Byrådet. Protokol. Mødedato: 31. maj Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Protokol. Mødedato: 31. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:"

Transkript

1 Sidenr. 726 Protokol Mødedato: 31. maj 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:35 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Ingen. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Dagsordenen og tillægsdagsordenen godkendt uden afstemning. Claus Warming deltog ikke i behandling og afgørelse af sag nr. 7

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 727 Sagsnr. Side 1. Udtalelse til Statsforvaltningen Syddanmark vedr. revisitering af praktisk og personlig hjælp Anmodning om at udtræde af bestyrelse og repræsentantskab for Fynslundhallen Anmodning om omkonstituering i bestyrelsen for Kolding Menighedsbørnehave Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr Retablering af gl. Seest Losseplads, reetablering og yderligere monitering Bevillingskontrol pr. 31. marts 2010 på Teknik- og Boligudvalgets områder Indberetning af kvartalsoversigt - 1. kvartal Procedure for indgåelse af nye kontrakter omkring IT-systemer Affaldsgebyrer for virksomheder Realiserede timepriser under fritvalgsordningen for 2009 og priser for Vedtægter for eliteidrætsrådet Forslag til "Befolkningsprognose" Sammenlægning af forvaltninger Ændring af de administrative ledelsesniveauer Distribution af politiske dagsordener, protokoller og bilag Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Christiansfeld Bybevaring i perioden 2010 til 2012, samt ansøgnig om tillægsbevilling til driften af Christiansfeld Centret 2011 til Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Navneændring af Vonsild Sogneskole Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen Overtagelse af regionale tilbud på handicapområdet i Udleje af forretning og værelser - LUKKET SAG Realisationsmuligheder som alternativ til manglende indtægter II - LUKKET SAG Salg af arealer - LUKKET SAG Valg af medlemmer til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet Indstilling af medlemmer til det lokale beskæftigelsesråd Udpegning af medlem til bestyrelsen for Kolding Byferie Ansættelse af kommunaldirektør - LUKKET SAG

3 Sidenr Udtalelse til Statsforvaltningen Syddanmark vedr. revisitering af praktisk og personlig hjælp. J.nr.: K03 Sagsid.: 10/11634 SAGSFREMSTILLING: Statsforvaltningen Syddanmark anmoder i brev af 22. marts 2010 Kolding Kommune om en udtalelse, samt om en redegørelse for Kommunens revisitering af modtagere af praktisk og personlig hjælp, herunder om hvorfor Kommunen foretager revisitering, og resultatet af revisiteringen. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Seniordirektøren oplyser, at forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse: "Følgende skal oplyses om baggrunden for Kolding Kommunes revisitering: I henhold til 1 i bekendtgørelse nr af 12. december 2006 skal kommunen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter 83 i lov om social service (serviceloven). Kolding Kommune har senest ændret kvalitetsstandarden vedrørende servicelovens 83 med virkning fra 27. oktober Den forudgående kvalitetsstandard blev politisk godkendt 27. oktober I kommunens seneste kvalitetsstandard ændres forudsætningen for at få tildelt hjælp efter servicelovens 83 fra svært ved eller ude af stand til selv at løse opgaven eller få den løst ved andres hjælp til ude af stand til selv at kunne løse opgaven eller få den løst ved andres hjælp. Det fremgår af forslag til reviderede kvalitetsstandarder som følge af budget 2010, at revisionen af kvalitetsstandarderne indeholder en generel opstramning af hvilke ydelser, der kan tildeles hjælp til. Det fremgår endvidere, at kvalitetsstandarderne fortsat vil være retningsgivende for den hjælp, der tildeles efter servicelovens 83, idet tildelingen af hjælp sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.endelig frengår det, at det vil være en forudsætning for at få tildelt hjælp at borgeren er ude af stand til selv at kunne løse opgaven. De tidligere kvalitetsstandarder havde en udvidet kreds af borgere, der kunne modtage hjælp, idet kriterierne hidtil har været at borgeren har svært ved eller er ude af stand til selv at løse opgaven eller får løst opgaven ved andre hjælp. Formuleringen af den nye tekst til kvalitetsstandarden havde baggrund i en sproglig fortolkning af lovteksten til servicelovens 83 og et ønske om at tydeliggøre det princip om "hjælp til selvhjælp" som serviceloven bygger på for hjælp til personlige og praktiske opgaver.

4 Sidenr. 729 At servicelovens intentioner er opfyldt i den faktiske tildeling af hjælp understøttes efter Kolding Kommunes opfattelse af de formuleringer, der indgår i det ydelseskatalog, som visitatorerne har som et af de daglige arbejdsredskaber. Af ydelseskataloget fremgår det forudsætningsvist, at de enkelte ydelser tildeles borgere med en variende mestringsevne. Det er således f.eks. angivet som retningsgivende for ydelsen "let til moderat personassistance", at denne ydelse leveres til borgere med lette eller moderate begrænsninger i funktionsniveauet og at borgeren er den aktive part, der under forudsætning af let til moderat personassistance kan udføre aktiviteten. Modsat hertil ydelsen fuldstændig personassistance, aften, hvorefter ydelsen leveres til borgere med totale begrænsninger i funktionsniveauet, og hvor borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten. For praktisk hjælp, rengøring lyder formuleringen i ydelsen benævnt A1: "Ydelsen omfatter nødvendig rengøring af gulve i dagligt anvendte rum. Borgeren klarer andre opgaver ved egne hjælp." I forhold hertil formuleringen vedr. ydelsen rengøring A2: " Ydelsen omfatter nødvendig rengøring af dagligt anvendte rum. Borgeren kan klare enkelte opgaver eks. aftørring af støv i nåhøjde, rengøre håndvask, renholde køkkenbord og komfur." Det har siden 1998 været lovbestemt, at kommunernes servicenivau for den personlige og praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder. Der fremgår følgende af LF /98 om baggrunden og formålet med indførelse af kvalitetsstandarder på området: "(Lovforslag nr. L 120). I overensstemmelse med aftalen mellem SF og regeringen om finansloven for 1998 foreslås det at bemyndige socialministeren til at fastsætte regler om, at den enkelte kommunalbestyrelse skal træffe detaljerede beslutninger om indhold, omfang og udførelse af hjælp efter i serviceloven (hjemmehjælp m.v.). Formålet med forslaget er at forbedre kvaliteten i kommunernes hjælp efter i serviceloven (hjemmehjælp m.v.), og at klargøre de ældres rettigheder. Det er blandt andet hensigten at anvende bemyndigelsen til at forpligte den enkelte kommunalbestyrelse til - mindst een gang årligt - at udarbejde en kvalitetsstandard for hjælpen efter samt at udarbejde en årlig evaluering af styringen og kvaliteten af hjælpen efter Kvalitetsstandarden skal opstille mål, som indsatsen skal bedømmes på, idet den skal indeholde en præcis beskrivelse af det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Hermed skal kvalitetsstandarden medvirke til at sikre - ensartede afgørelser om hjælp inden for samme kommune, - overensstemmelse mellem de politisk fastlagte mål, de konkrete afgørelser og den leverede hjælp, samt - at de ældre kender deres rettigheder. Den årlige evaluering skal blandt andet være et instrument til at sikre en bedre tilrettelæggelse af hjælpen, så en større del af ressourceindsatsen kommer de ældre til gode. " Der fremgår følgende om kvalitetstandarder af Socialministeriets hjemmeside:

5 Sidenr. 730 "KVALITETSSTANDARDER Én gang om året skal alle landets kommuner udarbejde/ revidere kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning. Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Kvalitetsstandarderne skal være offentligt tilgængelige og kan kommunikeres til borgerne m.fl. gennem serviceinformation i pjecer, i medierne og på kommunens hjemmeside. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre serviceniveauet, og det ændrede serviceniveau medfører ændringer i den enkelte borgers ret til ydelser, har borgeren krav på en ny afgørelse baseret på en konkret, individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.(kolding Kommunes fremhævelse)" Det er således Kolding Kommunes opfattelse, at kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre sammenhængen mellem den politiske prioritering og muligheden for at realisere disse prioriteringer. Denne opfattelse underbygges af pjecen: Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet udgivet af Socialministeriet i Det fremgår bl.a. af pjecen side 15, at: Den årlige revision har bl.a. fokus på, om der er overensstemmelse mellem det vedtagne serviceniveau og den hjælp, borgerne får, og om serviceniveauet hænger sammen med budgettet. Formålet er at få et grundlag for løbende at tilpasse og præcisere kvalitetsstandarderne. På baggrund af reaktioner i forbindelse med de ændrede kvalitetsstandarder fremsendte Kolding Kommune i mail af 19. marts 2010 spørgsmål til Socialministeriet med henblik på ministeriets vejledning om fortolkningen rammerne for fortolkningen af regelsættet bag servicelovens 83, og dermed ramerne for formulering af kvalitetsstandarden. Ministeriet har i brev af 19. april 2010 ydet en generel vejledning om lovgivningen omkring kvalitetsstandarder, herunder de bagvedliggende intentioner med lovgivningen. Det fremgår af Socialministeriets udtalelse, at det efter Socialministeriets vurdering ikke vil være i overensstemmelse med intentionerne med serviceloven, herunder bestemmelsen om personlig og praktisk hjælp efter 83, at opstille et generelt tildelingskriterium, der på forhånd begrænser hjælpen efter servicelovens 83 til kun at ydes til personer, som er ude af stand til at klare en given opgave selv. Efter ministeriets opfattelse har det været intentionen med servicelovens 83, at denne skulle omfatte både personer, der er ude af stand til at og personer, som kun meget vanskeligt kan udføre opgaverne på egen hånd. Ministeriet har henvist til, at den tidligere bistandslov omfattede begge grupper, og at det af bemærkningerne til L 229 (Forslag til Lov om social service) fremsat den 16. april 1997, fremgår at forslaget svarer til de dagældende regler om hjælp efter bistandslovens 50, stk. 1, nr. 1.

6 Sidenr. 731 Den praktiske gennemførelse af revisitationen: Det er Kolding Kommunes opfattelse, at kommunens administration af servicelovens 83 også efter den ændrede formulering af kvalitetsstandarden er og har været i overensstemmelse med servicelovens 83 og intentionerne bag serviceloven, idet der gennem visiteringen er sket en individuel udmåling af hjælp, herunder at hjælpen er tilpasset de konkrete behov i de enkelte hjem. Som det fremgår af ydelseskataloget gives der også hjælp til borgere, der har behov for f.eks. let til moderat personassistance. Der henvises herved til, at tilbud om hjælp til de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og personlig hjælp og pleje er givet efter en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til opgaver, som modtagerne ikke selv kan udføre. Kommunen har i forbindelse med hver enkelt revisitering forholdt sig til, hvorvidt modtageren af hjælp efter sevicelovens 83 selv ville kunne udføre opgaverne, dvs. ikke udelukkende hvorvidt kriterierne i kvalitetsstandarden er opfyldt. Når denne vurdering er gennemført, vil kommunen efter Kolding Kommunes vurdering have mulighed for at træffe afgørelse om, at den hjælp, som borgeren hidtil har fået, skal ophøre. Kolding Kommune har om kriterierne bag vurderingen - ude af stand til i forhold til henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje bl.a. oplyst følgende på kommunens hjemmeside samt i pjecen Hjælp og pleje i Kolding Kommune, oktober 2009 : Når vi skal vurdere, om du kan modtage praktisk hjælp, bliver der lagt vægt på, om du er ude af stand til selv at udføre de praktiske opgaver i dit hjem. Det vurderes, om du kan udføre opgaverne selv, hvis de deles op over 14 dage således, at der tages lidt hver dag, så du undgår at blive træt eller uhensigtsmæssigt belastet. Ligeledes vurderer vi, om du selv kan udføre opgaverne, hvis der anvendes hensigtsmæssige arbejdsredskaber eller arbejdsstillinger. Alle afgørelser om bevilling af praktisk hjælp træffes ud fra en konkret individuel vurdering af dine behov. og Der er mulighed for at opnå hjælp til personlig pleje, hvis vi vurderer, at du er ude af stand til selv at varetage din egenomsorg. Der laves en konkret individuel vurdering af, hvilke opgaver du har brug for hjælp til. De typiske opgaver du kan bevilges hjælp til, er beskrevet nedenstående. Efter Kolding Kommunes vurdering opfylder disse formuleringer i sammenhæng med den konkrete individuelle vurdering servicelovens intention om at også de borgere som har meget vanskeligt ved at udføre opgaven får mulighed for at få tildelt den nødvendige hjælp. Kolding Kommune kan supplerende oplyse, at vurderingen af, om borgeren kan klare at udføre de enkelte opgaver over en 14 dages periode, omfatter en vurdering af om borgeren kan klare opgaven i sådanne etaper, at rengøringen af et enkelt rum ikke skal deles over flere dage og at borgeren efter udførelsen af opgaven ikke skal være så udtrættet, at borgeren ikke kan restitutere sig med et mindre hvil. Er dette ikke tilfældet vil vurderingen være, at borgeren har meget vanskeligt ved at udføre opgaven selv, at hjælpen hertil bevilges.

7 Sidenr. 732 På baggrund af den utilsigtede usikkerhed om målgruppen for den hjælp der kan bevilges efter servicelovens 83, vil der blive fremsat forslag til kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune om, at formuleringen af kommunens generelle kvalitetsstandard bringes i overensstemmelse med ministeriets udtalelse og Kolding Kommunes praktiske håndtering af visitationen. Der vil med denne sproglige præcisering ske en tydeliggørelse af den praksis der gennemføres i dag i forbindelse med visiteringen til bistand efter service-lovens 83. Kolding Kommune skal oplyse følgende om resultatet af revisiteringen: I perioden fra 27. oktober 2009 og frem til dato er der revisiteret i alt 1161 ud af ca modtagere af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Modtagergruppen dækker såvel modtagere af midlertidig som af varig hjælp. Ud af de revisiterede borgere er 313 frataget al hjælp. Generelt kan det oplyses, at der i disse sager er foretaget en samlet vurdering af borgerens mestringsevne og egenomsorg. Vurderingen er bl.a. foretaget ud fra hvilke andre opgaver eller aktiviteter borgeren i øvrigt magter eller deltager i, som kan sidestilles med den aktivitet det vil være at varetage eksempelvis den nødvendige rengøring i hjemmet. Samtidig har visitationen ydet vejledning om ergonomiske arbejdsstillinger og anvendelse af hjælperedskaber. Hvis der i forbindelse med revisitationen af den personlige pleje har været tvivl om borgerens mulighed for selv at mestre opgaven, har der været gennemført en testperiode med henblik på en endelig afklaring af mestringsevnen. Det betyder, at 848 borgere er revisteret og har bibeholdt hele eller dele af hjælpen. Disse borgere er vurderet ude af stand til selv at udføre opgaverne af fysiske eller psykiske årsager, sådan som begrebet ude af stand til er defineret af kommunen. I forbindelse med nytilkendelse og revisitation af hjælp efter servicelovens 83 efter vedtagelsen af den aktuelle kvalitetsstandard har der været behandlet 31 klagesager i Klagerådet og Seniorudvalget. Heraf er 7 sager påklaget til Statsforvaltningen, Det Sociale Nævn og endnu en sag forventes at blive påklaget. Af de 7 allerede påklagede sager er én sag frafaldet, da borgeren er afgået ved døden. Der er endnu ikke modtaget afgørelse fra nævnet i de påklagede sager. En gennemgang af de påklagede sagerne som omhandler frakendelse af praktisk hjælp viser, at kendetegnende for sagerne er: at der er vejledt om at dele opgaven op over længere tid afpasset borgerens fysiske formåen, at der er vejledt om at anvende ergonomiske arbejdsredskaber og arbejdsstillinger, at der typisk har været oplyst om aktiviteter der kan sammelignes med den opgave det vil være at gennemføre den nødvendige rengøring. En gennemgang af de påklagede sager som omhandler frakendelse af personlig hjælp og pleje viser, at kendetegnende for sagerne er:

8 Sidenr. 733 at hjælpen har bestået i at skabe tryghed i forbindelse med badesituationen, at der er ydet vejledning om at opnå trygheden på anden vis, herunder praktiske forholdsregler i form af badebænk og skridsikker underlag samt nødkald, at der er ydet vejledning om at gennemføre badet umiddelbart forud for besøg fra hjemmeplejen i forbindelse med anden bevilget hjælp, og at der har været gennemført en afprøvningsperiode, hvis der har været behov. Tildeling af hjælp efter servicelovens 83 som en begunstigende forvaltningsakt: Som beskrevet ovenfor fremgår det af lovgivningen, at kommunerne løbende skal foretage en vurdering af kvalitetsstandarderne. Det er ligeledes forudsat, at kommunerne kan tilpasse rammerne for hjælpen til de økonomiske rammer forudsat, at det generelle serviceniveau ikke er i strid med servicelovens regler, og at de kriterier, som kommunen har fastsat som grundlag for udøvelsen af det individuelle skøn er sagligt og lovligt. Revisitation kan forekomme, hvis borgerens behov ændrer sig, og/eller det visiterede tilbud ikke længere dækker borgerens behov, jf. servicelovens 148, stk. 2. Revisitation kan også forekomme i forbindelse med en politisk fastlæggelse af et nyt serviceniveau i kommunen. Den enkelte borger kan ikke revisiteres til et nyt tilbud alene med henvisning til et ændret serviceniveau. En revisitation til et nyt tilbud eller foranstaltning forudsætter således, at der foretages en fornyet individuel vurdering af borgerens behov, og at det nye tilbud konkret vurderes at være dækkende i forhold til den enkeltes behov. Der skal i den forbindelse også tages hensyn til borgerens retssikkerhed, herunder borgerens adgang til at medvirke i og få indflydelse på kommunens sagsbehandling. Kolding Kommune er af den opfattelse, at disse kriterier er opfyldt i forbindelse med revisitationen i henhold til de nye kvalitetsstandarder." FORVALTNINGSINDSTILLING: Seniordirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at forslaget til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes at formuleringen af kvalitetsstandarderne ændres til "Hjælp efter servicelovens 83 tildeles borgere, der ikke selv kan eller har meget vanskeligt ved selv at udføre disse opgaver på egen hånd eller med hjælp fra andre". BESLUTNING SENIORUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

9 Sidenr. 734 Seniordirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse med den tilføjelse, at sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Seniorudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING HANDICAPRÅDET DEN : Orienteringen blev taget til efterretning. FRAVÆRENDE: Annette Thorsen, Jimmy Kristensen BESLUTNING ÆLDRERÅDET DEN : Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Orienteringen blev taget til efterretning. Ældrerådet udtrykker sin tilfredshed med den ændrede formulering, men gør dog opmærksom på at budgetvedtagelsen af 27. oktober 2009 har den effekt (citat) "at revisionen af kvalitetsstandarderne indeholder en generel opstramning af hvilke ydelser, der kan tildeles hjælp til." (citat slut). Denne opstramning vurderer Ældrerådet har givet for mange borgere en væsentlig dårligere livskvalitet. FRAVÆRENDE: Svend Aage Schiermer BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

10 Sidenr Anmodning om at udtræde af bestyrelse og repræsentantskab for Fynslundhallen J.nr.: A23 Sagsid.: 10/16156 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren anmoder om følgende omkonstituering i bestyrelse og repræsentantskab for Fynslund Hallen: Claus Schultz udtræder af bestyrelse og repræsentantskab og Hans Peter Andersen indtræder i bestyrelse og repræsentantskab for Fynslund Hallen. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Claus Schultz er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 55). BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens anmodning om omkonstituering indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

11 Sidenr Anmodning om omkonstituering i bestyrelsen for Kolding Menighedsbørnehave J.nr.: A23 Sagsid.: 10/16071 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Det Radikale Venstre, Marlene B. Lorentzen, anmoder ved af 3. maj 2010 om følgende omkonstituering: Lisbeth Wilger udtræder af bestyrelsen for Kolding Menighedsbørnehave og Thorben Lundø indtræder i bestyrelsen. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Lisbeth Wilger er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 48). Genudpegning sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Gruppeformand for Det Radikale Venstre, Marlene B. Lorentzens anmodning om omkonstituering indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

12 Sidenr Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr Retablering af gl. Seest Losseplads, reetablering og yderligere monitering J.nr.: S05 Sagsid.: 10/15653 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren sender ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr retablering af gl. Seest Losseplads, retablering og yderligere monitering. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: Anlægsbevilling: kr. Rådighedsbeløb fordeles således for perioden 2010 til Ændring af rådighedsbeløb 2010 Rådighedsbeløb optaget på investeringsoversigt Nødvendigt rådighedsbeløb Tillæg til rådighedsbeløb Ændring af rådighedsbeløb 2011 Rådighedsbeløb optaget på investeringsoversigt Nødvendigt rådighedsbeløb Tillæg til rådighedsbeløb Ændring af rådighedsbeløb 2012 Rådighedsbeløb optaget på investeringsoversigt Nødvendigt rådighedsbeløb Tillæg til rådighedsbeløb 0 kr kr kr. 0 kr kr kr. 0 kr kr kr. Ansøgningens finansiering: Ansøgningen kan finansieres indenfor Ejendoms-og boligpolitiks driftsbudget i perioden 2010 til 2012, konsekvenserne af dette er, at der i perioden vil ske en reducering af driftsbudgettet til moniteringsprogram til den tidligere losseplads i Seest og Nyskov, samt på driftsudgifterne til jorder under ubestemte formål. Det vil under gennemgang af mulige effektiviserings og omstillingsmål blive vurderet, om det vil være muligt at videreføre en reduktion på kr. efter år By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der har været losseplads i Seest fra 1966 frem til I 1966 fik Seest Sogneråd den første godkendelse til at etablere en losseplads i Seest. Vejle Amt har i 1976, 1980, 1982, 1987 og 1988 givet miljøgodkendelser til deponering af affald på arealet i Seest. Miljøgodkendelserne fra 1987 og 1988 blev påklaget til Miljøstyrelsen, som underkendte Vejle Amts miljøgodkendelser. Som følge heraf valgte Kolding Kommune at lukke lossepladsen i Seest i

13 Sidenr , hvorved deponeringsfasen ophørte. Lossepladsen er nu i nedluknings- og efterbehandlingsfasen. Nedlukningsfasen omfatter færdiggørelse af slutafdækningen og terrænregulering samt beplantning. Herefter overgår lossepladsen til efterbehandlingsfasen, som er den periode, hvor der foregår monitering af lossepladsens miljøpåvirkning af omgivelserne. Når indholdet af forurenende stoffer i drænvandet (perkolatet) fra det deponerede affald uden problemer kan accepteres i omgivelserne (grundvandet og den nærliggende vandløb) og når tilsynsmyndigheden har godkendt dette, kan deponiet overgå til passiv drift. Den 7. juli 2008 meddelte Miljøcenter Odense påbud om ændring af moniteringsprogram for Seest Losseplads, og den 1. december 2009 blev der yderligere udstedt påbud om afsluttende retablering af Seest Losseplads, som fastsætter vilkår for supplerende slutafdækning og beplantning samt for opsamling af udsivende perkolat fra deponiets skrænter. Slutafdækningen af deponiet skal være afsluttet senest den 1. januar Moniteringspåbudet udgør sammen med retableringspåbud den samlede afgørelse om deponiets nedlukning. Miljøcenter Odense har ligesom ved meddelelsen af moniteringspåbudet - valgt at følge Vejle Amts indstilling, således at retableringen overordnet set skal ske i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav (1). Påbud er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 om supplerende slutafdækning og beplantning samt opsamling af udsivende, forurenet drænvand (perkolat. Der opnås ikke retsbeskyttelse på afgørelsens vilkår, da disse meddeles ved påbud. Overdragelse af deponiet så længe efterbehandlingen af anlægget ikke er afsluttet kan kun ske til anden offentlig myndighed. Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvornår efterbehandlingen kan anses for afsluttet og deponiet dermed overgår til passiv drift. Selve jordafdækningen vil Kolding Kommune forsøge udbudt som en kr. 0,- løsning, hvor entreprenører tilfører jord og efterfølgende planerer dette i etaper vederlagsfrit, idet det er svært at komme af med jord. Det drejer sig om ca m3 jord. Såfremt 0-løsningen ikke lykkes, skal der udarbejdes en nærmere beregning af udgiften til dette. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at ansøgningen er udgiftsneutral, idet udgiften på kr. finansieres af tilsvarende beløb indenfor ejendoms- og boligpolitiks driftsbudget. Udgifter for budgetperioden 2011 til 2012 vil blive indarbejdet i de foreløbige bevillingsrammer.

14 Sidenr. 739 FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at ansøgningen fremsendes til s tiltrædelse. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. BILAG: /10 Åben Påbud om gasmonitering på Seest Losseplads

15 Sidenr Bevillingskontrol pr. 31. marts 2010 på Teknik- og Boligudvalgets områder J.nr.: S00 Sagsid.: 10/12323 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren sender bevillingskontrol pr. 31. marts 2010 for Teknik- og Boligudvalgets områder. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at nærværende bevillingskontrol kun indeholder justeringer af bevillinger uden påvirkning af de likvide aktiver: Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: Beløb i kr. Noter Beløb (netto) Ansøgning om tillægsbevilling til driftsbevilling: Heraf Lønsum Ejendoms og Boligpolitik Rengøring Vej- og Parkpolitik Vintervedligeholdelse Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb Etablering af støjvold langs motorvejen I alt Note 1: Overførsel af lønsumsramme til By- og Udviklingsforvaltningen i forbindelse med at den Centrale Rengøringstjenste har overtaget rengøringen på Uddannelses-, Børnepasnings-, Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik. Note 2: I henhold til beslutning i Teknik- og Boligudvalget den 26. april 2010 overføres rådighedsbeløbet for 2010 fra projektet, etablering af støjvold langs motorvejen til dækning af merforbrug under vintervedligeholdelse. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår at,

16 Sidenr. 741 bevillingskontrollen sendes til s tiltrædelse BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstillings anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

17 Sidenr Indberetning af kvartalsoversigt - 1. kvartal 2010 J.nr.: Ø00 Sagsid.: 10/13943 SAGSFREMSTILLING: Socialdirektøren oplyser, at i den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at kommunalbestyrelserne skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Socialdirektøren oplyser, at i den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Forudsætningen for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i kommunalbestyrelsen. Socialdirektøren oplyser endvidere, at budgettet forventes overholdt i 2010, jf. også bevillingskontrol pr. 31. marts 2010 for Social- og Sundhedspolitik. FORVALTNINGSINDSTILLING: Socialdirektøren foreslår at nærværende orientering om kvartalsoversigten fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig behandling i. BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Socialdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

18 Sidenr. 743 Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. BILAG: /10 Åben Indberetning af kvartalsoversigt

19 Sidenr Procedure for indgåelse af nye kontrakter omkring IT-systemer J.nr.: A00 Sagsid.: 10/7692 SAGSFREMSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at Kommunens betalingsaftale med KMD udløber 31. december På baggrund heraf skal der indgås nye kontrakter for de omfattede systemer. Kommunedata er i fuld gang med at udfase Kommunens nuværende økonomi, løn, og debitorsystem. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at de omfattede systemer er omfattet af udbudspligten, hvorfor det anbefales at systemerne sendes i udbud. Der er tale om et ret omfattende arbejde, der involverer mange medarbejdere, samtidig skal det sikres, at der er videst mulig integration systemerne imellem. På denne baggrund foreslås følgende fremgangsmetode: Systemerne Økonomi, Løn, Debitor og E-handel samt evt. Vagtplan sendes i et samlet EU-udbud. Der udarbejdes en samlet plan herfor, som sendes til godkendelse i Direktionen. Der udarbejdes en udbudsstrategi for de resterende IT-systemer, der er omfattet af udbudspligten. Af strategien skal det fremgå, hvornår det enkelte system påregnes at sendes i udbud. Nuværende betalingsaftale med KMD søges forlænget med 5 måneder frem til 1. maj Det vurderes, at det ikke er hensigtsmæssigt at skifte økonomisystem samtidig med, at der skal aflægges årsregnskab. Endvidere anbefales det, at der bliver en implementeringstid på ca. 1 år. Implementeringstiden skal sikre bedst mulig udnyttelse af de nye edb-systemer via udarbejdelse af nye arbejdsgange og procedurer. Der indgås en ny betalingsaftale med KMD gældende fra 1. maj Aftalen skal tage højde for ovenstående udbudsstrategi. Ovenstående metode skal sikre, at Kolding Kommune overholder udbudspligten samtidig med, at der sikres tid til implementering af nye systemer. Udbuddet Økonomi, Løn, Debitor og E-handel system samt evt. Vagtplan iværksættes hurtigst muligt, samtidig med at der sikres størst mulig brugerindflydelse. En foreløbig undersøgelse af markedets lønsystemer tyder på, at systemerne er meget forskellige i forhold til Kommunens nuværende lønsystemer. Systemerne er langt mere decentralt orienteret, hvilket kan betyde, at der under implementeringsfasen skal foretages organisatoriske tilpasninger. Udbuddet af Økonomi, Løn, Debitor og E-handel samt evt. Vagtplan forventes at blive udgiftsneutralt for Kolding Kommune. Merudgifterne vedr. udbuddet, undervisning, snitflader m.v. forventes at vil kunne afholdes indenfor en forventet besparelse på systemerne.

20 Sidenr. 745 FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren foreslår: at Økonomi- og personaledirektøren bemyndiges til at forlænge nuværende betalingsaftale med KMD frem til 1. maj 2012, at Systemerne Økonomi, Løn, E-handel samt evt. Vagtplan sendes i et samlet EU-udbud, at Økonomi- og personaledirektøren foranstalter, at der udarbejdes en udbudsstrategi for de resterende IT-systemer, der er omfattet af udbudspligten. Strategien skal godkendes i Økonomiudvalget, at Økonomi- og personaledirektøren bemyndiges til at indgå nye kontrakter med KMD gældende fra 1. maj 2012, der tager højde for ovenstående udbudsstrategi, at Økonomi- og personaledirektøren bemyndiges til at udarbejde udbudsbekendtgørelse, herunder udvælgelseskriterier; udbudsmateriale, herunder tildelingskriterier; foretage valg af leverandør efter indstilling fra styregruppen; samt indgå kontrakt med leverandør for så vidt angår Økonomi, Løn, Debitor og E-handel system samt evt. Vagtplan. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomi- og personaledirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Claus Warming deltog ikke i behandling og afgørelse af sagen.

21 Sidenr Affaldsgebyrer for virksomheder J.nr.: S29 Sagsid.: 10/15371 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremlægger affaldsgebyrer for virksomheder i Kolding Kommune til godkendelse. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er udarbejdet nye gebyrer for virksomheder på baggrund af Affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010, kapitel 11, principper for Kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer og kapitel 21, ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser. Forvaltningen havde forventet, at der kort efter Affaldsbekendtgørelsens ikrafttræden den 20. januar 2010 kunne laves forslag til nye regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald og med baggrund i disse, at kunne lave forslag til affaldsgebyrer for virksomheder for Forvaltningen har afventet, at Miljøstyrelsen skulle oprette en national database til registrering af affaldsregulativer, da der i den nye Affaldsbekendtgørelse er bestemmelse om, at affaldsregulativer skal laves som standardregulativer og være registreret på en national regulativdatabase, for at være gældende. Men da databasen har ladet vente på sig, har forvaltningen nu valgt at fremsende forslag til nye affaldsgebyrer, udregnet på baggrund af overgangsbestemmelserne i affaldsbekendtgørelsens 106 stk. 2 og 3. Affaldsbekendtgørelsen har indført en ny og mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer. For erhverv betyder det blandt andet at gebyrerne ikke længere må opkræves hos ejendommens ejer, men skal opkræves hos den i CVR-registeret registrerede ejer af virksomheden, jf. affaldsbekendtgørelsens 56 stk. 4. De nuværende grundgebyrer for erhverv er baseret på ejendommens størrelse i BBR og pålignet ejendommens ejer, der efterfølgende kunne opkræve gebyret hos eventuelle lejere. Grundgebyret blev vedtaget og opkrævet inden Affaldsbekendtgørelsen trådte i kraft. Der er opkrævet 3,7 millioner kr. for 1. halvår De nye bestemmelser skal gælde fra 1. januar 2010, hvilket betyder, at det opkrævede grundgebyr for 1. halvår 2010 skal betales tilbage til ejendommens ejer. Det nye gebyr forventes opkrævet hos virksomhedens ejer i august for hele Gebyr til Miljøstyrelsen. Kommunerne skal betale Miljøministeriet for vedligeholdelse, drift m.m. af henholdsvis den national regulativdatabase (NSTAR) og et affaldsdatasystem. Gebyrerne skal fordeles ligeligt mellem erhverv og private og opkræves sammen med administrationsgebyret.

22 Sidenr. 747 Administrationsgebyr og genbrugspladsgebyr. De nye gebyrer, der består af et administrationsgebyr og et genbrugspladsgebyr, skal opkræves for hele 2010 hos virksomhedens ejer og pålignes på grundlag af oplysninger i CVR-registeret pr. 1. januar Administrationsgebyret skal være et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. Gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser (genbrugspladsgebyr) skal, i h.t. affaldsbekendtgørelsens 106, stk. 2, differentieres efter følgende fordelingsnøgle og det antal virksomheder, der findes i kategori 1-4 i kommunen: 1) Øvrige virksomheder m.v.: ½ 2) Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte): 4 3) Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte): 6 4) Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte): 8 Gebyrerne er beregnet ud fra en fordelingsnøgle mellem private og erhverv. Andelen af administrationsudgifterne for erhverv er beregnet til 22% af de faktiske udgifter. Ifølge affaldsbekendtgørelsen 57, stk. 4, skal udgifterne til drift af genbrugspladserne fordeles med 85% til de private og 15% til erhverv. Udenlandske virksomheder. Ifølge affaldsbekendtgørelsens 106, stk. 2, skal der fastsættes og opkræves et gebyr for udenlandske virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser. Det foreslås, at udenlandske virksomheder skal betale samme genbrugspladsgebyr, efter samme fordelingsnøgle som danske virksomheder, for adgang til containerpladserne. Fritagelser. I affaldsbekendtgørelsens 106 stk. 3 er fastsat bestemmelser om, at virksomheder, med bestemte branchekoder og virksomhedsformer og med 0-1 ansat, er fritaget for gebyrer. Branchekoderne fremgår af bilag 7 og virksomhedsformerne fremgår af bilag 8 til Affaldsbekendtgørelsen. Virksomheder med en dokumenteret årlig omsætning under kr. skal heller ikke betale gebyrer. Virksomheder, der kan dokumentere, at de selv forestår håndteringen af alt deres affald til nyttiggørelse, skal fritages for at betale genbrugspladsgebyr. Virksomheder kan fritages fra et eller flere gebyrer, hvis virksomheden kan dokumentere, at den ikke har en egentlig produktion af affald. Gebyrer. På baggrund af ovenstående er affaldsgebyrerne beregnet til: FORDE- LINGS- NØGLE GEBYR TIL MILJØSTYREL- SEN ADMINISTRA- TIONS GEBYR KR. EXCL. MOMS GENBRUGS-PLADS GEBYR KR. EXCL. MOMS GEBYR I ALT KR. EXCL. MOMS Øvrige virksomheder ½ 17,- 469,- 498,- 984,- Håndværkere og anlægsgartnere 4 17,- 469, , ,- (0-1 an- satte) Håndværkere 6 17,- 469, , ,-

23 Sidenr. 748 og anlægsgartnere (2-10 ansatte) Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) Udenlandske virksomheder 8 17,- 469, , ,- Samme genbrugspladsgebyr som danske virksomheder Eksempler på forskellen mellem de nye affaldsgebyrer og de nuværende grundgebyrer NUVÆRENDE GRUNDGEBYR KR. NYE AFFALDSGE- BYRER I ALT KR. FORSKEL PR. ÅR KR. EXCL. MOMS Forretning over m ,60 984, ,60 Forretning 0-99 m2 431,20 984,00 552,80 Anlægsgartner med over 10 ansatte og bygning mellem 1.293, , , m2 Tømrervirksomhed med 2-10 ansatte og bygning mellem m , , ,40 By- og udviklingsdirektøren oplyser, at de økonomiske konsekvenser af de ændrede principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer, finansieres indenfor Forsyningspolitik, renovation eget budget. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at gebyrerne godkendes med virkning fra 1. januar 2010 udenlandske virksomheder betaler samme genbrugspladsgebyr som danske virksomheder det tidligere opkrævede grundgebyr for 1. halvår 2010 tilbagebetales til erhvervsejendommens ejer ved udligning på ejendomsskattebilletten for 2. halvår BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

24 Sidenr. 749 BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. BILAG: /10 Åben Principper og forudsætninger /10 Åben Politisk råderum ved beregning og påligning af gebyrer.

25 Sidenr Realiserede timepriser under fritvalgsordningen for 2009 og priser for 2010 J.nr.: S29 Sagsid.: 10/14409 SAGSFREMSTILLING: Seniordirektøren oplyser, at der på baggrund af de realiserede fritvalgspriser i 2009 skal udmeldes nye fritvalgspriser for 2010 gældende fra 1. juni FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Seniordirektøren oplyser, at i forbindelse med Kommunalbestyrelsens aflæggelse af årsregnskab skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, herunder om de forventede effektiviseringer eller ændringer i kvalitetsstandarden er gennemført, jævnfør Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Kommunalbestyrelsen skal justere priskravet for personlig og praktisk hjælp fremadrettet senest to måneder efter, at Kommunalbestyrelsen bliver bekendt med, at der er misforhold mellem priskravet og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Seniordirektøren oplyser, at der i priserne for 2010 i forhold til de realiserede priser for 2009 er korrigeret for dels forudsatte besparelser, dels den fastsatte btp-procent på 49,5. Priserne er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De pt gældende fritvalgspriser er baseret på en btp-procent på 54. I den udstrækning den forudsatte btp-procent på 49,5% eller de forudsatte besparelser ikke opnås fuldt ud, jævnfør ovenfor, vil, der i forbindelse med opgørelsen af den realiserede pris for 2010 eventuelt skulle ske en efterbetaling til de private leverandører. Kommunen skal i henhold til 19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv efterbetale de private leverandører, når de faktiske omkostninger (den realiserede pris) har været højere end den forudsatte for året (den budgetterede pris). Omvendt kan Kommunen ikke kræve tilbagebetaling såfremt de faktiske omkostninger har været lavere end hvad der har været prissat. Tabel 1. Fritvalgspriser indenfor hjemmeplejen og madservice gældende fra 1. juni 2010.

26 Sidenr. 751 Priser i kroner Realiserede priser iflg. regnskab 2009 Ny fritvalgspris pr. 1. juni 2010 P.t. gældende fritvalgspriser Difference (Nye fritvalgspriser pr. 1. juni 2010 p.t. gældende fritvalgspriser) Hjemmehjælp: Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig tid Indkøb Madservice Udbringning FORVALTNINGSINDSTILLING: Seniordirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at priserne for 2010 godkendes. BESLUTNING SENIORUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Seniordirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Seniorudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

27 Sidenr Vedtægter for eliteidrætsrådet J.nr.: A00 Sagsid.: 09/18784 SAGSFREMSTILLING: Elitekoordinatoren oplyser, at der fremsendes udkast til vedtægter for eliteidrætsrådets virke. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Elitekoordinatoren oplyser, at de udarbejdede vedtægter for Kolding Kommunes eliteidrætsråd har været forelagt juridisk tjeneste, der ikke har yderligere kommentarer til vedtægterne. jf. de foreslåede vedtægter bliver der færre repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, som i stedet vil kunne samles i et underudvalg med udvalgte samarbejdsklubber om at varetage og videreudvikle tilbuddet om eliteidræt i ungdomsuddannelserne. Såfremt forslaget vedtages udformer eliteidrætsrådet selv sin forretningsorden, hvor bl.a. etablering af underudvalg vil blive skitseret. FORVALTNINGSINDSTILLING: Elitekoordinatoren foreslår, at udkast til vedtægter fremsendes til s godkendelse. BESLUTNING ELITEIDRÆTSRÅDET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Elitekoordinatorens forslag til vedtægter indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING FRITIDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

28 Sidenr. 753 Fritidsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. BILAG: /09 Åben Udkast til vedtægter for eliteidrætsrådet

29 Sidenr Forslag til "Befolkningsprognose" J.nr.: Ø02 Sagsid.: 09/17063 SAGSFREMSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren fremsender forslag til "Befolkningsprognose 2011". FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar Befolkningsprognosen vedrører perioden indtil 1. januar 2023, hvor folketallet forventes at være steget til personer i forhold til det pr. 1. januar 2010 registrerede folketal på personer svarende til en stigning på 7,9%. Stigningen på landsplan i samme periode er skønnet til 3,4%. Prognosen er udarbejdet på baggrund af de historiske år 2004 til 2009, hver der i alle årene er registreret flere tilflyttere end fraflyttere. Det hænger sammen med, at der i perioden i gennemsnit er opført ca. 438 boliger årligt fordelt med 40% parcelhuse, 23% rækkehuse, 24% etageboliger, 9% ældreboliger og 3% anden boligtype. I prognoseperioden forventes opført gennemsnitligt godt 390 boliger årligt svarende til fald i forhold til perioden I hele prognoseperioden forventes antallet af fødte at oversigte antallet af døde. Fødselsoverskuddet vil i perioden falde fra 250 pesoner om året til ca. 220 personer om året hvilket kan henføres til det stigende antal døde som følge af en merkante stigning af ældre. Prognosens overordnede resultater kan sammenfattes således: Befolkningstal Folketal, primo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Årets udvikling Udviklingsgrad 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% Folketal, ultimo Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune i år 2009 (faktiske tal) og prognoseårene Kommunens samlede befolkningstal er i prognosen endvidere opdelt på planlægningsdistrikter, skoledistrikter og ældredistrikter ligesom udvikling på aldersgrupper er beskrevet. Beregningen bygger på forudsætninger om antal fødte, antal døde samt til- og fraflytninger. For alle forhold gælder, at Danmarks Statistiks for-

30 Sidenr. 755 ventninger generelt er anvendt idet der er korrigeret for lokale forhold beregnet på grundlag af historiske data for den seneste 6 års periode. For det forudsatte boligprogram gælder, at der med udgangspunkt i det faktiske boligbyggeri i perioden 2004 til 2009, der har ligget mellem 222 og 617 boliger pr. år, er udarbejdet en boligprognose indeholdende boliger i perioden 2010 til I den historiske periode 2004 til 2009 er gennemsnitligt opført 438 boliger pr. år mens gennemsnittet i prognoseperioden udgør 386 boliger pr. år. Der forventes således opført færre boliger i den kommende periode set i forhold til de seneste 6 år, men der er stadig væk tale om et betydeligt boligbyggeri set i forhold til den forventede udvikling på landsplan. FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren foreslår som udkast til indstilling til, at udkast til "Befolkningsprognose 2011 godkendes med henblik på at indgå som forudsætningsdel for budgetlægningen for BESLUTNING DIREKTIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomi- og personaledirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Direktionens indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

31 Sidenr Sammenlægning af forvaltninger J.nr.: A00 Sagsid.: 10/16722 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren fremsender forslag til ændringer i den administrative hovedorganisation. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at det vurderes, at der samtidig med ansættelsen af ny kommunaldirektør kan ske sammenlægning af forvaltningerne: Centralforvaltningen samt Økonomi- og Personaleforvaltningen. Borgmesteren oplyser, at den administrative hovedorganisation herefter vil have følgende opbygning: Centralforvaltningen, F1 By- og Udviklingsforvaltningen, F2 Børne- og Uddannelsesforvaltningen, F3 Socialforvaltningen, F4 Seniorforvaltningen, F5 Betegnelsen "forvaltningsgren" ændres samtidig til "forvaltning". FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at Centralforvaltningen sammenlægges med Økonomi- og Personaleforvaltningen under navnet Centralforvaltningen at den administrative hovedorganisation herefter består af fem forvaltninger at betegnelsen forvaltningsgren udgår og erstattes af forvaltning. BESLUTNING DIREKTIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Social- og Omsorgsudvalget, 09-04-2014 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødested: Meldahls Rådhus, Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sidenr. 131 Referat Mødedato: 11. august 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Karsten Barfoed, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere