Indholdsfortegnelse. Professionsbachelor: Opfattelser af skolefaget historie Louise Andersen, Vejledere: Loa Ingeborg Bjerre og Theis Hoppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Professionsbachelor: Opfattelser af skolefaget historie Louise Andersen, 30280716 Vejledere: Loa Ingeborg Bjerre og Theis Hoppe"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning med problemformulering Læsevejledning Begrebsafklaring Teori og metode Redegørelse for genstandsudvælgelse Diskursanalyse Begrebet diskurs og Faircloughs kritisk diskursanalyse Min brug af Faircloughs tre-dimensionelle model Tekstlaget Diskursiv praksis Social praksis Fagdidaktik Læremidlernes opbygning Historisk viden ifølge Erik Lund Afsender i brødteksten Anvendelse af interview Kombinationen af teori og metode Analyser Diskursanalyser Diskursanalyse af KPH Tekstlaget Diskursiv praksis Social praksis Diskursanalyse af H Tekstlaget Diskursiv praksis Social praksis Komparativ fagdidaktisk analyse Komparativ fagdidaktisk analyse af læremidlernes opbygning Komparativ fagdidaktisk analyse af KPH8 og H8 ift. historisk viden ifølge Erik Lund. 24 Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

2 Komparativ fagdidaktisk analyse af KPH8 og H8 ift. afsender i brødteksten Analyse af historielærerinterviews Historie-handler-om-fakta-diskursen Historie-handler-om-fakta-og-delvist-fortolkning-diskursen Historie-handler-om-at-gengive-fortiden-diskursen Historie-handler-om-at-gengive-og-forholde-sig-til-fortiden-diskursen Historie-henvender-sig-ikke-til-modtageren-diskursen Historie-henvender-sig-delvist-til-modtageren-diskursen Andre italesættelser af historie Sammenfatning af analysens dele Refleksion over analyse Refleksion over diskursernes ophav Konklusion Handleperspektiv Subsidierede læremidler Læremidler i historie Fagteamene Historielæreren i undervisningen Forældresamarbejde Perspektivering Anvendelse af Faircloughs kritisk diskursanalyse i andre fag Litteraturliste Bilagsliste Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

3 1. Indledning med problemformulering Jeg har som historielinjefagsstuderende mødt mange forskellige opfattelser af, hvad skolefaget historie skal indeholde. Både blandt semnarieundervisere, historielærere, lærerstuderende og i elevgrupper findes disse opfattelser. Debatten findes også i offentligheden, hvilket Carsten Tage Nielsen påpeger: Historie er et mindre fag i folkeskolen. Det fylder til gengæld langt mere i den politiske og fagdidaktiske debat (Olsen, 2011). Opgavens formål er med udgangspunkt i udvalgte læremidler og interviews med historielærere at undersøge, hvilke opfattelser der hersker om skolefaget historie. Jeg finder det relevant, at historielærere bliver bekendte med og tager stilling til, hvordan de, og de læremidler de benytter, er med til at definere, hvad skolefaget historie er - både i undervisningen, men også i faglige sparring med kollegaer. Opgaven er en art bevidstgørelsesprojekt, idet jeg ønsker at tydeliggøre, hvordan opfattelserne konkret indskrives og sprogliggøres både i de benyttede læremidler, og i den italesættelse historielærere foretager af faget. Jeg ønsker ikke med denne opgave fuldstændig at ensrette opfattelserne, men at tydeliggøre hvilken betydning disse kan have. I et fag som historie, hvis indhold cirkulerer om fortiden og fortolkning af denne, ligger der et stort magtmisbrugspotentiale, idet der af historielæreren (og læremidlerne) foretages en selektion og vægtning af fagets formål og indehold. Hvis historielæreren ikke er bevidst om dette, vil undervisningen blot blive en reproduktion uden stillingtagen. Denne opgave hviler på en grundantagelse om, at måden hvorpå et fag italesættes har indflydelse på praksis, hvilket åbner op for en forandring af denne. Derfor bliver målet med denne opgave at udarbejde overvejelser, som bør gøres for ikke at falde i reproduktionens fælde. Jeg vil derfor i denne opgave undersøge: - Hvilke opfattelser hersker der om skolefaget historie med udgangspunkt i læremidlerne Klar, parat, historie! og Historie 8 begge for 8. kl.? - Hvilke sammenhænge er der mellem de fundne opfattelser og: o Lars Qvortrups vidensformer og Jens Rasmussens fire opfattelser af moderniteten o En komparativ fagdidaktisk analyse o Italesættelsen af skolefaget historie blandt historielærere Hvorefter jeg vil forholde mig til, hvordan kan der handles i lyset heraf. Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

4 2. Læsevejledning For at besvare problemformuleringen vil denne opgave bestå af syv dele. Teori og metode I denne del vil jeg redegøre for og begrunde de valgte teorier og metoder. Denne del vil bestå af fem afsnit. Første afsnit omhandler genstanden for analyse, andet afsnit beskæftiger sig med min brug af Normann Faircloughs kritisk diskursanalyse, tredje afsnit omhandler fagdidaktiske perspektiver, fjerde afsnit redegør for min brug af interview og i femte afsnit forholder jeg mig kritisk til kombinationen af teori og metode. Analyser Analysedelen vil bestå af tre analyser og en sammenfatning med fokus på sammenhængene mellem disse. Først forekommer en diskursanalyse ved brug af Faircloughs tre-dimensionelle model, så følger en komparativ fagdidaktisk analyse af de to valgte læremiddel, herefter efterprøves om de fundne diskurser kan lokaliseres i historielærerinterviewene samt en påpegning af andre italesættelser, der kommer til udtryk. Slutteligt forekommer en sammenfatning af analysens afsnit. Refleksion over analyse I denne del vil jeg reflektere over analysen og min brug af de forskellige analyser, herunder hvilke perspektiver disse giver til opgaven. Refleksion over diskursernes ophav Her vil jeg reflektere over diskursernes ophav og påpege nogle faktorer, der kan spille ind. Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

5 Konklusion I konklusionen vil jeg besvare de første to dimensioner i min problemformulering altså, hvilke opfattelser der hersker af skolefaget historie, og hvilke sammenhænge jeg ser til Qvortrups vidensformer, Rasmussens fire opfattelser af moderniteten, udvalgt fagdidaktisk teori samt italesættelsen af skolefaget historie blandt historielærere. Handleperspektiv I denne del vil jeg komme med bud på, hvordan der kan handles i lyset af opgavens konklusioner. Her vil jeg komme med fem forskellige perspektiver: Subsidierede læremidler, læremidler i historie, fagteamene, historielæreren i undervisningen og forældresamarbejde. Perspektivering Her vil jeg foretage en perspektivering af Faircloughs kritisk diskursanalyse til ift. anvendeligheden i andre fag Begrebsafklaring Denne opgaves struktur er lavet med inspiration fra Jesper Bodings bog Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen (2010). Det er væsentligt at påpege, at betegnelsen historie i denne opgave vil dække over skolefaget historie. Diskurserne som findes vil desuden blive betragtet som opfattelser af historie. Derudover vil betegnelsen afsender og (lærebogs)forfatter(e) være synonymer, ligesom modtager og elev vil være det. Det skal nævnes, at betegnelsen læremiddel i denne opgave dækker over lærermiddeltypen didaktiske læremidler, som kendetegnes ved at være produceret til at indgå i en undervisningssituation. De didaktiske læremidler er hermed også et udtryk for afsenderens fortolkning af, hvad [ ] undervisning er, hvad læring er, hvad et fag er, og af hvordan Fælles Mål kan forstås og fortolkes. (Hansen, 2009: 11). Grundbogen, arbejdsbogen og lærervejledning er eksempler på læremiddelgenrer herunder (Hansen, 2009: 14). Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

6 3. Teori og metode Denne del af opgaven vil omhandle og begrunde de teorier og metoder, som anvendes. Den indeholder fem afsnit: Redegørelse for genstandsudvælgelse, diskursanalyse, fagdidaktik, anvendelse af interview samt begrundelse for kombinationen. Jeg har valgt, at slå teori- og metodedelen sammen, da disse hænger sammen i diskursanalysen (Jørgensen, 1999: 12) Redegørelse for genstandsudvælgelse Som genstand for diskurs- og fagdidaktisk analyse har jeg valgt to læremidler fra to historiesystemer 1, da grundbogen stadig indtager en dominerende plads i historietimerne 2 (Poulsen, 2010). Da jeg beskæftiger mig med diskursanalyse og derfor sprogliggørelse er det anbefalelsesværdigt at benytte dokumenter (læremidler) i analysen (Boding, 2010: 44). Som kriterier for min udvælgelse har jeg: læremidlerne skal være dele af et historiesystem, de skal være fra samme klassetrin, omhandle det samme emne og være udgivet indenfor det gældende Fælles Mål På denne måde opnås et nutidigt perspektiv på problemformulering 3. Jeg har valgt Klar, parat, historie! (KPH8) og Historie 8 (H8) begge for 8. klasse fra forlagene Alinea og Gyldendal. Dernæst har jeg udvalgt dele af grundbogen og de dertilhørende opgaver, da jeg gerne vil have et indblik i, hvad eleven bliver præsenteret for. I begge bøger er emnet besættelsestiden, og indholdet i det valgte omhandler modstandskampen. Fra KPH8 4 har jeg valgt kapitlet Danmark besat og befriet (Hemmingsen, 2011a: ). Hertil er der et kopiark med en historisk tipskupon 5. Denne har jeg dog udvalgt, da det i lærervejledning beskrives, at denne øvelse er tænkt som et evalueringsredskab, hvorfor jeg ikke finder den repræsentativ for KPH8 s opgaver (Hemmingsen, 2011b: 55). Jeg har i stedet valgt at følge 1 Historiesystemer består af elevbøger (grundbøger), arbejdsbog og evt. lærervejledning og webbaseret materiale. (Poulsen, 2011, 8) 2 Ud af en spørgeskemaundersøgelse med 962 responderende elever fra region Syddanmark meldte 60% af eleverne, at et bestemt historiesystem blev brugt i undervisningen. 40% meldte flere forskellige materialer dog var de fleste bøger. 3 Det kunne være fordelagtigt at vælge efter hvilke materialer, der bliver praktiseret oftest i undervisningen. Dette er dog ikke en mulighed, da der ikke findes nogen samlet statistik på anvendte grundbøger. Man kunne med denne tilgang også risikere at støde ind i en problematik angående materialets udgivelsestidspunkt, da opfattelser af historie i ældre materialer kan være andre, end de der dominerer i dag. Ligeledes kunne de også være produceret efter andre lovskrifter end vi har i dag, fx ved ikke have medtænkt kanonen. 4 Se CD1, bilag 2 5 Kopiark 21 (Hemmingsen, 2011b) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

7 lærervejledningens råd: [ ] læreren opfordres også til at benytte rollelæsning overalt, hvor det kan lade sig gøre (Hemmingsen, 2011b: 56). Derfor bruges strukturen fra Kopiark 19 (Hemmingsen, 2011b), der er en rollelæsningsøvelse, i mine analyser. I H8 har jeg valgt Delemne 5: Slaget om Danmark (Hansen, 2009: ), som er en del af emnet Danmark besat. 6 Heri er også opgaver 7. Disse dele af læremidlerne vil være genstand for både diskurs- og fagdidaktisk analyse. I den fagdidaktiske analyse vil jeg dog også anskue læremidlerne i deres kontekst, da jeg ønsker at foretage en komparativ analyse. Det skal understreges, at læremidler i sig selv ikke siger noget om undervisningskvalitet. Læremidlet kan dog komme med forslag til denne praksis Diskursanalyse Nedenstående redegøres for de dele af diskursanalysen, jeg benytter. Det er vigtigt at påpege, at opgaven blot er inspireret af kritisk diskursanalyse, hvilket betyder, at jeg kun benytter de begreber, som jeg finder gunstige ift. min problemformulering. Jeg benytter altså diskursanalysen til at finde opfattelser af historie. Jeg har bevidst undladt at beskæftige mig med Faircloughs definitioner af magt, ideologi og hegemoni, selvom jeg er bevidst om, at hans formål er at blotlægge magtstrukturer (Jørgensen, 1999: 75-76). Jeg vil dog senere reflektere over diskursernes ophav Begrebet diskurs og Faircloughs kritisk diskursanalyse Jeg anvender Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips (1999: 9) definition af diskurs: [ ] en diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på. Ift. min problemformulering er diskursanalysen relevant, da jeg ønsker at klarlægge, hvilke opfattelser der hersker om historie. Jeg ønsker altså at undersøge, hvordan historie italesættes i de to læremidler. Jeg har valgt Faircloughs kritisk diskursanalyse, fordi denne teori og metode tilbyder en forening af mikroplanet: tekstens grammatik og makroplanet: de større diskurser som opstår i samfundet gennem social handlen. Kritisk diskursanalyse forløber i tre lag. I det første lag får jeg ved 6 Se CD 1, bilag 1 7 Udover at denne del af grundbogen stemmer emnemæssigt overens med KPH, mener jeg at denne del går i fin tråd med resten af materialets delemner og på denne måde ikke skiller dig ud. 8 Se Refleksion over diskursernes ophav Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

8 grammatisk næranalyse mulighed for at præcisere de i læremidlerne indlagte diskurser, i det andet lag vil jeg anskue den nære kontekst diskurserne indgår i for slutteligt i tredje lag at anskue diskurserne i et makroperspektiv her med Qvortrups vidensformer og Rasmussen fire opfattelser af moderniteten. En central pointe er, at Fairclough ser diskurs som stående i et dialektisk forhold til sociale relationer. Diskursen former sociale strukturer, samtidig med at den formes af allerede eksisterende strukturer. Strukturerne defineres som sociale relationer i samfundet generelt og i dets institutioner (Jørgensen, 1999: 77). Der er altså tale om et dialektisk forhold mellem diskurser og sociale størrelser. De to er i evig påvirkning fra og af hinanden, og den ene dimension er ikke den anden dominerende (Jørgensen, 1999: 74). Det dialektiske forhold, som Fairclough ser mellem diskurs og det sociale, går fint i tråd med min grundantagelse, som den står i indledningen: måden hvorpå et fag italesættes har indflydelse på praksis, hvilket åbner op for en forandring af denne Min brug af Faircloughs tre-dimensionelle model I mine to kritisk diskursanalyser, vil jeg benytte mig af Faircloughs tre-dimensionelle model. Den kommunikative begivenhed 9 analyseres i tekstlaget, den diskursive og den sociale praksis. Jeg har valgt at beskæftige mig med den skriftlige del af læremidlerne Tekstlaget 10 Formålet med at lave analyse af tekstlaget er, at man kan kortlægge, hvordan diskurserne iværksættes tekstuelt, og man kan dermed nå frem til og understøtte sin fortolkning (Jørgensen, 1999: 94). Jeg benytter to grammatiske begreber: Transitivitet og modalitet. Transitivitet er, hvorledes aktører og processer forbindes i teksten (Boolsen, 2004: 208). Her kigger man fx på hvordan agenten 11 fremtræder. Afsender kan sløre agenten via passiver og nominaliseringer, som kan gøre teksten abstrakt og upersonlig (Jacobsen, 1996: 19). Modalitet viser [ ] afsenderens grad af tilslutning til teksten, det angiver, med hvilken sikkerhed afsender fremsætter udsagnene. 9 Det kan fx være en tale, interview, film, læremidler mm. 10 Fairclough benytter et bredt tekstbegreb, dvs. at alt fra film til tale og naturligvis skrift defineres som tekst (Jørgensen, 1999: 80). 11 Agenten er, er en rolle, som typisk oppebæres af en animat referent, der kan intendere, igangsætte, udføre og opretholde en verbalhandling. (Christensen, 2005: 121). Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

9 (Boolsen, 2004: 208). Man undersøger, om afsender er skjult eller tydelig 12. Der findes en særlig form kaldet kategorisk modalitet, som fremstiller udsagnene som universelle sandheder (Boolsen, 2004: 208) Diskursiv praksis I analysen af den diskursive praksis undersøges hvordan teksten er produceret, og hvordan den konsumeres. (Jørgensen, 1999: 93). Jeg vil i dette lag først beskæftige mig med lærermiddeltyper, genre og teksttyper. Her benyttes, Jens Jørgen Hansen og Dorthe Carlsens definitioner af lærermiddeltyper og lærermiddelgenrer (2009: 14) og Lone Skaffe Jespersen og Anne Risum Kamps definitioner af teksttyper (2010: 25-28). Derudover ses på, hvordan der trækkes på andre tekster (intertekstualitet) og tilgange (Jørgensen, 1999: 84) samt på produktionsmæssige omstændigheder, herunder hvordan de to læremidler promoveres på deres forlags hjemmesider Social praksis I sidste lag skal analysen af tekstlaget og den diskursive praksis indlejres i en bredere social kontekst, hvorfor diskursanalysens egen teori sjældent er nok (Jørgensen, 1999: 98). Jeg har valgt at benytte to teorier: Lars Qvortrups vidensformer (2004) og Jens Rasmussens fire opfattelser af moderniteten (1996). Jeg vil i nedenstående fremhæve de begreber, jeg benytter i analysen. Jeg vil med Qvortrups vidensformer undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem de fundne diskurser og vidensformerne for at få indblik i hvilke vidensformer, diskurserne om historie læner sig op af. Qvortrup (2004: 99) har lavet en udgave af vidensformerne, som er knyttet til historie: 12 Afsenderen kan fx fremgå tydeligt ved at bruge: jeg og vi. 13 Fx [ ] Den er farlig i stedet for Vi mener, den er farlig (Jørgensen, 1999: 96) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

10 1. ordens viden er fakta. 2. ordens viden omhandler, hvad vi kan bruge vores viden til. 3. ordens viden omhandler perspektivet, der benyttes. 4. ordens viden er verdensviden: historie som fag og fælles viden om begivenheder i fortiden forudsætter den verden vi lever i (Qvortrup, 2004: 98). Vores historie er betinget af den verden vi lever i med dens sociale og kulturelle fælleskaber. Jeg vil vha. Rasmussens fire opfattelser af moderniteten placere diskurserne under disse for at få indsigt i, hvilken sammenhæng diskurserne har til disse. Her en begrebsafklaring: 1. Reaktualisering af det førmoderne: Her findes en opfattelse af, at der ikke længere er fælles værdi, tradition og kultur, hvorfor fokus rettes mod viden, som er eviggyldig. Der er altså noget, som er bedre end andet, hvilket fx kommer til udtryk i kanontænkning. 2. Det modernes redning: Her findes også den før omtalte bekymring, men løsningen anses her for at være at fortsætte det modernes idé om dannelse af personlighed til at kunne, turde og ville følge sin egen forstand (Rasmussen, 1996: 21). Dette kan desuden ses i forsøg på at gøre eleverne handlekompetente og kommunikativt kompetente. 3. Postmodernismens given sig hen: Denne opfattelse beskrives via sociologen Jean- Francis Lyotard, der mener, at Den store fortælling har mistet sin troværdighed [ ] hvormed han henviste til opgivelsen af alle platoniske ideer om sandhed, objektivitet, fornuft og sikkerhed (Rasmussen, 1996: 24-25). Mennesket må altså iscenesætte sig selv, som en kamæleon, der skifter farve efter kontekst. 4. Det moderne som emergent orden: Samfundet beskrives med Nicklas Luhmanns teori som en emergent orden, da det hele tiden udvikler og forandrer sig i et ikke overordnet styret samspil mellem dets mange delområder (Rasmussen, 1996: 27). Samfundet er centerløst, hvorfor der er et større behov for refleksivitet 14. Når der ikke er fælles værdier og normer, er man nødt til at træffe egne valg med dertilhørende konsekvenser. Det er kun refleksiviteten, som kan guide. I selvkonfrontation spejler man sig kommunikativt med andre på vej mod at træffe beslutninger. (Rasmussen, 1996: 13-30) De tre første opfattelser ser det moderne som værende i krise og kan placeres under den traditionelle modernitetsdiskussion, mens den fjerde først nu antager, at det er muligt at tænke moderne om det moderne. (Rasmussen, 1996: 16) 14 Heraf kommer betegnelsen: Det refleksivt moderne, som Rasmussen, Beck og Giddens benytter. (Rasmussen, 1996: 3, 27-28) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

11 3.3. Fagdidaktik Formålet med en fagdidaktisk analyse af læremidlerne, i forlængelse af diskursanalysen, som en art fjerde lag, er at tilføre et fagspecifikt perspektiv. Således kan jeg senere undersøge sammenhænge mellem diskurserne og den fagdidaktiske analyse. Den fagdidaktiske analyse består af tre afsnit og er komparativt udformet, så jeg kan undersøge forskelle og ligheder mellem de to læremidler. Disse er: Læremidlernes opbygning, Historisk kunnskap 15 ifølge Erik Lund og Afsenderen i brødteksten Læremidlernes opbygning I denne del ønsker jeg at undersøge de to læremidlers opbygning, idet struktur har betydning for elevens mulighed for at skaffe sig viden (Pietras, 2010: 145). For at få indsigt i dette vil jeg ikke blot se på analysegenstanden, men også på læremidlernes generelle opbygning. Jeg vil derudover benytte begreberne overblik og dybde til at undersøge, hvad de to læremidler vægter Historisk viden ifølge Erik Lund I undersøgelsen af hvordan de to læremidler beskæftiger sig med og vægter historisk viden, har jeg valgt at benytte historiedidaktiker Erik Lunds tre aspekter af historisk viden, som han mener, bør stå i et symbiotisk forhold til hinanden i historie (Lund, 2009: 29). Lund definerer historisk viden som: Utsagnskunnskap: Vite at. Det omhandler altså: Hvad, hvornår og hvorfor noget skete. Metodekunnskap: Vite hvordan. Det omhandler, hvordan vi kan få viden til at beskrive, hvad der er sket. Kildekritik benyttes til at afgøre, hvilke kilder der relevante ift. en given problemstilling. Begrepskunnskap: Her defineres to typer af begreber: Nøkkelbegreper og Innholdsbegreber. Nøkkelbegreper konstituerer historiefaget som fag (Lund, 2009: 30), hvilket fx kan være tid, årsag og kilde. Innholdsbegreber er knyttet til det emne, der arbejdes med. (Lund, 2009: 28-30) Denne inddeling af historisk viden findes ikke i Fælles Mål for historie, og i den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at begrebet ikke benyttes entydigt (Poulsen, 2011: 1, 4-6). Det kan være med til at skabe forvirring for læseren af Fælles Mål, at begrebet ikke er klart defineret, hvorfor jeg har 15 Jeg forstår ordet kunnskap i betydningen viden, idet jeg lægger mig op ad Poulsens fornemmelse, at ordet kundskab i en dansk didaktisk sammenhæng har en mere snæver betydning end i de øvrige nordiske lande (Poulsen, 2011: 1). Jeg vil i resten af opgaven benytte betegnelsen viden i stedet for kunnskap i forbindelse med Erik Lunds begreb. Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

12 valgt at benytte Lunds begrebsdefinition i den fagdidaktiske analyse, som Pietras ligeledes påpeger altid må spille sammen, når man beskæftiger sig med historie (2011: 25). (Lund, 2009: 28-30) Afsender i brødteksten Richard J. Paxton har lavet to undersøgelser om afsender i amerikanske grundbøger 16. Han undersøger, indflydelsen en visible author (tydelig afsender) kan have for læsning af en grundbog sammenlignet med en anonymous author (anonym afsender) (Paxton, 2002: 197). Den tydelige afsender defineres: one who writes in the 1st person, revealing personal beliefs and self (Paxton, 2002: 197) og den anonyme afsender: one who writes in the third person, revealing little about personal beliefs and self (Paxton, 2002: 197). Undersøgelserne viser, at elever der først læser en tekst med tydelig afsender for så at lave kildeanalyse bliver bekendte med afsenders tilstedeværelse i brødteksten, får et forhold til, har diskussioner med og om afsender og tager stilling til samme. Det sker i højere grad med den tydelige end med den anonyme afsender. (Paxton, 2002: 235) Undersøgelserne understøttes både af Pietras og historiker og kognitiv psykolog Sam Wineburg. Pietras påpeger, at kun få grundbøger præsenterer divergerende fortolkninger, og hvis tilfældet er vurderer grundbogen dem ofte selv. Han påpeger også, at grundbøger sjældent rummer kilder og henvisninger, hvorfor elever ikke har mulighed for at få indsigt i kildekritik (2011: 142). Wineburg beskriver, hvordan grundbøger sjældent bruger metadiskurs 17 og introduktion af afsender i brødteksten, så modtager får indblik i afsenders position og holdning. Han påpeger endvidere, hvordan traces of how the text came to be are hidden or erased: Textbooks rarely cite the documentary record; if primary material appears, it is typically set off in sidebars so as not to interfere with the main text (Wineburg, 2001: 12-13). Derudover betoner han, hvordan grundbogen bruger omniscient third person. No visible author confronts the reader; instead, a corporate author speaks from a position of transcendence, a position of knowing from the high. (Wineburg, 2001: 13). Det tyder altså på, at den anonyme afsender er udbredt (i hvert fald i USA). Baggrunden for at inddrage Paxtons undersøgelser er, at han anvender nogle bestemte begreber i afgørelsen af, om en 16 Disse er foretaget i henholdsvis 1997 og De kan findes på CD 2, bilag 3 og Wineburg trækker i sine undersøgelser på Avon Crismores definitioner af metadiskurs. Hun definerer metadiskurs således: Metadiscourse is, simply, an author s discoursing about the discourse; it is the author s intrusion into the discourse, either explicitly or nonexplicitly, to direct rather than inform the readers. (Crismore, 1984: 280) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

13 brødtekst benytter en tydelig eller anonym afsender, hvilke jeg vil benytte i en dansk kontekst i min fagdidaktiske analyse af de to grundbøger. Disse begreber er: Agency in clauses with action : Her benyttes: jeg, mig, vi, os og man til at skabe en tydelig afsender via en 1. persons fortæller, der kommer med holdninger og vurderinger. Dette indikerer altså for modtageren, at der er nogen bag brødteksten, som har en holdning til indholdet og til hvad, der fremhæves i brødteksten. Denne kan også benyttes til at sætte afsender ift. andre afsendere. Fx: Jeg mener modsat af mange andre historikere. (Paxton, 2002: ) Means of adressing reader : En måde at henvende sig til modtager kan fx være at benytte udtryk som: som du måske husker, som man/du måske kunne forestille sig/dig, lad os se hvad du tænker eller ved at benytte retoriske spørgsmål. (Paxton, 2002: ) Attitudinal metadiscourse 18 : Her defineres fire forskellige måder: - Emphatics: Fx udtryk som uden tvivl, det er selvfølgelig en eller det er sikkert at, der indikerer en påstands grad af sikkerhed. - Saliency: Fx: vigtigst er det, som markerer vigtighed af en del af indholdet. - Evaluative: Fx: desværre og uheldigvis, som fremstiller holdning til indholdet. - Hedges: Fx forbehold som måske, det er uklart eller ikke desto mindre der indikerer en grad af usikkerhed overfor indholdet. (Paxton, 2002: & Crismore, 1984: 283) Jeg ønsker at undersøge afsenders tydelighed vha. ovenstående begreber, da jeg via kendskabet til Paxton og Wineburg 19 vurderer, at det har en betydning for elevens mulighed for at kunne stifte bekendtskab med og slutteligt vurdere kilden og afsender. Den tydelige afsender kan være et redskab, man kan benytte for at øge refleksionen hos elever. Elever, som ofte blot læser brødteksten og regner den for sandheden (Lund, 2009: 98), vil blive præsenteret for en brødtekst, der skaber undring, stiller krav til analyse, fortolkning og vurdering. Paxton pointerer dog også, at den tydelige afsender ikke er et universalmiddel, idet elevers opfattelse af historie ikke fuldstændig ændres ved at stifte bekendtskab med et enkelt eksempel på en tydelig afsender (Paxton, 2002: 233). Derudover bliver brødteksterne med den tydelige afsender lidt længere end med den anonyme, hvilket måske 18 Her trækker Paxton på Crismores definitioner. Attitudinal metadiscourse, som han benytter, er måden hvorpå metadiskursen prøver at lede modtageren til at forstå, hvordan afsenderens perspektiv eller holdning er overfor indholdet eller strukturen af teksten. (Crismore, 1984: 282) 19 Sam Wineburg har bl.a. undersøgt, hvordan en gruppe 17-årige går til kildeanalyse ift. hvordan en gruppe historikere går til det. Her viste det sig, at eleverne kastede sig over indholdet i teksten modsat historikerne som kiggede på afsenderen. Eleverne ledte efter det rigtige svar og anså dermed historie som et faktafag. (Lund, 2009: 98) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

14 kan have en negativ betydning fx i forbindelse med læsesvage elever modsat set vil den tydelige afsender måske være bedre til at hjælpe dem gennem brødteksten. Til forbehold skal det nævnes, at Paxtons undersøgelse er foretaget i USA, hvor der er et andet undervisningssystem, hvilket selvfølgelig har indflydelse på empirien. For det andet består informantgruppen af elever i alderen år 20, hvilket gør, at de er ældre end den danske folkeskoles elever. Det kunne derfor være interessant at efterprøve hans undersøgelse i dansk kontekst før man kan være sikker på virkningen af den tydelige fortæller Anvendelse af interview Da jeg ønsker at undersøge, opfattelserne af historie, finder jeg udover diskurs- og fagdidaktisk analyse ift. læremidlerne det relevant at interviewe historielærere, som praktiserer faget. Formålet med dette er at få indsigt i, hvordan lærerne italesætter historie, og om disse opfattelser stemmer overens med de fundne diskurser. Jeg ønsker at anlægge et dybdeperspektiv, hvor jeg får indsigt i lærernes livsverden ved at benytte det kvalitative interview. Jeg er i min tilrettelæggelse af interviewet blevet inspireret af Steinar Kvale og Svend Brinkmanns syv faser (Kvale, 2009). Jeg benytter det semistrukturerede interview, da det giver mulighed for, at den interviewede kan bidrage med nye perspektiver, som jeg kan spørge ind til, men samtidig står som garant for at jeg får undersøgt mit formål. Mit primære forskningsspørgsmål er: Hvordan italesætter historielærere historie?, og ud fra dette udformedes en spørgeguide med interviewspørgsmål. Der foregår en fortolkning fra forskningsspørgsmålene til interviewspørgsmålene, hvorfor begge fremkommer på CD 2, bilag 5 for at skabe større gennemsigtighed (Kvale, 2009: 152). I udformningen af den tematiske spørgeguide har jeg valgt at benytte åbne spørgsmål, da det giver mulighed for at informanten svarer i de retninger, som informanten finder relevante. Jeg havde i tilfælde af tavshed udformet uddybende spørgsmål. Jeg har valgt at interviewe fem lærere, hvoraf de tre har historie som linjefag. Baggrunden for antallet er, at interviewene bruges som en efterprøvning af de fundne diskurser. De fem historielærerinterviews bruges til at give et væsentlig indblik i historielæreres italesættelse af faget, 20 De var high school sophomores og juniors (Paxton, 2002: 197) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

15 men er ikke repræsentative for alle historielærere i Danmark. Det er relevant at interviewe lærere, der ikke er linjefagsuddannede i historie, fordi det er et faktum, at ikke-linjefagsuddannede lærere også underviser i historie (Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen, 2006: 13). Mine kriterier var derudover, at de alle skulle have undervist i historie indenfor det seneste år, og at de skulle komme fra min. tre forskellige skole i forskellige kommuner Kombinationen af teori og metode Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at jeg selvfølgelig også er præget af diskurser, og at denne opgave aldrig kan være fuldstændig objektiv, idet jeg finder diskurserne, foretager den fagdidaktiske analyse og udvælger citater fra interviewene. Jeg er præget af mine bias altså forforståelser af historie og skole. Jeg forsøger dog ved grundig redegørelse og hyppig refleksion at skabe gennemsigtighed i opgaven. Jeg har valgt kombinationen af diskurs-, fagdidaktisk analyse og interview, da jeg mener, at dette er gunstigt ift. problemformuleringen. Jeg får med denne fremgangsmåde mulighed for at gå tekstnæranalytisk til værks, jeg får belyst læremidlerne i deres diskursive praksis, jeg får undersøgt dem i en bredere social kontekst vha. Qvortrup og Rasmussen for derefter at undersøge lærermidlerne i en fagdidaktisk kontekst. Diskurserne repræsenterer nogle opfattelser om historie, som jeg efterfølgende efterprøver via lærerinterviewene for at undersøge om de italesættes og dermed eksisterer i praksis. Med de metodekritiske briller kan man kritisere Fairclough for, at den store detaljeringsgrad, den tre-dimensionelle model kræver, kan virke begrænsende, fordi man ofte kun når at analysere et fåtal af tekster i en konkret analyse (Jørgensen, 1999: 152). Dette betyder, at jeg, for at kunne gå i dybden, ikke har lavet diskursanalyse på mere end to læremidler. En større mængde læremidler kunne evt. have givet min opgave flere perspektiver. Til trods for at jeg ikke benytter alle Faircloughs begreber, har jeg mødt denne problemstilling. I stedet for at vælge modalitet og transitivitet, som de styrende begreber i min analyse af diskurser i tekstlaget, kunne jeg have taget udgangspunkt i ordvalgene i læremidlerne (Jørgensen, 1999: 95). Her er det sandsynligt, at jeg kunne finde diskurser, som, via ordvalg som tyskerne og danskerne (Hansen, 2009: 169), omhandler det nationale fællesskab, der kan konstitueres i læremidler og i historieundervisningen 21 Informanterne kommer fra skoler i henholdsvis Københavns, Brøndby og Høje Taastrup kommune. Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

16 generelt (Pietras, 2011: 141). Derfor er de fundne diskurser ikke de eneste opfattelser af historie, men de giver et indblik i nogle af de opfattelser, der er på spil. Slutteligt er det også værd at bemærke, at jeg ikke laver en fuld fagdidaktisk analyse af to læremidler. Fx medtages ikke en analyse af læremidlerne ift. Fælles Mål for historie, idet jeg har valgt at betone andre fagdidaktiske områder. 4. Analyser Denne del af opgaven vil bestå af tre analyser og en sammenfatning. De tre analyser består af to diskursanalyser, en fagdidaktisk analyse og analyse af italesættelsen af historie ifølge historielærere ift. de fundne diskurser. Slutteligt forekommer en sammenfatning med fokus på sammenhængene mellem de forskellige analyser Diskursanalyser Denne analyse vil indeholde to diskursanalyser ud fra Faircloughs tre-dimensionelle model, hvor jeg i tredje lag benytter mig af Qvortrups vidensformer og Rasmussens fire opfattelser af moderniteten. Jeg vil analysere KPH8 og H8 for at finde ud af hvilke diskurser, der er herskende for derefter at se på sammenhængene mellem de forskellige analyser Diskursanalyse af KPH Tekstlaget I min analyse af tekstlaget vil jeg gøre opmærksom på tre diskurser, som jeg finder særlig tydelige. Den første er historie-handler-om-fakta 22 -diskursen. Denne diskurs kan ses ved kategoriske modaliteter, fx Hverdagen var præget af irritation over varemanglen og censuren. 22 Fakta forstås som kendsgerninger, der er en objektiv sandhed. Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

17 (Hemmingsen, 2011a: 160) 23. Udsagnene fremstår som universelle sandheder, der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved. Der nævnes ikke andre fortolkninger af udsagnene, hvilket er med til at understrege fakta-dimensionen, og samtidig gør, at historie fremstår entydigt. Ift. transitivitet fremstår afsender ikke tydeligt i KPH8, hvilket slører, at det er afsenders påstande og vurderinger. Den slørede afsender medvirker til, at udsagnene fremstår som objektive fakta. Det forklares ikke, hvor afsender har sin information fra (kilder), hvilket også medvirker til forståelsen af indholdet som umiddelbar fakta. Afsenderens holdning antydes dog få gange, fx med ordene især, kun og dog (Hemmingsen, 2011a: 160). Her prøver afsenderen at understrege sine påstande (især og kun) eller tage forbehold (dog). Historie-handler-om-at-gengive-fortiden-diskursen kommer ligeledes til udtryk. I rollelæsningsøvelsen (Kopiark 19) skal eleverne læse brødteksten, lave et referat, lave en overskrift og herefter sætte det i sammenhæng til et tidligere kapitel i grundbogen eller prøve at forudsige indholdet af det næste kapitel (Hemmingsen, 2011: Kopiark 19). Denne opgave er altså primært reproducerende dog kan man sige, at der med sammenhængsdelen sættes krav til, at eleverne kan se sammenhæng til det tidligere læste, men dette forudsætter igen, at de kan gengive dette. Historie-henvender-sig-ikke-til-modtageren-diskursen kommer til udtryk på flere måder. Læremidlet henvender sig ikke til modtager. Modtageren skal blot læse, forstå og acceptere det skrevne, og i opgaverne reproduceres indholdet. Der er altså ikke noget sammenspil med modtager, og der lægges ikke vægt på modtageres indtryk og holdning. I KPH8 er der derudover flere blivepassiver i datid (fx blev styret, blev sprængt, blev ledet (Hemmingsen, 2011a: 160, 161, 163)) og nogle nominaliseringer (fx Oprettelsen og godkendelsen (Hemmingsen, 2011a: 160)). Disse er med til at nedtone agenten, hvilket gør det svært for modtager at finde ud af, hvem den handlende er i sætningerne. Disse tilfælde gør samtidig sproget abstrakt og upersonligt, hvilket kan føre til at modtageren distanceres, hvorfor det understreger, at historie ikke henvender sig til modtageren Diskursiv praksis Jeg vil i dette afsnit se nærmere på den diskursive praksis som KPH8 indgår i. KPH8 er et didaktisk læremiddel, og grundbogsgenren (Hansen, 2009: 14), som findes herunder, trækker på en læserforventning om, at man kan lære noget ved at beskæftige sig med den, og at det der står i 23 Af andre kan nævnes: Den aktive opbakning til Hitler var lille og Augustoprøret og Samlingsregeringens fald i 1943 skærpede modstandsbevægelsen (Hemmingsen, 2011a: 160). Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

18 grundbogen er sandt. Dette gør KPH8 også, hvilket kommer til udtryk i historie-handler-om-faktadiskursen. Grundbogen i sig selv trækker på den berettende teksttype, idet den er kronologisk opbygget, forløber primært i datid og bl.a. andet har som formål at informere (Jespersen, 2010: 25). Poulsen beskriver, det dominerende læremiddel den traditionelle grundbog, hvis indhold fremtrådte absolut, som den sande fortælling om det levede liv [ ] (2009: 26). De fundne diskurser, går fint i tråd med denne definition, da KPH8 i sig selv fremstår, som en traditionel grundbog, der lægger vægt på fakta og gengivelse af såkaldte universelle sandheder. Kopiark 19 (Hemmingsen, 2011b) med rollelæsning er et eksempel på intertekstualitet, idet afsender benytter sig af en struktur fra Cooperative Learning (CL) (Kagan, 2006: 142). I lærervejledningen bliver CL fremhævet som et værdifuldt pædagogisk instrument (Hemmingsen, 2011b: 54), og der opfordres til at benytte strukturen rollelæsning [ ] overalt, hvor det kan lade sig gøre (Hemmingsen, 2011b: 54). Der kan dog være en sidegevinst ved at benytte en CLstruktur, da CL i de seneste år har været populært 24. På denne måde får afsender sat læremidlet i forbindelse med en populær tilgang til undervisningen, som kan være med til at sælge læremidlet. Det er relevant at nævne, at der i Danmark ikke gives nogen offentlig støtte til produktionen af læremidler, hvilket medfører, at det er udbud og efterspørgsel, der regulerer markedet samt god markedsføring (Pietras, 2011: 140) Det ses fx på forlaget Alineas hjemmeside. Her promoveres KPH8 som et læremiddel, der bl.a. lægger vægt på illustrationer, kronologi og historiekanon, og der benyttes derudover henvisninger til positive anmeldelser af læremidlet. Man kan altså sige, at KPH8 indgår i en salgskultur, hvor KPH8 er den sjette i rækken af Klar, parat, historie!, så systemet nu dækker fra 3-8.kl., hvorfor det må betyde, at der er købere, som ved at købe læremidlet bevidst eller ubevidst støtter den opfattelse af faget, som kommer til udtryk via de indlagte diskurser Social praksis Jeg vil i dette afsnit indlejre de tre diskurser (historie-handler-om-fakta, historie-handler-om-atgengive-fortiden og historie-henvender-sig-ikke-til-modtageren) i bredere kontekst vha. Qvortrups vidensformer og Rasmussens fire opfattelser af moderniteten. 24 Dette kan underbygges ved at se på folkeskolen.dk, hvor der alene i år optræder 27 opslag (68 over flere år) (artikler, interview, anmeldelser mm.) ved søgning på Cooperative learning (http://www.folkeskolen.dk/soeg?q=cooperative+learning), og CL nævnes desuden som en populær inklusionsmodel i artiklen: Populære inklusionsmodeller hæmmer lærerne i at tænke selv (Riise, 2011). Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

19 Ift. vidensformer befinder de tre de diskurser sig primært under 1. ordens viden. Diskurserne viser altså, at der i KPH8 lægges mest vægt på kvalifikationer, altså faktuel viden. Historie bliver et stof, som elever skal blive bekendte med og kunne gengive. Dog skal eleverne vha. Kopiark 19 (Hemmingsen, 2011b) kunne se sammenhæng til tidligere kapitler. Dette skaber lidt fokus på, at eleverne også skal kunne anvende deres forståelse af det tidligere læste, hvilket gør, at den situative 2. ordens viden også kommer til udtryk. Dette gælder kun i en lille grad, da eleverne kun vha. sammenhængsmesteren i rollelæsningsøvelsen beskæftiger sig med dette, hvorfor man kan argumentere for at diskurserne primært beskæftiger sig med 1. ordens viden, som betyder, at historie primært opfattes som et faktuelt fag. Ift. Rasmussens fire opfattelser af moderniteten kan KPH8 primært placeres i reaktualisering af det førmoderne, der opfatter det moderne samfund som i krise. De tre diskurser, som er fundet i KPH8, bevirker, at historie opfattes som et fag, hvor der er et bestemt indhold, der bør prioriteres, læses om og arbejdes med i undervisningen i forsøget på at give plads til tradition. Med placeringen af diskurserne her bliver der lagt vægt på, at der er noget viden, som er vigtigere end andet, hvorfor elever skal beskæftige sig med det. Formålet med historie bliver i forlængelse af dette at beskæftige sig med det indhold og den viden, som er eviggyldig. Men eleverne øver i rollelæsningen deres kommunikative kompetencer, hvilket kan åbne op for en mulig delvis placering af KPH8 i det modernes redning. Det eleverne skal kommunikere om er dog gengivelse af indholdet i brødteksten, hvorfor jeg har valgt at placere KPH8 s diskurser i reaktualisering af det førmoderne Diskursanalyse af H Tekstlaget Jeg vil også i H8 fremhæve tre diskurser, som er tydelige. Den første er historie-handler-om-faktaog-delvist-fortolkning-diskursen. Der findes ligesom i KPH8 kategoriske modaliteter (dog i mindre grad) fx Modstandskampen var et råt opgør uden uniformer og klare frontlinjer, som er med til at fremhæve universelle sandheder i historie og hermed fakta-dimensionen. I brødteksten stiller afsenderen ikke forskellige fortolkninger over for hinanden, og der henvises ikke til kilder, hvilket ligeledes kan føre til, at modtager ser indholdet af H8 som sandt og dermed fakta. Ift. transitivitet er Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

20 afsenderen i H8 heller ikke tydelig i brødteksten, hvilket kan føre til en slutning om, at historie handler om fakta. Afsender i brødteksten gør dog mere opmærksom på sig selv end i KPH8. Dette ses fx ved udsagnene Man mener, hovedsageligt og først og fremmest (Hansen, 2009: 169) 25. Med dette indikerer afsender sin vægtning og viser at der er truffet vurderinger undervejs, hvilket gør modtageren opmærksom på, at der står en afsender bag H8, som har fortolket indholdet. Historie-handler-om-at-gengive-og-forholde-sig-til-fortiden-diskursen er en anden diskurs, som kommer til udtryk - tydeligst i opgaverne. Eleverne skal arbejde med de forskellige kilder, som de er blevet præsenteret for i bokse ved siden af brødteksten på de foregående sider (Hansen, 2009: 174). Her forekommer både opgaver, hvor eleverne skal gengive 26, kunne aflæse tabeller 27 og foretage vurderinger 28. Derudover er der en opgave, der skaber paralleller til i dag 29 og en som sætter spørgsmålstegn ved indholdet i en kilde 30. Alt dette er med til at understrege, at historie ikke kun handler om at gengive men også forholde sig, vurdere og fortolke fortiden. Den sidste diskurs, jeg vil fremhæve, er historie-henvender-sig-delvist-til-modtageren-diskursen. Den manifesterer sig ved, at lærermidlet, til trods for at det ikke direkte i brødteksten henvender sig til modtager, i opgaverne henvender sig til modtagerens univers ved at spørge til elevens holdninger og vurderinger af kilderne. Det er altså en intention fra afsender, at modtagers synspunkt og tolkninger er relevante i historie. Derudover er de skriftlige kilder med til at give modtager et indblik i, at historie har noget at gøre med menneskers oplevelser og synspunkter 31. Derudover er agenten i brødteksten ofte tydelig, hvilket er med til at give en opfattelse af, at det er mennesker som handler i historie 32, hvilket understreger historie delvist henvender sig til modtageren. 25 Der kan også nævnes: Modstandskampen kom først rigtigt i gang i de sidste krigsår og Mange frygtede dette mere end at blive dræbt på stedet (Hansen, 2009: ) 26 Fx: Hvad var ifølge Frode Jakobsen modstandsbevægelsens mål? (Hansen, 2009: 174) 27 Fx: I opgaverne til kilde 27 og 28, hvor opgaven er: Hvad fortæller kilderne om udviklingen i modstandskampen? (Hansen, 2009: 174) 28 Fx: Hvad tror du, der fik Hugo Horwitz og andre til at sætte livet på spil? (Hansen, 2009: 174) 29 Fx: Ville det også være tilfældet i en tilsvarende situation i dag? (Hansen, 2009: 174) 30 Fx: Er det sandsynligt, at Kristian Hansen (kilde 32) havde ret i, at stikkernes børn blev forfulgt (Hansen, 2009: 174) 31 Fx kilde 29 og 30 omhandlende henholdsvis Frode Jakobsen og Hugo Horwitzs udsagn omkring modstandskampen. (Hansen, 2009: 174) 32 Fx: s. 169: Danskerne, En tysker og s. 170: Gestapo og kriminelle (Hansen, 2009) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

21 Diskursiv praksis H8 er ligesom KPH8 et didaktisk læremiddel. Den trækker på to genrer herunder: grundbogen og arbejdsbogen. Modsat KPH8 sammenblander H8, de to genrer ved at indsætte kilder og lave spørgsmål hertil. Det kan sættes i forbindelse med diskursen historie-handler-om-at-gengive-ogforholde-sig-til-fortiden, idet eleven i H8 skal lave de føromtalte opgaver. H8 bryder med den traditionelle grundbogsgenre og betoner, at det både er vigtigt at læse og gengive og samtidig forholde sig til og fortolke fortiden. H8 trækker i brødteksten på den berettende teksttype, da den er kronologisk opbygget, skrevet primært i datid og bl.a. har til mål at informere (Jespersen, 2010: 25). En tankegang, som man kan argumentere for, at afsenderen benytter, er historisk tenkning (Lund, 2009: 40-41) også kaldet do-history. Denne tilgang til historie implicerer, at modtageren, ligesom historikeren, skal arbejde som en detektiv, der skal undersøge spor, argumentere og debattere i arbejdet med kilder. Historie kommer i mindre grad til at omhandle fakta og i højere grad fortolkning (Lund, 2009: 40-41). Det kommer i læremidlet til udtryk i kilderne og de dertilhørende spørgsmål, hvilket kan sættes ift. de tre diskurser, jeg har fundet i H8. På denne måde trækker H8 i brødteksten på den berettende teksttype og i kilderne og opgaverne dertil på historisk tenkning. Produktionsomstændighederne i H8 er de sammen som i KPH8, dog vælger H8 på Gyldendals hjemmeside at lægge vægt på andre dimensioner end KPH8. H8 beskriver, hvordan der er fokus på kilder samt opgaver, som har spørgsmål af redegørende, analyserende, vurderende og perspektiverende art. (Historie 8 en grundbog, Beskrivelse). H8 promoveres derfor anderledes end KPH8, hvilket også kommer til udtryk i læremidlet, og derfor også i de fundne diskurser Social praksis Jeg vil i dette afsnit se på, hvordan de tre diskurser (historie-handler-om-fakta-og-delvistfortolkning, historie-handler-om-at-gengive-og-forholde-sig-til-fortiden og historie-henvender-sigdelvist-til-modtageren) indlejrer sig i en bredere social kontekst via Qvortrups vidensformer og Rasmussen fire opfattelser af moderniteten. De tre diskurser kan ikke, ligesom KPH8 s diskurser, kategoriseres entydigt i en vidensform, idet diskurserne i sig selv indeholder flere elementer. Jeg vil argumentere for, at diskurserne kan sættes i sammenhæng med 1., 2. og 3. ordens viden med et eksempel: Historie-handler-om-fakta-og-delvistfortolkning-diskursen. Den faktuelle viden betones i brødteksten via informationerne om fortiden Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

22 (1. ordens viden), den situative viden ses i opgaverne, hvor der spørges til, hvordan en situation ville være i dag, hvilket får eleven til at tænke over, at man kan bruge historiske eksempler til at diskutere aktuelle emner i dag (2. ordens viden). Den systemiske viden ses i form af præsentation af forskellige kilder, hvilket indebærer, at der er forskellige optikker at se fortiden igennem samt et kildekritisk spørgsmål til kilde (3. ordens viden). Ift. Rasmussens fire opfattelser af modernitet kan diskurserne heller ikke entydigt placeres, men man kan argumentere for, at de primært kan placeres i reaktualisering af det førmoderne og det modernes redning. Diskurserne bliver både repræsentant for opfattelsen af, at der er noget viden, som er eviggyldig i form af fakta, men samtidig er der i opgaverne fokus på, at modtageren også tager stilling til og fortolker, hvilket medfører et fokus på de kommunikative kompetencer i dannelsen af en personlighed, som følger egen forstand Komparativ fagdidaktisk analyse Jeg vil her foretage en komparativ fagdidaktisk analyse af læremidlernes ift. opbygning, historisk viden ifølge Erik Lund og afsenderen i brødteksten Komparativ fagdidaktisk analyse af læremidlernes opbygning Jeg vil nu se nærmere på opbygningen i KPH8 og H8 for anskue vægtingen i læremidlerne. KPH8 består af en grundbog i elleve hovedafsnit med i alt 42 kapitler og en lærervejledning, der bl.a. indeholder vejledninger til hvert af de 42 kapitler og opgaver til halvdelen. Det er tilsigtet, at de 42 kapitler og opgaverne passer til hver én uges arbejde (Hemmingsen, 2011b: 4). KPH8 går kronologisk frem 34 ( ), og det kan aflæses på en tidslinje, hvilke år et kapitel behandler ved dets start. Det er dog ikke tydeligt i grundbogen, at der er tale om elleve hovedafsnit med dertilhørende kapitler, da det ikke vises i indholdsfortegnelsen eller layoutet, at der er nogle dele, som hører under større hovedafsnit. Derfor fremstår det som om, grundbogen blot har 42 kapitler. 33 Har lyder spørgsmålet: Er det sandsynligt, at Kristian Hansen (kilde 32) havde ret i, at stikkernes børn blev forfulgt? (Hansen, 2009: 174) 34 På nær enkelte undtagelser: Fx kapitlet Tysklands Europa og Englands verden s og Italiens samling s , som beskæftiger sig med et udenlandsk perspektiv. Her går KPH8 tilbage i tiden. (Hemmingsen, 2011a) Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, December

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Selvvalgte problemstillinger og kildebank

Selvvalgte problemstillinger og kildebank HistorieLab http://historielab.dk Selvvalgte problemstillinger og kildebank Date : 22. juni 2016 Hvordan tricker du dine elever til at arbejde problemorienteret? I efteråret 2016 iværksætter HistorieLab

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl. 15.30. De 7 faser af en interviewundersøgelse

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne Hvor blev børnene af? August - September Kunne beskrive børns vilkår fra 1800 tallet til i dag Kunne opstille et slægtstræ Enkeltmandsopgaver r internet s. 3-19 IT Samtale og skriftligt arbejde Et lille

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Hvad er der sket med kanonen?

Hvad er der sket med kanonen? HistorieLab http://historielab.dk Hvad er der sket med kanonen? Date : 28. januar 2016 Virker den eller er den kørt ud på et sidespor? Indførelsen af en kanon i historie med læreplanen Fælles Mål 2009

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE Fra kriminalitet til uddannelse Denne artikel er udsprunget af specialet: Fortællinger om kriminalitet og uddannelse (Hentze & Jensen, 2016). Artiklen handler om

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling Pædagogisk forandringskompetence - perspektiver på meningsfuld kompetenceudvikling i moderne daginstitutioner Louise Eltved Krogsgård Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse,

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning Under dette delemne EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt skal du bruge de kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af På

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Mødafrika.dk Filmproduktion

Mødafrika.dk Filmproduktion Lærervejledning - Identitet og fælleskaber Udarbejdet af Martin Cholewa Jørgensen Materialet er målrettet eleverne 8. og 9. Klasse i Samfundsfag og arbejder med kompetenceområdet; sociale og kulturelle

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Har læreplanen stadig minimal betydning?

Har læreplanen stadig minimal betydning? HistorieLab http://historielab.dk Har læreplanen stadig minimal betydning? Date : 2. februar 2016 Undervisningsministeriets læreplaner for skolens fag er centrale styredokumenter, der fastlægger formål

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

I samfundsfag læser eleverne for livet

I samfundsfag læser eleverne for livet I samfundsfag læser eleverne for livet Ruth Mulvad, Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne Samfundsfag hører ligesom fagene historie, dansk, fremmedsprog, matematik og naturfag til de

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Undervisningsplan historie 9.klasse

Undervisningsplan historie 9.klasse Undervisningsplan historie 9.klasse (underviser: Stine Rødbro) Mål: Undervisningen i historie vil tage udgangspunkt i udviklings- og sammenhængsforståelse, kronologisk overblik og fortolkning og formidling.

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere