Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune. Borgmesterens Afdeling Opdateret d. 2. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune. Borgmesterens Afdeling Opdateret d. 2. december 2014"

Transkript

1 Hvem beslutter hvad? - Delegation i Aarhus Kommune ens Afdeling Opdateret d. 2. december

2 Baggrund Byrådet besluttede d. 26. juni 2013 aftalen om styring, struktur og samarbejdskultur. Det er en del af aftalen, at der skal udarbejdes en delegationsplan for Aarhus Kommune. Direktørgruppen har d. 21. august 2013 besluttet rammerne for arbejdet. Det er planlagt, at byrådet skal tage stilling til, om delegationsplanen skal ændres, når byrådet har afsluttet sit arbejde med et samarbejdskodeks - forventeligt i efteråret Rammerne for en delegationsplan Delegation betyder at overdrage beføjelse eller myndighed til andre - altså at lade andre beslutte noget i stedet for en selv. Delegationsplanen skal hjælpe politikere og embedsmænd med at vise, hvem der kan beslutte hvad. For at forstå de konkrete områder, hvor byrådet har videregivet beslutningskompetence til andre, er her en kort beskrivelse af rammerne for delegation. De vigtigste rammer er fastsat i den kommunale styrelseslov og i Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt. Hertil kommer decentraliseringsordninger, som med afsæt i styrelsesvedtægten delegerer kompetence fra byrådet til magistratsafdelingerne. Disse rammer er beskrevet i de følgende afsnit. Delegationsplanens fokus er at stille skarpt på de delegationer, der gælder på økonomi- og personaleområdet samt konkrete bemyndigelser givet af byrådet. Det er vigtigt at slå fast, at delegation i skriftlig form ikke er udtømmende. I Aarhus Kommune er en stor del af delegationen ikke skrevet ned, men stiltiende indenfor de rammer lovgivningen og styrelsesvedtægten giver. Et grundprincip er, at hvis en rådmand eller borgmesteren er i tvivl om, hvor flertallet i byrådet står i forhold til en sag, så skal vedkommende forelægge sagen for byrådet. National lovgivning vedr. kommuner Den kommunale styrelseslov Budget- og regnskabssystem for kommuner Det er også værd at bemærke, at delegationsplanen ikke er evigtgyldig. Byrådet kan trække delegationer tilbage, beslutte nye delegationer, ligesom lovgivningen i øvrigt kan ændre sig. National lovgivning vedrørende kommuner Det er i den kommunale styrelseslov, man kan finde de overordnede rammer for alle landets kommuner. Her står blandt andet, hvilke styreformer kommunerne kan vælge. Det er altså styrelsesloven, der giver Aarhus Kommune mulighed for at have magistratsstyre. 2 Besluttes af Aarhus Byråd og godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet Byrådets ansvarsområde Styrelsesvedtægten for Aarhus Kommune Regulativer, instruktioner, budget, decentraliseringsordninger, kommuneplan, politikker mm.

3 Styrelsesloven fastsætter også de overordnede krav til kommunernes budget og regnskab. Det er fx styrelsesloven, der fastsætter, at byrådet skal forelægges tillægsbevillinger, hvis budgettet overskrides i en magistratsafdeling. Økonomi- og Indenrigsministeriet konkretiserer lovgivningen på det økonomiske område i det såkaldte Budget- og regnskabssystem for kommuner. Fx er der fastsat regler for, hvordan kommunerne konterer udgifter. Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt Alle kommuner skal have en styrelsesvedtægt, der viser, hvordan den enkelte kommune styres. I Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt står der, hvilken kompetence byrådet, en, borgmesteren, rådmændene og udvalgene har. Det er styrelsesvedtægten, der giver borgmesteren og rådmændene ansvaret for den umiddelbare forvaltning indenfor rammerne af det budget, byrådet har bevilget, og de beslutninger byrådet i øvrigt har truffet. At have ansvaret for den umiddelbare forvaltning betyder, at borgmesteren og rådmændene har det økonomiske og faglige ansvar og derfor afgør alle sædvanlige og løbende sager inden for sit sagsområde, og forbereder byrådets beslutninger på området. Styrelsesvedtægten viser i forlængelse heraf, hvilke ansvarsområder der hører under borgmesteren og de forskellige rådmænd. Det er også en del af styrelsesvedtægten, at borgmesteren påtegner alle indstillinger med en erklæring, inden de kommer i en og byrådet. Styrelsesvedtægten er dermed helt central i forhold til den skriftlige delegation i Aarhus Kommune. Decentralisering i Aarhus Kommune Med afsæt i styrelsesvedtægten præciseres delegationen til magistratsafdelingerne gennem decentraliseringsordninger. Her er en stor del af kompetencen for både faglighed, personale, administration og økonomi på de forskellige fagområder lagt ud til magistratsafdelingerne. Idéen er, at beslutninger træffes mest hensigtsmæssigt af personer med størst faglig viden på området. Samtidig kan byrådet koncentrere sig om den overordnede styring af kommunen. Decentraliseringsordningerne fungerer sådan, at der i hvert års budget gives en pose penge til hvert af de områder, som er omfattet af decentralisering. Samtidig er der af byrådet vedtaget nogle faglige krav og mål for hvert område. safdelingerne styrer herefter selv, hvordan pengene på det enkelte område bruges, mens de står til ansvar overfor byrådet i forhold til at overholde krav og opfylde de vedtagne mål. På nogle punkter har byrådet decentraliseret beslutningskompetencen ud på institutionsniveau. Her er det altså de decentrale institutioner og ikke den overordnede magistratsafdeling, der har ansvar for både faglighed og økonomi. 3

4 safdelingerne har samtidig ret til at overføre penge mellem årene inden for en udsvingsgrænse. Det betyder, at de kan vælge at spare op i nogle år og bruge af opsparingen i andre år. Der er af byrådet fastsat grænser for, hvor stor opsparingen på de enkelte områder maksimalt må være. Fagpolitikker Byrådet har i øvrigt på en lang række områder besluttet overordnede politikker og serviceniveau. Politikkerne og serviceniveauerne sætter rammen for kommunens arbejde på de forskellige fagområder. Byrådet tager med jævne mellemrum stilling til nye eller ændrede politikker og ændrer løbende på serviceniveauet. Aarhus Byråd har vedtaget en virksomhedsmodel, der bruges til at beskrive ressourcer, organisering, ydelser og effekter inden for rammerne af de politikker, som byrådet vedtager. Delegationsplanen har kun de politikker med, som indeholder konkrete delegationer. Tværgående samarbejde Som det fremgår, deler styrelsesvedtægten ansvaret for den umiddelbare forvaltning mellem borgmesteren og rådmændene. Under ens Afdeling hører en række koordinerende opgaver. Aarhus Byråd vedtog 7. september 2005 på baggrund af betænkning fra et politisk ad hoc-udvalg, at give direktørgruppen en række kompetencer i forhold til det tværgående samarbejde. Direktørgruppen er således et koordinerende forum med opgaver, der er delegeret ved særskilt byrådsbeslutning eller kan afledes af ens koordinerende funktioner. Byrådet har fx flere gange bedt direktørgruppen koordinere udarbejdelsen af forslag til besparelser. Direktørgruppen forestår også tværgående koordineringsopgaver fx inden for økonomi, personale, IT, organisation, borgerservice, jura, kommunikation, indkøb mv. Direktørgruppen kan desuden oprette tværmagistratslige arbejdsgrupper til at forberede sager til behandling i en og byrådet. Delegationsplanen her forholder sig ikke til de tværgående styregruppers kompetence, men direktørgruppen nævnes her, fordi den hører med i det samlede billede af delegation i Aarhus Kommune. Mulighed for yderligere delegation og supplerende krav Delegationsplanen viser en række områder, hvor beslutningskompetencen ligger hos en rådmand eller borgmesteren. Her er det muligt for afdelingen selv - indenfor lovgivningens og byrådets rammer at beslutte, hvordan kompetencen skal bruges. Fx kan magistratsafdelingerne beslutte yderligere krav eller procedurer. safdelingerne kan også delegere kompetencen videre ud i organisationen. Omvendt er der også nogle beslutninger, som byrådet altid selv skal træffe. På Medarbejderportalen ligger en instruktion, der fortæller, hvornår en indstilling skal i byrådet (Instruktion 2.01: Udarbejdelse og fremsendelse af indstillinger). 4

5 Hvem kan jeg spørge om hjælp, hvis jeg har spørgsmål Byråds- og Ledelsessekretariatet er overordnet kontakt, mens spørgsmål til delegation på fagområder kan rettes til safdelingernes ledelses- og/eller rådmandssekretariater. Oversigt over bemyndigelser Nedenfor følger en oversigt over bemyndigelser indenfor tværgående økonomi, personale og øvrige områder samt konkrete bemyndigelser på fagområder. Kolonnerne i oversigten er opbygget, så de for det første viser, om det er byrådet, en, rådmand eller borgmesteren, der har beslutningskompetence på det pågældende område. Det angives også, hvem der indstiller. Endelig fremgår det, hvornår en magistratsafdeling har pligt til at orientere byrådet typisk én gang om året. I afsnittet med konkrete bemyndigelser på fagområder er det underforstået, at bemyndigelsen er givet til rådmanden for den magistratsafdeling og forvaltning, som overskriften henviser til. Oversigten viser derefter, hvor beslutningskompetencen stammer fra. Det kan være i form af lovgivning og byrådsbeslutninger og der kan også være tale om uddybninger i regulativer og instruktioner. Ved hjælp af henvisningerne kan man finde yderligere oplysninger om beslutningskompetencen på de enkelte områder. Blandt andet kan man søge på byrådsbeslutningerne i byrådsarkivet ved hjælpe af datoerne. Det bemærkes, at henvisningerne kun omfatter materiale af bindende karakter, mens vejledninger og lignende ikke er en del af oversigten. I sidste kolonne er der bemærkninger af forskellig karakter. F.eks. står det her, hvis kompetencen alene ligger hos borgmesteren og ikke hos rådmændene. Det bemærkes endelig, at byrådsudvalgene ikke er tildelt en kolonne i oversigten, da de ikke er tillagt beslutningskompetence i Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt. I Aarhus Kommune er udvalgene rådgivende for byrådet. Det fremgår dog generelt af styrelsesvedtægten, at borgmester og rådmænd skal orientere det pågældende udvalg om større sager, der er under forberedelse i magistratsafdelingen. Forkortelser MSB = safdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse MTM = safdelingen for Teknik og Miljø MSO = safdelingen for Sundhed og Omsorg MKB = safdelingen for Kultur og Borgerservice MBU = safdelingen for Børn og Unge BA = ens Afdeling I = Indstilling B = Beslutning O = Orientering Fagområderne er opdelt, som følger nedenfor. Inden for de enkelte magistratsafdelinger og/eller forvaltninger er bemyndigelserne sorteret kronologisk med de ældste bemyndigelser først og de nyeste sidst. 5

6 Indholdsfortegnelse (Ctrl+klik for at komme til afsnit) Økonomi... 7 Personale... 9 Øvrige områder Konkrete bemyndigelser på fagområder Generelt for alle safdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse safdelingen for Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri safdelingen for Teknik og Miljø Arealudvikling Aarhus safdelingen for Teknik og Miljø Natur og Miljø safdelingen for Teknik og Miljø Trafik og Veje safdelingen for Teknik og Miljø Affald/Varme safdelingen for Teknik og Miljø Administration og Ejendomme safdelingen for Teknik og Miljø Brandvæsen safdelingen for Sundhed og Omsorg safdelingen for Kultur og Borgerservice Kulturforvaltningen safdelingen for Kultur og Borgerservice Sport & Fritid safdelingen for Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker safdelingen for Børn og Unge ens Afdeling

7 Økonomi (Bl.a. hvor bemyndigelse ligger ved borgmester el. rådmand) Kasse- og regnskabsregulativ B I BA indstiller. Kasse- og regnskabsregulativet er paraply for alle øvrige regulativer og instruktioner. Budgetprocedure B I BA indstiller Pris- og lønskøn samt rentesatser B I Pris- og lønskøn samt rentesatser indarbejdes i budgetinstruktionen til brug for budgetlægningen. De forelægges en ifm. afdelingernes budgetforslag og vedtages af byrådet ifm. vedtagelsen af budgettet. Budgetinstruktion og tidsplan for budgettet B BA Budget (herunder takster) B I BA er bemyndiget til at indberette ens budgetforslag til KL som et foreløbigt budget Takstændringer i løbet af budgetåret B I Overordnede retningslinjer for daglig regnskabsføring B BA udarbejder instruktioner Overordnede retningslinjer for dagligt revisionsarbejde B I Revisionsregulativet Overordnede krav for forventet regnskab B BA udarbejder instruktioner Halvårsregnskab B I Budget- og regnskabssystem for kommuner BA fremsender indstilling ud fra indberetninger fra magistratsafdelingerne Forventet regnskab (september) B I Orientering omkring forventet regnskab er ikke lovreguleret, men da safdelingerne og BA skal søge tillægsbevillinger, når der er afvigelser fra budgettet, fremsender hver afdeling en indstilling ifm. forventet regnskab. Detaljerede retningslinjer for regnskab B BA udarbejder instruktioner Regnskab B I BA fremsender samlet indstilling med materiale fra magistratsafdelingerne Revision af regnskab B I Den kommunale styrelseslov Anlægsregnskaber B I Budget- og regnskabssystem for kommuner 7 BA udarbejder instruktioner. Anlægsregnskaber forelægges byrådet én gang årligt ifm. regnskabet dog fremsendes særskilt anlægsregnskab for projekter over 50 mio. kr.

8 Anlægsbevillinger B I Budget- og regnskabssystem for kommuner safdelingerne er bemyndiget til at overskride anlægsbevillinger med kr., så længe det forklares i anlægsregnskabet og finansieres indenfor egen sektor. Tillægsbevillinger B I Den kommunale styrelseslov Kapitalbevillinger (KB`er) B I KB`er er 1-årige rådighedsbeløb, som anvendes til vedligehold, genopretning mm., uden at byrådet skal godkende enkeltprojekter. safdelingerne er bemyndiget til at benytte KB`er til projektering af anlæg mod at pengene tilbageføres, når anlægsprojektet senere godkendes. Lånomlægning og indgåelse af swap-forretninger B Byrådet 12/2-92 BA Omlægning mellem langfristet gæld og likvide aktiver B Byrådet 17/12-97 BA Optagelse af lån indenfor lånerammen og indgåelse af B Byrådet 5/1-00 BA porteføljemanagement- og rådgivningsaftaler Placering af overskudslikviditet i overensstemmelse med byrådsbesluttet ramme B Byrådet 9/ BA 8

9 Personale Ansættelse Stadsdirektør, direktør og havnedirektør B I Byrådet 7/9-05 Forvaltningschefer B I Byrådet 7/9-05 Øvrigt personale B Byrådet 7/9-05 Åremålsansættelser (Rammeaftale om åremålsansættelse) B Byrådet 21/6-06 og en 15/ safdelingerne kan frit oprettet stillinger (undtagen stillinger omfattet af chefklassificeringsaftalen eller stillinger på tilsvarende niveau) Opslag af åremålsstillinger omfattet af chefklassificeringsaftalen svarende til en samlet aflønning på løntrin 53 og derover skal godkendes af BA. Ved øvrige åremålsstillinger skal BA inddrages ved en samlet aflønning på løntrin 52 eller derover. Skal godkendes af BA inden opslag Kontraktansættelser (Rammeaftale om kontraktansættelse) B Byrådet 21/6-06 og en 15/1-07 Tjenstlige sanktioner Stadsdirektør, direktør og havnedirektør B I BA skal inddrages Forvaltningschefer B I en 15/1-07 BA skal inddrages Andre chefer* B en 15/1-07 BA skal inddrages Øvrigt personale B en 15/1-07 BA kan inddrages Uansøgt afskedigelse Stadsdirektør, direktør og havnedirektør B I Byrådet 7/9-05 BA inddrages tidligst muligt Forvaltningschefer B I Byrådet 7/9-05 BA inddrages tidligst muligt Andre chefer* B BA skal inddrages Øvrigt personale B en 15/1-07 BA skal inddrages i sager af kompliceret og kontroversiel karakter og altid i retssager, afskedigelsesnævnssager og voldgiftssager Lønfastsættelse og lønforhandling Direktører og havnedirektør og forvaltningschefer B Byrådet BA har ansvaret for alle lønforhandlinger

10 Andre chefer* - grundlønsindplacering og afgørelse af, om en stilling er omfattet af chefklassificeringsaftale B en 15/1-07 BA har ansvaret for forhandlingerne efter indstilling fra magistratsafdelingerne Andre chefer* - funktions- og kvalifikationsløn B en 15/1-07 Ydelse af løntrin drøftes altid med BA, og BA inddrages ved samlet løn på trin 53 og derover Andre chefer* - resultatløn B en 15/1-07 Beløb over kr. + pension pr. år pr. medarbejder drøftes med BA Øvrigt personale B en 15/1-07 safdelingerne forestår alle lønforhandlinger op til og med løntrin 52 Konstitution og orlov Direktør og havnedirektør B I BA skal inddrages Forvaltningschefer B I en 15/1-07 BA skal inddrages Andre chefer* B en 15/1-07 Øvrigt personale B en 15/1-07 Øvrige personalemæssige forhold Individuelle seniorordninger og fratrædelsesordninger B BA skal inddrages for direktør og havnedirektør Individuelle seniorordninger og fratrædelsesordninger for forvaltningschefer B BA skal inddrages Øvrige individuelle seniorordninger og fratrædelsesordninger B en 15/1-07 Seniorordninger med retskrav for medarbejderen kræver dog forelæggelse for byrådet Generationsskifteordninger B Byrådet 4/9-96 Etableres af BA efter indstilling fra magistratsafdelingerne Ansættelsesstop (tværmagistratsligt) B en 15/1-07 Kan iværksættes af BA Regulering af beløb til gaver og jubilæumsgratialer sfa. B en 17/1-00, 22/4-03 BA har kompetencen pris- og lønudvikling og ændring i beskatningsforhold og 15/1-07. Byrådet 7/9-05 Seniorjob intern kompensationsmodel i kommunen B I Byrådet 10/10-13 (analyse af BA indstiller området seniorjobs tiltrådt ifm. budget ) *Andre chefer = Chefer omfattet af chefklassificeringsaftalen samt andre chefer på tilsvarende niveau. 10

11 Øvrige områder Erhverv Bevillinger fra Erhvervspuljen over kr. B November 2005 Økonomiudvalget orienteres årligt om anvendelsen af puljen Bevillinger fra Erhvervspuljen kr. B November 2005 Økonomiudvalget orienteres årligt om anvendelsen af puljen Bevillinger fra Erhvervspuljen kr. B November 2005 Stadsdirektøren bevilliger. Økonomiudvalget orienteres årligt om anvendelsen af puljen Bevillinger fra Erhvervspuljen op til kr. B November 2005 Afdelingschefen bevilliger. Økonomiudvalget orienteres årligt om anvendelsen af puljen Indkøb og Udbud Udlicitering af opgaver, hvor under 5 personer overføres B Byrådet 3/10-97 til ekstern opgaveløser Indgåelse af indkøbsaftaler på varer og tjenesteydelser B Byrådet 22/10-03 Styregruppen for Indkøb Beslutning om valg af leverandør, når udbud er byrådsbesluttet (og vedrører over 5 personer) B Byrådet 11/5-11 Byrådet orienteres om konkrete valg, og relevante udvalg orienteres årligt Innovation Udmøntninger fra innovationspuljen over 2 mio. B Byrådet 10/12-12 Direktørgruppen indstiller Udmøntninger fra innovationspuljen op til 2 mio. B Byrådet 10/12-12 BA efter indstilling fra direktørgruppen Integration Ydelse af støtte til projekter under Integrationspolitikken samt godkendelse af afrapporteringen af de enkelte projekter indenfor en beløbsgrænse på kr. og max kr. totalt pr. år. B Byrådet 23/10-96 og 13/10-11 BA IT Beslutning om tilskud fra IT-puljen og justering af finansieringsmodel for IT-kontoen Tværgående forsikring Fastsættelse og opkrævning af præmie fra magistratsafdelingerne til kommunens interne forsikringsfond O B Byrådet 4/6-03, 7/9-05 BA beslutter efter indstilling fra tværmagistratsligt IT-udvalg og drøftelse i Direktørgruppen. Ved uenighed i Direktørgruppen skal en godkende. Byrådet orienteres årligt om anvendelsen af IT-puljen. B 11 BA

12 Konkrete bemyndigelser på fagområder Generelt for alle Eftergivelse af dagbøder ved bygge- /anlægsarbejde B Forklaring og finansiering af overskridelser af anlægsbevillinger op til 15 % (dog max kr.) ved aflæggelse af anlægsregnskab Underskrift af køb og salg af fast ejendom, optagelse af B Byrådet 8/5-02, 26/04-06, lån samt påtagelse af garantiforpligtigelser 6/6-12 og 7/5-14 safdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Bevilling af 18-frivillighedsmidler til enkeltansøgere og O B Byrådet 17/12-98 og 7/9-05 bevilling af midler fra udstødtepuljen en 10/11-08 safdelingen for Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Lempelse af kommunal ejendomsskat for institutioner, B Byrådet 8/ som er nævnt i 8 i Ejendomsskatteloven Tilsyn og kontrol med vandinstallationer i AaK B en 23/5-72 Fritagelse for visse kollegie- og ungdomsboliger for B Byrådet 21/ kommunal ejendomsskat, jfr. i Ejendomsskatteloven Godkendelse af byggeregnskaber for almene boliger. B Byrådet 89 Opkøb af boligejendomme på tvangsauktion indenfor B Byrådet 5/10-89 rådighedsbeløb Godkendelse af fjernvarmeleverance til forbrugere lige B Byrådet 6/12-89 uden for kraftvarmeområdet Administration og fordeling af støtte til Fællesrådene B Byrådet 22/8-90 Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af B Byrådet 5/3-92 byggeri af almene boliger. Meddelelse af dispensationer fra elvarmeforbud B Byrådet 28/9-94 Godkendelse af lån med kommunal (re)garanti til almene B Byrådet 12/7-96 boliger for nye lån til moderniseringer m.v. Boligreguleringslovens kapitel 7 B Byrådet 10/12-81 og 12/5-97 Godkendelse af naturgasforsyning til virksomheder, som har et varmebehov til procesenergi samt til gartnerier, B Byrådet 17/12-97 B Byrådet 7/9-05 Ved overskridelser over max. grænsen skal der søges supplerende anlægsbevilling 12 Bemyndigelsen er givet til en række navngivne embedsmænd Byrådet orienteres årligt om anvendelsen af midlerne

13 som ikke hensigtsmæssigt kan tilsluttes fjernvarmen Afgørelse i sager om byggeri m.v. i landzone B Byrådet 6/11-02 Godkendelse af etablering af almene andelsselskaber B Byrådet 18/12-02 samt øvrige forpligtende fællesskaber mellem almene boligorganisationer Godkendelse af kommunale lånegarantier til ustøttede B Byrådet 25/6-03 andelsboliger i.f.m. låneomlægninger og lign., men ikke ved nyetablering. Kommunelån og kommunegaranti til nybyggeri af almene B Byrådet 7/9-05 familie- og ungdomsboliger Aftaler med almene boligorganisationer om udlejningskriterier B Byrådet 7/9-05 til ledige almene familieboliger Dispensation fra bestemmelserne vedrørende forbuddet mod at bruge sommerhuse til helårsbeboelse O B Byrådet 7/9-05 Årlig indberetning til Miljøministeriet. Indberetningen sendes til Byrådet til orientering. Godkendelse af mindre projekter på op til 10 boliger, B Byrådet 6/12-06 som ikke er på den byrådsvedtagne kvoteplan, som opstår akut. Afgørelse i byggesager B Byrådet 26/8-98, 14/11-01, 8/9-04 og 27/5-09 Byggesager med indsigelser forelægges byrådet efter konkret vurdering i MTM Godkende kommunegaranti på maksimalt 6 mio. kr. til B Byrådet 16/12-09 lån ydet til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder af almene boliger inden for en samlet årlig ramme på 30 mio. kr. Godkende kommunegaranti på maksimalt 30 mio. kr. til B Byrådet 16/12-09 lån ydet til finansiering af Landsbyggefondsstøttede renoveringer m.v. med regaranti fra Landsbyggefonden til halvdelen inden for en samlet årlig ramme på 150 mio. kr. Godkende kommunegaranti til lån i.f.m. tilsagn (skema B Byrådet 16/12-09 A, B og C) til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger indenfor en årlig ramme på 250 mio. kr. og i.f.m. aflæggelse af Kommunens regnskab opgør den samlede nye lånegaranti givet i løbet af året til nybyggeri. Godkende partneringaftaler og samlet udbud i.f.m. op- B Byrådet 16/

14 førelse af almene ungdoms- og familieboliger. Godkendelse af opstilling af antennemaster i overensstemmelse B Byrådet 12/10-11 med Aarhus Kommunes antennevejledning Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagefaldsklausuler B Byrådet 26/6-13 & yde kommunal garanti til realkreditlån til finansiering af frikøb. Sammenlægning/nedlægning af beboelseslejligheder B Byrådet 7/9-05 og 5/2-14 Bemyndigelse til administrativt at yde kapitaltilførsel til almene boligafdelinger inden for det afsatte budget på maksimalt kr. pr. boligafdeling. safdelingen for Teknik og Miljø Arealudvikling Aarhus Købsret til potentielle købere af grunde på de vilkår, der er nødvendige for at opnå Tilsynsrådets samtykke Godkendelse af køb og salg af arealer med handelsværdi op til kr. Godkendelse af køb og salg af arealer under m2 med en ejendomsvurdering på under 1 mio. kr. B Byrådet 27/ Teknisk Udvalg orienteres om anvendelsen af bemyndigelsen. B Byrådet 28/4-93 B Byrådet 22/5-02 MTM sammen med BA B Byrådet 22/5-02 Gensalg af tilbagetagne grunde B Byrådet 28/4-04 MTM sammen med BA Køb af arealer udlagt eller reserveret til byudviklingsformål med købesum op til 5 mio.kr. B Byrådet 22/5-02, 7/9-05 og 26/3-08 Køb af arealer udlagt eller reserveret til byudviklingsformål B Byrådet 22/5-02, 7/9-05 og MTM sammen med BA med købesum mellem 5 og 15 mio.kr. 26/3-08 Køb af ejendomme på tvangsauktioner op til 5 mio. kr. B Byrådet 5/10-89 og 26/3-08 MTM sammen med BA safdelingen for Teknik og Miljø Natur og Miljø Godkendelser i henhold til miljølovens kapitel 5 samt B Byrådet 10/10-75 udledning af husspildevand Udstedelse af vandindvindingstilladelser B Byrådet før 1980 Godkendelse af private vandværkers drifts- og anlægsbidrag B Byrådet 14/11-84 Tilsyn med private vandværker B Byrådet 26/4-85 Administration af miljøbeskyttelsesloven og kompetencefordelingsplan B Byrådet 23/7-74, 4/2-76 og 21/9-88 Indgåelse af 5-årige driftsaftaler med lejere af kommunale arealer til kommercielle arrangementer samt forhø- B Byrådet 9/

15 je af lejetakster ifm. budgetlægningen Dispensation fra forbuddet mod brug af sprøjtegifte på AaK s arealer i særlige tilfælde Offentliggørelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen, samt efter gennemførelse af høringsprocessen at godkende disse som endelige, medmindre der i forbindelse med offentlighedsfasen er modtaget indsigelser mod tillæggets endelige vedtagelse Godkendelse af projektforslag, der er udarbejdet efter 4 i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 317 af den 17. maj 2005 B Byrådet 26/11-97 B Byrådet 7/9-05 Gælder områderne Kloakering i det åbne land, Byudviklingsområder og Fælles, private kloakanlæg, der overtages som offentlige B Byrådet 11/1-06 Miljøgodkendelse af husdyrbrug B Byrådet 24/09-08 Godkendelse af fremtidige tillæg til spildevandsplanen, B Byrådet 29/ som åbner mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand. Godkendelse af ansøgninger vedr. brug af kommunale arealer til udendørs arrangementer, når der skal gives dispensation ift. mere betydende arealmæssige forhold og fastsatte miljørelaterede vilkår B Byrådet 8/ MTM beslutter efter forudgående drøftelse med BA og MKB. Ved mindre dispensationer vedrørende arrangementsmæssige forhold er bemyndigelsen givet til de relevante forvaltninger. Bemyndigelse til undtagelsesvist at afholde åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation der er nødvendig for at gennemføre spildevandsplanen Midlertidige tilladelser til UV-belysning af drikkevand, herunder til UV-belysning af drikkevand på andre anlæg end de, der er nævnt i tilladelsen, såfremt disse ikke vurderes at være af principiel karakter. safdelingen for Teknik og Miljø Trafik og Veje Kompetencefordelingsplan vedr. Taxinævnet B Byrådet 13/12-73 Indgå lejekontrakter med arrangører der lejer kommu- Byrådet 1996 B Byrådet 27/ Gælder kun hvis Aarhus Vand A/S undtagelsesvist ikke gennem frivillige aftaler kan opnå enighed om rådighedsindskrænkninger eller erhvervelser af de arealer, der er nødvendige for at gennemføre projekterne i spildevandsplanen. Den endelige ekspropriationsbeslutning skal træffes af Byrådet. B Byrådet 11/ Gælder midlertidige tilladelser af sammenlignelig karakter med tilladelsen 11. juni Gælder ikke sager af principiel karakter. 15

16 nale arealer Godkendelse af ubemandede tankstationer B Byrådet 1999 Taksationskommissionens afgørelser B Byrådet 1999 Godkendelse af vejnavne B Byrådet 1999 Indgåelse af frivillige aftaler om arealerhvervelse ifm. B Byrådet 2/4-03 anlægsprojekter finansieret af KB-bevillinger. Frivillige aftaler om arealerhvervelse B Byrådet 2/4-03 Beslutning om istandsættelse af private fællesveje med B Byrådet 7/9-05 baggrund i 57 i Lov nr. 670 af 19/08/1999 Beboerparkering i midtbyen B Byrådet 6/ Parkeringsbekendtgørelse mv. B Byrådet 6/ Antal taxitilladelser i Aarhus Kommune B Byrådet 18/ Taxinævnet Takstændringer, som er i overensstemmelse med udviklingen i taxiindekset B Byrådet 18/ Taxinævnet Afgørelse i sager om nedlæggelse, nedklassificering og omlægning af offentlige og private fællesveje safdelingen for Teknik og Miljø Affald/Varme Indarbejdelse af mindre ændringer og ændringer sfa. B Byrådet 1991 lovgivningen i Bestemmelser for fjernvarmelevering og i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Oprettelse af kontrakter med andre forsyningsselskaber B Byrådet 25/1-95 om, at opkrævning foretages af ÅKV Justering af taksterne i situationer, hvor afgiftsændringer B Byrådet 27/1-99 entydigt kan relateres til en ydelse Fastsættelse og regulering af takster for Ledningsinfo B Byrådet 7/6-00 Fastlæggelse af åbningstiderne på genbrugsstationerne B Byrådet 14/6-00 I særlige tilfælde modtagelse og behandling af affald, B Byrådet 25/10-00 selvom der ikke er en takst herfor, til medgående omkostninger I enkeltstående situationer afsættelse af genanvendelige materialer, selv om der ikke er en takst herfor, til markedsprisen B Byrådet 25/10-00 B Byrådet 9/ Gælder når ændringerne er forudsat i en lokalplan, eller når sagen omhandler et mindre vej- eller stistykke, og der ikke er indkommet særlige, vægtige indsigelser. 16

17 Ajourføring af administrative gebyrer B Byrådet 6/12-00 Køb af industriel overskudsvarme B Byrådet 26/9-01 og 4/12-02 Afsættelse af overskudskapaciteten for brændbart affald B Byrådet 22/6-05 til differentierede behandlingspriser i overensstemmelse med markedsforholdene Afrapportering vedr. indsatsen ift. tilslutning til kollektiv B Byrådet 7/9-05 varmeforsyning begrænses til budget- og regnskabsaflæggelsen og i indstillinger om investeringsoversigt Iværksættelse af undersøgelser og projekter for max. B Byrådet 22/6-06 0,5 mio. kr. inden for restbeløbet i udviklings- og forbedringspuljen på affaldsområdet Justering af refusionsordning ifm. oliekøb til spids- og B Byrådet 13/06-07 reservelastcentraler i overensstemmelse med Tillægsaftalernes bestemmelser herom Ændring af Fjernvarme Aarhus tilslutningsbestemmelser B Byrådet 29/8-07 for udvalgte kunder, såfremt det er rentabelt Ændring af Fjernvarme Aarhus tarifbestemmelser for B Byrådet 29/8-07 udvalgte kunder, såfremt det er rentabelt Godkendelse af ændringer i "Tekniske bestemmelser for B Byrådet 4/2-09 fjernvarmelevering" Bagatelgrænse for takstændringer i Varme fastsat til B Byrådet 27/10-10 ±20,0 mio. kr. i omkostning/år for den samlede ændring for abonnements-, effekt- og forbrugsbidraget, Bagatelgrænse for takstændringer i Varmeplan Aarhus fastsat til ±20,0 mio. kr. i omkostning/år Ændringer i den obligatoriske tekst i regulativerne B Byrådet 23/ Byrådet orienteres herom. for husholdningsaffald og erhvervsaffald, som er bestemt af lovgiver. safdelingen for Teknik og Miljø Administration og Ejendomme Indgåelse af mindre lejemål til anlægsværdi på 5 mio. B Byrådet 9/8-95 kr. pr. budgetår. safdelingen for Teknik og Miljø Brandvæsen Nedlæggelse af sikringsrum B Byrådet 5/2-14 Årlig opgørelse over udviklingen i sikringsrum til Beredskabskommissionen 17

18 safdelingen for Sundhed og Omsorg Underskrivning af påtegninger på lånedokumenter ifm. B Byrådet 93 afgivelse af kommunal garanti til beboerindskud Accept af tilbud om dækning fra Byggeskadefonden B Byrådet 13/4-00 inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr. pr. sag Godkendelse af forlængelser af fristen for aflæggelse af B Byrådet 13/6-02 anlægsregnskaber for ældreboligprojekter, hvor det er hensigtsmæssigt for projektets samlede økonomi Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde efter 18 B Byrådet 17/6-98, 18/12-98 og 7/9-05 Optagelse af lån til udvidelse af plejeboliger samt godkendelse B Byrådet 20/12-06 af fremtidige lån Underskrivning af kautionsforpligtelser efter boligstøttelovens 59 B Byrådet Bemyndigelsen er givet til 5 navngivne personer safdelingen for Kultur og Borgerservice Kulturforvaltningen Godkendelse af nærmere definerede typer af vedtægtsændringer B Byrådet 30/9-92 for kulturelle institutioner o.lign. Beslutning om afslag og bevillinger fra Initiativpuljen B Byrådet 3/3-04 Iværksættelse af alle øvrige beslutningsoplæg, som er indeholdt i Kulturpolitikken, inden for de af Byrådet afsatte økonomiske rammer B Byrådet 3/3-04 Beslutning om bevillinger på op til kr. fra kulturarrangementspuljen samt meddelelse af afslag. B Byrådet 8/11-00 og 7/9-05 og 9/ Beslutninger om bevillinger og afslag fra basistilskudspuljen og kulturudviklingspuljen Beslutninger om bevillinger og afslag fra musikpuljen og spillestedskontoen Beslutninger om indkøb af kunst fra kunstindkøbskontoen samt tildeling af kunstnerværksteder safdelingen for Kultur og Borgerservice Sport & Fritid Afgørelse om fastsættelse af lokaletilskud indenfor bud- B Byrådet 5/ Bevillinger på kr. eller derover godkendes af en efter indstilling fra rådmand Byrådet 9/ Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til Kunstrådet Byrådet 9/ Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til Musikudvalget Byrådet 9/ Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til Billedkunstudvalget

19 gettets rammer samt meddeling af afslag og bevilling af ansøgninger ifbm. sæsontildeling af lokaler Fastlæggelse af tilskud til fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven, B Byrådet 96 publikumstakster og åbningstider for idræts- og svømmeanlæg, takster for udlån af kommunale lokaler og anlæg og brugerbetaling for div. mindre serviceydelser Afholdelse af store nationale og internationale idrætsbegivenheder B en 9/8-99 i Aarhus - forhandlingskompetence og involvering af andre magistratsafdelinger Under visse betingelser godkendelse af foreningers lånoptagelser, B Byrådet 24/09-03 forlængelse af lejekontrakter samt stille kommunal garanti for lån Bevilling af tilskud fra Idrætspuljen på op til 1 mio. kr. O B Byrådet 7/9-05 Forslag over beløbsgrænsen godkendes af en. Byrådet orienteres årligt om anvendelsen af midlerne. Bevilling af midler på kapitalbevillinger i Kultur og Borgerservice på op til 3,0 mio. kr. - Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter, Genopretning af selvejende og kommunale idrætsanlæg. En række kompetencer inden for folkeoplysningsloven er delegeret til folkeoplysningsudvalget Regulering af beløbet for fritidspasset i forhold til det konkrete forbrug og det afsatte budget, samt til at benytte eventuelt uforbrugte midler til supplerende støtte eller aktiviteter i forhold til økonomisk udsatte børns deltagelse i foreningslivet safdelingen for Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Fastsættelse af lokalt ordensreglement for benyttelse af biblioteket på det enkelte bibliotek Materialevalg og mediesammensætning i overensstemmelse med lov om biblioteksvirksomhed, samt de bibliotekspolitiske mål og delmål B Byrådet 5/12-11 Forslag over beløbsgrænsen godkendes af Byrådet Byrådet 17/4-13 Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til Folkeoplysningsudvalget B Byrådet 9/10-14 B Byrådet 9/9-98 B Byrådet 7/2-01 Indgåelse af betjeningskontrakter med eller drive afde- B Byrådet 7/

20 linger for institutioner og virksomheder i overensstemmelse med Lov om biblioteksvirksomhed 6 Indgåelse af kontrakter med andre kommuner om varetagelse af den enkelte kommunes biblioteksdrift Modtagelse af indtægter fra statslige puljer, fonde, samarbejdsparter og indtægtsdækket virksomhed i henhold til lovgrundlaget Opkrævning af betaling fra andre kommuner, når lånere fra disse kommuner låner materiale i Aarhus Kommunes Biblioteker Regulering af standardtaksterne for erstatning for bortkommet materiale med kommunens generelle prisfremskrivning Ændring af taksterne for fotokopiering og print i overensstemmelse med de leverandøraftaler, der indgås Foretagelse af mindre indgribende ændringer af biblioteksreglementet Foretagelse af mindre indgribende justeringer af Lokalbibliotekernes organisatoriske struktur Indgåelse af kontrakter om centralbiblioteksvirksomheden Godkendelse af nye biblioteksfaglige 20-ydeser, hvor prisen fastsættes inden for lovgivningens rammer. Justering af Selvforvaltningsaftalen i Biblioteksvæsnet inden for decentraliseringsordningens generelle rammer Bemyndigelse til at stadsarkivaren på byrådets vegne kan give adgang til ellers ikke-tilgængelige arkivalier Bemyndigelse til at indgå aftale med kommuner i Region Midtjylland til udstedelse af CPR og sundhedskort til udenlandske borgere i de pågældende kommuner. Fastlæggelse af bibliotekernes åbningstider inden for de af Byrådet godkendte rammer B Byrådet 7/2-01 B Byrådet 7/2-01 B Byrådet 28/8-02 B Byrådet 17/12-03 B Byrådet 17/12-03 B Byrådet 17/12-03 B Byrådet 9/6-04 B Byrådet 7/9-05 B Byrådet 7/2-01 og 7/9-05 Ved tvivl forelægges spørgsmålet for Biblioteksstyrelsen B Byrådet 31/5-06 B Byrådet 26/6-13 B Byrådet 25/9-13 B Byrådet 7/2-01 og 9/10-14 Beslutningen 9/10-14 gælder DOKK1, hvor rådmanden bemyndiges til uden at ændre den samlede åbningstidsramme at foretage omfordeling af 20

21 safdelingen for Børn og Unge Godkendelse af skolernes læseplaner B Byrådet, før 90 Inddeling af skoledistrikter og skoledistriktsændringer B Byrådet, før 90 Håndtering af klager over afgørelser, som ikke omhandler B Byrådet 90 enkeltelever, der er truffet på den enkelte skole Fastlæggelse af skolernes ferieplan B Byrådet 30/5-90 Dispensation fra max. antal elever i klasserne B Byrådet 16/ Fastsættelse af rammer for klassedannelse B Byrådet 16/12-92 Fastlæggelse af elevernes undervisningstimetal B Byrådet 96 Fastsættelse af rammer for modtagelsesklasseundervisning B Byrådet 5/3-97 Udpegning af organisationsrepræsentanter til ungdomsskolebestyrelserne B Byrådet 19/3-97 Fritagelse for medlemsskab af skolebestyrelsen B Byrådet 98 Afgørelse af sager vedr. regulering af pladstal i overensstemmelse B Byrådet 1985 og 8/9-99 med pasningsgarantien Fastsættelse af rammer for modersmålsundervisning B Byrådet 4/12-02 Fastlæggelse af regler for optagelse i skolefritidsordning B Byrådet 7/3-03 Fastlæggelse af de nærmere mål for indsatsen på magnetskoler B Byrådet 27/8-03 Godkendelse af selvejende daginstitutioners overgang B Byrådet 7/9-05 til kommunal drift i tilfælde, hvor en enig bestyrelse for institutionen ønsker det, og hvor der ikke vil være merudgifter for kommunen Godkendelse af private daginstitutioner med udgangspunkt B Byrådet 12/10-05 i de fastsatte kriterier herfor Reservering af et antal pladser ud over de nuværende B Byrådet 14/12-05 gældende bestemmelser vedr. klassedannelse til henvisning af børn med dansk som andetsprog med sprogstøttebehov Nedlæggelse af afdelinger i kommunale daginstitutioner i de tilfælde, hvor der i et pasningsdistrikt samlet set ikke længere er behov for pladserne, og hvor en enig bestyrelse for institutionen støtter det. Såfremt der ikke B Byrådet 7/9-05 og 25/8-10 åbningstidens placering, som bedre imødekommer brugernes behov. 21

22 er enighed i bestyrelsen, skal beslutningen forelægges byrådet til godkendelse. Godkendelse af en skoles ønske om at indføre aldersintegreret indskoling eller rullende skolestart med aldersintegreret indskoling som skolestarts- og indskolingsmodel, men alene der hvor skolebestyrelsen er enig Fastsættelse af rammer for socialpædagogisk bistand til førskolebørn Ændring af organisering af dagplejeafdelingerne. I beslutningsprocessen skal forældreråd, bestyrelse og MED-udvalg inddrages. I de tilfælde, hvor de relevante bestyrelser ikke enstemmigt bakker op om forslaget, skal det forelægges for byrådet. Dispensation fra reglerne om maksimal andel af udgifterne og maksimal udgift pr. deltager ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. ens Afdeling Godkendelse af behandlinger af personoplysninger samt efterfølgende orientering af byrådet Afgørelse af ansøgninger om officielle modtagelser og receptioner, herunder hvem der i borgmesterens fravær står for arrangementet Underskrivning af legatregnskaberne vedr. "Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i Århus Kommune" og "Hans Madsilius Ellermann og hustrus legat" Indgåelse af resultatkontrakt med Fonden Visit Aarhus og godkendelse af ændringer i vedtægter Udpegning eller indstilling af personer til poster i udvalg, råd, nævn m.v. i overensstemmelse med forslagene fra de valgberettigede grupper B Byrådet 21/12-11 B Byrådet B Byrådet 22/1-14 B Byrådet 25/6-14 Gælder særlige tilfælde efter indstilling fra FU-bestyrelserne B Byrådet 21/2-01 B en 25/3-02 B Byrådet 12/6-02 B Byrådet 22/ Bemyndigelsen er givet til BA og MKB B Byrådet 2009 Bemyndigelsen gælder for valgperioden og gælder også udskiftninger og/eller nybesættelser i løbet af perioden Bevillinger fra Eventpuljen over kr. B I Byrådet 10/10-13 Del af budgetforliget 22

Borgmesterens Afdeling

Borgmesterens Afdeling Bilag 1: Oversigt over gældende, permanente bemyndigelser side 1 Borgmesterens Afdeling Ledelsessekretariatet: 1. Bemyndigelse til, at den tværmagistratslige koordineringsgruppe vedr. flygtninge og indvandrere

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 7C Oversigt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen Bilag 5 Finansielle forretninger: 1. Kompetence til at godkende omlægning af lån og til at godkende regaranti i forbindelse med omlægning af lån under følgende forudsætninger: Det nye lån har en lavere

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere