Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 1. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/387 Aftalestyring /388 Udbudspolitik for Brønderslev Kommune /389 Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune /390 Koncept for evaluering /391 Folketingsvalg den 13. november /392 Forslag til regelsæt for kommunegarantier for lån til private andelsboliger /393 Ændring vedrørende skolestrukturen /394 Bestyrelsen for Brønderslev-hallen /395 Budget 2008 for Affald (renovation og genbrug) /396 Byggemodning af 2. etape af boligområde ved Sprogøgade i Jerslev /397 Gadelys private fællesveje - administrationspraksis /398 Bekendtgørelse om standsning og parkering /399 Ansøgning om andel i Landsbyggefondens midler til boligsociale formål til renovering og nybyggeri i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund /400 Fastsættelse af pris for boliggrund /401 Orientering Lukkede sager: 16/402 Salg af ejendom 17/403 Overtagelse af ejendom 18/404 Salg af ejendom 19/405 Orientering

3 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 546 Åbne sager: 01/387 Aftalestyring J.nr.: A21/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Aftalestyring.doc ØK/BY Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at udkast til koncept for Aftalestyring for Brønderslev Kommune vedtages og implementeres. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 6. september 2007, hvor sagen blev udsat. I henhold til Sammenlægningsudvalgets Idé- og Visionsgrundlag etablerede Forretningsledelsen i januar 2007 et projekt med henblik på udviklingen af et koncept for aftalestyring i Brønderslev Kommune. Ved samme lejlighed nedsatte Forretningsledelsen en styregruppe for projektet. Styregruppen har bestået af: Thomas Jepsen, Direktør for Teknik & Forsyning Henning Risager, Direktør for Børn & Kultur Henrik Aarup-Kristensen, Direktør for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse Hanne Jakobsen, Projektleder fra Staben for Udvikling & Planlægning Styregruppen har i samarbejde med en række ledelses- og medarbejderrepræsentanter udarbejdet et konceptudkast og introduktionsfolder, som er tiltænkt medarbejdere og bestyrelsesrepræsentanter m.m. Der er endvidere udarbejdet forslag til diverse skabeloner - f.eks. skabeloner for aftaler, aftalerapporter og fagenhedernes sammenfatning. Konceptudkastet blev præsenteret for samtlige ledere på et fælles ledermøde den 12. juni Lederne fik efterfølgende udkastet med hjem til udtalelse. Fristen for tilbagemelding var den 29. august Ved fristens udløb har Styregruppen modtaget en række udtalelser fra de decentrale enheder. Fordelingen på institutionstype er følgende: Dagpasningsområdet 21 Skoler 9 Plejecentre 1 fælles udtalelse fra centerlederne Biblioteket 1 Tandplejen 1 Kultur & Fritid 1

4 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 547 Hovedparten af udtalelserne er positivt indstillet over for vedtagelse af konceptet for aftalestyring. Enkelte har dog tilkendegivet forbehold i forhold til den praktiske gennemførelse. Det vurderes dog, at der er tale om forhold, som vil kunne løse i dialog med fagenhederne. Konceptudkastet har ligeledes været behandlet i MED-organisationen. MED-udvalget for Børn & Kultur samt MED-udvalget for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse kan anbefale konceptet. Udtalelser fra de enkelte MED-udvalg er indlagt i sagen. Hovedudvalget behandler udkastet den 10. september 2007 og MED-udvalget for Teknik & Forsyning behandler udkastet den 30. august Henrik Aarup og Hanne Jakobsen fra Styregruppen kommer til stede kl for nærmere at redegøre for konceptudkastet og svare på spørgsmål fra Økonomiudvalget. Bilag: Udkast til koncept for Aftalestyring i Brønderslev Kommune Forslag til introduktionsfolder til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer m.fl. Sammenfatning af høringssvar Udsat.

5 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /388 Udbudspolitik for Brønderslev Kommune J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Udbudspolitik for Brønderslev Kommune.doc UP/ØK/BY Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til udbudspolitik. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller forretningsledelsens forslag med bemærkning om, at lokale firmaer skal have mulighed for at give tilbud. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2007, hvor Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen. Det vedlagte forslag til udbudspolitik er ændret. Ændringerne er skrevet med blå skrift og markeret med lodret streg i marginen. Et vigtigt element i den samlede servicestrategi, der skal vedtages inden udgangen af 2007, er en ny udbudspolitik. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har udarbejdet et forslag til udbudspolitik for Brønderslev Kommune. Udbudspolitikken beskriver overordnet hvornår og hvordan Brønderslev Kommune anvender og gennemfører udbud. Politikken skal sikre, at borgere, potentielle leverandører og medarbejdere kender kommunens holdninger og beslutninger i forhold til anvendelse af udbud. Udbudspolitikken gælder for udbud af driftsopgaver samt udbud/licitation af byggeog anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer de til enhver tid gældende love og direktiver. Som supplement til denne politik, vil der blive udarbejdet en vejledning, som beskriver den praktiske håndtering af alle slags udbud, herunder annoncering. Jævnfør Brønderslev Kommunes grundlæggende værdi om kommunen som en trivselsskabende arbejdsplads har udkastet til udbudspolitik har været til høring i Hovedudvalget den 10. september Hovedudvalget anbefaler udkastet til udbudspolitik. Bilag: Udkast til udbudspolitik

6 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 549 Anbefales. Tilbudsgrænse hævet til kr.

7 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /389 Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune.doc UP/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet godkender det reviderede udkast til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune. Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstiller i møde den 23. oktober 2007 stabenhedens forslag, herunder anbefaling af samarbejde med Region Aalborg. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 28. juni 2007 at sende udkast til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune i høring. Høringen er nu gennemført. Der er modtaget 7 høringssvar. Der er udarbejdet et notat, der sammenskriver høringssvarene. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har på grundlag af høringssvar udarbejdet et revideret forslag til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune. Forslaget lægger stadig op til en erhvervspolitik bygget op omkring 6 sigtepunkter: 1. Erhvervsudvikling i land og by. 2. Nordjyllands førende iværksætterkommune. 3. Infrastruktur på langs og på tværs. 4. Fastholdelse, tiltrækning, udvikling og omstilling af arbejdsstyrken. 5. Virksomhedsudvikling. 6. Vidensudvikling i samarbejde. Forslaget til erhvervspolitik er skrevet med det udgangspunkt, at erhvervspolitikken udstikker kursen for udviklingen i erhvervslivet i form af en række overordnede sigtepunkter. Sigtepunkterne er så langtrækkende, at de kan række ud over valgperioden. Den konkrete implementering af sigtepunkterne sker hos den selvstændige enhed Brønderslev Udviklingsråd, der årligt udarbejder konkrete handlingsplaner, der forelægges Byrådet. Det foreslås i det reviderede udkast til erhvervspolitik, at såfremt der ikke kan etableres et fælles erhvervspolitisksamarbejde i hele Nordjylland, så skal Brønderslev Kommune indgå i Region Aalborg samarbejdet.

8 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 551 Bilag: Revideret forslag til erhvervspolitik Notat om høringssvar Høringssvar fra Brønderslev Handel Høringssvar fra Brønderslev Udviklingsråd Høringssvar Brønderslev Udviklingsråd - forslag til politik Høringssvar fra Dansk Industri Høringssvar fra LAG-Brønderslev Høringssvar fra Landbonord Høringssvar fra LO-Brønderslev Dronninglund Høringssvar fra Rådet for Agroindustri Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling anbefales. Følgende ændringer anbefales: 3. kapitel, 2. afsnit: Dette sker i samarbejde med... udgår 1. afsnit vedrørende jernbane tilføjes og nærbane funktion 4. kapitel, 2. afsnit udgår

9 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /390 Koncept for evaluering J.nr.: P23 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Koncept for evaluering.doc ØK Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af koncept for evaluering i kommunen. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen ønsker at styrke kommunens evalueringskompetencer for at sikre en løbende kvalitetsudvikling af kommunens service til borgerne. Der er derfor behov for at udarbejde en evalueringshåndbog til brug rundt omkring i organisationen, uddanne tovholdere i de enkelte fag- og stabsenheder samt afprøve evalueringsmetoder ved to pilotprojekter: Evaluering af sundhedscenteret og evaluering af administrativ struktur. Projektet er forankret i stabsenheden for Udvikling og Planlægning ved projektleder Mette Krogh. Projektleder og Forretningsledelsen tilkendegiver, at projektet skal gøre det at evaluere til en naturlig del af centrale og decentrale enheders arbejde og derfor ikke pålægge enhederne yderligere arbejde. Samtidig vil en del af evalueringsprojektet også handle om at få klarhed over, hvilke dokumentationsopgaver der i forvejen ligger i organisationen, og om nogen af disse evt. kan undværes. Projektet vil forløbe i hele Bilag: Kommissorium, evaluering Godkendt.

10 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /391 Folketingsvalg den 13. november 2007 J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Folketingsvalg den 13. november 2007.doc ØK/BY Indstilling: Staben for Service foreslår, at Byrådet: udpeger i alt 139 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf 102 politiske repræsentanter udpeget 8 tilforordnede vælgere til modtagelse af brevstemmer på plejehjem og i vælgernes hjem vælger en formand for hvert afstemningssted vælger en anden repræsentant til kredsbestyrelsen i stedet for Jens Arne Hedegaard vælger en næstformand for kredsvalgbestyrelsen meddeler tillægsbevilling på kr. til valgets afholdelse, finansieret af kassebeholdningen. Sagsfremstilling: I henhold til folketingsvalglovens 29 skal Byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forstå afstemningen. Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstal under ét. Blandt valgstyrerne vælger Byrådet en formand for hvert afstemningsområde. Byrådet skal udpege i alt 139 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 102 politiske repræsentanter. En fordeling af pladserne efter forholdstal giver følgende fordeling: A: 36 pladser C: 3 pladser F: 3 pladser J: 10 pladser O: 3 pladser V: 47 pladser Byrådet skal også udpege 8 tilforordnede vælgere til modtagelse af brevstemmer på plejehjem og i vælgernes hjem, heraf er 4 fra administrationen. Til hvert afstemningssted skal Byrådet udpege en formand. Udpegning af formand sker efter forholdstalsvalg, jfr. folketingsvalgloven 29, stk. 4.

11 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 554 En fordeling af 20 formandspladser efter forholdstalsvalg giver følgende fordeling: A: 8 pladser C: 0 pladser F: 0 pladser J: 2 pladser O: 0 pladser V: 10 pladser Til kredsvalgbestyrelsen skal der vælges en anden repræsentant i stedet for Jens Arne Hedegaard, idet kandidater til valget ikke kan være medlem af Valgbestyrelsen, jfr. folketingsvalgloven 26. Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen. Brønderslev Byråd skal vælge en næstformand for Valgbestyrelsen, jfr. valglovens 26. Udgifterne til valget er opgjort til kr. Beløbet er ikke anført på budgettet for 2007, hvorfor der søges om en tillægsbevilling hertil finansieret via kassebeholdningen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notat vedr. Folketingsvalget den 13. november 2007 Økonomiudvalget anbefaler: liste fremsendes til Fællessekretariatet Jens Fjendbo vælges til kredsvalgbestyrelsen Arne M. Jensen vælgestil næstformand, såfremt Brønderslev skal udpege tillægsbevilling

12 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /392 Forslag til regelsæt for kommunegarantier for lån til private andelsboliger J.nr.: P21/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regelsæt for kommunegarantier, private andelsboliger.doc ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender følgende forslag til vilkår i forbindelse med tilsagn om kommunegaranti for lån til private ustøttede andelsboliger: Plangrundlaget skal være afklaret, herunder en endelig vedtaget lokalplan. Projekterne skal omfatte mindst 6 boliger. Der skal foreligge bindende købstilbud for 100 % af andelene. Den ved påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum er bindende og eventuelle merudgifter kan kun afholdes, såfremt disse er godkendt af kommunen. Arbejde i eget regi må maximalt udgøre 60 % af de samlede håndværkerudgifter. Lånegarantien ydes på baggrund af en konkret vurdering af projektets bæredygtighed, herunder blandt andet projektets beliggenhed, anskaffelsessummens størrelse, boligernes størrelse, kommunens boligpolitik m.m. Der skal foreligge lånetilsagn fra et realkreditinstitut (realkreditinstituttet foretager en konkret vurdering af projektets gennemførelsesmulighed og kommende drift samt kommende omsætningsmuligheder, forinden der gives lånetilsagn). Der skal afsættes midler på minimum 3 promille til teknisk og juridisk bistand for andelshaverne. Hvis der optages forhåndslån, bliver garantien først effektiv, når byggeregnskabet foreligger og de stillede vilkår er opfyldt. Der kan ikke meddeles garanti for stående lån eller pauselån; d.v.s. der kan kun gives garanti for lån, der afdrages i hele løbetiden. Garantien bortfalder helt efter 15 år. Byggeregnskabet fremsendes, når sidste bolig er klar til indflytning. Byggeregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal i revisionsprotokollen erklære, at alle de stillede vilkår er opfyldte.

13 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 556 Administrationen bemyndiges til at meddele afslag på ansøgninger, der ikke overholder de fastsatte vilkår. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2007, hvor Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen til nærmere undersøgelse. Der henvises til vedlagte uddybende notat fra Stabsenheden for Økonomi og IT. I forlængelse af behandling af sag om kommunegaranti for lån til ustøttede private andelsboliger i Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2007 blev administrationen anmodet om at udarbejde fælles regelsæt for området. Almenboliglovens kapitel 11b giver kommunerne mulighed for, men ikke pligt til at give tilsagn om at give garanti for realkreditlån til etablering af ustøttede private andelsboliger. Garantien stilles for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerned i intervallet % af ejendommens værdi på optagelsestidspunktet, jfr. betingelserne i realkreditloven. Følgende skal dog være opfyldt: Tilsagn kan gives til nyopførelse, erhvervelse af eksisterende ejendom med eller uden ombygning. Tilsagn kan gives til andelsboligforeninger, som er stiftet eller er under stiftelse eller til personer, institutioner, selskaber eller fonde, som påtager sig at etablere andelsboliger med henblik på at overdragelse til en andelsboligforening. Tilsagn om garanti skal være meddelt inden påbegyndelse af byggearbejder eller inden der er indgået aftale om erhvervelse af eksisterende ejendom. Der skal foreligge bindende købstilbud for mindst 75 % af andelene. Herudover kan kommunen stille de vilkår, som kommunen finder nødvendige. Fordelen for en ustøttet privat andelsboligforening ved at have en kommunal garanti er, at der kan optages realkreditlån på op til 80 % af anskaffelsessummen. Uden kommunal garanti må realkreditlånet kun udgøre 80 % af et værdigrundlag, som efter Finanstilsynets bestemmelser typisk er lavere end byggeriets anskaffelsessum (svarende til 65%). Da andelsindskuddet højst må udgøre 20 % af anskaffelsessummen, må der i tilfælde uden kommunegaranti optages lån i pengeinstitutter, og det gør låntagningen og andelshavernes samlede ydelse dyrere.

14 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 557 Eventuel kommunegaranti belaster ikke den kommunale låneramme, jfr. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. En eventuel udløsning af en ydet garanti kan medføre udgifter for kommunen. Derfor bør der foretages en vurdering af det aktuelle projekts bæredygtighed, således at risikoen minimeres. Ustøttede andelsboliger er ikke omfattet af Byggeskadefondens dækning, såfremt der opstår byggeskader. Bilag: Notat med uddybende bemærkninger Henlægges til afgørelse ved konkrete sager.

15 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /393 Ændring vedrørende skolestrukturen J.nr.: P15/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ændring vedrørende skolestrukturen.doc BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet med baggrund i indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne godkender følgende ændringer til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09: Agersted Skole afleverer elever efter 7. klasse til Asaa Skole Flauenskjold Skole afleverer elever efter 7. klasse til Klokkerholm Skole - uændret Serritslev Skole afleverer elever efter 7. klasse til Skolegades Skole - uændret Thise Skole afleverer elever efter 7. klasse til Hedegårdsskolen Ø. Brønderslev Centralskole afleverer elever efter 7. klasse til Søndergades Skole Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at fagenhedens forslag godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag nr. 28/290 fra Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2007, hvor sagen blev udsat. Børne- og Ungdomsudvalgets vedtog i møde den 22. maj 2007 at fremsende forslag til ændring til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne med bemærkning om, at et flertal af udvalget ønsker, at elever fra Agersted Skole efter 7. klasse går til Dronninglund Skole. Der er udarbejdet sammendrag af de indkomne udtalelser. Økonomi: Beslutningen har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. Dog skal der ses på befordringsmuligheder bl.a. i forhold til, at Agersteds elever skal til Asaa og at eleverne fra Ø. Brønderslev fremover skal til Brønderslev. Det bemærkes i den forbindelse, at Teknik og Forsyning har udarbejdet beregninger på udgifter i forbindelse med ovennævnte befordringsændringer således: Merudgifter til kørsel mellem Agersted og Asaa kr. Besparelse på rute 648 mellem Ø. Brønderslev og Jerslev kr.

16 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 559 Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notater vedrørende skolekørsel Sammendrag af de fra Skolebestyrelserne indkomne udtalelser Notat af 11. oktober 2007 vedrørende skolekørsel Anbefales.

17 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /394 Bestyrelsen for Brønderslev-hallen J.nr.: A23 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Bestyrelsen for Brønderslev-hallen.doc ØK/BY Indstilling: Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen anmoder om, at Brønderslev Kommune fremover er repræsenteret i bestyrelsen for Brønderslev-Hallen med 2 byrådsmedlemmer. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har i møde den 24. oktober 2006 besluttet at begrænse den kommunale repræsentation i en lang række bestyrelser, herunder bestyrelsen for Brønderslev-hallen. Tidligere beslutning fastholdes.

18 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /395 Budget 2008 for Affald (renovation og genbrug) J.nr.: S02/AS T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budget 2008 for Affald (renovation og genbrug).doc FU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender budget for 2008 for Politikområde 904 Affald således: Udgifter Renovation kr. Genbrug kr. Farligt affald kr. Indtægter Renovation kr. Genbrug kr. Olie- og kemikalieaffald kr. Nettobudgettet for 2008 udviser en udgift i alt på kr. som foreslås finansieret af affaldsområdets formue jfr. mellemregningskontoen. I forhold til det af Byrådet den 11. oktober 2007 godkendte budget 2008, som for området var det teknisk fremskrevne 2007-budget baseret på 2007-forudsætninger, udviser ovenstående budget netto en mindreudgift på kr. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på kr., som foreslås tillagt kassebeholdningen/mellemregningskonto for affald. Takster Renovation + genbrug + olie/kemikalie ialt pr. bolig ,00 kr. (en stigning på 30 kr. i forhold til 2007) Forsyningsudvalget indstiller i møde den 24. oktober 2007 fagenheden forslag. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte i møde den 11. oktober 2007 kontrakt pr. 1. januar 2008 med renovatør vedrørende indsamling af dagrenovation. Byrådet godkendte i møder henholdsvis den 30. august 2007 og den 13. september 2007 budget for 2008 for forbrænding af affald på såvel Affaldsselskabet Vendsyssel Vest som på Reno-Nord samt budget for genbrugsordninger og olie- og kemikalieaffald.

19 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 562 I henhold til forudsætninger jfr. ovennævnte har Fagenheden for Teknik og Forsyning udarbejdet budgetforslag for Politikområde 904 Affald. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Budgetbemærkninger Politikområde 904 Renovation Politikområde 904 Genbrug mm Anbefales.

20 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /396 Byggemodning af 2. etape af boligområde ved Sprogøgade i Jerslev J.nr.: P20/JKK T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Byggemodning af 2. etape af boligområde ved Sprogøgade i Jerslev.doc TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til byggemodning af 2.etape af boligområdet (Læsøgade) ved Sprogøgade i Jerslev omfattende 10 parcelhusgrunde. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen/jordforsyningen. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår desuden, at grundprisen fastsættes til 189 kr./m 2 excl. tilslutningsafgift. Grundprisen på 1. etape er i dag fastsat til 180 kr. inklusiv tilslutningsafgifter til kloak, vand og varme pr. grund uanset grundstørrelse. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 22. oktober 2007 fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Med henvisning til godkendt lokalplan nr for byggemodning af boligområdet ved Sprogøgade i Jerslev fremsender Fagenheden for Teknik og Forsyning byggemodningsprojekt for færdiggørelsen af parcelhusudstykningen Sprogøgade omfattende byggemodning af 10 parcelhusgrunde (ved Læsøgade). Grundenes størrelse varierer fra ca m 2. Anlægsoverslaget bygger på tidligere udarbejdet projekt for hele Sprogøgadeudstykningen og omfatter færdiggørelse af Sprogøgadestamvejen (75 lbm) samt anlæg af boligvejen Læsøgade (110 lbm) med tilhørende stianlæg fra denne vej mod Fanøgade. Der er pr. 24. september resterende grunde til salg i 1.etape, hvoraf 2 grunde er reserveret. Der er flere, der har udvist interesse i køb af grunde i 2. etape. Center for økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Kortbilag Byggemodning 2. etape Sprogøgade Overslag 2. etape af byggemodningen af Sprogøgade Anbefales.

21 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /397 Gadelys private fællesveje - administrationspraksis J.nr.: P21/JKK T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Gadelys private fællesveje - administrationspraksis.doc TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at den fremtidige administration af gadebelysningen langs veje i udstykninger med flere udstykkede parceller og private fællesveje overtages af kommunen ud fra en saglig kommunal interesse begrundet i specifikke krav, såsom arkitektoniske krav til udformning, tryghedsfølelse, trafikmæssige og eller trafiksikkerhedsmæssige forhold. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 22. oktober 2007 fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning fremsender forslag til drøftelse af harmoniseringen af administrationen af gadelys i udstykninger med private fællesveje. Generelt har administrationen af lys på private fællesveje i landets kommuner hidtil været meget forskellig. I flere kommuner har offentlig overtagelse af anlægs- og driftsudgifterne for belysningen været nærmest fast praksis, mens andre kommuner har haft en langt mere restriktiv holdning. Mange kommuner har ikke haft en fast praksis, men ladet sig inspirere fra sag til sag. I Brønderslev-området, hvor alle boligveje i nye udstykninger de sidste ca. 30 år blev godkendt som private fællesveje, meddelte kommunen ved vejprojektets godkendelse krav til belysningsanlægget. I en lang årrække har kommunen overtaget vedligeholdelsen og driften af disse anlæg. Først indenfor de seneste 3-4 år er de private lodsejere blevet pålagt at overtage vedligeholdelse og drift af gadebelysningen på deres private fællesvej, blandt andet ved opsætning af separate el-målere. I Dronninglund-området, hvor vejene i hovedparten af de private udstykninger tidligere blev optaget som kommuneveje, blev vejbelysningen overtaget af kommunen. Der er ligeledes eksempler på, at belysningen langs ældre private fællesveje i byområderne bliver administreret af kommunen. I lukkede boligområder hos boligforeninger og andelsboligbebyggelse har begge kommuner tidligere besluttet at lade selskaberne selv stå for vedligeholdelsen af gadebelysningen. Efter 45 i Lov om private fællesveje kan vejmyndigheden kræve, at private fællesveje og andre arealer, der benyttes som offentligt tilgængelige færdselsarealer, holdes belyst enten af grundejerne selv eller ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Tilsynsrådet for Fyns Amt har i maj 2002 fastslået, at en kommunes undladelse i at anvende eksisterende retsgrundlag til at afkræve nogle grundejere betaling for belysningsarbejder, må karakteriseres som ulovhjemlet ifølge vejlovens be-

22 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 565 stemmelser. Omvendt har Indenrigsministeriet senere i 2003 fastslået, at en kommunal overtagelse/afholdelse af udgifterne kan foregå, såfremt det sker som følge af andre forhold end rent vejlovsmæssigt ud fra en saglig kommunal interesse, eksempelvis krav om særlige arkitektoniske årsager, trafikanternes almindelige tryghedsfølelse og kriminalpræventive hensyn. Såfremt kommunen vælger at afholde udgifterne til vejbelysning på private fællesveje ud fra en kommunal saglig interesse, er man som følge af de almindelige forvaltningsretslige lighedsgrundsætninger forpligtiget til at behandle forhold, der i det væsentlige er ens, på samme måde. Ved valg af fremtidig model for administration af belysning af gadebelysningen på private fællesveje vil den nemmeste administrative løsning være, at kommunen står for den fremtidige vedligeholdelse og drift af gadebelysningen langs de private fællesveje, men forinden sætter krav til, at bygherren etablerer og bekoster gadebelysningen efter kommunens nærmere fastsatte regler. Udgiften til vedligeholdelse af gadebelysningen på de private fællesveje betales således over den skattefinansierede gadelyskonto, hvor ved beboerne langs disse veje rent belysningsmæssigt ikke stilles ringere end beboerne langs det offentlige vejnet. Denne ordning betinger, at overtagelsen sker ud fra en saglig kommunal interesse. Da hovedparten af kommunens private fællesveje i dag er koblet til det offentlige gadebelysningsnet, vil det ikke medføre væsentligt øgede offentlige driftsudgifter på det eksisterende anlæg. Et fælles kommunalt anlæg vil ligeledes sikre ensartethed i belysningen både hvad angår drift og styring. Vælges derimod en løsning hvor gadebelysningen på samtlige private fællesveje pålægges lodsejerne, vil det kræve, at lodsejerne etablerer el-målere og afregner direkte til elselskabet. Kommunen kan i flere tilfælde blive pålagt at betale til belysningsanlægget såfremt en vej eksempelvis indgår som en del af en naturlig skolerute eller har almenhedens trafikale interesse. Bilag: Artikel fra "Ret og reform": Hvem betaler for lys på private fællesveje? Brev fra KL "drift af lys på private fællesveje, dateret 14. jan Anbefales.

23 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /398 Bekendtgørelse om standsning og parkering J.nr.: P21/KEJ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Bekendtgørelse om standsning og parkering.doc TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Bekendtgørelse om standsning og parkering i Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 27. august 2007 fagenhedens forslag, herunder skærpede bestemmelser om tidsbegrænsning for busser, lastbiler m.v. Bestemmelse om parkometer udgår. Johannes Trudslev var fraværende. Økonomiudvalget besluttede i møde den 4. oktober 2007 at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på afklaring af parkering og cykelstier. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget orienterede i møde den 22. oktober 2007 Teknik- og Miljøudvalget om besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget om bekendtgørelse om standsning og parkering. Notat om afklarende svar på spørgsmålene er vedlagt. Sagsfremstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning har udarbejdet et forslag til en ny Bekendtgørelse om standsning og parkering i Brønderslev Kommune. Forslaget er en sammenskrivning af Aalborg, Frederikshavn og gl. Brønderslev Kommunes bekendtgørelse om parkering. Gl. Dronninglund Kommune har aldrig haft supplerende bestemmelser til færdselsloven. Bekendtgørelsen indeholder færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering i kommunen inden for tættere bebyggede områder. Bekendtgørelsen omhandler blandt andet bestemmelser vedrørende: 1. Forbud mod parkering og standsning på fortov. 2. Tidsbegrænsning for parkering af busser, lastbiler og påhængskøretøjer i boligområder m.m. (max. 4 timer. Kan eventuelt skærpes til kun at gælde i tidsrummet 06-19, således at der er p-forbud for nævnte køretøjer i tidsrummet 19-06).

24 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side Præcisering af regler vedrørende betalingsparkering. (kan eventuelt undlades, da der i dag ikke findes betalingsparkering i Brønderslev Kommune) De supplerende bestemmelser for standsning og parkering vurderes nødvendige af følgende årsager: 1. Hel eller delvis parkering på fortov er ofte til stor gene for gående og virker ødelæggende på belægningen. 2. Parkering af lastbiler, busser og lignende i boligområder er ofte til stor gene for den øvrige trafik og giver stor slid på belægninger og græsrabatter. Der er indhentet samtykke fra Politidirektøren i Nordjyllands Politi. Bilag: Forslag til ny bekendtgørelse om standsning og parkering Notat om afklarende svar på spørgsmål Anbefales.

25 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /399 Ansøgning om andel i Landsbyggefondens midler til boligsociale formål til renovering og nybyggeri i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ansøgning om andel i Landsbyggefondens midler til boligsociale formål til renovering og nybyggeri i Boligselskabet østvendsyssel, afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund.doc ØK Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet overfor Landsbyggefonden udtrykker sin positive tilkendegivelse overfor projektet og dets intentioner set i forhold til Socialministerens baggrund for den afsatte støttepulje og de lokale forhold i Solparken, suppleret med bemærkning om, at Byrådet ikke har taget stilling til økonomien i projektet. Sagsfremstilling: Dronninglund Byråd besluttede i møde den 12. september 2006, at udtrykke sin positive tilkendegivelse over for Landsbyggefonden over for nedenstående projekt og dets intentioner set i forhold til Socialministeriets baggrund for den afsatte støttepulje og de lokale forhold i Solparken, suppleret med bemærkning om, at Byrådet ikke har taget stilling til økonomien i projektet. I brev af 6. oktober 2006 har Landsbyggefonden meddelt Boligselskabet Østvendsyssel, at afdeling 2, Solparken er optaget på reservelisten vedrørende støtte til udbedring af byggeskader og opretningsarbejder. Efterfølgende er der gennem lovændring åbnet mulighed for fornyet ansøgning om støtte til nødlidende afdelinger, betinget af at ansøgning indsendes gennem hjemstedskommunen inden 1. november Ultimo januar 2006 frigav Landsbyggefonden 600 mio. kr. til boligsociale formål. Socialministeren har gennemført de nye støttemuligheder med henvisning til en tendens til en forstærket social og geografisk opsplitning af samfundet som medfører en koncentration af de svage grupper i dele af det almene byggeri. Disse boligområder er præget af bl.a. lav tilknytning til arbejdsmarkedet og det omgivende samfund, dårlig integration, øget kriminalitet og særlig risiko for børn og unge, som fastholdes i en negativ spiral. For at vende denne udvikling og kunne tiltrække en bredere kreds af boligsøgende er det nødvendigt med en både langsigtet og bredspektret indsats som sætter forebyggende ind overfor de sociale og andre problemer der er i områderne som giver mulighed for nedsættelse af huslejen, hvor det er nødvendigt som er lokalt koordineret og som indgår i en helhedsplan.

26 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 569 På ovennævnte baggrund fremsender Kuben Boplan A/S på vegne af Boligselskabet Østvendsyssel en foreløbig helhedsplan for afd. 2, Solparken 1-79, Dronninglund. For at kunne få del i de afsatte midler skal ansøgningen fremsendes igennem beliggenheds kommunen. Afdelingen består p.t. af 40 boliger fordelt således: 8 stk. 4 værelses boliger på 118 m2 i 2 etager 4 stk. 2 værelses boliger på 55 m2 4 stk. 1½ værelses boliger på 53 m2 24 stk. 3 værelses boliger på 85 m2 i 2 etager Efter helhedsplanen nedrives 27 boliger, hvorved der bibeholdes af ovenstående: 4 stk. 2 værelses boliger på 55 m2 4 stk. 1½ værelses boliger på 53 m2 5 stk. 4 værelses boliger på 118 m2 i 2 etager Samtidig nybygges: 12 stk. 3 værelses boliger på 91 m2 i et plan 6 stk. 2 værelses boliger på 73 m2 i et plan Efter helhedsplanen bliver antallet af boliger 31. Helhedsplanen reducerer således antallet af boliger i 2 etager med 27 stk. Nybyggeriet laves i samme stil som den mest populære boligtype på egnen og som mange af andelsboligerne er lavet. Boligselskabet tror at denne løsning vil være den mest fremtidssikrede måde at gribe afdelingen an på. Der er udarbejdet målerrapport for luft gennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Der er udarbejdet økonomisk overslag for det samlede projekt renovering kombineret med nybyggeri: 1. Nybyggeri af 18 boliger Renovering af 13 boliger Nedbrydning af 27 boliger Salg af 3 parcelhusgrunde som bliver skabt i forbindelse med nedrivningen Beløbene er incl. moms. Bliver der givet tilsagn om puljemidler til gennemførelse af projektet skal Boligselskabet Østvendsyssel på sædvanligvis fremsendes ansøgning om godkendelse af projektet herunder økonomien, til Brønderslev Byråd.

27 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side 570 Bilag: Brev fra Kuben af 29. maj 2006 med foreløbig helhedsplan og overslag Brev fra Dronninglund Kommune til Landsbyggefonden af 26. september 2006 Brev fra Kuben af 16. oktober 2007 Positiv tilkendegivelse udtrykkes.

28 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /400 Fastsættelse af pris for boliggrund J.nr.: G10/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Fastsættelse af pris for boliggrund.doc ØK Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at der fastsættes en ny m2-pris på 160,00 pr. m2 for boliggrunden Irisvej 13, Dronninglund. Sagsfremstilling: Boliggrunden Irisvej 13, Dronninglund, er sidst prisfastsat i 1997 til kr. 100,00 pr. m 2. Da der har været flere forespørgsler på grunden bør det drøftes, om prisen på kr. 100,00 pr. m2 skal fastholdes, eller om den kan hæves til kr. 160,00 pr. m2 i lighed med de arealer ved Plejehjemmet Margrethelund, som netop er prisfastsat. Ligesom disse arealer er nærværende boliggrund heller ikke byggemodnet og der er ikke betalt tilslutningsafgifter af nogen art. Der er ikke foretaget jordbundsprøver på grunden, men da grunden er meget fugtig, er der mistanke om, at byggeri på grunden vil kræve ekstraudgifter til fundering. Grunden er i henhold til kommuneplanen beliggende i 3.B3 boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse og med det vestlige skel op mod 3.E2 lokalt erhvervsområde. Grunden er ikke omfattet af lokalplan. Grunden er vurderet til grundværdi kr , der fremkommer således: 796 m 2 á kr. 120,00 pr. m2 eller kr. 1 byggeret kr. Bilag: Kortbilag, Irisvej 13 Godkendt.

29 Økonomiudvalget, 1. november 2007 Side /401 Orientering T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\Orientering - åben.doc ØK Intet.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 8. november 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-21.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/341 Spørgetid for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 16. august 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-22,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/247 Spørgetid for medlemmer

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 13.00 16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. februar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:15 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol. Dato: 3. april Lokale: Dronninglund Rådhus. Tidspunkt: Kl

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol. Dato: 3. april Lokale: Dronninglund Rådhus. Tidspunkt: Kl Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. april 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9.00 10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Orientering...

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 09.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Orientering...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 7. december 2004 17:30 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ole Jørgensen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Høring vedrørende praksisplan

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:00-17:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. september 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. december 2009 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00 16:15 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A)

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere