A M ATØ R K U LT U R E N S TA L 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A M ATØ R K U LT U R E N S TA L 2004"

Transkript

1 A M ATØ R K U LT U R E N S TA L 2004 En oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi AKKS Amatørernes Kunst og Kultur samråd 1

2 Amatørkulturens tal En oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi Amatørernes Kunst og Kultur Samråd Susan Fazakerley, København 2006 ISSN (ISBN): Fotos: Forside fra oven og ned: Dansk Amatørkor Union, DAKU:, DATS, Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed: Teater Etcetera (foto: gruppen), Danske Folkedanseres Spillemandskreds: Værløse Folkemusikanter (foto: Per Stadel), Musik & Ungdom: SpringStrings (foto: Gitte Lotinga). Bagside fra oven og ned: Dansk Arccordeon- og Harmonika Orkester Forbund, Dansk Sanger Forbund, Kor 72 og Visens Venner i Danmark. Grafisk tilrettelæggelse: Carsten Lund Tryk: Vester Kopi Oplag: 250 eksemplarer Rapporten kan citeres med kildeangivelse AKKS Amatørernes Kunst og Kultur Samråd Farvergade 27d, 3. sal 1464 Købehavn K Tlf.: Mail:

3 Indhold Forord... 5 Indledning. 6 AKKS medlemsorganisationer...7 Medlems- og underorganisationernes medlemmer og deres aktiviteter...10 Medlems- og underorganisationernes økonomi...12 AKKS økonomi...16 Andre statslige tilskud til amatørkulturen...17 Amtslige tilskud til amatørkulturen...19 Kommunale tilskud til amatørkulturen...21 Kilder Andre kilder:...26 Noter

4 4

5 Forord Der er tre væsentlige årsager til, at bestyrelsen for Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) besluttede at få udarbejdet og udgive Amatørkulturens tal Bag alle tre ligger usikkerheden om, hvordan antallet af aktive og også beløbene i offentlige tilskud egentlig skal gøres op på en retfærdig måde. De tre årsager var: - Folketingets enstemmige vedtagelse den 23. april 2004 om at henstille til kulturministeren at foretage en undersøgelse af det frivillige kulturelle område - Kulturministerens efterfølgende valg i januar 2005 m.h.t. gennemførelse af denne undersøgelse, der især baserer sig på den store frivillighedsundersøgelse og dermed ikke primært kvalificerer amatørkulturens kunstneriske og kulturelle betydning - Den patchwork-økonomi, som i almindelighed er gældende på området, alene når det gælder statslige tilskud, og som i sig selv gør området vanskeligt overskuelig, også for de direkte implicerede Vi takker alle dem, der har bidraget til at få denne oversigt så kvalificeret og detaljeret som mulig. I øvrigt henvises til indledningen. København, den 20. januar 2006 VILLY DAL formand for AKKS 5

6 Indledning I 2004 spillede 2% af den voksne befolkning i Danmark selv teater, mens 17% enten spillede, sang eller lavede egen musik. Hvad angik børn og unge i alderen 7-15 år, spillede 23% selv teater og 39% enten spillede, sang eller lavede egen musik. Det fremgår af kulturvaneundersøgelsen Danskernes kulturog fritidsaktiviteter Selvom der uden tvivl er mange gengangere gemt i disse tal, kan man altså roligt konkludere, at rigtig mange danskere selv var aktive indenfor musik, sang og teater i En meget stor del af dem var amatører - og det er primært dem, som denne rapport handler om - nærmere bestemt om dem, som var organiseret i de 11 landsdækkende organisationer indenfor sang, musik og teater, som i 2004 udgjorde Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS. Målet med denne rapport er således at give et indblik i den organisering og økonomi, der kendetegnede de landsdækkende organisationer i AKKS samarbejdet i 2004 og derigennem deres medlemsforeninger, grupper, kor og orkestre. De udgør imidlertid ikke alle amatører. Der er dels en række organiserede amatører, der står udenfor AKKS samarbejdet, bl.a. mange børn og unge, der udfolder sig kunstnerisk i klub-, institutionsog musikskoleregi, og dels et ukendt antal selvorganiserede grupper og bands, der står helt udenfor områdets formelle organisering. Dem handler denne rapport kun i mindre grad om. AKKS fungerende sekretariatsleder, Susan Fazakerley, har haft ansvaret for indsamlingen af talmateriale, analyse og tekst. Rapporten er baseret på AKKS medlemsorganisationers og deres underorganisationers indsendte regnskabstal for 2004 og deres indberetninger af medlemsstatistik for samme periode. Det sidste er oftest foregået over mail eller telefonisk. Der er dog også inddraget talmateriale fra diverse opgørelser over statslige og amtslige tilskud til amatørkulturen i henholdsvis 2003 og For at fuldende billedet af den organiserede amatørkulturs økonomi mangler der desværre opgørelser over de kommunale tilskud til amatørkulturen, som endnu ikke ved denne rapports deadline er udgivet. 6

7 AKKS medlemsorganisationer AKKS er et samråd, der er i dag består af 10 landsorganisationer, der på amatørniveau arbejder indenfor musik, sang og teater. I 2004 var antallet 11, idet en af organisationerne Rytmisk Musik Danmark indgav konkursbegæring i AKKS samarbejdet går tilbage til 1974 og repræsenterer flertallet af amatørkulturens landsdækkende organisationer. Det har bl.a. som mål at styrke samarbejdet mellem medlemsorganisationerne, at udbrede og udvikle amatørkulturen og at være med til at skabe kulturpolitisk debat m.m. Til det formål har man et sekretariat med en konsulent/sekretariatsleder, der udover det daglige arbejde i forlængelse af samrådets mål varetager administrationen af Kulturministeriets Udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter, som primært uddelte midler i perioden fra AKKS medlemsorganisationer er som udgangspunkt meget forskellige, både hvad angår deres størrelse, organisation og aktivitetsniveau. Noget der i høj grad er betinget af den historiske tradition og den kultur, de hver især udspringer af. Det betyder f.eks., at teaterområdet er samlet i DATS, mens musikken er delt ud på en lang række forskellige organisationer afhængig af genrer. To af medlemsorganisationerne, Dansk Amatørkor Union og Dansk Amatørmusik Union, er endvidere paraplyorganisationer for henholdsvis 8 og 5 landsdækkende musikorganisationer, mens Musisk Oplysningsforbund er et oplysningsforbund, der hjælper det musiske område med at oprette kurser og undervisningshold indenfor Folkeoplysningslovens rammer. På trods af store forskelle har alle AKKS medlemsorganisationer dog det tilfælles, at de er foreningsorganiserede interessefællesskaber, der arbejder for at fremme den aktive deltagelse i den udøvende kunst og er baseret på det frivillige engagement. I forlængelse heraf tilbyder de en lang række aktiviteter, der har som mål at forbedre den kunstneriske og organisatoriske kvalitet af amatørkulturen. Teaterorganisationen DATS tilbyder f.eks. deres medlemmer tilskud til rejser, opførelsesudgifter og udviklingsprojekter samtidig med, at de har et hav af kurser, seminarer, festivaler og konferencer om alt fra skuespilkunst, stemmetræning, scenograf, teknik, teaterpædagogik og teaterpolitik. Endvidere ejer DATS Forlaget DRAMA, der udgiver skuespil og teaterfagbøger og sælger en lang række teaterprodukter. Musikorganisationerne tilbyder typisk deres medlemmer fælles KODA-aftaler og nodearkiver samtidig med, at de yder tilskud til cd-produktion, turnéer og koncerter og tilbyder undervisningsforløb, koncertrækker og konkurrencer. Alle organisationerne udgiver endvidere nyhedsbreve og tidsskrifter og rådgiver deres medlemmer om støttemuligheder og etablering af øvefaciliteter. Alt dette er forsøgt illustreret i den efterfølgende oversigt over AKKS medle msorganisationerne. 7

8 AKKS medlemsorganisationer 2004 Medlemsorganisation Organisatorisk beskrivelse Medlemmer Dansk Amatørkor Union Dansk Amatørmusik Union DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Rytmisk Musik Danmark Paraplyorganisation for 8 landsdækkende kororganisationer Paraplyorganisation for 5 landsdækkende orkesterorganisationer Landsforening for amatør- og independent teater i Danmark Landsorganisation der arbejder for at forbedre vilkårene for upcomingmusikere i Danmark Danmark Børne- og Ungdomskor, Danske Folkekor, Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund, Dansk Sanger Forbund, Folkekirkens Ungdomskor, Kor 72, Kor 72-U, Danske Korledere Dansk Amatørorkester Samvirke, Dansk Amatør-Orkesterforbund, Dansk Kammermusik Forbund, Danske Strenge Orkestre, Dansk Accodeon- og Harmonika Orkester Forbund 923 enkeltmedlemmer, 400 grupper, 64 lokale foreninger, 67 klubber/ institutioner, 450 skoler/undervis ningsinstitutioner, 34 biblioteker/ amtscentraler, 4 Amtsforeninger, 32 Andet 278 enkeltmedlemmer 116 øvelokale foreninger Danske Folkedanseres Spillemandskreds Landsdækkende forening af amatører og professionelle musikere, som dyrker dansk og skandinavisk spillemandsmusik 601 enkeltmedlemmer Folkemusikhusringen Paraplyorganisation for folkemusikhuse, laug, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med eller bruger den traditionelle danske folkemusik? Folkemusiksammenslutningen Landsforening for al slags folkemusik?individuelle medlemmer,hustande, Institutioner og bands, Organisationer og foreninger Visens Venner i Danmark Paraplyorganisation for Visens Venner Foreninger i Danmark 33 lokalforeninger Musisk Oplysningsforbund Amatørernes eget oplysningsforbund 15 lokale Musiske Oplysnings Forbund i Jylland og på Fyn Musik og Ungdom Landsdækkende organisation for alle 75 lokalforeninger med med interesse for musik. Det er bl.a. enkeltmedlemmer ungdomsorkestre, elevforeninger som musikskoler, MGK og konservatorier og enkelt medlemmer Danske Orkesterdirigenter Landsforening for dirigenter inden for amatørorkestre 52 enkeltmedlemmer 8

9 Særlige organisatoriske træk og samarbejder Selvstændig enhed i paraplyorganisationen Dansk Amatør MusikTilknyttet Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik sammen med Dansk Amatørmusik Union Mål og medlemsaktiviteter At fremme amatørkorsangen og kendskabet til nutidig dansk kormusikhar bl.a. medlemstilbud som fælles KODA-aftale, organisatoriske og kunstneriske kurser, tilskudsordninger og landssekretariat med organisationsbistand Selvstændig enhed i paraplyorganisationen Dansk Amatør MusikTilknyttet Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik sammen med Dansk Amatørmusik Union At styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i den klassiske instrumentale amatørmusikhar bl.a. medlemstilbud som kunstneriske og organisatoriske kurser og fælles landssekretariat Tidligere inddelt i amtskredse. P.t. under organisatorisk omstrukturering som følge af kommunalreformen At fremme dramatisk virksomhed gennem arbejde for og med børn, unge og voksne i undervisning og fritidhar bl.a. medlemstilbud som støtteordninger, kurser, konsulenter og danske og udenlandske festivaler m.m. At udbrede forståelsen for og kendskabet til, samt at fremme vilkårene for udfoldelsen indenfor den rytmiske musiks områdehar bl.a. medlemstilbud som støtteordninger, talentudvikling, musikkonkurrencer, konsulenter, cd-støtte og workshops m.m Samarbejder tæt med Danske Folkedansere.Tilknyttet Folkemusikkens Fælles Sekretariat sammen med Folkemusikhusringen og Folkemusiksammenslutningen Tidligere opdelt i amtskredse. P.t. under organisatorisk omstrukturering som følge af kommunalreformen Tilknyttet Folkemusikkens Fælles Sekretariat sammen med Danske Folkedanseres Spillemandskred og Folkemu siksammenslutningen At virke for forståelsen og udbredelsen af den gamle spillemandsmusik fortrinsvis fra perioden for folkedans, folkesang, egnsskikke samt den historiske baggrundhar bl.a. medlemstilbud som uddannelser, kurser, danske og internationale stævner, eget forlag m.m?har bl.a. medlemstilbud som kurser, udgivelser, konsulentbistand m.m Tilknyttet Folkemusikkens Fælles Sekretariat sammen med Danske Folkedanseres Spillemandskreds og Folkemusikhusringen At virke som politisk og praktisk interesseorganisation for alle former for folkemusik i Danmark, med henblik på at højne dens niveau og udbredelsehar bl.a. medlemstilbud som cd-udgivelser m.m At bevare den danske visetradition og styrke og forny visen i DanmarkHar bl.a. medlemstilbud som kurser og festivaler samt KODA-aftale At oprette og gennemføre kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed indenfor alle musiske områder. Hjælper med at oprette kurser og undervisningshold indenfor Folkeoplysningslovens rammer At udbrede forståelsen af og kendskabet til musik blandt unge og at lægge grunden til en livslang musisk beskæftigelsehar bl.a. medlemstilbud som støtteordninger, konkurrencer, konsulenter, kurser, stævner, Musikskolernes dag mm At fremme interessen for den instrumentale amatørmusik og dens dirigenter og at skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling Har bl.a. medlemstilbud som diverse dirigentkurser m.m 9

10 Medlems- og underorganisationernes medlemmer og deres aktiviteter For at få et samlet overblik over antallet af aktive medlemmer og deres aktiviteter i AKKS organisationer, er AKKS medlemsorganisationer og de to paraplyorganisationers underorganisationer blevet bedt om at give detaljerede oplysninger om deres medlemmer og deres aktiviteter. Resultatet er samlet i den efterfølgende oversigt. Ikke alle organisationerne har imidlertid tradition for en så systematiseret og detaljeret medlemsindberetning, og nogle har derfor ikke ønsket eller været i stand til at give alle oversigtens oplysninger, mens andre er kommet med kvalificerede gæt ud fra deres kendskab til deres organisations medlemmer og deres aktiviteter. Det er i oversigten angivet ved, at der enten står uoplyst, når tallene ikke er oplyst, eller ca. foran et tal, når det beror på et kvalificeret gæt. Med disse forbehold kan man konkludere at AKKS medlemsorganisationer tilsammen repræsenterer omkring aktive medlemmer, hvoraf over halvdelen ca er børn og unge under 29 år. Medlemmerne er endvidere fordelt på over foreninger, grupper, kor, orkestre og scener og står for over offentlige tilgængelige arrangementer rundt om i Danmark på årsbasis. De repræsenterer således en stor del af Danmarks kulturliv. 10

11 Antal aktive medlemmer, grupper og aktiviteter i AKKS medlemsorganisationer 2004 Medlemsorganisation Aktive medlemmer Heraf børn og unge under 29 år Fordelt på grupper/kor/orkestre/ scener/foreninger Offentligt tilgængelige arrangementer DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed grupper forestillinger Rytmisk Musik Danmark øvelokaleforeninger278 enkeltmedlemmer uoplyst Danske Folkedanseres Spillemandskreds Primært enkeltmedlemmer uoplyst Folkemusikhusringen Uoplyst 38 kollektive medlemmer390 enkeltmedlemmer 90 koncerter Folkemusiksammenslutningen Uoplyst Uoplyst uoplyst Uoplyst Visens Venner i Danmark ca lokalforeninger ca. 384 arrangementer Musisk Oplysningsforbund ca Uoplyst uoplyst uoplyst Musik og Ungdom ca. 75 lokalforeninger ca. 528 arrangementer Danske Orkesterdirigenter Primært enkeltmedlemmer Uoplyst Dansk Amatørkor Union: Danmarks Børne og Ungdomskor Ca ca kor uoplyst Danske Folkekor Uoplyst 101 kor uoplyst Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund ca kor 262 koncerter Dansk Sanger Forbund Ca ca mandskor ca. 400 arrangementer Folkekirkens Ungdomskor Ca ca kor ca koncerter og gudstjenester Kor ca kor mindst 768 koncerter Kor 72-U kor uoplyst Danske Korledere Uoplyst Uoplyst uoplyst uoplyst Dansk Amatørmusik Union: Dansk Arccordeon- og Harmonika Orkester Forbund orkestre 15 arrangementer Dansk Amatør-Orkesterforbund orkestre ca. 200 egne koncerter Dansk Amatørorkester Samvirke Uoplyst Uoplyst 78 Orkestre 125 koncerter Dansk Kammermusik Forbund Ca. 300 ca. 10 primært enkeltmedlemmer Uoplyst Danske Strenge Orkestre orkestre 5 koncerter I alt

12 Medlems- og underorganisationernes økonomi Med henblik på at få et overblik over den samlede økonomi i AKKS organisationer har medlemsorganisationerne og de to paraplyorganisationers underorganisationer indsendt årsregnskaber for De indsendte tal vedrører alene landsorganisationernes økonomi og siger ikke noget om deres medlemmers, de lokale foreninger, orkestre, kor eller gruppers økonomi. Den efterfølgende oversigt er således en opgørelse over de primære indtægter i AKKS medlems- og underorganisationer i Da organisationernes økonomi hovedsagligt er båret af deltagerbetaling og offentlige tilskud, er det de indtægtskilder, der er med i oversigten. Andre former for indtægter på over kr. er medtaget i fodnoterne. Flere af organisationerne opererer endvidere med regnskabsår, der ikke følger kalenderåret. Perioden 2004 dækker således i nogle tilfælde over skæve regnskabsperioder, men det er i så faldt nævnt i fodnoterne. Sidst men ikke mindst har to af organisationerne ikke opgivet tal til undersøgelsen. Det er angivet i oversigten med et uoplyst. Med disse forbehold viser oversigten, at organisationernes økonomier i 2004 var meget forskellige både mht. deres størrelsesorden, og hvordan de var sammensat. To organisationer var rent medlemsfinansierede, mens de øvrige var finansieret af en blanding af deltagerbetaling og offentlige tilskud. For 10 af organisationerne udgjorde de statslige tilskud det væsentligste bidrag til organisationens økonomi, mens det for 12 organisationer blev udgjort af medlemskontingenter og deltagerbetaling ved kurser og stævner - skarpt fuldt af statslige tilskud. Sammenlagt udgjorde de statslige tilskud således lidt over 13 mio. kr., mens medlemskontingenter og deltagerbetalingen udgjorde ca. 5,9. mio. kr., og de øvrige europæiske, nordiske, amtslige og kommunale tilskud spillede en meget lille rolle i organisationernes økonomi. I alt udgjorde organisationernes primære indtægter lidt over 19 mio. kr. 12

13 Opgørelse over de primære indtægter til AKKS medlems- og underorganisationer i 2004 i kr. Medlemsorganisation Medlemskontingent Deltager - betaling ved kurser og stævner Europæiske tilskud Nordiske tilskud Statslige tilskud Amtslig tilskud Kommunalt tilskud DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed 3 Rytmisk Musik Danmark Danske Folkedanseres Spillemandskreds Folkemusikhusringen Folkemusiksammen-slutningen Uoplyst uoplyst Uoplyst uoplyst uoplyst Uoplyst Visens Venner i Danmark Musisk Oplysningsforbund Musik og Ungdom Danske Orkesterdirigenter Dansk Amatørkor Union: Danmarks Børne- og Ungdomskor Danske Folkekor Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund Dansk Sanger Forbund Folkekirkens Ungdomskor Kor Kor 72-U Danske Korledere Uoplyst uoplyst uoplyst Uoplyst uoplyst Uoplyst Dansk Amatørmusik Union 8 : Dansk Arccordeon- og Harmonika Orkester Forbund 9 Dansk Amatør- Orkesterforbund Dansk Amatørorkester Samvirke Dansk Kammermusik Forbund Danske Strenge Orkestre I alt

14 De statslige tilskud spillede altså en meget stor rolle i amatørorganisationernes økonomi. Det kommer dog næppe bag på mange, da det bærende princip bag den offentlige støtte til amatørkulturen er, at staten støtter landsorganisationernes arbejde og landsdækkende aktiviteter, mens det er op til de lokale myndigheder, dvs. primært kommunerne, at støtte lokale aktiviteter, herunder de lokale foreninger, grupper, kor og orkestre, der udgør medlemmerne i AKKS organisationer 12. De statslige tilskud til AKKS organisationer er imidlertid fordelt på en lang række forskellige kilder, hvilket er forsøgt illustreret i den efterfølgende oversigt. Her fremgår det, at de to primære statslige tilskudsydere er Kulturministeriet med sammenlagt 6,5 mio. kr. og Undervisningsministeriet med 5,5 mio. kr. Den største enkelte tilskudsyder er Undervi sningsministeriets tips- og lotto midler til børn og unge under 29 år, der er kanaliseret via Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. På trods af at kun 3 af organisationerne modtager tilskud herfra, repræsenterer det alene over 5 mio. kr. eller over 1/3 af del samlede statslige tilskud. Herefter følger midler via Kulturministeriet, nærmere bestemt via Kunstrådets musikfaglige hoveduddeling og Kulturministeriets tips- og lotto midler. Dermed må man konkludere, at tallene understreger at amatørkulturens landsorganisationer tilskudsmæssigt lever i et spændingsfelt mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet, eller mellem kunststøtte og folkeoplysning. Samtidig er ingen af de statslige tilskud til organisationerne lovfæstet, men søges fra år til år. 14

15 Opgørelse over fordelingen af de statslige tilskud til AKKS medlems- og underorganisationer i 2004 fordelt på forskellige kilder. DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed Rytmisk Musik Danmark Danske Folkedanseres Spillemandskreds Medlemsorganisation Udenrigsministeriet Kulturministeriet - Kunstrådets musikfaglige hoveduddeling Kulturministeriet Tipsog lotto midler Tipsaktstykket Kulturministeriet Udviklingspuljen til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter Undervisningsministeriet -Folkeoplysningslovens 44 tilskud til konsulentbistand og medarbejderuddannelse Undervisningsministeriet -Tips- og lottolovens midler via DUF til børn og unge under 29 år Folkemusikhusringen Folkemusiksammenslutningen Visens Venner i Danmark Musisk Oplysningsforbund uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst uoplyst Musik og Ungdom Danske Orkesterdirigenter Dansk Amatørkor Union: Danmarks Børne- og Ungdomskor Danske Folkekor Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund Dansk Sanger Forbund Folkekirkens Ungdomskor Kor Kor 72-U Undervisningsministeriet -Dansk Folkeoplysnings Samråd Danske Korledere uoplyst Uoplyst Uoplyst uoplyst Uoplyst Uoplyst Dansk Amatørmusik Union: Dansk Arccordeonog Harmonika Orkester Forbund Dansk Amatør- Orkesterforbund Dansk Amatørorkester Samvirke Dansk Kammermusik Forbund Danske Strenge Orkestre I alt

16 AKKS økonomi Udover medlemsorganisationerne modtager AKKS sekretariat også statslige tilskud via Kulturministeriets tips- og lottomidler og via Folkeoplysningslovens 44 til konsulentbistand og medarbejderuddannelse. Nedenstående oversigt viser AKKS indtægter i Selvom Kulturministeriets Udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter, som AKKS administrerede på vegne af Kulturministeriet på dette tidspunkt var under afvikling, optræder det endnu ikke uddelte beløb som en indtægt overført fra tidligere regnskabsår. Sammenlagt modtog AKKS således reelt kr. i statslige tilskud i Fordelingen af AKKS 13 indtægter i 2004 i kr. Medlemskontingent Kulturministeriet Tips- og lottomidler Undervisningsministeriet Folke-oplysningslovens 44 tilskud til konsulentbistand og medarbejderuddannelse Kulturministeriet Midler til uddeling fra 1 Udviklingspuljen til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter

17 Andre statslige tilskud til amatørkulturen Nu er det imidlertid ikke kun AKKS og AKKS medlemsorganisationer, der modtager de statslige tilskud til amatørkulturen. Der gives også statslige tilskud til en række amatørkulturelle aktiviteter, orkestre, kor og foreninger, der ikke er organiseret i AKKS medlemsorganisationer, og til en række organisationer, der ikke direkte er en del af AKKS samarbejdet, men som kan siges at være stærkt relateret til det. Det er f.eks. Folkemusikkens Fællessekretariat og Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik, herunder amatørmusikkonsulenten. Disse tilskud er forsøgt illustreret i de tre efterfølgende oversigter. Den første oversigt viser de amatørkulturelle aktiviteter og organisationer udenfor AKKS samarbejdet, der modtog statslige tilskud via kunstrådets musikfaglige hoveduddeling i De udgjorde knap 5 mio. kr. og gik til en bred vifte af aktiviteter og organisationer på musikområdet. Kulturministeriet Kunstrådets musikfaglige hoveduddeling 2004 i kr. 14 Aktivitet/organisation Kr. ROD Folkemusik Sønderjyllands Musikstævne Hilledrød Junior Strygere Nordjyske Amatørsymfonikerstævne Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole Dansk-Tysk Messingblæserakademi Danske Musikstævner Balladegruppen af Choral Denmark Enkelte kunstnerisk arbejdende amatørkor- og orkestre Professionel instruktion af amtsorkestre Folkemusikkens Fællessekretariat Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik og Amatørmusikkonsulenten Folkemusikcentret i Hogager I alt

18 Den anden oversigt viser Undervisnings ministeriets tips- og lottomidler til børn og unge under 29 år, kanaliseret via DUF, til to landsorganisationer indenfor det amatørkulturelle område, men udenfor AKKS samarbejdet. Det er Landsforeningen Karneval i København og Landsgardeforeningen, der samlet modtog DUF midler for små 3 mio. kr. Undervisningsministeriets: DUF midler til børn og unge under 29 år tips- og lottomidler 2004 i kr. 15 Organisation Kr. Landsforeningen Karneval i København Landsgardeforeningen af I alt Den tredje oversigt viser tilskuddet via Folkeoplysningslovens 44 til konsulentbistand og medarbejderuddannelse til endnu to landsorganisationer indenfor det amatørkulturelle felt, men udenfor AKKS samarbejdet. Det er Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder og Landsgardeforeningen, der samlet modtog 44 midler for kr. Afslutningsvis bør det tilføjes at der findes endnu to organisationer der modtager statslige tilskud i samme størrelsesorden som AKKS sekretariat. Deres virksomhed har ikke direkte amatørkulturen som mål, men er med til at sætte de politiske og fysiske rammer for amatørkulturens aktive. Det er Kulturelle Samråd i Danmark, der er en landsdækkende paraply for de lokale kulturelle samråd rundt om i landet, og Huse i Danmark, der er landsforening for 75 kultur- og aktivitetshuse. Lægger man således alle de statslige tilskud til AKKS, AKKS medlemsorganisationer og de her nævnte relaterede aktiviteter og organisationer sammen, når man op på, at det statslige tilskud til amatørkulturen i 2004 udgjorde lidt over 22 mio. kr. Dertil kommer dog de løse tilskud til amatørkulturen fra en række statslige puljer under f.eks. Indenrigs- og Socialministeriet, der blandt meget andet også kunne søges til kulturelle projekter i 2004, og de statslige tilskud til musikskolerne, hvis aktiviteter er møntet på børn og unge under 25 år, der i 2004 udgjorde 74, 5 mio. kr. 18. Men mere om dem senere under de kommunale tilskud til amatørkulturen. 44 i Folkeoplysningsloven: Tilskud til konsulentbistand og medarbejderuddannelse Organisation Kr. Børn, Kunst og Billeder Landsgardeforeningen I alt

19 Amtslige tilskud til amatørkulturen Det er ikke kun staten, der yder offentlige tilskud til den organiserede amatørkultur. Det gjorde amterne også indtil den kommunale strukturreform og det primært via Folkeoplysningslovens bestemmelser om støtte på amtsplan til børn og unge. Der findes desværre ikke en systematiseret registrering af amternes tilskud til amatørkultur, men Kulturministeriet har i forbindelse med den kommunale strukturreforms krav om en ændret opgavefordeling udarbejdet en liste over amternes ulovbestemte kulturafgifter i Listen vedrører i sagens natur ikke 2004 og er endvidere iflg. Kulturministeriet selv behæftet med meget stor usikkerhed. Men på trods af disse forbehold siger tallene alligevel lidt om amternes tilskud til amatørkulturen generelt, og i den efterfølgende oversigt er der på baggrund af oplysningerne i Kulturministeriets liste gjort et forsøg på at samle amternes støtte til amatørkulturen. Af den fremgår det, at amternes tilskud til amatørkulturen i 2003 udgjorde i størrelsesordenen 3,8 mio. kr., der gik til organisationer, projekter, orkestre, foreninger og kor, organiseret i og udenfor AKKS organisationer. Derudover skal dog lægges en række tilskud til amatørkulturen via amtslige puljemidler til generelle kulturelle formål. De er imidlertid ikke opgjort i detaljer og derfor ikke medtaget her. Men herunder modtog DATS Frederiksborg Kreds f.eks kr. fra Frederiksborg Amt i

20 Fast amtslig støtte til amatørkulturen baseret på 2003 i kr. 19 Amt Aktivitet Kr. Københavns Amt DUSIKA Roskilde Amt Roskilde Amts Ungdomssymfoniorkester Vestsjællands Amt Lysbank, DATS Vestsjællands Amt Ungdomsorkestre Vestsjællands Amt Rytmisk Center Vestsjælland Vestsjællands Amt Lydbank og demooptagelser Storstrøms Amt Stor Strøms Dramacenter Storstrøms Amt Storstrøms Unge Strygere Storstrøms Amt Storstrøms Amts Symfoniorkester Storstrøms Amt Storstrøms Amts Big Band Fyns Amt H.C. Andersen Festspil Fyns Amt Teater for handicappede Fyns Amt Otterup Friluftsspil Fyns Amt Nyborg Voldspil Fyns Amt Fyns Amts Ungdoms Bigband Fyns Amt Fyns Amts Ungdomssymfoniorkester Viborg Amt Musisk Center Hanstholm Viborg Amt Teaterforestillingerne: Sangen om den røde kappe Ribe Amt Tilskud til ansættelse af professionel instruktør/amatørteater (pulje) Ribe Amt Ribe Amts Vokalister Ringkøbing Amt Ringkøbings Amts amatørsymfoniorkester Sønderjyllands Amt Dansk Amatørteater og Sønderjyllands Forsøgsscene Sønderjyllands Amt Dansk-tysk messingblæserkursus Sønderjyllands Amt Kurser og stævner Sønderjyllands Amt Klassiske musikforeninger Sønderjyllands Amt Rytmiske musikforeninger og spillesteder Sønderjyllands Amt Amatørorkestre Sønderjyllands Amt Sønderjysk Forsøgsscene og DATS Sønderjyllands Amt Amatørkor Sønderjyllands Amt Amatørorkestre Sønderjyllands Amt Nyorienteret ungdomsmusik I alt

21 Kommunale tilskud til amatørkulturen Denne rapport har primært berørt de statslige tilskud til amatørkulturen og i mindre grad de amtslige, men ingen af dem er den største offentlige bidragydere til den organiserede amatørkultur. Det er kommunerne og det sker hovedsagligt via Folkeoplysningslovens bestemmelser, der forpligter kommunalbestyrelser til at sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Det betyder i praksis, at kommunerne skal stille lokaler til rådighed for deres aktiviteter og yde tilskud til undervisning og give støtte til især børn og unges aktiviteter. Derudover støtter kommunerne også amatørkulturen lokalt via en lang række puljer til tidsbegrænsede aktiviteter og initiativer. Ingen af disse midler er indtil nu blevet registret systematisk og er derfor ikke medtaget i denne rapport, selvom de selvfølgelig er yderst relevante i forhold til de lokale grupper, orkestre, kor og foreninger der er medlemmer af AKKS organisationer. Kulturministeriet er imidlertid i gang med at udarbejde en undersøgelse af det frivillige kulturelle område, hvor Kommunernes Landsforening bidrager med en opgørelse over de kommunale tilskud til bl.a. amatørkulturen. Undersøgelsen offentliggøres i maj 2006, og herefter kan tallene for kommunernes tilskud indgå i en samlet vurdering af amatørkulturens økonomi. Afslutningsvis bør det dog også nævnes, at kommunerne yder et stort tilskud til musikskolerne, der udgør et vidt forgrenet net over hele Danmark. Det gør de i samarbejde med staten, der i 2004 ydede ét tilskud på 74,5 mio. kr. eller 15,65% af den samlede lærerløn. I 2004 var der således 231 statsstøttede musikskoler i Danmark med et samlet elevtal på De var primært finansieret af kommunale tilskud, der i 2004 udgjorde ca. 329 mio. kr. 20. Men disse tilskud er ikke alene et tilskud til børn og unges musiske udfoldelse. Der er i meget høj grad tale om et tilskud til professionelle kunstnere, der ansættes som undervisere. En problematik man også kan hævde vedrører folkeoplysningslovens tilskud til undervisning, hvor amatører undervises af professionelle. Sidst men ikke mindst var amatørkulturen i 2004 selvfølgelig også støttet af private lokale tilskudsgivere, men heller ikke her findes der opgørelser over omfanget af støtten og tallet er derfor som meget andet vedrørende det lokale niveau i amatørkulturen ukendt. 21

22 Sammenfatning Målet med denne rapport var at give et indblik i den organiserede amatørkultur i Danmark nærmere bestemt et indblik i den organisering og økonomi, der kendetegnede de landsdækkende organisationer i AKKS samarbejdet i 2004 og derigennem deres medlemsforeninger, grupper, kor og orkestre. De 11 organisationer, der i 2004 indgik i AKKS samarbejdet, var indbyrdes meget forskellige, men havde det tilfælles, at de alle var foreningsorganiserede interessefællesskaber baseret på det frivillige engagement. De tilbød også alle deres medlemmer en lang række aktiviteter, der havde som mål at fremme, styrke og stimulere den aktive deltagelse i den kunstneriske udøvelse. Tilsammen præsenterede de 11 organisationer over amatørkulturelle foreninger, kor, orkestre og grupper med omkring aktive medlemmer, hvoraf over halvdelen var børn og unge og de 2000 foreninger, kor, orkestre og grupper stod for over offentlige tilgængelige kulturarrangementer rundt om i Danmark. Den organiserede amatørkultur må således siges at have spillet en stor rolle i det danske kulturliv i De 11 medlemsorganisationer var generelt præget af en patchwork økonomi, som bestod af en blanding af deltagerbetaling og offentlige tilskud primært fra de statslige tilskudsydere Kultur- og Undervisningsmin isteriet, hvilket illustrerer amatørkulturens tilskudsmæssige placering mellem kunststøtte og folkeoplysning. Hvad angår de statslige tilskud til alle aktiviteter og organisationer indenfor amatørkulturen udgjorde de i alt ca. 22 mio. kr. uden at medregne musikskolerne og små 100 mio. kr. med musikskolerne, hvis aktiviteter er møntet på børn og unge i alderen 0-25 år. Hvor de statslige tilskud til den organiserede amatørkultur således relativt nemt kan gøres op, stiller der sig meget vanskeligere mht. til de amtslige og kommunale tilskud. Det er ellers kommunerne der yder det største tilskud til amatørkulturen, kanaliseret via Folkeoplysningslovens bestemmelser, der forpligter kommunalbestyrelser til at sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Talmaterialet vedrørende det offentlige tilskud til amatørkulturen er altså ikke fuldstændigt og det er ærgerligt, fordi det naturligvis gør sammenligninger med andre kulturelle og frivillige områder vanskelige. Det er således idrætten, der har mest tilfælles med amatørkulturen mht. organisering og tilskudsmæssige forhold, selvom amatørkulturen indholdsmæssigt er tættere på den professionelle kunst. Også idrætten er typisk foreningsorganiseret og støttet efter de samme principper som amatørkulturen mht. de lokale tilskud, mens de statslige tilskud til idrættens organisationer i modsætning til amatørkulturens er lovfæstet via Kulturministeriets andel af tipsmidlerne. 22

23 På trods af alle disse forbehold skal der alligevel afslutningsvis gøres et forsøg på at sætte de statslige tilskud til amatørkulturen i 2004 i forhold til de statslige tilskud til idrætten i samme periode - vel vidende, at det langt fra tegner et fuldstændigt billede af forholdet mellem de to. I 2004 udgjorde Kulturministeriets støtte til idrættens tre hovedorganisationer: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund over 500 mio. kr. 21. I disse tal er ikke medregnet den statslige støtte til Team Danmark, Hestevæddeløbssportens finansieringsfond, kulturministerielle puljemidler eller tilskud fra andre ministeriet m.m. Alligevel udgjorde det statslige tilskud til idrættens tre hovedorganisationer 23 gange mere end det statslige tilskud til den organiserede amatørkultur uden Musikskolerne og 5 gange mere end til den organiserede amatørkultur med Musikskolerne. fremgår det nemlig, at 58% af den voksne danske befolkning dyrkede motion/sport i 2004, mens 19% af den voksne danske befolkning spillede, sang eller lavede teater. 88% af alle børn i alderen fra 0-15 år dyrkede regelmæssigt sport og motion, mens 23% af alle børn spillede teater og 39 % enten spillede, sang eller lavede egen musik. Men tallene for de kunst- og kulturaktive er endnu højere, hvis man medtager alle dem, der selv var aktive indenfor billedkunst, litteratur og film. Medregnes de var tallet af kunst og kulturaktive voksne iflg. Trine Bille Hansen, en af forskerne bag kulturvaneundersøgelsen, nærmere 37% 23. Men så var der også mange flere, der dyrkede idræt i De tre idrætsorganisationer havde tilsammen 3,2 mio. medlemmer i i modsætning til AKKS og Musikskolernes Men heraf var der dels mange gengangere blandt de idrætsaktive og samtidig afspejler tallene, at den idrætsaktive i langt højere grad melder sig ind i en organiseret forening for at få adgang til faciliteter, mens det samme ikke gælder for amatørkulturens aktive. Det er afspejlet i tallene fra kulturvaneundersøgelsen. Her 23

24 Kilder Regnskaber fra AKKS og AKKS medlems- og underorganisationer: Amatørernes Kunst og Kultur Samråd: Årsregnskab 1. april til 31. marts 2004 (Dansk Revision) Danmarks Børne- og Ungdomskor. Regnskabsoplysninger pr. mail 31. august Dansk Accordeon og Harmonika Orkester Forbund: Regnskab for DAHOF 1/ / (Anette Mikkelsen, revisor) Dansk Amatørkor Union: Driftsregnskab 1. januar 31. december 2004 (Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S) Dansk Amatørmusik Union: Driftsregnskab 1. januar 31. december 2004 (Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S) Dansk Amatør-Orkesterforbund: Årsregnskab for 2004 for Dansk Amatør-Orkesterforbund (Svend Jørgen Svendsen, statsautoriseret revisor) Dansk Amatørorkester Samvirke: Beretning, Regnskaber, Koncertoversigter 1. januar 31. december 2004 (Erik Thorup og Ole Sørensen, revisorer) Dansk Arbejder Sanger- og Musikerforbund: 2004 Regnskab for Dansk Arbejder Sanger og Musikerforbund (Børge Halkjær og Erik Pedersen) Dansk Kammermusik Forbund: DKF regnskab for 2004 (Black Jensen, revisor) Dansk Sanger Forbund: Regnskabsoplysninger pr. mail 3. august 2005 Danske Folkedanseres Spillemandskreds: Status 31. december 2004 (Kurt Emig og Regnar Staugaard) Danske Folkekor: Regnskab for januar 31. december (Bent Skovrup og Erling Larsen) Danske Orkesterdirigenter: Regnskabsoplysninger pr. mail 20. januar Danske Strenge Orkestre: Regnskabsoplysninger pr. mail. DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed: Årsregnskab 1. januar til 31. december 2004 (Dansk Revision) 24

25 Folkekirkens Ungdomskor: Årsregnskab 2003/ juli juni 2004 (Jesper Birn, Statsautoriseret revisor) Folkemusikhusringen: Årsrapport 2004 (Poul Bak Revisionsfirma I/S) Kor 72: Driftsregnskab 1. januar 31. december 2004 (Flemming Nørgaard, registreret revisor FRR) Kor72u: Årsrapport regnskabsår (Flemming Nørgaard, registreret revisor FRR) Musik & Ungdom JM DK: Årsrapport 2004 (Nielsen & Christensen, statsautoriseret revisionsselskab) Musisk Oplysningsforbund: Driftsregnskab 1/ / (Magnus Iversen, registreret revisor) Rytmisk Musik Danmark: Årsrapport 2004 (Alsø & Breinholt, statsautoriseret revisionsselskab) Visen Venner i Danmark Regnskabsoversigt for regnskabsåret til (Per Hermannsen, revisor) 25

26 Andre kilder: Fra udviklingspulje til netværk? Ekstern evaluering af Kulturministeriets Udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter, AKKS Hoveduddeling på musikområdet Kunstrådets Musikfaglige udvalg, 15. april Kulturministeriets liste over de ulovbestemte kulturudgifter Kulturpengene 2004 Offentlige udgifter til kultur 2004, Kulturministeriet Rapport om musikskolevirksomheden 2005, udgivet af Kunststyrelsen. kunststyrelsen.dk/db/files/rapport_om_musikskolevirksomheden_2.pdf Undervisningsministeriets tipsmidler til det ikke-idrætslige børne- og ungdomsarbejde, der administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Oversigter for Undervisningsministeriets oversigt over fordeling af 44 tilskud til andre organisationer

27 Noter 1 Trine Bille, Torben Hansen, Svend storgaard og Erik Wulff Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964, udgivet af AKF Forlaget, april 2005, p. 82, 93, 193 og Rytmisk Musik Danmarks tal er omdiskuterede, idet der hersker tvivl om deres indberetningsmetoder for 2004, hvilket i 2005 førte til at organisationen mistede en stor del af sit tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd og efterfølgende indgav konkursbegæring. De oplyste tal er fra Rytmisk Musik Danmarks Årsrapport I DATS regnskab optræder der også refusioner for kr. under indtægter 4 I Rytmisk Musik Danmark regnskab optræder der også sponsorater for kr. under indtægter 5 Visens Venner i Danmarks regnskab går fra 1/ / I Musik og Ungdoms regnskab optræder der også projektindtægter for og andre indtægter for Folkekirkens Ungdomskors regnskab går fra 1/ / Der optræder også kollekt på kr. og tilskud på kr. under indtægter. 8 I Dansk Amatørmusik Unions regnskab optræder der også andre tilskud for under indtægter. 9 Dansk Arccordeon- og Harmonika Orkester Forbunds regnskab går fra 1/ / I Dansk Amatør-Orkesterforbunds regnskab optræder der også portostøtte for kr. under indtægter. 11 I Dansk Amatørorkester Samvirkes regnskab optræder der også nodesalg for kr. og privat fond for kr. under indtægter 12 Se f.eks. Fra udviklingspulje til netværk Ekstern evaluering af forsøget med Kulturministeriets Udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter, udgivet af AKKS i 2004, side Treårigt bidrag til udviklingsprojekt i Zimbabwe. 14 AKKS regnskabsår går fra 1/ / I AKKS regnskab optræder der også renteindtægter for kr. 15 Kilde: Hoveduddeling på musikområdet Kunstrådets Musikfaglige udvalg, 15. april Kilde: Landsforeningen Ungdomsringen, der er landsforening for fritids- og ungdomsklubber i Danmark modtager herunder kr. hvoraf en del af går til amatørkulturelle aktiviteter som f.eks. teater, men Ungdomsringen har også en lang række både idrætslige og sociale aktiviteter og tallene kan derfor ikke gøres op. 17 Kilde: Undervisningsministeriet, oversigt over fordeling af 44 tilskud til andre organisationer Landsforeningen af fritids- og ungdomsklubber, Ungdomsringen, modtager også her kr., hvoraf en del vil gå til amatørkulturelle aktiviteter. 18 Kilde: rapport_om_musikskolevirksomheden_2.pdf Rapport om musikskolevirksomheden 2005, udgivet af Kunststyrelsen. 19 : Kulturministeriets liste over amternes ulovbestemte kulturudgifter indsamlet forbindelse med den kommunale strukturreform. 20 rapport_om_musikskolevirksomheden_2.pdf Rapport om musikskolevirksomheden 2005 udgivet af Kunststyrelsen. 21 Kulturpengene 2004 Offentlige udgifter til kultur 2004, Kulturministeriet Kulturpengene 2004 Offentlige udgifter til kultur 2004, Kulturministeriet Kilde: dateret 14. september 2005 fra Trine Bille Hansen til Huse i Danmark. 27

28 Amatørkulturens tal 2004 En oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi Ifølge den sidste kulturvaneundersøgelse fra 2005 var rigtig mange danskere selv aktive indenfor musik, sang og teater i En stor del af dem var organiseret i en af de 11 landsorganisationer, der udgjorde Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS. Amatørkulturens tal 2004 er opstået på baggrund af et ønske i AKKS medlemsorganisationer om at kortlægge og dokumentere den organiserede amatørkultur og dens mange aktiviteter. Rapporten er således tænkt som en funktionel oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi, og som det det første skridt på vejen mod at sætte tal på amatørkulturen AKKS Amatørernes Kunst og Kultur samråd 28

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O

Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frichsparken Søren Frichs Vej 36 L 8230 Åbyhøj Tlf. 87 40 60 00 Fax 87 40 60 01 CVR nr. 25 49 21 45 www.brandtrevision.dk Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O Årsrapport

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kulturelle samråd i tal

Kulturelle samråd i tal Bente Schindel Kulturelle samråd i tal En oversigt over de kulturelle samråds opgaver, aktiviteter og økonomi i 2013/2014 Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark 1 Forord Kulturelle samråd i tal En

Læs mere

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer.

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer. DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Gl. Kongevej 39 E, 2. tv, 1610 København V Tlf. 33 15 14 66 Fax 33 15 09 83 www.dfs.dk dfs@dfs.dk Den 23. april 2009 Beslutningsreferat af Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskabsmøde

Læs mere

Visionsoplæg. Det Frivillige Kulturelle Samråd

Visionsoplæg. Det Frivillige Kulturelle Samråd Visionsoplæg Det Kulturelle Samråd Den 29. april 2015 2 I: Indledning Der er ingen tvivl om, at oplevelser med kunst, kultur og kulturarv kan bevæge mennesker og forandre deres liv i positiv retning -

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

DATS Aktivitetsplan for 2013 2014

DATS Aktivitetsplan for 2013 2014 DATS Aktivitetsplan for 2013 2014 Aktivitetsplanen er en del af DATS Virkeplan, som Hovedbestyrelsen over arbejdsåret løbende kan prioritere udvidet med nye aktiviteter. Videre kan alle medlemmer indsende

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015.

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. Dagsordenens punkt 3. Stk. 2 befaler at bestyrelsen aflægger beretning. Denne beretning skal give et indblik i hvad der er sket i organisationen siden sidste års

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro.

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. 02: FORMÅL Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 Knapt 700.000 1 deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 I den folkeoplysende voksenundervisning var der i 2008 næsten 700.000 deltagere i de forskellige faggrupper. 450.000 af disse deltog

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Foreningen Trianglen 33 98 53 39

Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 Sekretariat, Dansk Folkeoplysnings Samråd, august 2011 De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 De vigtigste pointer fra DFS frivilligundersøgelse:

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Rapport over udviklingsprojektets forløb og resultater September 2013 AOF, LOF og NETOP Indhold Resumé:... 2 Projektets

Læs mere

Musikkens Hus. Ideskitse 2015 Aabenraa kommunes Musikråd. Aabenraa Kommunes Musikråd Nygade Aabenraa

Musikkens Hus. Ideskitse 2015 Aabenraa kommunes Musikråd. Aabenraa Kommunes Musikråd Nygade Aabenraa Musikkens Hus Aabenraa Kommunes Musikråd Nygade 21 6200 Aabenraa Karen Hanne Munk, Formand Nis-Edwin List-Petersen, Næstformand Ole Livbjerg Klitgaard Lars Husted Michael Jeberg Kjær Ideskitse 2015 Aabenraa

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har til formål at fremme, udvikle og styrke scenekunsten i Danmark.

DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har til formål at fremme, udvikle og styrke scenekunsten i Danmark. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro. 02: FORMÅL DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed (herefter kaldet DATS) har

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere