Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012"

Transkript

1 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012

2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab Bilag til selvangivelsen Side

3 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2012

4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskaberne 2 Ledelsesberetning Oplysninger og legaterne 3 Årsregnskab Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat 4 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat 10 Legat nr. IV Justitsråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat 13 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat 16 Legat nr. VI Axel H. Pedersens Legat af Legat nr. VII Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat 22 Legat nr. VIII Danske Lovs Mindelegat 25 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat 28 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat 31 Regnskabspraksis 34

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskaberne for 2012 for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond. Årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Efter vores opfattelse giver årsregnskaberne et retvisende billede af legaternes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af legaternes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december København, den 1. maj 2013 Bestyrelse Hanne Bruun Jacobsen Michael Budtz Knud K. Damsgaard formand Anne Birgitte Gammeljord Jens Kristiansen 1

6 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskaberne Til bestyrelsen i Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Vi har revideret årsregnskaberne for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisiorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for legaternes udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af legaternes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskaberne. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af legaternes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af legaternes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Hellerup, den 1. maj 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Henrik Hornbæk statsautoriseret revisor 2

7 Oplysninger og legaterne Legaterne Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Kronprinsessegade København K Telefon: Telefax: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Advokat Hanne Bruun Jacobsen, formand Advokat Michael Budtz Advokat Knud K. Damsgaard Advokat Anne Birgitte Gammeljord Advokat Jens Kristiansen Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde afholdes 1. maj

8 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Depotgebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling Udbetalte understøttelser Overført til næste år

9 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Balance 31. december Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

10 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Steffen Morild Birgitte E. Bendtz Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.s.sa % Realkredit Danmark 27.s.s.oa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

11 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst, obligationer Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling Understøttelser Overført til næste år

12 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

13 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Lea L. Lok Gormsen Carsten U.R. Nehammer Inger Manner-Jacobsen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit 01E A % BRFkredit 411.e.oa % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22s.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 27s.oa % Realkredit Danmark 23s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året 0 0 Beholdning 31. december

14 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Resultatopgørelse Aktieudbytte 0 50 Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Forvaltningsafgift m.v Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling Understøttelser Overført til næste år

15 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Aktier Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Tilgodehavende udbytteskat Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af aktier Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

16 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Specifikationer Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22s.s % BRFkredit 411.e.oa % Realkredit Danmark 23d.s % Realkredit Danmark 27s.s.oa % Realkredit Danmark 23s.sa % Realkredit Danmark 43d.oa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Aktier Skattemæssig indgangsværdi Stk. (1/1 2011) Kursværdi Danske Bank Sydbank Udbetalte understøttelser Journal nr Søren Hempel Steffen Morild Bjarne Vigensø Claus Maare Birgitte E. Bendtz Jesper Gormsen Inger Manner-Jacobsen Sofie E. Bendtz Mathilde E. Bendtz

17 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Resultatopgørelse Udbytte af aktier Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Forvaltningsafgift Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Henlagt til legatets formue i henhold til fundatsens Understøttelser Hensættelse til senere uddeling, anvendt i året Overført til næste år

18 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Balance 31. december Aktiver Aktier Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Tilgodehavende udbytteskat Overført til aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af aktier Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Overført fra resultatopgørelsen, jf. fundatsens Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

19 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Holger Bengaard Poul Sørensen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Nykredit 01E A % Nykredit 03.d % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 27.s.s.oa % Realkredit Danmark 23.s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december Aktier Skattemæssig indgangsværdi Stk. (1/1 2010) Kursværdi 690 Carlsberg, A Kursværdi Bevægelser i aktiebeholdningen 1. januar 31. december 2012 Beholdning 1. januar Solgt og udtrukket i året 0 Kursregulering i året Beholdning 31. december

20 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Regulering af udbytteskat, tidligere år 0 61 Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Understøttelser Hensat til senere uddeling Tilskud til Advokatsamfundet Overført til næste år

21 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af aktier Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Hensættelse til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Skyldigt Advokatsamfundet Gældsforpligtelse Passiver

22 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Søren C.S. Hempel Steffen Morild Holger Bengaard Jesper Gormsen Poul Sørensen Lea Louise Lok Gormsen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 27.oa % BRFkredit 411.e.oa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 27.s.s.oa % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.s.sa % Realkredit Danmark 23.s.sa % Realkredit Danmark 43.d.oa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

23 Legat nr. VI Axel H. Pedersens Legat af 1970 Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Aktiver vedrørende rentenyder I Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Danske Bank A/S, konto Aktiver vedrørende rentenyder II Aktiver (Renten af legatets aktiver (I) tilfalder vedtægtsbestemt rentenyder på livstid). Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til dispositionskontoen Fondskapital Saldo 1. januar Årets afkast Skattepligtig kursgevinst Understøttelser Dispositionskonto vedrørende rentenyder II Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

24 Legat nr. VI Axel H. Pedersens Legat af 1970 Specifikationer 2012 Årets afkast Renteindtægter, obligationer og likvider Depotgebyrer Vedtægtsbestemt rentenyder Udbetalte understøttelser Journal nr Claus Maare Obligationer Rentenyder I Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 23s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursreguliering i året Beholdning 31. december

25 Legat nr. VI Axel H. Pedersens Legat af 1970 Specifikationer Rentenyder II Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 23s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

26 Legat nr. VII Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Udbetalte understøttelser Overført til næste år

27 Legat nr. VII Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

28 Legat nr. VII Sagfører C.A. Jensen og hustrus Mindelegat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Ane G. Bentsen Søren C.S. Hempel Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 23.s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

29 Legat nr. VIII Danske Lovs Mindelegat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Gebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til fondskapital Det årlige afkast tillægges fondskapitalen indtil den 15. april 2183, jf. tidligere overretssagfører P. Stampes skrivelse til Sagførerrådet af 16. juni

30 Legat nr. VIII Danske Lovs Mindelegat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Aktiver tilhørende kapitalen Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af obligationer Overført fra resultatopgørelsen Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelse Passiver

31 Legat nr. VIII Danske Lovs Mindelegat Specifikationer Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kursværdi % Danske Kredit annuitetslån % Nykredit 0.3.d. 2002/ % Nykredit 3.a % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året 0 0 Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

32 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank 0 6 Skattepligtig kursgevinst Indtægter Forvaltningsafgift m.v Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling Understøttelser Overført til næste år

33 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Balance 31. december Aktiver Obligationer, kursværdi Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

34 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Specifikationer Understøttelser Journal nr Ole Thyregod Lea L- Lok Gormsen Mathilde E. Bendtz Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kurs Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 27s.s.oa % Realkredit Danmark 23.s.sa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

35 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Resultatopgørelse Renter af obligationer Renter af indestående i bank Skattepligtig kursgevinst Indtægter Depotgebyrer Udgifter Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført fra sidste år Til bestyrelsens disposition Hensat til senere uddeling Uddelinger

36 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Balance 31. december Aktiver Obligationer Danske Bank A/S, konto Overført til aktiver tilhørende driften Aktiver tilhørende kapitalen Danske Bank A/S, konto Overført fra aktiver tilhørende kapitalen Aktiver tilhørende driften Aktiver Passiver Saldo 1. januar Kursregulering af obligationer Skattepligtig kursgevinst overført til resultatopgørelsen Fondskapital Jf. overskudsdisponering Dispositionskonto Hensat til senere uddeling Mellemregning med Understøttelsesfonden Gældsforpligtelser Passiver

37 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Specifikationer Udbetalte understøttelser Journal nr Birgitte E. Bendtz Charlotte Hage Mahncke Holger Bengaard Inger Manner-Jacobsen Obligationer Nom. Kreditforeningsobligationer Kurs Kursværdi % Nykredit 01E A % Realkredit Danmark 23.sa % Realkredit Danmark 27.oa % Realkredit Danmark 22.s.s % Realkredit Danmark 27s.s.oa % Realkredit Danmark 23.d.s % Realkredit Danmark 23.s.sa % BRFkredit 411.e.oa % Realkredit Danmark 43.d.oa Nom. Kursværdi Bevægelser i obligationsbeholdningen 1. januar december 2012 Beholdning 1. januar Købt i året Solgt og udtrukket i året Kursregulering i året Beholdning 31. december

38 Regnskabspraksis Årsregnskaberne for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond for 2012 er aflagt efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Renter Årets renteindtægter er medtaget i resultatopgørelsen efter forfaldsprincip. Skat Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 25 %. Der afsættes ikke udskudt skat i regnskaberne. Balancen Obligationer Obligationsbeholdningen er optaget til kursværdi på balancetidspunktet og årets kursregulering er foretaget over fondskapitalen. Skattepligtige kursgevinster overføres til resultatopgørelsen. Aktier Aktiebeholdningen er optaget til kursværdi på balancetidspunktet og årets kursregulering er foretaget over fondskapitalen. 34

39 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Bilag til selvangivelsen 2012

40 Indholdsfortegnelse Side Erklæringer Ledelsens erklæring 1 Den uafhængige revisors erklæring 2 Oplysninger og legaterne 3 Bilag til selvangivelsen Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat 4 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat 6 Legat nr. IV Justitsråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat 7 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns 8 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat 9 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens 10

41 Ledelsens erklæring Legaternes bestyrelse har godkendt opgørelsen af de skattepligtige indkomster for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 med tilhørende specifikationer. Det kan bekræftes, at der ikke os bekendt foreligger yderligere oplysninger af betydning for opgørelserne af de skattepligtige indkomster, udover de i opgørelserne anførte forhold. København, den 1. maj 2013 Bestyrelse Hanne Bruun Jacobsen Michael Budtz Knud K. Damsgaard formand Anne Birgitte Gammeljord Jens Kristiansen 1

42 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen i Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond På grundlag af legaternes årsregnskab for 2012, bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra legaternes ledelse har vi ydet assistance med udarbejdelse af de skattemæssige opgørelser for Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundet Understøttelsesfond for indkomståret 2012, der udarbejdes efter gældende dansk skattelovgivning. Legaternes ledelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser for indkomståret Den udførte gennemgang Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har, hvor vi har fundet det relevant, afstemt oplysningerne i de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012 til legaternes årsregnskab for Årsregnskaberne har vi revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Konklusion Vi har ikke revideret eller udført review af de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012 og udtrykker derfor ingen konklusion derom. Hellerup, den 1. maj 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Henrik Hornbæk statsautoriseret revisor 2

43 Oplysninger og legaterne Legaterne Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Kronprinsessegade København K Telefon: Telefax: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Skattekommune Fonde og foreninger Øst Østbanegade København Ø Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 3

44 Legat nr. I Overretssagfører Otto Juul-Petersens Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af 40000) Hensat til senere uddeling Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 4

45 Legat nr. II Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens fond af 14. juli 1960 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 5

46 Legat nr. III Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 6

47 Legat nr. IV Justisråd, prokurator H.J. Torp og hustrus Mindelegat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling, anvendt i året Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 7

48 Legat nr. V Overretssagfører Knud Scott Deichmann og fru Elsa Deichmanns Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Tilskud til Advokatsamfundet Hensat til senere uddeling Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 8

49 Legat nr. IX Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og hustrus Legat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (udbetalte understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 9

50 Legat nr. X Sagfører Alfred Hansen og Hustru Anna Henriette Johanne Hansens Mindelegat Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Fondsindkomst ifølge regnskab Bundfradrag Årets uddelinger (understøttelser) Konsolideringsfradrag (maks. 25 % af ) Hensat til senere uddeling Bundfradrag Anvendt fradrag Skattepligtig indkomst 0 Skat at betale 0 10

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013 CVR-nr. 53 35 46 10 den - selvejende institution Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015 1 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskaberne

Læs mere

CVR-nr "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab m.v. 2012

CVR-nr Sagførergården - selvejende institution Årsregnskab m.v. 2012 CVR-nr. 53 35 46 10 "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Side Årsregnskab 2012 1-9 Revisionsprotokollat for 2012 145-148 Bilag til selvangivelsen 2012 1-5

Læs mere

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Legatoplysninger Årsregnskab

Læs mere

Selvstwndige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understottelsesfond Arsregnskab 2014

Selvstwndige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understottelsesfond Arsregnskab 2014 Selvstwndige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understottelsesfond Arsregnskab Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhamgige revisors pategning pa arsregnskaberne

Læs mere

"Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab 2$314. I CVR-nr. 36 08 63 43

Sagførergården - selvejende institution Årsregnskab 2$314. I CVR-nr. 36 08 63 43 "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab 2$314 I CVR-nr. 36 08 63 43 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 3 Årsregnskab

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2014

Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2014 1 Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2014 I Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Fonds oplysninger 3 Årsregnskab

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Fondsoplysninger Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 11 67 25 07. Birthe Daells Fond Årsregnskab m.v. 2012

CVR-nr. 11 67 25 07. Birthe Daells Fond Årsregnskab m.v. 2012 CVR-nr. 11 67 25 07 Birthe Daells Fond Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-9 Bilag til selvangivelsen 2012 1-6 Side CVR-nr. 11 67 25 07 Birthe Daells Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2012

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2012 CVR-nr. 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-8 Bilag til selvangivelsen 2012 1-4 Side CVR-nr. 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat

Læs mere

Birthe Daells Fond Arsregnskab m.v.

Birthe Daells Fond Arsregnskab m.v. Birthe Daells Fond Arsregnskab m.v. Indholdsfortegnelse Arsregnskab 2013 Bilag til selvangivelsen 2013 Birthe Daells Fond Arsregnskab Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning Den revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

"Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab CVR-nr

Sagførergården - selvejende institution Årsregnskab CVR-nr "Sagførergården" - selvejende institution Årsregnskab 2015 1 CVR-nr. 36 08 63 43 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Forvaltningsdepot nr. 3020838612 CVR-nr. 11 60 45 87 Indholdsfortegnelse Oplysninger

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2013

CVR-nr. 11 68 98 33. Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2013 CVR-nr. 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Årsregnskab m.v. 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-8 Bilag til selvangivelsen 2013 1-4 Side 11 68 98 33 Sagfører H. Toftkilds Legat af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Holger og Carla Tornøe s Fond Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon Telefax www.deloitte.dk 36 10 20 30 36 10 20 40 Holger og Carla Tornøe s Fond

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010 fjcewifrhousf(ajpers ri Pi-cewa terholisecoopel"s Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern www.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 9680 io ol Gaia Foundation CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab Holger og Carla Tornøe s Fond

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab Holger og Carla Tornøe s Fond Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej Klampenborg

Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej Klampenborg Dansk Laksefond c/o Advokat Casper Moltke Vermehrensvej 4 2930 Klampenborg CVR-nr. 17 64 06 82 Årsrapport for 2015 22. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegninger: Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Gaia Foundation. pmcewtfrhousf(mpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2008

Gaia Foundation. pmcewtfrhousf(mpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2008 pmcewtfrhousf(mpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern ww.pwc.dk Telefon 96 801000 Telefax 96 801001 Gaia Foundation CVR-nr. 26 19 45

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Sagforer H. Toftkilds Legat afi926 Arsregnskab 2014

Sagforer H. Toftkilds Legat afi926 Arsregnskab 2014 1 Sagforer H. Toftkilds Legat afi926 Arsregnskab 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning Den uafhwngige revisors pategning pa arsregnskabet 2 Ledelsesberetning Legatoplysninger 3

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 15 19 29 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

revisicn 0. Siesbyes Legat Årsrapport CVR-nr tillid skaber \,ækst

revisicn 0. Siesbyes Legat Årsrapport CVR-nr tillid skaber \,ækst tillid skaber \,ækst revisicn 0. Siesbyes Legat CVR-nr. 11 65 34 80 Årsrapport 2012 Sommervej 31 C Havnegade 5 Samsøvej 16 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem at: 8210 Aarhus V 9500 Hobro 8382

Læs mere

REGNSKAB VEDRØRENDE BEVARINGSFONDEN FOR FANØ

REGNSKAB VEDRØRENDE BEVARINGSFONDEN FOR FANØ REGNSKAB VEDRØRENDE BEVARINGSFONDEN FOR FANØ FOR ÅRET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om fonden ' 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Ledelsesberetning

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Anders Lassen Fonden CVR-nr

Anders Lassen Fonden CVR-nr CVR-nr. 19 16 89 48 Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2015 30/6 2016 30. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere