Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 15. juni kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Erling Prang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 196. Godkendelse af dagsorden Behandling af indsigelser til forslag til kommuneplan med henblik på endelig vedtagelse Behandling af indsigelser til forslag til Trafikplan 2009 med henblik på endelig vedtagelse Endelig behandling af lokalplan nr for et område til butiks- og offentlige formål ved Balle Torv Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidths Vej, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning af invasive arter, herunder bjørneklo Godkendelse af ansøgning om projekteringsbevilling til udvidelse af børnehaven Elverhøjen, Silkeborg samt nedsættels af Idé- og Programudvalg Godkendelse af vedtægter for Ældrerådet Klagerådet Årsredegørelse Godkendelse af resultatrevision Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af pavillon ved Kernen, Kjellerup Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af gård, Lysbro Uddannelsescenter Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Det gamle rådhus, tovet, Silkeborg Godkendelse af optagelse af et realkreditlån til Arbejdernes Andels- Boligforenings afdeling 9 Sneppevej 1-35, Silkeborg til tagrenovering Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til større renoveringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Orientering om borgmesterbeslutning om forlængelse af en stedfortræders indtræden i Byrådet Orientering om sundhedsordning Orientering om udgivelse af nøgletalspublikationen Nøgletal Anvendelse af låneadgang og frigiven deponering i forbindelse med fremrykning af anlægsinvesteringer Godkendelse af oplæg til ændring af åbningstid i Borgerservice Drøftelse af budgetforslag 2010 for bevillingerne Godkendelse af regelsæt om vederlag, godtgørelser og anden støtte til Byrådets medlemmer Lukket - Godkendelse af uddelingen af legatportioner af "Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat" i

3 219. Lukket - Afklaringsforløb vedr. objektive sagsbehandlingsopgaver Lukket - Personalesag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Til orientering Underskrifter...466

4 196. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/6 Sagsansvarlig: dr13494 Sagsbehandler: bbi Indstilling Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 413

5 197. Behandling af indsigelser til forslag til kommuneplan med henblik på endelig vedtagelse Sagsnr.: 09/25032 Sagsansvarlig: dr40082 Sagsbehandler: aml Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til kommuneplan med henblik på endelig vedtagelse af kommuneplanen. Sagsbeskrivelse Forslag til kommuneplan har været til offentlig høring i perioden fra den 1. februar 2009 til den 31. marts Der er i perioden indkommet knap 600 indsigelser. Den fulde ordlyd af indsigelserne kan ses på hjemmesiden. Der er udarbejdet et notat for hver indsigelse, hvor der er redegjort oversigtligt for indholdet i indsigelsen - og for forvaltningens bemærkninger og indstilling hertil. Samtlige notater kan ses på kommunens hjemmeside: Forside > Borger >Kort og planlægning >Kommuneplan > Kommuneplan Notater og indsigelser er kategoriseret svarende til kommuneplanens opbygning, og lagt under det planområde eller det tema, som hovedindholdet i indsigelsen vedrører. Herudover foreligger følgende i udskrevet form til udvalgets medlemmer: Bemærkninger til indsigelser fra lokalrådene Bemærkninger til indsigelse fra Miljøcenter Århus Oversigt over forslag til ændringer i kommuneplanen Ændringer, der er foranlediget af indsigelse fra Miljøcenter Århus, er drøftet med miljøcentret, som frafalder indsigelsen, hvis ændringerne vedtages. Teknik- og Miljøafdelingen har herudover fundet flere ikke betydende og redaktionelle fejl, som foreslås rettet i den endelige udgave af kommuneplanen. Borgerinddragelse Lokalrådene vil enkeltvis blive inviteret til et møde i september 2009, med henblik på en drøftelse af indholdet i kommuneplanen, og hvilke muligheder den har medført i lokalområdet. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at kommuneplanen vedtages med de ændringer som fremgår af Oversigt over forslag til Side 414

6 ændringer i kommuneplanen at der som følge af ændringer i temaer og rammer foretages konsekvensrettelser i redegørelse og miljøvurdering at redaktionelle og ubetydelige fejl rettes Bilag - Åben Bemærkninger til indsigelse fra Miljøcenter Århus (169896/09) - Åben Samlet oversigt over anbefalede ændringer efter PMU (174971/09) - Åben Samlet oversigt over svar til lokalråd (169027/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales med enkelte rettelser, som indarbejdes i "Oversigt over forslag til ændringer i kommuneplanen" inden sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Evald Vestergaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 415

7 198. Behandling af indsigelser til forslag til Trafikplan 2009 med henblik på endelig vedtagelse Sagsnr.: 07/8954 Sagsansvarlig: dr11195 Sagsbehandler: cm Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til Trafikplan 2009 med henblik på endelig vedtagelse af trafikplanen. Sagsbeskrivelse Forslag til Trafikplan 2009 har været til offentlig høring i perioden fra den 1. februar 2009 til den 31. marts Der er i perioden indkommet knap 600 indsigelser til kommuneplanen og trafikplanen. En del af indsigelserne til kommuneplanen omhandler også trafikale forhold. Den fulde ordlyd af alle indsigelserne kan ses på hjemmesiden. Der er udarbejdet et foreløbigt notat med en emneopdeling af høringssvarene og med Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger til høringssvarene. Den endelige udgave af dette notat omdeles til udvalgets medlemmer mandag den 8. juni 2009 om eftermiddagen. Besvarelsen af alle indsigelser foretages i august og september Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at trafikplanen indarbejdes som en del af den digitale kommuneplan, hvorfor der ikke udsendes en trykt version. Borgerinddragelse Lokalrådene vil enkeltvis blive inviteret til et møde i september 2009, med henblik på en drøftelse af indholdet i kommuneplanen og trafikplanen, og hvilke muligheder den har medført i lokalområdet. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at Trafikplan 2009 vedtages med de ændringer som fremgår af ovennævnte notat at redaktionelle og ubetydelige fejl rettes at trafikplanen offentliggøres sammen med kommuneplanen Bilag - Åben Høringssvar til Trafikplan 2009 til TU 9. juni 2009 (171039/09) - Åben Samlet oversigt over anbefalede ændringer til forslag til Trafikplan Side 416

8 Notat rev. 10. juni 2009 som aftalt med Teknisk Udvalg den 9. juni (175761/09) Beslutning Teknisk Udvalg den Samlet oversigt over anbefalede ændringer til forslag til Trafikplan 2009, rev. 9. juni 2009, blev uddelt i mødet og anvendt som grundlag for behandling af sagen. Indstillingen anbefales med mindre redaktionelle rettelser i den udleverede oversigt over anbefalede ændringer til forslag til Trafikplan 2009, som indarbejdes i notatet, inden det fremsendes med sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Ej til stede: Vagn Larsen og Kjeld Aagaard Kjærulff. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse, idet F tager forbehold overfor Drewsensvej Øst, Cykelstiplanlægning og Sølystvej. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 417

9 199. Endelig behandling af lokalplan nr for et område til butiksog offentlige formål ved Balle Torv Sagsnr.: 07/40636 Sagsansvarlig: dr16102 Sagsbehandler: jnk Sagens formål Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr for et område til butiksog offentlige formål ved Balle Torv, med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 23. marts 2009 ovennævnte forslag til lokalplan. Side 418

10 Efterfølgende har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 1. april 2009 til den 27. maj I høringsperioden er der modtaget én bemærkning. Her giver Grundejerforeningen Gl. Balle udtryk for at de støtter op omkring lokalplanforslaget og bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til Byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af en miljøvurdering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan nr for et område til butiks- og offentlige formål ved Balle Torv, fremsendes til Byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Side 419

11 Bilag - Åben Grundejerforeningen Gl. Balle fremsender udtalelse vedr. forslag til lokalplan for område ved Balle Torv (163133/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Evald Vestergaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 420

12 200. Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidths Vej, Silkeborg Sagsnr.: 08/49506 Sagsansvarlig: dr12506 Sagsbehandler: lh Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 21,7 mio. kr. til byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smiths Vej, Silkeborg, samt bevilling til at afholde udgifter for fremmed regning og oppebære indtægter på 5 mio. kr. Sagsbeskrivelse Byggemodningsgruppen har anmodet om byggemodning af et areal nord for F.L. Smidths Vej. Projektet omfatter byggemodning af ca. 30 ha. erhvervsareal, hvoraf ca. 17,5 ha tilhører Silkeborg Kommune. Den nuværende F.L. Smidths Vej forlænges ud til Nørreskov Bakke. Sortenborgvej udbygges på en strækning på ca. 450 m fra F.L. Smidths Vej, og der etableres to nye sideveje til Sortenborgvej, Georg Jensens Vej og A.P. Møllers Vej. F.L. Smidths Vej videreføres i en udlægsbredde på 21 m med 7 m asfaltbelagt kørebane og 7 m rabat i begge sider, bestående af en græsrabat med enkeltstående træer tættest på kørebanen og en tilplantet rabat længst væk fra kørebanen. De øvrige veje udlægges i 17 meters bredde med 7 m asfaltbelagt kørebane og 5 m græsrabat i begge sider, hvor der plantes enkeltstående træer. Alle veje udføres med betonkantsten, nødvendig afvanding og belysning. Byggemodningen gennemføres som et fællesprojekt med tre grundejere, Kingo Karlsen Ejendomme ApS, Korsbakkes Planteskole ApS og Silkeborg Kommune Ejendomme og Intern Service. Side 421

13 Underskreven aftale om udgiftsfordeling og projektets gennemførelse forventes at foreligge til mødet. Udgifterne fordeles mellem de 3 grundejere i samme forhold som størrelsen af deres fremtidige grunde. Kingo Karlsen Ejendomme ApS og Korsbakkes Planteskole ApS betaler 75 % af deres andel til Silkeborg Kommune, når grusasfalten er udlagt, og det resterende beløb, når hele anlægsarbejdet er fuldt udført og anlagt. Projektet sendes i offentlig licitation efter sommerferien. I henhold til Vejlovens 70 stk. 3 har Teknik- og Miljøafdelingen krævet, at der i forbindelse med byggemodningen etableres kanaliseringsanlæg på Nørreskov Bakke ved tilslutningen af F.L. Smidths Vej. Udgiften hertil fordeles efter samme tidligere nævnte fordelingsnøgle. Borgerinddragelse Der har ikke været borgerinddragelse, da projektet er i overensstemmelse med lokalplan Økonomiske forhold Anlægsudgiften er beregnet til følgende: Byggemodning af erhvervsområde - fællesudgifter Overslag Vejanlæg: Forlængelse af F.L. Smiths Vej, 21 m 309 m á kr kr. Udbygning af Sortenborgvej 458 m á kr kr. Øvrige industriveje 728 m á kr kr. Nørreskov Bakke, kanalisering kr. Belysning 40 stk. á kr kr. Andet: Beplantning langs veje Arkæologiske undersøgelser Landinspektørudgifter, udskillelse af veje kr kr kr. Administrationsudgifter 9 % Uforudsete udgifter 10 % kr kr. I alt kr. Af fællesudgifterne skal Silkeborg Kommune betale ca. 7 mio. kr., mens de resterende 5 mio. kr. skal afholdes af de to øvrige parter. Byggemodning af erhvervsområde - udgifter Silkeborg Kommune Overslag Vejanlæg: Vejadgang til område V (naturomr.) kr. Tilslutningsbidrag: Spildevand Vand Varme El kr kr kr kr. Side 422

14 Andet: Grønne områder Arkæologiske undersøgelser Landinspektørudgifter, opmåling/berigtigelse Afgrødeerstatninger m.m kr kr kr kr. I alt kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 21,7 mio.kr. kan gives med rådighedsbeløb på 3 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2009 og indenfor rammerne af budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012 med rådighedsbeløb på hhv. 4,5 mio. kr. 8,5 mio. kr. og 5,7 mio.kr. Samtidig gives bevilling til at afholde udgifter for fremmed regning og oppebære indtægter på 3,5 mio. kr. i udgift og indtægt i 2011 og 1,5 mio. kr. i udgift og indtægt i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om at der gives anlægsbevilling på 21,7 mio. kr., samt bevilling til at afholde udgifter for fremmed regning og oppebære indtægt på 5 mio. kr. Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at indgå aftale med lavestbydende efter afholdelse af offentlig licitation. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales med tilføjelse om, at aftalen med Korsbakkes Planteskole og Kingo Karlsen Ejendomme godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 423

15 201. Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning af invasive arter, herunder bjørneklo Sagsnr.: 09/20145 Sagsansvarlig: dr29455 Sagsbehandler: LP Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til kortlægning af invasive arter, herunder bjørneklo. Sagsbeskrivelse Invasive arter er planter, dyr, insekter og svampe m.v. der er introduceret i Danmark. Det vil sige, at de ikke er naturligt hjemmehørende her i landet. Disse arter betegnes først som invasive, når de truer den oprindelige flora og fauna. Det vil sige, at arter der f.eks. er hjemmehørende i Tyskland og som spreder sig til Danmark ved egen kraft fordi klimaet bliver varmere ikke vil blive betegnet som introducerede og derfor heller ikke invasive, selvom de eventuelt ville kunne have en negativ indflydelse på den danske flora og/eller fauna. Af invasive planter kan der bl.a. nævnes følgende: - Canadisk bakkestjerne, Canadisk gyldenris, Japansk pileurt, Kæmpe-pileurt, Gyvel, Kæmpebjørneklo og Rynket rose. For at kunne bekæmpe en invasiv art er det nødvendigt at kende artens udbredelse. Udbredelsen kan ske ved en registrering i marken, dvs. at der foretages en fysisk gennemgang af alle arealer med henblik på at lokalisere den invasive art. Hver art har sine foretrukne levesteder, så den fysiske gennemgang vil ikke omfatte kommunens totale areal. Den fysiske gennemgang har bl.a. den ulempe, at man ikke altid får en optimal registrering fordi planternes vækstsæson kan være kort. Af mere moderne metoder kan satellitfotografering anvendes. Satellitfotografering kan finde alle forekomster af en given art på et stort areal på samme tidspunkt. Selve fotograferingen foretages med infrarødt lys, og da hver planteart reflekterer lyset på en for planten særlig måde, kan man via filtrering af lyset udskille de ønskede plantearter. Satellitfotografering kan vise plantesamfund ned til en størrelse af 60x60 cm. Af hensyn til plejen af naturarealer og vandløb vil det være særligt vigtigt at kende udbredelsen af bjørneklo og japansk pileurt. Kortlægningen af disse arter vil blive fulgt op af handleplaner for hvorledes de kan bekæmpes. Japansk pileurt er især en trussel på udyrkede arealer. Handlingsplanen for en bekæmpelse af denne vil indgå som et led i den plejeindsats, der udføres på det enkelte areal. For bjørneklos vedkommende vil der blive udarbejdet en indsatsplan, som, når den er politisk vedtaget, vil gælde for hele Silkeborg kommune herunder også de privatejede arealer. Indsatsplanen beskriver hvorledes bekæmpelsen skal gennemføres. I planen beskrives også i hvilke situationer, der gives dispensation til anvendelse af sprøjtemidler. Anvendelse af sprøjtemidler på kommunale arealer vil følge de retningslinier, som er beskrevet i "Politik til minimering af miljøgifte på kommunale arealer". Den eksisterende sprøjtepolitik er under revision og vil blive forelagt de politiske udvalg til godkendelse i løbet af Side 424

16 Økonomiske forhold Der er i budget 2009 på anlægsoversigten afsat kr. til kortlægning af invasive arter, herunder bjørneklo. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på kr. kan gives på bevilling 81 med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på kr. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Udsat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Evald Vestergaard. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 425

17 202. Godkendelse af ansøgning om projekteringsbevilling til udvidelse af børnehaven Elverhøjen, Silkeborg samt nedsættels af Idé- og Programudvalg Sagsnr.: 09/34197 Sagsansvarlig: dr00401 Sagsbehandler: L.P. Sagens formål Godkendelse af ansøgning om projekteringsbevilling på kr. til udarbejdelse af projekt for udvidelse af børnehaven Elverhøjen med 40 børnehavepladser og en heldagslegestue. Børnehaven er beliggende på A. Andersens Vej 13, 8600 Silkeborg. Sagsbeskrivelse Børne- og Familieafdelingen har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2010 og overslagsårene konstateret, at der fra efteråret 2009 og fremover er behov for ca. 45 børnehavepladser mere, end der i dag er i skoledistrikterne Gødvad og Dybkær. I forårsmånederne 2008 og 2009 er problemet løst ved at bruge ledige pladser i Nørrevang skoledistrikt, men denne løsning er ikke længere mulig, da pladserne benyttes til distriktets egne børn. Børne- og Familieafdelingen har derfor undersøgt mulighederne for at etablere flere pladser og driftsoptimere daginstitutionerne i Gødvad eller Dybkær. Derfor flyttes børnene i Slugten fra 1. august 2009 til heldagslegestuens lokaler i Skovbuen, og heldagslegestuen overtage Slugtens lokaler. Flytningen giver en ugentlig driftsbesparelse på 40 timer, som Slugten hidtil har fået for ikke at have en legeplads. Antallet af børnehavepladser øges med ca. 10 pladser, og antallet af vuggestuepladser reduceres med 20 pladser. Dagplejen forventes at kunne udvides med ca. 20 pladser i takt med efterspørgslen på 0-2 års pladser. Børne- og Familieafdelingen haft kontakt til børnehaven Elverhøjen, der er interesseret i at udvide børnetallet med to stuer (ca. 40 pladser), hvilket dækker den fremtidige efterspørgsel. Udvidelsen ville kunne bygges på nabogrunden A. Andersens Vej 11, som i forvejen delvis anvendes til legeplads. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune. Der vil på grunden også være plads til at bygge en ny heldagslegestue, som erstatning for Slugten. Det vil betyde en årlig huslejebesparelse på kr. hvis lejemålet af Slugten opsiges. Der er endnu ikke taget stilling til, hvem der skal sidde i Idé-og Programudvalget samt hvilken udbudsform, der skal vælges. Økonomiske forhold På nuværende tidspunkt er der på Bevilling 43 Børn og Familie et samlet ikke disponeret anlægsbeløb i 2009 og 2010 på i alt 8,1 mio. kr. Der er endnu ikke foretaget økonomiske beregninger for byggeriet, men Børne- og Familieafdelingen skønner, at udbygningen kan afholdes inden for dette beløb. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2010 og overslagsårene vil udbygning af Elverhøjen og øvrige anlægsønsker blive medtaget. Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på kr. kan gives på Bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Budget Side 426

18 Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Børne- og Familiechefen indstiller endvidere, at Børne- og Ungeudvalget godkender nedsættelse af Ide- og Programudvalg og vælger en politisk repræsentant. at Børne- og Ungeudvalget tager stilling til hvilken udbudsform man ønsker. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse med en reference til forudsætningsnotat 2010 punkt 7 1. prioritet: "Afsætteslse af ressourcer til etablering af anlæg, der nødvendiggøres af kapacitetshensyn inden for børne- og skoleområdet". Det resterende beløb til projektet på ca. 4 mio. kr. afsættes i budget Elin Sonne blev valgt til Idé- og Programudvalget. Hovedentreprise vælges som udbudsform. Beslutning Økonomiudvalget den Projekteringsbevilling på kr. anbefales til Byrådets godkendelse. Finansiering i 2010 indgår i budgetarbejdet. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 427

19 203. Godkendelse af vedtægter for Ældrerådet Sagsnr.: 09/20498 Sagsansvarlig: dr10337 Sagsbehandler: uvp Sagens formål Godkendelse af forslag til vedtægter for Ældrerådet, gældende fra den 1. januar Sagsbeskrivelse I forbindelse med valg til Ældreråd 2010 har et udvalg bestående af repræsentanter fra Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet og administrationen udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter. Borgerinddragelse Forslaget har været sendt i høring i Ældrerådet. Et flertal i Ældrerådet går ind for forslaget i vedtægterne om, at der laves 3 valgdistrikter, mens et mindretal ønsker hele kommunen som 1 valgdistrikt. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at forslag til vedtægter for det nye Ældreråd fremsendes til Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Ældreråd Vedtægter 2010 (162109/09) Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen Vagn Larsen Lars Munksø Side 428

20 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 429

21 204. Klagerådet Årsredegørelse 2008 Sagsnr.: 09/16442 Sagsansvarlig: dr10337 Sagsbehandler: uvp Sagens formål Klagerådet udarbejder hvert år en redegørelse om rådets arbejdet i det forløbne år. Sagsbeskrivelse Af Klagerådets redegørelse fremgår rådets opgaver, kompetence, sammensætning og konstituering. Endvidere indeholder redegørelsen oplysninger om antal klager og indholdet af disse. I 2008 er der er behandlet 2 klager. Ud fra det begrænsede antal klager kan der ikke uddrages generelle tendenser. Klagerådet har i den ene sag ikke fundet anledning til at indstille til ændring af afgørelsen. I den anden sag har Klagerådet indstillet til Ældre- og Sundhedsudvalget, at der også blev lavet en helhedsvurdering på ægtefællen for at få et samlet billede af familiens situation. Indstilling Ældrechefen indstiller, at årsredegørelsen tages til efterretning og fremsendes til Byrådet, Ældrerådet og Handicaprådet til orientering. Bilag - Åben Årsredegørelse 2008 (74636/09) Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Ej til stede: Vagn Larsen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 430

22 Side 431 Økonomiudvalget

23 205. Godkendelse af resultatrevision 2008 Sagsnr.: 09/31674 Sagsansvarlig: DR16370 Sagsbehandler: KLC Sagens formål Godkendelse af resultatrevisionen Sagsbeskrivelse Jobcentret skal hvert år udarbejde bemærkninger til resultatrevisionen for det forgangne år. Resultatrevisionen kan trækkes gennem Jobindsats.dk, hvor det er muligt at foretage analyser og benchmarke beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og regioner. LBR Silkeborg har høringsret på resultatrevisionen og LBRs høringssvar er vedlagt punktet. Resultatrevisionen har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Ideen med resultatrevisionen er, at jobcenteret får adgang til et enkelt styringsinstrument samtidig med at det kan være medvirkende til at skabe dialog med fagudvalg og det lokale beskæftigelsesråd. I 2008 har konjunkturerne i løbet af året ændret sig meget, men overordnet set er Jobcenter Silkeborg placeret godt i forhold til den klynge, jobcentret sammenlignes med. Mål som aktiveringsgrad og rettidighed vil have en tendens til at falde, når ledigheden stiger med den voldsomme takt, det har været tilfældet i slutningen af Rettidigheden på dagpengeområdet har dog stadig været meget høj gennem hele 2008, mens der generelt er plads til forbedringer på kontanthjælpsområdet. Forbedringer der allerede i indeværende år kan aflæses gennem et øget fokus på området og en række nye initiativer. Uagtet den økonomiske krise finder der stadig en høj jobomsætning sted. En del personer vil således efter kort ledighed opnå ny ansættelse på egen hånd. På fleksjobområdet, har Jobcenter Silkeborg forbedret sine resultater med 16 % mod 12 % for klyngens gennemsnit. Jobcentrets målsætning for 2008 var at antallet af personer i fleksjob skulle stige med 15 % sammenlignet med det foregående år. På sygedagpengeområdet placerer jobcentret sig over gennemsnittet med et registreret fald på 1,6 % af det samlede antal sager over 26-uger. Det er altså lykkedes at vende udviklingen fra 2007, og jobcentret er hermed godt på vej i forhold til ministermålet i beskæftigelsesplanen for LBR Silkeborg har i deres høringssvar bemærket, at jobcentret har opnået gode resultater på en lang række områder, men at der især er forbedringsmuligheder for rettidigheden på kontanthjælpsområdet. Derudover anbefaler LBR Silkeborg at indsatsen overfor ungegruppen prioriteres, herunder ikke mindst at der vægtes en koordineret indsats for at unge i matchgruppe 1 3 motiveres til at vælge uddannelse eller alternativt ordinært beskæftigelse. Efter Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af resultatrevisionen sendes punktet til godkendelse i Silkeborg byråd, som senest den 30. juni skal godkende resultatrevisionen inkl. LBRs bemærkninger. Indstilling Direktør Jens Peter Hegelund Jensen indstiller, at Side 432

24 Arbejdsmarkedsudvalget godkender resultatrevisionen Bilag - Åben - Åben Høringssvar vedr. resultatrevisionen behandlet af AMU 27. maj 2009 (153388/09) Udkast_Resultatrevisionen_behandlet på mødet i AMU den 27. maj 2009 (149252/09) Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Resultatrevisionen godkendt. Der udarbejdes handleplaner fra Jobcentret vedr. sammenhængene i aktiveringsindsatsen med fokus på kvaliteten heri forbedring af rettidighed. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 433

25 206. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af pavillon ved Kernen, Kjellerup Sagsnr.: 07/4948 Sagsansvarlig: dr06041 Sagsbehandler: JBK Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af pavillion ved Kernen, Kjellerup, Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd bevilgede på mødet den 31. marts 2008 i alt kr. til etablering af pavillon ved Kernen, Kjellerup. Økonomiske forhold Anlægsregnskabet er nu afsluttet, og regnskabet kan aflægges således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Merudgift kr. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Socialudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 434

26 Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 435

27 207. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af gård, Lysbro Uddannelsescenter Sagsnr.: 08/40515 Sagsansvarlig: DR10730 Sagsbehandler: JBK Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af gård, Lysbro Uddannelsescenter. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd bevilgede på mødet den 22. september kr. til renovering af gård på Lysbro Uddannelsescenter. Økonomiske forhold Renoveringen er nu afsluttet, og regnskabet kan opgøres således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Mindreudgift kr. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Socialudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 436

28 208. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Det gamle rådhus, tovet, Silkeborg Sagsnr.: 09/35328 Sagsansvarlig: dr10109 Sagsbehandler: HSP Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af Det gamle rådhus og få belyst mulighederne for at etablere en handicapadgang og anvendelsesmuligheder for de forskellige lokaler ved et skitseprojekt. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune ønsker at udleje Det gamle rådhus på Torvet. Bygningen er fredet og dermed underlagt en del restriktioner. For at få bygningen udlejet er det nødvendigt at undersøge mulighederne for at etablere en handicapadgang til bygningens forskellige etager samt en redegørelse for hvad de forskellige lokaler kan anvendes til. Dette etableres ved at udarbejde et skitseprojekt, hvor der er belyst flere muligheder, som kan forventes godkendt af Kulturarvsstyrelsen. Hertil har Ejendomme og Intern Service taget kontakt til Exners Tegnestue i Århus, som har specialiseret sig i ombygning og restaurering af fredede bygninger. Samtidig ønskes vinduerne malet udvendigt, facade og tag eftergås for skader og kælderen fugtisoleres. Økonomiske forhold Der er i budget 2009, bevilling 12 Kommunale ejendomme, afsat 2 mio. kr. til renovering af ejendommen. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. Side 437

29 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 438

30 209. Godkendelse af optagelse af et realkreditlån til Arbejdernes Andels-Boligforenings afdeling 9 Sneppevej 1-35, Silkeborg til tagrenovering Sagsnr.: 08/39496 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af optagelse af et 30-årigt annuitetslån på 3,058 mio. kr. i et realkreditinstitut til Arbejdernes Andels-Boligforenings afdeling 9 Sneppevej 1 35, Silkeborg til tagrenovering. Sagsbeskrivelse Afdelingen, der omfatter 34 familieboliger er opført i Arbejderne omfatter gennemgang af tagkonstruktion for dårlig krydsfiner, som udskiftes. Montering af overpap på hele tagfladen, udskiftning af tagrender og nedløb til zink og zinkbeklædning af stern m.v. Den samlede udgift udgør 4,058 mio. kr., der ønskes finansieret således: Tilskud fra Landsbyggefonden Optagelse af et 30-årigt fastforrentet realkreditlån 1,000 mio. kr. 3,058 mio. kr. Ovennævnte finansiering vil medføre en forhøjelse af den årlige husleje på ca. 74 kr. pr. m2. For en bolig på 87 m2 svarer det til en månedlig huslejeforhøjelse på 537 kr. Afdelingens langtidsplan er vedlagt sagen. Der er ikke behov for kommunegaranti for realkreditlånet. Projektet og den afledte huslejeforhøjelse er godkendt på ekstraordinære afdelingsmøder den 25. marts og den 1. juli Projektet er afsluttet i foråret 2009 og er klar til finansiering. Borgerinddragelse Projektet og den afledte huslejeforhøjelse er godkendt på ekstraordinære afdelingsmøder den 25. marts og den 1. juli 2008 og efterfølgende godkendt af boligorganisationens bestyrelse. Økonomiske forhold Arbejdernes Andels-Boligforening har oplyst, at der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånet. Indstilling Ejendomschefen indstiller, Side 439

31 at ansøgning om optagelse af et 30-årigt annuitetslån på 3,058 mio. kr. i et realkreditinstitut godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 440

32 210. Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til større renoveringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Sagsnr.: 09/36846 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til større renoveringsarbejder i almene boligorganisationers boliger. Formålet med bemyndigelsen er at effektivisere sagsbehandlingen. Sagsbeskrivelse Afledt af låneoptagelse til tagrenovering i Arbejdernes Andels-Boligforenings afdeling 9, Sneppevej, Silkeborg, se sag 209, på denne dagsorden indstiller Ejendomschefen, at Økonomiudvalget giver Borgmesteren en generel bemyndigelse til at godkende låneoptagelse i samtlige almene afdelinger til større renoveringsarbejder, når nedenstående betingelser er opfyldt: 1. Renoveringsarbejderne, låneoptagelsen og den afledte huslejeforhøjelse er godkendt på et afdelingsmøde inden arbejdernes påbegyndelse. 2. Boligorganisationen har godkendt afdelingsmødets beslutning. 3. Der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånet. Økonomiske forhold Det er en betingelse for låneoptagelsen, at der ikke er behov for kommunegaranti for de realkreditlån, der skal finansiere renoveringsarbejderne. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende låneoptagelse til større renoveringsarbejder i almene boligorganisationers boliger på de i dagsordenen anførte vilkår. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 441

33 Side 442 Økonomiudvalget

34 211. Orientering om borgmesterbeslutning om forlængelse af en stedfortræders indtræden i Byrådet Sagsnr.: 07/13766 Sagsansvarlig: dr00367 Sagsbehandler: ABT Sagens formål Orientering om borgmesterbeslutning om fortsat indkaldelse af 2. stedfortræder for Venstre, Lauge Clemmensen. Sagsbeskrivelse Byrådet har på mødet den 23. marts 2009 godkendt, at Lauge Clemmensen indtræder som stedfortræder for Bent Dalsgaard Pedersen i perioden 1. april maj Beslutningen blev truffet på baggrund af, at Bent Dalsgaard Pedersen i marts 2009 meddelte, at han af helbredsmæssige årsager ville være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i denne periode. Han tilkendegav ved samme lejlighed, at han muligvis ønskede en forlængelse af orloven i juni måned. Bent Dalsgaard Pedersen har nu meddelt, at han forventer at afslutte sin fraværsperiode den 23. juni I forlængelse af en drøftelse på Byrådsmødet den 25. maj 2009 herom har borgmesteren besluttet at forlænge fraværsperioden i overensstemmelse med det ansøgte. Beslutningen er truffet i medfør af den kommunale styrelseslovs 31, stk. 1, ifølge hvilken borgmesteren på Byrådets vegne bl.a. kan afgøre sager, som ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren skal senest på førstkommende ordinære møde orientere Byrådet om afgørelser truffet efter 31, stk. 1. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller at orienteringen fremsendes til Byrådets efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets efterretning. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 443

35 212. Orientering om sundhedsordning Sagsnr.: 08/14817 Sagsansvarlig: dr17181 Sagsbehandler: bd Sagens formål Orientering om valg af leverandør til sundhedsordningen i Silkeborg Kommune Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget godkendte på mødet den 22. december 2008, at der gennemførtes udbud af en samlet sundhedsordning for medarbejderne i Silkeborg Kommune, med henblik på at sundhedsordningen skulle træde i kraft efter sommerferien Udbuddet har været gennemført som annoncering efter Tilbudslovens bestemmelser. Organisation og Personale modtog 12 tilbud på sundhedsordningen. Efter gennemgang og vurdering i henhold til annonceringsmaterialets kriterier, er valget faldet på Healthcare Danmark, idet det er vurderet, at Healthcare Danmark havde det for Silkeborg Kommune mest fordelagtige tilbud. Der er den 15. maj 2009 sendt afslag til øvrige tilbudsgivere. Der er indledt kontraktsforhandlinger med Healthcare Danmark med henblik på indgåelse af endelig aftale om opstart af sundhedsordning den 1. september Direktionen har i den forbindelse bemyndiget personalechefen til at indgå kontrakten. Økonomiske forhold Kontraktsum vil i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning af den 22. december 2008 holdes indenfor en årlig ramme på 5,5 mio. kr. Indstilling Personalechefen indstiller, at orienteringen om valg af leverandør til sundhedsordningen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 444

36 213. Orientering om udgivelse af nøgletalspublikationen Nøgletal 2009 Sagsnr.: 08/31060 Sagsansvarlig: dr11918 Sagsbehandler: SB Sagens formål Orientering om udgivelse af nøgletalspublikationen Nøgletal 2009, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner. Sagsbeskrivelse For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen en nøgletalspublikation: Nøgletal Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt kommunernes regnskaber for 2007 og 2008 og budgetter for Herudover er der bl.a. anvendt data fra Danmarks Statistik og Det Fælleskommunale Løndatakontor. I forhold til sidste års rapport er der flyttet lidt rundt på indholdet, så nøgletal fra relaterede områder, der tidligere var fordelt på flere kapitler, er samlet under en kapiteloverskrift. Derudover er kapitlerne Sygefravær og Personale helt nye, og der er medtaget et bilag med de anvendte aldersinddelinger og elevtal mv. Rapporten indeholder et væld af informationer om kommunernes mange opgaver: Hvad er de finansielle forhold i de syv kommuner? Hvilke udgifter har de til folkeskoler? Til veje? Hvor højt er sygefraværet, og hvordan er personaleomsætningen? Disse informationer og mange flere kan findes i rapporten. Det er væsentligt at understrege, at nøgletalsrapporten ikke er en analyse, men derimod et forsøg på at gøre nogle udvalgte forhold så sammenlignelige som muligt. Sammenligninger af kommunerne skal derfor foretages med omtanke, idet forskelle fx kan skyldes konteringsforskelle, og man kan ikke direkte aflæse en kommunes serviceniveau og effektivitet ud fra nøgletallene. Man kan således sige, at nøgletal i højere grad bruges til at stille spørgsmål frem for at give svarene. Nøgletalsrapporten kan bruges til at skabe et overbliksbillede, få bevidsthed om egne prioriteringer og formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser. Den trykte nøgletalsrapport er vedlagt dagsordenen som bilag. Borgerinddragelse Den færdige nøgletalsrapport gøres tilgængelig på Silkeborg Kommunes hjemmeside under punktet Fakta om kommunen /"Tal og fakta". Indstilling Økonomichefen indstiller, Side 445

37 at Økonomiudvalget tager orienteringen om publikationen Nøgletal 2009 til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 446

38 214. Anvendelse af låneadgang og frigiven deponering i forbindelse med fremrykning af anlægsinvesteringer Sagsnr.: 08/39137 Sagsansvarlig: dr11998 Sagsbehandler: lh Sagens formål Byrådets godkendelse af fremrykkede anlægsinvesteringer i 2009, set i lyset af kommunens vanskelige likviditetsmæssige situation, finansieret af låneadgang på 19,5 mio. kr. og frigiven deponering på 7,6 mio. kr. Sagsbeskrivelse Låneadgang på 19,5 mio.kr.: I forbindelse med afsætning af en pulje på 650 mio. kr. til fremrykning af anlægsinvesteringer i 2009 indkaldte Indenrigs- og Socialministeriet ansøgninger med frist den 31. marts 2009, omhandlende fremrykkede/nye projekter inden for de borgernære serviceområder. (Folkeskoleområdet, Dagtilbudsområdet, Ældreområdet samt Idrætsfaciliteter, hvor den primære målgruppe er børn og unge, dog ikke større idrætsanlæg.) Silkeborg Kommune indsendte en ansøgning om andel i lånepuljen på i alt ca. 126 mio. kr. - fordelt med 82,8 mio. kr. på Dagtilbudsområdet, 18,6 mio. kr. på Ældreområdet, 11,8 mio. kr. på Folkeskoleområdet og 12,9 mio. kr. på Fritids- og kulturområdet. Heraf er imødekommet en låneadgang på i alt 19,5 mio. kr. - det er i bevillingsskrivelsen anført, at dispensationen udelukkende kan anvendes til de investeringer på de borgernære områder, der er nævnt i ansøgningen og som afholdes i Frigiven deponering på 7,6 mio. kr.: I forbindelse med revurdering af budgetterne i 2006 deponerede kommunerne overskudslikviditet. Nu frigives den del af deponeringen der ellers skulle have været bundet frem til 2013 (den del der skulle have været deponeret i perioden den 1, januar 2010 til den 31. december 2013 hvilket for Silkeborg Kommune udgør 7,6 mio. kr.) Der er således stadig deponeret 13,7 mio. kr. frem til den hvor den sidste del af deponeringen frigives. Økonomiske forhold Kommunens generelle økonomiske situation gør det nødvendigt at anvende den opnåede låneadgang og den frigivne deponering til fremrykning af anlægsinvesteringer, under hensyntagen til likviditeten. Låneadgangen på de 19,5 mio. kr. foreslås således anvendt til finansiering (dvs. fremskaffelse af likviditet) til afholdelse af udgifterne i forbindelse med nedenstående fremrykkede anlægsinvesteringer. Da igangsætning af projekterne er sket parallelt med modtagelse af svar på ansøgningen er en del Side 447

39 af projekterne allerede igangsat og der vil derfor for en række projekter alene være tale om låneoptagelse til finansiering heraf. Andre projekter er endnu ikke igangsat og her vil der i en kommende budgetopfølgning ske nødvendig omplacering fra drift til anlæg samt blive givet bevilling til de yderligere fremrykkede anlægsprojekter. Oplistningen af anlægsprojekter sker af hensyn til efterfølgende dokumentation jf. låneansøgning (skal ses i sammenhæng med anvendelse af frigivne midler nedenfor): Etablering af køkken faciliteter i forbindelse med madordning 6,2 mio. kr Sammenlægning af Birkegården, Lindegården og Børnehuset 5,5 mio. kr. Toiletfaciliteter på skoleområdet (tidligere drift) 2,0 mio. kr. 1) 1) Hertil gives bevilling Ud af den frigivne deponering foreslås 6,5 mio. kr. anvendt til fremrykning af anlægsprojekter, inden for udvalgenes områder: Fritid og Kultur udvalget 1,5 mio. kr.: Omklædningsfaciliteter,søbadene 0,5 mio. kr. Anskaffelse og opsætning af legeredskaber offentlige legepladser 0,3 mio. kr. 1) Tilskud til legeplads ved Ligustersvinget 0,2 mio. kr. 2) Tilskud til multibane Resenbro 0,2 mio. kr. 2) Udskiftning af bænke ved Friluftsteatret, Indelukket 0,3 mio. kr. 1) Yderligere ressourcer forventes fremskaffet ved reklamefinansiering 2) LAG Silkeborg støtter ligeledes projekterne med tilsvarende beløb. Børne- og Ungeudvalget 2,5 mio. kr.: Skolegård ved Kjellerup skole m.v. Diverse omklædningsfaciliteter, herunder v. Virklundhal Kærsgaard børnehave, gulv, garderober og vindfang Buskelundhøjen, solfilm og glasbånd 0,7 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. Ældre- og Sundhedsudvalget 1,0 mio. kr.: Ombygning Alhuset cafe og istandsættelse af lokaler Reetablering af cykelskur på Søholt Ændringer i køkken/cafe-funktion Birkebo/Bakkegården 0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. Økonomiudvalget 1,0 mio. kr.: Opgradering af telefonanlæg 1,0 mio. kr. Teknisk udvalg 0,5 mio. kr.: Cykelsti 0,5 mio. kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til fremrykkelse af anlægsprojekter på 8,5 mio. kr., kan gives på de relevante bevillinger, hvis i alt 8,5 mio. kr. overføres fra kassen. Side 448

40 Indstilling Økonomichefen indstiller, at lån på 19,5 mio. kr. optages til likviditetsmæssig finansiering af de nævnte projekter. at der bevilges 8,5 mio. kr. til de ovennævnte anlægsprojekter, samt at beløbene frigives. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 449

41 215. Godkendelse af oplæg til ændring af åbningstid i Borgerservice Sagsnr.: 08/62241 Sagsansvarlig: dr16167 Sagsbehandler: nbl Sagens formål Godkendelse af oplæg til ændring af åbningstid i Borgerservice. Sagsbeskrivelse I forbindelse med behandling af efterlevelse af Silkeborg Kommunes borgerservicepolitik har Borgerservice i januar 2009 undersøgt omfanget af personlige henvendelser i Borgerservice. Åbningstiderne i Borgerservice er i dag: mandag - onsdag kl på telefonen og kl for personlig betjening torsdag kl på telefonen og kl for personlig betjening fredag kl på telefonen og kl for personlig betjening Det viste sig, at en meget lille del, 5 %, af alle henvendelser foregår i tidsrummet mandag - onsdag kl og torsdag kl På den baggrund vurderes det, at en reduktion af åbningstiderne i Borgerservice vil berøre et begrænset antal borgere, mens det vil lette arbejdstilrettelæggelsen i Borgerservice betydeligt. I Borgerservice er det med de nuværende åbningstider nødvendigt, at hovednummer, reception samt alle fagområder i både front og telefon er bemandet hver mandag - onsdag til kl. 16 og torsdag til kl. 18. Det betyder, at der mandag onsdag er op til 15 medarbejdere med arbejdstid til kl. 16, og at der torsdag er op til 27 medarbejdere med arbejdstid til kl. 18. For at belyse sagen yderligere, er der lavet en undersøgelse af de henvendelser, der finder sted i de nævnte ydertimer. Undersøgelsen dækker henvendelser i Borgerservice, som dels løses i Borgerservice, og som dels skal løses i andre afdelinger, der på det pågældende tidspunkt holder lukket. Undersøgelsen og resultaterne beskrives nærmere i vedlagte bilag. Undersøgelsen viser blandt andet, at der er tale om meget få henvendelser i tidsrummet samt at langt størstedelen af de borgere, der henvender sig i ydertimerne, kunne have henvendt sig på et andet tidspunkt. Resultatet viser således, at det er omkring 4 personer om dagen, der angiver, at de ikke har mulighed for at henvende sig på et andet tidspunkt. Sættes dette tal i forhold til det samlede daglige antal personlige og telefoniske borgerhenvendelser i Borgerservice, drejer det sig således om 0,3 %, der potentielt berøres negativt af en reducering af åbningstiden. Endvidere henvender en overvejende del (61 %) af de borgere, der angiver at de kun kan komme på et tidspunkt, der ligger i ydertimerne, sig angående pas. Derfor er det værd at bemærke, at Borgerservice holder åbent netop for henvendelser om pas et antal lørdage i forsommeren, og at Borgerservice overvejer at fortsætte med at holde særligt åbent for henvendelser om pas en fast lørdag hver måned. På den baggrund lægges der op til en ændring af den telefoniske og fysiske åbningstid i Borgerservice, så den fra den 1. juli 2009 vil være: Personlig betjening: mandag - onsdag kl Side 450

42 torsdag kl fredag kl Telefonisk betjening mandag - onsdag kl torsdag kl fredag kl Indstilling Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender de foreslåede ændrede åbningstider i Borgerservice. Bilag - Åben Endelig rapport (160436/09) Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Jørgen S. Rask, Erling Prang. Side 451

43 216. Drøftelse af budgetforslag 2010 for bevillingerne Sagsnr.: 09/35457 Sagsansvarlig: dr12438 Sagsbehandler: BG Sagens formål Drøftelse af bevillingsaftaler for bevillingerne og budgetforslag for bevillingerne Sagsbeskrivelse Jf. Silkeborg Kommunes styringsmodel skal der i Budget 2010 indgås bevillingsaftaler for alle bevillinger mellem fagudvalgene og de relevante afdelings-/stabschefer. For bevillingerne 11 Arealer og 12 Kommunale ejendomme indgås bevillingsaftalen mellem Økonomiudvalget og Ejendomschefen, for bevilling 13 Brand og redning indgås bevillingsaftalen mellem Økonomiudvalget og Beredskabschefen, og for bevilling 14 Centralfunktioner - som er en tværgående bevilling for det administrative område - indgås bevillingsaftalen mellem Økonomiudvalget og Direktionen. Der er ikke udarbejdet bevillingsaftale for bevilling 15 Fælles formål, som primært indeholder lovfastsatte udgifter til tilskud og honorarer m.v. samt udgifter til turisme og erhvervsservice. Bevilling 18 Rengøring er en udførerbevilling og derfor udarbejdes der ikke en bevillingsaftale for bevillingen. Det foreslås, at bevilling 11 Arealer og bevilling 12 Kommunale ejendomme i Budget 2010 sammenlægges til en bevilling. Den nuværende opdeling anses for uhensigtsmæssig, idet der ofte er tvivl om, på hvilken af de to bevillinger udgifterne retteligt bør konteres. En sammenlægning vil sikre en ensartet samlet kontering. Det foreslås at den nye bevilling kommer til at hedde: Bevilling 12 Kommunale ejendomme. Af denne grund er der ikke udarbejdet forslag til bevillingsaftale på bevilling 11 Arealer. Udover bevillingsaftaler er der til de enkelte bevillinger udarbejdet budgetforside, budgetforudsætninger, ændringsskemaer, oversigter over effektiviserings- og omdisponeringsforslag (effektiviseringer svarende til mindst 0,24 % af bevillingen og forslag til omdisponering) samt anlægsoversigter for de relevante bevillinger. For bevilling 11 Arealer og bevilling 12 Kommunale ejendomme er udarbejdet et samlet forslag til anlægsbudget på Bevilling 12. Forslaget svarer til budgetbeløbene i budgetoverslagsårene for bevilling 11 og bevilling 12 sammenlagt. Endelig er udarbejdet et notat, hvori der redegøres for budgetmæssige problemstillinger på nogle af økonomiudvalgets bevillinger (Bilag 1: Problemstillinger på Økonomiudvalgets område). Problemstillingerne omhandler: Huslejeindtægter fra Jobcentrets statslige del Midler til vedligeholdelsespuljen. Vurdering af niveau for salgsindtægter og købsudgifter Kultur- og Fritidsafdelingens ønske om udvidelse af lønbudget Finansiering af 1 mio. kr. til kommunens sundhedsordninger Stigende udgifter til IT-understøtning af kommunens forretningsgange Ressourcer til udarbejdelse af Klima- og varmeplan herunder oversvømmelseskort Side 452

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden... 936 401. Endelig behandling af lokalplan

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 162. Dialogmøde med borgerne... 417 163. Godkendelse af dagsorden... 418 164. Godkendelse af forslag

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. april 2007 - kl. 14:15 Fuglemosen, Fuglemosevej 5 Afbud: Lars Munksø, Jørn Rye Rasmussen Indholdsfortegnelse Side 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup... 254 128.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere