Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015"

Transkript

1 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger Ledelsessystem, miljømål og præstationer EMAS-attest 18 Bilag: 1. Datagrundlag Procesdiagram 2

3 1. Forord Med denne miljøredegørelse er det hensigten at give offentligheden, interessenter og samarbejdsparter et indblik i virksomhedens indsats for løbende at skabe miljøforbedringer og forebygge skader på miljøet. TAS har siden 2005 udarbejdet miljøredegørelse i henhold til de stillede krav i EU s EMAS-forordning. På baggrund af kravene i forordningen er virksomhedens miljøbelastninger opgjort både på årsbasis og i forhold til aktivitet/produktion, idet selskabets miljøbelastning er opgjort i forhold til den årligt forbrændte mængde. Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er kortlagt til at omfatte luftemissioner fra forbrændingsprocessen og ressourceforbrug. Ressourceforbrug skal i denne sammenhæng forstås bredt og omhandler - udover kernefunktionen i at udnytte ressourcerne i det forbrændingsegnede affald så energieffektivt som muligt - bl.a. energiforbrug og afledte luftemissioner herfra, råvareforbrug til røggasrensning og heraf afledt betydning for mængden af røggasrensningsprodukter. Redegørelsen opgør på den baggrund status for de seneste fem års udvikling af virksomhedens luftemissioner, ressourceforbrug og produceret energi - herunder beskriver redegørelsen, hvilke miljøforbedringstiltag, der er arbejdet med i 2014, og hvilke mål og initiativer, der er planlagt for Pr. 1. januar 2015 fusionerede TAS med affaldsselskabet L90 til det nye selskab Energnist. Selskabets primære opgave er at håndtere de i alt 16 ejerkommuners forbrændingsegnede affald herunder at eje og drive de to affaldsforbrændingsanlæg i hhv. Kolding og Esbjerg. Spørgsmål eller henvendelser omkring redegørelsen kan ske ved henvendelse til: Ingeniør, Hanne Dal. Tlf.: , Driftschef, Jan H. Nielsen. Tlf.: , 3

4 2. Ledelsens beretning TAS har i 2014, som opfølgning på selskabets miljø- og arbejdsmiljøpolitik, gennemført en række tiltag for at forbedre virksomhedens miljøforhold. De gennemførte tiltag vedrører de områder, der er kortlagt til at udgøre virksomhedens væsentligste miljøforhold og som derfor indgår i anlæggets målsætninger for miljøforbedringer: Luftemissioner - herunder afledte luftemissioner fra energiforbrug samt ressourceforbrug, i bred forstand. Redegørelsen er en samlet status for de resultater, som TAS har opnået gennem iværksatte aktiviteter og tiltag på miljøområdet i 2014, og angiver samtidig mål for planlagte miljøforbedringer i Kortlagte miljøforhold og miljøpåvirkninger - herunder opfølgning på lovkrav Produktion og forbrug Udnyttelsen af anlæggets fulde kapacitet har resulteret i en samlet energiproduktion på knap MWh, hvilket afspejler en stabil drift af anlægget med et optimalt driftstimetal for begge ovnlinjer. Løbende tilpasning og optimering af processen - herunder energiproduktion - tilskrives i væsentlig grad medarbejderinddragelse og engagement, som TAS gennem de seneste 2-3 år har styrket gennem organisering af driften i teams (fokusområder). Driftsmæssigt fokus har haft væsentlig betydning for de miljømæssige resultater, der er opnået i Fuld kapacitetsudnyttelse er i 2014 realiseret ved at supplere modtagne affaldsmængder med biomasse, men i væsentlig mindre omfang end det var tilfældet i Biomasseandelen har i 2014 udgjort 6 % mod 26 % i Modtaget affald fra TAS 4 ejerkommuner udgør samme niveau i 2014 disse mængder er i 2014 herudover suppleret af i størrelsesordenen i alt ton affald fra Haderslev, Vejen og Tønder Kommuner. Projektforslag om etablering af røggaskondensering, som TAS fik udarbejdet i 2013, er i 2014 blevet opdateret mht. ændringer af afgifter m.v. Etablering af røggaskondensering vil indebære en øget energiudnyttelse på i størrelsesordenen 7-10 %. Projektforslaget videreføres i Energnist-regi. Krav i miljøgodkendelser Der er krav om gennemførelse af to årlige præstationsmålinger af tungmetallerne Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, samt dioxiner fra hver ovnlinje. Herudover er der i 2014 gennemført en præstationsmåling på hver ovnlinje af PAH som følge af TAS behandling af neddelt kreosotbehandlet træ. Målingerne foretages af et uvildigt, akkrediteret laboratorium. Gennemførte målinger i 2014 overholder emissionsgrænserne for samtlige parametre med god margen. Virksomhedens luftemissioner skal herudover overholde kontinuert målte halvtimes- og døgnmiddelværdier for parametrene: Støv, CO, TOC, HCl, SO 2, NOx, HF og NH 3. TAS har på de kontinuerte målinger i 2014 registreret tre overskridelser af halvtimesmiddelværdier for CO på hver af anlæggets ovnlinjer, seks overskridelser af halvtimes middelværdier for NH 3 på ovnlinje 2 samt en døgnoverskridelse af NOx, ovnlinje 5 og en døgnoverskridelse af HCL, ovnlinje 2. Affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav til halvtimes middelværdier for parametrene støv, HCl, NOx, SO 2, TOC og HF er opfyldt på kolonne B-niveau på begge ovnlinjer. Antal underskridelser af EBK-temperatur har i 2014 udgjort hhv. 1 på ovnlinje 2 og tre på ovnlinje 5. 4

5 Miljøledelse TAS har 2014 arbejdet på at opnå miljøforbedringer gennem tiltag, der forfølger miljømålsætninger om både forbedret udnyttelse af affaldets energiressourcer og reduktion i forbrug og emissioner. De resultater, der er opnået tilskrives i ikke uvæsentlig grad et intenst arbejde med teamorganisering i driften et tiltag, der har været arbejdet med gennem de seneste 3 år. Denne organisering fokuserer på optimal udnyttelse af medarbejderkompetencer og inddragelse og er løbende tilpasset for sikre fortsat øget ressourceudnyttelse af affaldet og reduktion i forbrug og emissioner. Miljøarbejdet i 2015 tager for Energnist Kolding udgangspunkt i fortsat at forfølge disse målsætninger. Den 27. april 2015 Direktør Poul Kristensen 5

6 3. Beskrivelse af virksomheden Navn og beliggenhed: Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) Bronzevej Kolding Tlf Fax CVR-nr.: P-nr.: Lokalplan nr er udarbejdet i forbindelse med etablering af ny forbrændingslinje i Lokalplanen fastlægger, at områdets bebyggelsesprocent ikke må overstige 50, og at virksomhedens grundareal udgør knap m 2. Bebyggelsen udgør i størrelsesordenen 5000 m 2 og etagearealet i størrelsesordenen m 2. Bebyggelsesprocenten er ca. 44 og bebygget areal i forhold til grundareal udgør ca. 21 % Ledelse: Selskabets bestyrelse bestod i 2014 af 10 repræsentanter fra Byrådene i de 4 interessentkommuner og er sammensat som følger: 4 medlemmer fra Kolding Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Fredericia Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Middelfart Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Vejle Kommunes Byråd Heraf udgøres selskabets formandskab af: Formand Per Bødker Andersen, Kolding Kommune, næstformand Kenny Bruun Olsen, Fredericia Kommune, næstformand Peder Hummelmose, Vejle Kommune Daglig ledelse har i 2014 været uddelegeret til Jan Højte Nielsen som konstitueret direktør. Regnskabsperiode: Kalenderåret. Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3 vedrørende arbejdsmiljø. Branche, hovedaktivitet og listepunkt: Forbrændingsanlæg hører under branchen "Behandling og bortskaffelse af ikkefarligt affald NACE-kode I CVR-registret hører anlægget under hovedbranchen: , Bortskaffelse af affald med energiproduktion. Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsforbrænding. I henhold til bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, er forbrændingsanlæg omfattet af listepunkt: 5.2. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For dagrenovations- eller dagrenovations-lignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time Miljøgodkendelser/ afgørelser Virksomhedens drift har i 2014 været reguleret af følgende miljøgodkendelser: 6

7 Revideret miljøgodkendelse af anlæg til oplag og forbrænding af affald, dateret den 3. februar Miljøstyrelsens afgørelse af klage over revideret miljøgodkendelse af 3. februar Tillæg til revideret miljøgodkendelse af 3. februar 2004 samt vilkårsændringer til samme i forbindelse med etablering og drift af ny ovnlinje, dateret den 5. oktober 2004 Generelt påbud om straksindberetning ved overskridelse af emissionsgrænseværdier til alle danske affaldsforbrændingsanlæg, dateret den 5. april 2011 Afgørelse om udvidelse af positivliste, dateret den 21. november 2011 Optagelse af bygnings- og nedrivningsaffald med indhold af PCB under 50 mg/kg TS på positivliste for TAS, dateret 14. februar 2014 Procesanlæg TAS forbrændingsanlæg har to ovnlinjer: En kraftvarmelinje idriftsat i 1994 (ovn 2) og en hedtvandslinje idriftsat i august 2007 (ovn 5). Anlægget kører i døgndrift alle ugedage og har en kapacitet på maksimalt 20 tons affald pr. time ved en brændværdi på 11 MJ/kg, hvilket svarer til en årlig nominel kapacitet i størrelsesordenen tons affald. Anlægget behandler følgende typer affald: Dagrenovation Ikke-genanvendelige typer af storskrald fra husholdninger Ikke genanvendeligt affald fra erhverv Biomasseaffald Visse typer farligt affald Røggasrensningssystemet er ens for de to ovnlinjer og er et tørt system, hvor røggassen tilføres kalk og aktivt kul inden den renses i et posefilter. Restprodukterne fra forbrændingen er slagge, kedelaske og restprodukt fra røggasrensningen. Slagge genanvendes til bundsikring i forskellige anlægsprojekter. Kedelaske og røggasrensningsprodukt eksporteres til opfyldningsformål. 7

8 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 Selskabets væsentligste miljøforhold er fastlagt til at omfatte: Luftemissioner og restprodukt fra forbrændingsprocessen, afledte luftemissioner fra energiforbrug samt ressourceforbrug. I bilag 1: Datagrundlag er alle væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger fra forbrændingsanlægget opgjort for de seneste fem år.. Data er baseret på faktiske målinger og registreringer og er angivet, dels som totale værdier for året, dels som værdier pr. ton affald behandlet på anlægget. Nøgletallene pr. ton forbrændt affald udgør sammenligningsgrundlaget år for år og muliggør sammenligninger inden for branchen i henhold til intentionerne i EMAS III. Forhold som støj, spildevand og affald, der bortskaffes under kommunale ordninger, er ikke taget med i redegørelsen, da miljøpåvirkningerne herfra er vurderet til at være ubetydelige. Påvirkningerne fra de væsentligste af TAS miljøforhold kan karakteriseres som følger: Global påvirkning: Drivhuseffekt fra emission af CO 2 Regional/lokal påvirkning: Forsuring fra emissioner af HCl og SO 2 Fotokemisk ozondannelse fra emission af NO x Næringssaltbelastning fra emissioner af NO x Humantoksicitet fra emissioner af Hg og dioxin som de væsentligste faktorer Produktion og forbrug Tilført brændsel I 2014 er der på anlæggets to ovnlinjer behandlet i alt ton affald/brændsel - svarende til årets indvejede mængde. Det er skønnet, at silostand hhv. primo 2014 og primo 2015 var på samme niveau. Anlæggets kapacitet har med denne mængde været udnyttet fuldt ud. Ved etableringen af en transmissionsledning til TVIS - idriftsat ultimo blev det selskabs- og samfundsøknomisk rentabelt at udnytte anlæggets fulde kapacitet i kraft af mulig afsætning af al produceret varme fra anlægget. Fuld kapacitetsudnyttelse svarer til behandling af en årlig affaldsmængde på ca ton afhængig af brændslets gennemsnitlige brændværdi over året. Modtagne affaldsmængder er i den sammenhæng suppleret med biomasseaffald. I 2014 har andelen af biomasseaffald udgjort knap ton svarende til 6 % af de brændte mængder. I 2013 udgjorde biomasseaffald en andel på 26 % af de samlede mængder. Affald fra TAS eget opland har i 2014 udgjort godt ton et tilsvarende niveau som i Herudover har TAS behandlet affald fra kommunerne Haderslev, Vejen og Tønder. 8

9 Produktion El-produktion pr. ton forbrændt affald er i 2014ca. 7 procent lavere end i 2013, mens varmeproduktionen er ca. 2 % højere. Reduktion i elproduktion tilskrives et bevidst valg på baggrund af lave priser på elmarkedet. Den varme sommer 2014 har påvirket varmeproduktionen, idet drift på ovnlinje 5 måtte indskrænkes pga. manglende varmeaftag. Elforbrug Det samlede elforbrug pr. ton forbrændt er i 2014 opgjort til 64,2 kwh pr. ton forbrændt, hvilket er en anelse højere i forhold til Forbrug til proces udgør hovedparten af forbruget og er udslagsgivende, når det samlede elforbrug opgøres. Vurderet ud fra forbruget i 1. kvartal 2015 er der ikke tale om en stigende trend. TAS har i 2014 arbejdet med tiltag for at reducere elforbrug på bygningsdrift (udskiftning til LED-belysning), men dette er ikke udslagsgivende i det samlede forbrug. 9

10 Varmeforbrug I opgørelsen af varmeforbrug indgår egenproduceret varme til varmholdelsesformål, olieforbrug til støttebrænder på ovnlinje 5 samt indkøbt fjernvarme til rumopvarmning. Forbruget er i 2014 er opgjort til 5,1 kwh/ton, hvilket er en anelse højere i forhold til Vedvarende energi VE-energi Det samlede energiforbrug af el og varme pr. ton forbrændt udgjorde MWh i Andelen af bionedbrydeligt affald, som behandles på et affaldsforbrændingsanlæg er af Energistyrelsen fastlagt til at udgøre 55 %. Dvs. for den andel af energiforbruget, der er egenproduceret el og varme kan 55 % af energien regnes for VE-energi. For indkøbt el udgør andelen af VE-energi 56 % i 2014, mens VE-andelen ved køb af fjernvarme udgør 42 %. VE-andelen af TAS samlede energiforbrug er på den baggrund opgjort til ~ 54 % i I 2012 udgjorde VE-andelen af TAS forbrug ~ 49 % VE-andelen i den energi, som TAS producerer og sælger - de 55 % - er indregnet i de opgjorte VE-andele for hhv. indkøbt el og fjernvarme. Vandforbrug Virksomhedens samlede vandforbrug pr. ton forbrændt var i 2014 på 0,12 m 3. Forbruget er ca. 30 % større end i 2013, hvilket er tilskrevet tekniske forhold, som i perioder har betydet, at det ikke har muligt at benytte teknisk vand (opsamlet regnvand m.v ). 10

11 Forbrug af hjælpestoffer til røggasrensningsproces Forbruget af kalk til rensning af røggasser er i 2014 reduceret med knap 10 % i forhold til forbruget i Det lavere forbrug er ikke tilskrevet specifikke tiltag, men generelt fokus på optimal processtyring. Forbruget af aktivt kul pr. ton forbrændt er reduceret med godt 30 % i 2014 i forhold til Det lavere forbrug er ikke tilskrevet specifikke tiltag, men generelt fokus på optimal processtyring. Forbrug af ammoniakvand medgår til DeNOx-rensning i SNCR-anlæg. Forbruget pr. ton forbrændt er 10 % lavere i 2014 end forbruget i Det lavere forbrug skyldes, at der i 2013 er arbejdet med forskellige driftsmæssige justeringer for at optimere SNCR-processen. Dette arbejdes fortsættes i 2015 bl.a. med en forbedret styring af processen på ovnlinje 2. 11

12 Restprodukter Slagge Mængden af slagge (inkl. jern) pr. ton forbrændt er i 2014 på samme niveau som i Slaggen analyseres for indhold af TOC og en række tungmetaller med henblik på genanvendelse. Dette sker for partistørrelser på max ton slagge. Prøvetagning og analyse foregår efter sortering og modning. TAS slaggehåndtering varetages af Meldgaard. Analyseværdierne for slaggen i 2014 (jf. bilag 1) er baseret på 6 analyser og fastlægger slaggen til kategori 3 i henhold til bekendtgørelse om genanvendelse af bl.a. restprodukter til bygge- og anlægsarbejder. Alle analyserne overholder endvidere den fastsatte grænseværdi for TOC på 3 % med god margen - og endvidere de i TAS miljøgodkendelse fastsatte målsætninger om et max. indhold af TOC på 1,5 % som årsgennemsnit. Slaggen er genanvendt til bundsikring i anlægsprojekter.. Restprodukt fra røggasrensning Restproduktmængden pr. ton forbrændt er i 2014 på omtrent samme niveau som i

13 Luftemissioner Emissioner fra produktion Røggasserne fra forbrændingen indeholder efter rensning i posefilter og SNCR-anlæg små koncentrationer af støv, HCl, SO 2, TOC, CO, HF, NOx, NH 3 samt tungmetaller og dioxin. Parametrene støv, HCl, SO 2, TOC, CO, HF, NOx og NH 3 måles kontinuert og skal på koncentrationsniveau overholde de emissionsgrænseværdier, der er fastlagt i virksomhedens miljøgodkendelser. Der er herudover krav i miljøgodkendelser om gennemførelse af to årlige præstationsmålinger af tungmetallerne Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, samt dioxiner fra hver ovnlinje. PAH måles ved en af de to årlige præstationsmålinger som konsekvens af virksomhedens tilladelse til at behandle neddelt kreosotholdigt træ. Målingerne foretages af et uvildigt, akkrediteret laboratorium. Resultatresumé af kontinuerte målinger og præstationsmålinger for 2014 fremgår af nedenstående. Der er i redegørelsens bilag 1 foretaget opgørelse af de samlede udledte mængder af ovenstående forureningsparametre - herunder mængden af fossilt CO 2, idet de danske affaldsforbrændingsanlæg fra 1. januar 2013 blev omfattet af EU s CO 2 -kvoteordning. årsgennemsnit, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse for parametrene: Støv på hhv. 5 mg/nm 3, CO på 10 mg/nm 3, TOC på 5 mg/nm 3 og HF på 0,5 mg/nm 3. TAS har i 2014 registreret tre overskridelser af halvtimesmiddelværdier for CO på hver af anlæggets ovnlinjer, seks overskridelser af halvtimes middelværdier for NH 3 på ovnlinje 2 samt en døgnoverskridelse af NOx, ovnlinje 5 og en døgnoverskridelse af HCL, ovnlinje 2. Affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav til halvtimes middelværdier for parametrene støv, HCl, NOx, SO 2, TOC og HF er opfyldt på kolonne B-niveau på begge ovnlinjer. Antal underskridelser af EBK-temperatur har i 2014 udgjort hhv. 1 på ovnlinje 2 og tre på ovnlinje 5. De kontinuerte målinger udgør grundlaget for opgørelsen af de samlede udledte mængder af støv, HCl, SO 2, TOC, CO, HF, NOx og NH 3. Det skal bemærkes, at det højere niveau for udledte mængder af hhv. CO og TOC i 2014 skyldes en ændret opgørelsesmetode ved rapporteringen af masseemissioner i forhold til tidligere år. TAS har i 2014 opnået dispensation til fortsat at beregne den fossile CO2-andel ud fra standardværdier, selvom andelen udgjorde > ton, og opgørelsen dermed som udgangspunkt skal ske ved måling. Med fusionen til Energnist, som indebærer, at anlægskapaciteten skal udnyttes fuldt ud til forbrænding af affald uden supplement af biomasseaffald, overgår anlægget i Kolding til at skulle måle den fossile CO2-andel. Kontinuerte målinger 2014: Årsgennemsnit af koncentrationerne for halvtimes middelværdier målt kontinuert over året ligger for parametrene støv, CO, TOC, HCl, SO 2, HF, NOx og NH 3 på niveauer, der er pænt under grænseværdien. TAS opfylder således også de målsætninger for 13

14 Præstationsmålinger i 2014: I 2014 overholdte alle parametre grænseværdierne med god margen. Gennemsnittet for dioxin/furan overholder endvidere den i TAS miljøgodkendelse fastsatte målsætning om en max. koncentration på 0,05 ng/nm 3. Emissionerne af tungmetaller og dioxin er i tabellerne angivet som gennemsnit af de to gennemførte præstationsmålinger, mens værdien for PAH er baseret på én præstationsmåling iht. miljøgodkendelsens krav. Præstationsmålingerne udgør grundlaget for opgørelsen af de samlede udledte mængder af tungmetaller og dioxin. Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, As, Co, Ni, V Ovn 2: Parameter Måling 1 Måling 2 Årsgennemsnit 0,01 0,007 0,0085 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 0,0004 0,0004 0,0002 0,0003 Hg 0,0004 mg/nm 3 mgnm 3 mg/nm 3 Cd, TI 0,0003 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Dioxin/ Furan 0,03 ng/nm 3 0,012 ng/nm 3 0,02 ng/nm 3 PAH 0,00004 mg/nm 3 Ovn 5: Parameter Måling 1 Måling 2 Årsgennemsnit Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, As, Co, Ni, V 0,004 0,006 0,005 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 0, ,0005 0,0002 0,0002 Hg 0,0003 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Cd, TI 0,0001 mg/nm 3 mg/nm 3 Dioxin/ Furan 0,026 ng/nm 3 0,024 ng/nm 3 0,025 ng/nm 3 PAH 0,00004 mg/nm 3 Drivhusgasser Den danske forbrændingssektor blev pr. 1. januar 2013 omfattet af EU s CO2-kvoteordning. Ordningen indbefatter, at TAS skal opgøre den fossile andel af CO2-udledningen ved forbrænding af affald. Dette sker på baggrund af standardværdier for indfyret brændsel og CO 2 -emission. I 2014 er den opgjorte og verificerede udledte mængde af fossilt CO 2 fra TAS fastlagt til ton. Hvis den mængde energi, som er grundlaget for TAS energiproduktion i 2014, skulle erstattes af energi fra f.eks. naturgas, ville udledningen af fossilt CO 2 i stedet have udgjort i størrelsesordenen ton. 14

15 Emissioner fra energiforbrug Opgjorte emissioner fra energiforbrug omfatter CO 2 - emissioner, SO 2 -emissioner og NOx-emissioner fra el- og varmeforbrug. Opgjort SO 2 - og NOx-udledning omfatter alene udledningen fra indkøbt elmængde samt indkøbt varmemængde til bygningsopvarmning, idet emissionerne fra egetforbrug af el og varme samt fra forbrug af olie til støttebrændere, er omfattet af opgjorte emissioner via luftafkast. Tilsvarende skal det bemærkes, at opgjort fossil CO 2 - udledning fra egetforbrug af el og varme tillige indgår i den produktionsrelaterede fossile CO 2 -emission - og nøgletal for CO 2 -emissioner fra forbrug af indkøbt el og fjernvarme er bl.a. baseret på den fossile CO 2 -andel fra TAS energiproduktion. CO 2 -udledning fra hhv. TAS el- og varmeforbrug og produktion kan derfor ikke lægges sammen til en samlet opgørelse. Som det fremgår af opgørelsen af CO 2 -emission bidrager elforbruget til langt størstedelen af CO 2 -udledningen fra energiforbrug. Elforbrugets andel udgør %. 15

16 5. Ledelsessystem, miljømål og -præstationer TAS blev miljø- og arbejdsmiljøcertificeret første gang i 2006 efter standarderne ISO og DS/OHSAS Den erfaring, som selskabet har opnået ved udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemet viser, at systemet understøtter, at der skabes en dynamisk proces omkring virksomhedens miljøarbejde, som resulterer i øget fokus og løbende miljømæssige forbedringer. TAS har gennem et intenst arbejde med en ændret organisering af driften med organisering i teams (fokusområder) styrket medarbejderdeltagelsen i optimerings- og forbedringstiltag, hvilket har haft væsentlig betydning for de miljømæssige resultater, der er opnået i Den styrede proces, som skaber de opnåede resultater, kan illustreres som følger: Løbende forbedringer Ledelsens evaluering Politik Kontrol Implementering og drift Planlægning Processen pågår løbende hen over året i de nedsatte driftsteams i samarbejde og dialog med driftsledelsen. En gang årligt gennemføres en samlet evaluering af ledelsessystemet. Miljø og arbejdsmiljøpolitik: TAS varetager en central miljøopgave i Trekantområdet ved forfølgelsen af selskabets overordnede formål om at sikre en effektiv ressourceudnyttelse inden for de områder af affaldsbehandlingen, hvor selskabet er tillagt kompetence. Med dette overordnede formål ser TAS et naturligt sammenfald mellem selskabets forretningsmæssige målsætninger og selskabets målsætninger for miljø samt menneskers sundhed og sikkerhed: TAS har i den sammenhæng fastlagt følgende målsætninger: Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi samt et reduceret energi- og råvareforbrug, Reducere udledninger af luftemissioner og restprodukter til omgivelserne 16

17 Forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at styrke medarbejdernes beslutningsevne og omstillingsparathed gennem kompetenceudvikling Forbedre arbejdsprocesser, så sikkerheds- og sundhedsmæssig belastning reduceres Forebygge risici for skadelig miljøpåvirkning og sikkerheds- og sundhedsmæssig belastning af medarbejdere under løsning af selskabets opgaver TAS målsætninger for miljø samt menneskers sundhed og sikkerhed tager afsæt i selskabets miljø- og arbejdsmiljøpolitik. TAS vil: 1. som minimum overholde gældende krav på miljø- og arbejdsmiljøområdet, både lovmæssige og andre krav selskabet har tilsluttet sig, for derved at være på forkant i forhold til implementeringen af evt. nye miljø- og arbejdsmiljøkrav i relation til affaldsforbrænding. 2. gennem evaluering af eksisterende og planlægning af nye aktiviteter sikre, at forbrænding af affald foregår ved en effektiv udnyttelse af affaldets ressourcer, og at etablering, drift og servicering af alle anlæg er karakteriseret ved en høj miljø- og arbejdsmiljømæssig kvalitet, der er under stadig forbedring. 3. forebygge svigt gennem risikovurderinger, planlægning og styring af de aktiviteter, der i vores forretningsprocesser er vurderet og fastlagt til at være de væsentligste i forhold til miljø og arbejdsmiljø. 4. løbende ajourføre vores styring og sikre, at denne styring i nødvendigt omfang dokumenteres og bliver overvåget, hvor det er vurderet, at der er størst risiko. Risiko skal forstås både i forhold til eksternt miljø og i forhold til medarbejderes sundhed og sikkerhed. Et kort resumé af status for, hvordan TAS har fulgt op på ledelsessystemet gennem mål og tiltag i 2014 samt planlagte tiltag og mål for 2015, gennemgås i det følgende: Målsætning/mål Tidsplan Resultater og bemærkninger Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse bl.a. gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi herunder Reducere energi- og råvareforbrug samt emissioner til omgivelserne - herunder 2014 Udskiftning af varmeveksler (forbedret mulighed for varmeafsætning) Opdatering af røggaskondenseringsprojekt som forberedelse til politisk godkendelsesproces Gennemførsel af CFD-analyse, ovn 2 som grundlag for gennemført ombygning af lufttilførsel/optimering af forbrændingsproces og forbedring af NOxrensning (SNCR) Nye dyser til reaktor, ovn 5 (forbedring af renseproces for sure røggasser) 17

18 Målsætning/mål Tidsplan Planlagte indsatsområder Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse bl.a. gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi Reducere energi- og råvareforbrug samt emissioner til omgivelserne herunder specifikt fokus på bl.a. udnyttelse af spildvarme og ændret regulering af SNCR-proces 2015 Projekt med etablering af røggaskondensering (forbedrer anlæggets energiudnyttelse med 7-10%) Slaggehåndteringsprojekt optimering af håndtering og afsætning Afklaring af muligheder for at udnytte spildvarme fra støtteprocesser til fjernvarme eller eget forbrug og derved øge varmeproduktion eller alternativt reducere eget varmeforbrug Optimere drift og overvågning af røggasrensningsprocesser og herved reducere luftemissioner (SNCR-proces) 18

19 Bilag 1: Datagrundlag Produktion: År Driftstimer Timer/år Ovn Ovn Affald/brændsel Ton Dagrenovation Stort/småt brændbart Malingsslam Øvrigt farligt affald Farligt affald i alt Biomasse Træflis til indfyring Indvejet affaldsmængde Forbrændt affaldsmængde Forbrændt pr. Ton ovnlinje Ovn Ovn Forbrændt pr. Ton/h driftstime Ovn 2 9,5 9,4 9,9 10,0 9,9 Ovn 5 10,4 10,2 10,8 11,3 10,2 Energiproduktion i alt MWh Elproduktion Solgt el Varmeproduktion, ovn (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, ovn (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion i alt Bortkølet varme Solgt varme

20 Energiprod./ton MWh/ton forbrændt Elproduktion 0,64 0,65 0,61 0,61 0,57 Solgt el 0,58 0,60 0,56 0,55 0,54 Varmeproduktion, ovn 1,91 1,97 1,80 1,84 1,94 2 (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, ovn 2,54 2,67 2,41 2,45 2,51 5 (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, i alt 2,17 2,33 2,12 2,16 2,23 Bortkølet varme ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 Solgt varme 2,17 2,33 2,11 2,16 2,23 Forbrug: Elforbrug År MWh Elforbrug egenproduktion Elforbrug indkøbt Elforbrug fj.pumper Elforbrug i alt Elforbrug pr. ton kwh/ton forbrændt Elforbrug i alt Varmeforbrug MWh Varmeforbrug egenproduktion (proces) Gasolieforbrug til proces (støttebrændere) Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug (opvarmningsformål) Varmeforbrug i alt Varmeforbrug pr. ton kwh/ton forbrændt Varmeforbrug i alt 14,5 6,6 5,3 4,5 5,1 Vandforbrug m 3 Vandværksvand, proces Vandværksvand, sanitært Vandforbrug i alt

21 Vandforbrug pr. ton m 3 /ton forbrændt Vandforbrug i alt 0,12 0,13 0,11 0,10 0,12 Forbrugsstoffer Ton Hydratkalk/Sorbacal Ammoniakvand (24 %) Aktivt kul 47,4 50,5 31,5 66,7 42,6 Forbrugsstoffer pr. Kg/ton ton forbrændt affald Hydratkalk/Sorbacal 11,4 9,7 6,6 8,8 7,9 Ammoniakvand (24 %) 0,75 1,0 1,4 1,9 1,8 Aktivt kul 0,39 0,34 0,20 0,41 0,27 Restprodukter: År Røggasrensningsprodukt Røggasrensningsprodukt Røggasrensningsprodukt pr. ton forbrændt Røggasrensningsprodukt Slagge Ton ,54 27,56 19,68 25,90 25,19 Råslagge, inkl. jern Slagge pr. ton Kg/ton forbrændt affald Råslagge, inkl. jern Slaggeindhold 1 : Slagge År Grænseværdi TOC 0,60 % 0,92 % 0,52 % 0,52 0,48 3 % Klorid mg/l Sulfat mg/l Natrium mg/l Arsen 2,3 µg/l 2,9 µg/l 3,4 µg/l 3,1 µg/l 2,3 µg/l 50 µg/l 1 Gennemsnitlige koncentrationer fra analyser af eluat er opgjort fra og med 2011 for det samlede analyseprogram 21

22 Barium µg/l Cadmium 0,08 0,05 0,05 0,06 0,08 40 µg/l Chrom µg/l Kobber µg/l Nikkel 3,7 3,4 2,6 2,5 2,5 70 µg/l Kviksølv < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1 µg/l Selen 5,4 5,9 5,8 6,0 30 µg/l Bly 7,1 0,9 0,6 < 0,5 1,3 100 µg/l Zink 17,3 8,2 < 5,0 < 5,0 9, µg/l Luftemissioner: Emissioner fra produktion: År Grænse -værdi mg/nm 3 Ovn 2, Middelværdi (mg/nm 3 ) koncentrationer Støv ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 10 HCl 9,1 7,0 6,8 7 6,3 10 SO ,0 11, TOC 0,2 0,1 0,3 0,8 0,1 10 CO 2,0 ~0,0 ~0,0 0,7 0,2 50 HF 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1 NOx , /200 NH 3 0,4 1,5 4,2 6 3,5 10 Pb+Cr+Cu++Mn 0,010 0,009 0,007 0,008 0,009 0,5 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,001 0,001 0,001 0,0003 0,0004 0,05 Cd+Tl 0,000 0,000 0,000 0,0002 0,0003 0,05 PAH 0, , ,005 Dioxin/Furan 0,006 ng/nm 3 0,03 ng/nm 3 0,049 ng/nm 3 0,03 ng/nm 3 0,02 22 ng/nm 3 3 0,1 ng/nm Ovn 5, Middelværdi (mg/nm 3 ) koncentrationer Støv ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 0,2 10 HCl 5,9 6,5 3,

23 SO , TOC 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 10 CO ~0,0 ~0,0 0,3 0,1 0,5 50 HF ~0,0 ~0,0 ~0,0 0,1 ~0,0 1 NOx , /200 NH 3 1,0 1,0 3, Pb+Cr+Cu++Mn 0,010 0,009 0,008 0,007 0,005 0,5 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,001 0,025 ~0,000 0,001 0,0005 0,05 Cd+Tl ~0,000 ~0,000 ~0,000 ~0,000 ~0,000 0,05 PAH 0, , ,005 Dioxin/Furan 0,02 ng/nm 3 0,01 ng/nm 3 0,007 ng/nm 3 0,007 ng/nm 3 0,03 ng/nm 3 0,1 Ovn 2, udledt total Kg mængde Støv HCl SO TOC CO HF NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 3,1 2,8 1,9 3,4 1,6 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,17 0,21 0,15 0,15 0,07 Cd+Tl 0,11 0,08 0,07 0,09 0,05 PAH 0,02 0,007 Dioxin/Furan 0,002 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,004 g Ovn 5, udledt total Kg mængde Støv ,2 286 HCl SO TOC CO HF 11 ~ 0 ~ ng/nm 3 23

24 NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 0,4 0,8 3,2 3,6 1,2 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,08 2,4 0,15 0,26 0,1 Cd+Tl 0,01 0,02 0,11 0,10 0,03 PAH 0,02 0,01 Dioxin/Furan 0,001 g 0,001 g 0,003 g 0,003 g 0,006 g Ovn 2, udledt mængde pr ton forbrændt g/ton Støv HCl SO TOC 0,8 0,3 1,1 4,1 5,1 CO ,2 18,5 86,3 HF 0,13 0,5 0,5 0,9 0,6 NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 0,04 0,04 0,03 0,05 0,02 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cd+Tl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAH 0,00 0,00 Dioxin/Furan 0,03 µg/ton 0,14 µg/ton 0,19 µg/ton 0,18 µg/ton 0,05 µg/ton Ovn 5, udledt mængde g/ton pr ton forbrændt affald Støv ,02 4 HCl SO TOC 1,6 1,1 0,2 1,5 10,3 CO 8.7 9,4 7,9 8,5 109 HF 0,22 0,00 0,0 0,5 0,2 NOx NH

25 Pb+Cr+Cu++Mn 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 Cd+Tl ,00 0,00 0,00 0,00 PAH 0,00 0,00 Dioxin/Furan 0,02 µg/ton 0,01 µg/ton 0,04 µg/ton 0,04 µg/ton 0,07 µg/ton Emissioner fra energiforbrug: Forbrug egenproduktion År CO 2 -el CO 2 -varme 27, Forbrug indkøbt el og varme CO 2 -el CO 2 -varme CO 2 i alt SO 2 -el 0,37 0,33 0,31 0,37 0,25 SO 2 -varme 0,06 0,03 0,03 0,01 0,02 SO 2 i alt 0,43 0,36 0,34 0,38 0,27 NOx-el 1,5 1,5 1,3 1,3 0,96 NOx-varme 0,20 0,23 0,20 0,20 0,22 NOx i alt 1,7 1,7 1,5 1,5 1,2 CO 2 i alt pr. ton forbrændt affald (kg/ton) Ton 33,9 26,8 22,1 27,1 21,8 SO 2 i alt pr. ton forbrændt affald (g/ton) NOx i alt pr. ton forbrændt affald (g/ton) 3,5 2,4 2,2 2,3 1,7 14,3 11,7 9,7 9,1 7,6 25

26 Bilag 2: Procesdiagram Støtteproces: Administration Affaldsmodtagelse Kerneproces: Forbrænding Energiproduktion Restprodukter (slagge/røggasprodukter) aldsmodtagelse Hjælpestoffer Luftemissioner/ røggasemissioner 26

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på TAS Forbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på TAS Forbrændingsanlæg TAS Bronzevej 6 6000 Kolding Sendt til: Hanne Dal [hada@tas-is.dk] Odense J.nr. MST- 1272-00682 Ref. olkri/johje Dato 5. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøredegørelse Special Waste System A/S

Miljøredegørelse Special Waste System A/S - Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 0 Miljøredegørelse 2011... 4 1 Præsentation af... 4 Beskrivelse af virksomheden... 5 1.1.1 Forbrænding af farligt affald og klinisk affald... 5 1.1.2 Afhentning

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme Bodøvej 15 5700 Svendborg Sendt til Niels.Christian.Hansen@SVENDBORG.DK Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 5. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Affaldscenter Aarhus, forbrændingsanlægget i Lisbjerg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Affaldscenter Aarhus, forbrændingsanlægget i Lisbjerg Affaldscenter Aarhus Aarhus Bautavej 1 J.nr. MST-1272-00082 8210 Århus V Ref. Marip/ulsee Fremsendes kun elektronisk til: hatj@aarhus.dk, ebni@aarhus.dk, jekr@aarhus.dk og ed@aarhus.dk Den 1. april 2011

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på AVV I/S

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på AVV I/S AVV I/S Aarhus Mandøvej 4 J.nr. MST-1272-00039 9800 Hjørring Ref. Marip/ulsee Fremsendes kun elektronisk til: Michael Bering: mb@avv.dk Berit Andersen: ba@avv.dk Torben Nørgaard: tn@avv.dk Hovedpostkasse:

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Grønt Regnskab 2008 Basisoplysninger Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00, Fax 45 16 05 11 CVR nr.: 14-74-85-39 P-nr. : 1.003.861.117 Nordforbrænding er ejet af fem kommuner

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Data for L90 Affaldsforbrænding II

Data for L90 Affaldsforbrænding II Version 6. 17.06.11. Data for L90 Affaldsforbrænding II dato 20. juni 2011 sagsnr 07040004 reference /dj L90 fremsender hermed et notat med oplysninger om L90 Affaldsforbrænding II. Notatet er lavet på

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Grønt Regnskab 2009 Basisoplysninger Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00, Fax 45 16 05 11 CVR nr.: 14-74-85-39 P-nr. : 1.003.861.117 Nordforbrænding er ejet af fem kommuner

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk AVØ A/S, Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk Vendsysselvej 201 9900 Frederikshavn Fremsendes kun elektronisk til: Uffe Pedersen (ufp@avoe.dk) Aarhus J.nr. MST-1272-00077 Ref. Marip/ulsee Den 1. april 2011

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen.

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen. Kara/Noveren Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde Sendt til CVR-nr: 13507406 som digital post Virksomheder J.nr. MST-1272-00614 Ref. clben/anbri Den 5. marts 2015 Påbud om dioxinmåling under

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for Energnist Esbjerg Forbrænding af farligt affald Øgning af mængden af affald Etablering af røggaskondensering Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for

Læs mere

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse VVM-redegørelse For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse 13. november 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg www.mst.dk

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. hahli/marip Den 29. juli Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade Odense C

Virksomheder J.nr. MST Ref. hahli/marip Den 29. juli Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade Odense C Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade 120 5000 Odense C Sendes som digital post til CVR-nr. 3647 4718 Virksomheder J.nr. MST-1272-01768 Ref. hahli/marip Den 29. juli 2016 Vilkårsændring meddelt som påbud

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00144 Ref. melso/susbe 19. september 2013 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg med tilhørende aktiviteter Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Genbrugsterminalens

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2013 en del af byen ARC Amager Ressource Center er en affaldsbehandling og energi virksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere