En lærlinge/diplomuddannelse for unge fra 17 år til 25 år, med generelle indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lærlinge/diplomuddannelse for unge fra 17 år til 25 år, med generelle indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer."

Transkript

1 DET MUSISKE KOMPAGNI En lærlinge/diplomuddannelse for unge fra 17 år til 25 år, med generelle indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer.

2 DET MUSISKE KOMPAGNI SCENELINIEN Uddanner sceneteknikere, lydteknikere, lysteknikere, assistenter indenfor kulturproduktion, samt kantine, catering og rengøringsassistenter. I samarbejde med Hillerød kommune, private firmaer, fagforeninger og en række professionelle kunstnere, er det lykkedes De Musiske Helhedsskoler i Hillerød, at skabe en kompetencegivende uddannelse indenfor kulturproduktion m.m.. Uddannelsen er tilrettelagt for ikke boglige elever, elever der har læse og skriveproblemer, samt generelle indlæringsvanskeligheder. Uddannelsen er et tilbud til elever med indlærings, sociale og adfærdsmæssige problemer. Uddannelsen foregår på vores egen kulturproduktionsskole. Uddannelsens teoretiske moduler er bygget op omkring visualisering, mundtlig instruktion og gentagelse af arbejdsrutiner. Uddannelsen indeholder både interne og eksterne praktikforløb. Uddannelsen består af 5 moduler over min. 2,5 år. Hvert modul afsluttes med en delopgave. Hele uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Under hele uddannelsen modtager lærlingen løn. Uddannelsen indenfor scene, lyd, lys og kulturproduktion har flg. formål. Det er uddannelsens formål, at medvirke til, at ikke boglige elever, altså elever med læse/skrive og generelle indlærings vanskeligheder og evt. adfærdsproblemer, får mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, indenfor lyd, lys og sceneteknik, samt indenfor kulturproduktion. Uddannelsen er en lærlinge uddannelse, der afsluttes med et eksamensbevis for hele uddannelsen, eller med et diplom for de dele lærlingen har gennemført. Uddannelsen uddanner sceneteknikere, studieteknikere indenfor lyd og lys, samt scenearbejdere og kulturproduktions assistenter. Det er uddannelsens formål, at give lærlingen indsigt i brug af lyd og lys til brug for kulturproduktioner og anden scenebrug. Uddannelsen tager udgangspunkt i beherskelsen af ny og ældre teknologi. Med afsæt i arbejdet med forskelligartede kultur, lyd og lys produktioner, gennem interne og eksterne praktikker, er det målet at lærlingen efter endt uddannelse har vilje og evne til at udvikle sin allerede eksisterende viden indenfor sit speciale. Uddannelsen skal målrettes praktisk arbejde indenfor lyd, lys og scenearbejde. Det anses for sandsynligt, at en del af eleverne efter endt uddannelse kan få ansættelse i professionelle lys og lyd firmaer, samt teatre og andre scener. Yderligere er det sandsynligt, at en del af de færdiguddannede får arbejde på skoler og institutioner, der har brug for AV-medarbejdere, tekniske pedeller o. lign. Det er et delmål, at lærlinge der udvikler deres skolefaglige kunnen under uddannelsesperioden, vil få mulighed for at gå til 9. og/eller 10 kl. eksamen evt. i enkeltfag som Dansk og Matematik. Dette vil ske sideløbende med den egentlige uddannelse og i samarbejde med Skolen for Musik og Teater. Mere om uddannelsen. Uddannelsen er inddelt i 5 moduler, der tilpasses den enkelte lærlings individuelle og helt personlige ressourcer. Det gælder for alle, at lærlingen i løbet af 5 moduler gennemgår og eksamineres i et fælles pensum, dog med et individuelt speciale, som afsluttende eksamensopgave. Uddannelsen er tilrettelagt således, at varigheden (uddannelsesperioden), indlæringsmetoderne og lærlingens opgaveløsninger, kan være forskellig fra lærling til lærling. Kort fortalt betyder det, at alle lærlinge gennemgår det samme teoretiske pensum og de samme erhvervspraktikker, men varighed og metode variere fra person til person. Minimum tid for uddannelsen er 2,5 år. 2 3

3 SCENELINIEN OPBYGNINGEN AF UDDANNELSEN I MODULER Uddannelsen er opdelt i en 2 årig grunduddannelse eget ensemble, bestående af eksterne eftermid- Arbejdstid. 2. Modul Kursus A og første interne og 0,5 års specialeopgave. Lærlingen modtager løn under hele uddannelses forløbet. Lønsystemet er udregnet efter alder og anciennitet. Under uddannelsen modtager den enkelte lærling lektie/indlæringshjælp, evt. psykolog og socialrådgiver hjælp, samt Tomatis lytte og læsetræning. Lærlingen har hele tiden støtte fra professionelle voksne, det være sig lærere, socialpædagoger, samt scene, lyd- og lysteknikere og kunstnere. Lærlingen vil følge Kompagniets musiske aktiviteter, musikundervisning, sang, dans, teater og andre kulturaktiviteter, som en del af uddannelsen. Grundlæggende musikhistorie, kulturhistorie, tegning/formgivning og orientering om fagets organisationsformer vil være en del af grunduddannelsen. Hverdagen. Det daglige arbejde vil blive tilrettelagt i forbindelse den kulturproduktion, der er grundlæggende for Kompagniets hverdag. Kompagniet tilbyder skoler, institutioner og foreninger kunstnerisk og praktisk assistance i dagselever, der søger uddannelse indenfor musik, teater, dans, sang, tekst og komposition. Dette ensemble består overvejende af betalende elever, der modtager undervisning i de sene eftermiddagstimer. Lærlingene vil blive en del af dette ensemble, enten som tekniske og praktiske assistenter, eller som deltagere i de musiske aktiviteter. Lærlingen vil altså, udover en opfølgning på tidligere læring/skolegang, gennemgå en egentlig kompetencegivende uddannelse, med speciale indenfor et af følgende områder: lyd, lys, kostume, kulisser, design, planlægning og booking, samt modtage undervisning indenfor de musiske discipliner. Uddannelsen vil blive koncentreret omkring moduler med intensive teorikurser af en måneds varighed, efterfulgt af eksterne og interne praktikperioder. Hvert modul afsluttes med en delopgave, sidste periode dog med en eksamensopgave (Svendeprøven). Censorerne hentes fra lyd og lys firmaer, teatre, Det Rytmiske Konservatorium o.a. fagligt kvalificerede. Lærlingen møder dagligt i tidsrummet 9:00 til 17:00, (Fredag normalt til 13:00) og max. 36 timer om ugen. I tilfælde af arbejdsopgaver på skæve tidspunkter, eller overarbejde, kan lærlingen afspadsere efter aftale, eller optjene lønbonus efter aftale. Indenfor arbejdstiden (36 timer om ugen ) planlægges undervisning, praktikker, lektie/indlærings støtte, samt evt. samtaler og andet. 1. Modul introduktion 6 mdr. I løbet af de første 14 dage af lærlingetiden, udarbejder lærlingen i samråd med Kompagniets medarbejdere, en personlig uddannelsesplan, hvori der indgår de nødvendige elementer af supplerende støtte. Herefter gennemgår lærlingen, efter rotationsprincippet, de forskellige arbejdsprocesser der indgår i uddannelsen og hverdagen som medarbejder på Kompagniet. I den resterende introduktionsperiode deltager lærlingen i det daglige produktionsarbejde. Efter 1. modul revideres lærlingens uddannelsesplan, således at den sætter realistiske krav til lærlingens videre uddannelsesforløb speciale praktik 6 mdr. En del af undervisningsindholdet i dette modul vil være påbegyndt allerede i introduktionsperioden. 2. modul indeholder 1. mdr. kursus i basis teori for lyd og lys teknik. På kurset bliver de grundlæggende principper for lyssætning og lydopstillinger gennemgået. Målsætningen med modul 2. er, at lærlingen skal kunne sammenkoble et mindre lydanlæg, indspille og afvikle lyd til en musikindspilning og en mindre teater eller musikdramatisk forestilling. Lærlingen vil blive undervist i grundlæggende elektroakustik, elektrisk lydforstærkning, samt indspilning og redigering af musik, sang og lydeffekter. Videre er det målsætningen for 2. modul, at lærlingen skal have kendskab til og kunne håndtere den teknik der knytter sig til alment lysudstyr, samt den teoretiske anvendelse af dette udstyr. Lærlingen skal kunne sammenkoble et mindre lysanlæg, fokusere lamper, anvende farvefiltre, kende til ophængning af lysudstyr og planlægge og styre afviklingen af lys til en mindre kulturproduktion. Underviserne er dels eksterne lærere fra professionelle lyd og lys firmaer, teatre o.a., samt interne forbindelse med f.eks. teateropsætninger, musicals, undervisere. Cd-produktioner, samt kultur og event produktion. Udover eksterne produktioner har Kompagniet sit 4 5

4 Undervisningen foregår primært ved forelæsninger, Efter det teoretiske kursus indgår lærlingen i For lærlinge der ikke kan gennemfører 4. modul Den afsluttende eksamensopgave vurderes af ekster- samtaler og ved hjælp af gentagelser af praktiske Kompagniets daglige arbejde, dog med hovedvægt på indenfor den planlagte tid, vil der være mulighed for ne censorer, med tilknytning til de relevante profes- øvelser, samt ved hjælp af forskellige visualiseringer kulturproduktion og planlægning. Lærlingen kan en individuel tilrettelagt gentagelse af forløbet. sionelle fagområder og faglige organisationer. På og realistiske cases og egentlige arbejdsopgaver, vælge at henlægge 1 eller flere måneder af praktik- Lærlingen vil så senere kunne påbegynde 5. modul. basis af den afsluttende eksamensopgave og delop- som lærlingen efterhånden overtager styringen af. ken til en ekstern virksomhed. Om dette er en realis- gaverne fra modulerne, udarbejdes et samlet eksa- I de tilfælde, hvor det teoretiske stof nødvendiggør læsning og/eller skrivning, vil lærlingen få hjælp af Kompagniets lærere, til løsning og eventuelt få teksterne indlæst på bånd/cd. Efter kurset kommer en 4 mdr. periode med intern speciale praktik. Perioden afsluttes med en delopgave 1 mdr.. Censorernes bedømmelse af opgaven indgår i det endelige eksamensbevis. 3. Modul Kursus B og 2nd interne/ eksterne specialepraktik 6 mdr. tisk mulighed, afgøres i samråd med Kompagniets lærere. Perioden afsluttes med en delopgave. Censorernes bedømmelse indgår i det endelige eksamensbevis. 4. Modul Kursus C og 3die interne/ eksterne specialepraktik 6 mdr. Perioden indeholder 1.mdr. kursus i udvidet teori for lyd og lys teknik. Kurset er en overbygning på modul 2. og indeholder undervisning i analog og digital lydteknologi, trådløs teknologi, mikrofon opstillinger ved indspilning 5. Modul Kursus D og afsluttende eksamensopgave 6 mdr. Perioden indeholder et 3 mdr. langt kursus i værkstedsarbejde, indenfor billede, video, film, kulisse og kostume arbejde. Underviserne er dels interne, dels eksterne undervisere fra film, foto og Tv, teatre skrædderstuer og kulisseværksteder. Kurset kan indeholde perioder med ekstern praktik. Kurset afsluttes med en delopgave indenfor et af kursets særområder. Censorernes bedømmelse indgår i det endelige eksamensbevis. mensbevis, der dokumenterer lærlingens basis og specialviden. For lærlinge der ikke ønsker, eller ikke mestre hele uddannelsen, kan der udstedes diplom for de områder lærlingen har gennemgået og evt. bestået. Lærlinge der ønsker det, kan få forlænget perioden, hvor der arbejdes med det individuelle speciale, eksamensopgaven ( svendeprøven). Undervisningsfaciliteter og udstyr. Det Musiske Kompagni, råder over lyd og lys udstyr, der gør det muligt at undervise lærlingene indenfor Perioden indeholder 1 mdr. kursus om basis elemen- og forstærkning, viden om midi og sampling, grundlæg- For en lærling der kan gennemføre lærlingeperioden mindre lyd og lys produktioner, samt indenfor pro- terne i kulturproduktion, planlægning, administration gende viden om akustik, elektroakustik, analog og digi- indenfor minimums tidsrammen, skal der nu aftales fessionelle musikproduktioner. Kompagniet råder og booking. tal lydredigering, basis viden om svag- og stærkstrøm, indhold for den afsluttende eksamensopgave (sven- over undervisningslokaler og studier der tilgodeser Kurset vil gennemgå de grundlæggende elementer fejlfinding, signalbehandling og sammenkobling af stør- deprøven). en grundig basisuddannelse indenfor lyd og lys. der ligger til grund for hele kulturproduktioner. Der vil re lydanlæg. Yderligere vil der blive undervist i grund- Den afsluttende eksamensopgave skal indeholde ele- Ligeledes har Kompagniets lærlinge adgang til tea- blive lagt vægt på, at lærlingen får et realistisk for- læggende farvelære, lyssætning, lysprogrammer og lys- menter der afspejler hele uddannelsen. Lærlingen ter og kulturproduktions faciliteter, der giver dem hold til hvilke elementer hun/han selv kan klare og design. Samt planlægning og opsætning at større lysan- har 14 dage til, i samarbejde med en eksamensvejle- praktiske muligheder for at tilegne sig fagets og hvilke dele der skal søges støtte til. Der undervises i læg. Perioden kan afsluttes med en længere ekstern der, at udarbejde en synopsis for det påtænkte eksa- specialets viden gennem praktisk arbejde. basiselementerne for kulturproduktion, herunder pro- praktik, der evalueres af lærlingen, praktikstedet og mensprojekt. Herefter har lærlingen 2,5 mdr. til at Kompagniets produktion af amatør og professionelle duktionsplanlægning og organisationsformer. undervisere fra Det Musiske Kompagni. Resultatet af færdiggøre, afprøve og dokumenterer den afslutten- kulturopgaver, vil give lærlingene et grundigt kend- Der anvendes eksterne og interne undervisere. denne evaluering indgår i det endelige eksamensbevis. de eksamensopgave. skab til organisationen af hele produktionsforløb. 6 7

5 DET MUSISKE KOMPAGNI TILBYDER OGSÅ: Ud af Huset aktivitet: Det praktiske arbejde med kulisser og kostumer bør være hjemmearbejde på skoler og institutioner, men En væsentlig del af Det Musiske Kompagnis aktiviteter vil være kulturproduktioner i samarbejde med det Kompagniet kan i nogen omfang være behjælpelig med løsninger og evt. med egentligt værkstedsarbejde indenfor området. Til større arrangementer omkringliggende folkeskole, institutions og foreningsmiljø, i Hillerød kommune og Frederiksborg Amt. indenfor kommune og amts regi, vil Kompagniets Det er tanken at Kompagniet skal være et tilbud om værkstedsafdeling være leveringsdygtig i kulisser projektassistance indenfor områder som teater, musical, musik, dans, Cd produktion, cirkus/gøgl o.a. kul- og kostumer, efter aftale. Tilbudet giver mulighed for 1 til 2 ugers koncentreret støtte/hjælp til kulturproduktioner, med 2 til 3 turprojekter. Kompagniets personale, lærlinge og netværk af professionelle kunstnere vil tilbyde hjælp til skoler, insti- timers daglig indsats. Tilbudet vil altså betyde, at en børnehave, en eller tutioner, og foreninger, der har brug for materialer, to skoleklasser, et fritidshjem eller en anden børneog ungdomsgruppe, samt enkeltpersoner, kan få kunstnerisk støtte og vejledning i forbindelse med en bred vifte af kulturprojekter. hjælp til at skrive, komponerer, indøve, indspille og Kompagniet vil i perioden 1. September til 1. Juni opfører deres egen originale teater, musik, musical være åbent dagligt, som et tilbud til skoler, institutioner og foreninger. Således at klasser/grupper, kan eller Cd-projekt i samarbejde med Kompagniets medarbejdere, lærlinge og kunstneriske netværk. komme i Kompagniet og øve/træne, eller således at Vilkårene aftales fra produktion til produktion, men en gruppe fra Kompagniet tager ud og hjælper på da Kompagniet er en uddannelsesskole, vil prisniveauet være særdeles rimeligt. Der udarbejdes speci- stedet. Aftaler om projekt samarbejde/støtte vil foregå via fikke aftaler for hvert projekt og disse aftaler underskrives af begge parter. Kompagniets booking ordning. Det er tanken, at hvert projekt, kan få hjælp og vejledning ( både pædagogisk og kunstnerisk) fra ideens undfangelse over manuskript og kompositions delen, til instruktion og evt. Cd-indspilning i Kompagniets egne studier/teatersal. Kompagniets eget Kulturakademi Igennem vores mangeårige arbejde med De Musiske helhedsskoler, har vi gang på gang fået opfordringer til at skabe et musik/musical/teater/ danse tilbud til såkaldt normale børn og unge med særlig interesse for dette felt. Vi har derfor besluttet, at der, i forbindelse med oprettelsen af Det Musiske Kompagni, skal etableres et Kulturakademi for specielt interesserede børn og unge, fra Frederiksborg Amt. Det er meningen, at Akademiet skal bestå af 20 til 30 drenge og piger, i alderen 14 år til 18 år. Elever til Akademiet bliver optaget efter samtale og evt. prøve. Akademiet har åbent Mandag til Torsdag i tidsrummet 14:30 til 17:00. Eleverne skal forpligte sig til at deltage i min. 2 eftermiddage om ugen. Hvert dag har sit specielle program: Mandag: Sang/Kor/Rytmik Tirsdag: Dans/Gøgl Onsdag: Drama/Teater Torsdag: Tekst og Kompositions værksted Underviserne er lærere/kunstnere tilknyttet De Musiske Helhedsskoler og vores netværk af professionelle kunstnere. Der er således tale om professionelle pædagoger og kunstnere ( musikere, dansere, gøglere, skuespillere etc.) med stor erfaring for at arbejde med kulturproduktioner for og med børn og unge, samt med en mangeårig erfaring for samarbejde med hinanden. Akademiet skal udover at træne og producere interne arbejdsprojekter, stå for mindst 2 årlige teater/musical produktioner, samt 1 årlig Cd-produktion. Det er tanken, at disse tre produktioner, skal være et tilbud til skoler, daginstitutioner og andre institutioner i Hillerød og Frederiksborg Amt. Det er vores intention, at lærlingene skal deltage i Akademiets specielle hverdag. Det vil være afgørende for udviklingen af vores lærings og behandlingsstrategi, at marginaliserede børn og unge bliver en del af et samarbejde med såkaldt normale børn og unge. Den del af marginaliserings- processen, der drejer sig om mangel på sociale kontakter, ligger ofte udenfor det professionelle behandlingssystems muligheder. Men netop ensomhed og isolering er et af de største handicap de marginaliserede børn og unge får påført. Et handicap, der er medvirkende til modløshed, depression og manglende livslyst og selvværd. I Akademiets hverdag, vil der blive skabt mulighed for en egentlig og bærende socialisering mellem forskellige børn og unge. Det er Kulturakademiets formål, at: Medvirke til at marginaliserede børn og unge får mulighed for, i et samarbejde med børn og unge fra normalområdet, at samarbejde om løsninger af musiske arbejdsopgaver og produktioner. Medvirke til, at børn og unge med en speciel interesse for sang, musik, dans, teater og gøgl, får mulighed for en grundlæggende og grundig træning indenfor de nævnte discipliner. Denne træning foregår i Det Musiske Kompagnis regi, og den skal være delvist produktorienteret, med henblik på udadrettede kulturaktiviteter. Medvirke til at skabe mulighed for børn og unges egenproduktion af musik, teater, dans, film etc. uden kommerciel censur. Medvirke til at Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelse foregår i et levende miljø, med varierede kulturproduktioner. 8 9

6 Det indgår i vores budgetovervejelser, at kommuner, lønnet ansættelse, med hvad det indebær af pligter institutioner og foreninger, betaler for kulturproduk- og loyalitet overfor Det Musiske Kompagni, kunder tions tilbudet til kommunernes institutioner, skoler og medstuderende. og foreninger. Ligeledes er det en forudsætning, at Vi forventer, at lærlingen vil deltage i mindst et af tilbudet om Kulturakademiet for børn og unge, del- Kompagniets tilbud om musik, danse eller vis finansieres ved brugerbetaling. teater/drama undervisning. Betalingen for en lærlingeplads, bliver kr. Vi forventer, at lærlingen respekterer andre i Det Betalingen dækker alle undervisnings- og uddannel- Musiske kompagni som en god kollega. sesudgifter, praktikudgifter, socialpædagogiske og psykologiske udgifter, lærlingens transport i Hvad kan lærlingen forvente af os? arbejdstiden, samt lærlingeløn, inddelt i tre aflønningsgrupper, dog max kr. mdr. Lærlingen kan forvente, at møde et spændende uddannelsesforløb, hvor undervisning og arbejde er Det økonomiske og det praktiske Det Musiske Kompagni råder over materiel og studiefaciliteter, samt en professionel medarbejderstab af både pædagogiske og kunstneriske medarbejdere, der alle er vant til at arbejde med musikpædagogiske produktioner. Vores eksterne netværk tæller nogle af Danmarks bedste kunstnere, samt professionelle lyd, lys og scene firmaer og enkelt personer, indenfor de berørte kunstarter. Alt dette betyder, at Det Musiske Kompagni kan tilbyde gode betingelser for den praktiske, pædagogiske og kunstneriske gennemførelse af kulturproduktioner. Udover dette netværk, har vi gennem de sidste 3 4 år, opbygget en række erhvervspraktik kontakter indenfor de traditionelle håndværk, samt indenfor en række andre håndværk, hvor uddannelsen ikke er betinget af en boglig tilgang. Kompagniets økonomi og virke er, som det fremgår Vi mener at de pædagogiske og uddannelsesmæssige fordele lærlingene opnår, gennem deltagelse i Det Musiske Kompagnis hele virke, taler for at lærlingeuddannelsen er hjørnestenen i Kompagniet. Kulturkompagniets daglige leder vil være Ole Hummelgaard fra De Musiske Helhedsskoler. I samarbejde med en fastansat pæd./lærer, en værkstedsleder, en musik/studieleder, samt personale fra De Musiske Helhedsskoler og projekttilknyttede kunstnere og professionelle fagfolk fra de berørte fagområder. Personalenormering er 5 stillinger. Økonomi. Bag vores økonomiske overvejelser, ligger tanker om, at nedskære det faste personale til et minimum og i stedet tænke stedet som en realistisk erhvervsvirksomhed, med indlagt pædagogisk/psykologisk behandlingsarbejde. Vores netværk af fagfolk på såvel den tekniske, som den kunstneriske side vil Hvem kan blive optaget på Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelse indenfor kulturproduktion? Som lærling på Det Musiske Kompagni, optages alle unge mellem 17 og 25 år, der på trods af generelle indlæringsvanskeligheder og evt. sociale og adfærds problemer, er interesserede i at uddanne sig til et arbejde indenfor kulturproduktion. Hvad forventer vi af lærlingen? Vi forventer, at den kommende lærling på Det Musiske Kompagni, er interesseret i musik eller teater eller dans, samt interesseret i enten lyd eller lys, eller et af de andre praktiske fagområder indenfor kulturproduktion. Vi forventer, at lærlingen har et personligt ønske om at gennemføre en uddannelse indenfor produktion af musik, teater, dans, med enten lyd, lys, praktisk kulturproduktion eller scene og værkstedsarbejde tilrettelagt således, at samtale, forelæsninger og praktiske arbejdsforløb danner grundlaget for al den viden og praktisk erfaring lærlingen skal tilegne sig. Lærlingen kan forvente, at uddannelsen foregår i et arbejdsmiljø, hvor opgaverne veksler mellem musikproduktioner, teaterproduktioner, musicals, danseforestillinger samt meget meget andet. Lærlingen kan forvente, at der kan være fysisk træning, teoretiske forelæsninger og praktisk arbejde med kulturproduktioner på skemaet på en enkelt arbejdsdag. Lærlingen kan forvente hjælp på alle planer i læringsprocesserne. Ligeledes kan lærlingen forvente hjælp med personlige problemer, herunder både praktiske og sociale og følelsesmæssige problemer. Lærlingen kan forvente løn under hele uddannelsesperioden, med stigning efter aftale. Lærlingen kan forvente, at blive respekteret som en god kollega i et godt arbejdsteam. af ovenstående, primært båret af lærlingeuddannel- være projektmedarbejdere, når lærlingeuddan- som speciale. sens aktiviteter og betalingen for dette uddannelses nelsen og vores kulturproduktion kræver det. Vi forventer, at lærlingen deltager i hele grundud- og behandlingsarbejde. Det betyder, at det social- Lærlingene (17 år til 25 år), er at betragte som dannelsen, som består af forelæsninger og praktis- pædagogiske skole og behandlingsarbejde spiller ansatte i Det Musiske Kompagni, med de rettighe- ke arbejdsopgaver indenfor hele spektret der dæk- sammen med og danner grundlag for de øvrige akti- der og pligter, som det fremgår af ansættelsespapi- ker kulturproduktion. viteter. rerne. Vi forventer, at lærlingen ved, at der er tale om en 10 11

7 SERVICELINIEN uddannelser. Bl.a. vil hver dag starte med fælles gennemgang af de forskellige arbejds- og uddannelsesområder, ligesom fælles fysisk og musisk opvarmning vil være en del af alle lærlingenes hverdag. Almen dannelses og begrebs orientering vil ligeledes foregå i fælles undervisningsmoduler. Herudover vil lærlingene på Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, få mulighed for at deltage i de Kulturakademi aktiviteter, som deres uddannelsesskema tillader dem at deltage i. Lærlingen vil følge Kompagniets musiske og fysiske aktiviteter, som en del af uddannelsen. Grundlæggende begrebs og dannelses orientering, samt en orientering om fagets organisation vil være en del af grunduddannelsen. Opbyggelsen af modulerne indenfor kantine, catering og rengørings uddannelserne følger principperne for modulopbygningen for kulturproduktions uddannelserne. Således vil f.eks. 1ste modul se således ud: Yderligere om Den Musiske Kantine, Formål for Den Musiske Kantine, Det har været afgørende for os, at kantine, catering Catering og Rengøringsuddannelse. 1. Modul introduktion 6 mdr. Catering og Rengørings Uddannelse. I forbindelse med forberedelsesarbejdet af indhold og uddannelsesstrategier for Det Musiske Kompagni, er vi blevet opfordret til at udvidde uddannelsestilbuddet, således at også det service området der grænser op til kulturproduktionen, kan få sin egen musiske uddannelse. Derfor har vi udarbejdet en uddannelsesplan og en læringsstrategi for en musisk og ikke boglig tilgang til en kantine, catering og rengøringsuddannelse. Det er uddannelsens formål, at medvirke til, at ikke boglige elever, altså elever med læse/skrive og generelle indlærings vanskeligheder og evt. adfærdsproblemer, får mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, indenfor kantine, catering og rengøring. Uddannelsen er en lærlinge uddannelse, der afsluttes med et eksamensbevis for hele uddannelsen, eller med et diplom for de dele lærlingen har gennemført. Uddannelsen uddanner kantineassistenter, cateringassistenter og rengøringsassistenter. Det er uddannelsens formål, at give lærlingen en alsidig indsigt i de berørte service områder, samt at give lærlingen mulighed for at afslutte uddannelsen med en specialisering. og rengørings uddannelsen, ligesom kulturproduktions uddannelserne, skulle foregå i et miljø, der giver en daglig træning i realistiske arbejdsopgaver. Uddannelsen vil være opbygget efter de samme principper som lyd, lys og kulturproduktions uddannelserne. Kantinepersonale-uddannelsen vil blive ledet af en husholdningslærerinde/kok. De teoretiske uddannelses moduler vil enten være interne, eller foregå på 1 måneds eksterne kurser på en anerkendt husholdningsskole. Den Musiske Kantine, Catering og Rengørings uddannelse vil dagligt være forankret i de arbejdsopgaver der findes i driften af kantinen på Det Musiske Kompagni, vekslende med eksterne praktikker hos udvalgte firmaer. Vi forventer, at mellem 50 til 70 mennesker dagligt vil bruge Det Musiske Kompagnis kantine. Uddannelsen, der vil vare 2,5 år, bliver afsluttet med en afslutningsopgave, der afspejler indholdet af hele uddannelsen. Lærlingeløn og ansættelsesvilkår vil være de samme som for Det Musiske Kompagnis andre uddannelser. Fællestimer. Lærlingene på Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, vil i deres basis forløb have en del fællestimer, med lærlinge fra de andre Uddannelsen er inddelt i 5 moduler, der tilpasses den enkelte lærlings individuelle og helt personlige ressourcer. Det gælder for alle, at lærlingen i løbet af 5 moduler gennemgår og eksamineres i et fælles pensum, dog med et individuelt speciale, som afsluttende eksamensopgave. Uddannelsen er tilrettelagt således, at varigheden (uddannelsesperioden), indlæringsmetoderne og lærlingens opgaveløsninger, kan være forskellige fra lærling til lærling. Kort fortalt betyder det, at alle lærlinge gennemgår det samme teoretiske pensum og samme erhvervspraktikker, men varighed og metode variere fra person til person. Minimum tid for uddannelsens gennemførelse er 2,5 år. Uddannelsen er opdelt i en 2 årig grunduddannelse og en 6 måneders specialopgave. Lærlingen modtager løn i hele uddannelses forløbet. Lønsystemet er udregnet efter alder og anciennitet. Under uddannelsesforløbet modtager den enkelte lærling lektie/indlæringshjælp, evt. psykolog og socialrådgiver hjælp, samt lytte og læsetræning efter Tomatis metoden. Lærlingen har hele tiden støtte fra professionelle voksne, det være sig faglærere, lærere, socialpædagoger, samt studievejleder. I løbet af de første 14 dage af lærlingetiden, udarbejder lærlingen i samråd med Kompagniets medarbejdere, en personlig uddannelsesplan, hvori der indgår de nødvendige elementer af supplerende støtte. Herefter gennemgår lærlingen, efter rotationsprincippet, de forskellige arbejdsprocesser, der indgår i uddannelsen og hverdagen som medarbejder på Kompagniet. I den resterende introduktionsperiode deltager lærlingen i det daglige arbejde. Efter 1. modul revideres lærlingens uddannelsesplan, således at den sætter realistiske krav til lærlingens videre uddannelsesforløb. For 2. til 4. modul gælder det: Hvert modul indeholder specifikke teoretiske kurser, der knytter sig til de forskellige arbejdsopgaver. Disse kurser kan være interne, med brug af bl.a. eksterne undervisere, eller de kan foregå på anerkendte husholdningsskoler. Udover dette, vil modulerne bestå af praktiske arbejdsopgaver, der giver den enkelte lærling rutiner og erfaring. Hvert modul afsluttes med en delopgave. Censorerne er eksterne og interne. Censorernes bedømmelse indgår i det endelige eksamensbevis

8 5. Modul Speciale og afsluttende tion, samt madhygiejne vil være væsentlige dele af Optagelse og Forventninger. Vi forventer, at lærlingen vil deltage i mindst et af eksamensopgave 6 mdr. Lærlingen vælger speciale og gennemgår ekstern praktik indenfor specialet i modulets første halvdel. Den afsluttende eksamensopgave skal indeholde elementer der afspejler hele uddannelsen. Lærlingen har 14 dage til, i samarbejde med en eksamensvejleder, at udarbejde en synopsis for det grunduddannelsen. Den uddannelses del, der knytter sig til rengøringen vil indeholde, 1. månedskursus i teori, planlægning og sikkerhed, samt arbejdsrutiner på forskellige rengøringsområder. Uddannelsen vil blive ledet af en eksamineret husholdningslærer/kok, i samarbejde med eksterne undervisere og praktiksteder. Hvem kan blive optaget på Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelse for kantine, catering og rengørings assistenter? Som lærling på Det Musiske kompagni, optages alle unge mellem 17 og 25 år, der på trods af generelle indlæringsvanskeligheder og evt. sociale og adfærds- Kompagniets tilbud om musik, dans eller teater/- drama undervisning. Vi forventer, at lærlingen respekterer andre i Det Musiske Kompagni som en god kollega. Hvad kan lærlingen forvente af os? Lærlingen kan forvente, at møde et spændende påtænkte eksamensprojekt. Herefter har lærlingen 2,5 mdr. til at færdiggøre, afprøve og dokumentere Arbejdstid. problemer, er interesserede i at uddanne sig til et arbejde indenfor kantine, catering og rengøring. uddannelsesforløb, hvor undervisning og arbejde er tilrettelagt således, at samtale, forelæsninger og den afsluttende eksamensopgave. Lærlingen møder dagligt i tidsrummet 9:00 til 17:00, (Fredag normalt til 13:00) og max. 36 timer om Hvad forventer vi af lærlingen? praktiske arbejdsforløb danner grundlaget for al den viden og praktisk erfaring lærlingen skal tilegne sig. Hverdagen. Det daglige arbejde vil blive tilrettelagt i forbindelse med de aktiviteter der foregår i Kompagniets hverdag, ligesom eksterne arbejdsopgaver vil være en del af uddannelsen. Lærlingene på Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, vil gennemgå en ikke boglig teoretisk træning på enten eksterne husholdningsskoler, eller på interne kurser, hvor underviserne vil være eksaminerede husholdningslærere, samt professionelle indenfor faget. Lærlingen vil gennemgå almene kantine og madlavningsprocesser, samt sanitære kurser, der knytter sig til faget. Undervisning i catering og madproduk- ugen. I tilfælde af arbejdsopgaver på skæve tidspunkter, eller overarbejde, kan lærlingen afspadsere efter aftale, eller optjene lønbonus efter aftale. Indenfor arbejdstiden (36 timer om ugen) planlægges undervisning, praktikker, lektie/indlærings støtte, samt evt. samtaler og andet. Ud af huset aktiviteter. Den Musiske Kantine, Catering og Rengøringsuddannelse, vil tilbyde at løse catering og rengøringsopgaver, i forbindelse med kulturarrangementer for børn og unge i Hillerød kommune og Frederiksborg Amt. Vi forventer, at den kommende lærling på Det Musiske Kompagni, er interesseret i at arbejde og uddanne sig i et musisk ikke bogligt miljø. Vi forventer, at lærlingen har et personligt ønske om at gennemføre en uddannelse indenfor kantine, catering og rengøring m.m.. Vi forventer, at lærlingen deltager i hele grunduddannelsen, som består af forelæsninger og praktiske arbejdsopgaver indenfor hele det spekter, der dækker kantine, catering og rengøring. Vi forventer, at lærlingen ved at der er tale om en lønnet ansættelse, med hvad det indebær af pligter og loyalitet overfor Det Musiske Kompagni, kunder og medstuderende. Lærlingen kan forvente sig, at uddannelsen foregår i et arbejdsmiljø, hvor opgaverne veksler i forhold til Kompagniets hverdag og eksterne opgaver. Lærlingen kan forvente, at der kan være fysisk træning, teoretiske forelæsninger, musiske aktiviteter og praktiske arbejdsopgaver på skemaet på en enkelt arbejdsdag. Lærlingen kan forvente hjælp på alle planer i læringsprocesserne. Ligeledes kan lærlingen forvente hjælp med personlige problemer, herunder både praktiske og sociale og følelsesmæssige problemer. Lærlingen kan forvente løn under hele uddannelses forløbet, med stigninger efter aftale. Lærlingen kan forvente, at blive respekteret som en god kollega i et godt arbejdsteam

9 DET MUSISKE KOMPAGNI Det Musiske Kompagni starter indskrivningen af kommende lærlinge i slutningen af april Visitationen vil foregå på følgende måde. Interesserede indsender papirer/ansøgninger til: Det Musiske Kompagni Villa Musica Vibekevej 5, 3400 Hillerød Telefon eller Herefter indkaldes den kommende lærling til et interview, der skal danne grundlag for en egentlig optagelsesprocedure. Når lærlingen, kommune og Det Musiske Kompagni er blevet enige om grundlaget for en lærlingekontakt, underskrives denne og lærlingen er dermed optaget på en af Det Musiske Kompagnis lærlingeuddannelser. Uddannelserne starter 1 August 2003.

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater. Generel introduktion til rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Foreningen Forældresamarbejdet Produktionsgruppen

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 2013 O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 1 Indhold O&M - Orientering og Mobilityuddannelsen...3 Formål...3 Uddannelsesplan...3 Eksamen...4 Uddannelsesbevis...4 2 uger børnedel på Synscenter

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt Fordybelsesmoduler 2015 Læreruddannelsen University College Lillebælt 1 2 Indholdsfortegnelse Social inklusion at arbejde med udvikling af elevers sociale trivsel og kompetencer i folkeskolen... 4 Musical

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

B LIV KOSM ETOL O G eller FR I SØR

B LIV KOSM ETOL O G eller FR I SØR B L I V KOSMET O LOG E LLE R FRIS Ø R B LIV KOSM ETOL O G eller FR I SØR PRACTICE MAKES PERFECT! TLF. 70 22 02 32 INFO@BEAUTYANDSTYLE.DK International Training Academy ApS KØBENHAVN AARHUS AALBORG ODENSE

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

"Nå ud til alle børn i din klasse, ved at kombinere læring og kreativitet."

Nå ud til alle børn i din klasse, ved at kombinere læring og kreativitet. 1. Kursus Davis LæringStrategier (DLS). 2. Kursus i effektiv undervisning ved læseog indlæringsvanskeligheder. 3. Workshop: "Hvornår er et barn modent til at lære at læse?" 4. Uddannelsen til Davis counselor.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Implementering af skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Implementering af skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Implementering af skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skema 1.-3. klasse 1. kl 30 t mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 07:55-09:55 uv/fag uv/fag uv/fag uv/fag uv/fag 09:55-10:10 Pause Pause Pause

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

-i det som du brænder for

-i det som du brænder for i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE PÅ HOLD det, du brænder for Nu har du mulighed for få din egen underviser værktøjskasse lige til at bruge for Skjoldholm har oprettet en voksenunderviser

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere