Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv"

Transkript

1 Kopi: KONJ Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013 er der skiftet metode til beregning af underliggende produktivitet i de private byerhverv. Der benyttes nu en produktionsfunktionstilgang, og i fremskrivningen er skøn over udviklingen i TFP og K/L-forhold det centrale. Vurdering af produktivitetsniveau og -udvikling er en vigtig del af vurderingen af strukturelt BNP. Indledningsvist i notatet beskrives i overordnede træk DØRS-metoden til beregning af strukturelt BNP, hvorefter notatet beskriver fastlæggelse af potentiel (dvs. for givet kapitalapparat) og langsigtet produktivitet i de private byerhverv. I fremskrivningsperioden er den potentielle vækst i timeproduktiviteten knap 1½ pct. p.a., mens den langsigtede vækst er knap 1¼ pct. p.a. 1. Metode Strukturelt BNP er et udtryk for produktionen i en normal konjunktursituation. Der bruges flere forskellige benævnelser, som kan dække over forskellige tilgange til at beregne strukturelt BNP. Strukturelt BNP bliver typisk fastlagt enten ved hjælp af en mekanisk udglatning af den faktiske udvikling i BNP (med glidende gennemsnit eller eksempelvis et HP-filter) eller med en produktionsfunktionstilgang. DØRS s beregning kombinerer de to tilgange, jf. Boks 1. Betegnelsen strukturelt BNP benyttes her i bred forstand, mens der konkret i notatet skelnes mellem to begreber: Potentielt BNP er den mulige produktion med det givne kapitalapparat til rådighed og beskæftigelse mv. på strukturelt niveau; dette begreb anvendes i beregning af output gap og strukturel saldo. Langsigtet BNP er den mulige produktion, hvis K/L-forholdet tillige var på det langsigtede, trendmæssige niveau. n:\rapport\f13\kap1\udkast\baggrundsnotater\produktivitet.doc

2 Boks 1. Beregning af strukturelt BNP i DØRS Produktionen (BNP) kan dekomponeres i bidrag fra beskæftigelse og produktivitet. Beskæftigelsen kan yderligere opdeles i bidrag fra arbejdsstyrke, ledighedsrate og gennemsnitlig arbejdstid. Et bud på strukturelt BNP kan dermed dannes ved at gange bud på strukturelle niveauer for hver af de enkelte elementer sammen. BNP BVT timer BNP = beskæftigelse BVT time beskæftigelse = afgiftsandel timeproduktivitet gennemsnitlig arbejdstid arbejdsstyrke ( 1 ledighedsrate) Strukturel arbejdsstyrke fastlægges historisk ved at konjunkturrense antallet af personer på forskellige indkomstoverførsler uden for arbejdsmarkedet for at fastlægge, hvor mange der kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet samt ved at estimere en underliggende tendens til ændret erhvervsfrekvens for de enkelte aldersgrupper, ud over hvad der kan forklares ved underliggende ændring i bestandsfrekvenserne på de forskellige indkomstoverførsler. Beregning af strukturel arbejdsstyrke er nærmere beskrevet i dokumentationsnotat. Strukturel arbejdsstyrke er fremskrevet af DREAM på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, erhvervs- og bestandsfrekvenser fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) samt vurdering af beskæftigelseseffekten af politiktiltag. Strukturel ledighedsrate er fastlagt ved at udnytte, at der er en sammenhæng mellem lønstigninger og ledighedsgap, så lønstigningerne er høje, når ledigheden er lavere end det (uobserverbare) strukturelle niveau. Konkret estimeres en lønrelation (Phillipskurve), hvor reallønsstigningerne afhænger af et uobserveret ledighedsgap, som estimeres simultant med lønrelationen med et kalman-filter. Strukturel ledighedsrate holdes som udgangspunkt konstant i fremskrivningen, men ændres som følge af politiktiltag. Strukturel gennemsnitlig arbejdstid er historisk fastlagt ved at udglatte den faktiske gennemsnitlige arbejdstid. Frem mod følger strukturel gennemsnitlig arbejdstid DREAM s fremskrivning, hvor der anvendes en konstant arbejdstid for forskellige typer af arbejdskraft. Udover det demografiske bidrag påvirkes arbejdstiden af bl.a. skatteændringer. Mht. timeproduktiviteten opdeles i private byerhverv, hvor produktionen er konjunkturfølsom, og resten af økonomien, dvs. offentlig produktion, Nordsø-udvinding, ener

3 giforsyning, landbrug, søfart og boligbenyttelse. Den potentielle hhv. langsigtede timeproduktivitet i de private byerhverv er fastlagt med en produktionsfunktionstilgang, hvor antagelser om TFP og kapitalintensiteten (K/L-forhold) er afgørende. Metoden og fremskrivning er nærmere beskrevet i dette notat. Tidligere blev det historiske, strukturelle niveau fastlagt med et HP-filter på faktisk timeproduktivitet, og i fremskrivningen blev der antaget en strukturel vækst på 1½ pct. p.a. For resten af økonomien (ud over de private byerhverv) udgør den offentlige beskæftigelse ca. 95 pct. og den offentlige produktion knap 60 pct. Fremskrivningen af den offentlige produktion følger antagelserne om udviklingen i det reale offentlige forbrug. De private erhverv udover de private byerhverv har generelt et højt produktivitetsniveau. Fremskrivningen af produktionen i disse erhverv er fastlagt på baggrund af bl.a. Energistyrelsens prognose for olie- og gasproduktionen i Nordsøen, fremskrivning af el- og fjernvarmeforbruget (jf. Økonomi og Miljø 2013) og boligforbruget, der afhænger af boliginvesteringerne. Den strukturelle timeproduktivitet for resten af økonomien ud over de private byerhverv er fastlagt ved at udglatte den faktiske udvikling. Forskellen mellem den danske produktion opgjort ved værditilvæksten i erhvervene (BVT) og BNP er afgiftsindholdet i forbruget af varer og tjenester, som afhænger af efterspørgselssammensætningen. Til beregning af strukturelt BNP udglattes det faktiske afgiftsindhold som et bud på den underliggende udvikling. Output gap er den relative afvigelse mellem faktisk BNP og potentielt BNP, og de to væsentligste elementer heri er timebeskæftigelsesgap for hele økonomien og timeproduktivitetsgap i de private byerhverv. Bl.a. OECD, Finansministeriet og Nationalbanken benytter en produktionsfunktionsmetode til fastlæggelse af strukturelt BNP, hvor der opstilles en produktionsfunktion for hele økonomien. I DØRS s beregning er det valgt kun at bruge produktionsfunktionstilgangen for de private byerhverv. Vi tager udgangspunkt i en Cobb-Douglasproduktionsfunktion for de private byerhverv, jf. Boks 2. De private byerhverv omfatter i SMEC industri, private tjenesteydende erhverv og byggeri, og de udgør tilsammen - 3 -

4 omkring 2/3 af økonomien. Det er i høj grad disse erhverv, som udviser konjunkturudsving, og hvor der kan antages at være en normal produktionsstruktur. Det er derimod valgt at holde en række specielle erhverv uden for beregningen og i stedet fastlægge et bud på underliggende produktivitet for disse ved at skønne over den faktiske produktions- og beskæftigelsesudvikling og udglatte produktivitetsudviklingen. Eksempelvis er den offentlige produktion (som udgør ca. ¼ af økonomien) fastlagt ud fra den forudsatte udvikling i det offentlige forbrug. Boks 2. Cobb-Douglas produktionsfunktion Vi tager udgangspunkt i en Cobb-Douglas-produktionsfunktion for de private byerhverv, a) hvor Y er realt BVT, A er TFP, L er timebeskæftigelse, K er kapitalapparat (maskiner og bygninger), og α er gennemsnitlig lønkvote. (1) Y t = A L t K α 1 α t t Potentielt BVT (Y * ) findes ved at indsætte faktisk kapitalapparat og bud på strukturelt TPF (A * ) og strukturel timebeskæftigelse (L * ). * * * α 1 α t = t t t (2) ( ) Y A L K Nu udledes timeproduktiviteten (V) givet en CD-produktionsfunktion, som er en funktion af TFP og K/L-forholdet. (3) Y K = = = L L α 1 α 1 V A L K L A 1 α Den potentielle timeproduktivitet (V * ) findes ved at indsætte et bud på strukturel TFP (A * ) og forholdet mellem faktisk kapital i forhold til strukturel beskæftigelse (K/L * - forholdet). (4) V 1 α * * K = A * L Vækstraten i den potentielle timeproduktivitet (som vi hidtil har antaget er 1½ pct. fremadrettet) kan dermed skrives ud fra væksten i strukturel TFP og væksten i K/L *

5 forholdet. Dlog V Dlog A 1 Dlog K = + * L * * (5) ( ) ( ) ( α ) BNP kan dekomponeres med nedenstående ligning, og vi danner potentielt BNP ved at indsætte strukturelle bud på de enkelte elementer, og her er fokus på andet led, timeproduktiviteten (V), som for økonomien som helhed findes som en sammenvejning af timeproduktiviteten i de private byerhverv og i resten af økonomien. (6) BNP BVT BNP = timebeskæftigelse BVT time V = b V + b V PB PB R R a) I SMEC anvendes en CD-produktionsfunktion for industri hhv. private tjenesteydende erhverv, men i fastlæggelsen af strukturelle niveauer ses de private byerhverv under ét. 2. Forudsætninger, resultater og fremskrivning Lønkvote Vi benytter en konstant som strukturel lønkvote, her er valgt 0,66 (som er gennemsnittet for ), jf. Figur 1. Figur 1. Lønkvote Lønkvote i private byerhverv Gennemsnit

6 Beskæftigelse Vi har et bud på den strukturelle timebeskæftigelse i hele økonomien. Udover de private byerhverv udgør den offentlige beskæftigelse langt hovedparten af beskæftigelsen, jf. Figur 2. I fremskrivningen følger den offentlige beskæftigelse af antagelserne om realvæksten i det offentlige forbrug. Fremskrivningen af beskæftigelsen i de øvrige private erhverv har ikke stor betydning for problemstillingen her (denne del af beskæftigelsen udgør kun omkring 5 pct.). Beskæftigelsesudviklingen i resten af økonomien ud over de private byerhverv er rimeligt jævn, men det vælges at udglatte den med et HP-filter inkl. fremskrivningsperioden. Ved at fratrække denne udglattede beskæftigelse fra den strukturelle timebeskæftigelse i hele økonomien fås et bud på den strukturelle beskæftigelse i de private byerhverv, som er vist med den stiplede brune kurve i figuren. Figur 2. Timebeskæftigelse Mio. timer Timebesk. ialt Strukturelt Private byerh. Strukturelt Resten af økon. Udglattet heraf off. besk. Anm.: De private byerhverv (PB) er byggeri (B), industri (I) og private tjenesteydende erhverv (T). Resten af økonomien er offentligt erhverv (O), landbrug (A), nordsø (N), energiforsyning (E), søfart (S) og boligbenyttelse (H). K/L-forhold Den underliggende trend i K/L-forholdet er estimeret med et 5. gradspolynomium med endepunktsrestriktioner, så vækstraten er konstant i start- og slutår (det er samme metode, som vi benytter til at fastlægge TFP-trender i SMEC s datagenerering). I de seneste (mange) år giver dette anledning til en trendvækstrate på omkring eller godt 1 pct. (grøn kurve). I fremskrivningen sættes trendvækstraten til 1,1 pct., jf. Figur 3. Dette bestemmer den langsigtede vækstrate i produktiviteten. Den potentielle vækstrate afhænger derimod af den faktiske kapital til rådighed i forhold til den strukturelle beskæftigelse (K/L*), væksten i dette forhold er vist med brun i figuren. Som det fremgår af figuren - 6 -

7 var vækstbidraget fra K/L* negativt i I perioden er den trendmæssige vækst i K/L-forholdet som nævnt sat til 1,1 pct. p.a., mens den potentielle vækst for givet kapitalapparat er knap 1¾ pct. p.a. i perioden Figur 3. Vækstrate i K/L-forholdet Pct K/L Trend i K/L 1985 K/L* Givet vækstraten i det langsigtede K/L-forhold er niveauet fastlagt ved at antage, at afvigelsen mellem det faktiske og langsigtede niveau (opgjort i logaritmer) er nul i gennemsnit for perioden, der er datadækket ( ). Figur 4 viser den faktiske udvikling i K/L-forholdet inkl. fremskrivning til (blå kurve). Den langsigtede, trendmæssige udvikling er vist med grønt, dette er afgørende for den langsigtede produktivitetsudvikling. Endelig er den brune kurve K/L*-forholdet, dvs. faktisk kapitalapparat i forhold til den strukturelle beskæftigelse. Dette forhold er bestemmende for den potentielle vækst. Figur 5 viser det samme med fokus på udviklingen de seneste år og i fremskrivningen til. At vækstraten i K/L*-forholdet er højere i fremskrivningsperioden end den trendmæssige vækst i K/L skyldes, at niveauet for K/L* i kølvandet på krisen er noget under det langsigtede niveau for K/L. Væksten i det faktiske K/L-forhold er omtrent som den langsigtede vækstrate i gennemsnit for perioden

8 Figur 4. K/L-forhold log(-kr./time) K/L Trend i K/L 1985 K/L* Figur 5. K/L-forhold zoomet ind log(-kr./time) K/L Trend i K/L K/L* For at bringe kapitalapparatet op på det forudsatte langsigtede niveau i givet den skønnede udvikling i den strukturelle beskæftigelse kræves en stigning i investeringskvoten, jf. Figur 6. I kriseårene faldt mængden af kapital som andel af BVT (blå kurve), dette skyldes to ting. For det første forholdsvis lave bruttoinvesteringer i forhold til BVT (brun kurve), og for det andet relativt højere afskrivninger (grøn kurve), da kapitalapparatet var øget i højkonjunkturårene

9 Figur 6. Brutto- og nettoinvesteringskvoter Pct. af BVT Ændring i kapitalapp. Afskrivninger Bruttoinv. Anm.: Figuren viser de tre elementer i kapitalakkumulationsligningen K = I - δ K -1, dvs. blå kurve = brun - grøn. I er bruttoinvesteringer i faste priser, δk -1 er afskrivningerne, og K er ændringen i kapitalapparatet, dvs. nettoinvesteringerne. TFP Den faktiske udvikling i TFP er historisk beregnet residualt ud fra BVT, kapitalapparatet, beskæftigelsen og antagelsen om en konstant (strukturel) lønkvote, jf. ligning 1 i Boks 2. TFP-væksten er vist med blå kurve i Figur 7. Fastlæggelse af TFP trendvækst og -niveau er gjort på tilsvarende vis som fastlæggelse af det langsigtede K/L-forhold. Der ses en tendens til aftagende TFP-trendvækst over tid, og i de senere år er vækstraten omkring ¾ pct. p.a. I fremskrivningen sættes TFP-trendvækstraten til 0,8 pct. p.a. I figuren viser brun kurve TFP-trendvækst. TFP-gap var meget stort og negativt i 2009 og omtrent 0 i 2012, jf. Figur

10 Figur 7. TFP-vækst Pct TFP Trend i TFP Figur 8. TFP log TFP Strukturelt Timeproduktivitet Det nye bud på potentiel timeproduktivitet kan nu beregnes ud fra bud på strukturelt TFP (A*) og K/L*-forholdet, jf. ligning 4 i Boks 2. Figur 9 og Figur 10 viser vækstrate hhv. niveau for timeproduktiviteten i de private byerhverv. Den potentielle vækst (brun kurve) er i fremskrivningsperioden 1,4 pct. p.a. i gennemsnit for , dvs. en anelse mindre end den hidtidige antagelse om 1½ pct. p.a. (rød). Væksten i den langsigtede timeproduktivitet (grøn) er 1,2 pct. p.a. i perioden Til sammenligning er vist den strukturelle timeproduktivitet i Dansk Økonomi, efterår 2012 (rød). Det vurderes nu, at den potentielle timeproduktivitet var højere end tidligere

11 vurderet i højkonjunkturen og frem til omkring 2011, men derefter er der tale om en nedjustering af produktiviteten i forhold til vurderingen i efteråret. I er niveauet for timeproduktiviteten nedjusteret med ca. 1¼ pct. Figur 9. Timeproduktivitetsvækst Pct Timeproduktivitet Potentiel Langsigtet Strukturel i E12 Anm.: E12 er Dansk Økonomi, efterår Figur 10. Timeproduktivitetsniveau i ny hhv. E12 Pct Timeproduktivitet Langsigtet Potentiel Strukturel (E12) Anm.: E12 er Dansk Økonomi, efterår Figur 11 viser afslutningsvist timeproduktivitetsgap for de private byerhverv, som er sammensat af et TFP-gap og en forskel mellem det faktiske K/L-forhold og det potentielle K/L*

12 Figur 11. Timeproduktivitetsgap i private byerhverv Pct Produktivitetsgap heraf TFP-gap heraf K/L-gap Anm.: Timeproduktivitetsgap (blå kurve) er summen af et TFP-gap (brun) og et K/L-gap (grøn)

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2010

Dansk Økonomi Efterår 2010 Dansk Økonomi Efterår 2010 Danish Economy Autumn 2010 English Summary Konjunkturvurdering Produktivitetsudviklingen Dansk Økonomi, efterår 2010 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2014

Dansk Økonomi Efterår 2014 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Notat. Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo. Opr. 22. nov. 2012 (revideret 20. maj 2014)

Notat. Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo. Opr. 22. nov. 2012 (revideret 20. maj 2014) Notat Opr.. nov. 1 (revideret. maj 1) Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo 1. Indledning Den strukturelle offentlige saldo har i løbet af de seneste 1-15 år indtaget en central rolle

Læs mere

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4.1 Indledning Hvis Danmark vedvarende skal have stigende velstand og bedre levevilkår, kræver det, at produktiviteten løbende øges. Der er en lang række

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal Del 2 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2011, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen 1 Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen Esben Hvid Jørgensen, Peter Ejler Storgaard og Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Ved vurdering af økonomiens tilstand

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Fremskrivningsnotat April 2015

Fremskrivningsnotat April 2015 Fremskrivningsnotat April 2015 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_apr2015) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra december 2014. Bjarne Madsen,

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

KAPITEL IV BEHOV FOR HOLDBAR OG TRO- VÆRDIG FINANSPOLITIK

KAPITEL IV BEHOV FOR HOLDBAR OG TRO- VÆRDIG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 2010 KAPITEL IV BEHOV FOR HOLDBAR OG TRO- VÆRDIG FINANSPOLITIK IV.1 Indledning Holdbar finanspolitik med store og permanente offentlige underskud er ikke troværdig og kan fremkalde

Læs mere

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt Økonomisk prognose - oktober 9 Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt 1 Resumé af prognosen Dyb krise i dansk økonomi 3 Behov for politisk handling 4 Appendix Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Det Økonomiske Råd Formandskabet Rådets øvrige medlemmer Sekretariatet

Det Økonomiske Råd Formandskabet Rådets øvrige medlemmer Sekretariatet Det Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd blev oprettet i 1962 og har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere