Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund."

Transkript

1 1 Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune 1

2 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. del Teoretisk og forskningsbaseret baggrund for arbejdet med MIN BOG Barnets perspektiv i relation til overgangen fra børnehavelivet til skolelivet Fortælling, legeskrivning og voksnes værdsættelse del Vejledning for det pædagogiske arbejde med overgangen Børnehavedelen Familiedelen SFO-delen Børnehaveklassedelen Tekst: Frank Figge Larsen & Louise Sjøgren Opsætning og illustration: Tombola, Jan Rasmussen og Kristian Eskild jensen

3 3 Forord Denne pædagogiske vejledning med baggrundsmateriale er udarbejdet til at understøtte den pædagogiske praksis omkring det enkelte barn og/eller en gruppe af børn i overgangen fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. Vejledningen er understøttende for implementering af sprog- og læsepolitikken, udviklingsstrategien for dagområdet, lærer/ pædagogsamarbejdet i indskolingen og imødekommer henholdsvis Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven. Formålet med bogen og arbejdet omkring den, er at barnets perspektiv kommer frem gennem dialoger med barnets centrale voksne. Bogens indholdsmæssige fokus er at få bragt barnets egne oplevelser i skiftet fra børnehavelivet til skolelivet i spil, og sprog (at lade barnet sætte ord på), skrivning/legeskrivning (at fastholde barnets fortælling) og læsning (at barnet el. den voksne gengiver, hvad barnets har skrevet/legeskrevet) er metoden til synliggøre barnets perspektiv. For overblikket og helhedens skyld er det en god idé at læse hele vejledningen også de dele der henvender sig til de øvrige faggrupper. Dagtilbudsloven 1. Formålet med denne lov er at stk. 4 Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem,tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende, udfordrende for børnene. og 7 stk. 5 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrenesikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Folkeskoleloven om børnehaveklassen Bekendtgørelse nr. 260 af 31. marts 2009 om undervisning i børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling Stk. 3. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. 2. Stk. 2. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid. Lokalpolitiske rammer Politik og handlingsplan for sprog og læsning Udviklingsstrategi for dagtilbud Lærer/pædagog samarbejdet i indskolingen

4 4 Teoretisk og forskningsbaseret baggrund for arbejdet med MIN BOG Baggrundsmaterialet præsenterer i kort form det teoretiske og forskningsbaserede grundlag for formålet arbejdet med barnets perspektiv på overgangen, og understøttelse af det metodiske arbejde med barnets sproglige udvikling. Formålet med arbejdet med MIN BOG Barnets perspektiv i relation til overgangen fra børnehavelivet til skolelivet I forbindelse med overgangen fra børnehavelivet til skolelivet skifter barnet livsomstændighed. Barnet tager afsked med andre centrale børn og voksne i deres liv og møder nye. Og nye steder og rammer introduceres. Dette ved alle der arbejder inden for feltet. Alligevel viser forskning at de centrale voksne forældre, børnehavepædagoger, SFO pædagoger og børnehaveklasseledere former deres forståelse af barnet ud fra det sted de er sammen med barnet og at det er en udfordring at anvende hinandens viden og erfaringer med barnet i et samspil mellem stederne (Stanek, 2010, Højholdt, 2011), og at det har betydning for barnets trivsel, læring og muligheder at der er sammenhæng og samspil mellem de adskilte steder i barnets liv, samt at de centrale voksne er i samspil og kan anvende viden på tværs af stederne (VIDA statusrapport 2, 2011). I samklang med ovennævnte udfordring, er udfordringen at give barnet en stemme, at understøtte barnet i at sætte ord og fortælling på barnets oplevelser og perspektiver på skiftene og mødet med de nye steder. Det er barnets forestillinger og oplevelser der danner sammenhæng for barnet, og denne proces klares bedst når de centrale voksne støtter barnet gennem forløbet. Dette gøres ved at lytte til barnets fortællinger, stille åbne spørgsmål der hjælper barnet til at udtrykke sig om sine forestillinger og oplevelser, og om gamle og nye relationer som barnet går ind og ud af i relation til skiftet. De centrale voksne skal være opmærksomme på, at barnet selv sætter de for barnet vigtigste erfaringer sammen i sin fortælling om overgangen. Det vil sige, at de voksne understøtter barnet i sin fortælling, som vil skabe mening og sammenhæng for barnet. På den måde har barnet mulighed for at italesætte egen mening om sig selv og sine relationer, og samtidigt vil det foregå på barnets præmisser. Kvaliteten i sammenhængen for barnet og for barnets relationer har betydning for barnets parathed for den læring som dels ligger i overgangen, skiftene og nye relationer og dels i skolelivets lærings- og undervisningsaktiviteter. Litteratur Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning, Anja Hvidtfeldt Stanek, ph.d afhandling, Roskilde Universitet, 2010 Børnefællesskabers betydning for børns læring, Anja Hvidtfeldt Stanek, I: Specialpædagogik, Forlaget KvanN, 2011 Børneperspektiver på den SFO-pædagogiske praksis, Anja Hvidtfeldt Stanek i SFO- og fritidspædagogik før, nu og i fremtiden red. Trine Ankerstjerne, Dafolo 2010 Børn i vanskeligheder samarbejde på tværs, Charlotte Højholt, Dansk Psykologisk Forlag, 2011 VIDA statusrapport 2, Bente Jensen mfl. Aarhus Universitet, 2011

5 5 Metodisk arbejde med MIN BOG - Fortælling, legeskrivning og voksnes værdsættelse Fortælling og skrivning (legeskrivning, eksperimenterende og opdagende skrivning) er forløbere for læsning. Forskningsforsøg hvor børn har deltaget i fokuserede aktiviteter med inddragelse af fortælling og legeskrivning læser lettere og hurtigere, uanset børnenes sprogudvikling. Bente Eriksen Hagtvets forskningsarbejde siden 1990 erne har flere gange påvist denne sammenhæng. Mest fyldigt i Sprogstimulering tale og skrift i førskolealderen, Alinea, 2004, som er en grundig indføring i forskningen omkring børnehavebørns sprog i tale, fortælling, tegning og skrift. Grundopfattelsen baseret på denne forskning er, at barnets sprogudvikling lettes ved at barnet gør sig erfaringer med skriftsproget samtidig med talesproget og ikke som det har været tradition, at skriftsproget kommer efter talesproget. Hagtvet mfl. finder forskningsbaseret og teoretisk dokumentation for at tale- og skriftsprog støtter hinandens udvikling. Arbejdet med fortællinger og skriftsprog i børnehaven er ikke tænkt som formel skrive og læseundervisning, men snarere det at stifte bekendtskab og gøre sig erfaringer med at fortælle, tegne og skrive. Legeskrivning, hvor børnene (lader som om de) skriver, enten med krusseduller, symboler eller med rigtige bogstaver i rækker (uden at danne egentlige ord), giver børnene indføring i og erfaring med at producere skriftsprog. Det samme gør børnenes egne fortællinger til tegninger, der skrives ned på tegnepapiret af en voksen. Afgørende er det, at der er voksne der værdsætter barnets og børnegruppernes bidrag barnets og børnegruppernes fortællinger, tegninger, legeskrivning og skriftsproglige udtryk. At værdsætte er at give aktiviteter og bidrag værdi at anerkende fortællingens værdifuldhed. Denne proces hvori barnet og børnegrupperne spejler eget og fælles bidrag i voksnes værdsættelse forstærker barnets læreproces og erfaring. En del forskning peger i retning af at barnets narrative færdigheder - fortællekompetence, er en grundlæggende forudsætning for sprogudviklingen. Sprogtilegnelse handler i høj grad om selv at producere og bidrage til at fortælle som en del af en dialog eller en sproglig udveksling. Det kan både være i fabulerende og fantasibaseret form eller om barnets eller børnegruppens oplevelser. Fortællingens form har det i sig, at den baserer sig på aktiv og deltagende udveksling mellem to eller flere, og hvor det netop er udvekslingen der er motor for den sproglige aktivitet. Det kan sådan lidt skarpt sættes op i modsætning til en undervisningsbaseret udspørgen. Begrebet fælles opmærksomhed, fra en anden forskningstradition (Tomasello, 2003), peger på den voksnes tidlige og afgørende rolle i relation til sprogudviklingen, ved gennem nærvær med barnet, omkring barnets oplevelser, at stimulere barnets evne til at dele en fælles, viljestyret og vedholdende opmærksomhed sammen med en anden. Denne opmærksomhed som den voksne tilbyder er et andet perspektiv på det føromtalte begreb om værdsættelse. Udvekslingen med en anden og flere andre har betydning viser forskningen (Tomasello, 2003), da børn primært lærer sprog gennem implicitte læringsstrategier, det vil sige, at de lærer af det sprog, de hører fra omgivelserne voksne (hjemme og i dagtilbud) og efterhånden andre børn. Børns sprogudvikling lettes i et sprogrigt miljø, samtidigt med at tale- og skriftsprog støtter hinandens udvikling. Det sprogrige miljø kendetegnes ikke alene ved talesprog, men også der hvor barnet kan gøre sig erfaringer med.

6 6

7 7 Vejledning for det pædagogiske arbejde med overgangen De følgende sider er en vejledning, der beskriver og giver ideer til det pædagogiske arbejde med børn, der befinder sig i overgangen fra børnehave over i SFO og skole. Der er som nævnt i baggrundsmaterialet fokus på, barnets mulighed for og lyst til at indgå i fællesskaber med andre børn, og hvordan man stimulere barnets sprog- og begyndende læse- og skriveudvikling. Det er den voksnes opgave at skabe et tillidsfuldt og trygt rum, der giver barnet lyst til at fortælle. Den voksne kan stimulere fortællingen ved brug af undersøgende og åbne spørgsmål, og samtidigt sørge for at fortællingen holdes fast, når barnet skaber sin fortælling med udgangspunkt i tegninger, billeder eller legeskrivning. Det er væsentligt at fortællingen er barnets egen, og den voksnes rolle er at være lyttende og forstående, samtidigt med at den voksne skaber rum for association og refleksion. MIN BOG er sat op på en måde, der skaber mulighed for en individuel løsning af bogens opgaver. Barnet og de centrale voksne kan sammen finde frem til, de for barnet, relevante temaer at skabe dialoger om. Vejledningen giver et bud på hvordan og hvad der er relevant at tale med barnet om, men det er ikke en opskrift, der skal følges slavisk. Opsætningen og vejledningen lægger dog op til at barnets erfaringer med børnehavelivet og forventninger til skolelivet italesættes. Det kan som voksen, inden bogen tages i brug, være en god ide at fortælle barnet hvorfor MIN BOG skal laves og hvor MIN BOG skal bruges; først i børnehaven - den pink del af bogen, dernæst i familien den gule del af bogen, så i SFO en den blå del af bogen og til sidst i skolen den grønne del af bogen. MIN BOG kan tages frem jævnligt, og barnet kan genfortælle og/eller skabe flere fortællinger med udgangspunkt i bogen. Børnehavepædagogerne har en særlig opgave i forhold til, at sørge for at alle børn arbejder med familiedelen i MIN BOG. Arbejdet med familiedelen kan foregå i børnehaven eller være en forældreopgave, men det er børnehavepædagogerne der har ansvaret for, at den del bliver udfyldt.

8 8 Børnehavedelen Side 2 Den første side i MIN BOG er tegninger/billeder, der illustrerer børnehave-liv, familie-liv, SFO-liv, skole-liv. Det er tanken at barnet skal læse billederne og skabe en fortælling ud fra billedillustrationerne, som giver barnet mulighed for at forholde sig til de forskellige sammenhænge det indgår i eller kommer til at indgå i. Billederne er tænkt som en inspiration, som kan skabe associationer hos barnet. Den voksne kan invitere til dialog om billederne, og/ eller starte en fortælling op med udgangspunkt i billederne, som barnet ud fra eget perspektiv kan være medfortællende på. Side 3 På side 3 skal den voksne og/eller barnet udfylde eget navn, navnet på børnehaven og navnene på den kommende SFO og skole. Barnet kan skrive sit eget navn og derefter kan den voksne i dialog med barnet skrive navnene på de tre steder barnet møder i overgangen. Man kan også lade barnet benytte sig af legeskrivning og selv udfylde navnene på stederne. Med afsæt i stedernes navne kan den voksne i dialog med barnet tale om bogstaver og lyde, eller lægge op til en snak om hvorfor det hedder SFO, og om barnet kender andre SFOer, skoler osv. Øvelsen er både stimulerende for sprog- og skriveudviklingen. Barnets egne oplysninger med foto eller tegning af sig selv er med til at skabe ejerskab til bogen. det kan være oplevelser med andre børn og voksne, et særligt stykke legetøj, en sjov leg eller aktivitet som er foregået i børnehaven. Spørgsmål til barnet kan være : Hvad er det bedste ved din børnehave? Hvad kan du godt lide at lave i din børnehave? Hvad kommer du til at savne fra din børnehave? Der skal på side 5 laves en tegning/indsættes et foto/ laves en collage, der tager udgangspunkt i de forventninger og forestillinger barnet har i forhold til at skulle starte i SFO inden for kort tid. Temaet for tegningen/fotoet/ collagen kan være Mig selv i SFO. Den voksne kan lægge op til en dialog om de forventninger og forestillinger barnet har, og spørgsmål til barnet kan være: Hvordan ser din første dag i SFOen ud? Hvad glæder du dig allermest til ved at skulle starte i SFO? Nederst på siderne er der g jort plads til fortællingen. Barnet kan her legeskrive sin fortælling eller den voksne kan skrive fortællingen ned for barnet. Det er naturligvis væsentligt at barnet selv leder sin fortælling. Den voksnes navn kan evt. skrives ned ved siden af fortællingen for at skabe sammenhæng og kunne åbne for dialog med barnet senere i forløbet. Side 4-5 MIN BOG er et værktøj til at skabe dialog om barnets egne erfaringer og forestillinger, og på side 4-5 skal barnet fortælle (den voksne skriver ned) eller legeskrive en overskrift til hver af de to tegninger/foto/collager. Temaet for barnets tegning /foto/collage på side 4 er Det bedste ved min børnehave. Temaet kan handle om de oplevelser barnet har haft i børnehaven,

9 9 Familiedelen Det er vigtigt at de professionelle omkring barnet sørger for at familiedelen bliver udfyldt og at MIN BOG kommer med hjem. Der er til arbejdet med overgangen fra børnehave til skole udarbejdet et forældreguide, der oplyser om projektet og tydeliggør forældrenes rolle i forhold til arbejdet med MIN BOG. Side 6-7 Barnet skal finde på en overskrift til side 6 og tegne /lave collage/indsætte foto af sin familie eller hvor barnet er sammen med sin familie. Barnet afgør selv hvem og hvor mange hans/hendes familie består af (mor, far, søskende,bedsteforældre osv.). Den voksne skal skabe dialoger med barnet om de erfaringer barnet har i forhold til hvem og hvad en familie er. Familielivet udgør en central del af barnets livsfortælling og forældrene kan give andre perspektiver på barnets erfaringer og potentialer. Derfor kan familielivet danne en anden ramme for barnets oplevelse af sig selv, og skabe nye informationer og indgange til dialoger med barnet. På side 7 skal barnet tegne/lave collage/ indsætte foto af sin familie, hvor de laver en aktivitet i hverdagen, i en weekendeller i en ferie. Spørgsmål til barnet kan være: Hvad kan du godt lide at lave med din familie? Hvad er det sjoveste du laver /har lavet sammen med din familie? Hvornår har I det hyggeligt i din familie? Hvem i din familie har gået i børnehave, SFO og skole? Hvor har de gået i børnehave/sfo/skole og sammen med hvem? Barnet eller den voksne skal nederst (feltet med fortælling) på side 6 og 7 skrive/legeskrive de fortællinger barnet knytter til de

10 10 SFO-delen Side 8-9 SFO-delen lægger op til at temaet for dialogen med barnet er venskaber. Den voksne skal sammen med barnet skabe et tilbageblik på børnehavetiden, og koble det sammen med de erfaringer barnet har g jort sig i SFOen. Barnet skal sammen med den voksne finde en passende overskrift til sin fortælling med tilhørende tegning/foto/collage på side 8. I nederste felt på side 8 er der g jort plads til fortællingen. Her kan barnet legeskrive (kruseduller, symboler eller rigtige bogstaver i række uden det nødvendigvis danner egentlige ord, som beskrevet i afsnittet om Fortælling, legeskrivning og voksnes værdsættelse ) eller den voksne kan skrive ned imens barnet fortæller. Den voksne kan evt. skrive sit navn ved siden af fortællingen, så andre voksne kan være med til at støtte barnet i sine fortællinger om overgangen. Den voksne skal ved brug af åbne spørgsmål følge barnets spor og det der rør sig i barnet. Spørgsmål til barnet kan være: Hvad er det bedste ved SFOen? Hvad og med hvem kunne du godt lide at lege i børnehaven? Hvad glæder du dig mest til ved at skulle starte i skole? Har du fået nye venner efter du er startet i SFO? Hvad og hvem savner du fra din børnehave? Dialogen kan foregå i en børnegruppe, hvor børnenes tegninger er afsættet for dialogen. Børnene lytter på den måde til hinandens fortællinger, og kan udveksle erfaringer fra deres børnehavetid, oplevelser fra SFOen, og forventninger til at skulle starte i skole. Erfaringer og forventninger bringes på den måde ind i børnefællesskabet, og andre gode temaer for dialogen med børnegruppen kan være: fællesskab, vrede, ensomhed, at være bange, præstationsangst, konflikter På side 9 er der to overskrifter; Mine børnehave-venner i SFOen og Mine nye venner i SFOen. Her skal barnet tegne/ indsætte et foto/lave en collage, der dels viser de børn barnet har gået i børnehave og nu også i SFO med, og dels de nye venner barnet har fået i SFOen. Den voksne kan her få et indblik i barnets relationer til andre børn, og danne sig et indtryk af barnets erfaringer med at indgå i et børnefællesskab.

11 11 Børnehaveklassedelen Side Den sidste del af MIN BOG har fokus på fællesskab og måden hvorpå barnet indgår i fællesskabet i frikvarteret. Overskriften for side kan derfor være mit frikvarter og relevante spørgsmål til at åbne for dialoger med barnet/børnene er: Hvad og med hvem kan du godt lide at lege i frikvarteret? Hvad er det sjoveste ved at gå i skole? Har du fået nye venner efter du er startet i skole? Hvad har du lært (og af hvem) og hvad vil du gerne lære i børnehaveklassen? Temaet kan også være et andet, hvis det falder mere naturligt i forhold til den øvrige undervisning i børnehaveklassen. På side skal barnet lave en foto/ tegneserie med udgangspunkt i de fire felter. Barnet skal følge numrene og tegne/skrive/legeskrive i felterne fra 1 til 4. Tegningerne/billederne komponerer handlingen i rum i overensstemmelse med læseretningen. Når barnet selv producerer tegningerne er de understøttende for en tidlig skrive- oglæseforståelse. Barnet kan også i felterne lave talebobler med skrivning/legeskrivning og læse- og skriveprocessen vil på den måde supplerer hinanden. De voksne kan arbejde videre med overgangen fra børnehave til skole med udgangspunkt i barnets udfyldte bog. MIN BOG kan tages frem, og barnet og/eller en børnegruppe kan fortælle om deres erfaringer og oplevelser med udgangspunkt i bogen. De voksne bør i samtalerne med børnene være bevidst om de øvrige strukturerede aktiviteter, der er foregået med børnegruppen i SFOen inden skolestart. MIN BOG kan være en del af elevsamtalen i børnehaveklassen. Elevsamtalen bør tage afsæt i barnets perspektiv og fungere som et interview med meget åbne spørgsmål.

12 12

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Sammenhæng mellem - eller blot overgang til?

Sammenhæng mellem - eller blot overgang til? Sammenhæng mellem - eller blot overgang til? Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse - Artiklen er skrevet af Annika Wiwe

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Indledning og præsentation

Indledning og præsentation Indhold Indledning og præsentation... 2 Vision, mission og værdigrundlag... 3 Børn - og Unges værdigrundlag.... 3 Troværdighed... 4 Respekt... 4 Engagement... 4 Spørring børnehus værdigrundlag.... 4 Når

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen 5/25/2011 TIDLIGT SKRIFTSPROG OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen Indholdsfortegnelse: Indledning:... 1 Problemformulering:... 2 Metode:... 2 Definition af begrebet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogisk læreplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Definition på læring... 5 Kendetegn... 6 Børn med særlige behov...

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere