CENSORERNES EVALUERING AF ÅRETS SSO-SRP-OPGAVER I MUSIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENSORERNES EVALUERING AF ÅRETS SSO-SRP-OPGAVER I MUSIK 2011-2012"

Transkript

1 CENSORERNES EVALUERING AF ÅRETS SSO-SRP-OPGAVER I MUSIK Efter gennemlæsning af censorernes tilbagemeldinger på årets censurering af SSO og SRP, synes følgende tendenser at træde frem Musiklærerne bør afvise fanopgaver, der i de fleste tilfælde fører til dårlig opgaveskrivning og efterfølgende ringe karakter Fortsat problemer med manglede bilagsmateriale i form af noder og lyd ved opgaverne Netop fordi der er ved at udvikle sig en slags kanon-opgaver (punk, borgerrettigheder, musicals, hippietiden, Stalintiden) er det vigtigt, at det er musiklæreren, der angiver værker til analyse Udmeldingen om ikke at udbede sig for mange numre til analyse synes at være opfattet rundt omkring En del elever har svært ved at dokumentere deres iagttagelser ved brug af bilaget Det er svært for mange elever at nå fra analysen til et konkluderende og perspektiverende niveau i opgaven. Analysen bliver kun til noget i sig selv og nogle gange bliver der spurgt slavisk til parametre, der ikke er relevante i forhold til musikstykkets pointer I forhold til fx samarbejdet med engelsk peges der på, at der ligger vigtige tolkningsmæssige perspektiver i at kombinere melodi- og tekstanalyse frem for de andre musikalske parametre En del censorer bemærker at opgavestillerne er blevet meget bedre til at formulere flerfaglige opgaver og at det andet fag er kommet bedre i spil i forhold til musikdelen i år. Bl.a. ses flere kilder fra de andre fag som fx historie inddraget i opgaveformuleringen, så man undgår det beskrivende, redegørende. Censureringen med en ikke-fagperson er generelt set uproblematisk Mvh. Claus Levinsen, fagkonsulent 3.april

2 FAGKOMBINATIONER I SRP MUSIK 0G? Musik A Musik B Billedkunst B 4 Biologi B 18 Dansk A 92 Dramatik B 11 Engelsk A 199 Engelsk B 20 Fransk A 8 Fransk B 1 Fysik A 1 Fysik B 10 Fysik B+3.fag 1 Historie A 180 Italiensk A 2 Matematik A 20 Matematik B 1 Mediefag B 7 Samfundsfag B 11 Spansk A 10 Tysk A 7 Tysk B 1 Filosofi C+3.fag 1 Kinesisk A 1 Psykologi B 1 Religion B 4 Biologi A 1 Engelsk A 14 Matematik A 3 Samfundsfag A 4 Matematik A

3 CENSORKOMMENTARER Igen i år har der været en del, der har ladet eleverne selv vælge numre til analyse. Det er blevet påtalt, men det er da underligt, at den praksis ikke kan udryddes. Problemet er jo, at en svag elev kan blive ladt i stikken, og en stærk elev kan få et urimeligt forspring i opgaveskrivningen. Når opgaveformuleringen ikke lægger op til den taksonomiske tredeling stiller det eleven anderledes. Det må som et minimum være klart for elev (og censor) om der forventes en redegørelse. Det bliver uheldigt når eleven selv finde på noget at gøre rede for, for det bliver næsten læserens personlige præferencer der afgør om redegørelsen virker relevant. Når formuleringerne antager at analyserne skal anvendes til at vurdere noget (fx om der er karakteristiske træk for en bestemt genre) så kan det virke meget tungt og irrelevant at eleven slavisk gennemgår, sound, hook, break, gimmick, form, melodik, harmonik osv. Det er meget tydeligt at "Rockmusik i Tid og Rum" er blevet facitlisten, men en god analyse fokuserer på det relevante - ligesom når man analyserer fx litteratur. Mange elever skriver i musik og engelsk, hvor de skal fokusere på sammenhængen mellem musik og tekst. I den slags opgaver er der som regel rigtig gode pointer at hente i en god melodianalyse. Desværre snyder rigtig mage elever sig selv for disse gode pointer på grund af en mangelfuld / tynd eller i værste fald fraværende melodianalyse. I enkelte opgaveformuleringer nævnes melodianalyse ikke som et af de parametre, der ønskes analyseret, og herved snyder læreren eleven for at komme frem til nogle interessante konklusioner på sammenhængen mellem musik og tekst. Jeg vil jeg derfor stærkt anbefale, at man henleder elevernes opmærksomhed på melodi analyse parameteret. På positivsiden tæller også, at jeg og alle de respektive vejledere, jeg har konfereret med, i det væsentlige været fuldstændigt enige i vores vurdering af opgaverne, om end man dog aner, at indimellem vejledere har en tendens til at vurdere deres egne elevers opgaver bedre end censor. Det er dog ikke et stort problem. Det er stadig en svær opgave for de mange elever at beskæftige sig analytisk med musik og overskue, hvor analyserne skal føre hen og hvad de skal bruges til. Eleverne har simpelthen svært ved at skrive musikanalyse i sammenhængende prosa, og det er jo heller ikke en disciplin, vi træner meget i faget, hvilket man nok bør tænke med i den igangværende debat om musikfagets skriftlighed. 3

4 Jeg har i år oplevet en del opgaver fra gode musikelever, som koncentrerer sig så meget om musikken og de konkrete analyser, at de i noget mindre for ikke at sige ringe grad får det andet fag rigtigt på banen. Der er tydeligvis tale om dygtige og engagerede musikelever, men de bliver så fokuseret på musikbevarelsen, at de ikke får inddraget det andet fags tilgang til emnet. Herved kommer de kun op på de højere taksonomiske niveauer i Musik, men ikke i det andet fag. Ligeledes kniber det også for visse musikelever at få kædet fagene sammen. Musikanalyserne kan tit fremstå meget løsrevne og ikke med naturlig sammenhæng til resten af opgaven. I øvrigt er det mit indtryk at det faglige niveau i Musik generelt er højt, men det er jo ikke det de udelukkende bedømmes på i SRP-opgaverne. Jeg synes faktisk i år, at jeg havde flere spændende /originale opgaver. Og jeg synes også, at fagintegrationen stiger støt og roligt vel også fordi vi som vejledere er blevet bedre til flerfaglighed. Der er dog stadig en tilbøjelighed til at opgaverne bliver to-delte. Væk med fanopgaver 2) Mere variation i emner og tilgange Det er GODT at vedlægge bilag, som eleven kan tage udgangspunkt. 4

5 SRP- OG SSO-OPGAVEFORMULERINGER 2011/2012 TIL INSPIRATION I Vejledningen for musik A 2010 står der følgende vigtige passus for SRP: Opgaveformuleringen I læreplanen for studieretningsprojektet står der at opgaveformuleringen skal -have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. Det tolkes som hovedregel i musikfaget på den måde, at det er læreren, der endeligt vælger de musikstykker/nedslag i passager, som eleven skal analysere og fortolke, og at det er lærerens forpligtelse, at der foreligger det materiale (node og cd), som udgør bilaget til opgaven. Bilagsmaterialet følger med opgaven helt fra udlevering til elev og til bedømmelse hos censorer. I læreplanen for studieretningsprojektet står der endvidere, som et fagligt mål, at eleven skal kunne: - beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse) og det vil som citatteknik i musik som hovedregel betyde, at eleven skal kunne dokumentere ud fra node med takttal og/eller henvisning på cd/dvd. Den stillede opgave skal have et flerfagligt hovedsigte og skal samtidig åbne for, at eleven kan demonstrere beherskelse af relevante faglige mål i de indgående fag. Hvis ikke opgaven skal knække over i to kan det være en god idé at vende taksonomien på hovedet i opgaveformuleringen, således at fagsamarbejdet bliver formuleret som noget af det første i opgaveformuleringen. Det kan bidrage til at arbejde fokuseret i retning af at besvare kernen i det flerfaglige samspil. Se også: Følgende opgaveformuleringer hører til i kategorien af de mere vellykkede af slagsen, men kan sikkert omformuleres og bliver endnu bedre? 5

6 SRP MUSIK A/ SAMFUNDSFAG B Gør rede for identitetsdannelse i det moderne samfund, herunder hvordan den adskiller sig fra identitetsdannelsen i industrisamfundet. Analyser Nirvana numrene Smells like og Come as you are med henblik på karakteristik af grunge stiltræk. Inddrag analyseparametre efter eget valg og vægtning. Diskuter hvilke træk af det senmoderne samfund, der kommer til udtryk i fankulturen knyttet til Cobain. Cd og node vedlagt. MUSIK A/ MEDIEFAG B Tim Burton og Danny Elfman Der ønskes en kort karakteristik af Tim Burton som filminstruktør samt for karakteristiske træk i Danny Elfmans filmmusik. - Desuden ønskes en analyse og fortolkning af Tim Burtons Corpse Bride. I besvarelsen skal der lægges særlig vægt på samspillet mellem Danny Elfmans underlægningsmusik og fremstillingen af væsentlige karakterer samt filmens temaer. Analysen skal eksemplificeres med næranalyse af filmiske og filmmusikalske virkemidler af mindst to selvvalgte citater fra filmen. Endvidere ønskes en diskussion af, hvad Danny Elfmans musik betyder for Tim Burtons films samlede udtryk. MUSIK A/ SPANSK A Redegør for den argentinske tangos opståen og udvikling herunder særlige karakteristika ved den klassiske tango såvel i tekst som i musik. Diskutér desuden tangoens betydning for den argentinske selvforståelse. Den vedlagte tekst 1 skal inddrages i besvarelsen. Foretag en musikalsk analyse af Astor Piazzollas værker: Milonga Carrieguera (1973), Libertango (1974) og Nightclub 1960 (1986) samt en litterær analyse af yderligere 2-3 selvvalgte tekster fra Horacio Ferrer/Astor Piazzollas tango-opera Maria de Buenos Aires. Diskutér med udgangspunkt i analyserne betydningen af Piazollas nyfortolkning af tangoen. Den vedlagte tekst 2 skal inddrages i besvarelsen. Omfang sider. Noder og cd vedlagt. Tekst 1: Gustavo Varela: el tango: espejo de argentinidad. Tekst 2: Gonzalo Saavedra: Astor Piazzolla: Un tango triste, actual, consciente, 1989 (i uddrag). MUSIK A / HISTORIE A Med udgangspunkt i vedlagte tale af Allan J. Ellender i Senatet, 1938, skal du gøre rede for de sorte amerikaneres sociale, økonomiske og retslige forhold i USA i 1930 erne og 1940 erne. Lav i forlængelse heraf en musikalsk analyse af Duke Ellingtons "Take the A-Train" (1941) og Charlie Parkers "Ornithology" (1946). Diskutér til sidst sammenhængen mellem udviklingen i de sorte amerikaneres stilling i samfundet og udviklingen i de sortes musik. Forventet omfang sider. Bilag: 6

7 Tekst: Erik A. Hansen: Negeren i USA, 1976: "En sydstatssenator om raceadskillelse", s Musik: Duke Ellington "Take the A-Train" (node og cd), Charlie Parker "Ornithology" (node og cd). Hippiebevægelsen og musicalen Hair Redegør for hippietiden og med særlig fokus på antivietnambevægelsen i perioden ca Foretag en musikalsk analyse af numrene Aquarius, Hair og Good Morning Starshine (1979) fra den filmatiserede musical Hair (1979) af Milos Forman med henblik på, hvordan hippiebevægelsen og holdningerne i det borgerlige samfund og Vietnamkrigen fremstilles. Med udgangspunkt i analysen ønskes en vurdering af filmen som historisk kilde samt hvorledes den kunstneriske udtryksform kan anvendes som et udtryk for protest. Cd og node vedlagt Jazzens udvikling i Mellemkrigstidens USA Der ønskes en redegørelse for og analyse af den økonomiske og politiske udvikling i 1920 erne og 1930 ernes USA med udgangspunkt i præsident Franklin D. Rossevelts politik. Med udgangspunkt i en analyse af Struttin With Some BBQ (1927) af Louis Armstrong og Sent for You Yesterday (1938) af Count Basie ønskes en redegørelse og analyse af jazzens udvikling i Mellemkrigstidens USA. Endelig ønskes der en diskussion af hvilken indflydelse den amerikanske mellemkrigstid politik fik for jazzens udvikling. Node og cd vedlagt MUSIK A/ DANSK A Impressionisme På baggrund af en musikalsk analyse af Debussys klaverstykker "Cloches à travers les feuilles" fra Images og "Des Pas sur la neige" fra Préludes samt en litterær analyse og fortolkning af Herman Bangs Ved Vejen ønskes en diskussion af forholdet mellem den litterære og den musikalske impressionisme. Der kan i besvarelsen inddrages andre satser af Debussy og/eller andre selvvalgte litterære værker, hvis det vurderes, at det kan bidrage til en uddybning eller nuancering af denne diskussion Node og cd vedlagt. Romantik/nationalromantik Redegør kort for romantikkens væsentligste kendetegn inden for litteratur og musik og herunder begrebet programmusik. Lav en analyse af forholdet mellem tekst og musik i Peer Gynt op. 23 (Henrik Ibsen og Edvard Grieg), hvor du i musikanalysen fokuserer på satserne "I Bjergkongens hal" (2. akt) og "Morgenstemning" (4. akt) og i den litterære analyse fokuserer på eventyrelementer, tekstens periodetræk samt genretypiske kendetegn i selvvalgte uddrag. Diskuter hvordan Grieg og Ibsen forholder sig til romantikken i henholdsvis tekst og musik, og hvorfor stykket er blevet en klassiker også uden for Norges grænser. Node og cd vedlagt 7

8 Danmarksbilleder Hvordan har kunstneres Danmarksbilleder ændret sig gennem tiden? Til besvarelse af spørgsmålet ønskes en analyse og fortolkning af tekst og musik i H.C.Andersens I Danmark er jeg født (1850), Sebastians Danmark (dum og dejlig) (1978), TV2 s Hr. og Fru Danmark (1985), Nephews Danmark Man Dark (2010) og Natasjas Gi mig Danmark tilbage (2007) (Sidstnævnte primært analyse af teksten). Hvad karakteriserer sangene, og hvordan afspejler de den tid, de er skrevet i? I perspektiveringen skal indgå en overvejelse over grunden til, at der skrives så mange Danmarkssange i nyere tid. Cd og noder vedlagt Avantgarde Der ønskes en kort redegørelse for de vigtigste strømninger i den tidlige avantgardekunst, herunder litteratur, billedkunst og musik. Der ønskes en musikalsk analyse af Erik Satie: Trois Véritables Preludes Flasques pour un chien (Tre virkeligt slatne præludier til en hund 1912); vedlagt, samt en analyse af 3-5 selvvalgte digte og billeder fra perioden med særligt henblik på brugen af symboler og betydningen af underbevidstheden og det ubevidste. Endelig ønskes en diskussion og vurdering af de analyserede materialers æstetiske nybrud samt placering i den avantgardistiske kunststrømning og debat, herunder forholdet mellem traditionen og det banebrydende. Følgende er vedhæftet links til musikken på youtube: 1. Sévère Réprimande: 2. Seul a la Maison: 3. On Joue: Omfang: sider eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag, billeder og litteraturliste. I forbindelse med aflevering af opgaven skal en kopi af alt anvendt node- og cd-/dvdmateriale vedlægges til censor. Punk i musik og litteratur På baggrund af en kort redegørelse for punkbevægelsens fremvækst og udvikling i Danmark i 1970'erne og 1980'erne ønskes en musikalsk analyse af udtryksfeltet i indspilningerne med The Sods: Military Madness fra albummet Pærepunk (1978) og med Lost Kids: Min Gade Stinker Idag fra albummet Bla bla (1980). Desuden ønskes en stilistisk analyse af to-tre selvvalgte digte fra Michael Strunges digtsamling Skrigerne (1980) med særligt henblik på postmoderne træk. Endvidere ønskes en diskussion og vurdering af de analyserede materialers æstetiske udtryk og placering i punkbevægelsen og postmodernismen, herunder diskussionen af identitet og roller. Omfang: sider eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag, billeder og litteraturliste. I forbindelse med aflevering af opgaven skal en kopi af alt anvendt node- og cd-/dvdmateriale vedlægges til censor. 8

9 MUSIK A/ ENGELSK A The Phantom of the Opera - litteratur og musical Der ønskes en diskussion af ligheder og forskelle i tematik og virkemidler i henholdsvis gothic fiction-genren eksemplificeret ved Edgar Allen Poes The Raven og Andrew Lloyd Webber Phantom og the Opera. Dette ønskes på baggrund af en analyse og fortolkning af følgende satser: Angel of music, Phantom af the Opera og The music of the night. Cd og node vedlagt Manchester-bølgen På grundlag af en tekstlig og musikalsk analyse af følgende numre: Joy Division, "Love will tear us apart" og Disorder" The Smiths, "This charming man" og "Hand in glove" skal du påvise om der er belæg for at tale om en Manchester-bølge, tekstligt og musikalsk. Er der grund til der skulle opstå en speciel genre omkring Manchester? Andre numre kan, hvis du skønner det nødvendigt, inddrages i opgaven. Cd og node vedlagt Radiohead Du bedes diskutere og vurdere, i hvilket omfang og hvordan det kunstneriske udtryk i tekst,lyd og billede i sangtekster og musikvideoer af den britiske gruppe Radiohead har ændret sig over tid. Som udgangspunkt for din diskussion og vurdering skal du analysere musik,sangtekst og billedside af musikvideoerne Just fra The Bends (1995) og Pyramid Song fra Amnesiac(2001). Du skal anvende metoder fra musikalsk analyse, lyrikanalyse og filmanalyse. Desuden kan du begrunde din vurdering ved at inddrage selvvalgte eksempler fra gruppens øvrige produktion Cd og node vedlagt Burials musik og anonymiteten deri Der ønskes en litterær analyse og fortolkning af Emily Dickinson, I Am Nobody, Simon Armitage, Fly Paper samt et eller flere værker af Banksy med særligt henblik på teksternes udsagn om betydningen af kunstnerens anonymitet. I forlængelse heraf ønskes en musikalsk analyse af Buriel, hvori der fokuseres på anonymiteten som tema. Endelig diskuteres Buriels valg af anonymitet i forhold til udsagnene i de engelske tekster samt nedenstående citat. You could say that graffiti is ugly, selfish and that people it s just the action of people who want some pathetic fame. But if that s true it s only because graffiti writers like everyone else in this fucking country.you do not paint graffiti in the vain hope that one day some big fat Tory will discover you and put your pictures on his wall. Banksy in Banging Your Head A Brick Wall, Banksy,

10 Harlem Renaissance Redegør kort for bevægelsen Harlem Renaissance. Med udgangspunkt i en karakteristik og analyse af relevante musikalske parametre af Duke Ellingtons "The Creole Love Call" (1928) og "Black And Tan Fantasy" (1934) samt en analyse og fortolkning af "The Weary Blues" (1923) af Langston Hughes samt to selvvalgte digte af Claude McKay, ønskes en karakteristik af bevægelsen og dens kunstneriske udtryk. Desuden ønskes en diskussion af bevægelsens betydning for den fortsatte udvikling af en afroamerikansk kultur. Cd og node vedlagt Beatgenerationen og bebop-jazz Hovedformålet med din opgave er at belyse forholdet mellem bebopjazzen og romanen On the Road af Jack Kerouac, Gør kort rede for begrebet bebop, og vis derefter genretypiske træk ved en analyse af vedlaget node og cd til nummeret Ornithology af Charlie Parker, 1946 Giv en analyse og fortolkning af On the Road; belys herunder væsentlige tematikker i romanen. Sæt derefter fokus på, hvordan bebop opfattes af karakterne i bogen, og hvilken rolle musikken spiller for dem. Sæt din analyse ind i en historisk og samfundsmæssig kontekst. Du kan inddrage andre tekster og musiknumre efter eget valg i din fremstilling. Sammenlign den fremstilling af bebop-jazzen du finder i On the Road med de genretypiske træk ved bebop. Diskuter på den baggrund i hvilken grad bebop er en forudsætning for beatpoeterne. Bilag: Node og cd til Ornithology MUSIK / BIOLOGI Formålet med opgaven er at undersøge og diskutere Musicures helbredende virkning på stress. Til det formål ønskes der: En redegørelse for hvilke neurofysiologiske- og fysiologiske parametre det vil være relevant at følge i forbindelse med undersøgelse og behandling af stress og en vurdering af en evt. placeboeffekt i behandlingen med Musicure. En musikalsk analyse af Lights in the Night fra Musicure 7. Horizone,2007 med fokus på de musikalske parametre instrumentation, form og melodik. Samt en samlet diskussion og vurdering af om de videnskabelige undersøgelser der er foretaget er tilstrækkelige til at verificere den biologiske virkning af Musicure i forhold til stress. 10

11 MUSIK A /MATEMATIK A Der ønskes en redegørelse for Fourieranalyse med særligt fokus på lyd, herunder centrale dele af det matematiske fundament, samt numerisk bestemmelse af overtonemønsteret for en lyd (enten egne målinger eller vedlagte data). Udfør Fourieranalyse på nogle af violinens forskelliqe spillemåder. som anvendes i den 5. sats i Berlioz' Symphonie Fantastique. Der ønskes desuden en formanalyse af satsen. Analyser den 5. satsmed særligt fokus på de instrumentale virkemidler, herunder forventes en inddragelse af udvalgte blæseres rolle. Diskuter om og hvordan en Fourieranalyse af udvalgte instrumenter kan inddrages som analyseredskab i denne forbindelse. Der ønskes desuden en perspektivering til de instrumentale virkemidler, som findes i symfoniens 4. sats t Inddrag nogle af Berlioz' egne betragtninger omkring udvalgte instrumenters klangmæssige muligheder i relation til Symphonie Fantastique.. Vedlagt noder samt den klingende musik på CD. SSO Protestsange i 60'erne Opgavens formål er at undersøge Bob Dylans musikalske udvikling og hans forhold til protestsangerbevægelsen. Opgaven skal indeholde - en redegørelse for de samfundsmæssige faktorer, der inspirerede protestsangerbevægelsen i USA i 1960 erne. - en musikalsk og tekstlig analyse af sangene A Hard Rain s A-Gonna Fall (1963) og Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (1966). Analysen skal specielt undersøge, om sangene kan betragtes som protestsange, såvel tekstligt som musikalsk. - en diskussion og vurdering af Bob Dylans musikalske udvikling og hans betydning for samtiden. Node og tekster vedlagt Jazz 1) Der ønskes en redegørelse for udviklingen på den amerikanske musikscene med fokus lagt på de 2 genrer "Bebop" og "Modaljazz" 2) Dernæst ønskes der en analyse af de 2 numre "Donna Lee" (1947) af Charlie Parker og "Blue in Green" (1959) af Miles Davis. 3) Til sidst en vurdering/diskussion af karakteristika fra de to genrer, samt vervejelser over numrenes tema og soli. Noder og musik vedlagt. 11

12 Senrenæssance og barok 1) Der ønskes en kort præsentation af komponisten John Dowland og denns virke ved Christian d. 4.s hof. 2) Endvidere ønskes en analyse af numrene "The most High and Mighty Christianus the fourth, King of Denmark, His Galliard" og "Flow my tears", hvori en tekstanalyse også skal indgå. 2) Endelig ønskes en vurdering/diskussion af John Dowlands musikalske virkemidler og teknikker, samt overvejelser vedrørende musikinstrumentet luts betydning for numrenes udformning. Noder og musik vedlagt. 12

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil Senest opdateret: september 2012 Denne side indeholder svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med engelskfagets rolle i flerfagligt samspil som SRP og Studieområdets del 3 (SO3), også benævnt Det

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 2 2.0 Dansk-historieopgave... 3 2.1 Dansk... 4 2.2 Hvordan udarbejdes en indholdsfortegnelse i Word 2010?... 5 2.3 Noteapparat... 6 2.4 Citater... 6

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Skriftlig dansk 2011 STX. Censorernes evaluering af den skriftlige eksamen Råd og vink. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet

Skriftlig dansk 2011 STX. Censorernes evaluering af den skriftlige eksamen Råd og vink. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Skriftlig dansk 2011 STX Censorernes evaluering af den skriftlige eksamen Råd og vink Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet INDHOLD Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 18.05.2011 (ordinær)...

Læs mere

Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse:

Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse: 1 Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse: 1. Krav til opgaveformuleringen... 3 2. Bedømmelseskriterier... 4 3. Kommenterede opgaveformuleringer...

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008

BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008 ANDERS STUBKJÆR, CAND. MAG. SØNDERBORG STATSSKOLE BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008 KARAKTER TILDELT: 12 1 A. INTRODUKTION I denne introduktion (opgavens del A) vil jeg præsentere ordlyden

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Dansk A på hf. Fagevalueringer 2007

Dansk A på hf. Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere