Dagsorden til møde i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl Amtsrådssalen i Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl. 16.00 Amtsrådssalen i Hillerød"

Transkript

1 Dagsorden til møde i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Torsdag den 12. januar 2006 kl Amtsrådssalen i Hillerød

2 Deltagere: Jørgen Christensen (V) Vibeke Storm Rasmussen (A), formand Mads Lebech (C) Lars Engberg (A) Bent Larsen (V) Peter Kay Mortensen (A) Kirsten Lee (B) Henrik Thorup (O), 2. næstformand Allan Schneidermann (F) Per Tærsbøl (C) Karin Dubin (A) Bente Møller (Ø) Michael Lange (V) Leila Lindén (A) Abbas Razvi (B) Hans Toft (C) Vagn Majland Larsen (A) Knud Andersen (V) Sophie Hæstorp Andersen (A) Anna Rosbach (O) Marie Fugl (F) Vibeke Rosdahl (B) Benedikte Kiær (C), 1. næstformand Hanne Andersen (A) Jens Hansen (V) Leif Flemming Jensen (A) Peer Wille-Jørgensen (Ø) Nina Berrig (C) Per Seerup Knudsen (A) Karin Falkencrone Trine Petersen (B) Ole Hækkerup (A) Britta Due Andersen (O) 2

3 Serdal Benli (F) Sophie Løhde (V) Erik R. Gregersen (A) Asger Larsen (C) Marianne Stendell (A) John Philip (B) Jens-Ole Andersen (V) Pernille Jensen (Ø) Afbud: Øvrige deltagere: Amtsdirektør Jeannette Birkelund Sekretariatschef Inge Hune Mødet afsluttet kl.: 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag Emne Side Sag nr. 1 Forretningsorden for forberedelsesudvalget... 6 (J.nr ) - (11forretnofu/cs) Sag nr. 2 Sag nr. 3 Bekendtgørelse af møder samt offentliggørelse af sagsfortegnelse og beslutningsprotokol... 8 (J.nr ) - (11regmøder06fu/cs) Kasse- og regnskabsregulativ, revisionsregulativ og tegningsrettigheder for forberedelsesudvalget... 9 (J.nr ) - (11kassefu/cs) Sag nr. 4 Vederlagsregulativ incl. næstformandsvederlag...10 (J.nr ) - (11vederlagsregfu/cs) Sag nr. 5 Sag nr. 6 Nedsættelse af midlertidigt forretningsudvalg (underudvalg) for forberedelsesudvalget...12 (J.nr ) - (11forretnudvfu/cs) Nedsættelse af 4 midlertidige underudvalg på fokusområder under Forberedelsesudvalget...14 (J.nr ) - (11underudvfu/cs) Sag nr. 7 Forslag til høring omkring nedsættelsen af vækstforum...16 (J.nr ) - (11vkstforumfu/cs) Sag nr. 8 Forberedelsen af Trafikselskab Sjælland...21 (J.nr ) - (00trafikselsksab/cs) Sag nr. 9 Igangsætning af kontaktudvalg med kommunerne i (J.nr ) - (11kontaktudvkom/cs) Sag nr. 10 Sag nr. 11 Sag nr. 12 Indstilling af medlemmer til det regionale beskæftigelsesråd for Region Hovedstaden og Region Sjælland...25 (J.nr ) - (11regbeskrådfu/cs) Indstilling af medlemmer til midlertidige bestyrelser på amtslige institutioner...28 (J.nr ) - (11midlbestfu/cs) Den fremtidige direktion og proceduren for besættelsen af de enkelte direktionsstillinger

5 (J.nr ) - (11fremtdirfu/cs) Sag nr. 13 Forberedelsesudvalgets mødeplan for (J.nr ) - (11fumødeplan 06/cs) Sag nr. 14 Kommunikationsproces over for medarbejdere...35 (J.nr ) - (11komprocesfu/cs) Sag nr. 15 Sag nr. 16 Lukket dagsorden...36 (J.nr ) - (cs) Lukket dagsorden...37 (J.nr ) - (cs) 5

6 Sag nr. 1 Forretningsorden for forberedelsesudvalget (J.nr ) - (11forretnofu/cs) SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget vedtager efter regionslovens 49 selv sin forretningsorden. Forretningsordenen tjener til at fastlægge rammerne for forberedelsesudvalgets virke, herunder fastsættelse af frister m.v. og fastlægger procedurer og frister for udsendelse af dagsordener m.v. Der er i Amtsrådsforeningens regi udarbejdet et forslag til standardforretningsorden for forberedelsesudvalgene, som er vedlagt som bilag. Standardforretningsordenen svarer i overvejende grad til den normalforretningsorden, der er knyttet til den kommunale styrelseslov. I standardforretningsordenen er nedenstående emner omtalt: Forberedelsesudvalgets møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling Deltagelse i forhandlinger og afstemninger i forberedelsesudvalget Afstemninger og ændringsforslag Flertalsvalg Forholdstalsvalg Nedsættelse af underudvalg Beslutningsprotokol Spørgsmål vedr. forretningsordenen Til det foreliggende forslag til standardforretningsorden har formanden flg. forslag til ændringer: Af forslaget til standardforretningsordenens 3, stk. 2, fremgår, at udvalgsformanden foranlediger, at der så vidt muligt 4 hverdage før et ordinært møde tilsendes hvert af forberedelsesudvalgets medlemmer en dagsorden. Da sagerne til forberedelsesudvalgets møder kan være omfattende, foreslår formanden, at dagsordenen af hensyn til medlemmernes arbejdsvilkår tilsendes med en frist på 7 dage. Herved opnås, at der altid vil være en weekend til forberedelse, uanset hvilken hverdag forberedelsesudvalgets møder lægges på. Af standardforretningsordenens 3, stk. 4, fremgår, at akter m.v. er fremlagt 3 dage før mødet indenfor normal kontortid. Formanden foreslår, at akter skal være tilgængelige samtidig med, at dagsorden sendes ud dog inden for normal kontortid, d.v.s materiale skal være fremlagt 7 dage før mødet. 7, stk. 3: Ved behandling to gange af samme sag foreslås, at sagsmateriale fremlægges til eftersyn eller cirkulerer. 6

7 Formanden foreslår, at formuleringen ændres til, at materiale udsendes til alle, men ved større bilagsmængder/kortmateriale/plancher ligger disse til gennemsyn i sekretariatet på normal vis. 10 om afstemning foreslår formanden tilpasses Region Hovedstadens valg af elektronisk afstemningsanlæg. Formanden foreslår endvidere en række supplerende paragraffer til forretningsordenen. 6, stk. 2: Godkendelse af dagsorden: Forberedelsesudvalgets møder indledes med, at formanden forelægger den udsendte dagsorden til godkendelse, herunder den rækkefølge, hvori sagerne behandles. 6, stk. 1: Stedfortræder indkaldt: I tilfælde af, at der er indkaldt stedfortræder, oplyser formanden herom og indhenter forberedelsesudvalgets godkendelse af, at indkaldelsen er lovlig. 6, stk. 4: Tv-optagelse m.v.: Såvel optagelse af TV, fotografering m.v. til offentligt brug foretaget af repræsentanter for nyhedsmedierne eller andre udefra kommende godkendes ved mødets start af forberedelsesudvalget. Det samme gælder intern optagelse af mødet. Ved uenighed træffes beslutningen ved almindeligt stemmeflertal. Der er som bilag vedlagt et samlet forslag til forretningsorden med de af formanden foreslåede ændringer. Disse ændringer er markeret med korrekturtegn. Det kan oplyses, de fire øvrige regioner også lægger den af Amtsrådsforeningen udarbejdede standardforretningsorden til grund, den ene dog med enkelte ændringer og tilføjelser. Disse er resumeret i vedlagte bilag. ANBEFALING Formanden anbefaler, at forberedelsesudvalget godkender standardforretningsordenen med de i mødesagen anførte ændringer og tilføjelser. BILAG 1. Amtsrådsforeningens standardforretningsorden for forberedelsesudvalget 2. Forslag til forretningsorden for forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden 3. Resumé af de 4 øvrige regioners forretningsorden 7

8 Sag nr. 2 Bekendtgørelse af møder samt offentliggørelse af sagsfortegnelse og beslutningsprotokol (J.nr ) - (11regmøder06fu/cs) SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 45 træffer forberedelsesudvalget beslutning om, når og hvor møder afholdes, og dette offentliggøres efter forberedelsesudvalgets nærmere bestemmelse. Ved offentliggørelsen angives tillige, på hvilken måde sagsfortegnelse og beslutningsprotokol for forberedelsesudvalgets møder vil være tilgængelige for regionens borgere. I kommuner og amter er den almindelige løsning på at gøre sagsfortegnelse og beslutningsprotokol tilgængelig for borgerne i dag, at dagsordener og beslutninger i deres fulde omfang, dog undtaget sager, der behandles for lukkede døre, offentliggøres på myndighedens hjemmeside. Det bemærkes, at beslutninger truffet for lukkede døre i henhold til afgørelse truffet af Tilsynet/Københavns Statsamt skal offentliggøres samtidig med den øvrige del af beslutningsprotokollen med respekt af tavshedspligten. Annoncering af forberedelsesudvalgets møder vil naturligt kunne ske i Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten, Frederiksborg Amts Avis, Bornholms Tidende og metroxpress, som særligt dækker regionens område i ugen før mødets afholdelse samt på I denne annoncering kan indføjes en oplysning om, at dagsordener vil være tilgængelige på hjemmesiden 7 dage før mødet og beslutninger dagen efter mødet. ANBEFALING Formanden anbefaler, at forberedelsesudvalgets mødeplan offentliggøres på hjemmesiden og i de ovennævnte 6 dagblade, idet der i den forbindelse orienteres om dagsordeners og beslutningers tilgængelighed, at forberedelsesudvalgets dagsordener offentliggøres på hjemmesiden (sager behandlet for lukkede døre dog kun med en neutral titel på sagen) samtidig med, at den udsendes, at beslutningsprotokollen offentliggøres på hjemmesiden dagen efter mødets afholdelse, dog således at beslutningerne i de sager, der behandles for lukkede døre, offentliggøres med respekt af reglerne om tavshedspligt. 8

9 Sag nr. 3 Kasse- og regnskabsregulativ, revisionsregulativ og tegningsrettigheder for forberedelsesudvalget (J.nr ) - (11kassefu/cs) SAGSFREMSTILLING I henhold til regionslovens 61 skal forberedelsesudvalgets kasse- og regnskabsvæsen udøves efter kasse- og regnskabsregulativet fra en af regionens enheder, og tilsvarende skal revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab ske efter en af enhedernes revisionsregulativ. Hertil kommer, at der skal fastsættes bestemmelser om tegningsrettigheder. Bestemmelserne skal omhandle, hvem der er bemyndiget til at underskrive visse juridiske dokumenter (skøder, lånedokumenter og garantier m.v.). Der skal endelig fastsættes bestemmelser om anvisnings- og attestationsret. I betragtning af, at forberedelsesudvalget og den tilhørende centrale administration ifølge lovgivningen har hovedsæde i Hillerød, finder formanden, at den administrativt enkleste løsning vil være at anvende de af Frederiksborg Amt udarbejdede regelsæt. Disse regelsæt er vedlagt som bilag, idet revisionsregulativet er indarbejdet i kasse- og regnskabsregulativet. ANBEFALING Formanden anbefaler, at forberedelsesudvalgets regnskabsfunktioner udøves efter Frederiksborg Amts kasseog regnskabsregulativ, at forberedelsesudvalgets regnskab revideres efter Frederiksborg Amts revisionsregulativ, at tegningsrettigheder for forberedelsesudvalget tildeles den midlertidige direktion, som udpeges i forbindelse med behandlingen af sag nr. 16 på dagsordenen, at forberedelsesudvalget for så vidt angår attestation og anvisning følger principperne i Frederiksborg Amts kasse- og regnskabsregulativ. BILAG 1. Regulativ for Frederiksborg Amts kasse- og regnskabsvæsen. 9

10 Sag nr. 4 Vederlagsregulativ incl. næstformandsvederlag (J.nr ) - (11vederlagsregfu/cs) SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 50 ydes der vederlag til forberedelsesudvalgets medlemmer efter bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs 16. Indenrigs- og Sundhedsministeren har i medfør af regionslovens 50, stk. 2, udstedt en bekendtgørelse om vederlag og diæter m.v. til medlemmerne af forberedelsesudvalg og sammenlægningsudvalg m.v. Denne bekendtgørelse regulerer rammerne for vederlag alene i Med udgangspunkt i bekendtgørelsen er der udarbejdet vedlagte forslag til vederlagsregulativ for forberedelsesudvalget. Formanden oppebærer efter bekendtgørelsen et vederlag på p.t kr. årligt. Efter bekendtgørelsens 10, stk. 1, kan forberedelsesudvalget beslutte at yde første næstformand et vederlag på op til 10 % af formandsvederlaget, og efter 10, stk. 2, kan anden næstformand tillægges et vederlag på op til 10 % af formandsvederlaget. Der udbetales et fast vederlag på p.t kr. til hvert medlem, undtagen formanden. Det faste vederlag omfatter medlemmernes deltagelse i møder, seminarer, kurser mv. som anført i regulativets afsnit om fast vederlag pkt. a)- g). Et medlem kan dog vælge at få udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det faste vederlag reduceres i så fald med kr. For medlemmer med hjemmeboende børn under 10 år udbetales børnetillæg på p.t kr. Formandsvederlag, næstformandsvederlag samt det faste vederlag reduceres efter nærmere i bekendtgørelsen angivne regler, hvis de pågældende samtidig har poster i nuværende amtsråd, HUR eller H:S. Der kan ikke i 2006 ydes vederlag for medlemskab af midlertidigt nedsatte udvalg. Udover ovenstående er der i udkastet til vederlagsregulativ stillet forslag til retningslinier for udbetaling af fraværsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse, herunder refusion af taxaregninger samt omkostninger til flytransport til og fra Bornholm i forbindelse med mødevirksomhed på nærmere anførte vilkår. Efter udkastet til vederlagsregulativ tillægges forberedelsesudvalgets medlemmer ud over ovennævnte ydelser telefongodtgørelse inden for et maksimum på kr. årligt, avis og tidsskrifter inden for et årligt maksimum på kr. årligt (medlemmerne vil herudover efter forslaget få tilbudt at abonnere på alle interne personaleblade, faste informations- og nyhedsbreve etc.), samt IT- hjemmearbejdsplads. 10

11 ANBEFALING Formanden anbefaler, at udkast til vederlagsregulativ godkendes gældende for 2006, herunder at begge næstformænd vederlægges med 10 % af formandshonoraret. BILAG 1. Udkast til Vederlagsregulativ for forberedelsesudvalgets medlemmer i henhold til regionsloven 2. Bekendtgørelse af 16. september 2005 om vederlag og diæter m.v. til medlemmerne af forberedelsesudvalg og sammenlægningsudvalg m.v. 11

12 Sag nr. 5 Nedsættelse af midlertidigt forretningsudvalg (underudvalg) for forberedelsesudvalget (J.nr ) - (11forretnudvfu/cs) SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 13 nedsætter Regionsrådet et forretningsudvalg med funktioner, svarende til Økonomiudvalgets i kommuner og amter. Forretningsudvalgets sammensætning og kompetence fastlægges i styrelsesvedtægten for Region Hovedstaden. Forretningsudvalgets medlemmer vælges på Regionsrådets konstituerende møde, der skal afholdes senest den 15. december 2006, og forretningsudvalget fungerer fra 1. januar Der er ikke herudover adgang til at nedsætte stående udvalg, som de kendes i amter og kommuner. For forberedelsesudvalgets funktionsperiode er der fastsat særlige regler. Forberedelsesudvalget kan ikke nedsætte et forretningsudvalg, men det fremgår af regionslovens 46, at forberedelsesudvalget kan nedsætte et eller flere underudvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalget bestemmer sammensætning af et underudvalg og fastsætter regler for dets virksomhed. I forbindelse med lovforslagets behandling har Indenrigs- og sundhedsministeriet tilkendegivet, at 46 giver mulighed for, at forberedelsesudvalget kan nedsætte et midlertidigt forretningsudvalg, dog uden mulighed for den særlige honorering af arbejdet i et forretningsudvalg, som der vil være mulighed for fra På baggrund af de i forbindelse med konstitueringen indgåede politiske aftaler mellem partierne kan det konstateres, at der er enighed om at nedsætte et midlertidigt forretningsudvalg med 13 medlemmer. Det midlertidige forretningsudvalg nedsættes med hjemmel i regionslovens 46 og skal varetage de samme opgaver, som er nævnt i regionslovens 13. Kopi af regionslovens 13 vedlægges. Det bemærkes, at der ikke kan tillægges et underudvalg, nedsat efter regionslovens 46, en beslutningsret, som ikke er nærmere afgrænset. Det bemærkes videre, at det midlertidige forretningsudvalgs møder ikke er offentlige. Det forudsættes, at det foreslåede midlertidige forretningsudvalg skal have alle sager, der skal forelægges for forberedelsesudvalget, til udtalelse. Det skal i forbindelse hermed understreges, at det midlertidige forretningsudvalgs nedsættelse ikke medfører indskrænkninger i den kompetence, der tilkommer forberedelsesudvalget, ligesom der ikke kan tillægges udvalget almindelige administrerende funktioner. Efter regionslovens 46 foretages valg til underudvalg ved et forholdstalsvalg for hvert underudvalg for sig, medmindre der er enighed i forberedelsesudvalget om underudvalgets sammensætning. 12

13 Såfremt forberedelsesudvalget beslutter at nedsætte udvalget, og der ikke opnås enighed om andet, indebærer det fordeling efter den d Hondtske metode. Dette medfører, at valggruppen CVBØ udpeger 7, og valggruppen AFO udpeger 6 medlemmer til det midlertidige forretningsudvalg. ANBEFALING Formanden anbefaler, at forberedelsesudvalget nedsætter et underudvalg som foreslået i form af et midlertidigt forretningsudvalg, at det midlertidige forretningsudvalg pålægges at udtale sig om alle sager, der forelægges for forberedelsesudvalget, at forberedelsesudvalget udpeger 7 af underudvalgets 13 medlemmer efter indstilling fra valggruppen VCBØ og 6 af medlemmer efter indstilling fra valggruppen AFO. BILAG 1. Kopi af regionslovens

14 Sag nr. 6 Nedsættelse af 4 midlertidige underudvalg på fokusområder under Forberedelsesudvalget (J.nr ) - (11underudvfu/cs) SAGSFREMSTILING Efter regionsloven er der ikke adgang til at nedsætte stående fagudvalg, som de i dag kendes i amter og kommuner. Forberedelsesudvalget kan dog i henhold til regionslovens 46 nedsætte et eller flere underudvalg til varetagelse af bestemte hverv, d.v.s. tillægge et underudvalg beslutningsret inden for et bestemt, nærmere afgrænset område eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner. Underudvalgene nedsættes, svarende til udvalg i henhold til styrelseslovens 17, stk. 4. Som medlem af underudvalgene kan der udpeges såvel medlemmer af forberedelsesudvalget som andre, f.eks. fagpersoner, ansatte, brugerrepræsentanter m.fl. Forberedelsesudvalget bestemmer udvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Underudvalgene er i deres virksomhed underkastet de samme regler om mødeafholdelse, beslutningsdygtighed, flertalsafgørelser, fastsættelse af forretningsorden, tilførsel til beslutningsprotokol, som gælder efter den kommunale styrelseslovs 20, medmindre forberedelsesudvalget udtrykkelig beslutter noget andet. Møderne er ikke offentlige. Medlemskab af underudvalg i 2006 kan ikke honoreres, men der kan ydes fraværsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse i henhold til forberedelsesudvalgets vederlagsregulativ. På baggrund af de i forbindelse med konstitueringen indgåede politiske aftaler kan det konstateres, at der er flertal for, at forberedelsesudvalget nedsætter underudvalg vedr. sygehusstruktur med 11 medlemmer samt vedr. sundhed, social og psykiatri og regional udvikling med 9 medlemmer hver. Efter regionslovens 46 foretages valg til underudvalg ved et forholdstalsvalg for hvert underudvalg for sig, medmindre der er enighed i forberedelsesudvalget om underudvalgets sammensætning. En fordeling efter den d Hondtske metode indebærer ved et underudvalg på 11 medlemmer, at valggruppen VCBØ udpeger 6 medlemmer, og at valggruppen AFO udpeger 5 medlemmer samt tilsvarende ved underudvalg på 9 medlemmer henholdsvis 5 og 4 medlemmer. I henhold til bemærkningerne til regionslovens 46 skal underudvalgenes opgaver nærmere defineres af forberedelsesudvalget. Det vil være naturligt, at dette drøftes nærmere i det nedsatte midlertidige forretningsudvalg forud for forberedelsesudvalgets stillingtagen hertil. 14

15 ANBEFALING Formanden anbefaler, at forberedelsesudvalget nedsætter et underudvalg vedr. sygehusstruktur med 11 medlemmer, at forberedelsesudvalget nedsætter et underudvalg vedr. sundhed med 9 medlemmer, at forberedelsesudvalget nedsætter et underudvalg vedr. psykiatri og social med 9 medlemmer, at forberedelsesudvalget nedsætter et underudvalg vedr. regional udvikling med 9 medlemmer, at forberedelsesudvalget udpeger medlemmer til pågældende udvalg med 6 henholdsvis 5 medlemmer efter indstilling fra valggruppen VCBØ og 5 henholdsvis 4 medlemmer efter indstilling fra valggruppen AFO, at forberedelsesudvalget anmoder det midlertidige forretningsudvalg om at fremkomme med forslag til nærmere beskrivelse af de pågældende underudvalgs opgaver med henblik på forberedelsesudvalgets efterfølgende stillingtagen hertil. 15

16 Sag nr. 7 Forslag til høring omkring nedsættelsen af vækstforum (J.nr ) - (11vkstforumfu/cs) SAGSFREMSTILLING Vækstforums opgaver I henhold til Lov om Erhvervsfremme skal regionen etablere et eller to regionale vækstfora, som får til opgave: at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, som bl.a. tager sit udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, og inden for den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter (både regionens midler og EU s social- og regionalfondsmidler). Vækstforum er forudsat etableret senest den 1. april For at overholde denne frist er det nødvendigt, at forberedelsesudvalget allerede nu starter processen med beslutning om antal vækstfora og udpegning af medlemmerne. Midlertidige vækstfora I forbindelse med regeringsdannelsen i februar 2005 blev der åbnet op for, at de regioner, der måtte ønske det, kunne oprette midlertidige vækstfora. I Region Hovedstaden blev det i juni 2005 klart, at der ikke kunne opnås politisk enighed om den konkrete etablering af et midlertidigt vækstforum. Der forelå på det tidspunkt et modelpapir. Dette notat er vedlagt som bilag. Der er oprettet 5 midlertidige vækstfora i hhv. Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og på Bornholm. Liste over medlemmerne i de midlertidige vækstfora er vedlagt som bilag. Der er endnu ikke etableret permanente vækstfora i disse fem områder. Antal og geografisk afgrænsning af vækstfora På baggrund af de indgåede politiske aftaler i forbindelse med konstitueringen af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden kan det konstateres, at der blandt partierne er enighed om kun at etablere ét vækstforum i regionen udover vækstforummet på Bornholm, som kommunen i henhold til lovgivningen selv kan etablere. Derfor skal Region Hovedstadens vækstforum ikke dække Bornholm. Der vil således være to vækstfora i den samlede Region Hovedstaden. Beslutningen om antal og geografisk afgrænsning af vækstfora kan dog først endeligt træffes efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Som et led i høringen af kommunerne skal spørgsmålet behandles i kontaktudvalget med kommunerne. Forberedelsesudvalget er forpligtet til at følge en indstilling om antal og geografisk afgrænsning af vækstfora, som mindst 2/3 af kommunerne i regionen står bag. Loven giver ikke noget svar på, hvilke erhvervsorganisationer der skal høres. Der bør sigtes mod at invitere en bred men også for regionen repræsentativ vifte af erhvervsorganisationer med i høringen. 16

17 Sammensætning og konstituering af vækstforum De regionale vækstfora består hver af 20 medlemmer, der udpeges af forberedelsesudvalget. Et vækstforum sammensættes således: 3 medlemmer udpeges på forberedelsesudvalgets eget initiativ, 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne, 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer, udvalgt af forberedelsesudvalget, 3 medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på forberedelsesudvalgets initiativ, og 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Formanden for vækstforum vælges af forberedelsesudvalget efter drøftelse på vækstforums første møde. Regionen stiller sekretariat til rådighed for vækstforum. Sekretariatet refererer direkte til formanden for vækstforum. Herudover skal de to vækstfora i Region Hovedstaden i fællesskab indstille én af formændene som repræsentant i Danmarks Vækstråd. Danmarks Vækstråd skal rådgive Økonomi- og Erhvervsministeren bl.a. om udformningen af den nationale vækstpolitik. Forberedelsesudvalget skal vælge 6 erhvervsorganisationer, som hver kan indstille en repræsentant. 5 af de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal findes blandt de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer til Danmarks Vækstråd. Disse er: Dansk Industri, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Dansk Handel og Service, Håndværksrådet, Landbrugsrådet, Dansk Byggeri, Tekniq (som er de tekniske installatørers organisation), Praktiserende Arkitekters Råd PAR, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet. Forberedelsesudvalget kan derudover vælge at gøre andre erhvervsorganisationer, som vurderes at have særlig regional betydning, indstillingsberettigede til et medlem af vækstforummet det vil sige den 6. erhvervsrepræsentant. Udpegningen af erhvervsorganisationerne bør afspejle erhvervsstrukturen i regionen. Region Hovedstaden er karakteriseret ved at have en stærk og meget alsidig erhvervsstruktur, men med relativt mange videnstunge virksomheder. Centrale erhvervsmæssige 17

18 styrkepositioner er bl.a. medico/sundhed, informations- og kommunikationsteknologi, turisme, transport og logistik, vidensservice, bygge/bolig og de kreative erhverv. Derudover har Region Hovedstaden mange iværksættere, som er vigtige for regionens fremtidige vækst og udvikling. I sammensætningen af vækstforum er det vigtigt, at repræsentanterne er aktive, engagerede erhvervsledere med bred opbakning i regionen. Repræsentanterne bør også udgøre en blanding af store og små virksomheder, samt iværksættere. Med kun 6 pladser til erhvervsorganisationerne er det ikke nogen nem opgave at tilgodese alle disse hensyn. Det er i den forbindelse også muligt at gøre et antal organisationer indstillingsberettigede til én repræsentant i fællesskab. Dansk Industri repræsenterer mange forskellige og store, toneangivende virksomheder i regionen, herunder inden for medico/sundhed og informations- og kommunikationsteknologi. Transport og logistik, turisme og servicesektoren kan opnå en god repræsentation gennem Handel, Transport og Serviceerhvervene samt Dansk Handel og Service. Som repræsentant for håndværksfagene og de små og mellemstore virksomheder foreslår formanden, at der peges på Håndværksrådet. Flere af de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer repræsenterer bygge/bolig-erhvervene, nemlig Dansk Byggeri, Praktiserende Arkitekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Formanden foreslår, at disse tre i fællesskab indstiller én repræsentant. Den 6. erhvervsrepræsentant kunne i relation til erhvervssammensætningen i Region Hovedstaden findes blandt organisationer som Dansk Iværksætter Forening, Lægemiddel Industri Foreningen og Producentforeningen (filmindustri). For at sikre iværksætterne en god repræsentation foreslår formanden, at Dansk Iværksætter Forening bliver indstillingsberettiget. Videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstaden er kendetegnet ved at have en relativt bred vifte af videns og uddannelsesinstitutioner, både indenfor erhvervsuddannelserne, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. De 3 medlemmer bør komme fra institutioner, som afspejler såvel regionens erhvervsstruktur som de erhvervsmæssige styrkepositioner og satsningsområder. Da regionen i dag tegnes af mange videnstunge virksomheder med behov for højtuddannede medarbejdere, bør repræsentanterne i vækstforum komme fra de lange videregående uddannelsesinstitutioner i regionen. De største af disse er: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet, Copenhagen Business School, Den Kgl. Veterinære- og Landbohøjskole, Danmarks Pædagogiske Universitet og Danmark Farmaceutiske Universitet. For at få en bred repræsentation fra hele spektret af universitetsuddannelser og forskningsområder i vækstforum foreslår formanden, at rektorerne fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School udpeges. Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer Forberedelsesudvalget skal efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer udpege 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. Loven præciserer ikke, hvilke arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer der er indstillingsberettigede til Vækstforum. Men der kan også tages udgangspunkt i bestemmelserne for Danmarks Vækstråd. Her fremgår det, at de indstillingsbe- 18

19 rettigede lønmodtagerorganisationer er: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO og CO- Industri. Loven skelner derimod ikke skarpt mellem arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer, idet der i mange tilfælde er overlap. På den baggrund foreslår formanden, at Dansk Arbejdsgiverforening udpeges som den bredest dækkende arbejdsgiverorganisation. Med samme begrundelse foreslår formanden, at der peges på LO som lønmodtagerorganisation. Den videre proces Beslutningerne vedrørende antallet af vækstfora sendes i høring i kommunalbestyrelserne, erhvervsorganisationerne, videns- og uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne i regionen, som er nævnt i sagsfremstillingen. Kommunalbestyrelserne og de indstillingsberettigede organisationer vil ligeledes blive anmodet om at indstille repræsentanter til vækstforum. Der sættes en frist for høringen/indstillinger til medio februar måned Forinden vil spørgsmålet blive sat på dagsordenen på et møde i kommunekontaktudvalget primo februar måned 2006, ligesom formanden vil tage initiativ til en orienterende drøftelse med de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer m.v. Høringssvarene vil blive behandlet først i det midlertidige forretningsudvalg (ultimo februar) og herefter i forberedelsesudvalget (primo marts) med henblik på endelig beslutning om antal og sammensætning. Det konstituerende møde i vækstforum kan herefter fastsættes. På baggrund af en drøftelse i vækstforum om valg af formand kan forberedelsesudvalget primo april endeligt udpege formanden. De tre medlemmer som forberedelsesudvalget selv skal udpege vælges ved et forholdstalsvalg. Dette indebærer, at valggruppe VCBØ indstiller 2 medlemmer og valggruppen AFO indstiller 1 medlem. ANBEFALING Formanden anbefaler, 1. at forberedelsesudvalget anbefaler, at der etableres ét vækstforum i Region Hovedstaden (excl. Bornholm), og at spørgsmålet sendes i høring i kommunerne og organisationerne i regionen, 2. at kommunalbestyrelserne og de indstillingsberettigede organisationer i regionen i forbindelse med høringen anmodes om at indstille repræsentanter til vækstforum, 3. at forberedelsesudvalget udpeger 3 medlemmer fra forberedelsesudvalget 2 medlemmer fra valggruppen VCBØ og 1 medlem fra valggruppen AFO, 4. at forberedelsesudvalget udpeger følgende erhvervsorganisationer som indstillingsberettigede til vækstforum: Dansk Industri, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Dansk Handel og Service, Håndværksrådet, Dansk Iværksætter Forening 19

20 Dansk Byggeri, Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (én repræsentant i fællesskab), 5. at forberedelsesudvalget udpeger de tre rektorer fra henholdsvis Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og CBS (Copenhagen Business School) som repræsentanter for regionens videns- og uddannelsesinstitutioner, 6. at forberedelsesudvalget udpeger henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening - DA - og Landsorganisationen i Danmark - LO - til hver at indstille et medlem, som repræsenterer arbejdsgiverne og lønmodtagerne i regionen. BILAG 1. Model for en fremrykket etablering af et regionalt vækstforum i Region Hovedstaden under etablering af 25. april Oversigt over medlemmer af de midlertidige vækstfora i Danmark af 22. december

21 Sag nr. 8 Forberedelsen af Trafikselskab Sjælland (J.nr ) - (00trafikselsksab/cs) SAGSFREMSTILLING Oprettelse og organisering af trafikselskabet I lov om trafikselskaber fra juni 2005 pålægges regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland pr. 1. januar 2007 at etablere et samlet trafikselskab, som dækker de to regioners geografiske område bortset fra Bornholm. I en overgangsperiode forud for etablering af trafikselskabet får forberedelsesudvalgene for Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab til opgave at forberede oprettelsen af trafikselskabet på Sjælland. Det indebærer ifølge bemærkningerne til loven, at forberedelsesudvalgene står for procedurer omkring udpegning af medlemmer til trafikselskabets bestyrelse, udarbejdelse af vedtægter o.s.v. Trafikselskabets organisering er forudsat således i loven: Selskabets bestyrelse bliver på 9 medlemmer; et medlem fra hver af de to regioner og 7 medlemmer udpeget af kommunerne med en passende geografisk fordeling. Københavns Kommune er på forhånd sikret en af de 7 pladser som største kommunale bidragyder til selskabet. Der oprettes et kommunalt repræsentantskab, hvor alle deltagende kommuner har én repræsentant. Repræsentantskabet vælger de resterende 6 kommunale medlemmer af bestyrelsen og godkender selskabets vedtægter og finansieringsform. Repræsentantskabet kan i vedtægterne tillægges yderligere opgaver. Regionerne skal ligeledes godkende vedtægter og finansieringsform. Staten vil i standardvedtægten - som bliver helt eller delvist ufravigelig - fastsætte bindende regler for kommunernes og regionernes vetoret i forbindelse med finansieringsspørgsmål. Det skal i vedtægterne sikres, at regionerne ikke kan majoriseres i spørgsmål, der har konsekvens for regionernes økonomi. Det forventes, at et udkast til standardvedtægt for trafikselskabet udsendes til høring fra de involverede ministerier i løbet af januar Trafikselskabets opgaver Trafikselskabet skal løse opgaver, der driftsmæssigt er parallelle til dagens situation i HUR, men med en anden kompetencefordeling i forhold til udbuddet af service. Kommunerne og regionerne bliver nu direkte ansvarlige for deres egne ruter i en helt ny bestillerrolle, hvor de også overtager det finansielle ansvar for deres "egne" busruter. Region Hovedstaden får dermed en opgave i forhold til et regionalt busnet og lokalbanerne, som amterne ikke havde tidligere. Ud fra lovens definition skal regionale busruter forbinde bycentre uden indbyrdes banebetjening. I det nuværende HUR-område med et tæt banenet er der angiveligt kun 6-7 af den type buslinier. Men regionen vil få mulighed for at oprette flere eller nedlægge eksisterende ruter. De økonomiske konsekvenser påvirker kun regionens kasse. På lokalbaneområdet overtager Region Hovedstaden 21

22 det økonomiske ansvar for Hovedstadens Lokalbaner i Nordsjælland. Hovedstadens Lokalbaner omfatter i dag også Østbanen, som Region Sjælland vil få det finansielle ansvar for. Trafikselskabet er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre den bus- og lokalbanetrafik, som kommuner og regioner bestiller. Trafikselskabets opgaver i forbindelse hermed vil være: Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel med bus. Alle nuværende lokalbaner i HUR-området lægges ifølge loven ind under trafikselskabet. Det er Transportministeriets udgangspunkt, at øvrige baner på Sjælland går samme vej. Det drejer sig om Vestsjællands Lokalbaner og Lollandsbanen, der begge ejes af amterne. Ejerforholdet er dog ikke endeligt afklaret, idet de kan gå til staten. Fastlægge takster og billetteringssystemer. Takstkompetencen deles på aftalebasis med Ørestadsselskabet og banevirksomhederne. Det skal sikres, at der indgås aftaler med jernbanevirksomhederne, så kunderne kan anvende samme billet til bus, tog og metro i hovedstadsområdet. Koordinering og planlægning, herunder køreplaner, information, markedsføring og langsigtet trafikplanlægning. Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Evt. varetagelse af opgaven vedr. indkøb af anden trafik, som regionen eller kommunerne skal varetage efter anden lovgivning. Evt. færgeruter på kommunernes vegne. Trafikselskabets finansiering For trafikselskabet på Sjælland er der fastlagt en særlig finansieringsmodel, som afviger fra resten af landet på flere punkter. Uden for Sjælland er der lagt op til en aftalebaseret finansieringsform, hvor lovgivningen er langt mere detaljeret for trafikselskabet på Sjælland. Her skal tilskuddet fordeles på en måde, der relaterer trafikproduktionen til de enkelte kommuner og regioner efter objektive fordelingsnøgler: Regionerne har det økonomiske ansvar for lokalbanerne og et regionalt busnet, som forbinder bycentre uden indbyrdes banebetjening. Regionerne finansierer alle fælles, administrative udgifter i trafikselskabet, som ikke kan henføres til de enkelte busruter, som f.eks. køreplanlægning, udbud af trafik, kundecentre m.v. Kommunerne har det økonomiske ansvar for alle ruter, som forløber internt i en kommune. Kommunerne samarbejder om de øvrige busruter, som berører to eller flere kommuner og fordeler udgifterne efter en fordelingsnøgle, der baseres på det gensidige pendlingsomfang. Kommunerne har det økonomiske ansvar for individuel handicapkørsel. Taksterne skal følge pris- og lønudviklingen. 22

23 Den videre proces HUR har sammen med de to øvrige trafikselskaber på Sjælland igangsat et forberedende arbejde, hvor der er taget hul på en lang række problemstillinger i forbindelse med det nye trafikselskab. Der arbejdes bl.a. med en afklaring af, hvad der kan lade sig gøre formelt ud fra lovgivningen. De tre trafikselskaber vurderer, at der er et presserende behov for, at der bliver etableret et funktionsdygtigt beslutningsorgan for selskabets fremadrettede aktiviteter allerede i begyndelsen af Trafikselskabet skal samarbejde både med regionerne og kommunerne, som alle i løbet af kort tid må forventes at efterspørge oplysninger om budget for 2007, handlemuligheder i forhold til rutenettet m.m. Det er i den forbindelse meget væsentligt, at trafikselskabet så hurtigt som muligt får en entydig ledelse, som kan håndtere disse spørgsmål. Der er ud fra lovgivningen ingen tvivl om, at de to forberedelsesudvalg i fællesskab har en initiativpligt i forhold til etableringen af trafikselskabet på Sjælland. Der er derfor behov for snarest at tage kontakt til forberedelsesudvalget for Region Sjælland med henblik på at fastsætte procedurer for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til selskabet og udarbejdelse af vedtægter. Kompetencen til at udpege et medlem af det kommende trafikselskabs bestyrelse tilkommer regionsrådet, der kan foretage valget på det konstituerende møde. Regionsrådets valg af medlem sker som flertalsvalg. Af hensyn til forberedelsen af selskabets arbejde, foreslår formanden, at forberedelsesudvalget drøfter valget af medlem i bestyrelsen for det kommende trafikselskab. Kommunerne vil i forhold til trafikselskabet være helt centrale både i forhold til ledelsen af selskabet og til finansieringen af busruterne. Formanden foreslår derfor, at spørgsmålet om etableringen af trafikselskabet sættes på den første dagsorden i Kontaktudvalget med kommunerne. ANBEFALING Formanden anbefaler, at Formanden tager kontakt til forberedelsesudvalget for Region Sjælland med henblik på at drøfte procedurer for etableringen af et trafikselskab på Sjælland og drøfte regionernes repræsentation, at forberedelsesudvalget henstiller, at regionsrådet udpeger som medlem af bestyrelsen for det kommende Trafikselskab Sjælland, og at formanden sætter etableringen af et trafikselskab på Sjælland på dagsordenen for det første møde i Kontaktudvalget med kommunerne 23

24 Sag nr. 9 Igangsætning af kontaktudvalg med kommunerne i 2006 (J.nr ) - (11kontaktudvkom/cs) SAGSFREMSTILLING Efter regionsloven 72 etablerer forberedelsesudvalget et kontaktudvalg for 2006 bestående af formanden for forberedelsesudvalget og borgmestrene for regionens kommuner. For så vidt angår de kommuner, der sammenlægges, repræsenteres disse af formanden for sammenlægningsudvalget. Forberedelsesudvalgets formand er formand for kontaktudvalget. Kommunernes næstformænd/1. viceborgmestre respektive 1. næstformand for sammenlægningsudvalget samt forberedelsesudvalgets 1. næstformand fungerer som suppleanter. Sekretariatsbetjeningen varetages af forberedelsesudvalgets administration og udgifter til kontaktudvalgets virke afholdes af forberedelsesudvalget. Kontaktudvalget mødes mindst to gange årligt for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Kontaktudvalget kan dog ikke træffe egentlige beslutninger. Kontaktudvalget kan herudover tillige varetage opgaver, der er hjemlet i lovgivningen, herunder drøfte om der i regionen er sociale institutioner, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til de pågældende beliggenhedskommuner. Evt. forhøjelser af kommunernes grundbidrag og udviklingsbidrag ud over satsreguleringsprocenten vil tillige skulle forankres i kontaktudvalget. Som led i forberedelsen af regionen vil der allerede i 2006 i kontaktudvalget være behov for bl.a. at drøfte fastsættelsen af kommunernes grund- og udviklingsbidrag til regionen for Der vil endvidere i 2006 være behov for drøftelser om etableringen af Trafikselskab Sjælland og om vækstforum. Kontaktudvalget vedtager selv sin forretningsorden. Kontaktudvalget træffer efter forslag fra dets medlemmer beslutning om, hvilke sager der skal behandles på møde. Formanden for kontaktudvalget indkalder til møderne og drager omsorg for, at der føres en protokol. Beslutninger afgøres ved stemmeflerhed, men hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. ANBEFALING Formanden anbefaler, at der iværksættes det fornødne forarbejde for at kunne indkalde til møde i kontaktudvalget i begyndelsen af februar

25 Sag nr. 10 Indstilling af medlemmer til det regionale beskæftigelsesråd for Region Hovedstaden og Region Sjælland (J.nr ) - (11regbeskrådfu/cs) SAGSFREMSTILLING Det regionale beskæftigelsesråd Arbejdsmarkedsstyrelsen har anmodet Region Hovedstaden om senest 1. februar at indstille medlem og suppleant til det regionale beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesministeren skal i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætte et regionalt beskæftigelsesråd i hver beskæftigelsesregion. Der etableres fire beskæftigelsesregioner, hvoraf den ene beskæftigelsesregion dækkende Region Hovedstaden og Region Sjælland. Beskæftigelsesrådet for Hovedstaden og Sjælland består af en formand og 42 medlemmer. Medlemmerne udpeges af Beskæftigelsesministeren efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således: 10 fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 10 fra Landsorganisationen i Danmark (LO) 2 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) 2 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 2 fra Akademikernes Centralorganisation (AC) 2 fra Ledernes Hovedorganisation (LH) 10 fra kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen i forening 2 fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) 2 fra regionsrådene (1 fra Region Hovedstaden og 1 fra Region Sjælland) Beskæftigelsesministeren udpeger samtidig en suppleant for hvert medlem. Medlemmerne udpeges for perioden 1. juni 2006 til 30. maj Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for en toårig periode af beskæftigelsesrådets medlemmer. Direktøren for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland varetager sekretariatsbistanden for det regionale beskæftigelsesråd. Rådets opgaver Det regionale beskæftigelsesråd afløser de regionale arbejdsmarkedsråd, som ophører med udgangen af I 2006 skal de regionale arbejdsmarkedsråd udelukkende varetage opgaver for 2006, mens planer for 2007 og fremover varetages af det regionale beskæftigelsesråd. Det regionale beskæftigelsesråds opgaver adskiller sig fra de regionale arbejdsmarkedsråds opgaver. De regionale arbejdsmarkedsråds opgaver har været at træffe bestemmelse om anvendelse af bevillingen til beskæftigelsesindsatsen, ligesom de har varetaget dimensionering og prioritering af de arbejdsmarkedspolitiske redskaber m.v. Der har altså været fokus på arbejdsformidlingens indsats over for ledige dagpengemodtagere. Det regionale beskæftigelsesråd får i stedet en central rolle i fastsættelse af mål og 25

26 overvågning af såvel den statslige som den kommunale beskæftigelsesindsats og skal herigennem medvirke til at sikre resultater og effekter af hele beskæftigelsesindsatsen. Det regionale beskæftigelsesråd skal løse tværgående opgaver på beskæftigelsesområdet. Rådet skal fastlægge mål for beskæftigelsesindsatsen i beskæftigelsesregionen, hvilket indgår i en årlig kontrakt med Beskæftigelsesministeren. Det regionale beskæftigelsesråd skal sikre, at der sker en løbende overvågning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i beskæftigelsesregionen. Rådet kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Det er en central opgave for det regionale beskæftigelsesråd at medvirke til at sikre resultater og effekter. Rådet skal derfor overvåge indsatsen i de lokale jobcentre i kommunerne. Rådet kan indstille til direktøren om at indgå en aftale med et lokalt jobcenter, hvis resultater udebliver på lokalt plan. Rådet kan desuden indstille, at et jobcenter, der ikke overholder lovgivningens krav til beskæftigelsesindsatsen eller har utilfredsstillende resultater, får pålæg om at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Det regionale beskæftigelsesråd skal medvirke til løsning af tværgående beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Dette kan ske ved at indstille til direktøren for beskæftigelsesregionen om at gennemføre statslige rammeudbud over for målgrupper, som har særlige problemer, og som er spredt på tværs af jobcentre. Rådet kan desuden prioritere anvendelse af en statslig flaskehalsbevilling, der kan benyttes på områder med mangel på arbejdskraft. Endelig skal rådet medvirke til at løse problemer i forbindelse med større afskedigelser eller virksomhedslukninger gennem prioritering af en særlig statslig pulje hertil. Kønsmæssig ligestilling Som følge af lov om ligestilling mellem mænd og kvinder skal beskæftigelsesrådet have en ligelig kønsmæssig sammensætning. Derfor gør Arbejdsmarkedsstyrelsen opmærksom på, at myndigheder, der skal indstille et medlem, skal indstille både en kvinde og en mand. Ministeren afgør, hvem der skal beskikkes som medlem, og ministeren skal tilstræbe en ligelig kønsmæssig sammensætning. Forberedelsesudvalgets indstilling af repræsentant og suppleant til det regionale beskæftigelsesråd sker som flertalsvalg. Der indstilles både mand og kvinde som medlem og som suppleant. ANBEFALING Formanden anbefaler, at forberedelsesudvalget indstiller en mand og en kvinde til Beskæftigelsesministeren som forberedelsesudvalgets /regionsrådets repræsentant i det regionale beskæftigelsesråd, og at forberedelsesudvalget indstiller en mand og en kvinde som suppleant for forberedelsesudvalgets/regionsrådets repræsentant i det regionale beskæftigelsesråd til Beskæftigelsesministeren. 26

27 BILAG 1. Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 5. december

28 Sag nr. 11 Indstilling af medlemmer til midlertidige bestyrelser på amtslige institutioner (J.nr ) - (11midlbestfu/cs) SAGSFREMSTILLING I henhold til den lovgivning, som udmønter kommunalreformen, skal gymnasier, hfkurser VUC er og SoSu-, Sygepleje- og radiografskoler og Centre for Undervisningsmidler nedsætte midlertidige bestyrelser pr. 1. januar 2006 med henblik på at forberede institutionens overgang til selveje. Lederen af den enkelte institution udpeger under ansvar over for undervisningsministeren den midlertidige bestyrelse på 4 medlemmer på baggrund af indstillinger fra forberedelsesudvalget, fra kommunerne i det pågældende amt og fra institutionens ansatte. Lederen udpeger på tilsvarende vis en formand, der har erfaring med stiftelse og ledelse af uddannelsesinstitutioner i statsligt regi eller tilsvarende relevant erhvervsmæssig og økonomisk indsigt i institutionelle forhold. Der er en række forhold, som gør sig gældende for forberedelsesudvalgets indstilling af medlem til de midlertidige bestyrelser: En person kan godt være medlem af flere midlertidige bestyrelser på en gang. Der skal indstilles både en kvinde og en mand til den enkelte midlertidige bestyrelse. Institutionens leder kan frit vælge mellem de indstillede personer, men skal tilstræbe ligelig kønsfordeling i den samlede bestyrelse. Medlemmer af amtsrådet kan ikke udpeges som medlemmer af en midlertidig bestyrelse, der har hjemsted i det pågældende amt. Der er intet til hinder for, at et amtsrådsmedlem kan indstilles til en midlertidig bestyrelse for en institution, der ligger i et andet amt, men inden for den samme region. Der kan indstilles såvel medlemmer af forberedelsesudvalget som personer, der ikke er medlemmer af forberedelsesudvalget. Det bemærkes, at et medlem af en midlertidig bestyrelse for institutioner på Bornholm skal indstilles af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune og altså ikke af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Undervisningsministeriet har udsendt vedlagte bkg. nr af 12. december 2005 om midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje, og ministeriet har i brev af 7. december 2005, vedlagt som bilag, orienteret om forhold, som gør sig gældende ved behandlingen af sagen. Der er endvidere vedlagt en fortegnelse over 47 institutioner i Region Hovedstaden, som skal have nedsat midlertidige bestyrelser i Det skal til denne oversigt bemærkes, at Sygeplejeskolen i Frederiksborg Amt er henlagt til CVU København & Nordsjælland, og Undervisningsministeriet har godkendt, at 28

29 Amtscentret for Undervisningsmidler i Frederiksborg Amt forankres i CVU København & Nordsjælland, og der skal derfor ikke nedsættes midlertidige bestyrelser ved disse institutioner. Der skal nedsættes en midlertidig bestyrelse ved Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt. Undervisningsministeriet har godkendt, at Center for Undervisningsmidler i Københavns Amt forankres i CVU Storkøbenhavn, og der skal derfor ikke nedsættes en midlertidig bestyrelse ved denne institution. Under H:S henhører to sygeplejeskoler H:S Sygeplejerskeuddannelsen og Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole for H:S. H:S Sygeplejerskeuddannelsen er henlagt til CVU Øresund pr. 1. januar 2004 i henhold til driftsoverenskomst, og der skal derfor ikke nedsættes en midlertidig bestyrelse for denne institution. Det samme gælder for Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole, som drives af Diakonnissestiftelsen efter driftsoverenskomst med H:S, idet der er truffet beslutning om, at skolen i overgangsåret 2006 ledes af Diakonissestiftelsens overordnede bestyrelse, med henblik på forberedelse af senere tilknytning af skolen til et CVU. Indstillingen af personerne til de 47 bestyrelser skal som udgangspunkt foretages som flertalsvalg, men der er blandt forberedelsesudvalgets medlemmer enighed om at pulje disse indstillinger, hvorfor fordelingen sker efter forholdstal. Det indebærer, at der tilkommer valggruppen CVBØ 25 poster og valggruppen AFO 22 poster. Der er fra enkelte institutioner modtaget henvendelse med forslag om indstillinger. Disse er vedlagt. Ligeledes vedlægges en oversigt over, hvordan de amtslige udpegninger p.t. ser ud. Da der skal indstilles både en mand og en kvinde til hver af de 47 poster, skal der i alt indstilles 94 personer. ANBEFALING Formanden anbefaler, at der sker indstilling til de i bilaget anførte 47 poster med både en mand og en kvinde efter den oven for anførte fordeling mellem partierne, at den udarbejdede oversigt over hvilke personer, der indstilles til de konkrete institutioner tilhæftes protokollen samt at Formanden bemyndiges til at modtage navnene på de indstillede efter en drøftelse mellem partierne vedr. fordeling af institutionerne. BILAG 1. Bkg. nr af 12. december 2005 om midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje. 29

Beslutninger fra mødet i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl Amtsrådssalen

Beslutninger fra mødet i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Torsdag den 12. januar 2006 kl Amtsrådssalen Beslutninger fra mødet i Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Torsdag den 12. januar 2006 kl. 16.00 Amtsrådssalen Deltagere: Jørgen Christensen (V) Vibeke Storm Rasmussen (A), formand Mads Lebech

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1369 af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN I medfør af 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle Center for Rehabilitering

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

2. Forslag til Forberedelsesudvalgets budget for Antagelse af revision Nedsættelse af kontaktudvalg...4

2. Forslag til Forberedelsesudvalgets budget for Antagelse af revision Nedsættelse af kontaktudvalg...4 Dagsorden for Forberedelsesudvalgets møde 5. januar 2006 kl. 15.00 på Regionshovedsædet, Damhaven 12, Vejle Indholdsfortegnelse: Åbne sager til behandling 1. Forretningorden for Forberedelsesudvalget...1

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Forberedelsesudvalget. DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG Tirsdag den 24. januar 2006 Kl Sted: Amtsgården i Hillerød, lokale H3

Forberedelsesudvalget. DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG Tirsdag den 24. januar 2006 Kl Sted: Amtsgården i Hillerød, lokale H3 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG Tirsdag den 24. januar 2006 Kl. 17.30 Sted: Amtsgården i Hillerød, lokale H3 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere