Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)"

Transkript

1 BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3 og 4, 33, 34, stk. 1, 35, 37, 44, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 1, og 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Generelt Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Svin: Alle dyr af familien Suidae, herunder vildtlevende svin. 2) Svinepest: Klassisk svinepest. 3) Bedrift: En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes svin. 4) Vildtlevende svin: Svin, der ikke holdes eller opdrættes på en bedrift. 5) Kontaktbedrift: Bedrift, hvor klassisk svinepest kan være ført ind som følge af beliggenheden eller via personer, svin, køretøjer eller andet. 6) Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra svin. Anmeldelse 2. Den, som i sin varetægt har dyr, som er eller kan mistænkes for at være angrebet af svinepest skal straks tilkalde en dyrlæge. Stk. 2. Den, der har mistanke om forekomst af svinepest hos vildtlevende svin, skal straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Tilkaldelse eller anmeldelse skal ske, såfremt der blandt svin forekommer pludselige dødsfald eller ét eller flere af følgende symptomer: 1) Forhøjet legemstemperatur. 2) Nedsat ædelyst. 3) Tåreflåd. 4) Røde eller blåliggule misfarvninger i huden (fortrinsvis på ben, bug og ører). 5) Brækninger. 6) Forstoppelse efterfulgt af diarré. 7) Kramper. 8) Ukoordinerede bevægelser. 9) Vaklende bagben under gang. 10) Reproduktionsforstyrrelser. 1

2 Mistænkte bedrifter 3. Hvis et eller flere svin på en bedrift mistænkes for at være inficeret med klassisk svinepestvirus, jf. 2, pålægger Fødevarestyrelsen bedriften et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter, at: 1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin, 2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret, 3) flytning af svin til eller fra bedriften ikke er tilladt, 4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen, 5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen, 6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra bedriften med henblik på samhandel inden for EU, 7) den besætningsansvarlige skal lade bedriften deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til 35, 8) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 9) ejer eller bruger af bedriften skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelse efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Personer der skal ind på eller forlader bedriften skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af svinepest. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år. Stk. 4. Hvis Fødevarestyrelsen udfra en epidemiologisk vurdering finder der påkrævet kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i 9-12 finde anvendelse på den smittemistænkte bedrift. 4. Færdsel til eller fra bedriften af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Køretøjer eller transportmidler, der efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen forlader bedriften, jf. stk. 1, skal desinficeres omhyggeligt efter Fødevarestyrelsens anvisning, inden de forlader bedriften. 5. Foranstaltningerne i 3 og 4 finder ligeledes anvendelse på kontaktbedrifter. 6. Hvis Fødevarestyrelsen på baggrund af en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet oprettes en midlertidig kontrolzone omkring den i 3 eller 5 nævnte bedrift. Foranstaltninger i 3 og 4 kan finde anvendelse på svinebedrifterne i kontrolzonen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan udtage prøver fra svin fra bedrifter beliggende i kontrolzonen, for således at af- eller bekræfte tilstedeværelsen af klassisk svinepest. 7. Tilsyn pålagt i henhold til 3, 5 eller 6 ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken er afkræftet. Smittede besætninger 8. En besætning anses for smittet med svinepest, når Fødevarestyrelsen på baggrund af kliniske, postmortem eller laboratoriemæssige undersøgelser foretaget på DTU Veterinærinstituttet finder, at besætningen er inficeret med svinepest. 2

3 Bekæmpelse 9. Når svinepest er konstateret på en bedrift, pålægges bedriften eller opretholdes bedriften i, jf. 3, et offentligt tilsyn, hvorefter: 1) den besætningsansvarlige skal føre en liste der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin, 2) den besætningsansvarlige skal påse at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret, 3) flytning af svin til eller fra bedriften ikke er tilladt, 4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen, 5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen, 6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra bedriften med henblik på samhandel inden for EU, 7) den besætningsansvarlige skal lade bedriften deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til 35, og 8) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Kravet i 1. pkt. gælder, indtil Fødevarestyrelsen har meddelt den i 12, stk. 2, nævnte godkendelse. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år. 10. Når svinepest er konstateret på en bedrift, skal samtlige svin på bedriften omgående aflives og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Kød fra svin, der er slagtet i den periode, hvor Fødevarestyrelsen antager, at smitten har været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Ligeledes skal kroppe af svin, der er døde i samme tidsrum, destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 3. Alt materiale, affald, foder m.v. som efter Fødevarestyrelsens vurdering kan indeholde svinepestvirus, destrueres eller underkastes anden behandling, således at eventuel tilstedeværelse af svinepestvirus uskadeliggøres. Destruktion eller anden behandling skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 4. Alt avlsmateriale, som opbevares på bedriften, skal underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Avlsmateriale, der er opsamlet fra svin på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. 11. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med aflivning og destruktion skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den ansvarlige for transportmidler og udstyr, der har været anvendt i forbindelse med transport af svinene eller svinekroppene, skal påse at disse rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning. 12. Når en smittet svinebesætning er aflivet, skal der foretages en foreløbig rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Den foreløbige rengøring og desinfektion skal efterfølges af en rengøring og desinfektion, hvor 1) alle rum, hvori svinene har opholdt sig, samt maskiner og materiel snarest rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 3

4 2) gødning, gylle, strøelse og andet kontamineret materiale fra ejendommen skal inden den i stk. 1 nævnte rengøring og desinfektion deponeres, destrueres, nedgraves eller på anden måde behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 2. Den i stk. 1, 2. pkt., nævnte rengøring og desinfektion godkendes af Fødevarestyrelsen inden genindsættelse af svin, jf Stk. 3. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med rengøring og desinfektion skal underkastes rensning og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisning. 13. Når klassisk svinepest konstateres på en bedrift, der består af to eller flere adskilte produktionsenheder, kan Fødevarestyrelsen, på nærmere fastsatte vilkår for så vidt angår sunde svineproduktionsenheder på en inficeret bedrift, helt eller delvist, dispensere fra 9-12, såfremt disse produktionsenheders struktur, størrelse og indbyrdes afstand, og den virksomhed, der foregår der, er af en sådan art, at produktionsenhederne med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at svinepestvirus ikke kan spredes fra den ene produktionsenhed til den anden. 14. Hvis Fødevarestyrelsen udfra en epidemiologisk vurdering finder der påkrævet kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i 9-12 finde anvendelse på kontaktbedrifter. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra en kontaktbedrift med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest. 15. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og på særlige vilkår, helt eller delvist, dispensere fra bestemmelserne i 9-12 hvis et udbrud er blevet bekræftet i et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes svin til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter eller bevarelse af sjældne racer. Kapitel 2 Oprettelse af zoner 16. Når der er konstateret klassisk svinepest hos svin på en bedrift oprettes en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring bedriften. Beskyttelseszonen, der har en radius på mindst 3 km, indgår i overvågningszonen, der har en radius på mindst 10 km. Foranstaltninger i beskyttelseszonen 17. I beskyttelseszonen skal den, der har svin i sin varetægt, anmelde alle døde eller syge svin på bedriften til Fødevarestyrelsen. 18. Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt, at 1) flytte eller transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og 19, 2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning, 3) til- eller fraføre en bedrift beliggende i beskyttelseszonen andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse, 4) til- eller fraføre avlsmateriale fra en bedrift uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller 5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. 4

5 Stk. 4. Personer der skal ind på eller forlader bedriften skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af svinepest. 19. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade at svin fjernes fra bedrifter i beskyttelseszonen 30 dage efter afslutning af den i 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring og desinfektion såfremt de transporteres direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til omgående slagtning, 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet 30 dage og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på bedriften, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra en bedrift i beskyttelseszonen for at blive transporteret direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning, 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen. 20. Svin på bedrifter, der er beliggende i en beskyttelseszone, underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for svinepest. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra en bedrift i beskyttelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest. 21. Foranstaltningerne i beskyttelseszonen ophæves tidligst, når: 1) Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift, 2) svin på samtlige bedrifter i beskyttelseszonen er erklæret klinisk fri for svinepest, og 3) der er gennemført laboratorieundersøgelse på alle bedrifter med svin i beskyttelseszonen, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af svinepest. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 30 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion, jf. 12, stk. 1, 1. pkt., på den inficerede bedrift. Foranstaltninger i overvågningszonen 22. I overvågningszonen skal den, der har svin i sin varetægt, anmelde alle døde eller syge svin på bedriften til Fødevarestyrelsen. 23. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt, at 1) flytte og transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og 24, 2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsen anvisning, 3) til- eller fraføre en bedrift andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse, 4) til- eller fraføre en bedrift eller et sæd- eller embryonlager avlsmateriale uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller 5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. 5

6 Stk. 4. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af svinepest. 24. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at svin fjernes fra bedrifter i overvågningszonen 21 dage efter afslutning af den i 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring og desinfektion, såfremt de transporteres direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning, 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet 30 dage og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på bedriften, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra en bedrift i overvågningszonen for at blive transporteret direkte til: 1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning, 2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsen tilsyn, eller 3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen. 25. Svin på bedrifter, der er beliggende i overvågningszonen, skal underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for svinepest. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra en bedrift i overvågningszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest. 26. Overvågningszonen ophæves af Fødevarestyrelsen, når Fødevarestyrelsen vurderer, at der ikke længere er risiko for svinepest, og 1) Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift, 2) svinene på samtlige bedrifter i zonen er erklæret klinisk fri for svinepest, og 3) efter der, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt, er gennemført laboratorieundersøgelse på bedrifter med svin i zonen, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af svinepest. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 20 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion på de inficerede bedrifter. Foranstaltninger i tilfælde af bekræftelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin 27. Når der er konstateret svinepest hos vildtlevende svin oprettes en bekæmpelseszone. Stk. 2. Den, der finder et dødt, vildtlevende svin i zonen, skal indberette fundet til Fødevarestyrelsen. 28. Svinebedrifter beliggende i den i 27 nævnte bekæmpelseszone pålægges et offentlig tilsyn som omfatter, at: 1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin, 2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle svin på bedriften holdes i deres stalde eller andre steder, hvor de kan holdes isoleret fra vildtlevende svin og materiale, der kan have været i kontakt med vildtlevende svin, 3) der kun må føres svin til eller fra en bedrift med tilladelse fra Fødevarestyrelsen, 4) den besætningsansvarlige skal sørge for, at der efter Fødevarestyrelsens anvisning sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig og ved bedriftens ind- og udgange, 5) det er forbudt at bringe materiale eller udstyr, som kan være kontamineret med svinepestvirus, ind på en svinebedrift, og 6) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. 6

7 Stk. 2. Endvidere må der kun til- eller fraføres avlsmateriale fra en bedrift eller fra et sæd- eller embryonlager i zonen med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år. 29. På en bedrift i en bekæmpelseszone skal svinene underkastes en klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for svinepest. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra en bedrift i bekæmpelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest. Stk. 3. Enhver, der ved jagt eller nedskydning nedlægger vildtlevende svin, skal lade udtage og indsende blodprøve af disse til undersøgelse for svinepest. 30. Fødevarestyrelsen ophæver den i 27 nævnte bekæmpelseszone samt det i 28 nævnte offentlige tilsyn, når Fødevarestyrelsen finder det forsvarligt udfra en smittemæssig vurdering. Kapitel 3 Genindsættelse af svin 31. Genindsættelse af svin på bedriften må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Tilladelsen kan tidligst gives 30 dage efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i 12, nævnte rengøring og desinfektion og under forudsætning af, at: 1) alle svinene ankommer inden for en periode på tyve dage og kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for svinepest, 2) der foretages en serologisk undersøgelse af svinene i den genopbyggede besætning, prøveudtagning med henblik på denne undersøgelse må tidligst finde sted 40 dage efter, at de sidste svin er ankommet, og 3) ingen svin flyttes fra bedriften før de negative resultater af den i nr. 2 nævnte undersøgelse foreligger. Stk. 2. Dog kan genindsættelse af svin på bedriften indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod svinepest med negativt resultat eller kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for svinepest. Anbringelse af dyrene skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Svinene kontrolleres 40 dage efter indsættelse på bedriften for tilstedeværelsen af antistoffer. Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod svinepest, kan der når resultaterne foreligger, genindsættes en hel besætning. Ingen svin må flyttes fra bedriften før de negative resultater af den serologiske undersøgelser foreligger. Stk. 3. Genindsættelse af svin på friland skal altid ske efter den i stk. 2 nævnte procedure. 32. Hvis der er forløbet mere end 6 måneder siden rengøringen og desinfektionen på bedriften er afsluttet, kan Fødevarestyrelsen i særlige tilfælde og på nærmere fastsatte vilkår dispensere fra de i 31 nævnte krav vedrørende indsættelse af svin. Kapitel 4 Foranstaltninger ved bekræftelse af klassisk svinepest hos svin på et slagteri eller i et transportmiddel 33. Ved konstatering af et tilfælde af klassisk svinepest på et slagteri skal: 1) alle modtagelige dyr på slagteriet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning, 2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning, 3) bygninger og udstyr, herunder transportmidler, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver, med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for svinepest. 7

8 Stk. 2. På et slagteri hvor der forefindes dyr, som er smittet med svinepest, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. 35. Stk. 3. Slagteriet skal påse, at ingen dyr indbringes på slagteriet, før der er gået mindst 24 timer efter slagteriet er rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning, og rengøringen og desinfektionen er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Foranstaltningerne nævnt i 9-15 finder anvendelse på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra og på kontaktbedrifter. 34. Hvis der konstateres et tilfælde af klassisk svinepest i et transportmiddel skal den ansvarlige for transportmidlet påse, at: 1) alle modtagelige dyr i transportmidlet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning, 2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning, 3) transportmidlet rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver, med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for svinepest. Stk. 2. Ingen dyr må transporteres med transportmidlet, før der er gået mindst 24 timer efter transportmidlet er rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning og rengøringen og desinfektionen er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Foranstaltningerne nævnt i 9-15 finder anvendelse på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra og på kontaktbedrifter. Kapitel 5 Epidemiologisk undersøgelse i forbindelse med mistanke om og udbrud af svinepest 35. En epidemiologiske undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter angivelse af: 1) det tidsrum, hvor der kan være forekommet svinepestvirus på bedriften, 2) den mulige kilde til svinepest på bedriften og identifikation af andre bedrifter med svin, som kan være blevet inficeret eller kontamineret fra samme kilde, og 3) personer, køretøjer, svin, svinekroppe, kød, avlsmateriale eller andet materiale, som kan have overført virus til eller fra de pågældende bedrifter. Kapitel 6 Vaccination 36. Det er ikke tilladt at vaccinere mod svinepest. Stk. 2. Manipulering, fremstilling, opbevaring, levering, distribution og salg af klassisk svinepestvaccine er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. 37. Fødevarestyrelsen kan dog pålægge den besætningsansvarlige for svin, at disse nødvaccineres for at forhindre smittespredning. Stk. 2. Såfremt der nødvaccineres i henhold til stk. 1 gælder følgende: 1) er det ikke tilladt at flytte levende svin fra vaccinationsområdet, medmindre de transporteres til et slagteri, der er udpeget af Fødevarestyrelsen og ligger i eller i nærheden af vaccinationsområdet, til omgående slagtning eller til en destruktionsanstalt eller et egnet sted, hvor de straks aflives, og hvor kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, 2) skal alt fersk kød fra svin, som er vaccineret under nødvaccinationen, enten forarbejdes eller mærkes og behandles efter Fødevarestyrelsen anvisning, 3) skal avlsmateriale, der er opsamlet fra svinene i en periode på indtil 30 dage forud for nødvaccinationen, opspores og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning, 8

9 4) er det ikke tilladt, at flytte seropositive svin fra den bedrift, hvor de holdes, medmindre det sker med henblik på omgående slagtning, 5) er det ikke tilladt at opsamle avlsmateriale fra seropositive svin, og 6) er det ikke tilladt at flytte smågrise, der er afkom af seropositive søer, medmindre de indenfor vaccinationsområdet skal transporteres til a) et slagteri til omgående slagtning, b) en af Fødevarestyrelsen udpeget bedrift, hvorfra de skal transporteres direkte til slagteri, eller c) en bedrift, efter at en serologisk undersøgelse har givet negative resultater for antistoffer mod svinepestvirus. 38. Foranstaltningerne nævnt i 37 ophæves af Fødevarestyrelsen. Ophævelsen sker tidligst 6 måneder efter gennemførelsen af nødvaccinationen. Dog kan Fødevarestyrelsen ophæve restriktioner i 37, stk. 2, såfremt 1) alle svin på de bedrifter, hvor der er foretaget nødvaccination, er blevet slagtet eller aflivet, og hvor kroppene er forarbejdet efter Fødevarestyrelsens anvisning, 2) det ferske kød fra disse svin er blevet forarbejdet eller mærket og behandlet efter Fødevarestyrelsens anvisning, og 3) alle de bedrifter, hvor der har været holdt nødvaccinerede svin, er blevet rengjort og desinficeret og godkendelse heraf er sket af Fødevarestyrelsen. 39. Genindsættelse af svin på bedrifter, hvor der har opholdt sig nødvaccinerede svin, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen og tidligst 10 dage efter, at rengøring og desinfektion er afsluttet, og efter at alle svin på de bedrifter, hvor der er foretaget nødvaccination, er blevet slagtet eller aflivet. Stk. 2. Efter genindsætning skal svin på alle bedrifter i nødvaccinationsområdet undergå en klinisk undersøgelse og en laboratorieundersøgelse på DTU Veterinærinstituttet, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af svinepestvirus. De i 1. pkt. nævnte undersøgelser af svin, der genindsættes på bedrifter, hvor der er foretaget nødvaccination, må tidligst finde sted 40 dage efter genindsætningen, og ingen svin må flyttes fra bedrifterne i denne periode. Kapitel 7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 40. Med bøde straffes den, der 1) overtræder 2, stk. 2 og 3, 3-5, 6, stk. 1, 2. pkt., 9-12, 14, 17-18, 20, 22-23, 25, 27, stk. 2, 28, 29, 31, 33 stk. 1, 3 eller 4, 34, 36, 37 eller 39, eller 2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 13, 15, 19, 24 eller 32. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2003 om bekæmpelse af klassisk svinepest ophæves. Fødevarestyrelsen, den 26. november 2015 P.D.V. PER S. HENRIKSEN / Marianne Marer 9

10 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets Direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EF- Tidende 2001 L 316 s. 5). 10

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual Klassisk svinepest beredskabsplan Operationel manual Januar 2004 Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til Kontor for Husdyrsygdomme ( va1@fdir.dk)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s. 2001L0089 DA 13.11.2007 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Mund- og klovesyge beredskabsplan Operationel manual juni 2004 Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til va1@fdir.dk Definitionsliste...12

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1) BEK nr 502 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2012-20-2301-00900 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies BEK nr 914 af 15/12/1987 (Gældende) Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 26. oktober 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 1)

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 1) BEK nr 1497 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-39-00233 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Stk. 2. Ejer eller bruger af hobbyholdet skal efter fødevareregionens anvisning foretage indberetning

Stk. 2. Ejer eller bruger af hobbyholdet skal efter fødevareregionens anvisning foretage indberetning Bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner samt område A og B i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i Hundslev på Fyn I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER

UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER December 2017 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og smittespredning... 5 Kliniske symptomer... 6 Diffentialdiagnoser...

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. marts 2003 PE 322.174/21-69 ÆNDRINGSFORSLAG 21-69 Udkast til betænkning (PE 322.174) Wolfgang Kreissl-Dörfler EF-foranstaltninger

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 42 af 12/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00143 Senere ændringer

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner 1 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza 2 Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Indledning Det er hyggeligt med høns i baghaven. Mange vælger at få deres egne høns, også

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.

Ændringsskema Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 08. januar 2018 Sagsnr.: 17-1232-000006 KRBA (Ændring af BEK nr. 1626/2017) Ændringsskema Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. Henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere