kr. er indregnet to gange i basisbudgettet.

17 97 POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE kr Note Politikområdets budgetram me vedtaget budget 2013 Overslagsår 2013 netto Konsekvens af Budgettjek 2013 Kompenserende besparelser Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 5.13 Forsikrede ledige, tilpas.beskæftigelsestilskud Total incl. tekniske ændringer og om stillingskatalog Note 1 De samlede udgifter vedrørende forsikrede ledige til arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud er reduceret til det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2014 på 95,520 mio. kr.

18 98 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE - OG HANDICAPOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Kautionsborgere Handicapområdet Aktivitetscentre Ny visitationsmodel plejecentre Ramme til misbrugsbehandling Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 5.32 Beregning af demografi + 80 årige Overdragelse af opgaven vedr. hørerapp. Til regionen Lejetab ældreboliger - Pandrup Lejetab øvrige ældreboliger samt balanceleje Aflastning tilretning af budget pga struktur Husleje Parkvænget Nulstilling af leve-bo miljøer plejecentre Bostøtte - regulering af egne takster Opgangsfællesskab - regulering af egne takster Toftehøj - regulering af egne takster Sneppen - regulering af egne takster Krabben - regulering af egne takster Skp. Clementsvej - regulering af egne takster Poppelvej 1C - regulering af egne takster Støtte-/kontaktpersonkorps - regulering af egne takster Væresteder - regulering af egne takster Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal - regulering af egne takster Udvikling i hjemmehjælpstimer - BUM Handicap - regulering 533 og Mellem kommunal afregning Misbrug - regulering Omstillings- og effektiviseringskatalog 5.33 Egenbetaling - transport aktivitetscentre Visiteringer SEL 85 og Reduktion tildelingsmodel plejehjemspladser Særforanstaltninger Klim Telecare Nord Hjælpemidler - kommunalt samarbejde Mindre justering af tildelingsmodel Hjemmehjælp BUM reduceres

19 99 Budgetforlig Demografi ældreområdet Styrkelse af den nære sundhedsindsats Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Ifølge den opdaterede befolkningsprognose er der 18 flere +80-årige i 2014 i forhold til Andelen af borgere over 80 år, der benytter ældrepleje, er i 2013 jævnfør myndighedsafdelingen 64 pct.. Dette svarer til 12 ekstra brugere. Dog vil tiltag som velfærdsteknologi, sund aldring samt den generelle sundhedstilstand kunne have en effekt således, at andelen af borgere, som benytter hjemmeplejen i 2014 og fremover, vil være svagt faldende. I budget 2014 er andelen sat til 62 pct. ud fra disse forudsætninger. Dette svarer til 11 ekstra brugere. Gennemsnitsvisitationen sættes til 3,5 timer pr. uge jævnfør oplysninger fra Myndighedsafdelingen. Se note 21. Note 2 Indkøb og udlevering af høreapparater er overgået til regionen i I budget 2014 er der afsat 3.6 mio. kr. til høreapparater. Kommunen vil tilsvarende blive reduceret i bloktilskuddet for Note 3 Der er i 2012/13 foretaget ombygning af Pandrup Plejecenter, og 11 nye boliger er endnu ikke taget i brug. Det forventes, at ikke alle boliger tages i brug i 2014, og kommunen skal derfor betale tomgangshusleje. Note 4 Budgetter vedrørende ældreboliger tilrettes jævnfør modtaget materiale fra DEAS A/S, som administrerer Jammerbugt Kommunes ældreboliger. Jævnfør principperne om balanceleje udarbejdes budgetterne således, at alle udgifter og indtægter balancerer. Tilretningen vedrører flere lejemål/adresser i Jammerbugt Kommune. Note 5 Det er besluttet at omstrukturere antal samt placering af aflastnings- og genoptræningspladser på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Fra 2014 udvides antallet således med 10 yderligere pladser til 28 pladser, hvilket øger udgifterne hertil. Note 6 Der er i en årrække fremskrevet for meget på forventet husleje ved udlejning af Parkvænget til lægehuset i Fjerritslev. Dette korrigeres med denne rettelse således, at budgettet passer til huslejekontrakten. Note 7 Nulstilling af budget på leve-bo miljøer på plejecentre. Grundet forskellige fremskrivningsprocenter på indtægter og udgifter er indtægtsbudgettet fremskrevet, mens udgiftsniveauet er uændret. Dette rettes til med denne mindre korrektion. Note 8 Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland, og takstberegning er foretaget jævnfør rammeaftale. Egne kommunale tilbud er beregnet på samme måde.

20 100 Ændring i takster skyldes hovedsageligt indregnede over-/underskud fra 2012 samt små ændringer i belægningsprocenter og antal brugere. Der er generelt et fald i overhead-udgifterne og en mindre merudgift til AES. Note 9 Der er en stigende udgift til betaling for hjemmehjælpsydelser leveret af private leverandører. Med en forudsætning om, at der ydes timer via BUM-kontoen, vil der fremkomme et overskud på 0,845 mio. Dette skal sammenholdes med et forventet underskud på 2,2 mio. til kontoen til private leverandører. Se note 20.. Note 10 Reguleringen sker ud fra det aktuelle antal af borgere samt yderligere borgere der er kendskab til. Udgifterne er omregnet til taksterne tillagt KL's fremskrivningsprocenter. Note 11 Reguleringen er sket ud fra det kendte antal af borgere og opgjort efter de priser, der i dag betales/ opkræves. Note 12 Regulering sker ud fra regnskab 2012, som viste et mindreforbrug på området. Tendensen ser ud til at fortsætte i de første måneder af Note 13 Forhøjelse af borgeres egenbetaling for transport til aktivitetscentre hæves fra 30 kr. tur/retur til 40 kr. tur/retur. Note 14 Besparelsen indhentes ved en skærpet visitation, hvor billigste acceptable foranstaltning bevilliges og gerne med fokus på lokale tilbud. Note 15 Det er i budgetforliget aftalt, at udmøntning af beløbet igangsættes i efteråret. Note 16 Der er tale om etablering af et helt nyt tilbud i Jammerbugt Kommune med i alt 9 pladser. Driften skal etableres over tid således, at de nye borgere løbende bliver integreret i forhold til stedet. Der er budgetteret med udgifter til tomgangshusleje i 2014 og 2015 i forholdt til indflytningsplan for de 6 kendte borgere. Note 17 TeleCare Nord er et samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, almen praksis og Aalborg Universitet om en telemedicinsk indsats over for borgere med KOL mv. Projektet skal i fuld skala tilbyde telemedicin til udvalgte patienter med KOL. Note 18 Jammerbugt Kommune overtog hjælpemidler fra Zealand Care den 1. januar Samtidig blev der indgået en aftale med Zealand Care, at de fortsat (og indtil videre) drifter hjælpemidler. Når der opstår behov for hjælpemidler, som vi ikke har på lager, indgås lejeaftale med Zealand Care på det konkrete hjælpemiddel, og når vi ikke har brug for dette hjælpemiddel, ophører lejeaftalen. Der arbejdes med Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt kommuner med en model med det formål at etablere et fælles kommunalt hjælpemiddeldepot. Note 19 Genoptræningspladser på Solgården flyttes til Møllegården. Der nedlægges 12 somatiske pladser på Møllegården, der oprettes somatiske pladser på Solgården, og der etableres 2 akutpladser i forbindelse med genoptræningspladser på Pandrup Plejecenter og på Møllegården.

21 101 Note 20 Udviklingen i hjemmehjælpstimer reduceres med kr. se note 9. Note 21 Beregningen af udviklingen af demografi +80-årige (note 7.3) reduceres med kr. Note 22 I regeringens sundhedsudspil er der afsat midler til at styrke det nære sundhedsvæsen med det formål at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Dette skal ske i regi af de 5 nye sundhedsaftaler, som kommuner, regioner og almen praksis i fællesskab indgår i løbet af Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

22 102 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Pulje forløbskoordination Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Landsdækkende screening DRG - Aktivitetsbaseret sundhedsudgifter Omstillings- og effektiviseringskatalog 4.81 Telecare Nord Budgetforlig Styrkelse af den nære sundhedsindsats Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Der indføres landsdækkenden screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan lll). Note 2 Budgettet reduceres til den forventede udgift for kommunal finansiering af sundhedsvæsenet. Note 3 TeleCare Nord er Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, almen praksis og Aalborg Universitets fælles projekt om KOL og Telemedicin. Projektet skal i fuld skala tilbyde telemedicin til udvalgte patienter med KOL. Note 4 I regeringens sundhedsudspil er der atter midler til at styrke det nære sundhedsvæsen med det formål at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Dette skal ske i regi af de 5 nye sundhedsaftaler, som kommuner, regioner og almen praksis i fællesskab indgår i løbet af Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

23 103 Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

24 104 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår netto Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Omstillings- og effektiviseringskatalog Rammebesparelse Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Der er indregnet en rammebesparelse på kr.

25 105 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår 2013 netto Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Vedligeholdelse af bygninger flyttet til pol Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Vejafvandingsbidrag - større anlægsudgifter = større bidrag Kollektiv trafik - stigende billetindtægter hos NT Omstillings- og effetkiviseringskatalog Kollektiv trafik - reduceret betaling Renovering af busstationer udsat til Budgetforlig Rammebesparelse Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Stigende anlægsudgifter på spildevandsområdet afleder stigende udgifter til vejafvandingsbidrag. Note 2 Stigende billetindtægter bevirker mindre tilskud til NT. Note 3 Reduceret betaling i 2014 kollektiv trafik. Note 4 Renovering af busstationerne i Fjerritslev og Brovst udsættes til Note 5 Der er indregnet en rammebesparelse på kr.

26 106 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Lødnedskrivning som følge af KTO-forlig Overslagsår 2013 netto Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Stigende renteudgift som følge af store anlægsudgifter Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Anlæg af genbrugsplader i Fjerritslev og Pandrup medføre stigende anlægsudgifter og dermed forrentning af kommunens udlæg.

27 107 POLITIKOMRÅDE 12 ERHVERV OG TURISME kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Omstillings- og effektiviseringskatalog 6.63 Vækst Jammerbugt rammebesparelse Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Som et led i en generel besparelse på Økonomiudvalgets område er Vækst Jammerbugts budget blevet reduceret med en rammebesparelse på kr.

28 108 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION kr Note Politikområdets budgetramm e vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig Overslagsår 2014 netto Konsekvens af budgettjek 2013 Rammebesparelse - vakante stillinger mv Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr Drikkevands følsomme områder samt vandløb Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog 0.18 Støtte til opførsel af boliger Administrationsbygninger elforbrug Leasing af IT Honorar for renovationsopkrævning Miljøtilsyn - faldende indtægter Byggesagshonorar - faldende indtægter Overhead - tilretning pba. nye takstberegninger Administrationen Fjerritslev - overførsel fra PPR Opkrævningsgebyr ejendomsoplysninger Udvidede opgaver -overgreb mod børn Tjenstemandspensioner - højre afregningssats Konsekvens af ændret aktiveringsstrategi ovf. fra pol Omstillings- og effektiviseringskatalog 3.64 Venskabsbysamarbejde reduceres Forsikringspulje reduceres Besparelse Sekretariatet Besparelse Økonomi og personale Besparelse Udvikling og IT Besparelse Beskæftigelsesområdet Reduktion med 1 medarbejder Miljø Nedlæggelse af vakant stilling kommunale ejd Porteføljerådgivning - finansieres af konto Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

29 109 Note 1 Her betales kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til ældre andels- og lejlighedsbyggeri. Da restgælden fortsat er faldende, er kommunens andel af udgifter faldet over tiden. Note 2 Administrationsbygningernes (Aabybro og Fjerritslev) eludgifter er stigende på grund af flere servere og back-up systemer i IT-afdelingen (IT-drift for hele kommunen). Note 3 Leasingaftale vedrørende IT-udstyr i forbindelse med kommunesammenlægningen udløber ultimo Note 4 Forsyning A/S betales for opkrævning af renovation. Beløbet er ikke budgetlagt og har tidligere været dækket af øget administrationsbidrag. Dette er på grund af reglerne i Stoploven ikke muligt fremover. Note 5 Brugerbetaling for miljøtilsyn opkræves en gang årlig jævnfør bekendtgørelse om brugerbetaling. Indtægten har været faldende og budgettet tilpasses de faktiske indtægter. Note 6 Gebyr for byggesager opkræves jævnfør den godkendte takstoversigt. Byggesagsgebyret er faldende på grund af færre byggeansøgninger, og beregningen er foretaget på baggrund af indtægten for 2012, som også forventes i 2013 og frem. Note 7 I takstberegningen for tilbud under rammeaftalen og egne sociale tilbud beregnes overhead til afledte udgifter til løn (ledelse, centrale stabe mv.) og bygningsvedligeholdelse mv. Indtægter vedrørende overhead for socialpsykiatrien mv. ændres blandt andet på grund af fald i administrationsudgifterne på en række tilbud, dog modregnet takster for det nye tilbud i Klim. Note 8 Der overføres kr. fra PPR (politikområde 3) til administrationen som følge af ændret finansiering af personale. Note 9 Der blev tidligere opkrævet gebyr for ejendomsskattebilletter og ejendomsoplysninger. Kommunen må ikke fra 2013 må opkræve gebyr for at udskrive ejendomsskattebilletter, hvorfor kommunen mister denne indtægt. Endvidere er de grønne ejendomsskemaer til ejendomsmæglere blevet gjort digitale pr. 1. januar 2013, hvilket en stor nedgang i gebyrindtægterne (gebyrerne tilfalder nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter). Note 10 Overgrebspakken, der skal sikre børn mod overgreb i familierne, træder i det væsentligste i kraft den Der er både tale om præciseringer og egentlige ændringer, der forårsager øgede udgifter til administration af børn-/ungeområdet. Note 11 Kommunen har via SamPension forsikret tjenestemandspension således, at hovedparten af udgiften til tjenestemænds pension dækkes af SamPension. Kommunen indbetaler løbende en andel (for øjeblikket 30 pct.) af tjenestemændenes løn til SamPension. SamPension har varslet, at kommunen fra 2014 bør indbetale 40 pct. af tjenestemændenes løn til Sam- Pension for at sikre tilstrækkelig dækning til udbetaling af pension, når tjenestemændene går på pension. Det er aftalt med SamPension, at den øgede indbetaling i 2014 dækkes af kommunens bonuskonto hos SamPension. I 2015 forhøjes afregningen til 40 pct.

30 110 Note 12 Den ændrede aktiveringsindsats indebærer, at der samlet bliver omplaceret 8,680 mio kr. fra politikområde 5 til politikområde 13 på funktion 6.53 Administration vedrørende Jobcenteret. Det betyder, at virksomhedskonsulenterne fremover registreres på funktion 6.53 Virksomhedsservice, at der samtidig omplaceres personale svarende til 10 medarbejdere fra funktion 6.53 Administration til funktionerne 5.90/5.98 Aktiveringsindsatser. At der er afsat budget i forbindelse med et investeringsbehov til løn til nye tiltag samt kompetenceudvikling af personale på funktion 653 Administration Jobcenteret. De forventede nye tiltag er en udviklingkonsulent, virksomhedskonsulent, psykolog, administrations- og styringsmæssige ressourcer, 3 ekstra sagebehandlere samt visitationsmedarbejdere. Note 13 På baggrund af tidligere års forbrug er budgettet til venskabsbysamarbejde reduceret med kr. Note 14 På grund af færre ansatte i administrationen er puljen til forsikringer vedrørende personale reduceret med kr. Note 15 Som et led i en generel besparelse på Økonomiudvalgets område er budgettet på en række af administrationens afdelinger blevet reduceret med en rammebesparelse på 2 pct. af udgifterne, svarende til 2,524 mio. kr. Note 16 Udgifter til porteføljerådgivning hos KommuneKredit omplaceres fra konto 7 (rentekontoen) til administrationen.

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetændringsskemaer

Budgetændringsskemaer 83 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 17 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. Budgetmæssige konsekvenser for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere