Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 102. Regnskab og evaluering L Resultat af fordelte lønpuljer 2006 og Budgetkontrol pr. 31. marts Budget Rammeudmelding Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme Andelsboligforeningen Mimersvej, 1. etape - byggeregnskab Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice Leasing af 8 biler LUKKET DAGSORDEN 112. Ansøgning Arealdisponering Arealanvendelse. Evt. overdragelse af areal Ejendomsdisponering Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer

3 Økonomiudvalget, Side Regnskab og evaluering L 2006 DIJEHO / 03/2677 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som vært for Landsstævnet 2006 har det været Haderslev Kommunes opgave praktisk og økonomisk at tilvejebringe rum, rammer og faciliteter til landstævnets mange aktiviteter og deltagere. Regnskabet for kommunens udgifter og investeringer i relation til Landsstævnet 2006 foreligger nu. Regnskabet tager sit udgangspunkt i det overslagsbudget, som allerede ved kontraktunderskrivelsen i 2001 blev dannet på baggrund af hidtidige erfaringer fra stævnerne i Silkeborg og på Bornholm. Dertil kom så kalkuler for de specielle aftryk, som Haderslev Byråd ønskede Landsstævnet i Haderslev skulle have. Overslagsbudgettet er blevet fastholdt og prisfremskrevet gennem hele forløbet. I 2006 priser er der samlet frigivet kr til formålet. Med til billedet af stævnets totaløkonomi hører så et praktisk og økonomisk samarbejde med Sønderjyllands Amt samt Vojens og Christiansfeld Kommuner. Sønderjyllands Amt stillede en beløbsramme på 2 mio kroner til rådighed primært for bustransport samt ressourcepersoner fra Sydbus til planlægning og praktisk gennemførelse. Vojens og Christiansfeld Kommuner husede og finansierede såvel deltagere som aktiviteter. Ved en budgetopfølgning i Haderslev Byråd i 2006 er der tilført kr for anlæg af ekstra fodboldbaner på Louisevej, som ikke direkte var udløst af behov i relation til Landsstævnet. Der er flere grunde til, at regnskabets endelige afslutning er trukket ud. Dels har vi efter en lang proces lavet et udenretsligt forlig med en af vore leverandører vedrørende erstatning for ikke tilbageleveret materiel, dels har mange private leverandører været umådelig langsommelige med at fremsende fakturaer, og dels har hele den kommunale organisation været presset hårdt som følge af kommunesammenlægningen, som for alvor tog fart i efteråret Regnskabet udviser et underskud på netto kr. Set i lyset af stævneprojektets karakter, dets succesfulde gennemførelse, og de investeringer, der er foretaget til gavn for eftertiden, betragter stævnets kommunale ledelse det som et tilfredsstillende resultat. Regnskabet fremstår i vedlagte rapport i hovedtal med kommentarer. Det detaljerede regnskab beror på sagen sammen med skematisk opstilling af anlægsregnskabet. Evalueringen er formet som opsamling af erfaringer videregivet i form af råd. Evalueringen er målrettet Holbæk Kommune, som er vært for Landsstævnet 2009.

4 Økonomiudvalget, Side 162 Evalueringen er gennemført af Landsstævnekoordinator Jørgen Smed og er indsamlet gennem en lang række interviews med repræsentanter fra de forskellige indsatsgrupper. Økonomiske forhold Regnskabet udviser ved afslutningen af regnskabet i gl. Haderslev Kommune et forbrug på kr. hvilket svarer til et merforbrug på kr. Efter afslutningen af regnskabet i gl. Haderslev er der sket reguleringer på kr. (indgået i driften af Ny Haderslev Kommune). Det betyder, at Landsstævnet samlet er afsluttet med et merforbrug på netto kr. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 16. maj Tovholder/informationsansvarlig Direktør Jens Houmann, Børne- og Familieservice Bilag L 2006 Redegørelse - endeligt regnskab (300525) Indstilling Direktøren for Børne-og Familieservice indstiller: at Økonomiudvalget godkender regnskab og evaluering for Landsstævnet 2006 i Haderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget anerkender direktør Jens Houmann og organisationens helt ekstraordinære indsats for den vellykkede gennemførelse af landsstævnet Resultat af fordelte lønpuljer 2006 og 2007 DIBIRJ / 07/9926 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I budgettet for 2007 er der på Økonomiudvalgets område afsat 50,7

5 Økonomiudvalget, Side 163 mio. kr. i en central lønpulje fordelt med lønpuljer til 2006 på 24,7 mio. kr., til 2007 på 22,9 mio. kr. og en pulje på 0,25% til reststigning på 3,2 mio. kr. til særlige personalemæssige omstændigheder i Lønpuljen for 2006 på 24,7 mio. kr. er udmøntet med 20,2 mio. kr. fordelt på serviceområderne og 3,1 mio. kr. vedr. udgift til amtstjenestemænd. Restbeløbet i puljen på 1,3 mio. kr. tilføres pulje på 0,25% til reststigning. I puljen til 2007 på 22,9 mio. kr. er der afsat 16,1 mio. kr. til lokal løndannelse svarende til 1,25% af lønpuljegrundlaget. Heraf er forlods reserveret 1/5 af lønsummen til genforhandling af enkelte forhåndsaftaler svarende til 3,2 mio. kr. Resten på 4/5 af de afsatte midler til lokal løndannelse fordeles med 1% i medarbejderandel svarende til 11,8 mio. kr. og 1% i lederandel svarende til 0,6 mio. kr. Det resterende ikke udmøntede puljebeløb på 0,4 mio. kr. tilføres pulje på 0,25% til reststigning. Fordelingen af 1% til medarbejderandel er beregnet på baggrund af korrigeret budget i 2007 og omplaceres til de respektive enheder, hvorimod fordelingen af 1% i lederandel er samlet på direktørniveau under hvert fagudvalgs bevillingsområde til udmøntning. I puljen til 2007 er endvidere afsat puljebeløb på 6,040 mio. kr. til organisationsforhandlinger svarende til 0,47% af lønpuljegrundlaget samt puljebeløb til strukturkrav på 0,8 mio. kr. svarende til 0,06% af lønpuljegrundlaget. De afsatte beløb tilføres pulje til reststigning på 0,25%, idet pulje til strukturkrav ikke er aktuel i Haderslev Kommune. Udmøntningen af de afsatte lønpuljer til 2006 og 2007 omplaceres til udvalgs-/serviceområderne i 2007 og indgår i beregningsgrundlaget for rammeudmeldingen til budget 2008 m.v. Pulje til reststigning på 0,25% udgør herefter 9,8 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er reserveret/disponeret til cheflønninger samt pensionsreguleringer. Rest til disposition i puljen er på 3,8 mio. kr. Beløbet vil bl.a. skulle anvendes til eventuelle korrektioner af lønsummer til amts- og sognemedarbejdere. Herudover er der enkelte sager, der finansieres med engangsbeløb i 2007 på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet er endnu ikke konkret beregnet og omplaceret til rette serviceområde. I vedlagte bilag A er der nærmere redegjort for resultat af fordelte lønpuljer 2006 og Bilag A er suppleret med Bilag B - med specifikation af rettelse af budgetfejl (liste 1). Sammenfattende er der udmøntet 37,709 mio. kr. fra lønpulje 2006 og 2007 til udvalgsområderne i 2007: Tabel 1: Udmøntning af lønpuljer 2006 og 2007 Beløb i kr. Udmøntet

6 Økonomiudvalget, Side 164 Økonomiudvalget Erhverv- og Kulturudvalget 950 Teknik- og Miljøudvalget: - skattefinansieret brugerfinansieret 347 Børn- og Familieudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 654 Voksenudvalget Beredskabskommissionen 112 I alt omplaceres fra lønpulje Procedure Sagen forlægges Økonomiudvalget den 16. maj 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag A - Resultat af fordelte lønpuljer 2006 og 2007 (319238) Bilag B - Liste 1 rettelse af budgetfejl (319243) Indstilling Intern Service indstiller, at der budgetomplaceres 37,709 mio. kr. fra Økonomiudvalgets område, den centrale lønpulje, til udvalgsområderne, jf. tabel 1, i 2007 og efterfølgende år, og at konsekvenser i årene 2008 til 2011 indarbejdes i oplæg til budgetrammer for Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt.

7 Økonomiudvalget, Side Budgetkontrol pr. 31. marts 2007 DIBBCH / 07/7111 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I den godkendte procedure for budgetkontroller i 2007 fremgår, at der skal udarbejdes 2 budgetkontroller med forelæggelse for Byrådet i maj og oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Regulering af rådighedsbeløb på anlægsprojekter indarbejdes ikke i budgetkontrollerne men forelægges indtil videre som enkeltsager. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en procedure for revurdering af anlæg i indeværende år. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Sådanne ændringer behandles i særskilte enkeltsager. Serviceområderne har fremsendt vedlagte materiale til 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 til Intern Service Økonomiafdelingen, som har sammenfattet materialet i vedlagte notat. Materialet fra hvert fagudvalg består af et resumé og efter behov skemaer med specifikationer. Endvidere vedlægges resultatopgørelse, som viser budgetkontrollens påvirkning på kommunens budget i Opgørelsen vil foreligge til Direktionens møde den 8. maj Økonomiske forhold Den administrative sammenfatning af 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 viser et merforbrug på driften på kr., hvilket samlet medfører et kasseforbrug på kr. af kommunens likvide aktiver i De afledte konsekvenser for budgetoverslagsårene fremgår af tabel 1 i sammenfatningen, hvortil der henvises. Overslagsårene udviser et merforbrug på kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i Merforbruget skyldes en teknisk fejl i budgetlægningen. Procedure Udvalget for Børn og Familie har på mødet den 31. marts 2007 godkendt en indstilling om tilførsel af et samlet nettobeløb til udvalgets område på kr.

8 Økonomiudvalget, Side 166 Politisk behandling i er endnu ikke foretaget i alle stående udvalg på tidspunktet for udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden, men vil være behandlet i udvalgene forud for Økonomiudvalgets møde den 16. maj Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007, i Økonomiudvalget den 16. maj 2007 og i Byrådet den 31. maj Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Budgetkontrol - Hoveddokument (317192) Udgiftsbaseret resultatopgørelse (310015) Indstilling Intern Service indstiller, at de tillægsbevillinger i 2007 i op- og nedadgående retning, som det uddybende materiale giver anledning til godkendes, og at de afledte konsekvenser på overslagsårene godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Intern Service konkretiserer til byrådsmødet den afledte effekt af de stående udvalgs beslutninger vedr. budgetkontrollen Budget Rammeudmelding DIBBCH / 07/9851 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. april 2007 (udenfor dagsorden), at udmeldingen af budgetrammer blev udskudt fra mødet den 2. maj 2007 til mødet den 16. maj Der vil til Direktionens møde den 8. maj 2007 foreligge et oplæg til

9 Økonomiudvalget, Side 167 rammeudmelding for budgetlægningen for Procedure Budgetoplægget behandles i Direktionens møde den 8. maj 2007, og der udarbejdes supplerende/uddybende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2007, hvor den endelige godkendelse af rammeudmeldingen vil ske. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Indstilling Intern Service indstiller, at oplægget til rammeudmelding godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Supplerende sagsfremstilling til Direktionen den og Økonomiudvalget den I forlængelse af Direktionens behandling af oplæg til budgetrammer 2008 den 8. maj 2007 arbejdes der videre med oplæg til budgetrammer frem til Direktionens møde den 15. maj 2007 og Økonomiudvalgets møde den 16. maj Der forventes udsendt ajourført bilagsmateriale senest fredag den 11. maj. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Direktionen konstaterer, at graden af usikkerhed og opmærksomhedspunkter i det udsendte budgetmateriale suppleret med yderligere mundtlige tilkendegivelser i Direktionen medfører, at prisen på det valgte serviceniveau i 2007 samt den mulige indtjening stadig er ukendt. Grundlaget til at fastsætte budgetrammer er derfor ikke til stede i nødvendigt omfang på nuværende tidspunkt. Derfor vil Direktionen løbende følge budgetlægningen med fast punkt på dagsordenen, herunder arbejdet med snarest muligt at få tal på usikkerheder og opmærksomhedsfelter med henblik på at skabe sikkerhed i de angivne usikkerhedsfelter. Direktionen sikrer i den forbindelse udarbejdelse af analyser efter behov. På den baggrund indstiller Direktionen til Økonomiudvalget

10 Økonomiudvalget, Side 168 at budgetproceduren ændres, således at fagudvalgene udarbejder deres budgetforslag baseret på det fremskrevne budgetoplæg inklusive den afledte effekt af budgetkontrollen og det valgte serviceniveau i 2007 til afleveringsfristen den 26. juni 2007 at de centrale lønpuljer, dels til personalemæssige omstændigheder, og dels til tillæg til åremål, på i alt 18 mio. kr. godkendes, samt at Økonomiudvalget afventer budgetlægningen i de stående udvalg, økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt afventer mere sikre skatteskøn, før budgetrammerne på baggrund af den aktuelle økonomiske situation udmeldes på Økonomiudvalgets møde den 15. august at borgmesteren bemyndiges til at ansøge om at udnytte mulighederne for evt. lånefinansiering i årets økonomiaftale indenfor de givne frister. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse DIFLFO / 07/9677 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en låneoptagelse på ca kr. i forbindelse med opførelse af 6 nye carporte. Endvidere ansøges om godkendelse af en husleje på ca. 300 kr. pr. måned pr. carport. Økonomiske forhold Etableringsudgifterne til de 6 carporte på ,50 kr. finansieres ved realkreditlån, ,50 kr. og med egne midler, kr. Huslejen beløber sig til 299,74 kr. pr. carport pr. måned. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

11 Økonomiudvalget, Side 169 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelse og huslejeberegning godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej 51 DIFLFO / 07/10109 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om tilladelse til salg af Varbergvej 51 (centerbygningen), der er en del af afdeling 26, Varbergvej Bygningen indeholder butiksarealer, Parkcaféen, vaskeri, selskabslokaler, p-pladser og garageanlæg. Afdelingen påføres p. t. store lejetab. Det har vist sig, at der ikke er grundlag for at drive en dagligvareforretning af hidtidig størrelse, hvorfor en væsentlig udvidelse er nødvendig. Salget, der er godkendt på et afdelingsmøde og efterfølgende på generalforsamlingen, omfatter ca m2 bygning og m2 grundareal. Salget skal ses som et led i de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken. Købesummen er aftalt til kr. Af købsaftalen fremgår bl. a., at køber er pligtig at arbejde for at få etableret en dagligvareforretning i den nuværende ledige købmandsforretning kombineret med en tilbygning på ca m2. Såfremt dette ikke måtte være muligt inden 1. juni 2007, har køber ret til at foretage anden anvendelse af den eksisterende købmandsforretning, dog således at den kun kan anvendes til erhvervsmæssig brug. Sælger betinger sig, at de fremtidige ledige lokaler i bygningen ikke må anvendes til restaurationsvirksomhed med udskænkning af

12 Økonomiudvalget, Side 170 alkohol, spil, spilleklub eller anden form for virksomhed beslægtet hermed. Såfremt køber ikke kan få etableret en ny dagligvareforretning i de arealer, der er omfattet af nærværende aftale, er sælger forpligtet til at anvise en alternativ byggeret placeret på hjørnet mod Christian d. X s Vej og Varbergvej. Samtidig indgås der: En lejekontrakt mellem køber, Baagøe Byg Middelfart A/S (som udlejer) og sælger, Haderslev Andels Boligforening, (som lejer) omfattende ca m2 bruttoareal i kælderen, Varbergvej 51, der skal benyttes til garage/lager og ikke uden udlejers samtykke må anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen, og den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. Café/selskabslokaler, Varbergvej 51, ca. 390 m2 i stueetagen. Det lejede skal benyttes til café/selskabslokaler, og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. vaskeri, Varbergvej 51, ca. 180 m2 bruttoareal i stueetagen. Det lejede skal benyttes til vaskeri og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. Da Varbergvej 51 er en del af afdeling 26-51, forudsættes det efterfølgende afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantier bortfalder. Haderslev Andels Boligforening har i den forbindelse oplyst, at det er udgangspunktet, at der ikke skal indfries lån i større omfang end salgssummen. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenue fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

13 Økonomiudvalget, Side 171 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller godkendt, at ejendommen som ansøgt afhændes til Baagøe Byg Middelfart ApS for kr. til de anførte formål og til overtagelse efter Byrådets godkendelse af handelen, dog tidligst, når de kommunale garantiforpligtelser i den afhændede ejendom er bortfaldet. Det forudsættes, at kommunen efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån/statsgaranterede lån, at Haderslev Andels Boligforening foranlediger afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantiforpligtelser bortfalder inden ejendommens overdragelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales under forudsætning af - i relation til 2. pkt. i indstillingen - at der opnås en tilfredsstillende afregning med Økonomistyrelsen Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme DIFLFO / 07/8763 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om tilladelse til salg af selskabets kraftvarmeværk med tilhørende ledningsnet beliggende Niels Finsens Vej 6 til Haderslev Fjernvarme. Ejendommen tilhører afdeling 24, der er beliggende Varbergvej 2-70, samt Niels Finsens Vej 6. Kraftvarmeværket forsyner boligområdet Varbergparken og institutioner i området, Favrdal Skole og Børnehave, med varme. Salget skal ses i sammenhæng med de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken herunder renovering og etablering af center for senil demente m.v. Dette indebærer en betydelig reduktion i boligmassen.

14 Økonomiudvalget, Side 172 Som følge heraf bliver indtægtsgrundlaget for lille til fortsat drift i boligområdets regi, hvilket vil betyde forhøjede varmepriser. Kraftvarmeværket søges derfor solgt til Haderslev Fjernvarme, der vil koble kraftvarmeværket på sit eget ledningsnet. Salgsprisen forventes at blive ca kr., og overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juni Ejendommen er af EDCmæglerne vurderet til kr. Teknik- og Miljøservice, Plan og Byg, oplyser, at området i henhold til Haderslev Kommunes Varmeplan er udlagt til naturgasforsyning. Hvis der sker en ændring af status for varmecentralen, eksempelvis ved sammenkobling til det øvrige fjernvarmenet, så kræver det udarbejdelse af et nyt projektforslag. Det fremgår endvidere heraf, at Haderslev Fjernvarme ønsker at ombygge varmecentralen og at etablere en forsyningsledning fra det eksisterende net til varmecentralen på Niels Finsens Vej 6. Denne skal dimensioneres således, at varmecentralens nuværende forbrugere kan varmeforsynes og således, at Haderslev Fjernvarmes forsyning af det nordøstlige forsyningsområde kan suppleres. Økonomiske forhold Der er i 1994 i ejendommen Niels Finsens Vej - og i afdeling 24 - tinglyst et pantebrev på kr. med kommunal garantiforpligtelse. Det forudsættes, at lånet indfries, og den kommunale garantiforpligtelse udgår. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenu fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3. Procedure Behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller,

15 Økonomiudvalget, Side 173 at salget af kraftvarmeværket til Haderslev Fjernvarme godkendes med virkning fra 1. juni 2007 til en salgspris på ca kr., herunder o at et lån til Nykredit på kr. indfries således, at kommunens garantiforpligtelse bortfalder, o at kommunens efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån eller statsgaranterede lån, og o at det forventede provenue i forbindelse med salget tilføres dispositionsfonden, og o at endeligt skøde m. v. udfærdiges i overensstemmelse med det foreløbigt forelagte materiale. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Andelsboligforeningen Mimersvej, 1. etape - byggeregnskab DIFLFO / 06/5757 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 26. april 2006 meddelt kommunegaranti i forbindelse med opførelse af 12 ustøttede andelsboliger på Mimersvej, 1. etape, på baggrund af en anskaffelsessum på kr., et forventet kreditforeningslån på kr. og en samlet kommunal garanti på kr. svarende til den del af realkreditlånet, der ligger mellem 65% og 73% af anskaffelsessummen. Advokatfirmaet Fink, Greve-Thomsen & Underbjerg, Aabenraa, har nu fremsendt byggeregnskabet til godkendelse. Den samlede anskaffelsessum udgør kr. eller kr. mindre end forventet. Den kommunale garanti reduceres herved fra til kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

16 Økonomiudvalget, Side 174 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at byggeregnskabet godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice DIMENI / 07/623 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 12. december 2006 bekræftede Sammenlægningsudvalget Haderslev Kommunes godkendelse af Skema B for 1. etape af Varbergprojektet. Vedrørende Centret for Senildemente (CSD) blev bl.a godkendt en foreløbig huslejeberegning på kr./m2 for 70 ældreboliger. En boligudgift på kr. pr. m2 er høj for en ældre beboer, der alene har en folkepension. Hertil skal lægges, at boligarelerne er relativt store. Med henblik på en nedbringelse af m2 prisen har Voksenservice i samarbejde med Haderslev Andels Boligforening (HAB) udarbejdet forslag til alternativ anvendelse af en række uudnyttede og uindrettede m2. Det drejer sig ialt om m2 i blok 12, 13 og 14, som skal huse CSD. Forrentningen af disse m2 s kapitalværdi har været tillagt beboernes boligudgift. Det vurderes umuligt at udnytte og udleje de m2 til beslægtede fomål af andre end Haderslev Kommune. Voksenservice kan anbefale, at de uudnyttede arealer kan indrettes til følgende: Distriktsgrupperne Østerskov og Kongevej, Sygeplejegruppen Øst med tilhørende sygeplejeklinik, Praktisk Bistandsgruppen, Vikarkorpset og et Genoptræningscenter. Flere af disse har i dag til huse i utilstrækkelige lokaliteter, og alle kan med faglig og organisatorisk fordel samles i Varbergparken. Specielt skal peges på de mangelfulde og spredte træningsfaciliteter i Haderslev By. Ved forannævnte udnyttelse af arealerne kan der ske en samling af cirka 180 medarbejdere i 2008.

17 Økonomiudvalget, Side 175 Center for Senildemente omhandler 70 boliger med overtagelse af de 58 i 2008 og de resterende inden I den mellemliggende periode er HAB forpligtiget til at udleje de resterende 12 boliger til anden side. Under henvisning til et muligt huslejetab i denne periode og til den venteliste, der er for boliger til fysisk/psykisk handicappede - og den store generelle efterspørgsel efter plejeboliger - vil det være anbefalingen fra Voksenservice, at der etableres et bofællesskab for primært ældre handicappede på 8 boliger, og at de resterende 4 boliger for senil demente også tages i brug i Det skal bemærkes, at der i flere af de "gamle" kommuner har været tanker og planer om udvidelse af bokapaciteten for fysisk/psykisk handicappede, og at dette også indgår i Voksenservices s almene planlægning. Umiddelbart vil ovenstående tiltag - sammen med andre mindre væsentlige korrektioner i byggeprogrammet for CSD - nedbringe m2 prisen for boligerne fra kr. til 903 kr. En efter omstændighederne acceptabel m2 pris. Til gengæld påføres Haderslev Kommune en øget husleje på kr. for leje af m2 således at den samlede kommunale lejeudgift for Varbergparken bliver på kr. Ved overflytningen af aktiviteter fra lejede faciliteter andetsteds i Haderslev til Varbergparken bliver der en sparet husleje på ca kr. Med den allerede bevilgede lejeudgfit på 1 mio. kr. til servicearealer for CSD vil der blive tale om en merhusleje på kr. Hertil kommer udgifter til inventar og udstyr på cirka 1 mio. kr., som allerede indgår i Voksenudvalgets budget Herefter er der ufinansierede årlige driftsudgifter til et bofællesskab på kr. 3 mio. kr. Ovenstående skal vurderes i lyset af de økonomiske bevillinger, der allerede er meddelt til udflytningen af CSD til Varbergparken og de samordninger, der kan ske ved fælles udnyttelse af dele af servicearealerne. Der vedlægges følgende bilag: "Beregning af husleje, boligstøtte og rådighedsbeløb". Viser rådighedsbeløbet for en pensionist på almindelig folkepension ved 903 kr. pr. m2. "Lejeudgifter for servicearealer...". Viser fraflytningsadresser med tilhørende husleje. "Flytning af Plejepersonale..." Vurderer fordele ved en flytning "Trænings- og sygeplejefaciliteter". Beskriver fordelene ved en samling af træningsaktiviteter. "Aktuel venteliste til botilbud for handicappede". Beskriver den aktuelle venteliste. "Bofællesskabet Varbergparken". Vurderer målgruppe og

18 Økonomiudvalget, Side 176 normering. Økonomiske forhold I budget 2008 skal indarbejdes følgende merudgifter: Merudgifter (netto) til husleje på kr (årsbasis) Udgifter til udstyr og inventar på kr. 1 mio. er bevilget i forbindelse med budget 2007 og skal overføres til Udgifter til drift af et bofællesskab for fysisk/psykisk udviklingshæmmede på kr. 3 mio. (årsbasis) Personalemæssige forhold Der skal ansættes hvad der svarer til cirka 8 årsværk incl. ledelse til drift af bofællesskabet. Juridiske aspekter Erhvervslejekontrakten mellem HAB og Haderslev Kommune skal tilpasses og lejekontrakter skal opsiges. Procedure Behandles i Direktionen den 15. maj Handicaprådet og Seniorrådet skal høres i forhold til etablering af bofællesskab og træningscenter. Forelægges Voksenudvalget den 15. maj, Økonomiudvalget den 16. maj og Byrådet den 31. maj til principiel stillingtagen. Projekterne detailbeskrives og forelægges løbende Voksenudvalget. Endeligt projekt forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Leif Petersen Stabs- og administrationschef Teis Melcher Bilag Beregning af husleje, boligstøtte, og rådighedsbeløb (280769) Lejeudgifter for servicearealer (313497) Flytning af plejepersonale til Varbergparken (319880) Trænings- og sygeplejefaciliteter i Varbergparken (319886) Aktuel venteliste til botilbud for handicappede (314895) Bofællesskabet Varbergparken (314889) Indstilling Voksenservice indstiller,

19 Økonomiudvalget, Side 177 at Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet principielt godkender et fortsat arbejde med, at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente, at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Anbefales. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Principielt godkendt, - at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente - at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer - at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren Indstilles til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Leasing af 8 biler digiho / 07/9931 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medarbejderne i Arbejdsmarkedsservice har behov for, at der anskaffes nogle kommunale biler til tjenestekørsel. Bl.a har virksomhedskonsulenterne i Jobcenteret meget opsøgende arbejde, hvor de dagligt kører mange km. i egen bil. Arbejdsmarkedsservice vurderer, at der er behov for 8 kommunale biler til tjenestekørsel.

20 Økonomiudvalget, Side 178 Tjenestekørsel i egen bil afregnes med 3,30 kr. pr. km. Arbejdsmarkedsservice har undersøgt markedet og anbefaler et tilbud fra Auto-Huset Haderslev på 8 stk. VW Touran, der medfører, at udgiften pr. kørt km. kommer ned på 2,44 kr. Ved køb af 8 stk. Touran Trendline (gule plader) bliver den årlige besparelse på kr. Økonomiske forhold Der er indhentet tre tilbud på en leasingaftale. Tilbuddene beror i bilag til sagen. Procedure Idet der er tale om leasing, skal sagen forelægges Intern Service forinden udvalgsbehandling. Udtalelse fra Intern Service vil blive meddelt på mødet. Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007 og i Økonomiudvalget den 16. maj Bilag Tre leasingtilbud (316601) Beregning af den kommunale udgift pr. bil - Touran (316171) Bilviden - test (316995) Endelig udtalelse fra ISØ om Leasingaftale VW (319619) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at der indgås aftale med Auto-Huset Haderslev om leasing af 8 biler. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Direktionen tog punktet til efterretning, idet sagen er blevet behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 7. maj 2007 og efterfølgende behandles i Voksenudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 15. og 16. maj Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den

21 Økonomiudvalget, Side 179 Godkendt med 5 stemmer for (H.P.Geil, Inger Fleischer, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen) 4 stemte imod ( Jens Chr. Gjesing, Markvard Hovmøller, Lone Ravn, Søren Rishøj Jakobsen) Mindretalsudtalelse: 4 socialdemokrater ønskede sagen udsat til nærmere belysning og drøftelse i gruppen idet vi ønsker at få forelagt et forslag til ændring af de lokale udbudsregler, således at det her sikres at der sker et reelt udbud mellem flere forhandlere og at der udarbejdes miljømæssige kriterier i de generelle udbudsregler. LUKKET DAGSORDEN 112. Ansøgning 113. Arealdisponering 114. Arealanvendelse. Evt. overdragelse af areal Ejendomsdisponering 116. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer

22 Økonomiudvalget, Side 180 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i punkterne 477,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 21-11-2007 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 21-11-2007 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21-11-2007 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Gunnar Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget accepterede at behandle

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Afbud: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 17-08-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomiudvalg Referat Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.45 Pkt. Tekst Side 52 Likviditet og resultater pr. 31. marts 2010 1 53 Genbevilling i 2010

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere