BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution"

Transkript

1 BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET er - at skabe trygge og sammenhængende overgange, så barnets udvikling og trivsel bliver bedst mulig. - at sikre relevant vidensdeling mellem forældre og professionelle om hvert barn til gavn for dets videre udvikling - at pædagoger og lærere i de forskellige institutioner lærer hinanden at kende både personligt og fagligt. HOVEDINDHOLDET i vores brobygning kan beskrives i disse overskrifter: Det enkelte barns historie overgangsobjekter i form af barnets bog og mappe Børnenes kendskab til deres nye institutioner overgangsritualer i form af besøg i ny og genbesøg i gamle institutioner samt foto- og billedbøger Pædagogisk samarbejde mellem pædagoger og lærere i de forskellige institutioner gennem fælles møder mellem pædagoger og lærere og besøg hos hinanden. Samarbejde mellem forældre og pædagoger/lærere gennem møder og samtaler om det enkelte barn GODDAG OG FARVEL og så lægger vi vægt på at alle overgange markeres på en særlig måde, ved en særlig begivenhed for den gruppe børn der forlader en institution og begynder i en ny. 1

2 FRA HJEM TIL VUGGESTUE (BØRNEHUS) Samarbejde mellem forældre og pædagoger - samtaler Når barnet får plads i børnehuset/vuggestueafdelingen indbydes forældrene til en samtale med en pædagog og sundhedsplejersken umiddelbart efter barnets start i institutionen. Sundhedsplejersken deltager i begyndelsen, og siden overtager pædagogen samtalen. Børnehuset uddeler på forhånd information til forældrene om samtalen og de emner der vil blive drøftet. Overgangsobjekter: Forældrene får et hus eller en lille bog eller lignende, som de skal udsmykke med billeder fra barnets liv i familien. Dette får barnet med i institutionen, hvor det anbringes så barnet altid kan komme til at se på det. I løbet af barnets tid i vuggestueafdelingen opbygges barnets bog, hvor dets oplevelser og udvikling beskrives i billeder og ord og således dokumenterer barnets udvikling. Bogen opbevares, så den er tilgængelig for barnet og kan bruges af børn og voksne efter behov. I vuggestuen får alle børn den lille mappe der skal følge dem gennem institutionerne og til 1. klasse. Inden barnet forlader vuggestuen udvælger barnet sammen med en pædagog nogle af barnets ting til mappen, f.eks. fra barnets bog, billeder, fotos, sange, historier således at barnet i den nye institution/afdeling kan præsentere sig selv over for børn og voksne og dermed bringe sin historie med sig. I hele forløbet gælder at den enkelte institution selv aftaler nærmere hvordan de vil arbejde med børnene i forbindelse med etableringen af mappen. FRA VUGGESTUE TIL BØRNEHAVE (oftest et skift inden for det samme børnehus) Kendskab til nye institutioner - Overgangsritualer/besøgsordninger I vuggestuen ligger der en mappe med billeder fra børnehaven og af deres kommende pædagoger. For at barnet kan fortælle om deres vuggestue i børnehaven, har de en tilsvarende mappe i børnehaven. Dette vil være lidt forskelligt da nogle af børnehusene ligger i samme hus, og børnene derfor i forvejen kender til den kommende afdeling. Det enkelte børnehus tager stilling til behovet. Mapperne udformes på en sådan måde at det er muligt løbende at tilføje sider med nye emner og udskifte forældede sider. 2

3 Når barnet skal starte i børnehaveafdelingen aftales besøg med de nye børn. Inden barnet starter, er der en overleveringssamtale hvor forældre, pædagogen fra vuggestuen og pædagogen i børnehaven deltager. Til denne samtale anvendes et samtaleark. FARVEL og GODDAG Vuggestuen laver et farvel arrangement Det kan f.eks. være - Farvelfest med bestemt farvelsang, billeder mm - Afskedsdag i skovhytte og bog om denne dag Den nye institution står for et modtagelsesarrangement, f.eks. - børnene hentes af de nye pædagoger - køres i trækvogn til ny institution Institutionen sørger for at børnene kan holde kontakten mellem det nye og det gamle ved impulsive eller aftalte besøg hos hinanden. Der skal mindst være et besøg og et genbesøg. I børnehaven udbygges barnets bog stadig med fortællinger i ord og billeder i forbindelse med oplevelser i børnehaven og for at vise forskellige vigtige situationer i barnet udvikling. Nærmere brug af bogen aftales i den enkelte børnehave den fylder måske ikke så meget som i vuggestuen. Når barnet forlader børnehaven får det bogen med hjem. Mappen fra vuggestuen kan bruges i børnehavetiden, nye ting kan lægges i, og inden barnet forlader børnehaven gøres mappen klar, barn og voksne udvælger hvad der skal med til fritidsordningen. I mappen kan også lægges fælles ting, f.eks. en sang, som alle børn kender rigtig godt. Samarbejde mellem pædagogerne i vuggestue og børnehave I kraft af oprettelsen af børnehuse sker der meget på dette område: vuggestue- og børnehavepædagoger i et børnehus er nu et fælles personale. Værdidebat og udformning af læreplaner mm drøftes således i fællesskab. Gennem den nye struktur får man altså et fagligt og personligt kendskab til hinanden og vil løbende drøfte pædagogiske emner. Dette gør at børnehavens pædagogik er en naturlig forlængelse af vuggestuens og dermed skabes en kontinuitet for børnene. 3

4 FRA BØRNEHAVE TIL FRITIDSORDNING TIL SKOLE Samtaler og samarbejde mellem forældre, pædagoger og BFO, skole om det enkelte barn ved skolestart. I december/januar afholder børnehaverne samtaler med forældre om den kommende skolestart. Ved samtalen udfyldes en oplysningsseddel om hvert barn om kompetencer, skoleparathed og særlige behov til BFO og skole til brug ved den kommende dannelse af børnehaveklasser. Denne udarbejdes og revideres løbende af institutionerne i fællesskab. I januar besøger BFO-leder og afdelingsleder fra skolen børnehaverne og taler med pædagogerne om hvert barn ud fra oplysningssedlen. Børnehusets leder kontakter BFO-leder umiddelbart op til institutionsskift, hvis barnets situation har ændret sig siden samtalen. Lederne er gensidigt forpligtet til at kontakte hinanden ved usikkerhed omkring barnet i den første tid i BFO/skole. Når børnehaveklasserne er dannet får BFO og børnehaveklasseledere oplysningssedlerne for deres kommende børn. Disse oplysninger gives herefter ikke videre. Kendskab til nye institutioner - Overgangsritualer/besøgsordninger Børnehavebørnene skal minimum besøge Fritidsordningerne 2 gange, inden de skal starte. De besøger først alle institutioner i februar/marts, og i april i deres egen kommende fritidsordning. BFO inviterer. Ved besøg i kommende fritidsordning tager børnene fotos, så de hjemme i børnehaven kan tale videre om deres kommende nye liv. Besøg i gammel institution: I maj og juni arrangerer fritterne besøg med børnene i deres gamle børnehaver, hvor der tages billeder og efterfølgende laves plancher. Gamle fritterbørn inviteres om efteråret til en eftermiddag på Fritteren. I begyndelsen af maj begynder børnene i fritidsordningen. I perioden frem til skolesommerferien arrangerer BFO- afdelingerne besøg på skolen og fra skolen: Besøg på skolen: Man besøger den kommende afdeling, sit kommende lokale - man kan for eksempel bruge lokalerne 26/36 til leg og sport - man kan besøge børnehaveklasselokalet om eftermiddagen sammen med en skolepædagog der har kendskab til, hvordan hverdagen foregår i børnehaveklassen. Det er også meget vigtigt at børnene ved hvor toiletterne befinder sig!! Eksisterende bh.klasser og de kommende børnehaveklassebørn besøger hinanden i fritter og skole over to dage. En halv gruppe nye børn besøger deres kommende børnehaveklasse og børnehaveklasseleder og tilbringer dagen sammen med den ene halvdel af børnehaveklassen. 4

5 Den anden halvdel af børnehaveklassen er i BFOén sammen den anden halvdel af de nye børn. Gruppen på BFOen laver mad til alle børnene, og de spiser sammen. Der byttes så børnegrupper en anden dag, så alle prøver at gå i skole og får kendskab til lokaliteterne. Dette arrangeres af børnehaveklasseledere/skolepædagoger og fritteren. Initiativet tages af BFO. De kommende børnehaveklassebørn får en mappe indeholdende f.eks. en alfabetsang og opgave, som medbringes i skole 1. skoledag i august. Det er et ønske at børnene har noget med fra børnehaverne til BFO og skole. Det kan være en sang eller lignende, som så skaber en forbindelse tilbage til den gamle institution. Fritidsordningerne laver en mappe med tekst og billeder fra institutionen (personale, lokaler, værksteder og legeplads) til børnehaverne, og børnehaveklasserne laver tilsvarende en mappe fra livet i børnehaveklasserne til BFO. Den skal løbende opdateres. Overgangsobjekter Det enkelte barn medbringer sin personlige mappe fra børnehaven, når barnet begynder i BFO i maj og i børnehaveklassen i august. Begge steder lægges nye ting i gerne fra børnenes fælles aktiviteter i den nye gruppe. Det er vigtigt at udvælge forholdsvis få ting, således at det er en realistisk opgave at bruge den det nye sted til at lære hinanden at kende og præsentere sig over for nye børnehaveklasselærere og til slut over for lærerne i 1. klasse. Samarbejde med forældre I november inviterer skolen mulige kommende børnehaveklasseforældre til et orienterende møde med skolens ledelse og børnehaveklasselederne. I december er der indskrivning på skolen. April/maj afholder alle afdelinger af BFO forældremøder. I maj holdes forældremøde på skolen dels med præsentation af indskolingslærere, talepædagoger og psykolog, dels det første forældremøde i hver klasse. Her deltager en repræsentant fra Skolebestyrelsen, der har udviklet en særlig startpakke for forældresamarbejde. Samarbejde mellem pædagoger, lærere og ledelser i børnehave- BFO og skole: Vi har et fast årligt møde 1. tirsdag i november hvor pædagoger og ledere fra børnehaven, talepædagoger, indskolingslærer, børnehaveklasseledere, skolepædagoger og skoleleder deltager. Vi har gennem årene drøftes emner af fælles interesse, fortalt hinanden om arbejdet i børnehave og bh.klasse og de seneste to år drøftet vores brobygningsplan. 5

6 Vi har en besøgsordning: Om foråret når de nye børnehaveklasser er dannet, besøger børnehaveklasselederne et børnehus 1-2 dage et børnehus de skal have børn fra i det kommende skoleår. Børnehaveklasselederen besøger storbørnsgruppen, som er forberedt på at en børnehaveklasseleder kommer på besøg, men ikke nødvendigvis deres egen kommende lærer, da børnene i en børnehave ofte skal gå i forskellige klasser. Om efteråret besøger 1-2 pædagoger fra hvert børnehus en børnehaveklasse 1-2 dage. Pædagoger fra en børnehave besøger den børnehaveklasseleder der besøgte dem i foråret og skal opleve en ganske almindelig dag i børnehaveklassen. Formålet med disse besøg er at opleve nogle hverdage i den anden institution, så der er grundlag for en drøftelse af arbejdet i de forskellige institutioner. Overgangssamtaler med forældre: Fritteren tilbyder alle forældre en samtale efter 3-6 måneder. Børnehaveklasserne holder skole-hjem samtale omkring efterårsferien. Der har været overvejelser i børnehaveklasserne om at holde Omvendte skole-hjemsamtaler ved skolestart, hvor forældrene fortæller om deres barn. Vi har også talt om en fælles samtaleforældre BFO, fritter. FARVEL og GODDAG Børnehaven laver et farvel arrangement og fritteren/hele BFO et modtagelsesarrangement for de nye fritterbørn. 1.skoledag Når børnene begynder i skole er der en modtagelse for alle børn og forældre ved kommende børnehaveklasse, skolepædagoger, skolens ledelse, skolens kor samt klassernes venskabsklasser og deres lærere(5.klasser) i skolens hal. Derefter er der en særlig modtagelse i hver klasse for børnene - og forældrene noget af tiden. FRA BØRNEHAVEKLASSE TIL 1. KLASSE Der afholdes et fælles brobygningsmøde med alle børnehaveklasseledere, kommende lærere i 1. klasse, indskolingslærer og afdelingsleder, hvor børnehaveklasselederne fortæller om arbejdet i børnehaveklasserne fagligt og socialt. Derudover mødes børnehaveklasseleder og kommende lærere om den enkelte klasse og taler om alle børn og videregiver resultater fra læseevaluering mm. Den ene af pædagogerne fra børnehaveklassen følger med klassen, og fortsætter som pædagog i 1. klasse. De kommende 1. klasselærere deltager i ca. 8 timer i klassen i slutningen af skoleåret. Distrikt Egebjerg: Børnehusene, BFO og skolen 6

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere