Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Aabenraa"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Aabenraa 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 13

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Syddanmarks udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet vurderer, at pædagoguddannelsen ved Professionshøjskolen University College Syddanmark har en tæt kontakt til praktikstederne og en systematisk kontakt og dialog med et bredt og dækkende felt af aftagere og dimittender, som er med til at sikre uddannelsens relevans. Udbudsstedet har et lille frafald, og dimittenderne har tilfredsstillende beskæftigelsestal. Uddannelsens videngrundlag er baseret på ny viden fra professionens beskæftigelsesområder og fra relevante forskningsfelter. Eksempelvis deltager udbudsstedets undervisere i en række lokalt forankrede faglige netværk med ekstern deltagelse fra aftagerfeltet, eksempelvis Dagtilbudsnetværket og Specialpædagogisk netværk, ligesom udbudsstedets undervisere eksempelvis gennem deltagelse i to ph.d.-projekter og gennem forskningsprojektet VIDA indhenter relevant forskningsviden. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets indhold og tilrettelæggelse sikrer, at uddannelsen på udbudsstedet er på det rette niveau, jf. den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og gør det muligt for de studerende at nå målene for læringsudbytte. Praktikkens tilrettelæggelse og gennemførelse er hensigtsmæssig og understøtter de studerendes opnåelse af læringsmålene, og praktikken er integreret i den teoretiske undervisning, så de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Endelig vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedets kvalitetsarbejde på de fleste områder er dækkende og systematisk, idet der gennemføres undervisningsevaluering, tilfredshedsundersøgelser blandt de studerende, kvalitetssikring af pensum og censorindberetninger, og idet viden fra kvalitetsarbejdet anvendes til at forbedre udbudsstedets aktiviteter, fx undervisningen på udbudsstedet. Ekspertpanelet har dog også identificeret to problemer med uddannelsen på udbudsstedet. Det første problem angår udbudsstedets arbejde med at holde videngrundlaget opdateret med ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Tre af udbuddets undervisere deltager i udviklingsprojektet TODDLER, og seks af udbudsstedets undervisere har deltaget i konferencer, der formidlede viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde i professionen. Ekspertpanelet vurderer, at der er tale om gode og relevante aktiviteter, men at der er tale om få aktiviteter i forhold til undervisergruppens størrelse. Herudover har ekspertpanelet identificeret et problem i forhold til udbudsstedets kvalitetssikring af praktikken, hvor de studerende primært evaluerer opnåelse af læring i praktikken, men ikke evaluerer selve praktikstedet efter endt praktik. 4

5 Ekspertpanelet vurderer, at dette ikke bør have betydning for den samlede indstilling til positiv akkreditering, da problemerne har et begrænset omfang og er af en karakter som gør, at institutionen med relativt få og målrettede tiltag vil kunne rette op på dem. Her vægter det positivt, at der allerede foregår aktiviteter i forhold til udbudsstedets udviklingsbasering, som vil kunne udvides, og at der allerede på nuværende tidspunkt eksisterer et velfungerende system til kvalitetssikring af praktikken, som vil kunne suppleres med evaluering af praktikophold og praktiksted. Derfor indstilles udbudsstedet til positiv akkreditering. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriterierne om: Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4), fordi der kun i mindre grad tilgår udbudsstedet viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for uddannelsens beskæftigelsesområder. Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10), fordi udbudsstedet ikke systematisk evaluerer, hvordan de studerende oplever afviklingen af praktikken. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Syddanmarks eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af institutionens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Vibeke Schrøder, ph.d. i pædagogik og retorik, cand.mag. i dansk og pædagogik. Forskningsprogramleder ved Professionshøjskolen UCC. Tidligere lektor ved Professionshøjskolen UCC, tidligere videncenterkonsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion og tidligere lektor ved Ballerup-Seminariet og Læreruddannelsen Zahle. Erfaring fra en lang række udviklings- og forskningsprojekter om inklusion og evalueringer inden for det pædagogiske fagområde. Forfatter til en række publikationer om pædagogik og inklusion i daginstitutioner. Monica Hansen Orwehag, ph.d. i pædagogik, fil. kand. i engelsk, litteraturhistorie og nordiske sprog, fritidspædagog. Universitetslektor i pædagogik ved Högskolan Väst. Tidligere uddannelsesleder på læreruddannelsen på Högskolan Väst; har bl.a. bidraget til implementeringen af en ny lærer- og pædagoguddannelse i Sverige, og tidligere underviser. Erfaring fra en række forskningsprojekter med fokus på læring. Medlem af det internationale forskningsnetværk Pedagogy, Education and Praxis samt det nationale og nordiske netværk for fritidspædagogik. Forfatter til en lang række publikationer om pædagogik og læring. Kathrine Bødker Tegllund, studerende ved Pædagoguddannelsen Frøbel, Professionshøjskoen UCC, linjefaget sundhed, krop og bevægelse. Aktiv i de studerendes råd på Pædagoguddannelsen Frøbel, lokalafdelingsmedlem af og faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Tidligere medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Jette Kyhl Hansen, pædagog, diplomuddannelse med speciale i pædagogiske læreplaner, diplomuddannelse i ledelse. Pædagogisk konsulent i Fredensborg Kommune med ansvar for 0-14-årsinstitutionerne samt uddannelsesansvarlig for kommunens PAU-elever og for kommunens praktikpladser til pædagoguddannelsen. Arbejder med systematisk kvalitetsudvikling og har erfaring med flere udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet. Censor for PAU-elever og pædagogpraktikanter. Tidligere leder af Børnehuset Elverhøjen i Helsingør Kommune og har desuden erfaring som pædagog. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Jon Alix Olsen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 7

8 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter 1. 8

9 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: UC Syddanmark, Campus Aabenraa Dr. Margrethes Vej Aabenraa Studiets struktur Der har været pædagoguddannelse siden 1953, hvor man oprettede en toårig børnehavelærerindeuddannelse. I 1970 blev uddannelsen ændret til en treårig børnehave- og fritidshjemsuddannelse, i 1992 til en pædagoguddannelse og i 2007 til den nuværende uddannelse. I 2005 blev Seminariet lagt sammen med CVU Sønderjylland, og Pædagoguddannelsen i Haderslev blev flyttet til Aabenraa. Der bliver således udbudt to pædagoguddannelser i Aabenraa: en uddannelse tilrettelagt på almindelig vis som daguddannelse og en delvis netbaseret uddannelse, som allerede havde været udbudt siden 2003 i Haderslev. Sidstnævnte udbydes for at give studerende en meget fleksibel mulighed for at tage en pædagoguddannelse. I det følgende omtales de to typer som daguddannelsen og netuddannelsen, og kun hvor der er forskel, vil der blive skelnet mellem dem. Der er tale om to forskellige måder at undervise på, men hvad angår krav, indhold og struktur på uddannelsen er der ingen forskel. Mængden af undervisning er ens for dag- og netuddannelsen, men på netuddannelsen er konfrontationsundervisningen reduceret til 25 % i obligatoriske fag og 40 % i linjefag i forhold til daguddannelsen. For at have den samme undervisningsmængde på begge uddannelser tilrettelægges den resterende undervisning på netuddannelsen som undervisning via UC Syddanmarks e-læringssystem Blackboard. Begge uddannelser indeholder 210 ECTS-point, som er fordelt, som det fremgår af tabellen. 10

11 De centrale fagområder De obligatoriske fag er sammen med linjefagene de centrale fagområder. Alle tre linjefag udbydes på daguddannelsen, men på netuddannelsen har vi pga. deltagerantallet været nødt til alene at tilbyde værksted, natur og teknik. Uddannelsen indeholder tre obligatoriske fagområder: Pædagogik (PÆD) Dansk, kultur og kommunikation (DKK) Individ, institution og samfund (IIS). Uddannelsen har tre linjefag, hvoraf den studerende skal vælge et: Sundhed, krop og bevægelse (SKB) Udtryk, musik og drama (UMD) Værksted, natur og teknik (VNT). Uddannelsen har endvidere tre specialiseringsområder, hvoraf den studerende skal vælge et: Børn og unge (BU) Mennesker med sociale problemer (SP) Mennesker med nedsat funktionsevne (NF). Derudover består udbuddet af et tværprofessionelt element og et bachelorprojekt samt tre praktikperioder: 1. Den pædagogiske relation (14 ECTS-point SU-finansieret) 2. Den pædagogiske institution (30 ECTS-point lønnet) 3. Den pædagogiske profession (30 ECTS-point lønnet). Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 638 (553 på daguddannelsen og 85 på netuddannelsen). 11

12 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende, Antal optagne studeren- daguddannelsen de, netuddannelsen 1/ / / / / / / Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 29 Antal årsværk 23,8 De centrale praktiksteder Pædagoguddannelsen benytter praktiksteder stillet til rådighed af de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt Region Syddanmark og enkelte private institutioner. Desuden benyttes praktiksteder andre steder i landet til netstuderende, så de kan komme i praktik tættere på deres bopæl. De typiske typer af praktiksteder er: Dagtilbud herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og SFO er Bosteder, arbejdstilbud og dagcentre for voksne med funktionsnedsættelser. Og i mindre grad: Børnehaveklasser (primært 1. praktik) Skole-, dag- og døgntilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser Dagtilbud med basisgrupper og støttetilbud for børn med sociale problemer Skole- og behandlingstilbud for børn og unge med sociale problemer Døgntilbud for børn og unge med sociale problemer Bocentre og aktivitetstilbud indenfor socialpsykiatrien Bosteder, ambulatorier, rådgivningscentre og dagcentre for voksne med misbrug og andre sociale problemer Sikrede afdelinger for unge med dom til anbringelse Krisecentre og familieinstitutioner. 12

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 3 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har kontakt med et felt af aftagere, som er dækkende for de aftagere, uddannelsen retter sig imod. Udbudsstedet henvender sig til et bredt aftagerfelt, der er dækkende for uddannelsens tre specialiseringer: børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne og mennesker med sociale problemer. Udbudsstedets dimittender er beskæftigede på en lang række forskellige arbejdspladser, bl.a. børnehjem, fritidshjem, vuggestuer, børnehaver, og institutioner for fysisk og psykiskhandicappede samt som pædagogiske konsulenter. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet på tilfredsstillende vis indhenter viden fra aftagere gennem disses kontakt til UC Syddanmarks bestyrelse og uddannelsesudvalg. Bestyrelsen er fælles for hele UC Syddanmark og tæller bl.a. repræsentanter for aftagerfeltet. Bestyrelsen har nedsat et uddannelsesudvalg, der rådgiver bestyrelsen og udbudsstedets ledelse om bl.a. uddannelsens kvalitet og relevans. Herudover har udbudsstedets ledelse løbende kontakt til ansatte i kommunerne, der er ansvarlige for fordeling af praktikpladser til udbudsstedets studerende. Endelig har udbudsstedets ledelse kontakt til aftagerfeltet i form af ad hoc-prægede aktiviteter, hvor fx eksterne undervisere inviteres til at gennemføre undervisning på udbudsstedet. Udbudsstedet får også viden fra aftagerne via kontakten til praktikstederne, bl.a. ved at studiechefen selv varetager opgaven som praktikansvarlig. Underviserne besøger de studerende i løbet af praktikken og samarbejder med praktikstederne gennem forberedelsen til praktikforløbene. Alle udbudsstedets undervisere deltager i dette samarbejde og anvender det som en kilde til at indhente viden om praksisfeltet. Under interviewet med underviserne under institutionsbesøget gjorde underviserne desuden rede for, at de har kontakt til aftagerfeltet gennem andre aktiviteter. Her er tale om bl.a. udviklingsprojekter, afholdelse af kurser for aftagerfeltet og etablering af et netværk for specialområdet. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har kontakt med et felt af dimittender, der er dækkende for udbuddet. Siden 2009 har udbudsstedet foretaget en dimittendundersøgelse for alle årgange. Dimittendundersøgelsen foretages som en spørgeskemaundersøgelse med åbne og lukkede svarkategorier og er i overvejende grad fokuseret på spørgsmål vedrørende de studerendes oplevelser med at være studerende på udbudsstedet og vedrørende deres nuværende beskæftigelsessituation samt spørgsmål om uddannelsens relevans, videngrundlag, kobling mellem praktik og studie etc. Ekspertpanelet bemærker, at udbudsstedet har vanskeligt ved at forholde sig til kritik, der er rejst i forbindelse med spørgeskemaets åbne svarkategorier. Svarprocenten for dimittendundersøgelsen er over 70, hvilket anses for særdeles positivt. 14

15 Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet gennem ovenstående aktiviteter indhenter viden, som kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet, og at ledelsen anvender den indhentede viden. Viden fra aftagere og dimittender bliver samlet hos studiechefen, dels ved at studiechefen selv deltager i de fleste aktiviteter, dels ved at den indsamlede viden drøftes på møder eksempelvis i pædagogiske råd, uddannelsesudvalget og bestyrelsen. Studiechefen bærer ansvaret for, at den indsamlede viden formidles gennem interne drøftelser, hvor underviserne og studiechefen deltager og her beslutter at tage fat på områder, der kræver handling. Institutionen giver en række eksempler på, hvordan aftagerkontakten har ført til konkrete ændringer på studiet. Fx arbejder udbudsstedet nu med inklusion i forbindelse med afholdelse af studiedage i tredje praktik, og Autismecenter Syd bliver inddraget i undervisningen af studerende på specialiseringen mennesker med nedsat funktionsevne på studiedagene i den tredje praktik. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: Bilag 2.1 Medlemmer af UC Syddanmarks bestyrelse Bilag 2.2 Uddannelsesudvalg Bilag 2.3 Medlemmer af Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelserne ved Syddanmark Bilag 2.4 Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelserne ved UC Syddanmark d. 14. juni 2011 Bilag 2.5 Referat af møde med kommunale repræsentanter Bilag 2.6 Invitation til praktikmøde Bilag 2.7 Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse, juli 2012 Bilag 2.8 Uddannelsesudvalg referat Bilag 2.9 Referat af møde med kommunale kontaktpersoner Bilag 2.10 Evaluering af specialisering i praktik Bilag 2.11 Referat af Pædagogisk Råd

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelsen er rettet mod. Institutionen redegør for, at udbudsstedets undervisere tilegner sig viden om centrale tendenser inden for den pædagogiske profession, som kan kvalificere det faglige miljø og undervisningen. Denne viden indhenter udbudsstedets undervisere gennem fx samarbejde med praksis om projekter i undervisningen, gennem besøg på institutioner og på Legeteket, gennem samarbejde med litteraturfestivalen hvert andet år og gennem mindre ad hoc-aktiviteter som deltagelse i mindre projekter på institutioner. Udbudsstedet indhenter endvidere viden gennem inddragelse af praktikere som timelærere eller foredragsholdere eksempelvis inddrages praktikere med viden om specialområdet på studiedagene. Institutionen redegør ligeledes for, at udbudsstedets undervisere deltager i efter- og videreuddannelse, hvor de bl.a. er med til at udbyde efterog videreuddannelse til regionens pædagoger. Underviserne har her fungeret som oplægsholdere, workshopledere og undervisere. Endelig redegør institutionen for, at udbudsstedets undervisere deltager i kurser og konferencer og løbende holder sig ajour med udvikling og tendenser i praksisfeltet gennem deres egne kontakter der. Underviserne deltager desuden i både landsdækkende faglige netværk, uformelle netværk forankret i UC Syddanmark samt lokale netværk. Det gælder fx de landsdækkende netværk inden for fagene, eksempelvis DKK-netværket, der typisk mødes en gang om året. De lokale faglige netværk omfatter Dagtilbudsnetværket og Specialpædagogisk netværk, som udbudsstedet er medstifter af, og som har repræsentanter fra nøglepersoner i praksisfeltet som pædagoger og institutionsledere, repræsentanter fra kommunens forvaltninger samt undervisere fra pædagoguddannelsen. Gennem disse lokale netværk har udbudsstedet skabt en tæt forbindelse til det lokale aftagerfelt. Her drøftes aktuelle udfordringer i kommunerne og beskæftigelsesområdets forventninger og behov i forhold til pædagoguddannelsen. Udover at den enkelte underviser får viden fra de aktiviteter, vedkommende selv deltager i, får underviserne også del i den viden, kollegerne indhenter. Det sker gennem de fag- og semesterteams, som underviserne indgår i. Alle undervisere indgår i fagteams om de fag, de underviser i, og i semesterteams, hvor underviserne fra forskellige fagelementer samarbejder om undervisningen på det pågældende semester. På møder i disse teams deler underviserne ny viden om beskæftigelsesområderne fra deres kontakt med praksis og fra fagbøger, artikler og undersøgelser. 16

17 Ekspertpanelet bemærker dog, at socialområdet er svagt repræsenteret i undervisernes videnindsamling. I forbindelse med institutionsbesøget redegjorde underviserne og ledelsen for, at videnindsamling om socialområdet primært finder sted gennem undervisernes praktikpladsbesøg, samt at der i øjeblikket arbejdes med at etablere et socialpædagogisk netværk med henblik på at revitalisere området. Ekspertpanelet vurderer således overordnet, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og supplerende oplysninger samt følgende bilag: Bilag 2.10 Evaluering af specialisering i praktik Bilag 8.2: Rammeaftale for UC Syddanmark, side 2 Bilag 8.3: Kurser og konferencer

18 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at der i mindre grad tilgår udbudsstedet viden om forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for uddannelsens beskæftigelsesområder, hvorfor kriteriet kun er delvist opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet vurderer dog, at der på udbudsstedet har været eller er aktiviteter, som i nogen grad er med til at sikre, at uddannelsen på udbudsstedet baserer sig på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Tre af udbudsstedets undervisere deltager i et internationalt udviklingsprojekt, TODDLER, der fokuserer på udvikling af retningslinjer for arbejdet med udsatte småbørn og undersøger forskellige tilgange til at fremme læring i et barnecentreret perspektiv. Fire af udbuddets undervisere har deltaget i en konference om børn og unges mediebrug og læring, afholdt af det landsdækkende DKK-netværk, en af udbuddets undervisere har deltaget i en konference om sprogvurdering af børn i treårsalderen afholdt af Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet, og en har deltaget i en konference om interaktiv teknologi og læring. Samlet set har otte undervisere deltaget i aktiviteter, der giver viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde. Ekspertpanelet vurderer, at der er tale om få undervisere, og at der er tale om aktiviteter, der foregår inden for et smalt spektrum af fagområder. Ekspertpanelet vurderer, at der overordnet set er tale om relevante aktiviteter, men at det samlet set ikke er tilstrækkeligt til at sikre, at uddannelsen på udbudsstedet er baseret på viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med ledelsen, underviserne, de studerende og de praktik- og internationaliseringsansvarlige under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 4.1 Konference om Sprogvurdering 2011 Bilag 4.2 Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring Bilag 4.3 TODDLER-projektet Bilag 4.4 Referat af Pædagogisk Råd

19 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere på tilfredsstillende vis tilegner sig ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for pædagoguddannelsens fagområder. Udbuddets undervisere tilegner sig ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder, gennem deltagelse i forskningsprojekter (primært gennem UC Syddanmarks videncentre), forskningsnetværk, konferencer, seminarer, samt gennem deltagelse i ph.d.-forløb. Udbudsstedet deltager med to undervisere i VIDA, der er et forskningsprojekt ledet af Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), som beskæftiger sig med videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Herudover er to af udbudsstedets undervisere i gang med en ph.d.-uddannelse; således er en underviser engageret i ph.d.-projektet Samarbejde på tværs af systemer, der undersøger fag, system og kulturgrænser i arbejdet med børne-, unge- og familiesager, og Kritik af den rene forskel konstruktion af en pædagogisk vidensøkonomi, der ser på pædagogens anvendelse af viden i fagligt funderede analyser. Endelig er udbudsstedets undervisere engagerede i tre forskningsnetværk: Interdisciplinary Evolution Studies ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Forum for Grundtvigstudier ved Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, samt Forskningsmiljøet på Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet (DPU). Underviserne deler løbende den viden, de får fra relevante forskningsfelter, med deres kollegaer. Det sker, bl.a. ved at underviserne afholder præsentationer for hinanden og deltager i drøftelser i udbudsstedets pædagogiske råd og forskellige fag- og semesterteams samt gennem ad hocdiskussioner, workshops på interne seminarer og konferencer etc. Herudover deltager udbudsstedets undervisere i konferencer og seminarer. Således har udbuddets undervisere deltaget i to konferencer i 2010, to i 2011 og en i Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 5.1 VIDA-projektet Bilag 5.2 Ph.D.-forløb Bo M Rasmussen Bilag 5.3 Ph.D.-forløb André B Danielsen 19

20 Bilag 5.4 Verdenskonference om positiv psykologi Bilag 5.5 Norsk forskning om funktionshemning Bilag 5.6 Fællesdag med undervisere og Dagtilbudsnetværk Bilag 5.7 Seminariets festdag 23. februar

21 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for pædagoguddannelsen, som pr. 1. juni 2012 er fastlagt i bilag 10 til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens fag og faglige elementer. I pædagoguddannelsens bekendtgørelse og i den lokale studieordning er der for alle fag og faglige elementer beskrevet faglige kompetencemål, som beskriver målet for det, den færdiguddannede kan. De faglige kompetencemål er ikke opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, som mål for læringsudbytte er. Ekspertpanelet vurderer dog, at sammenhængen er tilfredsstillende. Ud over faglige kompetencemål er der også en beskrivelse af hvert enkelt fags og faglige elements signalement og centrale kundskabs- og færdighedsområder, ligesom vægtningen er beskrevet gennem ECTS-fordelingen. Ifølge pædagoguddannelsens bekendtgørelse består de tre obligatoriske fag af pædagogik med et omfang af 43 ECTS-point, dansk, kultur og kommunikation (DKK) med et omfang af 28 ECTS-point og individ, institution og samfund (IIS) med et omfang af 18 ECTSpoint. Derudover indeholder uddannelsen linjefag med et omfang af 30 ECTS-point, praktikuddannelse med et omfang af 74 ECTS-point, bachelorprojekt med et omfang af 12 ECTS-point og specialisering med et omfang af 35 ECTS-point, hvoraf 30 ECTS-point er fra hhv. pædagogik (10 ECTS-point), linjefaget (5 ECTS-point) og praktikuddannelsen (15 ECTS-point). Der indgår også et tværprofessionelt element i uddannelsen med et omfang af 8 ECTS-point, som indgår i ECTSpointene for uddannelsens fag og faglige elementer. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 6.1 Studieordning. 21

22 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire udvalgte fag på udbudsstedet og viser herunder, hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Institutionen har redegjort for følgende fire fag: pædagogik; dansk, kultur og kommunikation (DKK); individ, institution og samfund (IIS) samt sundhed, krop og bevægelse (SKB). Ekspertpanelet vurderer, at underviserne anvender hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer, som understøtter, at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Institutionen har redegjort for de undervisnings- og arbejdsformer, der anvendes i de fire fag, herunder holdundervisning, gruppearbejde og praktiske øvelser med vejledning fra undervisning. Under interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det, at tilrettelæggelsen af undervisningen er blevet ændret fra august 2012, så der nu arbejdes projektorienteret i alle fag. Denne omlægning er bl.a. sket for at skabe større engagement blandt de studerende. Under interviewene med undervisere og studerende blev der givet udtryk for, at overgangen til projektorienteret undervisning har bidraget til positive forandringer i undervisningen. Ekspertpanelet finder det positivt, at ledelsen har ændret tilrettelæggelsen af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde, som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Af uddannelsesbekendtgørelsen for pædagoguddannelsen fremgår det, hvilke fag der skal indgå i uddannelsen, og på hvilke semestre fagene skal udprøves, ligesom krav til sammenhæng mellem forskellige dele af uddannelsen fremgår. Uddannelsen er tilrettelagt, så de tre obligatoriske fag har indbyrdes sammenhæng og sammenhæng med uddannelsens øvrige fag og faglige elementer. Det valgte linjefag har sammenhæng med uddannelsens obligatoriske fag, med specialiseringen og med praktikuddannelsen, og specialiseringen indgår som en del af faget pædagogik, linjefaget og praktikuddannelsen. Uddannelsen er desuden tilrettelagt med et tværprofessionelt element, som sammensættes med elementer fra de grundlæggende fag og faglige elementer, hvor den studerende skal opnå forudsætninger for at kunne deltage i samarbejde med personer fra andre professioner i forbindelse 22

23 med løsning af konkrete opgaver. Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på hensigtsmæssig vis er tilrettelagt, så den teoretiske og praktiske uddannelse kombineres i en vekselvirkning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet. Uddannelsens tre praktikperioder er tilrettelagt med en progression, så der løbende inddrages flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og så den studerende gradvist går fra at deltage og reflektere over institutionens praksis til at være udøvende, igangsættende og reflektere over egen pædagogiske praksis. I den første praktikperiode er der fokus på den konkrete pædagogiske relation, den anden praktikperiode omfatter institutionelle perspektiver, og den tredje praktikperiode skal sætte den pædagogiske opgave i relation til samfundsmæssige forandringsprocesser. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med ledelsen under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 6.1 Studieordning 2007 Bilag 7.1 Forløbsbeskrivelse 1. sem. PA10-V Bilag 7.2 Forløbsbeskrivelse 2. sem. PA10-V Bilag 7.3 Forløbsbeskrivelse 4.1. PA10-V Bilag 7.4 Forløbsbeskrivelse 5.2. PA10-V Bilag 7.5 Pædagogik 1. sem. PA10-V Bilag 7.6 Pædagogik 2. sem. PA10-V HUSC Bilag 7.7 Pædagogik 2. sem. PA10-V PEFE Bilag 7.8 Pædagogik 4.1. PA10-V LBCA Bilag 7.9 Pædagogik 4.1. PA10-V PHBR Bilag 7.10 Pædagogik 5.2. BU PA10-V Bilag 7.11 Pædagogik 5.2. NF PA10-V Bilag 7.12 Pædagogik 5.2. SP PA10-V Bilag 7.13 Pædagogik 2. sem. Feltstudie PA10-V Bilag 7.14 Pædagogik 5.2. Praksisstudie PA10-V Bilag 7.15 DKK 1. sem. PA10-V Bilag 7.16 DKK 2. sem. PA10-V AHAR Bilag 7.17 DKK 2. sem. PA10-V RFIN Bilag 7.18 DKK 4.1. PA10-V LKDA Bilag 7.19 DKK 4.1. PA10-V TETZ Bilag 7.20 DKK 4.2. PA10-V AHAR Bilag 7.21 DKK 4.2. PA10-V LKDA Bilag 7.22 DKK 5.1. PA10-V AHAR Bilag 7.23 DKK 5.1. PA10-V LKDA Bilag 7.24 DKK 5.1. PA10-V MHBR Bilag 7.25 DKK-prøveforløb 5.1. PA10-V Bilag 7.26 IIS 1. sem. PA10-V Bilag 7.27 IIS 2. sem. PA10-V HUSC Bilag 7.28 IIS 2. sem PA10-V LLI Bilag 7.29 IIS 2. sem. PA10-V SBT Bilag 7.30 IIS 4.1. PA10-V Bilag 7.31 SKB 2. sem. PA10-V Bilag 7.32 SKB-UV 4.2. PA10-V Bilag 7.33 SKB-projekt 4.2. PA10-V Bilag 7.34 SKB-UV 5.1. PA10-V Bilag 7.35 SKB-projekt 5.1. PA10-V Bilag 7.36 SKB-UV 5.2. PA10-V Bilag 7.37 SKB-projekt 5.2. PA10-V. 23

24 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2 at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen opfylder kravene til teoretiske, faglige, pædagogiske og professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, som følger af reglerne for uddannelsen, og at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker de fagområder, der indgår i uddannelsen. Undervisergruppen består af 29 undervisere, hvoraf 27 er fast ansat på udbudsstedet, og 2 er timerlæreransatte. 25 undervisere er uddannet på kandidat- eller masterniveau, eksempelvis cand.mag. i idehistorie, master i social integration, cand.pæd., cand.scient.pol. og cand.mag. i nordisk sprog og litteratur. 4 er uddannet på professionsbachelorniveau. To af udbuddets undervisere har erhvervet ph.d.-graden. 26 undervisere underviser i et fag, der direkte modsvarer underviserens uddannelse, eksempelvis underviser en cand.mag. I nordisk sprog og litteratur i faget DKK, en MSc i socialantropologi underviser i IIS, og en tekstildesigner underviser i VNT. 21 undervisere har pædagogisk uddannelse og kompetence, heraf har 8 en videregående pædagogisk uddannelse som cand.pæd.pæd., cand.pæd. i generel pædagogik og cand.pæd. i psykologi. 15 af udbuddets undervisere er lektorkvalificerede eller er i gang med at blive det Her ud over vurderer ekspertpanelet, at allokeringen af undervisere med professionskompetence indenfor de centrale fag er hensigtsmæssig i forhold til at nå målene for læringsudbytte, og at lidt over halvdelen af udbuddets undervisere har relevant praksiserfaring. Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen gennem kompetenceudvikling og andre aktiviteter løbende holdes ajour med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv og profession samt relevant forskning. Der er således eksempler på, at undervisere tager kandidatuddannelse, masteruddannelse og fagspecifikke kurser samt deltager i konferencer, som giver denne viden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med ledelsen under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 8.1 Bilag 3til rammeaftale for UC Syd Bilag 8.2 RAMMEAFTALE for UC Syddanmark 24

25 Bilag 8.3 Personalepolitik for UC Syddanmark Bilag 8.4 Kurser og konferencer 2011 Bilag 8.5 Dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier. 25

26 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2 at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at praktikkens længde og placering i studieforløbet understøtter, at de studerende kan nå de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Uddannelsens praktikdel har et omfang på 74 ECTS-point. Der er tre praktikperioder. Den første praktik ligger på uddannelsens første semester og udgør 14 ECTS-point. De to andre praktikperioder ligger på hhv. tredje og sjette semester. Anden og tredje praktikperiode udgør hver 30 ECTS-point. Den første praktikperiode er ulønnet, mens anden og tredje praktikperiode er lønnede. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet følger de krav, der stilles til praktikken i bekendtgørelsen, og dermed er med til at understøtte, at de studerende realiserer læringsmålene. Udbudsstedet følger de krav til praktikken, som er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav til praktikperiodernes indhold og længde, de studerendes forberedelse, vejledningen af de studerende og samspillet mellem uddannelsens teoretiske dele og praktikken. Bekendtgørelsen indeholder fx en beskrivelse af læringsmål for hver af de tre praktikperioder. Derudover formulerer de studerende selv læringsmål for hver praktikperiode. Bekendtgørelsen beskriver fokus for de tre praktikperioder, hvori der indgår en progression. Den første praktikperiode har fokus på den pædagogiske relation, i den anden praktikperiode udvides fokus til også at omfatte den pædagogiske institution, og i den tredje praktikperiode er der fokus på hele den pædagogiske profession. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet integrerer praktikken i den samlede uddannelse, så den studerendes læring styrkes i samspil mellem teori og praksis. De studerende forbereder sig fagligt på praktikken ved at udarbejde læringsmål for praktikken. Til det bruger de bl.a. de praktikstedsbeskrivelser, hvor praktikstederne bl.a. skal beskrive deres formål, brugergruppe og arbejdsmetoder. Derudover besøger de studerende praktikstedet med det formål at lære mere om stedet. I den første praktikperiode tildeles praktikpladsen tidligt i forløbet, således at den studerende har mulighed for at forholde sig til den kommende praktik gennem undervisningsforløbende, der ligger op til praktikperioden. De studerende udarbejder et praktikdokument, hvor de kan beskrive deres forventninger til praktikken og dokumentere erfaringer fra praktikken. Praktikdokumentet fungerer som et redskab til at koble eksempler fra praktikken med teori, i kraft af at de studerende dokumenterer deres erfaringer fra praktikken i praktikdokumentet. I hver af de tre praktikperioder er der desuden studiedage, hvor de studerende er på udbudsstedet. I den første praktikperiode er der fem studiedage og i anden og tredje praktikperiode er der 26

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-536

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-555 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att.: Rektor Ulla Koch. Sendt pr. e-mail: uwk@ucsj.dj bioanalytiker@ucsj.dk

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att.: Rektor Ulla Koch. Sendt pr. e-mail: uwk@ucsj.dj bioanalytiker@ucsj.dk Professionshøjskolen University College Sjælland Att.: Rektor Ulla Koch Sendt pr. e-mail: uwk@ucsj.dj bioanalytiker@ucsj.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Professionshøjskolen VIA University College Att: Martin Sørland Klausen Sendt pr. e-mail: msk@viauc.dk lia@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Rektor Jens Mejer Pedersen Helle Thastum Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, hth@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer 2009-0149

Læs mere