CENSORERNES EVALUERING AF ÅRETS SSO-SRP-OPGAVER I MUSIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENSORERNES EVALUERING AF ÅRETS SSO-SRP-OPGAVER I MUSIK 2011-2012"

Transkript

1 CENSORERNES EVALUERING AF ÅRETS SSO-SRP-OPGAVER I MUSIK Efter gennemlæsning af censorernes tilbagemeldinger på årets censurering af SSO og SRP, synes følgende tendenser at træde frem Musiklærerne bør afvise fanopgaver, der i de fleste tilfælde fører til dårlig opgaveskrivning og efterfølgende ringe karakter Fortsat problemer med manglede bilagsmateriale i form af noder og lyd ved opgaverne Netop fordi der er ved at udvikle sig en slags kanon-opgaver (punk, borgerrettigheder, musicals, hippietiden, Stalintiden) er det vigtigt, at det er musiklæreren, der angiver værker til analyse Udmeldingen om ikke at udbede sig for mange numre til analyse synes at være opfattet rundt omkring En del elever har svært ved at dokumentere deres iagttagelser ved brug af bilaget Det er svært for mange elever at nå fra analysen til et konkluderende og perspektiverende niveau i opgaven. Analysen bliver kun til noget i sig selv og nogle gange bliver der spurgt slavisk til parametre, der ikke er relevante i forhold til musikstykkets pointer I forhold til fx samarbejdet med engelsk peges der på, at der ligger vigtige tolkningsmæssige perspektiver i at kombinere melodi- og tekstanalyse frem for de andre musikalske parametre En del censorer bemærker at opgavestillerne er blevet meget bedre til at formulere flerfaglige opgaver og at det andet fag er kommet bedre i spil i forhold til musikdelen i år. Bl.a. ses flere kilder fra de andre fag som fx historie inddraget i opgaveformuleringen, så man undgår det beskrivende, redegørende. Censureringen med en ikke-fagperson er generelt set uproblematisk Mvh. Claus Levinsen, fagkonsulent 3.april

2 FAGKOMBINATIONER I SRP MUSIK 0G? Musik A Musik B Billedkunst B 4 Biologi B 18 Dansk A 92 Dramatik B 11 Engelsk A 199 Engelsk B 20 Fransk A 8 Fransk B 1 Fysik A 1 Fysik B 10 Fysik B+3.fag 1 Historie A 180 Italiensk A 2 Matematik A 20 Matematik B 1 Mediefag B 7 Samfundsfag B 11 Spansk A 10 Tysk A 7 Tysk B 1 Filosofi C+3.fag 1 Kinesisk A 1 Psykologi B 1 Religion B 4 Biologi A 1 Engelsk A 14 Matematik A 3 Samfundsfag A 4 Matematik A

3 CENSORKOMMENTARER Igen i år har der været en del, der har ladet eleverne selv vælge numre til analyse. Det er blevet påtalt, men det er da underligt, at den praksis ikke kan udryddes. Problemet er jo, at en svag elev kan blive ladt i stikken, og en stærk elev kan få et urimeligt forspring i opgaveskrivningen. Når opgaveformuleringen ikke lægger op til den taksonomiske tredeling stiller det eleven anderledes. Det må som et minimum være klart for elev (og censor) om der forventes en redegørelse. Det bliver uheldigt når eleven selv finde på noget at gøre rede for, for det bliver næsten læserens personlige præferencer der afgør om redegørelsen virker relevant. Når formuleringerne antager at analyserne skal anvendes til at vurdere noget (fx om der er karakteristiske træk for en bestemt genre) så kan det virke meget tungt og irrelevant at eleven slavisk gennemgår, sound, hook, break, gimmick, form, melodik, harmonik osv. Det er meget tydeligt at "Rockmusik i Tid og Rum" er blevet facitlisten, men en god analyse fokuserer på det relevante - ligesom når man analyserer fx litteratur. Mange elever skriver i musik og engelsk, hvor de skal fokusere på sammenhængen mellem musik og tekst. I den slags opgaver er der som regel rigtig gode pointer at hente i en god melodianalyse. Desværre snyder rigtig mage elever sig selv for disse gode pointer på grund af en mangelfuld / tynd eller i værste fald fraværende melodianalyse. I enkelte opgaveformuleringer nævnes melodianalyse ikke som et af de parametre, der ønskes analyseret, og herved snyder læreren eleven for at komme frem til nogle interessante konklusioner på sammenhængen mellem musik og tekst. Jeg vil jeg derfor stærkt anbefale, at man henleder elevernes opmærksomhed på melodi analyse parameteret. På positivsiden tæller også, at jeg og alle de respektive vejledere, jeg har konfereret med, i det væsentlige været fuldstændigt enige i vores vurdering af opgaverne, om end man dog aner, at indimellem vejledere har en tendens til at vurdere deres egne elevers opgaver bedre end censor. Det er dog ikke et stort problem. Det er stadig en svær opgave for de mange elever at beskæftige sig analytisk med musik og overskue, hvor analyserne skal føre hen og hvad de skal bruges til. Eleverne har simpelthen svært ved at skrive musikanalyse i sammenhængende prosa, og det er jo heller ikke en disciplin, vi træner meget i faget, hvilket man nok bør tænke med i den igangværende debat om musikfagets skriftlighed. 3

4 Jeg har i år oplevet en del opgaver fra gode musikelever, som koncentrerer sig så meget om musikken og de konkrete analyser, at de i noget mindre for ikke at sige ringe grad får det andet fag rigtigt på banen. Der er tydeligvis tale om dygtige og engagerede musikelever, men de bliver så fokuseret på musikbevarelsen, at de ikke får inddraget det andet fags tilgang til emnet. Herved kommer de kun op på de højere taksonomiske niveauer i Musik, men ikke i det andet fag. Ligeledes kniber det også for visse musikelever at få kædet fagene sammen. Musikanalyserne kan tit fremstå meget løsrevne og ikke med naturlig sammenhæng til resten af opgaven. I øvrigt er det mit indtryk at det faglige niveau i Musik generelt er højt, men det er jo ikke det de udelukkende bedømmes på i SRP-opgaverne. Jeg synes faktisk i år, at jeg havde flere spændende /originale opgaver. Og jeg synes også, at fagintegrationen stiger støt og roligt vel også fordi vi som vejledere er blevet bedre til flerfaglighed. Der er dog stadig en tilbøjelighed til at opgaverne bliver to-delte. Væk med fanopgaver 2) Mere variation i emner og tilgange Det er GODT at vedlægge bilag, som eleven kan tage udgangspunkt. 4

5 SRP- OG SSO-OPGAVEFORMULERINGER 2011/2012 TIL INSPIRATION I Vejledningen for musik A 2010 står der følgende vigtige passus for SRP: Opgaveformuleringen I læreplanen for studieretningsprojektet står der at opgaveformuleringen skal -have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. Det tolkes som hovedregel i musikfaget på den måde, at det er læreren, der endeligt vælger de musikstykker/nedslag i passager, som eleven skal analysere og fortolke, og at det er lærerens forpligtelse, at der foreligger det materiale (node og cd), som udgør bilaget til opgaven. Bilagsmaterialet følger med opgaven helt fra udlevering til elev og til bedømmelse hos censorer. I læreplanen for studieretningsprojektet står der endvidere, som et fagligt mål, at eleven skal kunne: - beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse) og det vil som citatteknik i musik som hovedregel betyde, at eleven skal kunne dokumentere ud fra node med takttal og/eller henvisning på cd/dvd. Den stillede opgave skal have et flerfagligt hovedsigte og skal samtidig åbne for, at eleven kan demonstrere beherskelse af relevante faglige mål i de indgående fag. Hvis ikke opgaven skal knække over i to kan det være en god idé at vende taksonomien på hovedet i opgaveformuleringen, således at fagsamarbejdet bliver formuleret som noget af det første i opgaveformuleringen. Det kan bidrage til at arbejde fokuseret i retning af at besvare kernen i det flerfaglige samspil. Se også: Følgende opgaveformuleringer hører til i kategorien af de mere vellykkede af slagsen, men kan sikkert omformuleres og bliver endnu bedre? 5

6 SRP MUSIK A/ SAMFUNDSFAG B Gør rede for identitetsdannelse i det moderne samfund, herunder hvordan den adskiller sig fra identitetsdannelsen i industrisamfundet. Analyser Nirvana numrene Smells like og Come as you are med henblik på karakteristik af grunge stiltræk. Inddrag analyseparametre efter eget valg og vægtning. Diskuter hvilke træk af det senmoderne samfund, der kommer til udtryk i fankulturen knyttet til Cobain. Cd og node vedlagt. MUSIK A/ MEDIEFAG B Tim Burton og Danny Elfman Der ønskes en kort karakteristik af Tim Burton som filminstruktør samt for karakteristiske træk i Danny Elfmans filmmusik. - Desuden ønskes en analyse og fortolkning af Tim Burtons Corpse Bride. I besvarelsen skal der lægges særlig vægt på samspillet mellem Danny Elfmans underlægningsmusik og fremstillingen af væsentlige karakterer samt filmens temaer. Analysen skal eksemplificeres med næranalyse af filmiske og filmmusikalske virkemidler af mindst to selvvalgte citater fra filmen. Endvidere ønskes en diskussion af, hvad Danny Elfmans musik betyder for Tim Burtons films samlede udtryk. MUSIK A/ SPANSK A Redegør for den argentinske tangos opståen og udvikling herunder særlige karakteristika ved den klassiske tango såvel i tekst som i musik. Diskutér desuden tangoens betydning for den argentinske selvforståelse. Den vedlagte tekst 1 skal inddrages i besvarelsen. Foretag en musikalsk analyse af Astor Piazzollas værker: Milonga Carrieguera (1973), Libertango (1974) og Nightclub 1960 (1986) samt en litterær analyse af yderligere 2-3 selvvalgte tekster fra Horacio Ferrer/Astor Piazzollas tango-opera Maria de Buenos Aires. Diskutér med udgangspunkt i analyserne betydningen af Piazollas nyfortolkning af tangoen. Den vedlagte tekst 2 skal inddrages i besvarelsen. Omfang sider. Noder og cd vedlagt. Tekst 1: Gustavo Varela: el tango: espejo de argentinidad. Tekst 2: Gonzalo Saavedra: Astor Piazzolla: Un tango triste, actual, consciente, 1989 (i uddrag). MUSIK A / HISTORIE A Med udgangspunkt i vedlagte tale af Allan J. Ellender i Senatet, 1938, skal du gøre rede for de sorte amerikaneres sociale, økonomiske og retslige forhold i USA i 1930 erne og 1940 erne. Lav i forlængelse heraf en musikalsk analyse af Duke Ellingtons "Take the A-Train" (1941) og Charlie Parkers "Ornithology" (1946). Diskutér til sidst sammenhængen mellem udviklingen i de sorte amerikaneres stilling i samfundet og udviklingen i de sortes musik. Forventet omfang sider. Bilag: 6

7 Tekst: Erik A. Hansen: Negeren i USA, 1976: "En sydstatssenator om raceadskillelse", s Musik: Duke Ellington "Take the A-Train" (node og cd), Charlie Parker "Ornithology" (node og cd). Hippiebevægelsen og musicalen Hair Redegør for hippietiden og med særlig fokus på antivietnambevægelsen i perioden ca Foretag en musikalsk analyse af numrene Aquarius, Hair og Good Morning Starshine (1979) fra den filmatiserede musical Hair (1979) af Milos Forman med henblik på, hvordan hippiebevægelsen og holdningerne i det borgerlige samfund og Vietnamkrigen fremstilles. Med udgangspunkt i analysen ønskes en vurdering af filmen som historisk kilde samt hvorledes den kunstneriske udtryksform kan anvendes som et udtryk for protest. Cd og node vedlagt Jazzens udvikling i Mellemkrigstidens USA Der ønskes en redegørelse for og analyse af den økonomiske og politiske udvikling i 1920 erne og 1930 ernes USA med udgangspunkt i præsident Franklin D. Rossevelts politik. Med udgangspunkt i en analyse af Struttin With Some BBQ (1927) af Louis Armstrong og Sent for You Yesterday (1938) af Count Basie ønskes en redegørelse og analyse af jazzens udvikling i Mellemkrigstidens USA. Endelig ønskes der en diskussion af hvilken indflydelse den amerikanske mellemkrigstid politik fik for jazzens udvikling. Node og cd vedlagt MUSIK A/ DANSK A Impressionisme På baggrund af en musikalsk analyse af Debussys klaverstykker "Cloches à travers les feuilles" fra Images og "Des Pas sur la neige" fra Préludes samt en litterær analyse og fortolkning af Herman Bangs Ved Vejen ønskes en diskussion af forholdet mellem den litterære og den musikalske impressionisme. Der kan i besvarelsen inddrages andre satser af Debussy og/eller andre selvvalgte litterære værker, hvis det vurderes, at det kan bidrage til en uddybning eller nuancering af denne diskussion Node og cd vedlagt. Romantik/nationalromantik Redegør kort for romantikkens væsentligste kendetegn inden for litteratur og musik og herunder begrebet programmusik. Lav en analyse af forholdet mellem tekst og musik i Peer Gynt op. 23 (Henrik Ibsen og Edvard Grieg), hvor du i musikanalysen fokuserer på satserne "I Bjergkongens hal" (2. akt) og "Morgenstemning" (4. akt) og i den litterære analyse fokuserer på eventyrelementer, tekstens periodetræk samt genretypiske kendetegn i selvvalgte uddrag. Diskuter hvordan Grieg og Ibsen forholder sig til romantikken i henholdsvis tekst og musik, og hvorfor stykket er blevet en klassiker også uden for Norges grænser. Node og cd vedlagt 7

8 Danmarksbilleder Hvordan har kunstneres Danmarksbilleder ændret sig gennem tiden? Til besvarelse af spørgsmålet ønskes en analyse og fortolkning af tekst og musik i H.C.Andersens I Danmark er jeg født (1850), Sebastians Danmark (dum og dejlig) (1978), TV2 s Hr. og Fru Danmark (1985), Nephews Danmark Man Dark (2010) og Natasjas Gi mig Danmark tilbage (2007) (Sidstnævnte primært analyse af teksten). Hvad karakteriserer sangene, og hvordan afspejler de den tid, de er skrevet i? I perspektiveringen skal indgå en overvejelse over grunden til, at der skrives så mange Danmarkssange i nyere tid. Cd og noder vedlagt Avantgarde Der ønskes en kort redegørelse for de vigtigste strømninger i den tidlige avantgardekunst, herunder litteratur, billedkunst og musik. Der ønskes en musikalsk analyse af Erik Satie: Trois Véritables Preludes Flasques pour un chien (Tre virkeligt slatne præludier til en hund 1912); vedlagt, samt en analyse af 3-5 selvvalgte digte og billeder fra perioden med særligt henblik på brugen af symboler og betydningen af underbevidstheden og det ubevidste. Endelig ønskes en diskussion og vurdering af de analyserede materialers æstetiske nybrud samt placering i den avantgardistiske kunststrømning og debat, herunder forholdet mellem traditionen og det banebrydende. Følgende er vedhæftet links til musikken på youtube: 1. Sévère Réprimande: 2. Seul a la Maison: 3. On Joue: Omfang: sider eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag, billeder og litteraturliste. I forbindelse med aflevering af opgaven skal en kopi af alt anvendt node- og cd-/dvdmateriale vedlægges til censor. Punk i musik og litteratur På baggrund af en kort redegørelse for punkbevægelsens fremvækst og udvikling i Danmark i 1970'erne og 1980'erne ønskes en musikalsk analyse af udtryksfeltet i indspilningerne med The Sods: Military Madness fra albummet Pærepunk (1978) og med Lost Kids: Min Gade Stinker Idag fra albummet Bla bla (1980). Desuden ønskes en stilistisk analyse af to-tre selvvalgte digte fra Michael Strunges digtsamling Skrigerne (1980) med særligt henblik på postmoderne træk. Endvidere ønskes en diskussion og vurdering af de analyserede materialers æstetiske udtryk og placering i punkbevægelsen og postmodernismen, herunder diskussionen af identitet og roller. Omfang: sider eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag, billeder og litteraturliste. I forbindelse med aflevering af opgaven skal en kopi af alt anvendt node- og cd-/dvdmateriale vedlægges til censor. 8

9 MUSIK A/ ENGELSK A The Phantom of the Opera - litteratur og musical Der ønskes en diskussion af ligheder og forskelle i tematik og virkemidler i henholdsvis gothic fiction-genren eksemplificeret ved Edgar Allen Poes The Raven og Andrew Lloyd Webber Phantom og the Opera. Dette ønskes på baggrund af en analyse og fortolkning af følgende satser: Angel of music, Phantom af the Opera og The music of the night. Cd og node vedlagt Manchester-bølgen På grundlag af en tekstlig og musikalsk analyse af følgende numre: Joy Division, "Love will tear us apart" og Disorder" The Smiths, "This charming man" og "Hand in glove" skal du påvise om der er belæg for at tale om en Manchester-bølge, tekstligt og musikalsk. Er der grund til der skulle opstå en speciel genre omkring Manchester? Andre numre kan, hvis du skønner det nødvendigt, inddrages i opgaven. Cd og node vedlagt Radiohead Du bedes diskutere og vurdere, i hvilket omfang og hvordan det kunstneriske udtryk i tekst,lyd og billede i sangtekster og musikvideoer af den britiske gruppe Radiohead har ændret sig over tid. Som udgangspunkt for din diskussion og vurdering skal du analysere musik,sangtekst og billedside af musikvideoerne Just fra The Bends (1995) og Pyramid Song fra Amnesiac(2001). Du skal anvende metoder fra musikalsk analyse, lyrikanalyse og filmanalyse. Desuden kan du begrunde din vurdering ved at inddrage selvvalgte eksempler fra gruppens øvrige produktion Cd og node vedlagt Burials musik og anonymiteten deri Der ønskes en litterær analyse og fortolkning af Emily Dickinson, I Am Nobody, Simon Armitage, Fly Paper samt et eller flere værker af Banksy med særligt henblik på teksternes udsagn om betydningen af kunstnerens anonymitet. I forlængelse heraf ønskes en musikalsk analyse af Buriel, hvori der fokuseres på anonymiteten som tema. Endelig diskuteres Buriels valg af anonymitet i forhold til udsagnene i de engelske tekster samt nedenstående citat. You could say that graffiti is ugly, selfish and that people it s just the action of people who want some pathetic fame. But if that s true it s only because graffiti writers like everyone else in this fucking country.you do not paint graffiti in the vain hope that one day some big fat Tory will discover you and put your pictures on his wall. Banksy in Banging Your Head A Brick Wall, Banksy,

10 Harlem Renaissance Redegør kort for bevægelsen Harlem Renaissance. Med udgangspunkt i en karakteristik og analyse af relevante musikalske parametre af Duke Ellingtons "The Creole Love Call" (1928) og "Black And Tan Fantasy" (1934) samt en analyse og fortolkning af "The Weary Blues" (1923) af Langston Hughes samt to selvvalgte digte af Claude McKay, ønskes en karakteristik af bevægelsen og dens kunstneriske udtryk. Desuden ønskes en diskussion af bevægelsens betydning for den fortsatte udvikling af en afroamerikansk kultur. Cd og node vedlagt Beatgenerationen og bebop-jazz Hovedformålet med din opgave er at belyse forholdet mellem bebopjazzen og romanen On the Road af Jack Kerouac, Gør kort rede for begrebet bebop, og vis derefter genretypiske træk ved en analyse af vedlaget node og cd til nummeret Ornithology af Charlie Parker, 1946 Giv en analyse og fortolkning af On the Road; belys herunder væsentlige tematikker i romanen. Sæt derefter fokus på, hvordan bebop opfattes af karakterne i bogen, og hvilken rolle musikken spiller for dem. Sæt din analyse ind i en historisk og samfundsmæssig kontekst. Du kan inddrage andre tekster og musiknumre efter eget valg i din fremstilling. Sammenlign den fremstilling af bebop-jazzen du finder i On the Road med de genretypiske træk ved bebop. Diskuter på den baggrund i hvilken grad bebop er en forudsætning for beatpoeterne. Bilag: Node og cd til Ornithology MUSIK / BIOLOGI Formålet med opgaven er at undersøge og diskutere Musicures helbredende virkning på stress. Til det formål ønskes der: En redegørelse for hvilke neurofysiologiske- og fysiologiske parametre det vil være relevant at følge i forbindelse med undersøgelse og behandling af stress og en vurdering af en evt. placeboeffekt i behandlingen med Musicure. En musikalsk analyse af Lights in the Night fra Musicure 7. Horizone,2007 med fokus på de musikalske parametre instrumentation, form og melodik. Samt en samlet diskussion og vurdering af om de videnskabelige undersøgelser der er foretaget er tilstrækkelige til at verificere den biologiske virkning af Musicure i forhold til stress. 10

11 MUSIK A /MATEMATIK A Der ønskes en redegørelse for Fourieranalyse med særligt fokus på lyd, herunder centrale dele af det matematiske fundament, samt numerisk bestemmelse af overtonemønsteret for en lyd (enten egne målinger eller vedlagte data). Udfør Fourieranalyse på nogle af violinens forskelliqe spillemåder. som anvendes i den 5. sats i Berlioz' Symphonie Fantastique. Der ønskes desuden en formanalyse af satsen. Analyser den 5. satsmed særligt fokus på de instrumentale virkemidler, herunder forventes en inddragelse af udvalgte blæseres rolle. Diskuter om og hvordan en Fourieranalyse af udvalgte instrumenter kan inddrages som analyseredskab i denne forbindelse. Der ønskes desuden en perspektivering til de instrumentale virkemidler, som findes i symfoniens 4. sats t Inddrag nogle af Berlioz' egne betragtninger omkring udvalgte instrumenters klangmæssige muligheder i relation til Symphonie Fantastique.. Vedlagt noder samt den klingende musik på CD. SSO Protestsange i 60'erne Opgavens formål er at undersøge Bob Dylans musikalske udvikling og hans forhold til protestsangerbevægelsen. Opgaven skal indeholde - en redegørelse for de samfundsmæssige faktorer, der inspirerede protestsangerbevægelsen i USA i 1960 erne. - en musikalsk og tekstlig analyse af sangene A Hard Rain s A-Gonna Fall (1963) og Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (1966). Analysen skal specielt undersøge, om sangene kan betragtes som protestsange, såvel tekstligt som musikalsk. - en diskussion og vurdering af Bob Dylans musikalske udvikling og hans betydning for samtiden. Node og tekster vedlagt Jazz 1) Der ønskes en redegørelse for udviklingen på den amerikanske musikscene med fokus lagt på de 2 genrer "Bebop" og "Modaljazz" 2) Dernæst ønskes der en analyse af de 2 numre "Donna Lee" (1947) af Charlie Parker og "Blue in Green" (1959) af Miles Davis. 3) Til sidst en vurdering/diskussion af karakteristika fra de to genrer, samt vervejelser over numrenes tema og soli. Noder og musik vedlagt. 11

12 Senrenæssance og barok 1) Der ønskes en kort præsentation af komponisten John Dowland og denns virke ved Christian d. 4.s hof. 2) Endvidere ønskes en analyse af numrene "The most High and Mighty Christianus the fourth, King of Denmark, His Galliard" og "Flow my tears", hvori en tekstanalyse også skal indgå. 2) Endelig ønskes en vurdering/diskussion af John Dowlands musikalske virkemidler og teknikker, samt overvejelser vedrørende musikinstrumentet luts betydning for numrenes udformning. Noder og musik vedlagt. 12

SRP i musikfaget SRP MUSIK A/ SAMFUNDSFAG B

SRP i musikfaget SRP MUSIK A/ SAMFUNDSFAG B SRP i musikfaget Musik er et humanistisk fag, men faget har også naturvidenskabelige og samfundsfaglige sider. Faget anvender metoder og teorier fra bl.a. historie, sprogvidenskab, kunsthistorie, sociologi,

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

Større skriftlig opgave og studieretningsprojekt i musik. Studieretningsprojektet

Større skriftlig opgave og studieretningsprojekt i musik. Studieretningsprojektet Større skriftlig opgave og studieretningsprojekt i musik.især SRP Den stillede opgave skal/ have et flerfagligt hovedsigte og skal samtidig åbne for, at eleven kan demonstrere beherskelse af relevante

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Rå d og vejledning til SSO og SRP

Rå d og vejledning til SSO og SRP Rå d og vejledning til SSO og SRP Råd og vejledning til SRP udarbejdet af fagkonsulenten i musik november 2010 I læreplanen for studieretningsprojektet/større skriftlig opgave står der at opgaveformuleringen

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2012 Institution Marie Kruse skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Musik B Jacob Daniel

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august og

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE MED DANSK (HF)

RÅD OG VINK - OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE MED DANSK (HF) RÅD OG VINK - OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE MED DANSK (HF) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 #$%&'()%*)+&',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Præsentation af studieretningsprojektet

Præsentation af studieretningsprojektet Præsentation af studieretningsprojektet Susan Mose, Fagkonsulent i dansk kronen på værket i en trefaset progression 1.g eller 2.g 2.g 3.g Opgave i dansk og/eller historie Besvarelsen udarbejdes i tilknytning

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse 1 Termin maj-juni, 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse stx Fag og niveau Musik C Lærer Lars Petersen Gede Hold 1g mu Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Oplæg om Musik C. FIP-kursus Odense 2017

Oplæg om Musik C. FIP-kursus Odense 2017 Oplæg om Musik C FIP-kursus Odense 2017 Læreplanen afsnit 3: Arbejdsformer Det nye: 3.2: Med udgangspunkt i kernestof bevidstgøres eleverne om musikalske parametre, deres anvendelse og virkning og forholdet

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Skriftlighed i Musik. Musikalsk analyse. Musikprojektet på C-niveau:

Skriftlighed i Musik. Musikalsk analyse. Musikprojektet på C-niveau: Skriftlighed i Musik Musikprojektet på C-niveau: SRO: AT-synopsis: SRP: - skal indeholde en problemformulering - skal indeholde en skriftlig musikalsk analyse af et selvvalgt nummer - skal indeholde noderne

Læs mere

Råd og vink til SRP og SSO

Råd og vink til SRP og SSO Råd og vink til SRP og SSO Af Anne Bang Larsen, ansat på Svendborg Gymnasium og regionalsekretær på Fyn, og Signe Elise Bro, ansat på Viborg Katedralskole og formand for Religionslærerforeningen for gymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014 Institution Marie Kruses Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Musik B Lotte Vestergaard

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Historieforløb om national identitet, nationalisme og revolutioner til musikfaglig studieretning. Gruppe: Anna, Naja, Jeppe, Kristian -------

Historieforløb om national identitet, nationalisme og revolutioner til musikfaglig studieretning. Gruppe: Anna, Naja, Jeppe, Kristian ------- Historieforløb om national identitet, nationalisme og revolutioner til musikfaglig studieretning Gruppe: Anna, Naja, Jeppe, Kristian ------- Fag: Historie A Niveau: 2g Uddannelse: STX FORMÅL: (Faglige,

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk A og B, stx... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet...

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 Lodtrækning om område i klasserne 13. april Valg af opgaveformulering 22. maj

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Biologi i fagligt samspil. Fagdidaktisk kursus: Biologi i fagligt samspil

Biologi i fagligt samspil. Fagdidaktisk kursus: Biologi i fagligt samspil Biologi i fagligt samspil 1 Biologi i fagligt samspil STX: Toning af studieretningen NV AT SRP HF: NF SSO HTX: Toning af studieretningen SO SRP Teknologi og teknikfag 2 Fagsamarbejde? Om indhold? Om mål?

Læs mere

FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde

FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde kortlink.dk/q48e Øvelse 1 - SRP: Kommenter/forbedr opgaveformuleringerne eller brug overskriften/emnet og lav et udkast til opgaveformuleringer, der passer til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Læreruddannelsen & HF i Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Musik

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold E15 F16 Favrskov Gymnasium stx Musik C Hanne Kragelund Hjort 1muC1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 10 Htx

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed.

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Fag Dansk Titel I sproget er jeg. Voices of the world En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse Fag: Engelsk Hold: 27 Lærer: Rikke Balle Larsen 33-39 Undervisningsmål 9/10 klasse Eleverne skal tilegne sig kommunikative færdigheder og lære om andre engelsksprogede kulturer. I dette tilfælde den engelske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 Htx

Læs mere

Tekstbegrebet er udvidet, hvilket vil sige, at der kan være tale om trykte såvel som elektroniske tekster, visuelle såvel som auditive.

Tekstbegrebet er udvidet, hvilket vil sige, at der kan være tale om trykte såvel som elektroniske tekster, visuelle såvel som auditive. 'SRP med dansk EMNE- OG TEKSTVALG Danskfaget kan medvirke i alle former for projekter, hvor der indgår et tekstarbejde, der bringer fagets faglige mål i spil. Dansk kan indgå på en af to måder: 1. Emnet

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Fagplan dansk, Pluto 2014/2015 LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING

Fagplan dansk, Pluto 2014/2015 LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING GENRE TEMA/ FORDYBELSE SOMRÅDE Billedbog Lyrik Dokumentar Sagprosa Musikvideo Lejren, et menneskeligt eksperiment LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING Billedbog: Lejren Lyrik: Berlin- Øjenvidnevariation

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Anette Lind September 2008 1 Succeskriterier Forankring i studieretningen Spil eller samspil? Samarbejde mellem vejlederne Undgå krampagtig tværfaglighed September 2008 2 Kriterier

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere