CD Di. Årsrapport 2013 Annual report 2013 //}/L / Easyfood AIS. Til Statusbogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CD Di. Årsrapport 2013 Annual report 2013 //}/L / Easyfood AIS. Til Statusbogen"

Transkript

1 CD Di Easyfood AIS 0 0 Til Statusbogen Arsrapporten er fremlagt og godkenct 2på s ordinære genera$ormiin / den //}/L / skabets 20 dirigent Dette dokument indeholder en oversættelse af den originale danske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den originale danske tekst og over sættelsen er den originale danske tekst gældende. The English text is a translation of the original Danish text. The original Danish text is the govern ing text for ali purposes, and in case of any discrepancy, the Danish wording will be appiicabie. Easyfood AIS Albuen 39 I DK-6000 Kolding I Phone: I Fax: I Web: I CVR: CatflcatIon Green Netdc

2 C R-nr./CVR no Indhold Contenis Ledelsespåtegning j, Statement by the Board ofdireetors and the Executive Board 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Independent auditors report 3 Le e sesberetning 6 Management s review 6 Selskabsoplysninger 6 Company details 6 Hoved- og nøgletal 7 Financial highlights 7 Beretning 8 Operating review 8 11 Financial statements for the period i January - 3] December 11 Anvendt regnskabspraksis 11 Accounting policies 1] Resultatopgørelse 21 Income statemnent 2] Balance 22 Balance sheel 22 Pengestromsopgørelse 24 Cash flow statenient 24 Noter 25 Notes to the financial statements 25 i

3 3] EasyfoodA/S Ledelsespåtegning Statement by the Board ofdirectors and the Executive Board Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Easyfood AIS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar -31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The Board of Directors and the Executive Board have today discussed and approved the annual report oj EasyfoodA/S for the financialyear I January -31 December The annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. It is our opinion that the financial statements give a true andfair view of the Company s financial position at 3] December 2013 and of the resuits of the Company s operations and cash flows for the financial year i Januaiy - December Further, in our opinion, the Management s review gives a fair review of the development in the Company s operations andfinancial matters and the results ofthe Company s operations and itsfinancial position. We recommend that the annual report be approved at the annual general meeting. Kolding, den 13. marts 2014 Kolding, 13 March 2014 Direktion: Executive Board. IlIllIllIjlIll) Flemming Pa h Hemm ing formand Chairman Susanne Pedersen rte Udsen Schmidt 2

4 CVR-nr./CVR no Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditors report (I ) Til kapitalejerne i Easyfood AIS To the shareholders ofeasyfooda/s Påtegning på årsregnskabet 0 Independent auditors report on thefinancial statements Vi har revideret årsregnskabet for Easyfood AIS for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. We have audited the financial statements ofeasyfooda/s for the financial year 1 Januay -31 December The financial statements comprise accountingpolicies, income statement, balance sheet, cash flow statement and notes. The financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvarfor årsregnskabet Management s responsibilityfor the financial statements Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med hrsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act andfor such internal control that Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due tofraud or error. Revisors ansvar Auditors responsibility Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisio nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv ning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afbænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg afregnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements arefreefrom material misstatement. 3

5 3] EasyfoodA/S Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditors repori An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors judgement, including the assessment ofthe risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. Iii making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Company s preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but notfor the purpose ofexpressing an opinion on the effectiveness of the Company s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, os well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Our audit has not resulted in any qualzfication. uiuiiiij.ii) Konklusion Opinion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar -31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the Company s Jinancial position at 31 December2013 and the resuits of its operations and cash flows for the Jinancial year 1 January - December 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Supplerende oplysninger Emphasis ofmatter Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Emphasis ofmatter regarding matters in the financial statements Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet fortsat har negativ egenkapital. Selskabets ledelse redegør i note 9 for selskabets kapitalforhold og likviditet, herunder for ledelsens baggrund for at anse virksomheden for going concern. Der henvises hertil. Without qualting our opinion, we draw attention to the fact that the Company s equity is still negative. Management addresses the Company s capital structure and liquidity and Management s basis for considering the Company as a going concern in note 9, to wich we refer. Udtalelse om ledelsesberetningen Statement on the Management s review Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 4

6 Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditors report Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management s review. We have flot performed any other procedures in addition to the audit of the financial statements. On this basis, it is our opinion that the in-formation provided in the Management s review is consistent with the financial statements. Odense, den 13. marts 2014 Kolding, 13 March 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsaut. revisor State Authorised Public Accountant / Kenneth Skov Hansen statsaut. revisor State Authorised Public Accountant 5

7 Ledelsesberetning Management s review EasyfoodA/S (Jr) Selskabsoplysninger Company details Easyfood AIS Albuen 39 DK-6000 Kolding Telefon! Telephone: (+45) CVR-nr./CVR no.: StiftetlEstablished: 1. oktober 2000/i October 2000 Hj emstedskommune! Registered office: Kolding/Kolding, Denmark Regnskabsår/Financialyear: 1. januar december/i Januaty - 31 December Bestyrelse Board ofdirectors Hemming Van, formand/chairman Susanne Pedersen Birte Udsen Schmidt Direktion Executive Board Flemming Paasch Revision Auditors KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 DK-5000 Odense C Generalforsamling Ann ual general meeting Ordinær generalforsamling afholdes 13. marts 2014 på selskabets adresse. The annual general meeting is to be held at the Company s address on 13 March

8 Ledelsesberetning Management review EasyfoodA/S CVR-nr./CVR no CD Di Hoved- og nøgletal Financial highlights Hovedtal Keyfigures Nettoomsætning Revenue Resultat af ordinær primær drift Ordinaryoperatingprofit Resultat af finansielle poster Profltfromfinancial income and expenses Årets resultat Profit./lossfortheyear Balancesum Total assets Investering i materielle anlægsaktiver Investment in properly, plant and equipment Egenkapital Eguity Nøgletal Financial ratios Overskudsgrad Operatingmargin 2,8% 3,1 % 4,8% 7,1 % 6,9% Aikast af den investerede kapital Return an investedcapital 8,7% 8,4% 11,6% 16,9% 15,0% Soliditetsgrad Solvency ratio -3,6 % -3,9 % -5,7 % -8,7 % -13,8 % -, 0 0 I Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Average number offull-time employees Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Anbefalinger og nøgletal Der henvises til The financial ratios have been prepared iii accordance with the Danish Society of Financial A nalysts guidelines on the calculation offinancial ratios of2olo. Please see the accountingpolicies. 7

9 - Convenience - Cakes EasyfoodA/S CVR-nr./CVR no Ledelsesberetning Management s review Beretning Operating review Virksomhedens hovedaktivitet Principal activities of the Company Easyfood fremstiller og forhandler forædlede kvalitetsprodukter inden for convenience og brød til det danske og europæiske marked. Produktionen sker med fokus på kvalitet, fleksibilitet og sundhed, og der er i stigende grad tale om produkter til mad på farten. Sortimentet kan opdeles i følgende kategorier: - Convenienceprodukter som f.eks ready-to-eat sandwichprodukter - Sandwich og snackbrød - Gourmetbrød - Kager og kaffebrød som f.eks. kanelsnegle og gifler Easyfood vil være den foretrukne samarbejdspartner og har derfor fokus på håridværksmæssig kvalitet, høj grad af fleksibilitet og brugerdreven innovation. Hos Easyfood bliver produkterne til på produktets præmisser i stedet for produktionslinjens præmisser. Det giver den bedste håndværksmæssige standard uden at gå på kompromis med kvalitetsstyring. Virksomheden er bla. FSSC certificeret. Easyfood har samlet over 13 års erfaring i fødevarebranchen, med en unik forretningsmodel, hvor hovedaktiviteten er at skabe værdi for kunder, så de opnår vækst og udvikling i deres produktkategorier. Derfor har virksomheden samlet et korps afpartnere og egne medarbejdere, der konstant arbejder på at finde ud af, hvad forbrugerne gerne vil have nu og i fremtiden. Den tilgang og erfaring kombineret med omstillingsparathed er fortsat Easyfoods nøgle til succes. Easyfood produces and markets processed quality products, specialising in convenience and bread products for the Danish and European markets. Production is centred an quality, flexibility and healthy living, and there is increasingfocus onfood-on-the-go products. The range coinprises the following categories: - Sandwich - Gourmet products such as ready-to-eat sandwich products and snack bread bread and coffee bread such a cinnamon whirls and rolls Easyfood s mission is to be the preferred partner, and the Company therefore focuses on good craftsmanship, a high degree offiexibility and user-driven innovation. At Easyfood, products are created on the terms of the products, rather than the production line. This ensures the best standard ofcraftsmanship without comprom ising quality management. The Company is, among other things, certified to FSSC Easyfood has drawn an 13 years experience in the food industiy to create a unique business model where the key activity is to create value to customers in order for these to achieve growth and development in their product categories. The Company has therefore created a team ofpartners and own staff whose constant focus is to find out what customers demand flow and in the future. This approach and experience, combined with our readiness far change, is still the key to Easyfood s success. 8

10 Easyfood A/S Ledelsesberetning Management review Beretning Operating review Udviklingen i regnskabsåret Development in the financial year 0 Året startede med hjemtagelse af produktion fra Polen for hurtigere at kunne reagere på ændringer i markedsefterspørgsel, samt medvirke til sikring af danske arbejdspladser. Implementeringen tog længere tid end beregnet pga. teknisk kompleksitet, men resultatet var værd at vente på. Hjemtagningen giver samtidig en bedre og mere jævn udnyttelse af produktionskapaciteten og mere kontrol over forsyningskæden. Resultatet efter skat blev 0,5 mdkk mod 1,7 mdkk i Resultatet efter skat er dog negativt påvirket med samlet 1,7 mdkk, som kan henføres til regulering af skatteaktivet som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten, låneomlægning samt engangsomkostninger. Omsætningen steg fra 176 mdkk til 184 mdkk svarende til en stigning på 4,2 %. Omsætningsvæksten dækker dog over en langt kraftigere stigning i den afsatte mængde på 13,3 %. Forskellen imellem stigningen i omsætning og mængde skyldes afskaffelse af fedtafgiften samt generelt lavere kilopriser. Stigningen kommer primært fra vækst på det danske marked, som fortsat har et stort potentiale. Det helt store fokus var dog fortsat eksportmarkederne, som blev kraftigt bearbejdet i 2013, og selvom der er etableret en række meget potentielt vigtige kontakter, så må vi erkende, at indtrængningstiden er længere på disse markeder end forventet. Trods det lange forløb fastholder kontakteme deres interesse, hvilket giver store forventninger til Den øgede afsatte mængde, som primært kom i andet halvår af2013, medførte behov for yderligere opgearing af produktionen og skabte kortvarigt pres på leveringsevnen. Det højere afsætningsniveau ser ud til at fortsætte ind i Omsætningsvæksten kom både fra øget salg af convenience og kaffebrødsprodukter, mens de traditionelle sandwichbrødsprodukter fortsat oplever stagnation. En væsentlig del af omsætningsvæksten kom fra nylanceringer og det er afgørende, at Easyfood fastholder et højt innovationsniveau. Selskabet har fortsat tabt hele sin egenkapital, men forventer, at den vil være reetableret i løbet af2014. At the beginning of the year, production was transferred from Poland to Denmark in order to be able to react quicker to changes in market demand and to ensure Danish workplaces. The implementation took longer than expected due to technical complexily, but the result was worth waiting for. The relocation also allows for a better and more even utilisation ofproduction capacity and increased control of the supply chain. Profit after tax totalled DKK 0.5 million as against DKK 1.7 million in The pro.flt after ta. is, however, negatively affected by a total of DKK 1.7 million relating to an adjustment of the ta.x asset due to a reduction of the corporation tax rate, refinancing and non-recurring costs. Revenue increased from DKK 176 million to DKK 184 million, corresponding to an increase of 42%. The revenue growth covers, however, a much higher increase in quantities sold of 13.3%. The difference between the increase in revenue and quantity is caused by the abolishment of the excise duty offat and generally lower kilo prices. The increase is primarily derived from growth on the Danish market which still shows great potential. Primary focus was, however, siill on export markets which were severely cultivated in 2013, and although a number ofpotentially important contacts were established, we must appreciate that the penetration time is longer than expected on these markets. Despite the long process, the contacts maintain their interest, resulting in high expectations for The increased quantity sold, primarily relating to the last six months of 2013, resulted iii a need for afurther increase in production and created a short-term pressure mi delivery performance. This increased sales level seems to continue in

11 however EasyfoodA/S Ledelsesberetning Management s review Beretning Operating review Revenue growth was both derived from increasing sale of convenience and coffee bread products whereas traditional sandwich bread products are still characterised by a standstill. A considerable part of the revenue growth came from new products, and it is very decisive that Easyfood maintains a high innovation level. The Company has till lost its entire equily but expects that the capital will be re-established during Efterfølgende begivenheder Events occuring afler the end ofthefinancialyear Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have væsentlig betydning for bedømmelsen af årets resultat og balance pr. 31. december No events have occurred afler the balance sheet date signflcantly affecting the Company s.financial position at 31December2013. Virksomhedens forventede udvikling Outlook Easyfood forventer i 2014 en omsætningsvækst på cirka 15 % gennem primært vækst på hjemmemarkedet, mens forventningerne til eksport er sat forsigtige trods en række meget lovende kontakter. Såfremt disse kontakter realiseres, har de et omfang, som nødvendiggør separat styring i forhold til succesfuld integrering i Easyfoods øvrige aktiviteter. I 2014 vil Easyfood have fokus på styrkelse af innovationen ved i større grad at styre konceptudvikling, bedre udnyttelse af interne kompetencer og udstyr samt tættere inddragelse afpartnerskabsleverandørerne. Markedsbearbejdningen vil i 2014 blive styrket ved at skabe tættere relationer til kunder og styrket kommunikation bla. via digitale medier. Dette gælder både på hjemme- og eksportmarkederne. Den skærpede konkurrence på hjemmemarkedet nødvendiggør, at der sikres rentabilitet på alle produkter og kunder, samt effektivisering afforsyningskæden - dog uden at gå på kompromis med kvalitet og fleksibilitet. For 2014, Easyfood expects revenue growth ofapprox. 15% primarily by means ofgrowth on the Danish market, whereas export expectations are conservative despite several promising contacts. If these contacts are realised, they are of such a size that requires separate management control to ensure successful integration into Easyfood s other activities. Iii 2014, Easyfood will focus on strengthening innovation by increasing its control ofconcept development and improving its utilisation of internal qualtflcations, equipment and close involvement ofpartnership suppliers. Market cultivation will be increased in 2014 by means of more ciose relations to customers and increased communication by means ofdigital media, etc. This applies to both domestic and export markets. The intensified competition on the domestic market requires profitability on all products and customers as well as a streamlining ofthe supply chain - without compromising an quality andflexibility. 10

12 Financial statementsfor the period 1 January -31 December (II,,, Anvendt regnskabspraksis Acco unting policies Årsrapporten for Easyfood AIS for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. The annual report of Easyfood A/Sfor 2013 has been prepared in accordance with the provisions applying to reporting class C medium-sized enterprises under the Danish Financial Statements Act. The accounting policies used in the preparation of the financial statements are consistent with those oflast year. Omregning af fremmed valuta Foreign currency translation Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Realiserede og urealiserede valutareguleringer er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster. On initial recognition, transactions den ominated inforeign currencies are translated at the exchange rates at the transaction date. Foreign exchange dfferences arising beiween the exchange rates at the transaction date and at the date ofpayment are recognised in the income statement asfinancial income orfinancial expenses. Receivables and payables and other monetary items denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates at the balance sheet date. The difference beiween the exchange rates at the balance sheet date and at the date at which the receivable or payable arose or was recognised in the latestfinancial statements is recognised in the income statement asfinancial income orfinancial expenses. Realised and unrealisted exchange rate adjustinents are included in the income statement asfinancial income or.flnancial expenses. Resultatopgørelse Income statemeni Nettoomsætning Revenue Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Revenue from the sale of goods for resale is recognised in the income statement provided that delivety and transfer ofrisk to the buyer have taken place before year end and that the income can be reliably measured and is expected to be received. Revenue is measured ex VAT, taxes and discounts in relation to the sale. 11

13 indregnes Easyfood AIS Financial statements for the period 1 January -31 December (dl ) Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Andre eksterne omkostninger Other external costs Mdre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer. operationelle leasingaftaler m.v. Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opf lder kriterieme for aktivering. Other external cosis comprise cosis of distribution, sale, advertising, administration, premises, bad debt lasses, operating leases, etc. Other external costs also include development costs that do flot quality for capitalisation. øvrige finansielle omkostninger Otherfinancial expenses Finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Financial income and other financial expenses comprise interest income and expense, gains and losses an payables and transactions denominated in foreign currencies, amortisation offinancial assets and liabilities as well as surcharges and refunds under the on-account tax scheme, etc. Skat af ordinært resultat Tax on profit/lossfrom ordinary activities Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af HV Invest-koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. HV Invest ApS er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. The Company is covered by the Danish rules an compulsoty joint taxation of the HV Invest Group s Danish subsidiaries. Subsidiaries form part of the joint taxation from the date on which they are included in the consolidation ofthe consolidatedfinancial statements and up to the date on which they exit the consolidation. HV Invest ApS is the administrative company for the joint taxation and consequently setties all corporation tax payments with the tax authorities. The current Danish corporation tax is allocated by the settlement ofjoint taxation contribution between the jointly taxed companies in proportion to their taxable income. In this relation, companies with tax loss carryforwards receive joint taxation contribution from companies that have used these losses to reduce their own taxable profits. 12

14 due EasyfoodA/S CVR-nr./CVR no Financial statements for the period 1 January -31 December Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Tax for the year comprises current tax, joint taxation contributions for the year and changes iii deferred tax for the year to changes in the tax rate. The tax expense relating to the profit/lossfor the year is recognised in the income statement, and the tax expense relating to amounts directly recognised in equily is recognised directly ifl equity. (I).IIIIIIIj, Balance Balance sheel Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger. Intangible assets are written down to the recoverable amount ifthis is lower than the cartying amount. Gains and losses on the disposal of intangible assets are determined as the difference beiween the sales price less disposal costs and the carrying amount at the date ofdisposal. Gains or losses are recognised in the income statement as amortisation and impairment losses. Goodwill Goodwill Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill 3 år Goodwill is amortised over its estimated useful life determined on the basis ofmanagement experience of the specific business areas. Goodwill 3 years Udviklingsproj ekter Deve!opment profects Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes. Alctiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. 13

15 Financial statements for the period 1 January -31 December Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og rejseomkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år. Development projects that are clearlv defined and identflable, where the techn ical utilisation degree, sufficient resources and a potential future market or development opportunities in the Company is evidenced, and where the Company intends to produce, market or use the project, are recognised as intangible assets provided that the cost can be measured reliably and that there is sufficient assurance that future earnings can cover production costs, selling and administrative expenses and developnzent costs. Development projects that do flot meer the criteria for recognition in the balance sheet are recognised as expenses in the income statement as incuured. C apitalised development costs are measured at the lower of cost less accumulated amortisation/ impairment losses and the recoverable amount. Development costs comprise costs, inciuding salaries and travelling expenses that øre directly and indirectly attributable to the development profects. Following the complelion of the development worl development costs are amortised on ø straighi-line basis over the estimated useful life. The amortisation period is usuallyjive years. III j I ) Varemærkerettigheder Trademarks Varemærkerettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Varemærkerettigheder Trademarks øre measured at cost less accumulated amortisation and impairment losses. 3 år Cost comprises the purchase price and any costs directly attributable to the acquisition until the date when the asset is available for use. Trademarks 3 years Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Grunde, bygninger, produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, drifismateriel og inventar måles til kostpris med fradrag afakkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. 14

16 Financial statements for the period 1 January -31 December Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Produktionsbygninger øvrige bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25 år 25 år 3-15 år 3-10 år Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger. Land, buildings, plant, machinery, fixtures and fittings, other plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost comprises the purchase price and any costs directly atfributable to the acquisition until the date when the asset is available for use. In the case of assets of own construction, cost comprises direct and indirect expenses for labour, materials, components and sub-suppliers. Interest expenses on loansforfinancing the construclion ofproperty, plant and equipment are recognised in cost over the period ofconstruction Depreciation is provided on a straight-line basis over the expected useful lives of the assets, based on the following estimated useful lives: Production buildings Other buildings Plant and machineiy Fixtures and.flttings, other plant and equipment Land is flot depreciated. Depreciation is recognised in the income statement. 25 years 25 years 3-15 years 3-I0years Properiv, plant and equipment are written down to the recoverable amount if this is lower than the carrying aniount. Gains and losses on the disposal ofproperly, plant and equipment are determined as the difference between the sellingprice less selling costs and the carrying amount at the date ofdisposal. Gains or losses are recognised in the income statement as depreciation and impairnient lasses. Leasingkontrakter Leases Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende anlægsaktiver. 15

17 CVR-nr./CVR no Financial statementsfor the period 1 Jan uary -31 December Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv. Leases for non-current assets that transfer substantially al! the risks and rewards incident to ownership to the Company (finance leases) are initially recognised in the balance sheet at cost, corresponding to the lower offair value and the net present value offuture lease payments. In caiculating the net present value of the future lease payments, the interest rate implicit in the lease or the incremental borrowing rate is used as the discountfactor. Assets held underfinance leases are subsequently depreciated as the Company s other non-current assets. (1 ) II, The capitalised residual lease obligation is recognised in the balance sheet as a liabilily, and the interest element ofthe lease payment is recognised in the income statement over the term ofthe lease. Al! other leases are treated as operating leases. Payments relating to operating leases and any other leases are recognised in the income statement over the term of the lease. The Company s total obligation relating to operating leases and other leases is disclosed in contingencies, etc. Værdiforringelse af anlægsaktiver Impairment of assets Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. The carrying amount of intangible assets and property, plant and equipment is subject to an annual test for indications of impairment other than the decrease in value reflected by depreciation. Impairment tests are conducted of individual assets or groups of assets when there is an indication that they may be impaired. Write-down is made to the recoverable amount fthis is lower than the carrying amount. The recoverable amount is the higher of an asset s net selling price and its value in use. The value iii use is determined as the present value ofthe expected net cashflowsfrom the use ofthe asset or groups ofassets. Varebeholdninger Inventories Varebeholdninger måles til kostpris, beregnet på grundlag af FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som summen af de fremtidige salgsindtægter, som varebeholdningerne på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift og fastsat under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris med fradrag for de til salget beregnede omkostninger. Kostprisen for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpemidler og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af, og afskrivninger på, de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Eventuelle låneomkostninger i fremstillingsperioden indregnes ikke. 16

18 ( Easyfood A/S.4rsrapport 2013 CVR-nr./CVR no Financial statementsfor the period 1 January -31 December Anvendt regnskabspraksis 1 ) Accounting policies Kostpris for handeisvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til rhvarer, hjælpematerialer og direkte løn. Inventories are measured at cost, caiculated on the basis of the FIFO method and net realisable value. Where the net realisable value is lower than cost, inventories are written down to this lower value. The net realisable value of inventories is caiculated as the total offuture sales revenues expected, at the balance sheet date, to be generated by inventories in the process of normal operations and determined allowing for marketabilily, obsolescence and development in expected sales sum less the estimated expenses necessary to make the sale. The cost offinished goods and work in progress comprises the cost of raw materials, consumables and direct Y labour with addition of indirect production costs. Indirect production costs comprise the cost of indirect materials and labour as well as maintenance and depreciation of the machinery, factory buildings and equipment used in the manufacturing process as well as costs offactory administration and management. Any borrowing expenses in the period of construction are not recognised. Goods for resale, raw materials and consumables are measured at cost, comprisingpurchase price plus delivery costs. Fin ished goods and work in progress are measured at cost, comprising the cost of raw materials, consumables and direct wages and salaries. Tilgodehavender Receivables Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Receivables are measured at amortised cost. Write-down to net realisable value is made for bad debt losses. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Prepayments, assets Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Prepayments comprise costs incurred in relation to subsequentfinancial years. Gældsforpligtelser Liabilities other than provisions Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Liabilities are measured at amortised cost, substantially corresponding to nominal value. Other liabilities are measured at net realisable value. Selskabsskat og udskudt skat Corporation tax and deftrred tax HV Invest ApS overtager som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag. 17

19 Easyfood AIS Financial statements for the period 1 January -31 December Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som Tilgodehavende selskabsskat eller Skyldig selskabsskat. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsoverdragelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling afforpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende urealiserede koncerninterne avancer og tab. Udskudt skat måles på grundlag af de skatleregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. In its capacily as the administrative company, HV Invest ApS is liabie for its subsidiaries corporation laxes to the tax authorities concurrently with the payment offo int taxation contribution by the subsidiaries. Current taxpayable and receivabie is recognised in the balance sheet as ta.x computed on the taxabie income for the year, adjustedfor tax on the taxabie income ofprior years andfor tax paid an account. Joint ta.xation contribution payabie and receivable is recognised in the balance sheet as Corporation ta.x receivabie or Corporation tax payabie. Deferred tax is measured using the balance sheet liabilily method on ali temporary dfferences beiween the carrying amount and the tax value of assets and liabilities. However, deferred tax is flot recognised on temporary dfferences relating to goodwill which is flot deductible for ta.x purposes and other items where temporary differences, apart from business combinations, anse at the date ofacquisition without affecting either profit/loss for the year or taxabie income. Where alternative ta.x rules can be applied to determine the tax base, deferred tax is measured based an the Management s planned use of the asset or settiement of the liability, respectiveiy. Deferred ta.x assets, inciuding the tax value of ta.x ioss cariyforwards, are recognised at the expected value of their utilisation; either as a set-off against tax onfuture income or as a set-off against deferred tax liabilities in the same legal tax entity. Adjustment is made to deferred tax resulting from elimination of unrealised intra-group profits and lasses. Deferred ta.x is measured according to the tax rules and at the tax rates applicable at the balance sheet date when the deferred tax is expected to crvstailise as current tax. The change in deferred tax as a resuit ofchanges in tax rates is recognised in the income statement. Pengestrømsopgørelse Cash flow statement Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsalctivitet for året. årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. 18

20 CVR-nr./CVR no Financial statements for the period 1 January -31 December (JIr) Anvendt regnskabspraksis Acco unting policies The cash flow statement shows the Company s cash flows from operating, investing and financing activities for the year, the year s changes in cash and cash equivalents as well as the Company s cash and cash equivalents at the beginning and end ofthe year. Pengestrøm fra driftsaktivitet Cash flowsfrom operating activities Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante drifisposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Cash flows from operating activities are caiculated as the profitiloss for the year adjusted for non-cash operating items, changes in working capital and corporation tax paid. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Cash flowsfrom investing activities Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg afimmaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Cash flows from investing activities comprise payments in connection with acquisitions and disposals of intangible assets, properly, plant and equipment and investments. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Cash flowsfromfinancing activities Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Cashflowsfromfinancing activities comprise changes in the size or composition of the Company s share capital and related costs as well as the raisifig ofloans, repayment ofinterest-bearing debt, and payment of dividends to shareholders. Nøgletal Financial ratios De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Afkast af den investerede kapital Gennemsnitlig investeret kapital Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver Investeret kapital samt nettoarbejdskapital Soliditetsgrad Egenkap ital. ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo 19

21 CVR-nr./CVR no Financial statementsfor the period 1 January -31 December Anvendt regnskabspraksis Accounting policies The financial ratios stated in the survey offinancial highlights have been caiculated asfollows: Operating margin Operatin profit x 100 Revenue (D Di.«-..I, Return on invested capital Invested Capital Solvency ratio Operating profit x 100 Average invested capital Operating intangible assets and property, plant and equipment plus net working capital Eguit- at year endx 100 Total equity and liabilities at year end 20

22 Financial statements for the period i January -31 December Resultatopgorelse Income statement tkr./dkk OOO Note Nettoomsætning Revenue Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Costs ofraw materials and consumables Andre eksterne omkostninger Other external costs Bruttoresultat Gross profil Personaleomkostninger Staffcosts Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Depr./amort. and impairment losses re. property, plant and equipment and intangible assets Resultat af primær drift Ordinary operating profil Finansielle indtægter Financial income 0 4 Finansielle omkostninger Financial expenses Ordinært resultat før skat Proflifrom ordinary activities before tax Skat af ordinært resultat Ta. onprofltfrom ordinary activitiesfor the year Årets resultat Profilfor the year (f ) j ) Forslag til resultatdisponering ProposedproJït appropriation Overført overskud Retainedearnings

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

The Vikinghouse ApS CVR-nr

The Vikinghouse ApS CVR-nr CVR-nr. 29 01 02 69 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.04.13 Jonathan Farrelly Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 27 55 49 46 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.14 Torben Hald Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 20 27 37) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013

Læs mere

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR.

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR. Nie Jernes Vej 1 Aalborg Ø 28982593 XTEL APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2014 Torben Clement CVR-NR. 28 98 25 93

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2012-1. april 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/08/2013 Allan Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

LK BIKE AALBORG APS HENRIKVEJ 21, 9000 AALBORG

LK BIKE AALBORG APS HENRIKVEJ 21, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk 9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LK BIKE AALBORG APS HENRIKVEJ 21, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SMEDEHOLM 13 C, 1. TV HERLEV - TLF CVR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SMEDEHOLM 13 C, 1. TV HERLEV - TLF CVR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SMEDEHOLM 13 C, 1. TV. - 2730 HERLEV - TLF. 43 71 94 18 - CVR. NR 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2014/15 Kvik Blomster ApS Vandstjernevej 13 4600

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere