Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET"

Transkript

1 Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET

2 Basisoplysninger Energivej Holstebro CVR-nr.: P-nr.: er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Rikke A. Hansen Mail: Beskrivelse af værket er multifyret kraftvarmeanlæg, som består af to affaldskedler og en halm/flis kedel. På værkets to affaldslinier forbrændes der affald og spillevandsslam, mens halm, flis og andre biobrændsler forbrændes på halm-/flislinien. Derudover forbrændes der også naturgas og biogas på værkets to affaldslinier. Affaldet vejes og registreres, hvorefter det aflæsses i affaldssiloen. Efter passende opblanding i siloen transporteres det til affaldskedlerne, hvor det tørrer, antændes og brænder på kedlernes bevægelige riste. Halmen transporteres i big-baller til biokedlen og forbrændes i hel tilstand efter "cigarfyringsprincippet". Træflis transporteres fra anlæggets flislager til en mellemsilo, hvorfra den blæses ind i biokedlen. Diverse andre biobrændsler iblandes flisen og indfyres sammen med denne. Varmeenergien fra forbrændingen af affald omsættes i kedlerne til 412 o C varm damp. Dampen opvarmes derefter til 522 C ved hjælp af naturgas eller biogas. Varmeenergien fra forbrænding af halm, flis og andre biobrændsler omsættes i den separate biokedel til damp ved 522 o C, og den samlede dampmængde fra de tre kedler ledes til turbinen, der trækker generatoren, hvorved der produceres el. Tekniske Anlægsdata Tekniske hoveddata Produktion Kapacitet el, maks. MW 28 Kapacitet varme, maks. MJ/s 77 Idriftsat år 1993 Brændselsforbrug Affald ton/time 2 x 11 Biomasse ton/time 15 Gas Nm3/time 2 x 315 Miljøanlæg Støvfilter DeNO x -anlæg Afsvovlingsanlæg Efter turbinen nedkøles dampen til vand og varmeenergien udnyttes til at producere fjernvarme i anlæggets fjernvarmevekslere. Den udviklede røggas ledes til kedlens efterforbrændingszone ved en temperatur på ikke under 850 C. Herfra ledes røggassen videre gennem kedlen til et elektrofilter, som udskiller og opsamler flyveasken. Derefter vaskes røggassen med vand og natronlud i ja ja ja Side 2/7

3 røgrensningsanlægget, så syredannende bestanddele og tungmetaller udvaskes. Røgrensningsanlægget er etableret som et 6 trins skrubberanlæg, der er fyldt med specielle fyldlegemer, som optager røggassens indhold af dioxin. I de sidste skrubbertrin er der mulighed for at optimere dioxinrensningsprocessen ved afkøling og udkondensering af vand fra røggassen. Kondenseringsvarmen udnyttes til supplerende fjernvarmeproduktion. Til slut udledes den rensede røggas via skorsten til atmosfæren. Det opsamlede vand fra røgrensningens første skrubbertrin behandles i et spildevandsrensningsanlæg og renses for tungmetaller ved udfældning. Det tungmetalholdige spildevandsslam filtreres og presses til slamkager i en filterpresse. Filterkagerne håndteres af samme eksterne leverandør som håndterer værkets flyveaske og sulfatholdige spildevand. Flyveasken fra elektrofilteret opsamles i silo og borttransporteres til opfyldnings- og understøtningsformål i mineindustrien. Det sulfatholdige spildevand fra røgrensningens SO 2- trin opsamles og transporteres til ekstern aftager der anvender vandet som erstatning for råvand til befugtning af flyveaske. Restproduktblandingen sendes efterfølgende til opfyldnings- og understøtningsformål i mineindustrien. Det udkondenserede vand fra røggassen (røggaskondensat) genanvendes i røgrensningsanlægget, anvendes som spædevand til kedelvandsproduktion, eller udledes som spildevand. Af hensyn til spildevandsproduktionen begrænses røggaskondenseringen til perioder, hvor kondenseringsvarmen kan udnyttes til fjernvarmeproduktion. Den ikke brændbare del af affaldet (slaggen), som udtages i bunden af ovnrummet, transporteres til slaggemellemlageret, hvorfra det afhentes til genanvendelsesformål. Fra biokedlen ledes røggassen gennem et posefilter, der udskiller og opsamler flyveasken. Flyveasken transporteres til en lagersilo og borttransporteres tørt på samme måde som affaldsflyveasken. Bundasken fra biolinien udtages gennem et vandbad, opsamles i containere og afhentes til genanvendelse. Side 3/7

4 Miljøberetning Miljømæssige forhold Der har i 2013 været gennemført akkrediteret parallelmåling på røggasemission fra kedlerne. ( - Affaldskedler, K3 - Halm/flis) Forår 2013 Præstationsmåling K1, K2 og K3 Parallelmåling K3 Dioxin AST Røggasflowmåling QAL2 Røggasflowmåling, NO x K3 QAL2 CO 2 Klager og henvendelser Vi har modtaget en skriftelig henvendelse fra en husstand beliggende 4,9 km. NNØ fra, omkring stærkt generende støj. De mener at støjen stammer fra, idet de har udelukket alt andet. har undersøgt egne forhold uden at finde støjkilder. Vi har opfordret til registrering af tidspunkter og metrologiske forhold vedr. støjpåvirkning samt fornyet kontakt til BP Støjmåling i Herning. Der har ikke været fornyet henvendelse (feb.2014) Miljøhændelser Følgende miljøhændelser er noteret i miljøledelsessystemet i 2013: Efterår 2013 Præstationsmåling K1, K2 og K3 Parallelmåling K3 AST Dioxin QAL2 CO 2 Affaldsforbrændingsanlæggene er pr. årsskiftet blevet en del af CO 2 kvoteordningen. Der skal betales afgift af den mængde CO 2 der fremkommer ved afbrænding af fossile brændsler. Det samlede CO 2 indhold i røggassen måles og beregnings værktøjet BIOMA anvendes for at bestemme den andelen der hidrører fra fossile brændsler. Spildevandsanalyser januar for spildevandsrensningen viser en overskridelse. Cd er på 58 - Kravet er 50 mikrogr/l. Suspenderet stof er på 49 - kravet er 45 mg/l ved 95% overholdelse. Ammoniakindholdet i spildevandet er på 350 mg/l. Det viser sig, at det er svært at rense for Cd når spildevandet indeholder over ca. 300 mg/l Ammoniak. Dette medfører ligeledes overskridelse af udledningskrav for Cd. Værdi 19 Kravet er 10 mikrog/l. Ammoniakdoseringen i NO x rensningen sænkes derfor yderligere. Overskredet spildevandstilladelse for spildevandsrensningen. Pb Krav 200. Spildevandet har været usædvanlig surt og der er konstateret fejl på en ph føler. Overskridelse af udledningskrav Pb 720 krav 100 Thalilum 8,4 krav 5. Der har ikke været overløb fra slaggesystemet. Dette, samt tidligere prøver fra spildevandsrensningen, giver anledning til at rette fokus her. ph i neutralisationstanke sænkes og ph følere kontrolleres oftere. s spildevandstilladelse blev fornyet i 2011 og kravene er skærpet. Det har krævet en ekstra indsats at leve op til de nye krav, især fordi øgede NO x afgifter har medført øget forbrug af ammoniak som hjælpestof i NO x rensningen. Der har været forhøjede kontrolværdier, men samlet set er krav for året overholdt på udledningen til offentlig kloak. Overskridelse af udledningskrav for Hg. Værdi 45. Spildevandsudledningens kravværdi er 16 mikrogr/l for Kviksølv. Lækage på halmkedlen hvor en brænder sprang læk. Inden vi fik stoppet kedlen var slaggevandssystemet fyldt med forholdsvis rent vand og der skete overløb til offentlig kloak. Under efterårets oprensning af kloaksystemerne konstateres defekte afløb fra riste på slaggecontainerplads. Der er problemer med at få Side 4/7

5 afløbet fra risten til at "trække". Det viser sig efterfølgende at rørsystemet har en lækage til jord. Rørsystemet er repareret og der er lagt ny asfaltbelægning okt I prøven for juni er der forhøjet værdi for Cd. Værdi 14. Der er udledt relativt lidt spildevand i prøveudtagsdøgnet. Spildevandsrensningen har kørt 1 time i det døgn der er udtaget prøve. Der er ikke udledt vand fra slaggevandssystemerne. Når spildevand fra røggasrensningen med ca. ph 9 blev blandet med bleedvand fra køletårne med ph over 9 i et vist forhold, skete der en udfældning af et tungtopløseligt stof og ph faldt til 6.3 En stor del af dette stof har lagt som aflejringer i kloaksystemet og giver forhøjet værdi på suspenderet stof. Værdi juni 65, juli 150 mg/l. Kloakker er blevet tømt og renset op i uge 32, Skiftet kemikalie til konditionering af kølevand på vore køletårne. Spildevandsprøven okt. fra spildevandsrensningen viste en overskridelse på bly. Kravværdi er 200 ug/l og prøven viste 240 ug/l. Vi har kontrolleret kemikalietilsætning og ph følere incl. indstillinger, men har ikke kunnet påvise en årsag til den dårligere rensning. Prøven udtaget 3 uger senere viser atter normale værdier. Oktober og dec. Overskridelse af udledningskrav efter spildevandsrensningen for suspenderet stof. Værdi 48/49. Kravværdi er (30) 45 mg/l. Kulfiltre til efterrensning af spildevand returskylles med rent vand. Skyllevandet recirkuleres i en periode for at hindre forurenet vand ledes til spildevandskloak. Recirkulationstiden er sat lavt for at spare vand. Denne er nu øget for at mindske udledning af forurenende stoffer. overfladevand pumpes gennem den følgende måned. Olieudskillere er tømt og kontrolleret. Konstateret at flyder i olieudskiller ved vaskeplads sad fast. Er repareret. Det olieholdige vand er afleveret på en modtagestation for olieaffald. Arbejdsmiljømæssige forhold Arbejdet med at reducere arbejdsulykkesfrekvensen foretages bl.a. ved at rette fokus mod at vurdere risiko for uheld inden hvert enkelt stykke arbejde igangsættes. Der foretages en Indledende Risiko Vurdering for hvert job. Vurderes jobbet at indeholde specielle faremomenter foretages yderligere en Sikker Job Analyse ellers foretages en Toolbox Talk.. Alle eksterne medarbejdere skal være tilknyttet en kontaktperson og have gennemgået den for DONG Energy obligatoriske sikkerhedsintroduktion. Den kan tages inden ankomst til værket via E-learning. Arbejdet med indberetning af arbejdsmiljø hændelse tæt-på-hændelser - er intensiveret. Alle medarbejdere og ledere foretager jævnligt Safety Walk s på anlægget. Øvrige forhold Dong Energy har tilladelse til import af affald fra UK. har gennemført et afbrændingsforsøg med ligninpiller på Biokedlen med positivt resultat. Der blev planlagt korte rensestop på affaldskedlerne i foråret, eftersyn på alle kedlerne efterår, samt et kortere turbinestop. har hovedsageligt anvendt biogas fra Måbjerg Bio Energi på affaldskedlernes gasfyrede overhedere. Olie på vandet i opsamlingsbassin for overfladevand ved koldlager. Der har været et oliespild ifm. reparationer på teleskoplæsseren Opsamlingsbassin har "dykket udløb" til pumper så olien er ikke nået til gylletank/afløb. Der er ikke konstateret oliefilm på tilløbsbassin for gylletank. Overfladebassinnet er skummet for olie d af entreprenørfirmaet Syd slam / NKI. Der etableres en mobil olieudskiller hvor al I forbindelse med MEC projektet er der foretaget en Basistilstandsundersøgelse på. Side 5/7

6 Data Produktion Netto elproduktion GWh 132,7 141,6 147,4 160,7 142,6 Målt Fjernvarme GJ Målt Brændselsforbrug Mængder: Affald ton Målt Farligt affald ton Målt Biomasse ton Målt Naturgas Nm Målt Biogas Nm Målt Energiindhold: Affald GJ Målt Farligt affald GJ Målt Biomasse GJ Målt Naturgas GJ Målt Biogas GJ Målt Forbrug af stoffer og materialer Natriumhydroxid (NaOH) ton Estimeret Saltsyre (HCl) ton 18 6,0 0,9 0,41 0,48 Målt Kallk ton Estimeret Luftudledning Røggasmængde M io.nm M/CRM Kuldioxid CO 2 ton B/NRB Svovldioxid SO 2 ton 4,20 3,19 6,68 4,33 3,6 M/CRM Kvælstofoxider NO x ton M/CRM Støv ton 8,12 7,59 2,05 1,28 2,6 M/CRM Klorbrinte HCl ton 0,37 0,28 0,45 0,4 0,48 B/MAB Flourid HF ton 0,10 0,07 0,09 0,1 0,78 B/MAB CH 4 ton 1,47 1,25 2,47 2,52 1,22 B/DMU CO ton M/OTH N 2 O ton 2,7 2,27 2,51 2,76 1,19 B/DMU NMVOC ton 2,53 2,15 3,72 3,32 1,48 B/DMU Sporstoffer: Arsen As kg 0,17 0,65 0,55 1,47 4,95 B/MAB Bly Pb kg 19,07 16,6 23,1 27,1 5,44 B/MAB Cadmium Cd kg 0,54 0,82 1,01 0,76 0,24 B/MAB Kobber Cu kg 3,80 4,55 4,55 8,15 0,93 B/MAB Krom Cr kg 1,00 1,88 1,03 1,05 3,32 B/MAB Kviksølv Hg kg 4,57 9,36 6,03 13,1 5,77 B/MAB Nikkel Ni kg 0,48 0,82 0,59 1,51 2,54 B/MAB Vanadium V kg 0,27 0,30 0,34 0,40 0,59 B/MAB I henhold til ny lovgivning er vi blevet pålagt at oplyse om den konkrete metode der er brugt til de målte (M ) eller beregnede (B) emissionsdata. M etoderne er forkortet i henhold til reglerne og på følgende måde: NRB - National metode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende, M AB metode baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed, OTH andre metoder. Side 6/7

7 Restprodukter Til genanvendelse Bioflyveaske ton Målt Biobundaske (slagge) ton Målt RGA affald ton Målt Slagge fra affaldsforbrænding ton Målt Affald Genanvendelse Farlig affald kg M/OTH Ikke farligt affald kg M/OTH Forbrænding Farlig affald kg M/OTH Ikke farligt affald kg M/OTH Deponi Farlig affald kg M/OTH Ikke farligt affald kg M/OTH Farligt affald eksporteret ton M/OTH I henhold til ny lovgivning er vi blevet pålagt at oplyse om den konkrete metode der er brugt til de målte (M ) eller beregnede (B) affaldsdata. M etoderne er forkortet i henhold til reglerne og på følgende måde: NRB - National metode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende, M AB metode baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed, OTH andre metoder. Side 7/7

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme A/S GRØNT REGNSKAB 2010 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljødataperioden:... 5 1.3 Tilsynsmyndighed:... 5 1.3.1

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Fynsværket

Grønt regnskab 2014 Fynsværket Indhold Vattenfall i 2014... 2 i 2014... 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 11 Oplysninger om miljøforhold... 20 Miljødata... 26 Myndighedsudtalelse... 26 Virksomhedens navn: Vattenfall A/S

Læs mere

Foto Vestforbrænding 2 /

Foto Vestforbrænding 2 / G r ø n t r e g n s k a b 2012 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger, interessentskabsoplysninger, miljøforhold, myndigheder, godkendelser og certifikater 3 Miljøredegørelse 4 - Status for udvalgte

Læs mere

Forbrænding af affald på Affaldscenter Århus Forbrændingsanlæg

Forbrænding af affald på Affaldscenter Århus Forbrændingsanlæg Forbrænding af affald på Affaldscenter Århus Forbrændingsanlæg LCI/LCA for forbrændingsanlægget Version 5-2. april 2007 Christian Riber Institut for Miljø & Ressourcer DTU Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 3B Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG FUSION

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Miljøcenter Roskilde den 2. april 2008 1 Plan- og virksomhedsområdet

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Energivej 19 November 2014 Virksomhedens navn: Helsingør Kraftvarmeværk A/S CVR-nummer: 32 32 27 35 P-nummer: 1.016.942.819 Listepunkt:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

8. Kraftvarme- og kraftværker

8. Kraftvarme- og kraftværker 8. Kraftvarme- og kraftværker I 1986 indgik den danske regering en energipolitisk aftale, der bl.a. indebar, at der frem til 1995 skulle bygges decentrale kraftvarmeværker med en samlet elektrisk effekt

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 2014-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12

Læs mere

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen 1 MILJØ BERET NING 213 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG LYNETTENS OG DAMHUSÅENS VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 13-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12 Juelsmindevej

Læs mere

Eltra dok nr. 121755, sag 3325 Resumé af slutrapport PSO-projekt 3325. Optimering af den kolde del af kedlen ved fyring med gas/flis

Eltra dok nr. 121755, sag 3325 Resumé af slutrapport PSO-projekt 3325. Optimering af den kolde del af kedlen ved fyring med gas/flis Eltra dok nr. 121755, sag 3325 Resumé af slutrapport PSO-projekt 3325. Optimering af den kolde del af kedlen ved fyring med gas/flis Slutrapport fra Elsamprojekt i juni 2000. 1. Indledning Varmegenvinding

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2007 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Indhold Generel info om Energinet.dk...2 Basisoplysninger...3 Ledelsens redegørelse...5 Redegørelse for valg af data og tekst...5

Læs mere

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa. Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Side 1 af 55 sider

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879

Læs mere