Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015"

Transkript

1 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger Ledelsessystem, miljømål og præstationer EMAS-attest 18 Bilag: 1. Datagrundlag Procesdiagram 2

3 1. Forord Med denne miljøredegørelse er det hensigten at give offentligheden, interessenter og samarbejdsparter et indblik i virksomhedens indsats for løbende at skabe miljøforbedringer og forebygge skader på miljøet. TAS har siden 2005 udarbejdet miljøredegørelse i henhold til de stillede krav i EU s EMAS-forordning. På baggrund af kravene i forordningen er virksomhedens miljøbelastninger opgjort både på årsbasis og i forhold til aktivitet/produktion, idet selskabets miljøbelastning er opgjort i forhold til den årligt forbrændte mængde. Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er kortlagt til at omfatte luftemissioner fra forbrændingsprocessen og ressourceforbrug. Ressourceforbrug skal i denne sammenhæng forstås bredt og omhandler - udover kernefunktionen i at udnytte ressourcerne i det forbrændingsegnede affald så energieffektivt som muligt - bl.a. energiforbrug og afledte luftemissioner herfra, råvareforbrug til røggasrensning og heraf afledt betydning for mængden af røggasrensningsprodukter. Redegørelsen opgør på den baggrund status for de seneste fem års udvikling af virksomhedens luftemissioner, ressourceforbrug og produceret energi - herunder beskriver redegørelsen, hvilke miljøforbedringstiltag, der er arbejdet med i 2014, og hvilke mål og initiativer, der er planlagt for Pr. 1. januar 2015 fusionerede TAS med affaldsselskabet L90 til det nye selskab Energnist. Selskabets primære opgave er at håndtere de i alt 16 ejerkommuners forbrændingsegnede affald herunder at eje og drive de to affaldsforbrændingsanlæg i hhv. Kolding og Esbjerg. Spørgsmål eller henvendelser omkring redegørelsen kan ske ved henvendelse til: Ingeniør, Hanne Dal. Tlf.: , Driftschef, Jan H. Nielsen. Tlf.: , 3

4 2. Ledelsens beretning TAS har i 2014, som opfølgning på selskabets miljø- og arbejdsmiljøpolitik, gennemført en række tiltag for at forbedre virksomhedens miljøforhold. De gennemførte tiltag vedrører de områder, der er kortlagt til at udgøre virksomhedens væsentligste miljøforhold og som derfor indgår i anlæggets målsætninger for miljøforbedringer: Luftemissioner - herunder afledte luftemissioner fra energiforbrug samt ressourceforbrug, i bred forstand. Redegørelsen er en samlet status for de resultater, som TAS har opnået gennem iværksatte aktiviteter og tiltag på miljøområdet i 2014, og angiver samtidig mål for planlagte miljøforbedringer i Kortlagte miljøforhold og miljøpåvirkninger - herunder opfølgning på lovkrav Produktion og forbrug Udnyttelsen af anlæggets fulde kapacitet har resulteret i en samlet energiproduktion på knap MWh, hvilket afspejler en stabil drift af anlægget med et optimalt driftstimetal for begge ovnlinjer. Løbende tilpasning og optimering af processen - herunder energiproduktion - tilskrives i væsentlig grad medarbejderinddragelse og engagement, som TAS gennem de seneste 2-3 år har styrket gennem organisering af driften i teams (fokusområder). Driftsmæssigt fokus har haft væsentlig betydning for de miljømæssige resultater, der er opnået i Fuld kapacitetsudnyttelse er i 2014 realiseret ved at supplere modtagne affaldsmængder med biomasse, men i væsentlig mindre omfang end det var tilfældet i Biomasseandelen har i 2014 udgjort 6 % mod 26 % i Modtaget affald fra TAS 4 ejerkommuner udgør samme niveau i 2014 disse mængder er i 2014 herudover suppleret af i størrelsesordenen i alt ton affald fra Haderslev, Vejen og Tønder Kommuner. Projektforslag om etablering af røggaskondensering, som TAS fik udarbejdet i 2013, er i 2014 blevet opdateret mht. ændringer af afgifter m.v. Etablering af røggaskondensering vil indebære en øget energiudnyttelse på i størrelsesordenen 7-10 %. Projektforslaget videreføres i Energnist-regi. Krav i miljøgodkendelser Der er krav om gennemførelse af to årlige præstationsmålinger af tungmetallerne Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, samt dioxiner fra hver ovnlinje. Herudover er der i 2014 gennemført en præstationsmåling på hver ovnlinje af PAH som følge af TAS behandling af neddelt kreosotbehandlet træ. Målingerne foretages af et uvildigt, akkrediteret laboratorium. Gennemførte målinger i 2014 overholder emissionsgrænserne for samtlige parametre med god margen. Virksomhedens luftemissioner skal herudover overholde kontinuert målte halvtimes- og døgnmiddelværdier for parametrene: Støv, CO, TOC, HCl, SO 2, NOx, HF og NH 3. TAS har på de kontinuerte målinger i 2014 registreret tre overskridelser af halvtimesmiddelværdier for CO på hver af anlæggets ovnlinjer, seks overskridelser af halvtimes middelværdier for NH 3 på ovnlinje 2 samt en døgnoverskridelse af NOx, ovnlinje 5 og en døgnoverskridelse af HCL, ovnlinje 2. Affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav til halvtimes middelværdier for parametrene støv, HCl, NOx, SO 2, TOC og HF er opfyldt på kolonne B-niveau på begge ovnlinjer. Antal underskridelser af EBK-temperatur har i 2014 udgjort hhv. 1 på ovnlinje 2 og tre på ovnlinje 5. 4

5 Miljøledelse TAS har 2014 arbejdet på at opnå miljøforbedringer gennem tiltag, der forfølger miljømålsætninger om både forbedret udnyttelse af affaldets energiressourcer og reduktion i forbrug og emissioner. De resultater, der er opnået tilskrives i ikke uvæsentlig grad et intenst arbejde med teamorganisering i driften et tiltag, der har været arbejdet med gennem de seneste 3 år. Denne organisering fokuserer på optimal udnyttelse af medarbejderkompetencer og inddragelse og er løbende tilpasset for sikre fortsat øget ressourceudnyttelse af affaldet og reduktion i forbrug og emissioner. Miljøarbejdet i 2015 tager for Energnist Kolding udgangspunkt i fortsat at forfølge disse målsætninger. Den 27. april 2015 Direktør Poul Kristensen 5

6 3. Beskrivelse af virksomheden Navn og beliggenhed: Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) Bronzevej Kolding Tlf Fax CVR-nr.: P-nr.: Lokalplan nr er udarbejdet i forbindelse med etablering af ny forbrændingslinje i Lokalplanen fastlægger, at områdets bebyggelsesprocent ikke må overstige 50, og at virksomhedens grundareal udgør knap m 2. Bebyggelsen udgør i størrelsesordenen 5000 m 2 og etagearealet i størrelsesordenen m 2. Bebyggelsesprocenten er ca. 44 og bebygget areal i forhold til grundareal udgør ca. 21 % Ledelse: Selskabets bestyrelse bestod i 2014 af 10 repræsentanter fra Byrådene i de 4 interessentkommuner og er sammensat som følger: 4 medlemmer fra Kolding Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Fredericia Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Middelfart Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Vejle Kommunes Byråd Heraf udgøres selskabets formandskab af: Formand Per Bødker Andersen, Kolding Kommune, næstformand Kenny Bruun Olsen, Fredericia Kommune, næstformand Peder Hummelmose, Vejle Kommune Daglig ledelse har i 2014 været uddelegeret til Jan Højte Nielsen som konstitueret direktør. Regnskabsperiode: Kalenderåret. Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3 vedrørende arbejdsmiljø. Branche, hovedaktivitet og listepunkt: Forbrændingsanlæg hører under branchen "Behandling og bortskaffelse af ikkefarligt affald NACE-kode I CVR-registret hører anlægget under hovedbranchen: , Bortskaffelse af affald med energiproduktion. Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsforbrænding. I henhold til bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, er forbrændingsanlæg omfattet af listepunkt: 5.2. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For dagrenovations- eller dagrenovations-lignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time Miljøgodkendelser/ afgørelser Virksomhedens drift har i 2014 været reguleret af følgende miljøgodkendelser: 6

7 Revideret miljøgodkendelse af anlæg til oplag og forbrænding af affald, dateret den 3. februar Miljøstyrelsens afgørelse af klage over revideret miljøgodkendelse af 3. februar Tillæg til revideret miljøgodkendelse af 3. februar 2004 samt vilkårsændringer til samme i forbindelse med etablering og drift af ny ovnlinje, dateret den 5. oktober 2004 Generelt påbud om straksindberetning ved overskridelse af emissionsgrænseværdier til alle danske affaldsforbrændingsanlæg, dateret den 5. april 2011 Afgørelse om udvidelse af positivliste, dateret den 21. november 2011 Optagelse af bygnings- og nedrivningsaffald med indhold af PCB under 50 mg/kg TS på positivliste for TAS, dateret 14. februar 2014 Procesanlæg TAS forbrændingsanlæg har to ovnlinjer: En kraftvarmelinje idriftsat i 1994 (ovn 2) og en hedtvandslinje idriftsat i august 2007 (ovn 5). Anlægget kører i døgndrift alle ugedage og har en kapacitet på maksimalt 20 tons affald pr. time ved en brændværdi på 11 MJ/kg, hvilket svarer til en årlig nominel kapacitet i størrelsesordenen tons affald. Anlægget behandler følgende typer affald: Dagrenovation Ikke-genanvendelige typer af storskrald fra husholdninger Ikke genanvendeligt affald fra erhverv Biomasseaffald Visse typer farligt affald Røggasrensningssystemet er ens for de to ovnlinjer og er et tørt system, hvor røggassen tilføres kalk og aktivt kul inden den renses i et posefilter. Restprodukterne fra forbrændingen er slagge, kedelaske og restprodukt fra røggasrensningen. Slagge genanvendes til bundsikring i forskellige anlægsprojekter. Kedelaske og røggasrensningsprodukt eksporteres til opfyldningsformål. 7

8 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 Selskabets væsentligste miljøforhold er fastlagt til at omfatte: Luftemissioner og restprodukt fra forbrændingsprocessen, afledte luftemissioner fra energiforbrug samt ressourceforbrug. I bilag 1: Datagrundlag er alle væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger fra forbrændingsanlægget opgjort for de seneste fem år.. Data er baseret på faktiske målinger og registreringer og er angivet, dels som totale værdier for året, dels som værdier pr. ton affald behandlet på anlægget. Nøgletallene pr. ton forbrændt affald udgør sammenligningsgrundlaget år for år og muliggør sammenligninger inden for branchen i henhold til intentionerne i EMAS III. Forhold som støj, spildevand og affald, der bortskaffes under kommunale ordninger, er ikke taget med i redegørelsen, da miljøpåvirkningerne herfra er vurderet til at være ubetydelige. Påvirkningerne fra de væsentligste af TAS miljøforhold kan karakteriseres som følger: Global påvirkning: Drivhuseffekt fra emission af CO 2 Regional/lokal påvirkning: Forsuring fra emissioner af HCl og SO 2 Fotokemisk ozondannelse fra emission af NO x Næringssaltbelastning fra emissioner af NO x Humantoksicitet fra emissioner af Hg og dioxin som de væsentligste faktorer Produktion og forbrug Tilført brændsel I 2014 er der på anlæggets to ovnlinjer behandlet i alt ton affald/brændsel - svarende til årets indvejede mængde. Det er skønnet, at silostand hhv. primo 2014 og primo 2015 var på samme niveau. Anlæggets kapacitet har med denne mængde været udnyttet fuldt ud. Ved etableringen af en transmissionsledning til TVIS - idriftsat ultimo blev det selskabs- og samfundsøknomisk rentabelt at udnytte anlæggets fulde kapacitet i kraft af mulig afsætning af al produceret varme fra anlægget. Fuld kapacitetsudnyttelse svarer til behandling af en årlig affaldsmængde på ca ton afhængig af brændslets gennemsnitlige brændværdi over året. Modtagne affaldsmængder er i den sammenhæng suppleret med biomasseaffald. I 2014 har andelen af biomasseaffald udgjort knap ton svarende til 6 % af de brændte mængder. I 2013 udgjorde biomasseaffald en andel på 26 % af de samlede mængder. Affald fra TAS eget opland har i 2014 udgjort godt ton et tilsvarende niveau som i Herudover har TAS behandlet affald fra kommunerne Haderslev, Vejen og Tønder. 8

9 Produktion El-produktion pr. ton forbrændt affald er i 2014ca. 7 procent lavere end i 2013, mens varmeproduktionen er ca. 2 % højere. Reduktion i elproduktion tilskrives et bevidst valg på baggrund af lave priser på elmarkedet. Den varme sommer 2014 har påvirket varmeproduktionen, idet drift på ovnlinje 5 måtte indskrænkes pga. manglende varmeaftag. Elforbrug Det samlede elforbrug pr. ton forbrændt er i 2014 opgjort til 64,2 kwh pr. ton forbrændt, hvilket er en anelse højere i forhold til Forbrug til proces udgør hovedparten af forbruget og er udslagsgivende, når det samlede elforbrug opgøres. Vurderet ud fra forbruget i 1. kvartal 2015 er der ikke tale om en stigende trend. TAS har i 2014 arbejdet med tiltag for at reducere elforbrug på bygningsdrift (udskiftning til LED-belysning), men dette er ikke udslagsgivende i det samlede forbrug. 9

10 Varmeforbrug I opgørelsen af varmeforbrug indgår egenproduceret varme til varmholdelsesformål, olieforbrug til støttebrænder på ovnlinje 5 samt indkøbt fjernvarme til rumopvarmning. Forbruget er i 2014 er opgjort til 5,1 kwh/ton, hvilket er en anelse højere i forhold til Vedvarende energi VE-energi Det samlede energiforbrug af el og varme pr. ton forbrændt udgjorde MWh i Andelen af bionedbrydeligt affald, som behandles på et affaldsforbrændingsanlæg er af Energistyrelsen fastlagt til at udgøre 55 %. Dvs. for den andel af energiforbruget, der er egenproduceret el og varme kan 55 % af energien regnes for VE-energi. For indkøbt el udgør andelen af VE-energi 56 % i 2014, mens VE-andelen ved køb af fjernvarme udgør 42 %. VE-andelen af TAS samlede energiforbrug er på den baggrund opgjort til ~ 54 % i I 2012 udgjorde VE-andelen af TAS forbrug ~ 49 % VE-andelen i den energi, som TAS producerer og sælger - de 55 % - er indregnet i de opgjorte VE-andele for hhv. indkøbt el og fjernvarme. Vandforbrug Virksomhedens samlede vandforbrug pr. ton forbrændt var i 2014 på 0,12 m 3. Forbruget er ca. 30 % større end i 2013, hvilket er tilskrevet tekniske forhold, som i perioder har betydet, at det ikke har muligt at benytte teknisk vand (opsamlet regnvand m.v ). 10

11 Forbrug af hjælpestoffer til røggasrensningsproces Forbruget af kalk til rensning af røggasser er i 2014 reduceret med knap 10 % i forhold til forbruget i Det lavere forbrug er ikke tilskrevet specifikke tiltag, men generelt fokus på optimal processtyring. Forbruget af aktivt kul pr. ton forbrændt er reduceret med godt 30 % i 2014 i forhold til Det lavere forbrug er ikke tilskrevet specifikke tiltag, men generelt fokus på optimal processtyring. Forbrug af ammoniakvand medgår til DeNOx-rensning i SNCR-anlæg. Forbruget pr. ton forbrændt er 10 % lavere i 2014 end forbruget i Det lavere forbrug skyldes, at der i 2013 er arbejdet med forskellige driftsmæssige justeringer for at optimere SNCR-processen. Dette arbejdes fortsættes i 2015 bl.a. med en forbedret styring af processen på ovnlinje 2. 11

12 Restprodukter Slagge Mængden af slagge (inkl. jern) pr. ton forbrændt er i 2014 på samme niveau som i Slaggen analyseres for indhold af TOC og en række tungmetaller med henblik på genanvendelse. Dette sker for partistørrelser på max ton slagge. Prøvetagning og analyse foregår efter sortering og modning. TAS slaggehåndtering varetages af Meldgaard. Analyseværdierne for slaggen i 2014 (jf. bilag 1) er baseret på 6 analyser og fastlægger slaggen til kategori 3 i henhold til bekendtgørelse om genanvendelse af bl.a. restprodukter til bygge- og anlægsarbejder. Alle analyserne overholder endvidere den fastsatte grænseværdi for TOC på 3 % med god margen - og endvidere de i TAS miljøgodkendelse fastsatte målsætninger om et max. indhold af TOC på 1,5 % som årsgennemsnit. Slaggen er genanvendt til bundsikring i anlægsprojekter.. Restprodukt fra røggasrensning Restproduktmængden pr. ton forbrændt er i 2014 på omtrent samme niveau som i

13 Luftemissioner Emissioner fra produktion Røggasserne fra forbrændingen indeholder efter rensning i posefilter og SNCR-anlæg små koncentrationer af støv, HCl, SO 2, TOC, CO, HF, NOx, NH 3 samt tungmetaller og dioxin. Parametrene støv, HCl, SO 2, TOC, CO, HF, NOx og NH 3 måles kontinuert og skal på koncentrationsniveau overholde de emissionsgrænseværdier, der er fastlagt i virksomhedens miljøgodkendelser. Der er herudover krav i miljøgodkendelser om gennemførelse af to årlige præstationsmålinger af tungmetallerne Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, samt dioxiner fra hver ovnlinje. PAH måles ved en af de to årlige præstationsmålinger som konsekvens af virksomhedens tilladelse til at behandle neddelt kreosotholdigt træ. Målingerne foretages af et uvildigt, akkrediteret laboratorium. Resultatresumé af kontinuerte målinger og præstationsmålinger for 2014 fremgår af nedenstående. Der er i redegørelsens bilag 1 foretaget opgørelse af de samlede udledte mængder af ovenstående forureningsparametre - herunder mængden af fossilt CO 2, idet de danske affaldsforbrændingsanlæg fra 1. januar 2013 blev omfattet af EU s CO 2 -kvoteordning. årsgennemsnit, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse for parametrene: Støv på hhv. 5 mg/nm 3, CO på 10 mg/nm 3, TOC på 5 mg/nm 3 og HF på 0,5 mg/nm 3. TAS har i 2014 registreret tre overskridelser af halvtimesmiddelværdier for CO på hver af anlæggets ovnlinjer, seks overskridelser af halvtimes middelværdier for NH 3 på ovnlinje 2 samt en døgnoverskridelse af NOx, ovnlinje 5 og en døgnoverskridelse af HCL, ovnlinje 2. Affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav til halvtimes middelværdier for parametrene støv, HCl, NOx, SO 2, TOC og HF er opfyldt på kolonne B-niveau på begge ovnlinjer. Antal underskridelser af EBK-temperatur har i 2014 udgjort hhv. 1 på ovnlinje 2 og tre på ovnlinje 5. De kontinuerte målinger udgør grundlaget for opgørelsen af de samlede udledte mængder af støv, HCl, SO 2, TOC, CO, HF, NOx og NH 3. Det skal bemærkes, at det højere niveau for udledte mængder af hhv. CO og TOC i 2014 skyldes en ændret opgørelsesmetode ved rapporteringen af masseemissioner i forhold til tidligere år. TAS har i 2014 opnået dispensation til fortsat at beregne den fossile CO2-andel ud fra standardværdier, selvom andelen udgjorde > ton, og opgørelsen dermed som udgangspunkt skal ske ved måling. Med fusionen til Energnist, som indebærer, at anlægskapaciteten skal udnyttes fuldt ud til forbrænding af affald uden supplement af biomasseaffald, overgår anlægget i Kolding til at skulle måle den fossile CO2-andel. Kontinuerte målinger 2014: Årsgennemsnit af koncentrationerne for halvtimes middelværdier målt kontinuert over året ligger for parametrene støv, CO, TOC, HCl, SO 2, HF, NOx og NH 3 på niveauer, der er pænt under grænseværdien. TAS opfylder således også de målsætninger for 13

14 Præstationsmålinger i 2014: I 2014 overholdte alle parametre grænseværdierne med god margen. Gennemsnittet for dioxin/furan overholder endvidere den i TAS miljøgodkendelse fastsatte målsætning om en max. koncentration på 0,05 ng/nm 3. Emissionerne af tungmetaller og dioxin er i tabellerne angivet som gennemsnit af de to gennemførte præstationsmålinger, mens værdien for PAH er baseret på én præstationsmåling iht. miljøgodkendelsens krav. Præstationsmålingerne udgør grundlaget for opgørelsen af de samlede udledte mængder af tungmetaller og dioxin. Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, As, Co, Ni, V Ovn 2: Parameter Måling 1 Måling 2 Årsgennemsnit 0,01 0,007 0,0085 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 0,0004 0,0004 0,0002 0,0003 Hg 0,0004 mg/nm 3 mgnm 3 mg/nm 3 Cd, TI 0,0003 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Dioxin/ Furan 0,03 ng/nm 3 0,012 ng/nm 3 0,02 ng/nm 3 PAH 0,00004 mg/nm 3 Ovn 5: Parameter Måling 1 Måling 2 Årsgennemsnit Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, As, Co, Ni, V 0,004 0,006 0,005 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 0, ,0005 0,0002 0,0002 Hg 0,0003 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Cd, TI 0,0001 mg/nm 3 mg/nm 3 Dioxin/ Furan 0,026 ng/nm 3 0,024 ng/nm 3 0,025 ng/nm 3 PAH 0,00004 mg/nm 3 Drivhusgasser Den danske forbrændingssektor blev pr. 1. januar 2013 omfattet af EU s CO2-kvoteordning. Ordningen indbefatter, at TAS skal opgøre den fossile andel af CO2-udledningen ved forbrænding af affald. Dette sker på baggrund af standardværdier for indfyret brændsel og CO 2 -emission. I 2014 er den opgjorte og verificerede udledte mængde af fossilt CO 2 fra TAS fastlagt til ton. Hvis den mængde energi, som er grundlaget for TAS energiproduktion i 2014, skulle erstattes af energi fra f.eks. naturgas, ville udledningen af fossilt CO 2 i stedet have udgjort i størrelsesordenen ton. 14

15 Emissioner fra energiforbrug Opgjorte emissioner fra energiforbrug omfatter CO 2 - emissioner, SO 2 -emissioner og NOx-emissioner fra el- og varmeforbrug. Opgjort SO 2 - og NOx-udledning omfatter alene udledningen fra indkøbt elmængde samt indkøbt varmemængde til bygningsopvarmning, idet emissionerne fra egetforbrug af el og varme samt fra forbrug af olie til støttebrændere, er omfattet af opgjorte emissioner via luftafkast. Tilsvarende skal det bemærkes, at opgjort fossil CO 2 - udledning fra egetforbrug af el og varme tillige indgår i den produktionsrelaterede fossile CO 2 -emission - og nøgletal for CO 2 -emissioner fra forbrug af indkøbt el og fjernvarme er bl.a. baseret på den fossile CO 2 -andel fra TAS energiproduktion. CO 2 -udledning fra hhv. TAS el- og varmeforbrug og produktion kan derfor ikke lægges sammen til en samlet opgørelse. Som det fremgår af opgørelsen af CO 2 -emission bidrager elforbruget til langt størstedelen af CO 2 -udledningen fra energiforbrug. Elforbrugets andel udgør %. 15

16 5. Ledelsessystem, miljømål og -præstationer TAS blev miljø- og arbejdsmiljøcertificeret første gang i 2006 efter standarderne ISO og DS/OHSAS Den erfaring, som selskabet har opnået ved udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemet viser, at systemet understøtter, at der skabes en dynamisk proces omkring virksomhedens miljøarbejde, som resulterer i øget fokus og løbende miljømæssige forbedringer. TAS har gennem et intenst arbejde med en ændret organisering af driften med organisering i teams (fokusområder) styrket medarbejderdeltagelsen i optimerings- og forbedringstiltag, hvilket har haft væsentlig betydning for de miljømæssige resultater, der er opnået i Den styrede proces, som skaber de opnåede resultater, kan illustreres som følger: Løbende forbedringer Ledelsens evaluering Politik Kontrol Implementering og drift Planlægning Processen pågår løbende hen over året i de nedsatte driftsteams i samarbejde og dialog med driftsledelsen. En gang årligt gennemføres en samlet evaluering af ledelsessystemet. Miljø og arbejdsmiljøpolitik: TAS varetager en central miljøopgave i Trekantområdet ved forfølgelsen af selskabets overordnede formål om at sikre en effektiv ressourceudnyttelse inden for de områder af affaldsbehandlingen, hvor selskabet er tillagt kompetence. Med dette overordnede formål ser TAS et naturligt sammenfald mellem selskabets forretningsmæssige målsætninger og selskabets målsætninger for miljø samt menneskers sundhed og sikkerhed: TAS har i den sammenhæng fastlagt følgende målsætninger: Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi samt et reduceret energi- og råvareforbrug, Reducere udledninger af luftemissioner og restprodukter til omgivelserne 16

17 Forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at styrke medarbejdernes beslutningsevne og omstillingsparathed gennem kompetenceudvikling Forbedre arbejdsprocesser, så sikkerheds- og sundhedsmæssig belastning reduceres Forebygge risici for skadelig miljøpåvirkning og sikkerheds- og sundhedsmæssig belastning af medarbejdere under løsning af selskabets opgaver TAS målsætninger for miljø samt menneskers sundhed og sikkerhed tager afsæt i selskabets miljø- og arbejdsmiljøpolitik. TAS vil: 1. som minimum overholde gældende krav på miljø- og arbejdsmiljøområdet, både lovmæssige og andre krav selskabet har tilsluttet sig, for derved at være på forkant i forhold til implementeringen af evt. nye miljø- og arbejdsmiljøkrav i relation til affaldsforbrænding. 2. gennem evaluering af eksisterende og planlægning af nye aktiviteter sikre, at forbrænding af affald foregår ved en effektiv udnyttelse af affaldets ressourcer, og at etablering, drift og servicering af alle anlæg er karakteriseret ved en høj miljø- og arbejdsmiljømæssig kvalitet, der er under stadig forbedring. 3. forebygge svigt gennem risikovurderinger, planlægning og styring af de aktiviteter, der i vores forretningsprocesser er vurderet og fastlagt til at være de væsentligste i forhold til miljø og arbejdsmiljø. 4. løbende ajourføre vores styring og sikre, at denne styring i nødvendigt omfang dokumenteres og bliver overvåget, hvor det er vurderet, at der er størst risiko. Risiko skal forstås både i forhold til eksternt miljø og i forhold til medarbejderes sundhed og sikkerhed. Et kort resumé af status for, hvordan TAS har fulgt op på ledelsessystemet gennem mål og tiltag i 2014 samt planlagte tiltag og mål for 2015, gennemgås i det følgende: Målsætning/mål Tidsplan Resultater og bemærkninger Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse bl.a. gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi herunder Reducere energi- og råvareforbrug samt emissioner til omgivelserne - herunder 2014 Udskiftning af varmeveksler (forbedret mulighed for varmeafsætning) Opdatering af røggaskondenseringsprojekt som forberedelse til politisk godkendelsesproces Gennemførsel af CFD-analyse, ovn 2 som grundlag for gennemført ombygning af lufttilførsel/optimering af forbrændingsproces og forbedring af NOxrensning (SNCR) Nye dyser til reaktor, ovn 5 (forbedring af renseproces for sure røggasser) 17

18 Målsætning/mål Tidsplan Planlagte indsatsområder Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse bl.a. gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi Reducere energi- og råvareforbrug samt emissioner til omgivelserne herunder specifikt fokus på bl.a. udnyttelse af spildvarme og ændret regulering af SNCR-proces 2015 Projekt med etablering af røggaskondensering (forbedrer anlæggets energiudnyttelse med 7-10%) Slaggehåndteringsprojekt optimering af håndtering og afsætning Afklaring af muligheder for at udnytte spildvarme fra støtteprocesser til fjernvarme eller eget forbrug og derved øge varmeproduktion eller alternativt reducere eget varmeforbrug Optimere drift og overvågning af røggasrensningsprocesser og herved reducere luftemissioner (SNCR-proces) 18

19 Bilag 1: Datagrundlag Produktion: År Driftstimer Timer/år Ovn Ovn Affald/brændsel Ton Dagrenovation Stort/småt brændbart Malingsslam Øvrigt farligt affald Farligt affald i alt Biomasse Træflis til indfyring Indvejet affaldsmængde Forbrændt affaldsmængde Forbrændt pr. Ton ovnlinje Ovn Ovn Forbrændt pr. Ton/h driftstime Ovn 2 9,5 9,4 9,9 10,0 9,9 Ovn 5 10,4 10,2 10,8 11,3 10,2 Energiproduktion i alt MWh Elproduktion Solgt el Varmeproduktion, ovn (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, ovn (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion i alt Bortkølet varme Solgt varme

20 Energiprod./ton MWh/ton forbrændt Elproduktion 0,64 0,65 0,61 0,61 0,57 Solgt el 0,58 0,60 0,56 0,55 0,54 Varmeproduktion, ovn 1,91 1,97 1,80 1,84 1,94 2 (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, ovn 2,54 2,67 2,41 2,45 2,51 5 (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, i alt 2,17 2,33 2,12 2,16 2,23 Bortkølet varme ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 Solgt varme 2,17 2,33 2,11 2,16 2,23 Forbrug: Elforbrug År MWh Elforbrug egenproduktion Elforbrug indkøbt Elforbrug fj.pumper Elforbrug i alt Elforbrug pr. ton kwh/ton forbrændt Elforbrug i alt Varmeforbrug MWh Varmeforbrug egenproduktion (proces) Gasolieforbrug til proces (støttebrændere) Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug (opvarmningsformål) Varmeforbrug i alt Varmeforbrug pr. ton kwh/ton forbrændt Varmeforbrug i alt 14,5 6,6 5,3 4,5 5,1 Vandforbrug m 3 Vandværksvand, proces Vandværksvand, sanitært Vandforbrug i alt

21 Vandforbrug pr. ton m 3 /ton forbrændt Vandforbrug i alt 0,12 0,13 0,11 0,10 0,12 Forbrugsstoffer Ton Hydratkalk/Sorbacal Ammoniakvand (24 %) Aktivt kul 47,4 50,5 31,5 66,7 42,6 Forbrugsstoffer pr. Kg/ton ton forbrændt affald Hydratkalk/Sorbacal 11,4 9,7 6,6 8,8 7,9 Ammoniakvand (24 %) 0,75 1,0 1,4 1,9 1,8 Aktivt kul 0,39 0,34 0,20 0,41 0,27 Restprodukter: År Røggasrensningsprodukt Røggasrensningsprodukt Røggasrensningsprodukt pr. ton forbrændt Røggasrensningsprodukt Slagge Ton ,54 27,56 19,68 25,90 25,19 Råslagge, inkl. jern Slagge pr. ton Kg/ton forbrændt affald Råslagge, inkl. jern Slaggeindhold 1 : Slagge År Grænseværdi TOC 0,60 % 0,92 % 0,52 % 0,52 0,48 3 % Klorid mg/l Sulfat mg/l Natrium mg/l Arsen 2,3 µg/l 2,9 µg/l 3,4 µg/l 3,1 µg/l 2,3 µg/l 50 µg/l 1 Gennemsnitlige koncentrationer fra analyser af eluat er opgjort fra og med 2011 for det samlede analyseprogram 21

22 Barium µg/l Cadmium 0,08 0,05 0,05 0,06 0,08 40 µg/l Chrom µg/l Kobber µg/l Nikkel 3,7 3,4 2,6 2,5 2,5 70 µg/l Kviksølv < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1 µg/l Selen 5,4 5,9 5,8 6,0 30 µg/l Bly 7,1 0,9 0,6 < 0,5 1,3 100 µg/l Zink 17,3 8,2 < 5,0 < 5,0 9, µg/l Luftemissioner: Emissioner fra produktion: År Grænse -værdi mg/nm 3 Ovn 2, Middelværdi (mg/nm 3 ) koncentrationer Støv ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 10 HCl 9,1 7,0 6,8 7 6,3 10 SO ,0 11, TOC 0,2 0,1 0,3 0,8 0,1 10 CO 2,0 ~0,0 ~0,0 0,7 0,2 50 HF 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1 NOx , /200 NH 3 0,4 1,5 4,2 6 3,5 10 Pb+Cr+Cu++Mn 0,010 0,009 0,007 0,008 0,009 0,5 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,001 0,001 0,001 0,0003 0,0004 0,05 Cd+Tl 0,000 0,000 0,000 0,0002 0,0003 0,05 PAH 0, , ,005 Dioxin/Furan 0,006 ng/nm 3 0,03 ng/nm 3 0,049 ng/nm 3 0,03 ng/nm 3 0,02 22 ng/nm 3 3 0,1 ng/nm Ovn 5, Middelværdi (mg/nm 3 ) koncentrationer Støv ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 0,2 10 HCl 5,9 6,5 3,

23 SO , TOC 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 10 CO ~0,0 ~0,0 0,3 0,1 0,5 50 HF ~0,0 ~0,0 ~0,0 0,1 ~0,0 1 NOx , /200 NH 3 1,0 1,0 3, Pb+Cr+Cu++Mn 0,010 0,009 0,008 0,007 0,005 0,5 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,001 0,025 ~0,000 0,001 0,0005 0,05 Cd+Tl ~0,000 ~0,000 ~0,000 ~0,000 ~0,000 0,05 PAH 0, , ,005 Dioxin/Furan 0,02 ng/nm 3 0,01 ng/nm 3 0,007 ng/nm 3 0,007 ng/nm 3 0,03 ng/nm 3 0,1 Ovn 2, udledt total Kg mængde Støv HCl SO TOC CO HF NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 3,1 2,8 1,9 3,4 1,6 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,17 0,21 0,15 0,15 0,07 Cd+Tl 0,11 0,08 0,07 0,09 0,05 PAH 0,02 0,007 Dioxin/Furan 0,002 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,004 g Ovn 5, udledt total Kg mængde Støv ,2 286 HCl SO TOC CO HF 11 ~ 0 ~ ng/nm 3 23

24 NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 0,4 0,8 3,2 3,6 1,2 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,08 2,4 0,15 0,26 0,1 Cd+Tl 0,01 0,02 0,11 0,10 0,03 PAH 0,02 0,01 Dioxin/Furan 0,001 g 0,001 g 0,003 g 0,003 g 0,006 g Ovn 2, udledt mængde pr ton forbrændt g/ton Støv HCl SO TOC 0,8 0,3 1,1 4,1 5,1 CO ,2 18,5 86,3 HF 0,13 0,5 0,5 0,9 0,6 NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 0,04 0,04 0,03 0,05 0,02 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cd+Tl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAH 0,00 0,00 Dioxin/Furan 0,03 µg/ton 0,14 µg/ton 0,19 µg/ton 0,18 µg/ton 0,05 µg/ton Ovn 5, udledt mængde g/ton pr ton forbrændt affald Støv ,02 4 HCl SO TOC 1,6 1,1 0,2 1,5 10,3 CO 8.7 9,4 7,9 8,5 109 HF 0,22 0,00 0,0 0,5 0,2 NOx NH

25 Pb+Cr+Cu++Mn 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 Cd+Tl ,00 0,00 0,00 0,00 PAH 0,00 0,00 Dioxin/Furan 0,02 µg/ton 0,01 µg/ton 0,04 µg/ton 0,04 µg/ton 0,07 µg/ton Emissioner fra energiforbrug: Forbrug egenproduktion År CO 2 -el CO 2 -varme 27, Forbrug indkøbt el og varme CO 2 -el CO 2 -varme CO 2 i alt SO 2 -el 0,37 0,33 0,31 0,37 0,25 SO 2 -varme 0,06 0,03 0,03 0,01 0,02 SO 2 i alt 0,43 0,36 0,34 0,38 0,27 NOx-el 1,5 1,5 1,3 1,3 0,96 NOx-varme 0,20 0,23 0,20 0,20 0,22 NOx i alt 1,7 1,7 1,5 1,5 1,2 CO 2 i alt pr. ton forbrændt affald (kg/ton) Ton 33,9 26,8 22,1 27,1 21,8 SO 2 i alt pr. ton forbrændt affald (g/ton) NOx i alt pr. ton forbrændt affald (g/ton) 3,5 2,4 2,2 2,3 1,7 14,3 11,7 9,7 9,1 7,6 25

26 Bilag 2: Procesdiagram Støtteproces: Administration Affaldsmodtagelse Kerneproces: Forbrænding Energiproduktion Restprodukter (slagge/røggasprodukter) aldsmodtagelse Hjælpestoffer Luftemissioner/ røggasemissioner 26

Foto Vestforbrænding 2 /

Foto Vestforbrænding 2 / G r ø n t r e g n s k a b 2012 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger, interessentskabsoplysninger, miljøforhold, myndigheder, godkendelser og certifikater 3 Miljøredegørelse 4 - Status for udvalgte

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme A/S GRØNT REGNSKAB 2010 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljødataperioden:... 5 1.3 Tilsynsmyndighed:... 5 1.3.1

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 3B Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG FUSION

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Miljøcenter Roskilde den 2. april 2008 1 Plan- og virksomhedsområdet

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

Forbrænding af affald på Affaldscenter Århus Forbrændingsanlæg

Forbrænding af affald på Affaldscenter Århus Forbrændingsanlæg Forbrænding af affald på Affaldscenter Århus Forbrændingsanlæg LCI/LCA for forbrændingsanlægget Version 5-2. april 2007 Christian Riber Institut for Miljø & Ressourcer DTU Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa. Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Side 1 af 55 sider

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Hillerød...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2003 MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indholdsfortegnelse Forord...side 13 Beskrivelse af virksomhederne...side 14 Miljøstyystemet...side 16 Tværgående aktiviteter...side

Læs mere