Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser"

Transkript

1 Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i antallet af nytilkendelser inden for førtidspensionsområdet igennem det sidste årti. For Ishøj Kommune repræsenterer denne udvikling en betydelig udfordring, som følge af de stadigt stigende udgifter, som bruges på dette område. Endvidere afstedkommer det stigende antal tilkendelser af førtidspension også en social marginalisering af en stadig større gruppe medborgere. Det er derfor besluttet at foretage en analyse af de mulige årsager til denne udvikling, med henblik på at kunne præsenterer løsningsmodeller, som vil være i stand til at imødegå de nuværende tendenser inden for førtidspensionsområdet. Analysens overordnede konklusioner: Stigende udgifter til førtidspension Fra 1. januar 2007 og frem til 1. januar 2010 er udgifterne til førtidspension for Ishøj Kommune steget med12,9 %. Flere borgere tilkendes førtidspension Siden 2007 er antallet af nytilkendelser vokset fra 41 om året til 90 nytilkendelser for de første tre kvartaler af Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister Af de 90 som er blevet tilkendt en førtidspension til og med 3. kvartal 2010, er 35 mænd og 55 kvinder. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser I 2010 blev 51 % tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse. Stigende sandsynlighed for tilkendelse af førtidspension En stadig stigende procentdel af førtidspensionsansøgere tilkendes førtidspension. I 2010 blev 83 % af alle ansøgere tilkendt førtidspension. Analysens konklusioner Når man ser på udviklingen i antallet af førtidspensionister målt som fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken fra begyndelsen af 2007 til udgangen af 2010, så er der tale om en beskeden stigning fra 9,5 % i 2007 til 10,3 % i slutningen af Selvom stigningen i antallet af førtidspensionister målt som fuldtidspersoner er forholdsvis beskeden, hvor der tale om en stigning fra i begyndelsen af 2007 til slutningen af 2010, så er der alligevel tale om en betydelig forøgelse af kom-

2 munens udgifter til sociale pensioner. Det skyldes, at den stadig større andel af førtidspensionister med tiden modtager førtidspension efter den nye ordning fra 2003, hvor den statslige refusionssats ligger på 35 % mod tidligere 50 %. Siden 2007 og frem til 3. kvartal af 2010 har stadig flere søgt og fået tilkendt en førtidspension. Samtidig er sandsynligheden for at få tilkendt en pension steget fra 70 % i 2007 til nu 83 % for 3. kvartal af Den stigende tendens til nytilkendelser af førtidspension hænger primært sammen med, at hovedparten af ansøgerne stammer fra kontanthjælpssystemet med en ofte velbeskrevet sagsmappe, som fremmer tilkendelsen af en førtidspension. Der er en overrepræsentation af kvinder inden for alle aldersgrupper, bortset fra aldersgruppen fra de årige, hvor mændene dominerer. Samtidig har der været en større stigning blandt kvinderne med hensyn til nytilkendelser end for mændene. For begge køn gælder, at antallet af nytilkendelser stiger med alderen op til de 60 år, for herefter at falde igen. En stadig stigende andel af de borgere, som tilkendes førtidspension, skyldes psykiske lidelser. Fra i 2007 at have udgjort en andel på 39 %, så udgør disse borgere nu en andel på 51 % i Psykiske lidelser er den dominerende årsag til borgere mellem 18 og 50 år søger om førtidspension. Fra 50 år og opefter er det sygdomme i bevægelsesapperatet, hjertekarsygdomme samt kræftrelaterede sygdomme, der er de væsentligste årsager til tildeling af førtidspension. Udvikling i antal, målgruppe og omkostninger Der var i Ishøj Kommune samlet set omkring 1092 personer i 4. kvartal Hvis man omregner det til fuldtidspersoner svarer det til 1075 personer. Det svarer til 10,3 procent af arbejdsstyrken fra år, eller 7,6 procent af den samlede befolkning i Ishøj Kommune. Tabel 1.0 Antal personer, samt fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken. Antal personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år I alt 2 I alt I alt Ishøj Kommune Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år 1. kvt ,4 4,2 9,5 7,3 2. kvt ,3 4,1 9,4 7,2 3. kvt ,3 4 9,3 7,1 4. kvt ,2 4 9,2 7,1 1. kvt ,2 4 9, kvt ,2 4 9, kvt ,2 4 9,3 7,1 4. kvt ,3 4 9,4 7,1 1. kvt ,7 4,3 9,9 7,1 2. kvt ,7 4,2 9,9 7,2 3. kvt ,8 4,2 10 7,2 4. kvt ,8 4,2 10 7,2 1. kvt ,8 4,3 10 7,4 2. kvt ,9 4,3 10,2 7,4 3. kvt ,3 10,3 7,6 4. kvt ,3 10,3 7,6

3 Tabel 1.1 nedenfor viser udviklingen i fordelingen for de personer som i perioden fra 2007 til 2010 modtog førtidspension i Ishøj Kommune. Tabel 1.1 Modtagere af social pension efter pensionsform og tid pr. 1. januar. Ishøj Kommune Ændring Procent Højeste førtidspension ,21 % Forhøjet alm. førtidspension ,27 % Alm. førtidspension % Invaliditets- el. venteydelse % Mellemst førtidspension ,42 % Ny lov om førtidspension ,14 % Totalt ,94 % Anm.: Tabellen viser det samlede antal førtidspensionister fordelt på de enkelte typer af førtidspension. Der er tale om en bestandsopgørelse pr. 1. januar for det enkelte år. Kilde: www. Ankestyrelsen.dk, serien FOP8. Andelen af førtidspensionister i Ishøj Kommune, som modtager førtidspension efter den nye ordning fra 2003, ligger pr. 1. januar 2010 på ca. 40,73 %. Det er lig en stigning på 69,14 %, svarende til en stigning fra 256 personer til 433 personer fra 2007 til Stigningen var størst for kvindernes vedkommende, hvor stigningen fra var fra 137 til 243 svarende til en stigning på 77 %, mens den for mændenes vedkommende steg fra 119 til 190 svarende til 59,66 %. Endvidere er antallet af førtidspensionister som er på den nye ordning stigende, efterhånden som personer på de tidligere ordninger går på pension. Tabel 1.2 Modtagere af førtidspension efter ny ordning (pr. januar) efter køn, alder og tid. Ishøj Ændring Procent år ,00 % år ,73 % år ,14 % år ,17 % år ,00 % år ,50 % I alt ,66 % år ,00 % år ,00 % år ,84 % år ,79 % år ,00 % år ,85 % I alt ,37 % Totalt ,14 % Kilde: Danmarks Statistik, serien PEN11. 3

4 Hvis man omregner denne udvikling af førtidspensionister i afholdte udgifter, så har Ishøj Kommune i perioden fra 1. januar 2007 til 1.januar 2010 oplevet en stigning i de samlede udgifter til førtidspension svarende til 12,9 %. Hvor udgifterne inden for øvrige kategorier af førtidspension er faldet, så har stigningen i udgifterne til førtidspension efter den nye ordning mere end opvejet faldet i udgifterne til de øvrige former for førtidspension. Den bagvedliggende årsag skal findes i det faktum, at andelen af førtidspensionister som stadig er tilknyttet de tidligere ordninger før førtidspensionsreformen i 2003, efterhånden bliver pensioneret, hvormed både andelen, som er knyttet til ny ordning, stiger. Tabel 1.3 viser udviklingen i udgifterne til førtidspension for Ishøj Kommune. Tabel 1.3 Bruttoudgifter ekskl. statsrefusion til udbetalt førtidspension i kr. for Ishøj, fordelt på køn, pensionsform og tid pr. 1. januar. Ishøj Absolut Procent Højeste førtidspension ,56% Forhøjet alm. førtidspension ,32% Alm. førtidspension ,00 % Invaliditets- el. venteydelse ,20% Mellemst førtidspension ,49% Ny lov om førtidspension ,55% I alt ,46% Højeste førtidspension ,38% Forhøjet alm. førtidspension ,98% Alm. førtidspension % Invaliditets- el. venteydelse ,20% Mellemst førtidspension ,45% Ny lov om førtidspension ,18% I alt ,61% Totalt: ,90% Anm: De angivne beløb er opgjort i løbende priser. Endvidere skal det bemærkes, at udgifterne for 2010 går til og med 3. kvartal Kilde: Danmarks Statistik, serie PEN22. Samlet set er antallet af sager vedrørende førtidspension steget siden begyndelsen af Hovedparten af de behandlede pensionssager fører til nytilkendelse af førtidspension, med en kraftigt stigende tendens over tid. Hvor omkring 70 % af ansøgerne fik tilkendt en førtidspension i 2007, så er tallet for nytilkendelser oppe på omkring 83 % for tredje kvartal af Til gengæld er den procentvise andel af afslag faldet tilsvarende, fra 30 % i 2007 til nu 15 % i Udviklingstendenserne for antallet af behandlede sager samt deres udfald i perioden for 2007 til 2010 er vist nedenfor i tabel 1.4 Denne udvikling indikerer dels et udslag af et mindre rummeligt arbejdsmarked, dels at de enkelte sager er mere afklarede i den forstand, at alle medicinske og aktiveringsmæssige tilbud er afprøvet. 4

5 Tabel 1.4 Kommunale førtidspensionsafgørelser fra 2007 til og med 3. kvartal Ishøj Ansøgere med pension, opretholdelse Ansøgere med pension, frakendelse Ansøgere med pension, afgørelse uoplyst Uden pension, tilkendelse Uden pension, afslag Ansøgere uden pension, afgørelse uoplyst Uoplyst I alt Anm: Tallene for 2010 går til og med 3. kvartal Kilde: Danmarks Statistik, serien Fra begyndelsen af 2007 er tilkendelser af førtidspension generelt steget, selvom der forekommer en vis variation de enkelte aldersgrupper og køn årerne imellem. I 2007 blev der gennemsnitligt nytilkendt førtidspension til 10,25 personer pr. kvartal, i 2008 var tallet steget til 19 personer, og i 2009 var tallet steget til yderligere 25 personer, og endelig er gennemsnittet for de tre første kvartaler af 2010 på 30 tilkendelser. Tager man det gennemsnitlige antal nytilkendelser for perioden 2007 til og med 3 kvartal af 2010, så ligger kvinderne over gennemsnittet for samtlige alderskategorier, med undtagelse af gruppen år, hvor mændene til gengæld dominerer. De fleste førtidspensioner tilkendes i aldersgruppen år for både mænd og kvinder. Generelt sker der en stigning op gennem de enkelte aldersgrupper op til de år, hvor antallet af nytilkendelser topper, hvorefter antallet af tilkendelser af førtidspension falder igen. Tabel 1.5 Kommunale nytilkendelser af førtidspension efter ny ordning, på køn og alder og tid. Ishøj år år år år år år I alt år år år år år år I alt Totalt Anm: Tallene for 2010 omfatter nytilkendelser frem til og med 3. kvartal Kilde: Danmarks Statistik, serien FOP9, Ankestyrelsen Sygdomsbilledet der ligger bag de enkelte nytilkendelser varierer en del imellem kønnene og aldersgrupperne, men dog med to dominerende hovedgrupper. De to hovedgrupper om- 5

6 fatter nemlig personer med en psykisk diagnose i aldersgruppen fra år, og de som er fysisk nedslidte i aldersgruppen fra 50 år og opefter. Aldersgruppen år er meget blandet hvad angår det bagvedliggende sygdomsbillede, der ligger til grund for tilkendelserne Hvor stigningen i antallet nytilkendelser begrundet med en psykisk lidelse skyldes stadig bedre muligheder for at diagnosticere sindslidelser tidligt, så er stigningen i tilkendelser grundet diverse bevægelsessygdomme ikke udelukkende begrundes i en demografisk udvikling i befolkningen i Ishøj Kommune. Bortset fra aldersgruppen fra år som er steget marginalt, så er der sket et mindre fald i antallet af personer for de øvrige aldersgrupper. Udviklingen i befolkningstallet for Ishøj Kommune er repræsenteret i tabel 1.6 for perioden 2007 til Tabel 1.6 Befolkningsudvikling for Ishøj Kommune. Ishøj Ændring Procent år ,83 % år ,82 % år ,72 % år ,99 % år ,46 % år ,19 % I alt ,41 % år ,22 % år ,33 % år ,33 % år ,19 % år ,14 % år ,01 % I alt ,01 % Totalt ,21 % Anm: Tallene er opgjort pr.1. januar de enkelte år. Kilde: Danmarks Statistik; serien FOLK1 og BEF5. En medvirkende forklaring kan også være den stigende arbejdsløshed, i perioden 2007 til Der er sket en kraftig stigning over tid i nytilkendelser opgjort i både absolut og relativ forstand, som bunder i diagnosen psykiske lidelser. Fra i starten at have udgjort fire nytilkendelser grundet en psykisk lidelse pr. kvartal i 2007, er antallet vokset kontinuerligt op igennem i de enkelte år. I 2008 var gennemsnittet i nytilkendelser pr. kvartal grundet en psykisk lidelse vokset til 9,75 personer, og i 2009 til 12,75, for endelig at være nået op på 15,33 for de første tre kvartaler i I 2007 udgjorde nytilkendegivelserne med baggrund i psykiske lidelser ca. 39 %, for at vokse kraftig til ca. 51 % i 2010, af alle nytilkendegivelser, hvor den procentvise andel har ligget rimeligt stabilt sidenhen. Hos de yngre aldersgrupper fra år dominerer diagnosen psykiske lidelser overvældende, hvor det primært er aldersgruppen fra de år som trækker op for begge køn. Generelt er den procentvise andel fra år lidt højere for de unge mænd. Fra 30 år og frem, falder andelen at nytilkendelser grundet en psykisk lidelse støt for begge køn, og overtages herefter 6

7 i stigende grad af årsager der typisk kan tilskrives problemer i bevægelsesapperatet, eller hjertekar sygdomme, samt kræftrelateredesygdomme og sygdomme i åndedrætsorganerne i nævnte rækkefølge. Men man skal dog helt frem til aldersgruppen år, før andelen af tilkendelser som er begrundet med en psykiske lidelse, kommer ned under de 50 %. Endelig er der en tendens til, at borgere som har været på sygedagpenge, er nemmere at få indstillet til førtidspension. De skyldes oftest, at deres sag er bedre belyst gennem gentagne arbejdsprøvninger og lægelige vurderinger. Nedenstående tabel 1.7 viser fordelingen af nytilkendelser af førtidspension fordelt for de enkelte år samt på de overordnede diagnoser. Tabel 1.7 Kommunale nytilkendelser af førtidspension efter område, diagnose og tid. Ishøj Psykiske lidelser Bevægelsesapperatsygdomme Hjerte- og karsygdomme Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Kræftsygdomme Sygdomme i åndedrætsorganer Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde, vold m.v Social indikation Øvrige diagnoser Uoplyst diagnose I alt Anm: Tallene for nytilkendelser for de oplistede hovedkategorier af sygdomme inkluderer begge køn, og samtlige personer i aldersintervallet fra år. Nytilkendelserne for 2010 går frem til 3. kvartal Kilde: Danmarks Statistik, Serien FOP9, Ankestyrelsen.dk. Inden man kan tildeles en førtidspension, så skal samtlige muligheder dog være afprøvet med hensyn til at borgeren på sigt kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. I processen frem til en eventuel tilkendelse, skal der foretages følgende to vurderinger for en ansøger: Arbejdsevnekriteriet (overordnet vurdering af personens samlede situation). Arbejdsevnevurdering (konkret procesbeskrivelse af personens ressourcer og begrænsninger). Her vil man vurdere sandsynligheden for om en person på baggrund af vedkommendes evner og kompetencer, samt psykiske og fysiske ressourcer, på sigt vil kunne bringes til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde under en eller anden form. Ud fra den enkelte borgers samlede situation, vil man vurderer, hvilke helbredsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige foranstaltninger, der bør tilbydes borgeren. Der kan for eksempel være tale om sideløbende kombination af medicinsk behandling sammen med forskellige aktiveringstilbud, som afklarer borgeren i forhold til arbejdsmarkedet, med hensyn til de beskæftigelser og nuværende faglige og sociale kompetencer. Tabel 1.8 viser de forskellige forløb de ansøgere som er blevet bevilget førtidspension, har gennemgået. 7

8 Tabel 1.8 Kommunale nytilkendelser efter arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger. Ishøj Kommune Ingen foranstaltninger Arbejdsprøvning Andre erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter Uddannelse som foranstaltning Optræning hos arbejdsgiver Hjælp til selvstændig virksomhed Fleksjob Skånejob Beskyttet beskæftigelse Aktivering efter lov om aktiv socialpolitik Aktivering efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik Aktivering efter integrationsloven Andre foranstaltninger I alt Anm.: Tallene for 2010 går til og med 3. kvartal 2010 Kilde: Danmarks Statistik, Serien FOP11 Ankestyrelsen.dk De personer, som ikke har været forsøgt indplaceret i en eller anden form for arbejdsmarkedsforanstaltning, er typisk karakteriseret ved at være multihandicappede personer, eller hvor deres læge har tilkendegivet, at en arbejdsprøvning var direkte sundhedsskadelig. For de resterende ansøgere til førtidspension, har det ofte været svært at få dem indplaceret i en arbejdsprøvning, som på fyldestgørende vis for belyst deres muligheder på arbejdsmarkedet. Det skyldes enten, at mange af især de yngre ansøgere slæber rundt på svære psykiske lidelser, som reelt gør dem uarbejdsdygtige, eller at en stor del af ansøgerfeltet er karakteriseret ved yderst svage faglige og boglige kvalifikationer. Tidligere satsede man mest på praktik ophold og løntilskudsstillinger i private virksomheder, men på grund af manglende dokumenterede resultater, er man i dag er gået mere over til mentorordninger, som også er væsentligt billigere i brug. Jens Christian Mortensen Den 9. marts

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2.

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2. Nr. 1 / November 211 Sygdomme i bevægeapparatet sender hvert år 3. danskere på førtidspension, viser en ny analyse fra. Niveauet har været uforandret siden 23, hvor den seneste førtidspensionsreform trådte

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 6 Folke- og førtidspensionister, 2-6 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere