Corporate Citizenship Rapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2011

2 Fortsat støtte til Global Compact Niels B. Christiansen President & CEO Danfoss Koncernen tilsluttede sig FN s»global Compact Initiative«i 2002, og virksomheden har siden da gjort en indsats for at sikre, at de ti principper er enintegreret del af sin forretningsstrategi. Principperne udgør fortsat strukturen i Danfoss politikker på miljø og social ansvarlighed. Danfoss offentliggjorde sin første rapport om samfundsansvar i 2003, og har løbende arbejdet på at udvikle den måde, selskabet overvåger og rapporterer om Corporate Citizenship. Danfoss' Corporate Citizenship rapport er samtidig Communication on Progress til FN. Rapporten beskriver de initiativer Danfoss har taget i løbet af sidste år, og resultaterne af arbejdet med Global Compact. Danfoss Koncernen fortsætter med at støtte FN s Global Compact Initiative og de ti principper. 2 Corporate Citizenship Rapport 2011

3 Corporate Citizenship Danfoss ønsker at drive forretning på en miljømæssigt, socialt og finansielt bæredygtig vis og har valgt at bruge»corporate Citizenship«som samlebegreb for de aktiviteter, der vedrører socialt ansvar, miljø og arbejdsmiljø. Koncernen har valgt FN's Global Compact som ramme for sit arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed, og har yderligere forpligtet sig gennem støtte til initiativet»caring for Climate«, som betyder, at Danfoss har sat specifikke mål for nedbringelse af sin globale CO2 udledning. Hvert år rapporterer Danfoss til FN (Communication on Progress) om arbejdet med de ti principper. I 2011 er rapporten integreret i Corporate Citizenship rapporten, der desuden er tilgængelig på unglobalcompact.org. For yderligere detaljer henvises til GRI-tabellen og tabellerne over væsentlige data bagest i denne rapport. Omfang og ekstern verifikation af rapporteringen Danfoss har valgt at lade den årlige Corporate Citizenship rapportering verificere af en ekstern og uvildig tredjepart Det Norske Veritas. Et vigtigt kriterium i verifikationen er, at Danfoss arbejder med de væsentligste forhold, og at det afspejles i virksomhedens rapportering. Danfoss har derfor lavet en gennemgang af, hvad der er væsentligt for virksomheden og dens interessenter. Denne gennemgang er sket med udgangspunkt i GRI Global Reporting Arbejdsmiljø Klimaforandringer Initiatives vejledninger samt den internationale standard ISO Figuren viser de væsentligste emner. Rapporteringen omfatter alle selskaber i Koncernen, hvor Danfoss ejer majoriteten. Data vedrørende miljø og klima indsamles dog kun fra fabrikker med mere end 20 ansatte, ligesom salgskontorer ikke bidrager med miljødata. Oplysninger, der vedrører Sauer-Danfoss er ikke medtaget i rapporteringen. Danfoss er til stede i en række lande verden over. Af Danfoss medarbejdere befinder ca sig i Europa, ca i Kina og ca i USA (inkl. Mexico). Særligt om Sauer-Danfoss Selvom Danfoss har aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss, er Danfoss politik for miljø og socialt ansvar indtil videre ikke implementeret i Sauer-Danfoss. Det skyldes, at Sauer-Danfoss er noteret på børsen i New York, der har særlige regler for virksomheders aktiviteter. Sauer-Danfoss indsats på Corporate Citizenship området er fastlagt i en række globalt gældende politikker og retningslinjer. Sauer-Danfoss har udarbejdet retningslinjer for juridisk og etisk korrekt adfærd, kaldet»worldwide Code of Legal and Ethical Business Conduct«. Heri fastlægges kravene til lederes og medarbejderes håndtering af konkurrenceret, interessekonflikter, anti-korruption, kunde- og leverandør-forhold samt medarbejderforhold som diskrimination og ligebehandling. Vigtighed for stakeholdere Lav Biodiversitet Fagforeninger Affald og udledninger Diversitet og ligebehandlig Menneskerettigheder Relevans for Danfoss Arbejdsforhold Produkter medium Anti-korruption Forhold i leverandørkæden Virksomheden i markedet Vores medarbejdere Lokalsamfundet Naturressourcer høj Sauer-Danfoss har også formuleret en Code of Conduct for leverandører, der skal sikre, at alle leverandører kender og lever op til virksomhedens krav på en række områder. Børnearbejde, tvangsarbejde, arbejdstid og lønforhold er blandt emnerne i Sauer-Danfoss Code of Conduct. Sauer-Danfoss indsamler desuden en række oplysninger om selskabets miljøpåvirkninger der bl.a. anvendes til vurdering af fabrikkernes overholdelse af lovgivning og kravene i internationale standarder som ISO Ansvar for Corporate Citizenship Det overordnede ansvar for Corporate Citizenship i Danfoss ligger hos Direktionen. Danfoss Corporate Ethics & Compliance afdeling udarbejder retningslinjer og vedledninger for god virksomhedsetik og overvåger og rapporterer om overholdelsen af Danfoss Etiske regler. Oprettelsen af Corporate Ethics & Compliance er et led i en forstærket indsats for efterlevelse af lovgivning samt etiske retningslinjer, og Corporate Citizenship & Sustainability, der arbejder med miljømæssig og social ansvarlighed, er en del af denne afdeling. Danfoss har en etikhåndbog, der beskriver hvilke retningslinjer, hver enkelt leder og medarbejder til hver en tid skal følge. Alle har ansvar for at overholde Corporate Citizenship Rapport

4 disse retningslinjer og rapportere overskridelser til ledelsen eller Danfoss Etiklinje. Det er ledernes særlige ansvar at sikre, at alle deres medarbejdere kender til og forstår de etiske retningslinjer og Danfoss forventninger til korrekt adfærd. En række politikker og værktøjer internt i virksomheden sikrer, at Danfoss regler for social ansvarlighed, etik og miljø kommunikeres og implementeres. Danfoss Intranet og øvrige interne medier er væsentlige elementer i formidlingen af f.eks. etiske regler, ligesom Etiklinjen og dataopsamling gennem surveys og Code of Conduct informationssystemet giver værdifuld information om overholdelsen af reglerne. Rapportering og tilsyn med Corporate Citizenship Danfoss gennemfører en årlig CSR undersøgelse, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, forretningsetik og anti-korruption hos alle koncernens fabrikker og salgsselskaber. Danfoss gennemfører også en årlig undersøgelse (People Manager Survey) blandt alle ledere med personaleansvar med fokus på forretningsetik. Udvalgte Danfoss selskaber besøges for at undersøge deres håndtering af social ansvarlighed og for at etablere og opretholde en konstruktiv dialog med den lokale ledelse om Danfoss' Corporate Citizenship aktiviteter. Danfoss kræver, at alle fabrikker vedligeholder et miljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, og at systemet skal være certificeret. De dele af virksomheden, som er certificeret i henhold til miljø-og arbejdsmiljøledelsesstandarder auditeres af eksterne selskaber. Den løbende rapportering af ressourcer, affald og andre påvirkninger af miljø og arbejdsmiljø sikrer, at Danfoss har ét samlet globalt overblik over sin håndtering af miljøpåvirkningerne. Alle oplysninger danner grundlag for udarbejdelsen af Corporate Citizenshiprapportens miljø- og arbejdsmiljøafsnit, som verificeres af Det Norske Veritas hvert år for at sikre et retvisende billede af den påvirkning, som Danfoss har på miljøet og arbejdsmiljøet. Alle leverandører er forpligtet til at underskrive Danfoss' Code of Conduct, der omfatter regler for social og miljømæssig ansvarlighed, og alle eksisterende leverandører skal underskrive Code of Conduct ved fornyelse af deres kontrakt eller ved opdatering af den. Alle kommende leverandører bliver derudover også bedt om at udfylde en selvevalueringsformular, som vedrører Danfoss' Code of Conduct. Danfoss gennemfører miljømæssige vurderinger af alle potentielle virksomhedskøb. Den miljømæssige due diligence sikrer, at Danfoss får dybdegående information om nye virksomheders miljøforhold og mulige forretningsmæssige risici. Rapportering af brud på de etiske retningslinjer Rapportering af overtrædelser af de etiske retningslinjer kan dels foregå igennem de almindelige ledelses- og rapporteringsstrukturer dels gennem Danfoss whistleblower-funktion, Etiklinjen, hvor et eksternt firma modtager og registrerer anmeldelserne. Den eksterne håndtering har til formål at sikre den højest mulige grad af professionalisme i behandlingen af sagerne og er samtidig med til at sikre det nødvendige niveau af datasikkerhed. Når det eksterne firma har registreret en anmeldelse, bliver den forelagt for Danfoss Etikkomite. Alle henvendelser bliver undersøgt hurtigst muligt, og korrigerende handlinger bliver derefter iværksat. Etikkomiteen kan, hvis det skønnes nødvendigt, forelægge sagen for Danfoss bestyrelse. Dialog via sociale medier I 2011 begyndte Danfoss at integrere sociale medier i forretningsgangene på en mere struktureret måde end tidligere. Globalt er Danfoss i dag repræsenteret på YouTube, Facebook, LinkedIn og Twitter, men også lokalt bliver sociale medier anvendt til at komme i dialog med vores interessenter. Eksempelvis har Danfoss i Kina haft stor succes med at bruge de kinesiske sociale medier Weibo og RenRen i en kampagne for at rekruttere nye medarbejdere. Selvom Danfoss stadig er på et tidligt stadium med hensyn til at integrere sociale medier i forretningerne, er der et voksende potentiale i at gå i dialog med interessenterne via disse kanaler. En oversigt over Danfoss officielle tilstedeværelse på sociale medier findes på 4 Corporate Citizenship Rapport 2011

5 Social ansvarlighed og etik Dette afsnit omfatter Danfoss arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og etik. Blandt andet som følge af Danfoss konkurrencesag, der beskrives på side 16 i regnskabsberetningen i Danfoss' årsrapport 2011, har hovedaktiviteten i 2011 på Corporate Citizenship-området været tilrettelæggelse og implementering af et etik e-learningsprogram målrettet alle ledere med personaleansvar. Programmet tager udgangspunkt i Danfoss Etikhåndbog og har særlig vægt på at undgå overtrædelser af konkurrencelovgivningen og anti-korruptionslovgivningen, men også emner som ligebehandling og anti-diskrimination optræder med en vis vægt i træningen. E-learningen er bygget op med en blanding af virkelige cases med vanskelige situationer, der er blevet løst af Danfoss ledere, fiktive dilemmaer samt øvelser i at udpege røde advarselslamper, der indikerer uetisk adfærd. Som afslutning på e-learningen skal deltagerne gennem-føre en test, hvor kravet for at bestå er, at de som minimum kan svare rigtigt på 80% af de stillede spørgsmål. Etiktræningen er målrettet mod ledere med personaleansvar, fordi de har et særligt ansvar for at udbrede kendskabet til og håndhæve de etiske retningslinjer blandt deres medarbejdere. I 2011 blev de 700 øverste ledere indkaldt til etiktræningen, mens de resterende ca ledere med personaleansvar skal gennemføre træningen i løbet af Udover e-learning fortsatte Danfoss den allerede eksisterende face-to-face træning i etik i 2011, hvor i alt 201 kinesiske ledere og HR-medarbejdere gennemgik denne type træning. Danfoss har også indført et etik-modul som fast bestanddel af introduktionsprogrammet for nye danske ledere. I løbet af 2011 er cirka 50 nye ledere trænet i etik. Konsekvenser af uetisk adfærd Danfoss tog i 2011 afsked med i alt 26 medarbejdere som følge af uetisk adfærd mod 40 i Tallet omfatter både opsigelser og frivillig fratræden i forbindelse med, at etiske sager er blevet rejst. Den uetiske adfærd omfattede blandt andet: Tyveri og uetisk omgang med virksomhedens midler (fem sager); manipulering med time/sygdomsregistrering og/eller manglende performance (fire sager); misbrug af fortrolig information (to sager); interessekonflikter, hvor medarbejdere for eksempel via relationer til andre virksomheder har bragt sig i en interessekonflikt med Danfoss Koncernen (fire sager); misbrug af rusmidler (en sag), dårlig opførsel som for eksempel mobning eller vold (syv sager), forsøg på bestikkelse (en sag) samt øvrige sager, der ikke nemt lader sig rubricere (to sager). I sager, hvor der er mistanke om bestikkelse, er det ofte vanskeligt at løfte bevisbyrden, men Danfoss finder det yderst vigtigt på trods af disse vanskeligheder at komme til bunds i disse sager. Mange sager om uetisk adfærd håndteres i linjeorganisationen, mens andre håndteres via Etiklinjen, der er en ekstra kanal til rapportering af uetisk adfærd. I 2011 kom 15 af de i alt 26 afskedigelsessager ind via Etiklinjen, mens tallet i 2010 var 4 af 40 sager. Menneske- og arbejdstagerrettigheder i Danfoss Menneskerettighederne omfatter en lang række fundamentale rettigheder som retten til mad, bolig, sundhed, arbejde og retfærdige arbejdsforhold og omfatter også de fire arbejdstagerrettigheder, der er nævnt i FN s Global Compact (retten til at undgå tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimination samt retten til et frit fagforeningsvalg). I denne Corporate Citizenship Rapport fokuseres på de menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, der er særligt relevante for virksomheder. Medarbejdernes ret til privatliv Danfoss ønsker at respektere medarbejdernes ret til privatliv, både fordi det er en fundamental menneskerettighed og for at undgå risikoen for diskrimination. Helbredstest er et af de områder, hvor virksomheder kan gøre sig skyldige i diskrimination, og derfor opfordres selskaberne i koncernen til at være tilbageholdende med tests i forbindelse med ansættelse, medmindre disse skal udføres i henhold til lokal lovgivning. Danfoss respekterer lokal lovgivning, men gør samtidig en ekstra indsats for at undgå diskrimination. Derfor overvåges brugen af og omstændighederne omkring helbredstests. Danfoss CSR survey viste i 2011, at en række selskaber anvender forskellige former for helbredstest, både i forbindelse med nyansættelse og i forhold til eksisterende medarbejdere. Det er således almindeligt i en række selskaber i USA, Mexico og Polen at udføre narkotikatest. Dette sker for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Ligeledes rapporterede 16 selskaber, at de i løbet af 2011 har anvendt røntgenundersøgelser af de ansatte. Det sker i områder, hvor der er risiko for lungetuberkulose. Danfoss bedriftslæge har vurderet, at den helbredsmæssige Corporate Citizenship Rapport

6 6 Corporate Citizenship Rapport 2011

7 risiko ved røntgen er godtgjort i forhold til risikoen for at få lungetuberkulose. Resultatet af undersøgelsen har ikke konsekvenser for den ansatte. Fem selskaber har i 2011 anvendt røntgenundersøgelse i forbindelse med ansættelse. Det skete hos Danfoss selskaber i Kina, Taiwan og Slovakiet, hvor der er risiko for lungetuberkulose. I Kina er testen et ønske fra medarbejderne, der ønsker at blive beskyttet i forhold til eventuel smitte. Eventuelt smittede ansøgere kan ansættes, når behandling er tilendebragt. Børnearbejde Børnearbejde er et emne, der indeholder en række dilemmaer. Hvis der ikke findes adgang til lønarbejde i industri eller landbrug, kan alternativet være prostitution, hvilket er langt værre. Når der sker ansættelse af unge, er det vigtigt, at ILO s konventioner om børnearbejde efterleves. Derfor skal unge mellem 15 og 18 være over den skolepligtige alder, de må ikke være beskæftiget med farligt arbejde eller arbejde om natten, og de skal have flere pauser end deres voksne kolleger. I alt var 48 unge mellem 15 og 18 år i 2011 ansat i Danfoss, typisk i forbindelse med et lærlingeforløb. Inklusion og diversitet På globalt plan var 81% af lederne i Danfoss Koncernen i 2011 mænd, mens 19% af lederne var kvinder. Tallene er uændrede fra de to foregående år. Ledelsen i Danfoss er sammensat af 29% med dansk oprindelse, 16% med kinesisk oprindelse og 6,5% med amerikansk oprindelse. I Danmark var 84% af lederne mænd og 16% kvinder. I alle regioner, med undtagelse af Latinamerika, er to tredjedele af alle medarbejdere mænd. Danfoss sikrer på mange måder, at personer med handikap, nedsat arbejdsevne eller lignende også kan arbejde i virksomheden. CSR survey et viste, at halvdelen af virksomhederne har programmer eller procedurer for ansættelse af psykisk eller fysisk handikappede; at 14% af virksomhederne giver mulighed for ansættelse af tidligere kriminelle og at en tredjedel af virksomhederne gør en særlig indsats for socialt marginaliserede grupper. Knapt halvdelen af virksomhederne tillader at medarbejderne praktiserer deres religion i arbejdstiden. Diskrimination Danfoss har i løbet af 2011 haft fem sager, der handlede om diskrimination. De tre af sagerne fandt sted på en fabrik i USA, hvor der i forbindelse med afskedigelser indløb klager fra tre medarbejdere med påstand om unfair afskedigelsesbetingelser. Sagerne blev indgivet til EEOC (Equal Employment Opportunity Commission), der har afvist to af sagerne som grundløse, mens den sidste klage er under behandling. En afskediget medarbejder fra en anden fabrik i USA klagede til Illinois Department of Human Rights/EEOC med påstand om diskrimination på grund af race og religion. Danfoss fik medhold i sagen, og har efterfølgende trænet alle medarbejdere på den pågældende fabrik i diversitet og forebyggelse af chikane. Den sidste sag handlede om manglende regulering af løn under barsel på fabrikken i Bulgarien. Tvangsarbejde Brug af fængslet arbejdskraft kan være et aspekt af tvangsarbejde. Arbejdet skal være frivilligt og under forhold, hvor konventioner om brug af fængslet arbejdskraft overholdes. To af Danfoss fabrikker i henholdsvis Danmark og Rumænien har leverandører, der anvender fængslet arbejdskraft. Begge steder er FN s regler for fængselsarbejde overholdt. Arbejdstidsforhold Danfoss forpligter sig til at respektere ILO s kernekonventioner om blandt andet arbejdstid. ILO-konventionen indskærper, at medarbejdere maksimalt må arbejde i 48 timer om ugen + 12 timers overarbejde over maksimalt tre uger. Arbejdstid er et komplekst emne med mange facetter, der skal vejes op mod hinanden. Nogle af de vigtige faktorer i at undgå overarbejde er en jævn ordretilgang, god produktionsplanlægning og styring af kvaliteten, således at produktionen foregår flydende og uden for mange ekstra arbejdsgange. For meget overarbejde er en af de hyppigst forekommende overtrædelser af arbejdstagerrettigheder, særligt på det kinesiske arbejdsmarked. Derfor er arbejdstid et af de forhold, der adresseres ved fabriksbesøg og når Danfoss får foretaget eksterne audits hos leverandører. I 2010 gennemførte Danfoss eksterne audits på tre af sine kinesiske fabrikker. Her viste stikprøver af medarbejdernes arbejdstid i højsæsonen, at der var overskridelser af den maksimalt tilladte arbejdstid på alle tre fabrikker. Der blev lavet handlingsplaner for hver enkelt fabrik, og der blev sat aktiviteter i gang på tværs af en række funktioner for at sikre, at problemet blev adresseret relevante steder i organisationen. I 2011 er der lavet faste procedurer for opfølgning, og lederne kontrollerer niveauet for overtid på månedlig basis. Fabrikkerne i Danfoss Kina er ved at implementere Danfoss Produktivitetsprogram, hvilket vil optimere produktionsprocesserne og forbedre produktiviteten. Dette vil også på sigt nedbringe mængden af overarbejde. Danfoss har i 2011 konstateret fald i overarbejdet på de tre kinesiske fabrikker, som udover de nævnte aktiviteter må forklares ved en mere normaliseret ordreudvikling, end det var tilfældet i 2010, der var karakteriseret ved voldsom vækst. I 2011 har Danfoss således kun konstateret overarbejde på én af de tre fabrikker. Den pågældende fabrik har periodevist været udfordret af mangel på råvarer en udfordring, der deles med andre fabrikker i elektronikindustrien, og den ligger i et område, hvor overarbejde efterspørges. Det er vigtigt for Danfoss, at have en velfungerende HR afdeling, der sørger for, at der er ansat tilstrækkeligt med medarbejdere til at løfte opgaverne. Flere steder er det dog en udfordring at rekruttere, hvis der ikke er adgang til overarbejde. Særligt migrantarbejdere ønsker overarbejde, så de bliver i stand til at tjene mest muligt og vende tilbage til deres hjemegn hurtigst muligt. Retten til at organisere sig Danfoss respekterer retten til frit at vælge fagforening og til at indgå kollektive forhandlinger. I lande, hvor et frit fagforeningsvalg ikke er muligt, etablerer Danfoss andre kanaler for at medarbejdere og ledelse kan mødes for at drøfte arbejdsrelaterede spørgsmål. I alt tre selskaber angiver, at de ikke har frit fagforeningsvalg og derfor har etableret andre fora, hvor ledelse og medarbejdere kan mødes. Corporate Citizenship Rapport

8 Engagement i lokalsamfundet 8 Corporate Citizenship Rapport 2011

9 Danfoss har inkluderet en række spørgsmål om selskabernes lokale engagementer i CSR survey et. Af svarene fremgår det blandt andet, at en række selskaber donerer penge eller arbejdskraft til lokale velgørende projekter eller sportsklubber og at selskaberne støtter indsamlinger til nødlidende. Selskaberne har rapporteret, at de i 2011 donerede mere end EUR til disse formål. Engagement og dialog Danfoss søger gennem aktiv dialog med medarbejdere, ledere og eksterne interessenter at agere hensigtsmæssigt og tilpasse virksomhedens processer og værktøjer på Corporate Citizenship-området til omverdenens krav og den samfundsmæssige udvikling, i de lande og områder, som virksomheden er en del af. Dialog med interesseorganisationer og NGO er er en del af dette arbejde og er med til at sikre, at Danfoss kender rammebetingelserne for virksomhedsdrift i de lande, hvor virksomheden er aktiv. At kende ny lovgivning, nye initiativer fra organisationer eller at blive udfordret på holdninger og politikker er værdifuldt og en nødvendig del af det beredskab, Danfoss til stadighed opretholder for at møde de globale udfordringer. Danfoss har været én af initiativtagerne bag etableringen af Danish Business Network for Human Rights; et netværk for de virksomheder, der opererer internationalt og møder mange udfordringer på menneskerettighedsområdet. Danfoss har også i 2011 spillet en aktiv rolle i dette netværk, og er medlem af styregruppen for netværket. Danfoss er blandt andet engageret i følgende initiativer: Danish Business Network for Human Rights Global Compact Nordic Network Bæredygtighedsnetværk i Dansk Industri Dansk Industris miljøchefforum og netværksgrupper for koncernmiljøchefer og virksomheders klimastrategi FN s Caring for Climate Initiative Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Positivt aftryk i lokalsamfundet I flere af de lokalsamfund, hvor Danfoss er til stede, spiller virksomheden en væsentlig og positiv rolle. Det er for eksempel tilfældet i Mexico, hvor Danfoss har en fabrik med ca. 700 ansatte. Her er Danfoss medlem af»asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación de Nuevo León, A.C«, en organisation, der består af 180 import/eksport virksomheder. Her har man besluttet sig for at gøre en indsats i forhold til det største problem i lokalsamfundet; kriminaliteten, der påvirker både familier og virksomheder. Organisationen har sammen med TEC universitetet i Monterrey udarbejdet en analyse af årsagerne til kriminaliteten, og identificeret»manglende værdier og manglende muligheder«som det væsentligste indsatsområde. Danfoss har i lighed med de øvrige medlemsvirksomheder adopteret en skole i nærområdet og har arbejdet med fundamentale værdier såsom værdien af at børnene får en uddannelse og værdien af at have en velfungerende familie og en velfungerende skole i lokalsamfundet. Samtidig har projektet gået ud på at demonstrere hvad virksomheder som Danfoss kan tilbyde af fremtidige jobmuligheder. I alt 850 elever har i løbet af 2011 været igennem forskellige forløb, som 50 Danfoss medarbejdere har været aktivt involveret i. De to vigtigste aktiviteter har været»implementering af værdier«et samarbejde mellem lærere, elever og forældre, samt»involvering i lokalsamfundet«, hvor forældrene har været målgruppen. Hensigten med skoleadoptionsprogrammet er, at den enkelte skole får hjælp til at igangsætte en udvikling, hvor den kan hjælpe sig selv fremover, for skolen skal højst hjælpes 2-3 år. Herefter adopteres en ny skole. Donationer fra Danfoss fonde Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond er en social fond med det formål at yde hjælp i form af rådgivning såvel som økonomisk hjælp til medarbejdere i Danfoss A/S, Bitten og Mads Clausens Fond, et associeret selskab i Danmark eller et dansk datterselskab under disse. Det betyder, at bl.a. Sauer-Danfoss ApS og Danfoss Universe A/S er omfattet. Fonden har i 2011 behandlet ca. 300 sager. Mange af sagerne har omhandlet dårlig økonomi i forbindelse med afskedigelse, opløst parforhold samt strengere lånevilkår i bankerne. Endvidere har mange medarbejdere søgt om julehjælp. Fonden har i 2011 ydet en samlet økonomisk hjælp på ca. DKK 3,2 mio. Medarbejderfondens advokatordning, der sikrer alle medarbejdere mulighed for juridisk bistand med tilskud fra Fonden, har behandlet ca. 200 henvendelser. Fabrikant Mads Clausens Fond Fabrikant Mads Clausens Fond blev oprettet i 1960 af Danfoss grundlægger og har til formål at yde støtte til almenvelgørende projekter i ind- og udland. Støtten blev i begyndelsen først og fremmest uddelt i lokalområderne omkring fabrikken i Nordborg, men i takt med Danfoss ekspansion og globalisering er støtteområdet udvidet til også at omfatte Danfoss øvrige lokaliteter i ind- og udland. Fonden yder blandt andet støtte til uddannelse og forskning, idræt, kunst og kultur, og forskellige velgørende organisationer. En årlig bevilling går til driften og vedligeholdelsen af Havnbjerg Mølle ved Nordborg. Møllen, som er åben for publikum, blev oprindeligt købt og restaureret af fabrikant Mads Clausen. Fabrikant Mads Clausens Fond har i 2011 uddelt DKK 9,4 mio. fordelt på mere end 350 modtagere. Blandt disse var en lang række foreninger og institutioner i Danfoss nærområder, herunder skoler og universiteter, idrætsklubber, spejdergrupper, pensionistforeninger og handikapinstitutioner samt museer, kor og orkestre. Mange landsdækkende patientforeninger og hjælpeorganisationer har også modtaget støtte. Corporate Citizenship Rapport

10 Der er i årets løb uddelt flere større bevillinger på DKK og derover. De gik blandt andet til forskning i brystkræft, udstyr til skoler, hospitaler og frivillige brandværn samt til forskellige kulturelle projekter. Andre større uddelinger i årets løb gik til humanitære projekter i udlandet. Således støttede fonden Australia Flood Appeal med DKK efter de massive oversvømmelser i Queensland først på året. Også Brasilien var udsat for voldsomme oversvømmelser. Her fordoblede fonden det beløb, der indkom ved en indsamling blandt Danfoss medarbejdere og bidrog på den måde med DKK til hjælpearbejdet. Yderligere DKK blev doneret i forbindelse med landsdækkende indsamlinger til fordel for udviklingsprojekter og hjælp til tørkeramte i Afrika. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss har siden 2004 haft en Code of Conduct for leverandører med regler for socialt og miljømæssigt ansvar, og etablerede i 2010 et Code of Conduct Kompetence Center i hovedkvarteret i Nordborg og et Code of Conduct audit kontor i Kina. Danfoss har ca leverandører, der leverer varer, der indgår i produktionen. Leverandørerne er placeret overalt i verden, og mange af dem opererer i områder, hvor menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder ikke som udgangspunkt kan forventes at blive respekteret. Derfor har Danfoss gennem de seneste otte år arbejdet systematisk på at højne standarden i leverandørkæden. I nogle lande er den miljømæssige og sociale standard lavere, end den er andre steder. Leverandørerne lægges derfor ind i en risiko-effekt matrix, hvor den ene akse udgøres af et geografisk bestemt risikoniveau, og den anden akse udgøres af størrelsen af indkøbet hos leverandøren. Leverandørens placering i risiko-effekt matrix en afgør, hvor ofte den enkelte leverandør skal auditeres. I 2011 udarbejdede Danfoss en ny strategi for at sikre, at Danfoss Code of Conduct for Leverandører overholdes. Strategien indebærer et forøget fokus på Compliance i forhold til Code of Conduct, herunder, at underskrift og compliance indgår som første del af kvalificeringsprocessen ved udvælgelse af nye leverandører. Derudover indebærer den nye strategi øget fokus på at få allerede auditerede leverandører i fuld compliance med Code of Conduct. I 2011 har Danfoss Code of Conduct Kompetence Center haft specielt fokus på audit af Danfoss Top 20 leverandører globalt samt på audits i Kina. Der er i 2011 gennemført 221 audit hos leverandører, heraf er der alene i Kina gennemført 93 indledende audits hos leverandører. De typiske problemområder ved leverandøraudit er dårlige sikkerhedsforanstaltninger i form af manglende nødudgange og brandslukningsudstyr, mangel på personligt beskyttelsesudstyr samt forkert behandling og opbevaring af farlige materialer såsom kemikalier og udledning af spildevand. Der udarbejdes altid en handlingsplan i forbindelse med audit, hvor leverandøren forpligter sig til at få rettet op på forholdene. Det kan generelt tage tid at få rettet op på forhold, der viser sig ikke at være i orden, men det afgørende er, at leverandøren viser villighed til at løse problemer. Hvis dette ikke er tilfældet, ønsker Danfoss ikke at fortsætte samarbejdet med leverandøren. Alle leverandører skal underskrive Danfoss Code of Conduct, og eksisterende leverandører skal underskrive Code of Conduct i forbindelse med kontraktfornyelse eller en opdatering af den gældende version. Danfoss Code of Conduct er blevet underskrevet af leverandører globalt. Danfoss Koncernens centrale database over Code of Conduct audit viser, at i alt 477 leverandører fra højrisiko lande, 201 fra mellemrisiko og fra lavrisiko lande har skrevet under på Danfoss Code of Conduct. Der er foretaget audit hos 22% af leverandørerne i højrisiko lande, 25% af leverandørerne i mellemrisiko lande og 10% af leverandørerne i lavrisiko lande. Gennemførelse af audit alene sikrer ikke overholdelse af Danfoss krav. Derfor vil Danfoss i 2012 øge sit fokus på, at leverandører, der blev auditeret i 2011, får løst de konstaterede problemer. Danfoss auditregistering er ændret, så der fremover kan skabes et overblik over, hvor mange leverandører, der er i compliance med reglerne. 10 Corporate Citizenship Rapport 2011

11 Medarbejdere Antallet af medarbejdere i Danfoss Koncernen, eksklusiv Sauer-Danfoss, var i mod året før. Faldet skal ses på baggrund af, at Danfoss i løbet af året frasolgte forretningsenheder med i alt medarbejdere, og der var således tale om en reel stigning i antallet af medarbejdere i koncernens kerneforretninger. Engagerede og motiverede medarbejdere er afgørende for, at Danfoss kan gennemføre sin strategi og nå sine forretningsmæssige mål. Den årlige undersøgelse af medarbejderengagement viste i 2011 det højeste engagement, siden Danfoss indførte målingen, og svarprocenten på 90 var ligeledes den højeste opnåede nogensinde. Danfoss har sat sig som mål, at medarbejdernes arbejdskraft skal forblive værdifuld og attraktiv, så den enkelte medarbejder har de bedst mulige forudsætninger for at tilpasse sig udviklinger i Danfoss forretning. Danfoss benytter både efteruddannelse og jobrelateret træning i udviklingen af medarbejderne. Danfoss gjorde i løbet af året træningsudbuddet i sit interne globale træningsakademi, DBS Academy, tilgængelig for flere medarbejdere, blandt andet via sin e-learning platform, Danfoss Learning Platform. Derudover fortsatte Danfoss sin indsats inden for lederudvikling med reviderede evaluerings- og feedbackprocesser. Danfoss intensiverede også sit arbejde med udvikling af ledertalenter, eksempelvis gennem programmet»accelerated Development Program«. I løbet af året steg antallet af medarbejdere, der valgte at forlade Danfoss til 7% mod 5,2% året før. Stigningen skal ses i lyset af, at de foregående år var karakteriseret ved lavere jobmobilitet som følge af den økonomiske krise. Den samlede medarbejderomsætning lå i 2011 på 15,7% mod 16,9% i Corporate Citizenship Rapport

12 Klima Danfoss er en global leder inden for energieffektive løsninger, der hjælper med at spare energi og imødegå klimaudfordringen. Derfor er det også naturligt, at virksomheden søger at nedbringe klimapåvirkningen fra sine egne aktiviteter. Danfoss har derfor en klimastrategi»3 25«, som siger, at virksomheden vil reducere CO2-udledningen fra energiforbrug, transport af færdigvarer og forretningsrejser med 25% og øge andelen af CO2-neutral energi med 25% inden 2025 i forhold til udledningen i Det svarer til en nedskæring på 1,5% i den samlede CO2-udledning om året. Danfoss CO2 udledning i 2007 var ca tons, og derfor må Danfoss udledning i 2025 ikke overstige tons. I 2011 udledte Danfoss ton CO2 fra koncernens forbrug af elektricitet og varme. Kilderne til denne udledning er både direkte (egne anlæg til produktion af el og varme) og indirekte (køb af el og varme hos eksterne producenter). Danfoss elforbrug stod for 81% af koncernens samlede udledning af CO2 svarende til ton i 2011, mens der udledtes ca ton CO2 i forbindelse med opvarmning. Samlet set faldt CO2 udledningen i 2011 med ton sammenlignet med 2010 til trods for et generelt øget aktivitetsniveau. Faldet skyldes blandt andet, at Danfoss i 2010 og 2011 frasolgte eller lukkede en række fabrikker i USA, Tyskland, Finland og Slovakiet med mere miljøbelastende produktionsprocesser. Danfoss har fortsat fokus på at reducere sin udledning af CO2 fra energiforbrugende processer og systemer mest mulig. I 2011 påbegyndte Danfoss et projekt, der skal reducere de 15 største fabrikkers samlede energiforbrug med 20-25%. Der bliver lagt ud med energisparetiltag på udvalgte fabrikker i Danmark (Viby, Silkeborg, Kolding, Vejle, Rødekro og to sites i Nordborg). Mexico (Monterrey) og USA (Arkadelphia). I anden omgang skal fabrikkerne i Lyon i Frankrig, Wuqing og Haiyan i Kina og Loves Park i USA gennemgås for at finde energibesparelser. Projektet tager udgangspunkt i de erfaringer, som Danfoss har høstet på sin fabrik i Gråsten, Danmark, som siden 2008 har arbejdet målrettet med energiog CO2-besparelser. I 2009 begyndte fabrikken at arbejde sammen med energirådgivningsfirmaet Danfoss Solutions om at reducere i fabrikkens forbrug. Gråsten-fabrikken udledte i % mindre CO2 end i Energibesparelserne i Gråsten er blandt andet opnået gennem bedre varmegenvinding samt gennem investeringer i væsentligt mere effektive ventilationsanlæg og mindre strømforbrugende belysning. Klimarapportering Danfoss har siden regnskabsåret 2009 rapporteret virksomhedens klimaaktiviteter og udledning af drivhusgasser til Carbon Disclosure Project s Supply Chain Program, hvor de virksomheder, der tilslutter sig programmet, kan opnå et sammenhængende overblik over forsyningskædens udledninger, samtidig med at disse offentliggøres til hjælp for andre virksomheder. Danfoss rapporterede i 2011 om virksomhedens klimastrategi, udledninger af drivhusgasser samt de risici og forretningsmuligheder, som virksomheden forventer at stå overfor i de kommende år. Danfoss rapportering kan findes på Carbon footprint Danfoss møder fortsat krav fra især de større kunder og fra enkelte landes myndigheder om Carbon footprint mærkning af produkter, om deklaration af produkternes CO2 udledning under fremstilling eller om tilbundsgående analyser af produkters klimapåvirkning. Det kan ofte være vanskeligt at svare fyldestgørende på disse forespørgsler, idet oplysninger om materialers og processers indflydelse på klimaet ikke er tilgængelige i hele forsyningskæden. Danfoss påbegyndte derfor i 2011 en afdækning af de informationskrav, som de enkelte forretningsområder møder. I 2012 forventer Danfoss at gennemføre de første pilotprojekter med henblik på at få etableret en global platform for vurdering af produkters miljø- og klimaforhold, baseret på internationalt anerkendte metoder og data. CO 2 udledning Mål CO 2 udledning Corporate Citizenship Rapport 2011

13 Corporate Citizenship Rapport

14 14 Corporate Citizenship Rapport 2011

15 Miljø Danfoss er en global virksomhed med produktion i mange lande. Derfor er det væsentligt, at sikre ordentlige arbejdsforhold, et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt anvende ressourcer på en bæredygtig måde. Danfoss tager ansvar for, at forebygge forurening og fjerne uønskede påvirkninger af miljøet; at opnå løbende og målbare forbedringer af miljø og klima samt at tage de nødvendige hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og det eksterne miljø. I såvel 2010 som 2011 har Danfoss frasolgt eller lukket produktionsenheder. Der medfører et fald i forbrug af råvarer, ressourcer og i mængden af affald og farlige stoffer, da disse fabrikker ikke længere er medtaget i miljødelen af Corporate Citizenship rapporten. Råvarer og hjælpematerialer Koncernens råvareforbrug faldt i 2011 til tons fra tons i Råvareforbruget er reelt steget lidt fra 2010 idet de frasolgte fabrikker i 2010 brugte tons råvarer. De samlede mængder fremgår af tabellen på side 28. I produktionen indgår en række nødvendige hjælpematerialer, som ikke indgår i det færdige produkt. Disse er typisk skæreolier og kølemidler samt materialer til vask og rengøring af emner. Til køling og smøring ved metalbearbejdning blev der i 2011 brugt 264 ton skæreolie mod 311 tons i Faldet skyldes frasalg af metalbearbejdende fabrikker. Forbrug af vand Danfoss samlede forbrug af vand til proces- og sanitære formål steg med m 3 til m 3 og skyldes primært en defekt kølekompressor til et it-anlæg i Nordborg, der brugte m 3 mere i 2011 end året før. Vandforbruget på de øvrige fabrikker har udvist en ganske svag stigning fra Energi Forbruget af elektricitet faldt ca. 4% i forhold til 2010, og udgjorde i % af Danfoss samlede energiforbrug. 24% af det samlede elforbrug kom fra vedvarende kilder som sol, vand, vind og biomasse. Elektricitet fra a-kraft tegnede sig for 10% af koncernens forbrug, mens resten kom fra fossile kilder som kul, olie og gas. Elektricitet produceret med kul tegner sig for 48% af det samlede elforbrug. Forbruget af energi til opvarmning faldt med 11% i forhold til Dette skyldes blandt andet de gennemførte energispareprojekter og frasalg. Næsten al energi til opvarmning kommer fra fossile kilder og naturgas tegner sig her for 87%. så effektivt som muligt, og der skal træffes foranstaltninger til beskyttelse af medarbejdere og miljø. Mængden af KRAN-stoffer (kræft- eller allergifremkaldende, reproduktionsskadende eller neurotoxiske) på ca tons er en svag stigning i forhold til Mængden af organiske opløsningsmidler er uændret mens mængden af miljøfarlige stoffer er faldet 7%. Mængden af giftige stoffer er steget med 19% i forhold til foregående år. Ændringerne skyldes blandt andet at en del stoffer er klassificeret anderledes i 2011 end året før på grund af indførelsen af det globale GHS system til klassifikation og mærkning af kemikalier. Danfoss Negativliste er hjørnestenen i bestræbelserne på at reducere brugen af potentielt skadelige stoffer i processerne og er en vigtig retningsgiver i forbindelse med udviklingen af produkter, således at uønskede stoffer hverken anvendes i produktionen eller i Danfoss produkter. Negativlisten udvides løbende og for at holde både interne og eksterne interessenter opdateret med de seneste ændringer og krav, har Danfoss taget en abonnementsservice i brug, hvor alle leverandører skal tilmelde sig for at modtage opdateringer af Negativlisten. Med udgangen af 2011 havde mere end 450 leverandører tilmeldt sig ordningen. Danfoss har etableret et internt netværk, som skal sikre, at Danfoss produkter og produktion lever op til EU's omfattende kemikaliereform REACH. På den måde sikres det, at der ikke findes de såkaldte kandidatlistestoffer i Danfoss produkter og processer samt at Danfoss ikke importerer kemikalier fra lande uden for EU eller fremstiller produkter med tilsigtet frigivelse af kemikalier. Negativlisten er også her et væsentligt værktøj i formidlingen af disse krav til leverandørerne. Overtrædelser af miljølovgivning Fabrikkerne har i 2011 indrapporteret 29 overtrædelser af miljølovgivningen. Overskridelserne er fundet ved interne kontroller eller hvor de lokale myndigheder har givet påbud. Overskridelserne omfatter bl.a. udledning af for store koncentrationer af olie i spildevand i Nordborg fabrikken samt et uheld i Frankrig hvor op mod liter olie løb ud i et regnvandsbassin efter et uheld med en pumpe på en tank med mineralolie. Olie og forurenet jord blev opsamlet og sendt til behandling. Uheldet medførte ikke blivende skader på miljøet. Kemiske stoffer Danfoss anvender en række potentielt skadelige stoffer, der kan være skadelige for medarbejdere eller miljøet. Stofferne bruges i fremstillingen af produkter, og hvis de ikke umiddelbart kan undværes eller erstattes, skal de udnyttes Corporate Citizenship Rapport

16 Arbejdsmiljø og sikkerhed Danfoss ser et godt og sikkert arbejdsmiljø som en af forudsætningerne for at drive en sund og effektiv virksomhed. Arbejdsmiljø og sikkerhed er integrerede bestanddele i alt, virksomheden foretager sig. Det ligger dybt i virksomhedens kultur at sikre, at alle medarbejdere trives og ikke risikerer at komme til skade på arbejdet. Danfoss miljø- og arbejdsmiljøpolitik fastlægger, at Danfoss forretningsaktiviteter skal planlægges og udføres under hensyntagen til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne. Omkring en tredjedel af Danfoss fabrikker er certificeret efter arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001, mens resten har arbejdsmiljø og sikkerhed som en integreret del af miljøarbejdet efter ISO standarden. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker i Danfoss er faldet siden 1999, hvor ulykkesfrekvensen var over 28. I 2011 var frekvensen for produktionsmedarbejdere på 9,4 mod 12,8 i Frekvensen for funktionærer er 1,3 hvilket er uændret i forhold til Ulykkesfrekvensen beregnes som antal ulykker pr. 1 million arbejdstimer. Tre fabrikker har en ulykkesfrekvens på 30-35, mens resten ligger derunder. Otte fabrikker ud af 35 har ikke haft ulykker med fravær i Der er iværksat bestræbelser på at reducere ulykkesfrekvensen i de fabrikker, hvor risikoen for at komme til skade er størst. Danfoss har i 2011 haft 145 ulykker med mindst én dags fravær. De tilskadekomne medarbejdere var i alt fraværende i dage, hvilket svarer til et gennemsnitligt fravær på 14 dage pr. ulykke. I 2010 var det gennemsnitlige fravær på 25 dage, så ulykkerne i 2011 har været væsentligt mindre alvorlige end året før. 73% af ulykkerne i 2011 har været mindre alvorlige med fravær på under ti dage, hvilket er væsentligt mere end i De resterende 38 ulykker er af mere alvorlig karakter, hvor fraværet har været mere end ti dage. Af disse har 23 ulykker medført, at medarbejderen har været fraværende i mere end 20 arbejdsdage. Hænder og fingre er fortsat de mest udsatte kropsdele med 51% af ulykkerne. 9% af ulykkerne har givet skader i hovedet, mens ben/fødder og resten af kroppen hver står for henholdsvis 15% og 25% af ulykkerne. Overtrædelser af arbejdsmiljølovgivning Danfoss fabrikker har i 2011 indrapporteret 11 overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen fundet ved interne audit eller hvor lokale myndigheder har givet påbud. Alle sager er af mindre karakter og er løst uden problemer. 16 Corporate Citizenship Rapport 2011

17 Corporate Citizenship Rapport

18 Verifikationserklæring for Corporate Citizenship Indledning Ledelsen i Danfoss (Selskabet) har bedt Det Norske Veritas Business Assurance A/S (DNV) om at foretage en verifikation af Selskabets 2011 Corporate Citizenship Rapport (Rapporten). Danfoss er ansvarlig for indsamling, analyse, sammenlægning og præsentation af oplysningerne i Rapporten. I forbindelse med denne verifikation er DNV kun ansvarlig over for Danfoss ledelse og kun i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt med Selskabet. Denne erklæring er tilsigtet Danfoss ledelse og interressenter. Verifikationserklæringens Omfang DNV aftalte med Danfoss, at vores arbejde omfatter følgende elementer: Verifikation af tekst og data i Rapporten, der dækker Danfoss globale aktiviteter fra 1. januar til 31. december Evaluering af de underliggende processer for indsamling og analyse af data fra produktionsenhederne og konsolideringen på koncernniveau. Oplysninger vedrørende Sauer-Danfoss er ikke omfattet af verifikationen. DNV har ikke gennemført interviews med eksterne interessenter. Verifikationen blev foretaget i januar og februar 2012 på Danfoss hovedkontor i Danmark samt hos fire produktionsenheder: Heating Solutions i Sofia, Bulgarien; Power Electronics i Gråsten, Danmark; og Commercial Compressors i Arkadelphia, USA og Lyon, Frankrig. Verifikationsmetode DNV planlagde og udførte opgaven i overensstemmelse med DNV s regelsæt for verifikation af Rapportering om Samfundsmæssig Ansvarlighed. DNV gennemgik processer og værktøj for implementering af Selskabets politikker indenfor Corporate Citizenship (inklusiv medarbejderforhold, forretningsetik, leverandørstyring, miljø og arbejdsmiljø) og udfordrede de relaterede erklæringer og data i Rapporten. Robustheden af de underliggende datastyringssystemer, informationsstrømme og interne kontrolprocesser blev underlagt en vurdering. For at spore hovedtal op gennem rapporteringssystemet gennemførte DNV ovennævnte fabriksbesøg og foretog stikprøvekontrol af datakvalitet fra yderligere fire globale produktionsenheder. Produktionsenhederne blev udvalgt på basis af en risikovurdering. Endelig vurderede DNV hvorvidt Rapporten imødekommer seks principper: Væsentlighed, Involvering af Interessenter, Lydhørhed, Fuldstændighed, Pålidelighed og Neutralitet. DNV s konklusioner er baseret på interviews med 58 medarbejdere i forskellige funktioner (inklusiv topledelsen) og gennemgang af relevante dokumenter og værktøjer. Konklusioner Efter DNV s opfattelse formidler Selskabets 2011 Corporate Citizenship Rapport et faktuelt, retvisende og troværdigt billede af Selskabets væsentlige Corporate Citizenship aktiviteter. DNV har vurderet Rapportens overholdelse af følgende principper som enten God, Tilfredsstillende eller Behov for forbedring: Væsentlighed: God. Rapporten afspejler i stor grad Selskabets brede forståelse af dets væsentlige risici omkring Corporate Citizenship. Selskabet arbejder systematisk på koncernniveau med at cementere en høj standard for etisk adfærd. Udarbejdelsen i 2012 af en overordnet strategi for Corporate Citizenship ventes at styrke dette og lægge konkrete mål for den videre eksekvering af de omfattende initiativer påbegyndt i 2011, i samarbejde med Selskabets interne compliance og risikostyringsfunktioner. Selskabet arbejder også på kortlægning af områder, der har stigende interesse blandt interessenter, heriblandt produkters samfundsmæssige påvirkninger i et livscyklusperspektiv. Fuldstændighed: Tilfredsstillende. DNV mener, at Rapporten ikke udelader vigtig information, der kunne væsentligt påvirke interessenters vurdering af, hvorvidt Selskabet håndterer sine sociale og miljømæssige indvirkninger på en ansvarlig måde. Det gælder inden for det omfang og den afgrænsning Danfoss har defineret for dets rapportering. Udeladelsen af Sauer-Danfoss, på trods af Danfoss aktiemajoritet, er forklaret på gennemskuelig vis, og Selskabet arbejder på en kommende integrering i rapporteringen. Ligeledes forventes rapporteringen fremover at forholde sig til nye fokusområder, såsom produkters bæredygtighed. Pålidelighed: Tilfredsstillende. Danfoss udviser generelt effektiv intern styring og sporbarhed af data, baseret på dokumenteret regnskabspraksis og interne kontrol procedurer. Disse er styrket i 2011 og der er et øget engagement med dataansvarlige hos de enkelte produktionsenheder. DNV fandt dog stadig flere fejl i data-input og konsolidering. De blev rettet af Danfoss i løbet af DNV s verifika- 18 Corporate Citizenship Rapport 2011

19 tionsarbejde, og DNV s fabriksbesøg bekræftede stor vilje til at sikre en pålidelig og gennemsigtig rapportering fremover. Efter DNV s gennemgang af data og underliggende bevismateriale er det derfor DNV s opfattelse, at de data der fremlægges i Rapporten er opgjort i overenstemmelse med Selskabets regnskabspraksis og er pålidelige. Involvering af Interessenter: Tilfredsstillende. Danfoss opretholder en aktiv dialog mellem medarbejdere og ledere, både på produktionsenheder og på hovedkvarteret i Danmark, og søger derigennem at forstå og imødekomme interne interessenters forventninger til Corporate Citizenship og rapporteringen. Selskabet engagerer sig også med relevante eksterne interessenter i forskellige regi. Det kommende arbejde med Corporate Citizenship strategien herunder rapportering bør understøttes af en interessentanalyse og dialog med de væsentligste interessenter. Lydhørhed: God. Danfoss arbejder fortsat målrettet med at integrere principper for Corporate Citizenship ind i den daglige forretningsgang, og Rapporten afspejler Selskabets indsats på de væsentligste udfordringer i Selskabet har markant styrket sin indsats indenfor etik, anti-korruption og leverandørstyring med træning, værktøj og interne kontrol procedurer. Neutralitet: God. Resultaterne for 2011 er fremlagt på en balanceret og ærlig måde. Positive og negative resultater er præsenteret sammen med tilsagn om fremtidige forbedringer. Forbedringsmuligheder Det følgende er et uddrag af DNVs observationer og forslag til forbedring, som er meddelt Danfoss ledelse. Udarbejdelsen af en overordnet strategi for Corporate Citizenship bør understøttes af en interessentanalyse og dialog med de væsentligste interessenter, både på koncernniveau og hos lokale produktionsenheder. Udarbejdelsen af strategien bør tilvejebringe en forenkling af den nuværende data-indsamling, så den tilpasses udvalgte KPIer. Den bør også inkludere en»køreplan«(roadmap) for rapportering, der tydeliggør mål og roller samt tidsplan for rapportering på nye områder. Udvikling og udbredelse af flere innovative kommunikationsværktøjer omkring Corporate Citizenship resultater vil hjælpe til at skabe øget engagement fra interessenter og støtte for eksempel sælgerne i dialogen med kunder. DNV s Kompetence og Uafhængighed DNV leverer ydelser indenfor Samfundsmæssig Ansvarlighed gennem kvalificerede specialister på verdensplan. Bortset fra nærværende verifikationserklæring har DNV ikke været involveret i forberedelsen af hverken udsagn eller data medtaget i Rapporten. DNV er fuldstændig upartisk overfor interessenter, der er blevet interviewet i løbet af verifikationsprocessen. For Det Norske Veritas Business Assurance A/S København, 22. februar 2012 Dr Helena Barton Lead Verifier Jens Peter Høiseth Country Manager Corporate Citizenship Rapport

20 20 Corporate Citizenship Rapport 2011

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bæredygtighedsrapport 2012 www.danfoss.com Danfoss intensiverer arbejdet med bæredygtighed Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Danfoss har lang tradition for at tage samfundsansvar.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 04 05 06 07 08* Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 124 I Danfoss I Årsrapport 2009 I CORPORATE CITIZENSHIP Indholdsfortegnelse Danfoss Corporate Citizenship... 127 Social ansvarlighed...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg Danfoss Executive Office www.danfoss.com 1 Our Promise We provide leadership in our businesses through reliability, excellence, and

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere