Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-55/07-O Økonomisk orientering maj 2007 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo april Status for forbruget til og med april 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Beslutning: Taget til efterretning. Side 6 ØU-56/07-D Budget på Økonomiudvalgets område - 1. møde På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference den april 2007, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 3. maj 2007 rammerne for budgetlægningen i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer, skal Økonomiudvalget (som fagudvalg) behandle det nye budgetoplæg. Beslutning: Økonomiudvalget fastslog, at Rekruttering og fastholdelse som en bred overskrift var den væsentligste prioritet, og de enkelte initiativer under denne overskrift blev drøftet og anbefalet. Økonomiudvalget udsatte drøftelse af konkrete besparelsesforslag til økonomiudvalgsmødet den , og der skulle ikke udarbejdes nye konsekvensberegninger forud for næste møde. Side 10 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-57/07-B Breeltegården Breeltegård tjener ikke længere kommunale formål efter beslutning om flytning af Heltidsundervisningen til Fredensborg Kommune. Der skal tages stilling, hvorvidt ejendommen skal afhændes. Beslutning: Godkendt, idet ejendommen skal udbydes med den betingelse, at hovedhuset udlejes til kommunen i en periode på maksimalt tre år. Side 12 ØU-58/07-B Afdeling Ahornparken Ahornparken, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse på yderligere kr ifm. tagudskiftning på afdelingens 46 boliger. Beslutning: Godkendt. Side 14 ØU-59/07-D Udligningsreformen - 3. drøftelse På baggrund af en præcisering af den juridiske vurdering fra advokat René Offersen fortsætter Økonomiudvalget drøftelsen af kommunens handlemuligheder i sagen. Beslutning: Godkendt, idet det blev besluttet, at dagsordenspunktet efter redigering skulle åbnes, mens bilaget fortsat var fortroligt. Side 16 ØU-60/07-O Protokollering i forbindelse med KB s beslutninger Orientering om regler for protokollering af afvigende meninger fra et mindretal af kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Side 4

5 Beslutning: Taget til efterretning. Anne Ehrenreich (V). Side 18 Økonomiudvalget Side 5

6 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-55/07-O Sagsbehandler: Jesper Meyer Larsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk orientering maj 2007 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo april Status for forbruget til og med april 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering Maj 2007 (figurer) Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 293,5 mio. kr. opgjort ultimo april Ud af et helårsbudget på 1.030,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 28,5 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 257,5 mio. kr. opgjort ultimo april Ud af et helårsbudget på 934,8 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 27,5. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 7,2 mio. kr. opgjort ultimo april Ud af et helårsbudget på 66,9 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 10,7. Der er et restbudget på i alt 59,7 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo april Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 4/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget Side 6

7 Det normerede budget ultimo april 2007 er 343,5 mio. kr. svarende til 4/12 (33,3 pct.) af helårsbudgettet på 1.030,4 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo april 2007 er 28,5 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 26,3 pct. (Økonomiudvalget) til et maksimum på 35,6 pct. (Kultur- og Fritidsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo april 2007 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) i Mindreforbrug (-) i pct. budget** kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 17,5 68,7 25,4% 22,9-5,4-23,8% TMU - bruger -52,9-11, BSU 110,3 368,0 30,0% 122,7-12,4-10,1% SSU 93,8 343,9 27,3% 114,6-20,9-18,2% KFU 18,3 51,4 35,6% 17,1 1,2 6,8% BEU 13,5 46,1 29,4% 15,4-1,8-11,9% ØU*** 40,2 152,4 26,3% 50,8-10,6-21,0% I alt 240, ,9 23,6% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 293, ,4 28,5% 343,5-50,0-14,6% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 33,3% af helårsbudgettet (4 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2007 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 306,1 mio. kr. opgjort ultimo marts Det svarer til 29,7 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 293,5 mio. kr. Samlet set er der ultimo marts 2007 et periodiseret mindreforbrug på 12,6 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo april 2007 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 17,5 20,1-2,6-13,1% TMU - bruger -52,9-51,5-1,5-2,9% BSU 110,3 112,0-1,7-1,5% SSU 93,8 97,7-3,9-4,0% KFU 18,3 17,3 1,0 5,5% BEU 13,5 12,4 1,1 9,3% ØU* 40,2 46,6-6,5-13,9% I alt 240,5 254,6-14,1-5,5% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 293,5 306,1-12,6-4,1% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte Økonomiudvalget Side 7

8 udvalg svinger fra et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. (Økonomiudvalget) til et periodiseret merforbrug på 1,1 mio. kr. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget). På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 2,6 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 1,7 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Det årlige budget er på 41,6 mio. kr., og den første opkrævning vedrørende 2007 er først fremsendt primo marts måned. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,0 mio. kr.. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt forskydninger i indtægter fra staten (hjemtagelsen af statsrefusion). På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. Anlæg Ud af et budget i 2007 på 66,9 mio. kr. er der ultimo april 2007 bogført anlægsudgifter for 7,2 mio. kr. Ud af et budget i 2007 på 39,1 mio. kr. er der ultimo april 2007 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 3,2 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver er 125,0 mio. kr. opgjort over perioden april 2006 marts Økonomiudvalget Side 8

9 Tillægsbevillinger i 2007 Kommunalbestyrelsen har i 2007 godkendt følgende tillægsbevillinger. Godkendte tillægsbevillinger Teknisk tillægsbevilli ng (kassen) Tillægsbevilli ng fra TBR Budgetrevision 1 ØU-1/07-B Hørsholm Squash Klub (omlægning af lån) KFU-1/07-B Meninghedshuset Rungstedvej 23 ØU-17/07-B Medarbejder-PC-ordning To-sprogsundervisning af småbørn ØU-22/07-B BSU-12/07-B Overførsler: Drift Anlæg Finansforskydninger ØU-41/07-B Sourcingstrategi for IT-opgaver Hørsholm Badminton Klub (tilskud renovering hal) Evaluering og dokumentation Foreslåede tillægsbevillinger på ØU- Mødet d. 3/ Bolbrovej Bro - licitationsresultat Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm skole til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med byggeri Foreslåede tillægsbevillinger i alt ØU-23/07-D KFU-09/07-B ØU-39/07-B Godkendte og foreslåede tillægsbevillinger i alt Tillægsbevillingsreserven (restbudget) Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 9

10 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-56/07-D Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget på Økonomiudvalgets område - 1. møde Resume På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference den april 2007, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 3. maj 2007 rammerne for budgetlægningen i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer, skal Økonomiudvalget (som fagudvalg) behandle det nye budgetoplæg. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget, med udgangspunkt i de rammer der er udmeldt fra Aprilkonferencen og efterfølgende besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 3. maj: prioriterer forslagene til nye mål på udvalgets område og arbejder videre med konkretiseringen af de nye mål, udvalget prioriterer finder kompenserende besparelser til finansiering af budgetønsker, der enkeltvis koster op til 1,2 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode identificerer forslag, der ønskes konsekvensberegninger på mellem udvalgets første og andet budgetlægningsmøde. Bilag 1. Notat om budgetlægning i fagudvalgene, tilrettet bilag til punktet Godkendelse af rammer for budgetlægning i fagudvalgene, behandlet i Økonomiudvalget den 3. maj 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU Budget Opstart i fagudvalgene ØU Godkendelse af rammer for budgetlægning i fagudvalgene Økonomiudvalget Side 10

11 Sagens fakta Økonomiudvalgets budgetlægning finder sted i perioden 24. maj til 7. juni På Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference blev rammerne for den videre budgetlægning i fagudvalgene fastlagt. Rammerne er efterfølgende blevet behandlet i Økonomiudvalget den 3. maj Der skal i forbindelse med fagudvalgenes budgetlægning arbejdes videre med at konkretisere følgende nye mål: Undervisningsmaterialer til skolerne Plejeboliger Rekruttering/fastholdelse af medarbejdere Genoptræning Økonomiudvalget skal, med udgangspunkt i perspektivnotatet for politikområde 80 (faneblad 3 i konferencemappen) samt direktionens grønne papir, drøfte, hvilke yderligere nye mål og omprioriteringsmål, udvalget ønsker at arbejde videre med. De prioriterede mål skal, inden de fremsendes til Augustkonferencen, konkretiseres, både hvad angår målets indhold og dets økonomiske konsekvenser. Administrationen vil frem til Økonomiudvalgets andet budgetlægningsmøde den 7. juni 2007 foretage konsekvensberegninger på de budgetønsker og omprioriteringsmål, som udvalget ønsker yderligere belyst. Forslag til mål, der koster op til 1,2 mio. kr. i alt i budgetperioden, skal finansieres inden for udvalgets egen ramme. Dvs. at der skal findes kompenserende besparelser af samme økonomiske omfang, som budgetønsket/budgetønskerne. Mere udgiftskrævende, nye mål finansieres ved tværgående prioritering, eksempelvis via råderum, tilvejebragt ved salg af jord og ejendomme. Beslutning Økonomiudvalget fastslog, at Rekruttering og fastholdelse som en bred overskrift var den væsentligste prioritet, og de enkelte initiativer under denne overskrift blev drøftet og anbefalet. Økonomiudvalget udsatte drøftelse af konkrete besparelsesforslag til økonomiudvalgsmødet den , og der skulle ikke udarbejdes nye konsekvensberegninger forud for næste møde. Økonomiudvalget Side 11

12 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-57/07-B Sagsbehandler: Trine Kristiansen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Breeltegården Resume Breeltegård tjener ikke længere kommunale formål efter beslutning om flytning af Heltidsundervisningen til Fredensborg Kommune. Der skal tages stilling, hvorvidt ejendommen skal afhændes. Forslag Administrationen indstiller, at det drøftes og besluttes, om ejendommen skal sælges og i givet fald anvendes til. Såfremt ejendommen skal kunne anvendes til bolig- og erhvervsformål, skal der udarbejde et lokalplanforslag. Endvidere indstilles, at administrationen bemyndiges til at forberede et evt. salg af ejendommen. Bilag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2007, at Heltidsundervisningstilbuddet i Hørsholm fra kommende skoleår 2007/08 sker i et samarbejde med Fredensborg Kommune på Møllevejens Skole. Inden denne beslutning var det planen, at Heltidsundervisningen skulle flyttes til Breeltegården, når denne ejendom blev ledig. Breeltegården vil ikke skulle anvendes til andre kommunale formål, hvorfor ejendommen kan afhændes. Breeltegård må ifølge lokalplanen kun anvendes til offentlige formål, institutions- og undervisningsformål. Såfremt ejendommen skal afhændes, skal der tages stilling til den fremtidige anvendelse herunder evt. udarbejdelse af forslag til lokalplan. Økonomiudvalget Side 12

13 Beslutning Godkendt, idet ejendommen skal udbydes med den betingelse, at hovedhuset udlejes til kommunen i en periode på maksimalt tre år. Økonomiudvalget Side 13

14 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-58/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Afdeling Ahornparken Resume Ahornparken, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse på yderligere kr ifm. tagudskiftning på afdelingens 46 boliger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lånoptagelse på yderligere kr til tagudskiftning imødekommes. Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU-134/06-B. Godkendelse af lejeforhøjelse på 4,1% (gennemsnitlig kr. 237 pr. bolig pr. måned) som følge af anlægsudgifter kr delvist finansieret ved optagelse af 30 årigt realkreditlån til tagudskiftning på afdelingens 46 boliger Sagens fakta DAB har som administrator for Ahornparken, Hørsholm almene Boligselskab ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af et 30 årigt kreditforeningslån på yderligere kr , dvs. i alt kr til tagudskiftning. Under byggeriet har det vist sig at andre vitale bygningsdele, som ikke var omfattet af entreprisekontrakten, er i så dårlig stand, at en øjeblikkelig udskiftning er nødvendig. Bl.a. var det forudsat, at sternkanten kunne genbruges, men den har vist sig at være svært rådangrebet og skal således udskiftes. Ekstraarbejder vil samlet det beløbe sig til omkring kr På denne baggrund ansøges der om godkendelse af optagelse af et 30 årigt kreditforeningslån og tinglysning af pantebrev på i alt kr Økonomiudvalget Side 14

15 Den øgede belåning vil ikke bevirke huslejestigninger udover hvad der tidligere er blevet godkendt, da HAB har besluttet at yde en løbende støtte til afdelingen, som delvist dækker afdragene på lånet. Lovgrundlag I henhold til lov om almene boliger m.m. 29, stk. 1, skal udstedelse af pantebreve og hermed lånoptagelse godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-59/07-D Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Udligningsreformen - 3. drøftelse Resume På baggrund af en præcisering af den juridiske vurdering fra advokat René Offersen fortsætter Økonomiudvalget drøftelsen af kommunens handlemuligheder i sagen. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tilslutter sig, at administrationen genoptager dialogen med Indenrigs- og Sundhedsministeriets embedsmænd ud fra advokat René Offersens notat samt at Borgmesteren fortsat arbejder på at etablere et samarbejde omkring problemet med andre kommuner i samme situation. Bilag Notat fra advokat René Offersen af 15. maj 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har været behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2007 (ØU- 9/07-D) og igen i Økonomiudvalget den 19. april 2007 (ØU-43/07-B). Økonomiudvalget besluttede den 19. april 2007 at anmode om et responsum fra en advokat holde kontakt til andre kommuner i en lignende situation frem til oktober 2007 overveje en retlig reaktion Sagens fakta Hørsholm Kommune har modtaget det omtalte responsum i form af et notat fra advokat René Offersen med en sammenfatning af hans vurdering af de juridiske aspekter ved, at kommunen blev dårligere stillet ved udligningsreformen end oplyst under det lovforberedende arbejde. Notatet koncentrerer sig især om to aspekter af problemstillingen. For det første kommunens mulighed for - indenfor lovens intention at sætte skatten op til faktisk at opfylde forudsætningen om en stigning på indtil 0,8 pct.point i skatteudskrivning, når de Økonomiudvalget Side 16

17 første 0,2 skattepoint er hentet ved reduktion i serviceniveau/effektiviseringer. For det andet den helt klare fejl, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har lavet ved at undlade at medtage effekten af overudligningen i deres beregninger. Lovgrundlag Lov nr. 499 og 500 af 7. juni 2006 Sagens principielle betydning Sagen har stor principiel betydning for Hørsholm Kommunes fremtidige muligheder for selvstændigt at fastsætte udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Økonomi De samlede honorarer for to indledende undersøgelser ved to uafhængige advokater og til den efterfølgende udarbejdelse af vedlagte notat udgør i alt kr. eksklusiv moms, hvilket udgør over halvdelen af det afsatte budget til advokatomkostninger i Såfremt der i den resterende del af 2007 bliver behov for anvendelse af advokatbistand i større omfang eksempelvis i forbindelse med Rungsted Havn vil der blive søgt tillægsbevilling hertil. Beslutning Godkendt, idet det blev besluttet, at dagsordenspunktet efter redigering skulle åbnes, mens bilaget fortsat var fortroligt. Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-60/07-O Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Protokollering i forbindelse med KB s beslutninger Resume Orientering om regler for protokollering af afvigende meninger fra et mindretal af kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. Bilag Notat af Sagsfremstilling Borgmesteren oplyste under meddelelser forud for Kommunalbestyrelsens møde den , at Økonomiudvalget ville få forelagt en sag om regler for protokollering til drøftelse den Anledningen er en konkret sag om protokollering i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af fingerplanen. I vedlagte bilag gennemgås reglerne for protokollering. Lovgrundlag Kommunestyrelseslovens 20, stk. 3. Beslutning Taget til efterretning. Anne Ehrenreich (V). Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalgets møde torsdag den Slut kl. Uffe Thorndahl Borgmester Kjeld Holm 1. viceborgmester Isabella Meyer 2. viceborgmester Morten Slotved Anne Ehrenreich Peter Antonsen Jens Frederiksen Hanne Lommer Henrik Klitgaard Økonomiudvalget Side 19

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 28. maj 2009 Torsdag 28.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årlig orientering 2009 om fælles kommunale samarbejder

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere