Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 1. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/387 Aftalestyring /388 Udbudspolitik for Brønderslev Kommune /389 Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune /390 Koncept for evaluering /391 Folketingsvalg den 13. november /392 Forslag til regelsæt for kommunegarantier for lån til private andelsboliger /393 Ændring vedrørende skolestrukturen /394 Bestyrelsen for Brønderslev-hallen /395 Budget 2008 for Affald (renovation og genbrug) /396 Byggemodning af 2. etape af boligområde ved Sprogøgade i Jerslev /397 Gadelys private fællesveje - administrationspraksis /398 Bekendtgørelse om standsning og parkering /399 Ansøgning om andel i Landsbyggefondens midler til boligsociale formål til renovering og nybyggeri i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund /400 Fastsættelse af pris for boliggrund /401 Orientering Lukkede sager: 16/402 Salg af ejendom 17/403 Overtagelse af ejendom 18/404 Salg af ejendom 19/405 Orientering

3 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 546 Åbne sager: 01/387 Aftalestyring J.nr.: A21/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Aftalestyring.doc ØK/BY Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at udkast til koncept for Aftalestyring for Brønderslev Kommune vedtages og implementeres. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 6. september 2007, hvor sagen blev udsat. I henhold til Sammenlægningsudvalgets Idé- og Visionsgrundlag etablerede Forretningsledelsen i januar 2007 et projekt med henblik på udviklingen af et koncept for aftalestyring i Brønderslev Kommune. Ved samme lejlighed nedsatte Forretningsledelsen en styregruppe for projektet. Styregruppen har bestået af: Thomas Jepsen, Direktør for Teknik & Forsyning Henning Risager, Direktør for Børn & Kultur Henrik Aarup-Kristensen, Direktør for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse Hanne Jakobsen, Projektleder fra Staben for Udvikling & Planlægning Styregruppen har i samarbejde med en række ledelses- og medarbejderrepræsentanter udarbejdet et konceptudkast og introduktionsfolder, som er tiltænkt medarbejdere og bestyrelsesrepræsentanter m.m. Der er endvidere udarbejdet forslag til diverse skabeloner - f.eks. skabeloner for aftaler, aftalerapporter og fagenhedernes sammenfatning. Konceptudkastet blev præsenteret for samtlige ledere på et fælles ledermøde den 12. juni Lederne fik efterfølgende udkastet med hjem til udtalelse. Fristen for tilbagemelding var den 29. august Ved fristens udløb har Styregruppen modtaget en række udtalelser fra de decentrale enheder. Fordelingen på institutionstype er følgende: Dagpasningsområdet 21 Skoler 9 Plejecentre 1 fælles udtalelse fra centerlederne Biblioteket 1 Tandplejen 1 Kultur & Fritid 1

4 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 547 Hovedparten af udtalelserne er positivt indstillet over for vedtagelse af konceptet for aftalestyring. Enkelte har dog tilkendegivet forbehold i forhold til den praktiske gennemførelse. Det vurderes dog, at der er tale om forhold, som vil kunne løse i dialog med fagenhederne. Konceptudkastet har ligeledes været behandlet i MED-organisationen. MED-udvalget for Børn & Kultur samt MED-udvalget for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse kan anbefale konceptet. Udtalelser fra de enkelte MED-udvalg er indlagt i sagen. Hovedudvalget behandler udkastet den 10. september 2007 og MED-udvalget for Teknik & Forsyning behandler udkastet den 30. august Henrik Aarup og Hanne Jakobsen fra Styregruppen kommer til stede kl for nærmere at redegøre for konceptudkastet og svare på spørgsmål fra Økonomiudvalget. Bilag: Udkast til koncept for Aftalestyring i Brønderslev Kommune Forslag til introduktionsfolder til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer m.fl. Sammenfatning af høringssvar Udsat.

5 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /388 Udbudspolitik for Brønderslev Kommune J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Udbudspolitik for Brønderslev Kommune.doc UP/ØK/BY Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til udbudspolitik. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller forretningsledelsens forslag med bemærkning om, at lokale firmaer skal have mulighed for at give tilbud. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2007, hvor Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen. Det vedlagte forslag til udbudspolitik er ændret. Ændringerne er skrevet med blå skrift og markeret med lodret streg i marginen. Et vigtigt element i den samlede servicestrategi, der skal vedtages inden udgangen af 2007, er en ny udbudspolitik. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har udarbejdet et forslag til udbudspolitik for Brønderslev Kommune. Udbudspolitikken beskriver overordnet hvornår og hvordan Brønderslev Kommune anvender og gennemfører udbud. Politikken skal sikre, at borgere, potentielle leverandører og medarbejdere kender kommunens holdninger og beslutninger i forhold til anvendelse af udbud. Udbudspolitikken gælder for udbud af driftsopgaver samt udbud/licitation af byggeog anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer de til enhver tid gældende love og direktiver. Som supplement til denne politik, vil der blive udarbejdet en vejledning, som beskriver den praktiske håndtering af alle slags udbud, herunder annoncering. Jævnfør Brønderslev Kommunes grundlæggende værdi om kommunen som en trivselsskabende arbejdsplads har udkastet til udbudspolitik har været til høring i Hovedudvalget den 10. september Hovedudvalget anbefaler udkastet til udbudspolitik. Bilag: Udkast til udbudspolitik

6 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 549 Anbefales. Tilbudsgrænse hævet til kr.

7 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /389 Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune.doc UP/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet godkender det reviderede udkast til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune. Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstiller i møde den 23. oktober 2007 stabenhedens forslag, herunder anbefaling af samarbejde med Region Aalborg. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 28. juni 2007 at sende udkast til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune i høring. Høringen er nu gennemført. Der er modtaget 7 høringssvar. Der er udarbejdet et notat, der sammenskriver høringssvarene. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har på grundlag af høringssvar udarbejdet et revideret forslag til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune. Forslaget lægger stadig op til en erhvervspolitik bygget op omkring 6 sigtepunkter: 1. Erhvervsudvikling i land og by. 2. Nordjyllands førende iværksætterkommune. 3. Infrastruktur på langs og på tværs. 4. Fastholdelse, tiltrækning, udvikling og omstilling af arbejdsstyrken. 5. Virksomhedsudvikling. 6. Vidensudvikling i samarbejde. Forslaget til erhvervspolitik er skrevet med det udgangspunkt, at erhvervspolitikken udstikker kursen for udviklingen i erhvervslivet i form af en række overordnede sigtepunkter. Sigtepunkterne er så langtrækkende, at de kan række ud over valgperioden. Den konkrete implementering af sigtepunkterne sker hos den selvstændige enhed Brønderslev Udviklingsråd, der årligt udarbejder konkrete handlingsplaner, der forelægges Byrådet. Det foreslås i det reviderede udkast til erhvervspolitik, at såfremt der ikke kan etableres et fælles erhvervspolitisksamarbejde i hele Nordjylland, så skal Brønderslev Kommune indgå i Region Aalborg samarbejdet.

8 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 551 Bilag: Revideret forslag til erhvervspolitik Notat om høringssvar Høringssvar fra Brønderslev Handel Høringssvar fra Brønderslev Udviklingsråd Høringssvar Brønderslev Udviklingsråd - forslag til politik Høringssvar fra Dansk Industri Høringssvar fra LAG-Brønderslev Høringssvar fra Landbonord Høringssvar fra LO-Brønderslev Dronninglund Høringssvar fra Rådet for Agroindustri Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling anbefales. Følgende ændringer anbefales: 3. kapitel, 2. afsnit: Dette sker i samarbejde med... udgår 1. afsnit vedrørende jernbane tilføjes og nærbane funktion 4. kapitel, 2. afsnit udgår

9 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /390 Koncept for evaluering J.nr.: P23 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Koncept for evaluering.doc ØK Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af koncept for evaluering i kommunen. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen ønsker at styrke kommunens evalueringskompetencer for at sikre en løbende kvalitetsudvikling af kommunens service til borgerne. Der er derfor behov for at udarbejde en evalueringshåndbog til brug rundt omkring i organisationen, uddanne tovholdere i de enkelte fag- og stabsenheder samt afprøve evalueringsmetoder ved to pilotprojekter: Evaluering af sundhedscenteret og evaluering af administrativ struktur. Projektet er forankret i stabsenheden for Udvikling og Planlægning ved projektleder Mette Krogh. Projektleder og Forretningsledelsen tilkendegiver, at projektet skal gøre det at evaluere til en naturlig del af centrale og decentrale enheders arbejde og derfor ikke pålægge enhederne yderligere arbejde. Samtidig vil en del af evalueringsprojektet også handle om at få klarhed over, hvilke dokumentationsopgaver der i forvejen ligger i organisationen, og om nogen af disse evt. kan undværes. Projektet vil forløbe i hele Bilag: Kommissorium, evaluering Godkendt.

10 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /391 Folketingsvalg den 13. november 2007 J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Folketingsvalg den 13. november 2007.doc ØK/BY Indstilling: Staben for Service foreslår, at Byrådet: udpeger i alt 139 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf 102 politiske repræsentanter udpeget 8 tilforordnede vælgere til modtagelse af brevstemmer på plejehjem og i vælgernes hjem vælger en formand for hvert afstemningssted vælger en anden repræsentant til kredsbestyrelsen i stedet for Jens Arne Hedegaard vælger en næstformand for kredsvalgbestyrelsen meddeler tillægsbevilling på kr. til valgets afholdelse, finansieret af kassebeholdningen. Sagsfremstilling: I henhold til folketingsvalglovens 29 skal Byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forstå afstemningen. Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstal under ét. Blandt valgstyrerne vælger Byrådet en formand for hvert afstemningsområde. Byrådet skal udpege i alt 139 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 102 politiske repræsentanter. En fordeling af pladserne efter forholdstal giver følgende fordeling: A: 36 pladser C: 3 pladser F: 3 pladser J: 10 pladser O: 3 pladser V: 47 pladser Byrådet skal også udpege 8 tilforordnede vælgere til modtagelse af brevstemmer på plejehjem og i vælgernes hjem, heraf er 4 fra administrationen. Til hvert afstemningssted skal Byrådet udpege en formand. Udpegning af formand sker efter forholdstalsvalg, jfr. folketingsvalgloven 29, stk. 4.

11 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 554 En fordeling af 20 formandspladser efter forholdstalsvalg giver følgende fordeling: A: 8 pladser C: 0 pladser F: 0 pladser J: 2 pladser O: 0 pladser V: 10 pladser Til kredsvalgbestyrelsen skal der vælges en anden repræsentant i stedet for Jens Arne Hedegaard, idet kandidater til valget ikke kan være medlem af Valgbestyrelsen, jfr. folketingsvalgloven 26. Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen. Brønderslev Byråd skal vælge en næstformand for Valgbestyrelsen, jfr. valglovens 26. Udgifterne til valget er opgjort til kr. Beløbet er ikke anført på budgettet for 2007, hvorfor der søges om en tillægsbevilling hertil finansieret via kassebeholdningen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notat vedr. Folketingsvalget den 13. november 2007 Økonomiudvalget anbefaler: liste fremsendes til Fællessekretariatet Jens Fjendbo vælges til kredsvalgbestyrelsen Arne M. Jensen vælgestil næstformand, såfremt Brønderslev skal udpege tillægsbevilling

12 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /392 Forslag til regelsæt for kommunegarantier for lån til private andelsboliger J.nr.: P21/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regelsæt for kommunegarantier, private andelsboliger.doc ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender følgende forslag til vilkår i forbindelse med tilsagn om kommunegaranti for lån til private ustøttede andelsboliger: Plangrundlaget skal være afklaret, herunder en endelig vedtaget lokalplan. Projekterne skal omfatte mindst 6 boliger. Der skal foreligge bindende købstilbud for 100 % af andelene. Den ved påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum er bindende og eventuelle merudgifter kan kun afholdes, såfremt disse er godkendt af kommunen. Arbejde i eget regi må maximalt udgøre 60 % af de samlede håndværkerudgifter. Lånegarantien ydes på baggrund af en konkret vurdering af projektets bæredygtighed, herunder blandt andet projektets beliggenhed, anskaffelsessummens størrelse, boligernes størrelse, kommunens boligpolitik m.m. Der skal foreligge lånetilsagn fra et realkreditinstitut (realkreditinstituttet foretager en konkret vurdering af projektets gennemførelsesmulighed og kommende drift samt kommende omsætningsmuligheder, forinden der gives lånetilsagn). Der skal afsættes midler på minimum 3 promille til teknisk og juridisk bistand for andelshaverne. Hvis der optages forhåndslån, bliver garantien først effektiv, når byggeregnskabet foreligger og de stillede vilkår er opfyldt. Der kan ikke meddeles garanti for stående lån eller pauselån; d.v.s. der kan kun gives garanti for lån, der afdrages i hele løbetiden. Garantien bortfalder helt efter 15 år. Byggeregnskabet fremsendes, når sidste bolig er klar til indflytning. Byggeregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal i revisionsprotokollen erklære, at alle de stillede vilkår er opfyldte.

13 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 556 Administrationen bemyndiges til at meddele afslag på ansøgninger, der ikke overholder de fastsatte vilkår. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2007, hvor Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen til nærmere undersøgelse. Der henvises til vedlagte uddybende notat fra Stabsenheden for Økonomi og IT. I forlængelse af behandling af sag om kommunegaranti for lån til ustøttede private andelsboliger i Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2007 blev administrationen anmodet om at udarbejde fælles regelsæt for området. Almenboliglovens kapitel 11b giver kommunerne mulighed for, men ikke pligt til at give tilsagn om at give garanti for realkreditlån til etablering af ustøttede private andelsboliger. Garantien stilles for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerned i intervallet % af ejendommens værdi på optagelsestidspunktet, jfr. betingelserne i realkreditloven. Følgende skal dog være opfyldt: Tilsagn kan gives til nyopførelse, erhvervelse af eksisterende ejendom med eller uden ombygning. Tilsagn kan gives til andelsboligforeninger, som er stiftet eller er under stiftelse eller til personer, institutioner, selskaber eller fonde, som påtager sig at etablere andelsboliger med henblik på at overdragelse til en andelsboligforening. Tilsagn om garanti skal være meddelt inden påbegyndelse af byggearbejder eller inden der er indgået aftale om erhvervelse af eksisterende ejendom. Der skal foreligge bindende købstilbud for mindst 75 % af andelene. Herudover kan kommunen stille de vilkår, som kommunen finder nødvendige. Fordelen for en ustøttet privat andelsboligforening ved at have en kommunal garanti er, at der kan optages realkreditlån på op til 80 % af anskaffelsessummen. Uden kommunal garanti må realkreditlånet kun udgøre 80 % af et værdigrundlag, som efter Finanstilsynets bestemmelser typisk er lavere end byggeriets anskaffelsessum (svarende til 65%). Da andelsindskuddet højst må udgøre 20 % af anskaffelsessummen, må der i tilfælde uden kommunegaranti optages lån i pengeinstitutter, og det gør låntagningen og andelshavernes samlede ydelse dyrere.

14 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 557 Eventuel kommunegaranti belaster ikke den kommunale låneramme, jfr. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. En eventuel udløsning af en ydet garanti kan medføre udgifter for kommunen. Derfor bør der foretages en vurdering af det aktuelle projekts bæredygtighed, således at risikoen minimeres. Ustøttede andelsboliger er ikke omfattet af Byggeskadefondens dækning, såfremt der opstår byggeskader. Bilag: Notat med uddybende bemærkninger Henlægges til afgørelse ved konkrete sager.

15 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /393 Ændring vedrørende skolestrukturen J.nr.: P15/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ændring vedrørende skolestrukturen.doc BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet med baggrund i indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne godkender følgende ændringer til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09: Agersted Skole afleverer elever efter 7. klasse til Asaa Skole Flauenskjold Skole afleverer elever efter 7. klasse til Klokkerholm Skole - uændret Serritslev Skole afleverer elever efter 7. klasse til Skolegades Skole - uændret Thise Skole afleverer elever efter 7. klasse til Hedegårdsskolen Ø. Brønderslev Centralskole afleverer elever efter 7. klasse til Søndergades Skole Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at fagenhedens forslag godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag nr. 28/290 fra Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2007, hvor sagen blev udsat. Børne- og Ungdomsudvalgets vedtog i møde den 22. maj 2007 at fremsende forslag til ændring til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne med bemærkning om, at et flertal af udvalget ønsker, at elever fra Agersted Skole efter 7. klasse går til Dronninglund Skole. Der er udarbejdet sammendrag af de indkomne udtalelser. Økonomi: Beslutningen har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. Dog skal der ses på befordringsmuligheder bl.a. i forhold til, at Agersteds elever skal til Asaa og at eleverne fra Ø. Brønderslev fremover skal til Brønderslev. Det bemærkes i den forbindelse, at Teknik og Forsyning har udarbejdet beregninger på udgifter i forbindelse med ovennævnte befordringsændringer således: Merudgifter til kørsel mellem Agersted og Asaa kr. Besparelse på rute 648 mellem Ø. Brønderslev og Jerslev kr.

16 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 559 Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notater vedrørende skolekørsel Sammendrag af de fra Skolebestyrelserne indkomne udtalelser Notat af 11. oktober 2007 vedrørende skolekørsel Anbefales.

17 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /394 Bestyrelsen for Brønderslev-hallen J.nr.: A23 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Bestyrelsen for Brønderslev-hallen.doc ØK/BY Indstilling: Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen anmoder om, at Brønderslev Kommune fremover er repræsenteret i bestyrelsen for Brønderslev-Hallen med 2 byrådsmedlemmer. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har i møde den 24. oktober 2006 besluttet at begrænse den kommunale repræsentation i en lang række bestyrelser, herunder bestyrelsen for Brønderslev-hallen. Tidligere beslutning fastholdes.

18 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /395 Budget 2008 for Affald (renovation og genbrug) J.nr.: S02/AS T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budget 2008 for Affald (renovation og genbrug).doc FU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender budget for 2008 for Politikområde 904 Affald således: Udgifter Renovation kr. Genbrug kr. Farligt affald kr. Indtægter Renovation kr. Genbrug kr. Olie- og kemikalieaffald kr. Nettobudgettet for 2008 udviser en udgift i alt på kr. som foreslås finansieret af affaldsområdets formue jfr. mellemregningskontoen. I forhold til det af Byrådet den 11. oktober 2007 godkendte budget 2008, som for området var det teknisk fremskrevne 2007-budget baseret på 2007-forudsætninger, udviser ovenstående budget netto en mindreudgift på kr. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på kr., som foreslås tillagt kassebeholdningen/mellemregningskonto for affald. Takster Renovation + genbrug + olie/kemikalie ialt pr. bolig ,00 kr. (en stigning på 30 kr. i forhold til 2007) Forsyningsudvalget indstiller i møde den 24. oktober 2007 fagenheden forslag. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte i møde den 11. oktober 2007 kontrakt pr. 1. januar 2008 med renovatør vedrørende indsamling af dagrenovation. Byrådet godkendte i møder henholdsvis den 30. august 2007 og den 13. september 2007 budget for 2008 for forbrænding af affald på såvel Affaldsselskabet Vendsyssel Vest som på Reno-Nord samt budget for genbrugsordninger og olie- og kemikalieaffald.

19 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 562 I henhold til forudsætninger jfr. ovennævnte har Fagenheden for Teknik og Forsyning udarbejdet budgetforslag for Politikområde 904 Affald. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Budgetbemærkninger Politikområde 904 Renovation Politikområde 904 Genbrug mm Anbefales.

20 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /396 Byggemodning af 2. etape af boligområde ved Sprogøgade i Jerslev J.nr.: P20/JKK T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Byggemodning af 2. etape af boligområde ved Sprogøgade i Jerslev.doc TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til byggemodning af 2.etape af boligområdet (Læsøgade) ved Sprogøgade i Jerslev omfattende 10 parcelhusgrunde. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen/jordforsyningen. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår desuden, at grundprisen fastsættes til 189 kr./m 2 excl. tilslutningsafgift. Grundprisen på 1. etape er i dag fastsat til 180 kr. inklusiv tilslutningsafgifter til kloak, vand og varme pr. grund uanset grundstørrelse. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 22. oktober 2007 fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Med henvisning til godkendt lokalplan nr for byggemodning af boligområdet ved Sprogøgade i Jerslev fremsender Fagenheden for Teknik og Forsyning byggemodningsprojekt for færdiggørelsen af parcelhusudstykningen Sprogøgade omfattende byggemodning af 10 parcelhusgrunde (ved Læsøgade). Grundenes størrelse varierer fra ca m 2. Anlægsoverslaget bygger på tidligere udarbejdet projekt for hele Sprogøgadeudstykningen og omfatter færdiggørelse af Sprogøgadestamvejen (75 lbm) samt anlæg af boligvejen Læsøgade (110 lbm) med tilhørende stianlæg fra denne vej mod Fanøgade. Der er pr. 24. september resterende grunde til salg i 1.etape, hvoraf 2 grunde er reserveret. Der er flere, der har udvist interesse i køb af grunde i 2. etape. Center for økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Kortbilag Byggemodning 2. etape Sprogøgade Overslag 2. etape af byggemodningen af Sprogøgade Anbefales.

21 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /397 Gadelys private fællesveje - administrationspraksis J.nr.: P21/JKK T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Gadelys private fællesveje - administrationspraksis.doc TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at den fremtidige administration af gadebelysningen langs veje i udstykninger med flere udstykkede parceller og private fællesveje overtages af kommunen ud fra en saglig kommunal interesse begrundet i specifikke krav, såsom arkitektoniske krav til udformning, tryghedsfølelse, trafikmæssige og eller trafiksikkerhedsmæssige forhold. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 22. oktober 2007 fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning fremsender forslag til drøftelse af harmoniseringen af administrationen af gadelys i udstykninger med private fællesveje. Generelt har administrationen af lys på private fællesveje i landets kommuner hidtil været meget forskellig. I flere kommuner har offentlig overtagelse af anlægs- og driftsudgifterne for belysningen været nærmest fast praksis, mens andre kommuner har haft en langt mere restriktiv holdning. Mange kommuner har ikke haft en fast praksis, men ladet sig inspirere fra sag til sag. I Brønderslev-området, hvor alle boligveje i nye udstykninger de sidste ca. 30 år blev godkendt som private fællesveje, meddelte kommunen ved vejprojektets godkendelse krav til belysningsanlægget. I en lang årrække har kommunen overtaget vedligeholdelsen og driften af disse anlæg. Først indenfor de seneste 3-4 år er de private lodsejere blevet pålagt at overtage vedligeholdelse og drift af gadebelysningen på deres private fællesvej, blandt andet ved opsætning af separate el-målere. I Dronninglund-området, hvor vejene i hovedparten af de private udstykninger tidligere blev optaget som kommuneveje, blev vejbelysningen overtaget af kommunen. Der er ligeledes eksempler på, at belysningen langs ældre private fællesveje i byområderne bliver administreret af kommunen. I lukkede boligområder hos boligforeninger og andelsboligbebyggelse har begge kommuner tidligere besluttet at lade selskaberne selv stå for vedligeholdelsen af gadebelysningen. Efter 45 i Lov om private fællesveje kan vejmyndigheden kræve, at private fællesveje og andre arealer, der benyttes som offentligt tilgængelige færdselsarealer, holdes belyst enten af grundejerne selv eller ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Tilsynsrådet for Fyns Amt har i maj 2002 fastslået, at en kommunes undladelse i at anvende eksisterende retsgrundlag til at afkræve nogle grundejere betaling for belysningsarbejder, må karakteriseres som ulovhjemlet ifølge vejlovens be-

22 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 565 stemmelser. Omvendt har Indenrigsministeriet senere i 2003 fastslået, at en kommunal overtagelse/afholdelse af udgifterne kan foregå, såfremt det sker som følge af andre forhold end rent vejlovsmæssigt ud fra en saglig kommunal interesse, eksempelvis krav om særlige arkitektoniske årsager, trafikanternes almindelige tryghedsfølelse og kriminalpræventive hensyn. Såfremt kommunen vælger at afholde udgifterne til vejbelysning på private fællesveje ud fra en kommunal saglig interesse, er man som følge af de almindelige forvaltningsretslige lighedsgrundsætninger forpligtiget til at behandle forhold, der i det væsentlige er ens, på samme måde. Ved valg af fremtidig model for administration af belysning af gadebelysningen på private fællesveje vil den nemmeste administrative løsning være, at kommunen står for den fremtidige vedligeholdelse og drift af gadebelysningen langs de private fællesveje, men forinden sætter krav til, at bygherren etablerer og bekoster gadebelysningen efter kommunens nærmere fastsatte regler. Udgiften til vedligeholdelse af gadebelysningen på de private fællesveje betales således over den skattefinansierede gadelyskonto, hvor ved beboerne langs disse veje rent belysningsmæssigt ikke stilles ringere end beboerne langs det offentlige vejnet. Denne ordning betinger, at overtagelsen sker ud fra en saglig kommunal interesse. Da hovedparten af kommunens private fællesveje i dag er koblet til det offentlige gadebelysningsnet, vil det ikke medføre væsentligt øgede offentlige driftsudgifter på det eksisterende anlæg. Et fælles kommunalt anlæg vil ligeledes sikre ensartethed i belysningen både hvad angår drift og styring. Vælges derimod en løsning hvor gadebelysningen på samtlige private fællesveje pålægges lodsejerne, vil det kræve, at lodsejerne etablerer el-målere og afregner direkte til elselskabet. Kommunen kan i flere tilfælde blive pålagt at betale til belysningsanlægget såfremt en vej eksempelvis indgår som en del af en naturlig skolerute eller har almenhedens trafikale interesse. Bilag: Artikel fra "Ret og reform": Hvem betaler for lys på private fællesveje? Brev fra KL "drift af lys på private fællesveje, dateret 14. jan Anbefales.

23 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /398 Bekendtgørelse om standsning og parkering J.nr.: P21/KEJ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Bekendtgørelse om standsning og parkering.doc TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Bekendtgørelse om standsning og parkering i Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 27. august 2007 fagenhedens forslag, herunder skærpede bestemmelser om tidsbegrænsning for busser, lastbiler m.v. Bestemmelse om parkometer udgår. Johannes Trudslev var fraværende. Økonomiudvalget besluttede i møde den 4. oktober 2007 at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på afklaring af parkering og cykelstier. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget orienterede i møde den 22. oktober 2007 Teknik- og Miljøudvalget om besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget om bekendtgørelse om standsning og parkering. Notat om afklarende svar på spørgsmålene er vedlagt. Sagsfremstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning har udarbejdet et forslag til en ny Bekendtgørelse om standsning og parkering i Brønderslev Kommune. Forslaget er en sammenskrivning af Aalborg, Frederikshavn og gl. Brønderslev Kommunes bekendtgørelse om parkering. Gl. Dronninglund Kommune har aldrig haft supplerende bestemmelser til færdselsloven. Bekendtgørelsen indeholder færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering i kommunen inden for tættere bebyggede områder. Bekendtgørelsen omhandler blandt andet bestemmelser vedrørende: 1. Forbud mod parkering og standsning på fortov. 2. Tidsbegrænsning for parkering af busser, lastbiler og påhængskøretøjer i boligområder m.m. (max. 4 timer. Kan eventuelt skærpes til kun at gælde i tidsrummet 06-19, således at der er p-forbud for nævnte køretøjer i tidsrummet 19-06).

24 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side Præcisering af regler vedrørende betalingsparkering. (kan eventuelt undlades, da der i dag ikke findes betalingsparkering i Brønderslev Kommune) De supplerende bestemmelser for standsning og parkering vurderes nødvendige af følgende årsager: 1. Hel eller delvis parkering på fortov er ofte til stor gene for gående og virker ødelæggende på belægningen. 2. Parkering af lastbiler, busser og lignende i boligområder er ofte til stor gene for den øvrige trafik og giver stor slid på belægninger og græsrabatter. Der er indhentet samtykke fra Politidirektøren i Nordjyllands Politi. Bilag: Forslag til ny bekendtgørelse om standsning og parkering Notat om afklarende svar på spørgsmål Anbefales.

25 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /399 Ansøgning om andel i Landsbyggefondens midler til boligsociale formål til renovering og nybyggeri i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ansøgning om andel i Landsbyggefondens midler til boligsociale formål til renovering og nybyggeri i Boligselskabet østvendsyssel, afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund.doc ØK Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet overfor Landsbyggefonden udtrykker sin positive tilkendegivelse overfor projektet og dets intentioner set i forhold til Socialministerens baggrund for den afsatte støttepulje og de lokale forhold i Solparken, suppleret med bemærkning om, at Byrådet ikke har taget stilling til økonomien i projektet. Sagsfremstilling: Dronninglund Byråd besluttede i møde den 12. september 2006, at udtrykke sin positive tilkendegivelse over for Landsbyggefonden over for nedenstående projekt og dets intentioner set i forhold til Socialministeriets baggrund for den afsatte støttepulje og de lokale forhold i Solparken, suppleret med bemærkning om, at Byrådet ikke har taget stilling til økonomien i projektet. I brev af 6. oktober 2006 har Landsbyggefonden meddelt Boligselskabet Østvendsyssel, at afdeling 2, Solparken er optaget på reservelisten vedrørende støtte til udbedring af byggeskader og opretningsarbejder. Efterfølgende er der gennem lovændring åbnet mulighed for fornyet ansøgning om støtte til nødlidende afdelinger, betinget af at ansøgning indsendes gennem hjemstedskommunen inden 1. november Ultimo januar 2006 frigav Landsbyggefonden 600 mio. kr. til boligsociale formål. Socialministeren har gennemført de nye støttemuligheder med henvisning til en tendens til en forstærket social og geografisk opsplitning af samfundet som medfører en koncentration af de svage grupper i dele af det almene byggeri. Disse boligområder er præget af bl.a. lav tilknytning til arbejdsmarkedet og det omgivende samfund, dårlig integration, øget kriminalitet og særlig risiko for børn og unge, som fastholdes i en negativ spiral. For at vende denne udvikling og kunne tiltrække en bredere kreds af boligsøgende er det nødvendigt med en både langsigtet og bredspektret indsats som sætter forebyggende ind overfor de sociale og andre problemer der er i områderne som giver mulighed for nedsættelse af huslejen, hvor det er nødvendigt som er lokalt koordineret og som indgår i en helhedsplan.

26 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 569 På ovennævnte baggrund fremsender Kuben Boplan A/S på vegne af Boligselskabet Østvendsyssel en foreløbig helhedsplan for afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund. For at kunne få del i de afsatte midler skal ansøgningen fremsendes igennem beliggenheds kommunen. Afdelingen består p.t. af 40 boliger fordelt således: 8 stk. 4 værelses boliger på 118 m2 i 2 etager 4 stk. 2 værelses boliger på 55 m2 4 stk. 1½ værelses boliger på 53 m2 24 stk. 3 værelses boliger på 85 m2 i 2 etager Efter helhedsplanen nedrives 27 boliger, hvorved der bibeholdes af ovenstående: 4 stk. 2 værelses boliger på 55 m2 4 stk. 1½ værelses boliger på 53 m2 5 stk. 4 værelses boliger på 118 m2 i 2 etager Samtidig nybygges: 12 stk. 3 værelses boliger på 91 m2 i et plan 6 stk. 2 værelses boliger på 73 m2 i et plan Efter helhedsplanen bliver antallet af boliger 31. Helhedsplanen reducerer således antallet af boliger i 2 etager med 27 stk. Nybyggeriet laves i samme stil som den mest populære boligtype på egnen og som mange af andelsboligerne er lavet. Boligselskabet tror at denne løsning vil være den mest fremtidssikrede måde at gribe afdelingen an på. Der er udarbejdet målerrapport for luft gennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Der er udarbejdet økonomisk overslag for det samlede projekt renovering kombineret med nybyggeri: 1. Nybyggeri af 18 boliger Renovering af 13 boliger Nedbrydning af 27 boliger Salg af 3 parcelhusgrunde som bliver skabt i forbindelse med nedrivningen Beløbene er incl. moms. Bliver der givet tilsagn om puljemidler til gennemførelse af projektet skal Boligselskabet Østvendsyssel på sædvanligvis fremsendes ansøgning om godkendelse af projektet herunder økonomien, til Brønderslev Byråd.

27 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 570 Bilag: Brev fra Kuben af 29. maj 2006 med foreløbig helhedsplan og overslag Brev fra Dronninglund Kommune til Landsbyggefonden af 26. september 2006 Brev fra Kuben af 16. oktober 2007 Positiv tilkendegivelse udtrykkes.

28 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /400 Fastsættelse af pris for boliggrund J.nr.: G10/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Fastsættelse af pris for boliggrund.doc ØK Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at der fastsættes en ny m2-pris på 160,00 pr. m2 for boliggrunden Irisvej 13, Dronninglund. Sagsfremstilling: Boliggrunden Irisvej 13, Dronninglund, er sidst prisfastsat i 1997 til kr. 100,00 pr. m 2. Da der har været flere forespørgsler på grunden bør det drøftes, om prisen på kr. 100,00 pr. m2 skal fastholdes, eller om den kan hæves til kr. 160,00 pr. m2 i lighed med de arealer ved Plejehjemmet Margrethelund, som netop er prisfastsat. Ligesom disse arealer er nærværende boliggrund heller ikke byggemodnet og der er ikke betalt tilslutningsafgifter af nogen art. Der er ikke foretaget jordbundsprøver på grunden, men da grunden er meget fugtig, er der mistanke om, at byggeri på grunden vil kræve ekstraudgifter til fundering. Grunden er i henhold til kommuneplanen beliggende i 3.B3 boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse og med det vestlige skel op mod 3.E2 lokalt erhvervsområde. Grunden er ikke omfattet af lokalplan. Grunden er vurderet til grundværdi kr , der fremkommer således: 796 m 2 á kr. 120,00 pr. m2 eller kr. 1 byggeret kr. Bilag: Kortbilag, Irisvej 13 Godkendt.

29 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /401 Orientering T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\Orientering - åben.doc ØK Intet.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/1 2012 3 Indstilling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere