En lærlinge/diplomuddannelse for unge fra 17 år til 25 år, med generelle indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lærlinge/diplomuddannelse for unge fra 17 år til 25 år, med generelle indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer."

Transkript

1 DET MUSISKE KOMPAGNI En lærlinge/diplomuddannelse for unge fra 17 år til 25 år, med generelle indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer.

2 DET MUSISKE KOMPAGNI SCENELINIEN Uddanner sceneteknikere, lydteknikere, lysteknikere, assistenter indenfor kulturproduktion, samt kantine, catering og rengøringsassistenter. I samarbejde med Hillerød kommune, private firmaer, fagforeninger og en række professionelle kunstnere, er det lykkedes De Musiske Helhedsskoler i Hillerød, at skabe en kompetencegivende uddannelse indenfor kulturproduktion m.m.. Uddannelsen er tilrettelagt for ikke boglige elever, elever der har læse og skriveproblemer, samt generelle indlæringsvanskeligheder. Uddannelsen er et tilbud til elever med indlærings, sociale og adfærdsmæssige problemer. Uddannelsen foregår på vores egen kulturproduktionsskole. Uddannelsens teoretiske moduler er bygget op omkring visualisering, mundtlig instruktion og gentagelse af arbejdsrutiner. Uddannelsen indeholder både interne og eksterne praktikforløb. Uddannelsen består af 5 moduler over min. 2,5 år. Hvert modul afsluttes med en delopgave. Hele uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Under hele uddannelsen modtager lærlingen løn. Uddannelsen indenfor scene, lyd, lys og kulturproduktion har flg. formål. Det er uddannelsens formål, at medvirke til, at ikke boglige elever, altså elever med læse/skrive og generelle indlærings vanskeligheder og evt. adfærdsproblemer, får mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, indenfor lyd, lys og sceneteknik, samt indenfor kulturproduktion. Uddannelsen er en lærlinge uddannelse, der afsluttes med et eksamensbevis for hele uddannelsen, eller med et diplom for de dele lærlingen har gennemført. Uddannelsen uddanner sceneteknikere, studieteknikere indenfor lyd og lys, samt scenearbejdere og kulturproduktions assistenter. Det er uddannelsens formål, at give lærlingen indsigt i brug af lyd og lys til brug for kulturproduktioner og anden scenebrug. Uddannelsen tager udgangspunkt i beherskelsen af ny og ældre teknologi. Med afsæt i arbejdet med forskelligartede kultur, lyd og lys produktioner, gennem interne og eksterne praktikker, er det målet at lærlingen efter endt uddannelse har vilje og evne til at udvikle sin allerede eksisterende viden indenfor sit speciale. Uddannelsen skal målrettes praktisk arbejde indenfor lyd, lys og scenearbejde. Det anses for sandsynligt, at en del af eleverne efter endt uddannelse kan få ansættelse i professionelle lys og lyd firmaer, samt teatre og andre scener. Yderligere er det sandsynligt, at en del af de færdiguddannede får arbejde på skoler og institutioner, der har brug for AV-medarbejdere, tekniske pedeller o. lign. Det er et delmål, at lærlinge der udvikler deres skolefaglige kunnen under uddannelsesperioden, vil få mulighed for at gå til 9. og/eller 10 kl. eksamen evt. i enkeltfag som Dansk og Matematik. Dette vil ske sideløbende med den egentlige uddannelse og i samarbejde med Skolen for Musik og Teater. Mere om uddannelsen. Uddannelsen er inddelt i 5 moduler, der tilpasses den enkelte lærlings individuelle og helt personlige ressourcer. Det gælder for alle, at lærlingen i løbet af 5 moduler gennemgår og eksamineres i et fælles pensum, dog med et individuelt speciale, som afsluttende eksamensopgave. Uddannelsen er tilrettelagt således, at varigheden (uddannelsesperioden), indlæringsmetoderne og lærlingens opgaveløsninger, kan være forskellig fra lærling til lærling. Kort fortalt betyder det, at alle lærlinge gennemgår det samme teoretiske pensum og de samme erhvervspraktikker, men varighed og metode variere fra person til person. Minimum tid for uddannelsen er 2,5 år. 2 3

3 SCENELINIEN OPBYGNINGEN AF UDDANNELSEN I MODULER Uddannelsen er opdelt i en 2 årig grunduddannelse eget ensemble, bestående af eksterne eftermid- Arbejdstid. 2. Modul Kursus A og første interne og 0,5 års specialeopgave. Lærlingen modtager løn under hele uddannelses forløbet. Lønsystemet er udregnet efter alder og anciennitet. Under uddannelsen modtager den enkelte lærling lektie/indlæringshjælp, evt. psykolog og socialrådgiver hjælp, samt Tomatis lytte og læsetræning. Lærlingen har hele tiden støtte fra professionelle voksne, det være sig lærere, socialpædagoger, samt scene, lyd- og lysteknikere og kunstnere. Lærlingen vil følge Kompagniets musiske aktiviteter, musikundervisning, sang, dans, teater og andre kulturaktiviteter, som en del af uddannelsen. Grundlæggende musikhistorie, kulturhistorie, tegning/formgivning og orientering om fagets organisationsformer vil være en del af grunduddannelsen. Hverdagen. Det daglige arbejde vil blive tilrettelagt i forbindelse den kulturproduktion, der er grundlæggende for Kompagniets hverdag. Kompagniet tilbyder skoler, institutioner og foreninger kunstnerisk og praktisk assistance i dagselever, der søger uddannelse indenfor musik, teater, dans, sang, tekst og komposition. Dette ensemble består overvejende af betalende elever, der modtager undervisning i de sene eftermiddagstimer. Lærlingene vil blive en del af dette ensemble, enten som tekniske og praktiske assistenter, eller som deltagere i de musiske aktiviteter. Lærlingen vil altså, udover en opfølgning på tidligere læring/skolegang, gennemgå en egentlig kompetencegivende uddannelse, med speciale indenfor et af følgende områder: lyd, lys, kostume, kulisser, design, planlægning og booking, samt modtage undervisning indenfor de musiske discipliner. Uddannelsen vil blive koncentreret omkring moduler med intensive teorikurser af en måneds varighed, efterfulgt af eksterne og interne praktikperioder. Hvert modul afsluttes med en delopgave, sidste periode dog med en eksamensopgave (Svendeprøven). Censorerne hentes fra lyd og lys firmaer, teatre, Det Rytmiske Konservatorium o.a. fagligt kvalificerede. Lærlingen møder dagligt i tidsrummet 9:00 til 17:00, (Fredag normalt til 13:00) og max. 36 timer om ugen. I tilfælde af arbejdsopgaver på skæve tidspunkter, eller overarbejde, kan lærlingen afspadsere efter aftale, eller optjene lønbonus efter aftale. Indenfor arbejdstiden (36 timer om ugen ) planlægges undervisning, praktikker, lektie/indlærings støtte, samt evt. samtaler og andet. 1. Modul introduktion 6 mdr. I løbet af de første 14 dage af lærlingetiden, udarbejder lærlingen i samråd med Kompagniets medarbejdere, en personlig uddannelsesplan, hvori der indgår de nødvendige elementer af supplerende støtte. Herefter gennemgår lærlingen, efter rotationsprincippet, de forskellige arbejdsprocesser der indgår i uddannelsen og hverdagen som medarbejder på Kompagniet. I den resterende introduktionsperiode deltager lærlingen i det daglige produktionsarbejde. Efter 1. modul revideres lærlingens uddannelsesplan, således at den sætter realistiske krav til lærlingens videre uddannelsesforløb speciale praktik 6 mdr. En del af undervisningsindholdet i dette modul vil være påbegyndt allerede i introduktionsperioden. 2. modul indeholder 1. mdr. kursus i basis teori for lyd og lys teknik. På kurset bliver de grundlæggende principper for lyssætning og lydopstillinger gennemgået. Målsætningen med modul 2. er, at lærlingen skal kunne sammenkoble et mindre lydanlæg, indspille og afvikle lyd til en musikindspilning og en mindre teater eller musikdramatisk forestilling. Lærlingen vil blive undervist i grundlæggende elektroakustik, elektrisk lydforstærkning, samt indspilning og redigering af musik, sang og lydeffekter. Videre er det målsætningen for 2. modul, at lærlingen skal have kendskab til og kunne håndtere den teknik der knytter sig til alment lysudstyr, samt den teoretiske anvendelse af dette udstyr. Lærlingen skal kunne sammenkoble et mindre lysanlæg, fokusere lamper, anvende farvefiltre, kende til ophængning af lysudstyr og planlægge og styre afviklingen af lys til en mindre kulturproduktion. Underviserne er dels eksterne lærere fra professionelle lyd og lys firmaer, teatre o.a., samt interne forbindelse med f.eks. teateropsætninger, musicals, undervisere. Cd-produktioner, samt kultur og event produktion. Udover eksterne produktioner har Kompagniet sit 4 5

4 Undervisningen foregår primært ved forelæsninger, Efter det teoretiske kursus indgår lærlingen i For lærlinge der ikke kan gennemfører 4. modul Den afsluttende eksamensopgave vurderes af ekster- samtaler og ved hjælp af gentagelser af praktiske Kompagniets daglige arbejde, dog med hovedvægt på indenfor den planlagte tid, vil der være mulighed for ne censorer, med tilknytning til de relevante profes- øvelser, samt ved hjælp af forskellige visualiseringer kulturproduktion og planlægning. Lærlingen kan en individuel tilrettelagt gentagelse af forløbet. sionelle fagområder og faglige organisationer. På og realistiske cases og egentlige arbejdsopgaver, vælge at henlægge 1 eller flere måneder af praktik- Lærlingen vil så senere kunne påbegynde 5. modul. basis af den afsluttende eksamensopgave og delop- som lærlingen efterhånden overtager styringen af. ken til en ekstern virksomhed. Om dette er en realis- gaverne fra modulerne, udarbejdes et samlet eksa- I de tilfælde, hvor det teoretiske stof nødvendiggør læsning og/eller skrivning, vil lærlingen få hjælp af Kompagniets lærere, til løsning og eventuelt få teksterne indlæst på bånd/cd. Efter kurset kommer en 4 mdr. periode med intern speciale praktik. Perioden afsluttes med en delopgave 1 mdr.. Censorernes bedømmelse af opgaven indgår i det endelige eksamensbevis. 3. Modul Kursus B og 2nd interne/ eksterne specialepraktik 6 mdr. tisk mulighed, afgøres i samråd med Kompagniets lærere. Perioden afsluttes med en delopgave. Censorernes bedømmelse indgår i det endelige eksamensbevis. 4. Modul Kursus C og 3die interne/ eksterne specialepraktik 6 mdr. Perioden indeholder 1.mdr. kursus i udvidet teori for lyd og lys teknik. Kurset er en overbygning på modul 2. og indeholder undervisning i analog og digital lydteknologi, trådløs teknologi, mikrofon opstillinger ved indspilning 5. Modul Kursus D og afsluttende eksamensopgave 6 mdr. Perioden indeholder et 3 mdr. langt kursus i værkstedsarbejde, indenfor billede, video, film, kulisse og kostume arbejde. Underviserne er dels interne, dels eksterne undervisere fra film, foto og Tv, teatre skrædderstuer og kulisseværksteder. Kurset kan indeholde perioder med ekstern praktik. Kurset afsluttes med en delopgave indenfor et af kursets særområder. Censorernes bedømmelse indgår i det endelige eksamensbevis. mensbevis, der dokumenterer lærlingens basis og specialviden. For lærlinge der ikke ønsker, eller ikke mestre hele uddannelsen, kan der udstedes diplom for de områder lærlingen har gennemgået og evt. bestået. Lærlinge der ønsker det, kan få forlænget perioden, hvor der arbejdes med det individuelle speciale, eksamensopgaven ( svendeprøven). Undervisningsfaciliteter og udstyr. Det Musiske Kompagni, råder over lyd og lys udstyr, der gør det muligt at undervise lærlingene indenfor Perioden indeholder 1 mdr. kursus om basis elemen- og forstærkning, viden om midi og sampling, grundlæg- For en lærling der kan gennemføre lærlingeperioden mindre lyd og lys produktioner, samt indenfor pro- terne i kulturproduktion, planlægning, administration gende viden om akustik, elektroakustik, analog og digi- indenfor minimums tidsrammen, skal der nu aftales fessionelle musikproduktioner. Kompagniet råder og booking. tal lydredigering, basis viden om svag- og stærkstrøm, indhold for den afsluttende eksamensopgave (sven- over undervisningslokaler og studier der tilgodeser Kurset vil gennemgå de grundlæggende elementer fejlfinding, signalbehandling og sammenkobling af stør- deprøven). en grundig basisuddannelse indenfor lyd og lys. der ligger til grund for hele kulturproduktioner. Der vil re lydanlæg. Yderligere vil der blive undervist i grund- Den afsluttende eksamensopgave skal indeholde ele- Ligeledes har Kompagniets lærlinge adgang til tea- blive lagt vægt på, at lærlingen får et realistisk for- læggende farvelære, lyssætning, lysprogrammer og lys- menter der afspejler hele uddannelsen. Lærlingen ter og kulturproduktions faciliteter, der giver dem hold til hvilke elementer hun/han selv kan klare og design. Samt planlægning og opsætning at større lysan- har 14 dage til, i samarbejde med en eksamensvejle- praktiske muligheder for at tilegne sig fagets og hvilke dele der skal søges støtte til. Der undervises i læg. Perioden kan afsluttes med en længere ekstern der, at udarbejde en synopsis for det påtænkte eksa- specialets viden gennem praktisk arbejde. basiselementerne for kulturproduktion, herunder pro- praktik, der evalueres af lærlingen, praktikstedet og mensprojekt. Herefter har lærlingen 2,5 mdr. til at Kompagniets produktion af amatør og professionelle duktionsplanlægning og organisationsformer. undervisere fra Det Musiske Kompagni. Resultatet af færdiggøre, afprøve og dokumenterer den afslutten- kulturopgaver, vil give lærlingene et grundigt kend- Der anvendes eksterne og interne undervisere. denne evaluering indgår i det endelige eksamensbevis. de eksamensopgave. skab til organisationen af hele produktionsforløb. 6 7

5 DET MUSISKE KOMPAGNI TILBYDER OGSÅ: Ud af Huset aktivitet: Det praktiske arbejde med kulisser og kostumer bør være hjemmearbejde på skoler og institutioner, men En væsentlig del af Det Musiske Kompagnis aktiviteter vil være kulturproduktioner i samarbejde med det Kompagniet kan i nogen omfang være behjælpelig med løsninger og evt. med egentligt værkstedsarbejde indenfor området. Til større arrangementer omkringliggende folkeskole, institutions og foreningsmiljø, i Hillerød kommune og Frederiksborg Amt. indenfor kommune og amts regi, vil Kompagniets Det er tanken at Kompagniet skal være et tilbud om værkstedsafdeling være leveringsdygtig i kulisser projektassistance indenfor områder som teater, musical, musik, dans, Cd produktion, cirkus/gøgl o.a. kul- og kostumer, efter aftale. Tilbudet giver mulighed for 1 til 2 ugers koncentreret støtte/hjælp til kulturproduktioner, med 2 til 3 turprojekter. Kompagniets personale, lærlinge og netværk af professionelle kunstnere vil tilbyde hjælp til skoler, insti- timers daglig indsats. Tilbudet vil altså betyde, at en børnehave, en eller tutioner, og foreninger, der har brug for materialer, to skoleklasser, et fritidshjem eller en anden børneog ungdomsgruppe, samt enkeltpersoner, kan få kunstnerisk støtte og vejledning i forbindelse med en bred vifte af kulturprojekter. hjælp til at skrive, komponerer, indøve, indspille og Kompagniet vil i perioden 1. September til 1. Juni opfører deres egen originale teater, musik, musical være åbent dagligt, som et tilbud til skoler, institutioner og foreninger. Således at klasser/grupper, kan eller Cd-projekt i samarbejde med Kompagniets medarbejdere, lærlinge og kunstneriske netværk. komme i Kompagniet og øve/træne, eller således at Vilkårene aftales fra produktion til produktion, men en gruppe fra Kompagniet tager ud og hjælper på da Kompagniet er en uddannelsesskole, vil prisniveauet være særdeles rimeligt. Der udarbejdes speci- stedet. Aftaler om projekt samarbejde/støtte vil foregå via fikke aftaler for hvert projekt og disse aftaler underskrives af begge parter. Kompagniets booking ordning. Det er tanken, at hvert projekt, kan få hjælp og vejledning ( både pædagogisk og kunstnerisk) fra ideens undfangelse over manuskript og kompositions delen, til instruktion og evt. Cd-indspilning i Kompagniets egne studier/teatersal. Kompagniets eget Kulturakademi Igennem vores mangeårige arbejde med De Musiske helhedsskoler, har vi gang på gang fået opfordringer til at skabe et musik/musical/teater/ danse tilbud til såkaldt normale børn og unge med særlig interesse for dette felt. Vi har derfor besluttet, at der, i forbindelse med oprettelsen af Det Musiske Kompagni, skal etableres et Kulturakademi for specielt interesserede børn og unge, fra Frederiksborg Amt. Det er meningen, at Akademiet skal bestå af 20 til 30 drenge og piger, i alderen 14 år til 18 år. Elever til Akademiet bliver optaget efter samtale og evt. prøve. Akademiet har åbent Mandag til Torsdag i tidsrummet 14:30 til 17:00. Eleverne skal forpligte sig til at deltage i min. 2 eftermiddage om ugen. Hvert dag har sit specielle program: Mandag: Sang/Kor/Rytmik Tirsdag: Dans/Gøgl Onsdag: Drama/Teater Torsdag: Tekst og Kompositions værksted Underviserne er lærere/kunstnere tilknyttet De Musiske Helhedsskoler og vores netværk af professionelle kunstnere. Der er således tale om professionelle pædagoger og kunstnere ( musikere, dansere, gøglere, skuespillere etc.) med stor erfaring for at arbejde med kulturproduktioner for og med børn og unge, samt med en mangeårig erfaring for samarbejde med hinanden. Akademiet skal udover at træne og producere interne arbejdsprojekter, stå for mindst 2 årlige teater/musical produktioner, samt 1 årlig Cd-produktion. Det er tanken, at disse tre produktioner, skal være et tilbud til skoler, daginstitutioner og andre institutioner i Hillerød og Frederiksborg Amt. Det er vores intention, at lærlingene skal deltage i Akademiets specielle hverdag. Det vil være afgørende for udviklingen af vores lærings og behandlingsstrategi, at marginaliserede børn og unge bliver en del af et samarbejde med såkaldt normale børn og unge. Den del af marginaliserings- processen, der drejer sig om mangel på sociale kontakter, ligger ofte udenfor det professionelle behandlingssystems muligheder. Men netop ensomhed og isolering er et af de største handicap de marginaliserede børn og unge får påført. Et handicap, der er medvirkende til modløshed, depression og manglende livslyst og selvværd. I Akademiets hverdag, vil der blive skabt mulighed for en egentlig og bærende socialisering mellem forskellige børn og unge. Det er Kulturakademiets formål, at: Medvirke til at marginaliserede børn og unge får mulighed for, i et samarbejde med børn og unge fra normalområdet, at samarbejde om løsninger af musiske arbejdsopgaver og produktioner. Medvirke til, at børn og unge med en speciel interesse for sang, musik, dans, teater og gøgl, får mulighed for en grundlæggende og grundig træning indenfor de nævnte discipliner. Denne træning foregår i Det Musiske Kompagnis regi, og den skal være delvist produktorienteret, med henblik på udadrettede kulturaktiviteter. Medvirke til at skabe mulighed for børn og unges egenproduktion af musik, teater, dans, film etc. uden kommerciel censur. Medvirke til at Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelse foregår i et levende miljø, med varierede kulturproduktioner. 8 9

6 Det indgår i vores budgetovervejelser, at kommuner, lønnet ansættelse, med hvad det indebær af pligter institutioner og foreninger, betaler for kulturproduk- og loyalitet overfor Det Musiske Kompagni, kunder tions tilbudet til kommunernes institutioner, skoler og medstuderende. og foreninger. Ligeledes er det en forudsætning, at Vi forventer, at lærlingen vil deltage i mindst et af tilbudet om Kulturakademiet for børn og unge, del- Kompagniets tilbud om musik, danse eller vis finansieres ved brugerbetaling. teater/drama undervisning. Betalingen for en lærlingeplads, bliver kr. Vi forventer, at lærlingen respekterer andre i Det Betalingen dækker alle undervisnings- og uddannel- Musiske kompagni som en god kollega. sesudgifter, praktikudgifter, socialpædagogiske og psykologiske udgifter, lærlingens transport i Hvad kan lærlingen forvente af os? arbejdstiden, samt lærlingeløn, inddelt i tre aflønningsgrupper, dog max kr. mdr. Lærlingen kan forvente, at møde et spændende uddannelsesforløb, hvor undervisning og arbejde er Det økonomiske og det praktiske Det Musiske Kompagni råder over materiel og studiefaciliteter, samt en professionel medarbejderstab af både pædagogiske og kunstneriske medarbejdere, der alle er vant til at arbejde med musikpædagogiske produktioner. Vores eksterne netværk tæller nogle af Danmarks bedste kunstnere, samt professionelle lyd, lys og scene firmaer og enkelt personer, indenfor de berørte kunstarter. Alt dette betyder, at Det Musiske Kompagni kan tilbyde gode betingelser for den praktiske, pædagogiske og kunstneriske gennemførelse af kulturproduktioner. Udover dette netværk, har vi gennem de sidste 3 4 år, opbygget en række erhvervspraktik kontakter indenfor de traditionelle håndværk, samt indenfor en række andre håndværk, hvor uddannelsen ikke er betinget af en boglig tilgang. Kompagniets økonomi og virke er, som det fremgår Vi mener at de pædagogiske og uddannelsesmæssige fordele lærlingene opnår, gennem deltagelse i Det Musiske Kompagnis hele virke, taler for at lærlingeuddannelsen er hjørnestenen i Kompagniet. Kulturkompagniets daglige leder vil være Ole Hummelgaard fra De Musiske Helhedsskoler. I samarbejde med en fastansat pæd./lærer, en værkstedsleder, en musik/studieleder, samt personale fra De Musiske Helhedsskoler og projekttilknyttede kunstnere og professionelle fagfolk fra de berørte fagområder. Personalenormering er 5 stillinger. Økonomi. Bag vores økonomiske overvejelser, ligger tanker om, at nedskære det faste personale til et minimum og i stedet tænke stedet som en realistisk erhvervsvirksomhed, med indlagt pædagogisk/psykologisk behandlingsarbejde. Vores netværk af fagfolk på såvel den tekniske, som den kunstneriske side vil Hvem kan blive optaget på Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelse indenfor kulturproduktion? Som lærling på Det Musiske Kompagni, optages alle unge mellem 17 og 25 år, der på trods af generelle indlæringsvanskeligheder og evt. sociale og adfærds problemer, er interesserede i at uddanne sig til et arbejde indenfor kulturproduktion. Hvad forventer vi af lærlingen? Vi forventer, at den kommende lærling på Det Musiske Kompagni, er interesseret i musik eller teater eller dans, samt interesseret i enten lyd eller lys, eller et af de andre praktiske fagområder indenfor kulturproduktion. Vi forventer, at lærlingen har et personligt ønske om at gennemføre en uddannelse indenfor produktion af musik, teater, dans, med enten lyd, lys, praktisk kulturproduktion eller scene og værkstedsarbejde tilrettelagt således, at samtale, forelæsninger og praktiske arbejdsforløb danner grundlaget for al den viden og praktisk erfaring lærlingen skal tilegne sig. Lærlingen kan forvente, at uddannelsen foregår i et arbejdsmiljø, hvor opgaverne veksler mellem musikproduktioner, teaterproduktioner, musicals, danseforestillinger samt meget meget andet. Lærlingen kan forvente, at der kan være fysisk træning, teoretiske forelæsninger og praktisk arbejde med kulturproduktioner på skemaet på en enkelt arbejdsdag. Lærlingen kan forvente hjælp på alle planer i læringsprocesserne. Ligeledes kan lærlingen forvente hjælp med personlige problemer, herunder både praktiske og sociale og følelsesmæssige problemer. Lærlingen kan forvente løn under hele uddannelsesperioden, med stigning efter aftale. Lærlingen kan forvente, at blive respekteret som en god kollega i et godt arbejdsteam. af ovenstående, primært båret af lærlingeuddannel- være projektmedarbejdere, når lærlingeuddan- som speciale. sens aktiviteter og betalingen for dette uddannelses nelsen og vores kulturproduktion kræver det. Vi forventer, at lærlingen deltager i hele grundud- og behandlingsarbejde. Det betyder, at det social- Lærlingene (17 år til 25 år), er at betragte som dannelsen, som består af forelæsninger og praktis- pædagogiske skole og behandlingsarbejde spiller ansatte i Det Musiske Kompagni, med de rettighe- ke arbejdsopgaver indenfor hele spektret der dæk- sammen med og danner grundlag for de øvrige akti- der og pligter, som det fremgår af ansættelsespapi- ker kulturproduktion. viteter. rerne. Vi forventer, at lærlingen ved, at der er tale om en 10 11

7 SERVICELINIEN uddannelser. Bl.a. vil hver dag starte med fælles gennemgang af de forskellige arbejds- og uddannelsesområder, ligesom fælles fysisk og musisk opvarmning vil være en del af alle lærlingenes hverdag. Almen dannelses og begrebs orientering vil ligeledes foregå i fælles undervisningsmoduler. Herudover vil lærlingene på Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, få mulighed for at deltage i de Kulturakademi aktiviteter, som deres uddannelsesskema tillader dem at deltage i. Lærlingen vil følge Kompagniets musiske og fysiske aktiviteter, som en del af uddannelsen. Grundlæggende begrebs og dannelses orientering, samt en orientering om fagets organisation vil være en del af grunduddannelsen. Opbyggelsen af modulerne indenfor kantine, catering og rengørings uddannelserne følger principperne for modulopbygningen for kulturproduktions uddannelserne. Således vil f.eks. 1ste modul se således ud: Yderligere om Den Musiske Kantine, Formål for Den Musiske Kantine, Det har været afgørende for os, at kantine, catering Catering og Rengøringsuddannelse. 1. Modul introduktion 6 mdr. Catering og Rengørings Uddannelse. I forbindelse med forberedelsesarbejdet af indhold og uddannelsesstrategier for Det Musiske Kompagni, er vi blevet opfordret til at udvidde uddannelsestilbuddet, således at også det service området der grænser op til kulturproduktionen, kan få sin egen musiske uddannelse. Derfor har vi udarbejdet en uddannelsesplan og en læringsstrategi for en musisk og ikke boglig tilgang til en kantine, catering og rengøringsuddannelse. Det er uddannelsens formål, at medvirke til, at ikke boglige elever, altså elever med læse/skrive og generelle indlærings vanskeligheder og evt. adfærdsproblemer, får mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, indenfor kantine, catering og rengøring. Uddannelsen er en lærlinge uddannelse, der afsluttes med et eksamensbevis for hele uddannelsen, eller med et diplom for de dele lærlingen har gennemført. Uddannelsen uddanner kantineassistenter, cateringassistenter og rengøringsassistenter. Det er uddannelsens formål, at give lærlingen en alsidig indsigt i de berørte service områder, samt at give lærlingen mulighed for at afslutte uddannelsen med en specialisering. og rengørings uddannelsen, ligesom kulturproduktions uddannelserne, skulle foregå i et miljø, der giver en daglig træning i realistiske arbejdsopgaver. Uddannelsen vil være opbygget efter de samme principper som lyd, lys og kulturproduktions uddannelserne. Kantinepersonale-uddannelsen vil blive ledet af en husholdningslærerinde/kok. De teoretiske uddannelses moduler vil enten være interne, eller foregå på 1 måneds eksterne kurser på en anerkendt husholdningsskole. Den Musiske Kantine, Catering og Rengørings uddannelse vil dagligt være forankret i de arbejdsopgaver der findes i driften af kantinen på Det Musiske Kompagni, vekslende med eksterne praktikker hos udvalgte firmaer. Vi forventer, at mellem 50 til 70 mennesker dagligt vil bruge Det Musiske Kompagnis kantine. Uddannelsen, der vil vare 2,5 år, bliver afsluttet med en afslutningsopgave, der afspejler indholdet af hele uddannelsen. Lærlingeløn og ansættelsesvilkår vil være de samme som for Det Musiske Kompagnis andre uddannelser. Fællestimer. Lærlingene på Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, vil i deres basis forløb have en del fællestimer, med lærlinge fra de andre Uddannelsen er inddelt i 5 moduler, der tilpasses den enkelte lærlings individuelle og helt personlige ressourcer. Det gælder for alle, at lærlingen i løbet af 5 moduler gennemgår og eksamineres i et fælles pensum, dog med et individuelt speciale, som afsluttende eksamensopgave. Uddannelsen er tilrettelagt således, at varigheden (uddannelsesperioden), indlæringsmetoderne og lærlingens opgaveløsninger, kan være forskellige fra lærling til lærling. Kort fortalt betyder det, at alle lærlinge gennemgår det samme teoretiske pensum og samme erhvervspraktikker, men varighed og metode variere fra person til person. Minimum tid for uddannelsens gennemførelse er 2,5 år. Uddannelsen er opdelt i en 2 årig grunduddannelse og en 6 måneders specialopgave. Lærlingen modtager løn i hele uddannelses forløbet. Lønsystemet er udregnet efter alder og anciennitet. Under uddannelsesforløbet modtager den enkelte lærling lektie/indlæringshjælp, evt. psykolog og socialrådgiver hjælp, samt lytte og læsetræning efter Tomatis metoden. Lærlingen har hele tiden støtte fra professionelle voksne, det være sig faglærere, lærere, socialpædagoger, samt studievejleder. I løbet af de første 14 dage af lærlingetiden, udarbejder lærlingen i samråd med Kompagniets medarbejdere, en personlig uddannelsesplan, hvori der indgår de nødvendige elementer af supplerende støtte. Herefter gennemgår lærlingen, efter rotationsprincippet, de forskellige arbejdsprocesser, der indgår i uddannelsen og hverdagen som medarbejder på Kompagniet. I den resterende introduktionsperiode deltager lærlingen i det daglige arbejde. Efter 1. modul revideres lærlingens uddannelsesplan, således at den sætter realistiske krav til lærlingens videre uddannelsesforløb. For 2. til 4. modul gælder det: Hvert modul indeholder specifikke teoretiske kurser, der knytter sig til de forskellige arbejdsopgaver. Disse kurser kan være interne, med brug af bl.a. eksterne undervisere, eller de kan foregå på anerkendte husholdningsskoler. Udover dette, vil modulerne bestå af praktiske arbejdsopgaver, der giver den enkelte lærling rutiner og erfaring. Hvert modul afsluttes med en delopgave. Censorerne er eksterne og interne. Censorernes bedømmelse indgår i det endelige eksamensbevis

8 5. Modul Speciale og afsluttende tion, samt madhygiejne vil være væsentlige dele af Optagelse og Forventninger. Vi forventer, at lærlingen vil deltage i mindst et af eksamensopgave 6 mdr. Lærlingen vælger speciale og gennemgår ekstern praktik indenfor specialet i modulets første halvdel. Den afsluttende eksamensopgave skal indeholde elementer der afspejler hele uddannelsen. Lærlingen har 14 dage til, i samarbejde med en eksamensvejleder, at udarbejde en synopsis for det grunduddannelsen. Den uddannelses del, der knytter sig til rengøringen vil indeholde, 1. månedskursus i teori, planlægning og sikkerhed, samt arbejdsrutiner på forskellige rengøringsområder. Uddannelsen vil blive ledet af en eksamineret husholdningslærer/kok, i samarbejde med eksterne undervisere og praktiksteder. Hvem kan blive optaget på Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelse for kantine, catering og rengørings assistenter? Som lærling på Det Musiske kompagni, optages alle unge mellem 17 og 25 år, der på trods af generelle indlæringsvanskeligheder og evt. sociale og adfærds- Kompagniets tilbud om musik, dans eller teater/- drama undervisning. Vi forventer, at lærlingen respekterer andre i Det Musiske Kompagni som en god kollega. Hvad kan lærlingen forvente af os? Lærlingen kan forvente, at møde et spændende påtænkte eksamensprojekt. Herefter har lærlingen 2,5 mdr. til at færdiggøre, afprøve og dokumentere Arbejdstid. problemer, er interesserede i at uddanne sig til et arbejde indenfor kantine, catering og rengøring. uddannelsesforløb, hvor undervisning og arbejde er tilrettelagt således, at samtale, forelæsninger og den afsluttende eksamensopgave. Lærlingen møder dagligt i tidsrummet 9:00 til 17:00, (Fredag normalt til 13:00) og max. 36 timer om Hvad forventer vi af lærlingen? praktiske arbejdsforløb danner grundlaget for al den viden og praktisk erfaring lærlingen skal tilegne sig. Hverdagen. Det daglige arbejde vil blive tilrettelagt i forbindelse med de aktiviteter der foregår i Kompagniets hverdag, ligesom eksterne arbejdsopgaver vil være en del af uddannelsen. Lærlingene på Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, vil gennemgå en ikke boglig teoretisk træning på enten eksterne husholdningsskoler, eller på interne kurser, hvor underviserne vil være eksaminerede husholdningslærere, samt professionelle indenfor faget. Lærlingen vil gennemgå almene kantine og madlavningsprocesser, samt sanitære kurser, der knytter sig til faget. Undervisning i catering og madproduk- ugen. I tilfælde af arbejdsopgaver på skæve tidspunkter, eller overarbejde, kan lærlingen afspadsere efter aftale, eller optjene lønbonus efter aftale. Indenfor arbejdstiden (36 timer om ugen) planlægges undervisning, praktikker, lektie/indlærings støtte, samt evt. samtaler og andet. Ud af huset aktiviteter. Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, vil tilbyde at løse catering og rengøringsopgaver, i forbindelse med kulturarrangementer for børn og unge i Hillerød kommune og Frederiksborg Amt. Vi forventer, at den kommende lærling på Det Musiske Kompagni, er interesseret i at arbejde og uddanne sig i et musisk ikke bogligt miljø. Vi forventer, at lærlingen har et personligt ønske om at gennemføre en uddannelse indenfor kantine, catering og rengøring m.m.. Vi forventer, at lærlingen deltager i hele grunduddannelsen, som består af forelæsninger og praktiske arbejdsopgaver indenfor hele det spekter, der dækker kantine, catering og rengøring. Vi forventer, at lærlingen ved at der er tale om en lønnet ansættelse, med hvad det indebær af pligter og loyalitet overfor Det Musiske Kompagni, kunder og medstuderende. Lærlingen kan forvente sig, at uddannelsen foregår i et arbejdsmiljø, hvor opgaverne veksler i forhold til Kompagniets hverdag og eksterne opgaver. Lærlingen kan forvente, at der kan være fysisk træning, teoretiske forelæsninger, musiske aktiviteter og praktiske arbejdsopgaver på skemaet på en enkelt arbejdsdag. Lærlingen kan forvente hjælp på alle planer i læringsprocesserne. Ligeledes kan lærlingen forvente hjælp med personlige problemer, herunder både praktiske og sociale og følelsesmæssige problemer. Lærlingen kan forvente løn under hele uddannelses forløbet, med stigninger efter aftale. Lærlingen kan forvente, at blive respekteret som en god kollega i et godt arbejdsteam

9 DET MUSISKE KOMPAGNI Det Musiske Kompagni starter indskrivningen af kommende lærlinge i slutningen af april Visitationen vil foregå på følgende måde. Interesserede indsender papirer/ansøgninger til: Det Musiske Kompagni Villa Musica Vibekevej 5, 3400 Hillerød Telefon eller Herefter indkaldes den kommende lærling til et interview, der skal danne grundlag for en egentlig optagelsesprocedure. Når lærlingen, kommune og Det Musiske Kompagni er blevet enige om grundlaget for en lærlingekontakt, underskrives denne og lærlingen er dermed optaget på en af Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelser. Uddannelserne starter 1 August 2003.

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i Hillerød Ole Hummelgaard Mesterlære med socialpædagogisk og psykologisk støtte Indhold Forord 7 Kapitel 1. Hvor gør vi hvad, hvordan og hvorfor 15 1.1

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen

Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen Virksomhedsplan for Gøglerproduktionsskolen 2006 Udarbejdet af skolens medarbejdere: P.C. Asmussen, forstander Kjeld Friis, underviser (artist) Jens Mortensen, underviser (artist) Berith Nielsen, underviser

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v...3 Optagelse af elever...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 2013 Aalborg Produktionsskoles bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden.

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold mv...3 Optagelse af studerende...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 , Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål Side 2 2. Målgrupper Side 2-3 3. Undervisningsaktiviteter Side 4-11 4. Vejledning Side 11 5. Fysiske rammer Side 11-12 6. Organisation Side 12-13 7.

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Virksomhedsplan for Fugleviglund Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Fugleviglund Produktionshøjskole 2015 1. Formål.... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne.... 3 Værdigrundlag.... 4 Skolesyn.... 4 Målsætninger for 2015... 4 2. Målgrupper... 6 Målgruppebeskrivelse... 6 Fugleviglund Produktionshøjskole

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere