1. Svendborghallerne DGI-hus i Svendborg - Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2"

Transkript

1 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen, Christian Kaastrup, Jørn Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Svendborghallerne DGI-hus i Svendborg - Juni

2 1. Svendborghallerne 07/11945 Beslutningstema: Administrationen fremlægger projekt Svendborghallerne til politisk beslutning. Sagsfremstilling: På møde den 26. februar 2007 besluttede Byrådet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at fremlægge ét eller flere løsningsforslag vedr. udbygning af det eksisterende idrætscenter på Ryttervej. (bilag 1) Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og fremsender i enighed vedlagte projektbeskrivelse (bilag 2) udarbejdet af arkitektfirmaet PRAKSIS til videre politisk behandling Det fremgår af projektbeskrivelsen, at anlægsrammen for Svendborghallerne er kr. 129 mio. Anlægssummen forventes finansieret med kr. 98,5 mio. af driftsselskabet Svendborghallerne P/S, b. la. omfattende en ny opvisningshal, og restbeløbet kr. 30,5 mio. ved kommunal finansiering omfattende b. la. en ny træningshal, del af foyerområder og ombygning af eksisterende hal. Budget for Svendborghallerne af 4. juni 2007, udarbejdet af revisionsfirmaet Edelbo (bilag 3), viser, at det kommunale driftstilskud i første år er på kr. 6,75 mio. stigende over en 10 årig periode til kr. 8,43 mio. I forbindelse med opførelse af opvisningshal og træningshal m.v. bliver driften af samtlige haller og svømmehallerne overført til driftsselskabet Svendborghallerne P/S. I den forbindelse bliver medarbejderne ansat i driftsselskabet i overensstemmelse med bekendtgørelse om virksomhedsoverdragelse. Administrationen har vurderet, at kommunen i overensstemmelse med lovgivningen kan yde et årligt kommunalt tilskud til Driftsselskabet Svendborghallerne P/S, samt at etablering af den nye multihal ikke vil belaste kommunens låneramme i betydeligt omfang. (bilag 4) Det kommunale tilskud forudsætter, at tilskuddet er øremærket til de aktiviteter, som kommunen selv kunne varetage, samt at der indsættes bestemmelser om udbyttebegrænsning. Såfremt det private selskab opnår et overskud, der overstiger udbyttebegrænsningen, reduceres det kommunale tilskud året efter med den resterende del af overskuddet. Ved denne løsning sikres det, at kommunen ikke giver tilskud til at etablere eller øge overskuddet ved den private enhed. Grundet konstruktionen og sagens omfang skal den forelægges for Statsforvaltningen Syddanmark og "Kommunernes Revision." 1

3 Administrationen anbefaler, at lokalplanarbejdet iværksættes snarest. Økonomiske konsekvenser: Kommunens andel af anlægsinvesteringen udgør 30,5 mio. kr., mens det kommunale driftstilskud første år udgør 6,75 mio. kr. Beløbene finansieres af kassen. Kommunens låneramme vurderes ikke belastet i betydeligt omfang, men anbefales opgjort af Kommunernes Revision. Indstilling: Administrationen indstiller, at de arkitektoniske principper i den foreslåede model tiltrædes, principperne i den foreslåede ejerkonstruktion tiltrædes, driftsselskabet Svendborghallerne P/S gives mulighed for at købe byggeareal på området til kr. 3 mio., medarbejderne i det nuværende Svendborg Idrætscenter overføres til driftsselskabet i henhold til bekendtgørelse om virksomhedsoverdragelse, der gives anlægsbevilling på 30,5 mio. kr. med frigivelse af rådighedsbeløb finansieret af kassen, der gives et årligt driftstilskud, hvor første års tilskud udgør 6,75 mio. kr. stigende til 8,43 mio. kr. i år 10 finansieret af kassen, lokalplanarbejdet iværksættes, sagen sendes til høring hos Kommunernes Revision og Statsforvaltningen Syddanmark før projektet iværksættes. Bilag: 1 Byrådets beslutning om udarbejdelse af politisk oplæg vedr. Svendborghallerne 2 Tegningsmateriale - Svendborghallerne Driftsselskabet Svendborghallerne - Budget 4 Administrationens notat vedr. Svendborghallerne - Driftsform og Budget 2. DGI-hus i Svendborg - Juni /18375 Beslutningstema: PLA Principbeslutning om den videre proces vedr. etablering af DGI/SG-HUS på havnen. Sagsfremstilling: 2

4 Administrationen fremlagde dagsordenspunkt vedr. DGI/SG-HUS til beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den Konklusionen heraf blev: Udvalget finder ideen attraktiv. Udvalget ønsker, at alternative placeringer og økonomisk finansiering vurderes. Udvalget ønsker tillige at aflægge besøg i DGI- Hus. Administrationen har i den mellemliggende tid haft drøftelser med DGI/SG ud fra ovenstående. Placering: I spørgsmålet om alternative placeringer i forhold til det ønskede delområde 8 har DGI tilkendegivet, at det primære ønske fortsat er dette område, men at andet havnerelateret dog vil kunne indgå i overvejelserne f.eks. peges på arealer ved terminalområdet. En placering væk fra havneområdet f.eks. på arealer omkring Dronningemaen findes ikke umiddelbart attraktiv. DGI vægter placeringen ved havnen højt idet, at man derved giver mulighed for at udøve vandaktiviteter som naturligt supplement til de aktiviteter man ønsker at anvende DGI/SG-Huset til. Yderligere vurderer DGI/SG, at placeringen i sig selv er så attraktiv p.g.a. nærheden til byen, at der vil blive et naturligt flow af mennesker, som sammen med SG s ordinære brug, vil fylde rammerne fuldt ud. Økonomi/finansiering: I DGI/SG s først fremsendte forlag, som blev drøftet på udvalgets møde i maj, var udkast til anlægsfinansiering sammensat på flg. måde: Samlet anlægssum kr. 119 mio. Finansieret med SG-hallens eget bidrag på 50. mio. kr. Svendborg Kommune med 30 mio. Realkreditlån på 39 mio. kr. Ud over dette skulle Svendborg Kommune stille byggemoden grund gratis til rådighed. DGI fandt på daværende tidspunkt ikke, at grunden alene var nok som indskud i projektet, men anså det dog som en mulighed at indgå et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden om medfinansiering på anlægssiden. Dette kunne evt. nedbringe Svendborg Kommunes andel af anlægsudgiften. Ud fra kravene til det bygningsmæssige niveau blev det vurderet, at den samlede anlægsramme ikke måtte komme under den angivne ramme. (kr. 119 mio.) På baggrund af udvalgets beslutning har der efterfølgende været afholdt møde med DGI hvor det blev foreslået, at DGI skulle fremsende alternativ finansieringsmulighed som indebærer, at Svendborg Kommune alene skal stille en byggemoden grund til rådighed. 3

5 Såfremt det besluttes at bygge på delområde 8, må forventes en betragtelig kommunal udgift for at kunne stille området til rådighed. Dels ejer kommunen ikke hele området, og dels kan der være behov for at omrokere/flytte de pumpesystemer og anden teknik som er anlagt i områdets undergrund. Yderligere skal foretages en egentlig byggemodning af arealet. Der har ikke været iværksat tekniske undersøgelser, men administrationen har foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser, som dog er behæftet med væsentlig usikkerhed. En mere præcis beregning forudsætter b. la., at bygningens udformning og placering kendes helt nøjagtigt, idet disse forhold kan have indflydelse på, om der evt. skal foretages en flytning af ovennævnte installationer. De anslåede omkostninger er beskrevet i vedlagte bilag De driftsøkonomiske forudsætninger er principielt uændrede hvilket medfører et årligt aktivitetstilskud på ca. kr. 2 mio., generelt tilskud til sundhedsfremmende foranstaltninger kr. 0,8 mig, administrations- og konsulentbidrag til DGI på kr. 0,5 mio. De nævnte budget for driften er betinget af, at der etableres øvrige DGI-aktiviteter på stedet som bidrager til den samlede drift. Besigtigelsestur: Hvad angår besigtigelsestur, blev denne planlagt til lørdag den 9. juni 2007 med besøg hos DGI-projekter i henholdsvis Århus og Horsens. Økonomiske konsekvenser: Indstilling: Administrationen indstiller, at Udvalget for Kultur og Planlægning beslutter den videre proces. 4

6 Underskriftsblad: Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Bruno Hansen Niels Høite Hansen Per Ulrik Jørgensen Christian Kaastrup Jørn Jensen 5

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28062011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, LiseLotte Tilsted, Jesper

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Læs mere

59 Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån

59 Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 53 Økonomirapport pr. 29. februar 2012 54 Overførsel af uforbrugte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere