REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL"

Transkript

1 REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

2 LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V or 240V Adaptor x1 Infrared Extender X 1

3 CAUTION: This equipment has been tested and found to comply with CE regulation. These regulations are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular situation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna Increase the distance between the interfered equipment and the receiver Connect the interfered equipment into an outlet on a circuit which is different from that the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS To prevent fire or shock hazard, do not submerge or expose this products to water To avoid electric shock, do not open this units. The IR Bender contains no user serviceable parts. Doing so will void the warranty Use only the power adaptor provided with the IR Bender Do not overload wall outlets or extension cords. If you are experiencing difficulty with this products, do not attempt to service it yourself. Please call your vendor for assistance.

4 Product Description The IR Bender Infrared Remote Control Extender enables you to extend the range and angles of your present Infrared Remote Control Unlike ordinary remote controls which are only effective in close range." line of sight" use, The IR Bender can receive the IR signal from your remote controller and retransmit it via an IR probe to any devices. Such method can extend the angle and distance of original IR signal. Applications The Remote operation of electronics products that utilize IR (Infrared) remote control technology such as: Satellite Receivers Television VCR's (Video Cassette Recorders) CDs (Compact Disc) DVD's (Digital Video Disc) LDP's (Laser Disc Players) Cable Converter Boxes Audio / Hi-Fi Stereo Systems Any (IR) Remote Controlled Devices "Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

5 APPLICATION DIAGRAM Bending of the IR Signal

6 Installation & Operation Guide Picture 1 Working with extender probe Power Adaptor Make sure the IR probe is sticked toward IR sensor receiving Window with proper position (about within 0.5M and working angles +/- 15 ).

7 Picture 3 Picture 2 Working Angle not more than +/- 15 Power Adaptor Keep Horizontal Remote Control Picture 4 Distance Not less than 0.3M and not more than 5M Working Angle not more than +/- 15

8 Care and Maintenance Keep the IR Bender dry. If it gets wet, wipe it dry immediately. Use and store the IR Bender only in normal temperature environments. Extreme temperature can shorten the life of electronic devices Handle the IR Bender gently and carefully. Dropping it can damage the circuit board and can cause it to work improperly. Keep the IR Bender away from dust and dirt, which can cause premature wear of parts. Wipe the IR Bender with a damp cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents. Specifications Operating Voltage VAC,60Hz / 230 or 240 VAC, 50Hz/ DC 12V, 100mA(Min.) Power Consumption Watts Max. Effective operating range m(min.) Infrared Receiver Section: Tuning Frequency...38 KHz Extender Probe.. 3 LED

9 REMOTE CONTROL EXTENDER og BENDER BRUGERMANUAL

10 TILSLUTNINGER IR Bender Forside Fjernbetjenings indikatorer & IR Sender/Modtager IR Bender Bagside Tilbehør Indgang for IR øje Indgang for DC Strømforsyning DC 12 V, AC 120V/230V eller 240V Adapter x1 Infrarød Extender X 1

11 ADVARSEL: Dette udstyr er blevet testet og imødekommer CE reglement bestemmelserne. Disse reglement bestemmelser er lavet for at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i en villainstalltion. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og som, hvis det ikke er installeret og anvendes i henhold til denne manual, kan forårsage skadelige forstyrrelser i anden radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for at forstyrrelserne ikke vil forekomme i enkelte situationer. Hvis dette udstyr skaber skadelige forstyrrelser for radio og TV modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke for udstyret og tænde det igen. Brugeren opfordres til at forsøge at korrigere forstyrrelserne ved hjælp af en eller flere af følgende forslag: Reorganiser eller flyt modtagerantennen Forøg afstanden mellem det forstyrrede udstyr og modtageren Tilslut det forstyrrede udstyr til en anden stikkontakt end den, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt din forhandler eller en erfaren Radio/TV teknikker for at få hjælp. Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger For at undgå brand eller elektrisk stød. må produkterne ikke udsættes for vand. For at undgå elektrisk stød må enhederne ikke åbnes. IR Benderen indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Hvis brugeren selv reparerer dele på produktet, vil garantien bortfalde. Anvend kun den medfølgende strømforsyning sammen med IR Benderen. Ledningerne eller stikkontakterne må ikke overbelastes. Hvis du oplever problemer med produktet må du ikke selv begynde at reparere det. Kontakt din forhandler for at få hjælp.

12 Produktbeskrivelse Den infrarøde IR Bender og Remote Control Extender giver dig mulighed for at forlænge afstanden og vinklen fra din nuværende infrarøde fjernbetjening. I modsætning til almindelige fjernbetjeninger, som kun er effektive indenfor en kort afstand, kan IR Benderen modtage IR signalet fra din fjernbetjening og videresende det via et IR øje til noget andet udstyr. Denne metode kan udvide vinklen og længden af det originale IR signal. Applikationer Fjernbetjening af elektroniske produkter, som benytter IR (Infrarød) fjernbetjeningsteknologi såsom: Satellitmodtagere TV Videomaskiner CD afspillede DVD afspillere/optagere Kabel konverterbokse Audio/Hi-Fi Stereo Systemer Andet (IR) fjernbetjent udstyr

13 MONTAGE DIAGRAM

14 Installations- & betjeningsguide Billede 1 Anvendelse med IR Øje Strømforsyning Sørg for at IR øjet er placeret imod IR sensorens modtagevindue i en passende position (ca. indenfor 0.5 M og en arbejdsvinkel på +/- 15 ).

15 Billede 3 Billede 2 Arbejdsvinklen må ikke overstige +/- 15 Strømforsyning Fasthold en horisontal position Fjernbetjening Billede 4 Afstanden må ikke være mindre end 0.3M og ikke mere end 5M. Arbejdsvinklen må ikke være mere end +/- 15

16 Pleje og vedligeholdelse Hold IR Benderen tør. Hvis den bliver våd, skal den omgående tørres af. Anvend og opbevar kun IR Benderen i normale temperaturomgivelser. Ekstreme temperaturer kan afkorte levetiden for elektronisk udstyr. IR Benderen skal behandles forsigtigt. Hvis du taber den kan du ødelægge kredsløbet, hvilket kan forårsage, at produktet ikke virker ordentligt. Hold IR Benderen væk fra støv og skidt, som kan forårsage for tidligt slid af produktets dele. Tør jævnligt IR Benderen af med en fugtig klud for at den fortsat skal se pæn ud. Anvend ikke stærke kemikalier, opløsningsmidler eller lignende. Specifikationer Netspænding VAC,60Hz / 230 eller 240 VAC, 50Hz/ DC 12V, 100mA(Min.) Effektforbrug Watts Max. Effektiv betjeningsområde...5m(min.) Infrarød modtagerenhed: Indstillingsfrekvens...38 KHz IR øje... 3 LED

17 FJÄRRKONTROLL IR SÄNDARE ANVÄNDARMANUAL

18 ANSLUTNINGAR IR-sändare Framsida Fjärrkontroll indikator & IR Sändare/Mottagare IR-sändare Baksida Tillbehör Ingång för IR öga Ingång för DC Strömförsörjning DC 12 V, AC 120V/230V eller 240V Adapter x1 Infraröd Extender X 1

19 VARNING: Denna utrustning har blivit testad och motsvarar CE reglementets bestämmelser. Dessa bestämmelser är gjorda för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en villainstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och som, om den inte är installerad och används enligt denna manual, kan orsaka skadliga störningar i annan radiokommunikation. Det är dock ingen garanti för att störningarna inte förekommer i enkla situationer. Om utrustningen skapar skadliga störningar för radio och TV mottagare, kan detta uteslutas genom att stänga utrustningen och sätta igång den igen. Användaren kan försöka korrigera störningarna med hjälp av en eller flera av följande förslag: Ändra riktning på eller flytta mottagarantennen Förläng avståndet mellan den störande utrustningen och mottagaren Anslut den störande utrustningen till en annan stickkontakt än den, som mottagaren är ansluten till. Kontakta din återförsäljare eller en erfaren Radio/TV tekniker för att få hjälp. Viktiga Säkerhetsåtgärder För att undgå brand eller elektrisk stöt får produkterna inte utsättas för vatten. För att undgå elektrisk stöt får enheterna inte öppnas. IR-sändaren innehållare inte delar som användaren själv kan reparera. Om användaren själv reparerar delar på produkten, faller garantitiden bort. Använd endast den medföljande strömförsörjningen tillsammans med IR-sändaren. Ledningarna eller stickkontakterna får inte överbelastas. Om du upplever problem med produkten får du inte själv börja med att reparera. Kontakt din återförsäljare för att få hjälp.

20 Produktbeskrivning Den infraröda IR-sändaren ger dig möjlighet att förlänga avstånden och vinkeln från din nuvarande infraröda fjärrkontroll. Till motsats från vanliga fjärrkontoller, som endast är effektiva inom ett kort avstånd kan IR-sändaren mottaga IR signaler från din fjärrkontroll och sända den vidare via ett IR öga till en annan utrustning. Denna metod kan udvidga vinkeln och längden på original IR signalen. Applikationer Fjärrkontroll av elektroniska produkter, som utnyttjar IR (Infraröd) fjärrstyrnignsteknologi såsom: Satellitmottagare TV Videoapparater CD spelare/brännare DVD spelare/brännare Kabel konverterboxar Audio/Hi-Fi Stereo System Annan (IR) fjärrstyrningsutrustning

21 MONTERINGS DIAGRAM

22 Installations- & användarguide Bild 1 Användning med IR Öga Strömforsyning Se till att IR ögat är placerat emot IR sensorns mottagarfönster i en passande position (ca. inom 0.5 M och en arbetsvinkel på +/- 15 ).

23 Bild 3 Bild 2 Arbejdsvinkel på ikke overstige +/- 15 Strömförsörjning Håll en horisontell position Fjärrkontroll Bild 4 Avstånden skall inte vara mindre än 0.3M och inte mer än 5M. Arbetsvinkeln skall inte vara mer än +/- 15

24 Underhåll Håll IR mottagaren torr. Om den blir våt, skall den omgående torkas av. Använd och bevara IR-sändaren i normala temperaturomgivningar. Extrema temperaturer kan förkorta levnadstiden för elektronisk utrustning. IR-sändaren skall behandlas försiktigt. Om du tappar den kan du förstöra kretsloppet, vilket kan orsaka, att produkten inte fungerar ordentligt. Håll IR Sändaren borta från smuts, som kan orsaka för tidigt slitage av produktens delar. Torka av IR Sändaren med en fuktig trasa för att den skall se fin ut. Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller liknande. Specifikationer Nätspänning VAC,60Hz / 230 eller 240 VAC, 50Hz/ DC 12V, 100mA(Min.) Effektförbrukning Watts Max. Effektiv räckvidd m(min.) Infraröd mottagarenhet: Inställningsfrekvens...38 KHz IR öga... 3 LED

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Sonos PLAY:5. Produktguide

Sonos PLAY:5. Produktguide Sonos PLAY:5 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Sonos PLAY:1. Produktguide

Sonos PLAY:1. Produktguide Sonos PLAY:1 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use.

P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use. P-sætninger DANSK fortrykt ENGELSK fortrykt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring If medical advice is needed, have product P101: da beholderen eller etiketten. container or label at hand. P102: Opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere