ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BALTOPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BALTOPPEN"

Transkript

1 BALLERUP LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening - kreds 21 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BALTOPPEN Baltorpvej 20, 2750 Ballerup Torsdag den 13. marts 2008, kl Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag 5. Regnskab 6. Fastsættelse af honorarer og ydelser 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg a. formand b. næstformand c. 2 kongresdelegerede d. 3 suppleanter for kongresdelegerede e. kasserer f. 2 revisorer g. 2 suppleanter for revisorer h. fanebærer i. 2 suppleanter for fanebærer 9. Eventuelt Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest ti dage før generalforsamlingen. Der vil være kaffe/te og frugt/kagebord fra kl. 15, og hvis man tilmelder sig, vil der efter generalforsamlingen være bespisning og mulighed for hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning senest torsdag den 6. marts 2008 På kredsstyrelsens vegne John Jensen

2 Velkommen til generalforsamlingen! Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er der hvor: de vigtigste debatter og beslutninger i kredsen tages alle kan komme til orde og er medbestemmende medlemmerne mødes en gang om året, evaluerer, gør status, ser fremad og lægger planer kontingentet bliver besluttet, budgetterne lagt og regnskaberne godkendt (forhåbentlig) Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er også: samvær på tværs af skolerne kaffekage-bord, middag og anden festivitas udsøgte traditioner i år har vi 50 års fødselsdag de nye medlemmers bedste chance for at opleve den samlede Kreds 21 En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsamling! I kan finde yderligere information på Dette temanummer af Kredsbladet indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs det og tag det med til generalforsamlingen! Bladet indeholder en del henvisninger til bilag, som det ville blive alt for omfangsrigt at trykke - og læse. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i de bilag, der har interesse. Dette blad kan også findes på sammen med bilagene, som vi ikke trykker til alle. Vi glæder os til at se jer mød nu op! Tilmelding til middagen senest torsdag d. 15. marts til TR eller som mail til Venlig hilsen Kredsstyrelsen Udgivet af: Ballerup Lærerforening, Bydammen 9, 2750 Ballerup Redaktion: Niels Kjeldsen, Slotsparken 50, 2880 Bagsværd Tryk: Furesøens Prepress Aps, Farum Redaktionen er afsluttet den

3 Indhold Velkommen til generalforsamlingen!... 2 Indhold... 3 Faglige forhold... 4 OK Specialskolernes overgang fra amtet til Ballerup Kommune... 5 Afslutning på konflikt med BK overgangsordninger... 5 Indgåelse af skoleakkordaftaler... 5 Arbejdstid 2008/ Lønaftale for skolepsykologerne... 6 Udmøntningsgarantien... 6 Uenigheder om konkrete arbejdstids- og lønsager... 6 Uenighed om veksling af løntillæg til løntrin... 6 Uenighed om overenskomstens ene ekstra løntrin... 7 Læsevejlederuddannelsen... 7 Administrationen af lønnen et evigt problem?... 7 Lønsumsstyring... 8 Kontraktstyring... 8 Pædagogiske forhold... 8 Ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune... 8 Skolestruktur 10. kl. placering af specialklasser... 9 IT handleplan... 9 Et godt børneliv - inklusion og billiggørelse... 9 Elevplaner Ordblindeinstituttet Kasperskolen Skoleledelse ændret ledelsesstruktur Arbejdsmiljø Rummelighedsundersøgelse Sygefravær og Forebyggelsesfonden Stress Moderniseringer Indeklima på Skovmarkskolen Samarbejdssager på skolerne Organisatoriske forhold MED-aftalen Revision af personalepolitikkerne i Ballerup Kommune Aftenbemandingen på skolerne afskaffes HS-valg TR-/GF-styrelse Hjemmesiden Støttefond Diverse arrangementer Regnskaber Revision Anvendt regnskabspraksis Kassererens årsberetning Forslag til honorarer og ydelser Budget Forslag til kontingent for Budgetgrundlag Forslag til forretningsorden Vedtægter

4 Faglige forhold OK 08 Der har ikke i mange år været så stor opmærksomhed og politisk interesse om de offentligt ansattes forhold som nu, ikke mindst om lønnen. Det hænger bl.a. sammen med velfærdsdebatten, med manglen på arbejdskraft og med de offentligt ansattes oplevelse af kritik, kontrol og lønefterslæb. Flere fagforeninger har markeret sig tidligt og tydeligt i forløbet. Det samme gælder desværre også visse folketingspolitikere, ikke mindst op til valget. Det er styrelsens vurdering, at også vi må på banen hovedforening, kreds og medlemmer. I løbet af sommeren var der medlemsdebat, og efterfølgende kunne vi sende kredsens krav videre til DLF. Vores krav lå i denne omgang tæt på flertallet af hovedstyrelsens forslag, dog var vi uenige i forslagene om efteruddannelse og om et tillæg til faglige fyrtårne. Det viste sig på kongressen i efteråret, at der var enighed om de tre hovedområder: ny arbejdstidsaftale, mere i løn og yderligere skridt væk fra Ny Løn. Siden jul har kredsen sat OK 08 fast på styrelsens dagsorden, deltaget i møder med DLF og andre kredse, nedsat arbejdsgrupper, udsendt en Faglig Bulletin 1, holdt møder i skolernes faglige klubber og orienteret på hjemmesiden, kort sagt arbejdet med organisering, information og mobilisering. Vi forventer, at emnet bliver et hovedtema på generalforsamlingen. Hvordan situationen er den 13. marts, aner vi ikke i skrivende stund, overenskomstforhandlinger er uforudsigelige. 1 Faglig Bulletin januar Bilag, se Skal vi igen se DLF s formand i en demonstration? 4

5 Specialskolernes overgang fra amtet til Ballerup Kommune Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen overgik pr fra Københavns Amt til Ballerup Kommune. I perioden er allerede ansatte lærere på Maglemosen omfattet af den aftalte overgangsordning. Det indebærer, at lønaftaler og arbejdstidsbestemmelser fortsætter uændret. Nye lærere skal derimod fra ansættelsestidspunktet aflønnes efter de vilkår, der gælder i Ballerup Kommune. Den lønaftale 2 der er indgået på Maglemosen gælder generelt fra , men for de nyansatte lærere, der ansættes i perioden , gælder aftalen fra ansættelsestidspunktet. Forhandlinger vedr. både arbejdstid og løn har som udgangspunkt, at der skal være sammenlignelighed med de øvrige lærere i BK, dog under hensyntagen til de særlige arbejdsvilkår, der er på Maglemosen. Medlemmerne på Kasperskolen og Ordblindeinstituttet havde mulighed for at gå over på Ballerupløn Dette valgte alle. Der er hermed sammenfald i den lokalt aftalte løn på alle vigtige områder, mens der fortsat er forskelle i den centrale overenskomst på lærere på normalskoler, børnespecialskoler og voksenspecialskoler. Der har samtidig været enighed om, at man på disse skoler ikke ville gennemgå et større skift til en ny arbejdstidsaftale pr , før man havde kendskab til den nye overenskomst. Afslutning på konflikt med BK overgangsordninger D underskrev Ballerup Kommune og BLF den aftale, som afsluttede konflikten om arbejdstid. Dette var et tema på sidste års ekstraordinære og ordinære generalforsamling. Det var dog ikke således, at situationen hermed normaliseredes med det samme. Aftalen skulle gælde for året 2007/08, mens resten af året 06/07 skulle fortsætte efter den centrale aftale. Vi indgik akkordaftaler på en række områder, f.eks. for teamsamarbejde, dog således, at der først skulle laves en opgørelse over forbruget af timer frem til det tidspunkt, hvor akkordaftalerne skulle træde i kraft. Dette viste sig desværre at være ganske problematisk. På flere skoler måtte man ty til håndberegning af den forbrugte tid, specielt for teamtid, og det viste sig, at opgørelserne flere steder havde fejl. Dette var nok til at forudse, når man betænker den foregående periodes kaotiske forhold med en strøm af tillæg til mødeplanerne. BLF måtte presse på overfor Ballerup Kommune for at sikre, at afregning fandt sted. Ballerup Kommune lovede, at endelig afregning skulle ske med oktoberlønnen. For nogle skolers vedkommende blev det dog først senere. Indgåelse af skoleakkordaftaler Ved genforhandlingen af Ballerupaftalen ved konfliktens afslutning var det afgørende for Ballerup Kommune, at skoleakkorderne skulle aftales mellem skolelederen og skolens TR. Det blev genstand for flere drøftelser i styrelsen, fordi det var i strid med den gældende og mangeårige praksis i Ballerup, hvor BLF s formandskab forhandlede skoleakkorderne med de respektive skoleledere. Da de fleste styrelsesmedlemmer havde en mangeårig erfaring som TR er på skolerne, mente man, at man nok kunne klare opgaven, og at tidspunktet var rigtigt for at indgå dette kompromis. Dette tema drøftedes på sidste års generalforsamling. 2 Lønaftale for UU Maglemosen. Bilag, se 5

6 Det viste sig, at man på de allerfleste skoler gik tilbage til akkorderne for skoleaftalerne i 05/06. De få nye akkorder blev indgået uden de store problemer. Dog var der eksempler på skoleledere, der valgte at indgå nogle skoleakkordaftaler med sig selv uden medvirken af skolens TR, der end ikke var informeret. Arbejdstid 2008/2009 Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for 2008/2009 er i fuld gang. Det er aftalt med Ballerup Kommune at den nuværende kommunale arbejdstidsaftale forlænges, så den også gælder næste skoleår. Hvad der derefter skal ske med arbejdstidsaftalen, afhænger af OK 08. Der er på nuværende tidspunkt forhandlinger om kommuneakkorderne på enkeltområder. Det drejer sig primært om vilkårene for afholdelse af prøver og censur, vilkårene for nyansatte lærere, vilkårene for studier til eksempelvis læsevejleder, en ny akkord for naturfagsvejleder samt enkelte andre områder Især akkorden for afholdelse af prøver i udtræksfagene historie, kristendomskundskab, samfundsfag og tysk har givet anledning til debat. Aftalen i disse fag har kun eksisteret i et skoleår og er derfor endnu ikke afprøvet i praksis. Det har dog været kritiseret, at lærerne først i begyndelsen af maj får besked om hvilke fag, der er udtrukket og først på det tidspunkt får afsat tid til at udføre opgaven med forberedelse af prøverne. De fleste øvrige kommuneakkorder fortsætter uændret ift. skoleåret 2007/2008. Lønaftale for skolepsykologerne Den indgik vi en aftale om forhøjelse af det fælles tillæg for alle vores skolepsykologer. Tillægget er nu på lige over kr. om måneden 3. Det er positivt, at der fortsat er en kollektiv fordeling af lønpuljen. Udmøntningsgarantien I det sidste år af OK 05 indgik en lønpulje på 1,25% til lokal forhandling. Lærere og børnehaveklasseledere fik som led i denne pulje et centralt aftalt, fælles engangstillæg, som skulle modregnes i puljen. I Ballerup viste det sig sidst på året, at der var et mindre restbeløb. Der er udmøntningsgaranti, dvs. at pengene enten skal udmøntes som løn eller overgå til det centrale niveau. Det endte med, at der blev indgået en tillægsaftale til den lokale lønaftaleaftale, hvor Balleruptillægget blev forhøjet med 285,- kr. årligt gældende fra Hvis restbeløbet helt eller delvis bliver anvendt til centrale formål ifm. OK08 genforhandles aftalen 4. Uenigheder om konkrete arbejdstids- og lønsager Sidste år på denne tid var der et ekstraordinært stort antal uenigheder mellem Ballerup Kommune og BLF om forståelsen af og fortolkningen af vores overenskomst og lokale aftaler. Siden er antallet faldet markant. Den lokale løntrinssag er dog så central for os, at vi ikke kan betragte situationen som normaliseret. Uenighed om veksling af løntillæg til løntrin Den lokale lønaftale er baseret på princippet om at veksle løntillæg til løntrin. Dette er en god ordning for tjenestemændene, som får den bedst mulige pension på denne måde. Det er også en god ordning for Ballerup Kommune, som gennem otte år er sluppet for at betale pensionsbidrag af den øverste del af tjenestemændenes løn. 3 Lønaftale for skolepsykologerne. Bilag, se 4 Lønaftale om udmøntningsgarantien. Bilag, se 6

7 Da vi indgik aftalen, kunne man på denne måde normalt nå op på maksimalt trin 45, og det blev skrevet ind i aftalen som det maksimale løntrin. Ved sidste overenskomst hævedes lærernes løn i hele landet med to løntrin. Uenigheden mellem Ballerup Kommune og os handler om, hvorvidt disse to ekstra løntrin skal slå igennem i den lokale lønaftales maksimale løntrin. Vi mener, det fremgår af såvel aftalens hele grundlag og konstruktion som af en forhandling, vi havde om spørgsmålet i foråret Ballerup Kommune mener det modsatte. Det er ikke en sag, der skal afklares af jurister eller ankeinstanser; det er for os et spørgsmål om Ballerup Kommunes troværdighed. Uenigheden er helt central i vores forhold til Ballerup Kommune; den blokerer reelt for et tillidsfuldt samarbejde om løn, arbejdstid og andre emner. Sagen er drøftet mange gange med forvaltningen og senest med borgmesteren i december På dette møde fremlagde vi disse aspekter i problemstillingen. I skrivende stund afventer vi en tilbagemelding fra borgmesteren. Uenighed om overenskomstens ene ekstra løntrin Denne uenighed handler om, hvorvidt lærerne i Ballerup skulle stige et helt løntrin eller kun en del af et løntrin. Sagen er bragt opad i systemet til LC og KL. De er også uenige, og sagen ligger nu på dette niveau. Der er udvekslet sagsakter mellem juristerne, og der er berammet en afgørelse ved en faglig voldgift d.18. juni Sagen er også beskrevet i sidste års beretning. Læsevejlederuddannelsen Som et led i Ballerup Kommunes politik for læsning er flere kolleger under uddannelsen til læsevejleder. Det viste sig i løbet af foråret og sommeren, at omfanget af uddannelsen var større end først beskrevet. Der er tale om et egentligt studium baseret på en del hjemmearbejde, og det er utilstrækkeligt alene at tildele tid til tilstedeværelsen på kursusstedet. Dette har man løst efterfølgende på flere skoler, men der har også været konkrete problemer med en slags bordet fanger -tænkning. Også selvom de pågældende kolleger allerede inden skoleårets start har påpeget problemet. Det har medført en urimelig situation for disse kolleger. Vi har rejst sagen over for Ballerup Kommune. Den er pt ikke løst. Det er vores politik, at der ved uddannelse af studiekarakter skal benyttes de såkaldte ECTSpoints, der angiver omfanget af uddannelsen målt i årsværk eller alternativt være indgået en lokal aftale mellem kreds og kommune eller mellem TR og skoleleder om vilkårene. Administrationen af lønnen et evigt problem? Situationen er bedre, men ikke tilfredsstillende. Der er fortsat problemer med registrering og udbetaling af løn, især ved overarbejde. Det er en stadig kilde til forundring, at man fra arbejdsgiverside ikke bruger de få ekstra resurser, der skal til, for at vi får den rigtige løn til tiden. Mange konkrete sager er ens fra sag til sag og fra år til år. Det har alligevel ikke affødt en plan eller politik for en bedre administration. Der arbejdes fortsat defensivt og bagudrettet med at rette konkrete fejl. I stedet ville rettidig omhu kunne løse problemerne i tide, til alles tilfredshed og med en langt mindre arbejdsindsats. At medarbejderne har svært ved at forstå deres egen lønseddel og samtidig ikke har tillid til korrektheden har stor psykologisk betydning i et ansættelsesforhold. Det kan også undre, at man fra arbejdsgiverside så markant går ind for et endnu mere individualiseret og kompliceret lønsystem, når man tilsyneladende ikke kan håndtere det nuværende system. Et typisk eksempel er årsopgørelserne, som hvert år med næsten rituel karakter og helt unødvendigt giver anledning til de samme problemer, 7

8 Samarbejdet med Ballerup Kommune om disse forhold er omstændeligt; blandt andet bruges der i flere tilfælde flere resurser på gentagelser og bortforklaringer end på løsninger. Som eksempler herpå kunne nævnes gårdvagtstillægget på Østerhøjskolen, øvelsesskolelærernes tillæg, TR ernes lønforhold m.fl. Lønsumsstyring Ballerup Kommune har uden at høre medarbejderne - besluttet, at der indføres lønsumsstyring på skolerne pr Lønsumsstyring betyder, at man går væk fra at melde et antal stillinger (en normering) ud til de enkelte skoler og går over til at udmelde et kronebeløb. Dette beløb kan bruges til løn. Et af de mange springende punkter er, om det også kan bruges til andet, således at man veksler lærertimer til fx opvarmning, kontormøbler eller andet. Der er nedsat flere arbejdsgrupper. BLF er repræsenteret i den arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til den vejledning, der skal gælde for området. Indtil nu har arbejdet koncentreret sig om tekniske forhold på afgrænsede områder, dog har man været inde på den principielt vigtige diskussion om, hvorvidt vikarudgifterne til langtidssyge og lærere på barselsorlov skal dækkes af den enkelte skole eller som nu - en fælles pulje. Vi går ind for en fælles pulje/konto. Vi ønsker at undgå, at man opleves som en økonomisk belastning for sin skole, hvis man er langtidssyg eller på barsel. Det kunne få særdeles uheldige konsekvenser, hvis en fremrykket afsked af en langtidssyg kollega eller en manglende genansættelse af en gravid kollega kunne frigøre penge til helt andre formål. Arbejdet med en række andre, vigtige områder inden for fænomenet lønsumsstyring er ikke påbegyndt, og der er rejst berettiget tvivl om, hvorvidt man bliver klar til Der er dog desværre intet, der tyder på, at projektet ikke realiseres. Kontraktstyring Ballerup Kommune er desuden inde i generelle overvejelser om at tage skridtet videre end lønsumsstyring, nemlig kontraktstyring. Heri indgår egentlige, underskrevne kontrakter på tre niveauer, nemlig mellem politikerne og den enkelte direktør, mellem den enkelte direktør og den enkelte afdelingsleder (fx mellem direktør for Børn & Unge Dorrit Christensen og skolechef Bente Schoubye) og endelig mellem afdelingslederen og den enkelte institutionsleder (i vores tilfælde skoleinspektørerne). Af kontrakten skal der på den ene side fremgå en række mål for drift og indsatsområder og på den anden side vilkårene, fx budgettet. Det ligner på visse områder kontrakter mellem selvstændige, private firmaer. Den største forskel er nok, at i den kommunale model får den ene part et tilbud, man ikke kan sige nej til, uden at ens fremtid i Ballerup Kommune var til overvejelse, som det blev formuleret. Medarbejderne blev heller ikke hørt, inden man tog beslutningen om at begynde dette projekt. Vi er repræsenteret i et udvalg, der arbejder med implementeringen. Hen over vinteren har man fra direktionens side sat dette arbejde på stop, og vi ved ikke, om/hvornår man vil gå videre. Pædagogiske forhold Ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune BLF har gennem flere år efterlyst en opdateret styrelsesvedtægt, således at både Folkeskoleloven og den informative del, som fremgår af bilagene, overholdes. 8

9 Forslaget fra Ballerup Kommune og den senere vedtagelse levede desværre langt fra op til forventningerne. BLF har to hovedanker mod den nye styrelsesvedtægt. Den væsentligste anke ved den nye styrelsesvedtægt er, at den reducerer medarbejdernes demokratiske indflydelse. Den nye praksis i Ballerup Kommune er, at der årligt kun afholdes 1-2 møder i pædagogisk råd med deltagelse af både lærere og pædagoger i modsætning til tidligere, hvor der var flere møder. Til gengæld er der mulighed for at holde særskilte lærermøder, men da lærermøder ikke har en formel status f.eks. som høringsberettiget part, er lærernes formelle indflydelse reduceret. På tilsvarende vis er pædagogerne ikke repræsenteret i de nye BFO råd, som udelukkende består af BFO leder og 1-2 forældre. Forslaget sendte et klart signal om at reducere medarbejdernes indflydelse. Dertil kommer, at man ikke lyttede til de mange reaktioner herpå, men fastholdt linien i den endelige vedtagelse. Den anden anke er, at bilagssamlingen mildt sagt er mangelfuld. Bilagssamlingen skal mere konkret opstille mål og rammer for undervisningen. Den er ikke et anvendeligt redskab for skolerne. Dette får konsekvenser for undervisningens kvalitet. BLF vil på denne baggrund analysere, om bilaget er i uoverensstemmelse med lovgivningen. BLF udtalte sig i høringsprocessen 5. Skolestruktur 10. kl. placering af specialklasser BLF udtalte, at foreningen ikke kunne støtte forslaget om placering af alle kommunens 10. klasser på Grantofteskolen fra skoleåret 2008/2009. Begrundelsen for dette var, at forslaget ikke gav tilstrækkelig gode pædagogiske muligheder for de kommende 10. klasser ved den foreslåede løsning, og at forslaget om at flytte specialklasser fra Grantofteskolen ikke var gennemtænkt. Det er derfor tilfredsstillende, at skole- og uddannelsesudvalget har besluttet at udsætte en eventuel beslutning om ændring af 10. kl. strukturen. Det vil også give mulighed for, at specialklassernes situation kan vurderes. BLF udtalte sig i høringsprocessen 6. IT handleplan BLF udtalte, at der var en række positive elementer i forslaget til IT plan, især den økonomiske tilførsel af resurser til området. Vi gjorde også opmærksom på, at der var nogle problemstillinger, det var nødvendigt at forholde sig til. Det drejede sig om eventuelle arbejdsmiljøproblemer, enkelte aftalemæssige forhold vedr. arbejdstid, spillereglerne ved indførelsen af skoleintra samt enkelte andre forhold. Endvidere nævnte vi, at det er nødvendigt, at læreren får netadgang betalt af kommunen. IT planen blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet ultimo januar. BLF udtalte sig i høringsprocessen 7. Et godt børneliv - inklusion og billiggørelse Kommunens rummelighedsprojekt Et godt børneliv et fælles ansvar har nu kørt i godt 3 år. Indsatserne i projektet omfatter principielt hele aldersgruppen 0 18 årige og dermed alle de kommunale institutioner, som relaterer til aldersgruppen. Det drejer sig om dagtilbud til alle 0 6 årige, skole og BFO, samt fritidsklubber, byggelegepladser o.l. Endvidere indgår PPR også i projektet. 5 BLF om styrelsesvedtægten. Bilag, se 6 BLF om ny skolestruktur. Bilag, se 7 BLF om IT-strategi. Bilag, se 9

10 De væsentligste projekter har været Pædagoger ind i skolen, omlægning af den specialpædagogiske indsat herunder omstrukturering af PPR samt uddannelse af en række resursepersoner på skolerne. Dertil kommer konkrete, lokale projekter. På nuværende tidspunkt er der på skoleområdet kun ganske få projekter udover det fælles projekt Pædagoger ind i skolen. BLF s overordnede vurdering af projektet er fortsat, at kommunen har to nøje forbundne formål med projektet: øget inklusion og et nærhedsprincip ift. elevens normalmiljø og et kommunalt ønske om at nedbringe kommunens samlede udgifter til specialundervisning. I initiativerne fra ministeriet og KL i var det derimod en forudsætning for en besparelse på specialundervisningen, at resurserne delvist blev overført til normalundervisningen. Vores fokus er naturligvis på skoleområdet og konsekvenserne af den øgede inklusion for lærere, elever og undervisningen. Erfaringerne på skolerne med den øgede rummelighed viser på den ene side, at lærerne er enige i, at skolen skal være rummelig, men samtidig at det stiller ændrede krav til rammerne for dette arbejde. BLF og DLF har i flere sammenhænge påpeget faren for, at øget inklusion på sigt kan føre til en mindskning af de samlede resurser, fordi normalundervisningen ikke styrkes. Billiggørelsen af specialundervisningen er for 2006 sket gennem at mindske antallet af de tunge anbringelser. I stedet undervises disse elever i kommunale skoler, og samtidigt anvendes de kommunale fritidstilbud. I Ballerup Kommune er tilførslen af resurser i normalundervisningen sket gennem projektet Pædagoger ind i skolen. Dette kan naturligvis ikke stå alene, svære problemer i skolestarten bliver ikke nødvendigvis afhjulpet med 7 8 lektioners pædagogdeltagelse i klasse. Mange inkluderede elever har behov for støtte og hjælp i hele skoleforløbet. De millioner, som Ballerup Kommune har sparet ved færre tunge anbringelser kunne passende anvendes til en udvidelse af de efterhånden alt for få lærerresurser på klassetrin. Der blev i marts/april måned 2007 udsendt en midtvejsevaluering af Pædagoger ind i skolen, som peger på en række problemer og giver en række anbefalinger. De væsentligste problemer er den store forskellighed i skolernes lærer-pædagogsamarbejder, herunder at der er i nogle klasser enten ikke er uddannede pædagoger eller slet ingen overhovedet. Desuden anbefales det i midtvejsrapporten at udvikle lærer-pædagogsamarbejdet. gennem fælles uddannelse og vidensdeling, gerne på tværs af skolerne, De meldinger BLF har fået fra skolerne er, at rummeligheden i meget høj grad bliver den enkelte lærer eller lærerteamets problem. Selv helt oplagte og tydelige eksempler på nødvendigheden af at gøre noget akut ift. enkeltelevers problemer drukner i lange processer med urimelige dokumentationskrav, samt krav om at læreren skal foretage en række forskellige tiltag, før der eventuelt afsættes resurser til løsningen. Endog meget erfarne lærere, som hurtigt kan gennemskue problemet, og hvad der eventuelt skal gøres, er omfattet af denne procesgørelse. Der er simpelthen for lang vej, fra den enkelte lærer gør opmærksom på et problem med en elev, og til der holdes en koordineringskonference, der for alvor kan tage fat på problemet. På den måde opfylder selve processen en del af kommunens mål med at nedbringe udgiften pr. elev til specialundervisning. Henvendelser fra en række lærere til kredsen har tydeligt vist, at denne proces desværre kan have alvorlige konsekvenser både for den enkelte elev, den samlede klasse og læreren, herunder for lærerens psykiske arbejdsmiljø. 10

11 Det er helt urimeligt, at enkeltlærere skal gå ned med flaget pga. stress fordi der ikke i tide bliver etableret de nødvendige pædagogiske foranstaltninger for en eller flere elever, det er vanskeligt at rumme. BLF har iværksat en spørgeskemaundersøgelse af problemet blandt alle klasselærerne i normalklasserne. BLF deltager i følgegruppen for Et godt børneliv et fælles ansvar. Følgegruppens medlemmer kommer fra skolevæsenets og skolernes ledelse, kommunalbestyrelsen, konsulentgruppen, de faglige organisationer og sundhedssektoren. Dertil kommer enkelte lærere og pædagoger. Ideen med en følgegruppe er som udgangspunkt god. Denne gruppe er imidlertid karakteriseret ved, at hovedparten ikke selv deltager i udførelsen af den konkrete inklusion af børn i normalmiljøet. Der er stor afstand mellem følgegruppens oplevelse af alle de gode historier og lærernes meldinger om et voldsomt belastet psykisk arbejdsmiljø. Dansen går så at sige på hver sin sal. Elevplaner Sidste års generalforsamling vedtog en beslutning om elevplaner, der fastlagde sammenhængen mellem opgavens omfang og den tid kommunen/den enkelte skole afsatte til opgavens udførelse 8. Beslutningen blev vedtaget efter en debat, hvor hovedsynspunkterne var 1. at lærerne løser den opgave, der er afsat tid til 2. at det ikke var lykkedes DLF på landsplan at sætte dagsordenen for elevplaner 3. at vi som lærere oplevede en øget skriftlighed uden at få tid til at løse opgaven 4. at værdien af generelle elevplaner for alle elever var tvivlsom 5. at elevplanerne, også i de små klasser, kunne blive skjulte karakterer 6. at lærerne oplevede en øget detailstyring fra politikerne 7. at lærere, elever og forældre i samarbejde skulle udfylde elevplanerne, så eleverne kunne bruge elevplanerne. Siden har vi drøftet elevplaner med Ballerup Kommune. Vi er enige om det meste: arbejdet med elevplaner skal ses i sammenhæng med elevsamtalerne og skole/hjemsamtalerne. elevplanerne er et dialogredskab og udfyldes i samarbejde mellem lærer, elev og forældre. der udfyldes 1 elevplan om året, og der er ikke krav om, at alle fag skal indgå. BK brugte i drøftelserne udtrykket keep it simple. elevsamtalerne er undervisningstid, og vi er enige om, at arbejdet med elevplaner desuden kan indgå i den tid, der er afsat til teamsamarbejdet i 40 timers-puljen. Alt dette er i god overensstemmelse med generalforsamlingsvedtagelsen. Vi er ikke enige om, hvorvidt arbejdet med elevplaner også ligger i den såkaldte 25 timers-pulje. Det mener Ballerup Kommune det mener vi ikke. Det er styrelsens opfattelse, at det er nødvendigt, at BLF og de enkelte skoler evaluerer arbejdet med elevplanerne især med henblik på, om der er sammenhæng mellem det reelle tidsforbrug og udarbejdelse af elevplanerne. Spørgsmålet er, om der er afsat tilstrækkelig tid til bl.a. faglærere og klasselærere. Dette spørgsmål bør drøftes, når skoleårets planlægning og resurserne skal forhandles, og skoleakkorderne skal underskrives. Generelt oplever lærerne en øget skriftlighed i forbindelse med dokumentation, evaluering, elevplaner, tests og samarbejde med skolens specialundervisning og PPR, uden at der er afsat tid til opgaven. 8 GF-vedtagelse om elevplaner. Bilag, se 11

12 Ordblindeinstituttet 9 Lærerne på Ordblindeinstituttet var positive overfor skiftet fra amt til kommune, men var samtidigt lidt usikre på, hvad Ballerup Kommune havde af planer med skolen. Man havde lige i skoleåret 06/07 oplevet, at kommunen havde forsøgt at trække sine elever hjem fra skolen - ikke den bedste start på et samarbejde, der bl.a. skal bygge på gensidig tillid. Lærerne på Ordblindeinstituttet var selvfølgelig også klar over, at Ballerup Kommune selv havde BOI på Egebjergskolen, og man derfor selvfølgelig havde nogle forventninger om, at der skulle indledes et samarbejde de to skoler imellem. Dette er dog endnu ikke sket, og der foreligger ikke nogle aktuelle planer om, at det skal ske. Derfor er der opstået en fornyet tvivl blandt lærerne på Ordblindeinstituttet om, hvad fremtidsplanerne er for de to skoler og deres fremtidige eksistens berettigelse. Lærerne på Ordblindeinstituttet er bekendt med Borgmesteraftalen, der er en hensigtserklæring tiltrådt af borgmestrene i de 29 hovedstadskommuner. Ifølge erklæringen vil man ikke ændre forbrugsmønster af de eksisterende tilbud til og med skoleåret 2008/09. Det betyder selvfølgelig en kæmpe usikkerhed omkring, om kommunerne fortsat vil visitere elever til Ordblindeinstituttet, og hvordan Ballerup Kommune vil forholde sig til problematikken. Kasperskolen Kasperskolen blev, som OI og UU Maglemosen, overtaget af Ballerup Kommune fra Lærerne var positive for dette ejerskifte, men så med bekymring på Ballerup Kommunes vilje og evne til, at sikre de fornødne rammer for, at videreføre og forbedre det faglige niveau på specialskolerne. Her tænkes dels på skolens møde med skolevæsenet, samt Ballerup Kommunes evne og vilje til, at samarbejde og koordinere specialundervisningsindsatsen med andre kommuner. Formelt er dette samarbejde en realitet grundet i Borgmesteraftalen. Kommunerne i det samarbejde, Ballerup indgår i, rummer modsætningsfulde ambitioner vedr. mål og midler for løsningen af den vidtgående specialundervisning. Derfor ser Kasperskolens lærere den store prøve for specialskolerne tilspidse sig, i takt med at tidsrammen for Borgmesteraftalen udløber. Det store spørgsmål er, om kommunerne incl. Ballerup Kommune - vil benytte sig af de tidligere amtsskolers faglige undervisningsspecialer og miljøer, eller om strategien bliver, at hver kommune eksperimenterer med at løse opgaven selv. Det er Kasperskolens læreres holdning, at dette scenario vil resultere i kvalitetsforringelser, da befolkningsgrundlaget i kommunerne i hovedstadsområdet er for lille, samt at der endnu ikke er realistiske bud på en ny og bedre organiseret konstruktion for løsning af den vidtgående specialundervisningsopgave. En konstruktion hvor børnenes tarv ikke tilsidesættes via tågesnak om rummelighed til fordel for de kommunale budgetter og på bekostning af mange børns tarv. Desuden har lærerne og lederne i normalskolen ikke tilstrækkelig erfaring og uddannelse til at løse opgaven. En frygt, der huserer på Kasperskolen, er at landspolitikerne på sigt må konstatere, at kommunerne ikke kan løse den vidtgående specialundervisningsopgave og som konsekvens heraf pålægger staten opgaven. Der har i det forløbne år været kommunikationsvanskeligheder med PPR. Særligt visitation har voldt problemer, men der tegner sig en større forståelse for opgaven i PPR, efterhånden som evnen og viljen til at samarbejde med Kasperskolen er taget til. 9 Bilag omoi, se 12

13 Kasperskolens lærere ser frem til at blive inddraget i kommunens kompetencekatalog, da vi har en efterspurgt og søgt kompetence, som bruges af specialpædagogiske institutioner på hele Sjælland, i den rummelige folkeskole, i gruppeordninger og specialklasser i folkeskolen og på gymnasier og andre ungdomsuddannelser mv. Diskussionen om Kasperskolens placering blev nævnt af borgmesteren, da han bød skolen officielt velkommen til Ballerup i juni Skolens lærere ser frem til mere tidssvarende bygninger, som tilmed er bygget til undervisning af målgruppen : normaltbegavede børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og ADHD. Skoleledelse ændret ledelsesstruktur Ballerup Kommune har overvejelser om at ændre ledelsesstrukturen på skolerne. Det endelige forslag til ledelsesstruktur er endnu ikke offentliggjort, men vil komme til høring i MED strukturen inden behandlingen i Skole- og Uddannelsesudvalget i maj Arbejdsmiljø Rummelighedsundersøgelse Ballerup Lærerforening har gennemført en undersøgelse af rummeligheden i normalklasserne 10. Baggrunden er, at vi gentagne gange fra både lærere og sikkerhedsrepræsentanter er blevet gjort opmærksom på den belastning, det kan være at rumme skæve børn i normalklasserne. VI ved ikke præcist hvor udbredt problemet er. Derfor ønsker vi en dokumentation af problemets omfang. I skrivende stund er undersøgelsen ikke afsluttet, men vi vil senere fremlægge resultaterne for både forvaltning og politikere med henblik på at øge resurserne til inklusionen af de skæve børn i normalklasserne. Den øgede rummelighed kan have alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø, hvis rammerne ikke er i orden. Vi håber, at resultatet af undersøgelsen kan meddeles på året generalforsamling. Opgørelserne er anonyme, men tillidsrepræsentanterne laver en opgørelse på den enkelte skole, så disse delresultater kan indgå i den faglige drøftelse af lokale forhold. Sygefravær og Forebyggelsesfonden Regeringen har en plan om, at sygefraværet der skyldes det psykiske arbejdsmiljø skal nedsættes 10% inden Dette rettede vi i marts 2007 henvendelse til kommunen om. I den nationale handlingsplan står der: For at opnå den ønskede forbedring af det psykiske arbejdsmiljø samt den ønskede reduktion i sygefravær som følge af psykisk arbejdsmiljø, er det afgørende, at der sker en styrkelse af virksomhedernes forebyggende arbejde om psykisk arbejdsmiljø. Det er derfor også en målsætning for de kommende fem års indsats, at der i 2010 skal være sket en markant stigning i virksomhedernes forebyggende handlinger i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø. Vi ville derfor gerne vide, hvilke tiltag Ballerup Kommune havde gjort eller havde til hensigt at gøre for at leve op til disse målsætninger. Den 12. marts 2007 rettede vi endnu en henvendelse til kommunen 11. Igen var baggrunden at forbedre de forebyggende indsatser vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Baggrunden var, at Folketinget havde vedtaget en lov om oprettelse af en forebyggelsesfond på 3 mia. Formålet for BLF var at nedsætte sygefraværet med baggrund i psykisk arbejdsmiljø og at tage konkrete initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. 10 BLF s undersøgelse. Bilag, se 11 Bilag, se 13

14 Henvendelsen førte til møde med kommunen, hvor BLF fremlagede konkrete forslag til indsatser, der kunne forebygge sygdom, stress og afsked. Forslagene til indsatser var: supervision, stressmøder øget AKT, personalepolitiske tiltag (kantiner, lærerfaciliteter mm.), tid til udarbejdelse af retningslinier (hvem gør hvad, hvornår og hvordan), personalemøder om det psykiske arbejdsmiljø. Resultatet ift. forebyggelsesfonden blev, at kommunen skulle lave en udredning/afdækning af sygefraværet Dette er endnu ikke sket. Endvidere en beslutning om at ansøge forebyggelsesfonden om økonomisk støtte på lærerområdet, såfremt det viste sig at være en mulighed, der også gjaldt lærerområdet. Desværre er lærerne ikke med i bevillingerne for år 2008, men det betyder jo ikke, at Ballerup Kommune kan fralægge sig ansvaret for at gøre noget for at bedre arbejdsmiljøet. Stress I 2007 har der på landsplan og i Ballerup Kommune været fokus på stress, og det vil fortsætte i 2008, da stress stadig anses som et meget alvorligt arbejdsmiljøproblem, der giver sig udslag i et stort sygefravær af kortere eller længere varighed. I Ballerup Kommune har der været gennemført et pilotprojekt, hvor forskellige arbejdspladser i kommunen har arbejdet med arbejdsrelateret stress. Disse projekter, og resultatet heraf, blev præsenteret på trivselsmessen på Tapeten i oktober måned. Således fortalte lærerrepræsentanter fra Lundebjergskolen om deres projekt, der bl.a. mundede ud i en trivsels- og stresspolitik. I sektor-sikkerhedsudvalget planlægges for områdets sikkerhedsgrupper en temadag, der skal handle om forebyggelse og behandling af stress. Denne temadag skal munde ud i, at alle skoler påbegynder arbejdet med at udarbejde deres egen stresspolitik. I den forbindelse kan temahæftet fra Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Stress i skolen anbefales som yderligere inspiration. I Hovedudvalget (HU) er der nedsat et udvalg, hvor BLF er repræsenteret, som skal udarbejde en kommunal retningslinje om stress. Denne retningslinje skal præcisere hvordan der skal arbejdes konkret med identificering, forebyggelse og håndtering af stress både kommunalt og lokalt. Endelig skal nævnes, at kommunens psykologordning med Falck nu er udvidet til også at gælde for ansatte, der ikke endnu er sygemeldte, men som i dagligdagen føler, at de har stresssymptomer og gerne vil gøre noget forebyggende. Moderniseringer Den oprindelige plan var, at alle skoler skulle være færdige med deres moderniseringsplaner midt i To skoler blev udtaget til et forsøgsforløb og har færdigbehandlet deres moderniseringsplan. For de øvrige skoler er moderniseringsplanerne meget forsinket i forhold til den oprindelige plan. Det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt konkret at vurdere resultatet af kommunens samlede plan for modernisering af kommunens skoler. Indeklima på Skovmarkskolen Skovmarkafdelingen på Lautrupgårdskolen kom i begyndelsen af 2007 under mistanke for skimmelsvamp i hovedbygningen. BLFs arbejdsmiljøudvalg kom meget hurtigt på banen og fik (sammen med en samarbejdsvillig forvaltning!) lukket det pågældende afsnit. Et udsnit af lærere kom til lægen og blev tjekket for reaktioner på skimmelsvamp. Det blev forholdsvis hurtigt konstateret, at der var tale om svampeangreb. En pavillon blev sat op og dele af hovedhuset forblev lukket. Det 14

15 har længe været tanken, at medarbejderne skal starte i nye lokaler på Lautrupgård, hvilket desværre har vist sig at være en langsommelig proces for de hårdt prøvede medarbejdere. Det er endnu uklart, hvornår og under hvilke rammer Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej fysisk bliver en del af Lautrupgårdskolen Samarbejdssager på skolerne Det sidste skoleår var der samarbejdsproblemer mellem lærere og ledelse på flere af kommunens skoler. Samarbejdsproblemer, der på 3 af skolerne medførte, at der blev startet en proces til løsning af disse problemer med konsulenthjælp udefra. Grunden til samarbejdsproblemerne er forskellige, men resultatet af disse processer har betydet, at der foreløbig er sket en række ændringer både af indholdsmæssig og ledelsesmæssig karakter ændringer som forhåbentlig medfører et forbedret samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen. Organisatoriske forhold MED-aftalen Vi indgår i samarbejds- og sikkerhedsarbejdet på MED-aftalens tre niveauer: de enkelte arbejdspladser, Skole & Unge og hele kommunen. I SUS (samarbejdsudvalget for Skole & Unge) har der været større aktivitet end tidligere, idet der foruden de 5-6 årlige møder har været egentlige uddannelsesdage og temadage. SUS har evalueret de to første år med MED- aftalen, hvilket efter vores opfattelse gav anledning til brugbare overvejelser om systemets muligheder og begrænsninger. Den overordnede konklusion var, at der er muligheder for at gøre samarbejdet mere forpligtigende på velkendte områder som ansættelse, afsked, uddannelse og budgettet. Desværre har der været en tydelig tendens til, at man fra arbejdsgiverside ikke har ønsket at tage disse og andre vigtige emner op. På skolerne har overgangen fra SFO til BFO ført til ændrede sammensætning af MED-udvalgene. Det enkelte udvalg selv afgør sin sammensætning (dog kan der ikke være flere ledere end medarbejdere). På trods heraf har man på nogle skoler en oplevelse af at få dekreteret en sammensætning ovenfra. Dette er uholdbart og i strid med MED-aftalen. Revision af personalepolitikkerne i Ballerup Kommune Ballerup Kommune har en række forskellige personalepolitikker. Der er under hovedudvalget nedsat et udvalg med BLF s deltagelse, som gennemarbejder alle personalepolitikkerne, således at de både bliver et brugbart redskab for medarbejderne og kommer til alles kendskab. Nogle af disse politikker er velkendte for medarbejderne - andre er mere ukendte. Samtidig skal de fleste af politikkerne ajourføres og gøres mere brugbare for den enkelte medarbejder. Det er planen, at alle personalepolitikkerne skal være revideret inden sommerferien hvorefter de, som har været udsat for større ændringer, sendes til høring i MED systemet. Det er vigtigt, at det endelige resultat af revisionen af personalepolitikkerne kommunikeres ud i systemet på en måde, der sikrer, at det bliver et anvendeligt redskab for alle medarbejdere i kommunen. Aftenbemandingen på skolerne afskaffes Beslutningen er taget uden høring. Konsekvensen bliver, at der ikke længere er tilknyttet fast opsyn om aftenen på de enkelte skoler. I stedet benyttes et vagtkorps. Vi opfordrer til, at man på skolerne udarbejder retningslinier i MED-udvalget, der tager højde for sikkerheden og trygheden ved aftenarbejde på skolerne, fx ved at sikre at der altid er flere kolleger til stede ved aftenmøder. 15

16 HS-valg Medlemmerne af styrelsen anbefalede 3 forskellige kandidater til hovedstyrelsesvalget i december Flertallet anbefalede at stemme på Dorte Lange et stort mindretal anbefalede at stemme på Hans Jørgen Franks og et enkelt styrelsesmedlem anbefalede at stemme på Bent Larsen. Resultatet af hovedstyrelsesvalget blev, at Dorte Lange fik et meget flot valg, men desværre fik hverken Hans Jørgen eller Bent Larsen stemmer nok til at blive valgt. I Ballerup var der er meget lav stemmeprocent ift. tidligere valg. Der er sikkert mange forklaringer på dette. Styrelsens anbefalinger af flere kandidater, manglende mobilisering på skolerne, den generelle afmatning ift. centrale spørgsmål, som vi også konstaterede ifm. de velfærdsdemonstrationer, der var i løbet af året og sikkert flere andre forklaringer. Resultatet er i hvert fald, at for første gang i 24 år er der ikke et medlem af BLF i hovedstyrelsen. Det er heller ikke afgørende at have et BLF medlem i hovedstyrelsen det vigtigste er selvfølgelig, hvad det enkelte hovedstyrelsesmedlem mener politisk, men det har den konsekvens, at vi fremover i højere grad selv må sikre os de centrale informationer, som vi tidligere automatisk fik i styrelsen. Peter. Fanebærer og ex-medlem af HS. 16

17 TR-/GF-styrelse På sidste års generalforsamling drøftede vi generationsskiftet i ledelsen af BLF. Det blev drøftet, om vores nuværende TR styrelse skulle erstattes af en generalforsamlingsvalgt styrelse. Vores nuværende styrelse består af TR fra alle skolerne, mødelederen for pædagogisk samråd samt formand, næstformand og kasserer valgt på GF. Tilbagemeldingerne fra skolerne viser, at den overvejende holdning på skolerne er at fortsætte med den nuværende struktur. På den baggrund vil styrelsen ikke stille ændringsforslag til sammensætningen af styrelsen. Hjemmesiden Der har været irriterende, tekniske problemer med hjemmesiden. Heldigvis besluttede DLF endelig i sommeren 2007, at man ville bistå kredsene med kloner af DLF s hjemmeside - et tilbud, vi sagde ja til. Ting tager tid. Lige nu står vi i forberedelserne til omlægning til en ny hjemmeside, der i et andet layout vil indeholde det samme som den nuværende. Dertil vil vi styrke nogle af de journalistiske og opsøgende vinkler, der før lå i Kredsbladet, ligesom der vil blive lagt øget pres på styrelsen i forhold til at indtænke hjemmesiden i dens arbejde. Besøgstallet har været størst i forbindelse med kampagnen Ugens Skole, der satte fokus på medlemmernes offervilje og gode humør i forhold til Ballerup Kommunes aldeles overskuelige cykel-, kaffe,- personalefest-, garderobe- og andre personalepolitikker. Støttefond Ballerup Lærerforening har en støttefond, hvis formål er at yde støtte til arrangementer for medlemmerne af BLF for at styrke sammenholdet på tværs af skolerne 12. Der er afsat kr. årligt til formålet. I styrelsen har vi tidligere haft den beslutning, at anvendelsen af midlerne skulle være til arrangementer af fagpolitisk karakter. Denne beslutning har styrelsen ændret, således at også formål, der ikke er af traditionel fagpolitisk karakter, nu har mulighed for at ansøge om midler fra fonden. I 2007 har vi bevilget 2000 kr. til en idrætsfaglig weekend for idrætslærere i BLF og 2500 kr. i forbindelse med oprettelsen af en løbeklub for BLF medlemmer. Diverse arrangementer Ballerup Lærerforening har afholdt følgende arrangementer Ekstraordinær GF om den igangværende forhandling om næste års Ballerupaftale på Ordblindeinstituttet Møde om OK-pension og tjenestemandspension på Parkskolen BLF s ordinære GF i Baltoppen Kredsstyrelsens uddannelseskursus på Fjordhøj, Skælskør Pensionisttur til Den Hirschsprungske Samling med efterfølgende frokost i Kruts Karport Gentagelse af samme udflugt Pensionisternes sommerudflugt til Cirkus Museet i Avedørelejren med efterfølgende frokost i Messen 12 Bilag om Støttefonden, se 17

18 Fælleskonference på Hedegårdsskolen for styrelsesmedlemmer, TR-suppleanter, sikkerhedsrepræsentanter og medlemmer af Pædagogisk Samråd. Desuden deltog borgmester Ove Dalsgaard, formand for skoleudvalget Michael Krautwald, udviklingsdirektør Dorrit Christensen og skolechef Bente Schouby års jubilæumsfest på Tapeten. 400 festklædte kolleger overværede bl.a. Anne Marie Helgers show samt dansede til Big Fat Snake Jam Pensionistarrangement på PC. Filmkonsulent Ulrik Breuning causerede over læreren på film. Efterfølgende frokost Medlemskursus på Hotel Frederiksdal med temaerne: - Det skæve uddannelsessystem v. forfatteren Lars Olsen - Hovedstyrelsesvalg. Oplæg og debat - Skyd på kredsstyrelsen. Orientering og debat om aktuelle faglige problemstillinger - Udfordringer til folkeskolen - er drengene ved at blive de nye tabere ved forskningsassistent Henriette Tolstrup Holmegaard fra Center for Ungdomsforskning på DPU - Når teknikken tager magten, om folkeskolens muligheder for at fungere som en attraktiv og kreativ arbejdsplads. Ved filosof og udviklingskonsulent Kim Lech Fischer x X x

19 Regnskab for BLF

20 20

21 Regnskab for Særlig Fond

22 Regnskab for solidaritetsfonden

23 Revisionspåtegning 23

24 Revisionsberetning 24

25 Anvendt regnskabspraksis Nedenstående regnskabspraksis, der er anvendt ved aflæggelse af årsregnskabet, er uændret fra sidste år. Kontingenter : Kontingenter indtægtsføres ved forfald. Omkostninger : Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster : Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirer vedrørende regnskabsåret. Driftsmidler, inventar : Driftsmidler og inventar af mindre karakter omkostningsføres i an skaffelsesåret. Fast ejendom : Ejendommen optages til anskaffelsessum med tillæg af afholdte købs-, ombygnings- og renoveringsomkostninger. Der afskrives ikke på ejendommen. Værdipapirer : Obligationer og aktier optages til statusdagens kurs. Realiserede og urealiserede kursreguleringer resultatføres. Tilgodehavender: Tilgodehavender optages til den værdi, hvortil de efter en forsigtig vurdering forventes at ville indgå. Fondsskat : Der skal svares fondsskat af de finansielle nettoindtægter. Skatten udgiftsføres og betales af Særlig Fond. I den skyldige foreningsskat modregnes den i indkomståret foretagne a conto udbetaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af værdpapirer. Selskabsskat: Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendomsudlejning. 25

26 Kassererens årsberetning Ballerup Lærerforening I foreningens regnskab ses en ekstraordinær indtægt på kr ,- Dette beløb skal dække foreningens eventuelle udgifter i forbindelse med fusionen af Danmarks Lærerforening, fagforeningen S 81 og Formidlerne. Under omkostninger ses en post under drift ejendommen på kr I dette beløb er bl.a. istandsættelsen af lejemålet st.tv. På trods af denne store omkostning er det lykkedes at komme ud med et positivt resultat, da kontingentindtægter og akuttildelingen er højere end budgetteret. Som det fremgår af balancen er der også i år medlemmer i restance. Årsagerne hertil kan være mange, men i 2008 vil der være meget mere fokus på problemet primært for at undgå restancer, men også på baggrund af, at Danmarks Lærerforening indfører et nyt kontingentafregningssystem. Derfor skal jeg bede om, at man husker fremadrettet at meddele barsel, orlov, ledighed mm. Fondene Fondene er begge kommet ud med et positivt resultat båret af renteindtægterne, mens kursreguleringen ikke har været så gunstig. Solidaritetsfonden har sine midler placeret i 4% obligationer og på en bankkonto, mens Særlig Fonds midler stort set alle er bundet i 2 %, 4% og 5 % obligationer. Lars Nilsson 26

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv Ballerup Lærerforening April 2008 Indledning Ballerup Lærerforening har netop gennemført en undersøgelse af rummeligheden

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ ROSKILDE

ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ ROSKILDE Roskilde, den 26. november 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde Tirsdag den 24. november kl. 8.15 11.15 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde Deltageroversigt: Peter Hansen (PH) X Tina Svarre Hasselager

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Årsberetning 2013/2014 Skolebestyrelsen på Lindehøjskolen

Årsberetning 2013/2014 Skolebestyrelsen på Lindehøjskolen Årsberetning 2013/2014 Skolebestyrelsen på Lindehøjskolen Juni 2014 Indledning Skoleåret har overordnet været præget af, at der har været en skolereform på vej, hvorfor der stort set på alle bestyrelsens

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Foreningen ønsker

Læs mere