Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 102. Regnskab og evaluering L Resultat af fordelte lønpuljer 2006 og Budgetkontrol pr. 31. marts Budget Rammeudmelding Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme Andelsboligforeningen Mimersvej, 1. etape - byggeregnskab Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice Leasing af 8 biler LUKKET DAGSORDEN 112. Ansøgning Arealdisponering Arealanvendelse. Evt. overdragelse af areal Ejendomsdisponering Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer

3 Økonomiudvalget, Side Regnskab og evaluering L 2006 DIJEHO / 03/2677 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som vært for Landsstævnet 2006 har det været Haderslev Kommunes opgave praktisk og økonomisk at tilvejebringe rum, rammer og faciliteter til landstævnets mange aktiviteter og deltagere. Regnskabet for kommunens udgifter og investeringer i relation til Landsstævnet 2006 foreligger nu. Regnskabet tager sit udgangspunkt i det overslagsbudget, som allerede ved kontraktunderskrivelsen i 2001 blev dannet på baggrund af hidtidige erfaringer fra stævnerne i Silkeborg og på Bornholm. Dertil kom så kalkuler for de specielle aftryk, som Haderslev Byråd ønskede Landsstævnet i Haderslev skulle have. Overslagsbudgettet er blevet fastholdt og prisfremskrevet gennem hele forløbet. I 2006 priser er der samlet frigivet kr til formålet. Med til billedet af stævnets totaløkonomi hører så et praktisk og økonomisk samarbejde med Sønderjyllands Amt samt Vojens og Christiansfeld Kommuner. Sønderjyllands Amt stillede en beløbsramme på 2 mio kroner til rådighed primært for bustransport samt ressourcepersoner fra Sydbus til planlægning og praktisk gennemførelse. Vojens og Christiansfeld Kommuner husede og finansierede såvel deltagere som aktiviteter. Ved en budgetopfølgning i Haderslev Byråd i 2006 er der tilført kr for anlæg af ekstra fodboldbaner på Louisevej, som ikke direkte var udløst af behov i relation til Landsstævnet. Der er flere grunde til, at regnskabets endelige afslutning er trukket ud. Dels har vi efter en lang proces lavet et udenretsligt forlig med en af vore leverandører vedrørende erstatning for ikke tilbageleveret materiel, dels har mange private leverandører været umådelig langsommelige med at fremsende fakturaer, og dels har hele den kommunale organisation været presset hårdt som følge af kommunesammenlægningen, som for alvor tog fart i efteråret Regnskabet udviser et underskud på netto kr. Set i lyset af stævneprojektets karakter, dets succesfulde gennemførelse, og de investeringer, der er foretaget til gavn for eftertiden, betragter stævnets kommunale ledelse det som et tilfredsstillende resultat. Regnskabet fremstår i vedlagte rapport i hovedtal med kommentarer. Det detaljerede regnskab beror på sagen sammen med skematisk opstilling af anlægsregnskabet. Evalueringen er formet som opsamling af erfaringer videregivet i form af råd. Evalueringen er målrettet Holbæk Kommune, som er vært for Landsstævnet 2009.

4 Økonomiudvalget, Side 162 Evalueringen er gennemført af Landsstævnekoordinator Jørgen Smed og er indsamlet gennem en lang række interviews med repræsentanter fra de forskellige indsatsgrupper. Økonomiske forhold Regnskabet udviser ved afslutningen af regnskabet i gl. Haderslev Kommune et forbrug på kr. hvilket svarer til et merforbrug på kr. Efter afslutningen af regnskabet i gl. Haderslev er der sket reguleringer på kr. (indgået i driften af Ny Haderslev Kommune). Det betyder, at Landsstævnet samlet er afsluttet med et merforbrug på netto kr. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 16. maj Tovholder/informationsansvarlig Direktør Jens Houmann, Børne- og Familieservice Bilag L 2006 Redegørelse - endeligt regnskab (300525) Indstilling Direktøren for Børne-og Familieservice indstiller: at Økonomiudvalget godkender regnskab og evaluering for Landsstævnet 2006 i Haderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget anerkender direktør Jens Houmann og organisationens helt ekstraordinære indsats for den vellykkede gennemførelse af landsstævnet Resultat af fordelte lønpuljer 2006 og 2007 DIBIRJ / 07/9926 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I budgettet for 2007 er der på Økonomiudvalgets område afsat 50,7

5 Økonomiudvalget, Side 163 mio. kr. i en central lønpulje fordelt med lønpuljer til 2006 på 24,7 mio. kr., til 2007 på 22,9 mio. kr. og en pulje på 0,25% til reststigning på 3,2 mio. kr. til særlige personalemæssige omstændigheder i Lønpuljen for 2006 på 24,7 mio. kr. er udmøntet med 20,2 mio. kr. fordelt på serviceområderne og 3,1 mio. kr. vedr. udgift til amtstjenestemænd. Restbeløbet i puljen på 1,3 mio. kr. tilføres pulje på 0,25% til reststigning. I puljen til 2007 på 22,9 mio. kr. er der afsat 16,1 mio. kr. til lokal løndannelse svarende til 1,25% af lønpuljegrundlaget. Heraf er forlods reserveret 1/5 af lønsummen til genforhandling af enkelte forhåndsaftaler svarende til 3,2 mio. kr. Resten på 4/5 af de afsatte midler til lokal løndannelse fordeles med 1% i medarbejderandel svarende til 11,8 mio. kr. og 1% i lederandel svarende til 0,6 mio. kr. Det resterende ikke udmøntede puljebeløb på 0,4 mio. kr. tilføres pulje på 0,25% til reststigning. Fordelingen af 1% til medarbejderandel er beregnet på baggrund af korrigeret budget i 2007 og omplaceres til de respektive enheder, hvorimod fordelingen af 1% i lederandel er samlet på direktørniveau under hvert fagudvalgs bevillingsområde til udmøntning. I puljen til 2007 er endvidere afsat puljebeløb på 6,040 mio. kr. til organisationsforhandlinger svarende til 0,47% af lønpuljegrundlaget samt puljebeløb til strukturkrav på 0,8 mio. kr. svarende til 0,06% af lønpuljegrundlaget. De afsatte beløb tilføres pulje til reststigning på 0,25%, idet pulje til strukturkrav ikke er aktuel i Haderslev Kommune. Udmøntningen af de afsatte lønpuljer til 2006 og 2007 omplaceres til udvalgs-/serviceområderne i 2007 og indgår i beregningsgrundlaget for rammeudmeldingen til budget 2008 m.v. Pulje til reststigning på 0,25% udgør herefter 9,8 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er reserveret/disponeret til cheflønninger samt pensionsreguleringer. Rest til disposition i puljen er på 3,8 mio. kr. Beløbet vil bl.a. skulle anvendes til eventuelle korrektioner af lønsummer til amts- og sognemedarbejdere. Herudover er der enkelte sager, der finansieres med engangsbeløb i 2007 på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet er endnu ikke konkret beregnet og omplaceret til rette serviceområde. I vedlagte bilag A er der nærmere redegjort for resultat af fordelte lønpuljer 2006 og Bilag A er suppleret med Bilag B - med specifikation af rettelse af budgetfejl (liste 1). Sammenfattende er der udmøntet 37,709 mio. kr. fra lønpulje 2006 og 2007 til udvalgsområderne i 2007: Tabel 1: Udmøntning af lønpuljer 2006 og 2007 Beløb i kr. Udmøntet

6 Økonomiudvalget, Side 164 Økonomiudvalget Erhverv- og Kulturudvalget 950 Teknik- og Miljøudvalget: - skattefinansieret brugerfinansieret 347 Børn- og Familieudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 654 Voksenudvalget Beredskabskommissionen 112 I alt omplaceres fra lønpulje Procedure Sagen forlægges Økonomiudvalget den 16. maj 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag A - Resultat af fordelte lønpuljer 2006 og 2007 (319238) Bilag B - Liste 1 rettelse af budgetfejl (319243) Indstilling Intern Service indstiller, at der budgetomplaceres 37,709 mio. kr. fra Økonomiudvalgets område, den centrale lønpulje, til udvalgsområderne, jf. tabel 1, i 2007 og efterfølgende år, og at konsekvenser i årene 2008 til 2011 indarbejdes i oplæg til budgetrammer for Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt.

7 Økonomiudvalget, Side Budgetkontrol pr. 31. marts 2007 DIBBCH / 07/7111 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I den godkendte procedure for budgetkontroller i 2007 fremgår, at der skal udarbejdes 2 budgetkontroller med forelæggelse for Byrådet i maj og oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Regulering af rådighedsbeløb på anlægsprojekter indarbejdes ikke i budgetkontrollerne men forelægges indtil videre som enkeltsager. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en procedure for revurdering af anlæg i indeværende år. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Sådanne ændringer behandles i særskilte enkeltsager. Serviceområderne har fremsendt vedlagte materiale til 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 til Intern Service Økonomiafdelingen, som har sammenfattet materialet i vedlagte notat. Materialet fra hvert fagudvalg består af et resumé og efter behov skemaer med specifikationer. Endvidere vedlægges resultatopgørelse, som viser budgetkontrollens påvirkning på kommunens budget i Opgørelsen vil foreligge til Direktionens møde den 8. maj Økonomiske forhold Den administrative sammenfatning af 1. budgetkontrol fra fagudvalgene i 2007 viser et merforbrug på driften på kr., hvilket samlet medfører et kasseforbrug på kr. af kommunens likvide aktiver i De afledte konsekvenser for budgetoverslagsårene fremgår af tabel 1 i sammenfatningen, hvortil der henvises. Overslagsårene udviser et merforbrug på kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i Merforbruget skyldes en teknisk fejl i budgetlægningen. Procedure Udvalget for Børn og Familie har på mødet den 31. marts 2007 godkendt en indstilling om tilførsel af et samlet nettobeløb til udvalgets område på kr.

8 Økonomiudvalget, Side 166 Politisk behandling i er endnu ikke foretaget i alle stående udvalg på tidspunktet for udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden, men vil være behandlet i udvalgene forud for Økonomiudvalgets møde den 16. maj Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007, i Økonomiudvalget den 16. maj 2007 og i Byrådet den 31. maj Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Budgetkontrol - Hoveddokument (317192) Udgiftsbaseret resultatopgørelse (310015) Indstilling Intern Service indstiller, at de tillægsbevillinger i 2007 i op- og nedadgående retning, som det uddybende materiale giver anledning til godkendes, og at de afledte konsekvenser på overslagsårene godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Intern Service konkretiserer til byrådsmødet den afledte effekt af de stående udvalgs beslutninger vedr. budgetkontrollen Budget Rammeudmelding DIBBCH / 07/9851 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. april 2007 (udenfor dagsorden), at udmeldingen af budgetrammer blev udskudt fra mødet den 2. maj 2007 til mødet den 16. maj Der vil til Direktionens møde den 8. maj 2007 foreligge et oplæg til

9 Økonomiudvalget, Side 167 rammeudmelding for budgetlægningen for Procedure Budgetoplægget behandles i Direktionens møde den 8. maj 2007, og der udarbejdes supplerende/uddybende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2007, hvor den endelige godkendelse af rammeudmeldingen vil ske. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Indstilling Intern Service indstiller, at oplægget til rammeudmelding godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Supplerende sagsfremstilling til Direktionen den og Økonomiudvalget den I forlængelse af Direktionens behandling af oplæg til budgetrammer 2008 den 8. maj 2007 arbejdes der videre med oplæg til budgetrammer frem til Direktionens møde den 15. maj 2007 og Økonomiudvalgets møde den 16. maj Der forventes udsendt ajourført bilagsmateriale senest fredag den 11. maj. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Direktionen konstaterer, at graden af usikkerhed og opmærksomhedspunkter i det udsendte budgetmateriale suppleret med yderligere mundtlige tilkendegivelser i Direktionen medfører, at prisen på det valgte serviceniveau i 2007 samt den mulige indtjening stadig er ukendt. Grundlaget til at fastsætte budgetrammer er derfor ikke til stede i nødvendigt omfang på nuværende tidspunkt. Derfor vil Direktionen løbende følge budgetlægningen med fast punkt på dagsordenen, herunder arbejdet med snarest muligt at få tal på usikkerheder og opmærksomhedsfelter med henblik på at skabe sikkerhed i de angivne usikkerhedsfelter. Direktionen sikrer i den forbindelse udarbejdelse af analyser efter behov. På den baggrund indstiller Direktionen til Økonomiudvalget

10 Økonomiudvalget, Side 168 at budgetproceduren ændres, således at fagudvalgene udarbejder deres budgetforslag baseret på det fremskrevne budgetoplæg inklusive den afledte effekt af budgetkontrollen og det valgte serviceniveau i 2007 til afleveringsfristen den 26. juni 2007 at de centrale lønpuljer, dels til personalemæssige omstændigheder, og dels til tillæg til åremål, på i alt 18 mio. kr. godkendes, samt at Økonomiudvalget afventer budgetlægningen i de stående udvalg, økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt afventer mere sikre skatteskøn, før budgetrammerne på baggrund af den aktuelle økonomiske situation udmeldes på Økonomiudvalgets møde den 15. august at borgmesteren bemyndiges til at ansøge om at udnytte mulighederne for evt. lånefinansiering i årets økonomiaftale indenfor de givne frister. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Haderslev Andels Boligforening, afdeling 51, Remisen 6-14, og Låneoptagelse DIFLFO / 07/9677 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en låneoptagelse på ca kr. i forbindelse med opførelse af 6 nye carporte. Endvidere ansøges om godkendelse af en husleje på ca. 300 kr. pr. måned pr. carport. Økonomiske forhold Etableringsudgifterne til de 6 carporte på ,50 kr. finansieres ved realkreditlån, ,50 kr. og med egne midler, kr. Huslejen beløber sig til 299,74 kr. pr. carport pr. måned. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

11 Økonomiudvalget, Side 169 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelse og huslejeberegning godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Haderslev Andels Boligforening - ansøgning om tilladelse til salg af Varbergvej 51 DIFLFO / 07/10109 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om tilladelse til salg af Varbergvej 51 (centerbygningen), der er en del af afdeling 26, Varbergvej Bygningen indeholder butiksarealer, Parkcaféen, vaskeri, selskabslokaler, p-pladser og garageanlæg. Afdelingen påføres p. t. store lejetab. Det har vist sig, at der ikke er grundlag for at drive en dagligvareforretning af hidtidig størrelse, hvorfor en væsentlig udvidelse er nødvendig. Salget, der er godkendt på et afdelingsmøde og efterfølgende på generalforsamlingen, omfatter ca m2 bygning og m2 grundareal. Salget skal ses som et led i de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken. Købesummen er aftalt til kr. Af købsaftalen fremgår bl. a., at køber er pligtig at arbejde for at få etableret en dagligvareforretning i den nuværende ledige købmandsforretning kombineret med en tilbygning på ca m2. Såfremt dette ikke måtte være muligt inden 1. juni 2007, har køber ret til at foretage anden anvendelse af den eksisterende købmandsforretning, dog således at den kun kan anvendes til erhvervsmæssig brug. Sælger betinger sig, at de fremtidige ledige lokaler i bygningen ikke må anvendes til restaurationsvirksomhed med udskænkning af

12 Økonomiudvalget, Side 170 alkohol, spil, spilleklub eller anden form for virksomhed beslægtet hermed. Såfremt køber ikke kan få etableret en ny dagligvareforretning i de arealer, der er omfattet af nærværende aftale, er sælger forpligtet til at anvise en alternativ byggeret placeret på hjørnet mod Christian d. X s Vej og Varbergvej. Samtidig indgås der: En lejekontrakt mellem køber, Baagøe Byg Middelfart A/S (som udlejer) og sælger, Haderslev Andels Boligforening, (som lejer) omfattende ca m2 bruttoareal i kælderen, Varbergvej 51, der skal benyttes til garage/lager og ikke uden udlejers samtykke må anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen, og den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. Café/selskabslokaler, Varbergvej 51, ca. 390 m2 i stueetagen. Det lejede skal benyttes til café/selskabslokaler, og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. En lejekontrakt mellem Baagøe Byg og Haderslev Andels Boligforening (som lejer) vedr. vaskeri, Varbergvej 51, ca. 180 m2 bruttoareal i stueetagen. Det lejede skal benyttes til vaskeri og må ikke uden samtykke anvendes til andet formål. Lejemålet træder i kraft ved udlejers overtagelse af ejendommen. Den årlige leje er aftalt til kr. Da Varbergvej 51 er en del af afdeling 26-51, forudsættes det efterfølgende afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantier bortfalder. Haderslev Andels Boligforening har i den forbindelse oplyst, at det er udgangspunktet, at der ikke skal indfries lån i større omfang end salgssummen. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenue fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3.

13 Økonomiudvalget, Side 171 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller godkendt, at ejendommen som ansøgt afhændes til Baagøe Byg Middelfart ApS for kr. til de anførte formål og til overtagelse efter Byrådets godkendelse af handelen, dog tidligst, når de kommunale garantiforpligtelser i den afhændede ejendom er bortfaldet. Det forudsættes, at kommunen efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån/statsgaranterede lån, at Haderslev Andels Boligforening foranlediger afdækket, i hvilket omfang Varbergvej 51 er behæftet med kommunegaranterede lån, der forudsættes indfriet således, at de kommunale garantiforpligtelser bortfalder inden ejendommens overdragelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales under forudsætning af - i relation til 2. pkt. i indstillingen - at der opnås en tilfredsstillende afregning med Økonomistyrelsen Haderslev Andels Boligforening, salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme DIFLFO / 07/8763 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om tilladelse til salg af selskabets kraftvarmeværk med tilhørende ledningsnet beliggende Niels Finsens Vej 6 til Haderslev Fjernvarme. Ejendommen tilhører afdeling 24, der er beliggende Varbergvej 2-70, samt Niels Finsens Vej 6. Kraftvarmeværket forsyner boligområdet Varbergparken og institutioner i området, Favrdal Skole og Børnehave, med varme. Salget skal ses i sammenhæng med de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken herunder renovering og etablering af center for senil demente m.v. Dette indebærer en betydelig reduktion i boligmassen.

14 Økonomiudvalget, Side 172 Som følge heraf bliver indtægtsgrundlaget for lille til fortsat drift i boligområdets regi, hvilket vil betyde forhøjede varmepriser. Kraftvarmeværket søges derfor solgt til Haderslev Fjernvarme, der vil koble kraftvarmeværket på sit eget ledningsnet. Salgsprisen forventes at blive ca kr., og overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juni Ejendommen er af EDCmæglerne vurderet til kr. Teknik- og Miljøservice, Plan og Byg, oplyser, at området i henhold til Haderslev Kommunes Varmeplan er udlagt til naturgasforsyning. Hvis der sker en ændring af status for varmecentralen, eksempelvis ved sammenkobling til det øvrige fjernvarmenet, så kræver det udarbejdelse af et nyt projektforslag. Det fremgår endvidere heraf, at Haderslev Fjernvarme ønsker at ombygge varmecentralen og at etablere en forsyningsledning fra det eksisterende net til varmecentralen på Niels Finsens Vej 6. Denne skal dimensioneres således, at varmecentralens nuværende forbrugere kan varmeforsynes og således, at Haderslev Fjernvarmes forsyning af det nordøstlige forsyningsområde kan suppleres. Økonomiske forhold Der er i 1994 i ejendommen Niels Finsens Vej - og i afdeling 24 - tinglyst et pantebrev på kr. med kommunal garantiforpligtelse. Det forudsættes, at lånet indfries, og den kommunale garantiforpligtelse udgår. Juridiske aspekter Ethvert frasalg af fast ejendom i en almen boligorganisation skal godkendes af kommunen, ligesom salget skal være godkendt af boligselskabets øverste myndighed. Endvidere skal hjemstedskommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør, hvor stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. Den offentlige garanti på den indfriede del af lånene nedsættes forholdsmæssigt. Eventuelt provenu fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond, ligesom afhændelse/salg sker på grundlag af en vurdering efter almenlovens 27, stk. 3. Procedure Behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller,

15 Økonomiudvalget, Side 173 at salget af kraftvarmeværket til Haderslev Fjernvarme godkendes med virkning fra 1. juni 2007 til en salgspris på ca kr., herunder o at et lån til Nykredit på kr. indfries således, at kommunens garantiforpligtelse bortfalder, o at kommunens efterfølgende retter henvendelse til Økonomistyrelsen i forhold til statslån eller statsgaranterede lån, og o at det forventede provenue i forbindelse med salget tilføres dispositionsfonden, og o at endeligt skøde m. v. udfærdiges i overensstemmelse med det foreløbigt forelagte materiale. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Andelsboligforeningen Mimersvej, 1. etape - byggeregnskab DIFLFO / 06/5757 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 26. april 2006 meddelt kommunegaranti i forbindelse med opførelse af 12 ustøttede andelsboliger på Mimersvej, 1. etape, på baggrund af en anskaffelsessum på kr., et forventet kreditforeningslån på kr. og en samlet kommunal garanti på kr. svarende til den del af realkreditlånet, der ligger mellem 65% og 73% af anskaffelsessummen. Advokatfirmaet Fink, Greve-Thomsen & Underbjerg, Aabenraa, har nu fremsendt byggeregnskabet til godkendelse. Den samlede anskaffelsessum udgør kr. eller kr. mindre end forventet. Den kommunale garanti reduceres herved fra til kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

16 Økonomiudvalget, Side 174 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at byggeregnskabet godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice DIMENI / 07/623 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 12. december 2006 bekræftede Sammenlægningsudvalget Haderslev Kommunes godkendelse af Skema B for 1. etape af Varbergprojektet. Vedrørende Centret for Senildemente (CSD) blev bl.a godkendt en foreløbig huslejeberegning på kr./m2 for 70 ældreboliger. En boligudgift på kr. pr. m2 er høj for en ældre beboer, der alene har en folkepension. Hertil skal lægges, at boligarelerne er relativt store. Med henblik på en nedbringelse af m2 prisen har Voksenservice i samarbejde med Haderslev Andels Boligforening (HAB) udarbejdet forslag til alternativ anvendelse af en række uudnyttede og uindrettede m2. Det drejer sig ialt om m2 i blok 12, 13 og 14, som skal huse CSD. Forrentningen af disse m2 s kapitalværdi har været tillagt beboernes boligudgift. Det vurderes umuligt at udnytte og udleje de m2 til beslægtede fomål af andre end Haderslev Kommune. Voksenservice kan anbefale, at de uudnyttede arealer kan indrettes til følgende: Distriktsgrupperne Østerskov og Kongevej, Sygeplejegruppen Øst med tilhørende sygeplejeklinik, Praktisk Bistandsgruppen, Vikarkorpset og et Genoptræningscenter. Flere af disse har i dag til huse i utilstrækkelige lokaliteter, og alle kan med faglig og organisatorisk fordel samles i Varbergparken. Specielt skal peges på de mangelfulde og spredte træningsfaciliteter i Haderslev By. Ved forannævnte udnyttelse af arealerne kan der ske en samling af cirka 180 medarbejdere i 2008.

17 Økonomiudvalget, Side 175 Center for Senildemente omhandler 70 boliger med overtagelse af de 58 i 2008 og de resterende inden I den mellemliggende periode er HAB forpligtiget til at udleje de resterende 12 boliger til anden side. Under henvisning til et muligt huslejetab i denne periode og til den venteliste, der er for boliger til fysisk/psykisk handicappede - og den store generelle efterspørgsel efter plejeboliger - vil det være anbefalingen fra Voksenservice, at der etableres et bofællesskab for primært ældre handicappede på 8 boliger, og at de resterende 4 boliger for senil demente også tages i brug i Det skal bemærkes, at der i flere af de "gamle" kommuner har været tanker og planer om udvidelse af bokapaciteten for fysisk/psykisk handicappede, og at dette også indgår i Voksenservices s almene planlægning. Umiddelbart vil ovenstående tiltag - sammen med andre mindre væsentlige korrektioner i byggeprogrammet for CSD - nedbringe m2 prisen for boligerne fra kr. til 903 kr. En efter omstændighederne acceptabel m2 pris. Til gengæld påføres Haderslev Kommune en øget husleje på kr. for leje af m2 således at den samlede kommunale lejeudgift for Varbergparken bliver på kr. Ved overflytningen af aktiviteter fra lejede faciliteter andetsteds i Haderslev til Varbergparken bliver der en sparet husleje på ca kr. Med den allerede bevilgede lejeudgfit på 1 mio. kr. til servicearealer for CSD vil der blive tale om en merhusleje på kr. Hertil kommer udgifter til inventar og udstyr på cirka 1 mio. kr., som allerede indgår i Voksenudvalgets budget Herefter er der ufinansierede årlige driftsudgifter til et bofællesskab på kr. 3 mio. kr. Ovenstående skal vurderes i lyset af de økonomiske bevillinger, der allerede er meddelt til udflytningen af CSD til Varbergparken og de samordninger, der kan ske ved fælles udnyttelse af dele af servicearealerne. Der vedlægges følgende bilag: "Beregning af husleje, boligstøtte og rådighedsbeløb". Viser rådighedsbeløbet for en pensionist på almindelig folkepension ved 903 kr. pr. m2. "Lejeudgifter for servicearealer...". Viser fraflytningsadresser med tilhørende husleje. "Flytning af Plejepersonale..." Vurderer fordele ved en flytning "Trænings- og sygeplejefaciliteter". Beskriver fordelene ved en samling af træningsaktiviteter. "Aktuel venteliste til botilbud for handicappede". Beskriver den aktuelle venteliste. "Bofællesskabet Varbergparken". Vurderer målgruppe og

18 Økonomiudvalget, Side 176 normering. Økonomiske forhold I budget 2008 skal indarbejdes følgende merudgifter: Merudgifter (netto) til husleje på kr (årsbasis) Udgifter til udstyr og inventar på kr. 1 mio. er bevilget i forbindelse med budget 2007 og skal overføres til Udgifter til drift af et bofællesskab for fysisk/psykisk udviklingshæmmede på kr. 3 mio. (årsbasis) Personalemæssige forhold Der skal ansættes hvad der svarer til cirka 8 årsværk incl. ledelse til drift af bofællesskabet. Juridiske aspekter Erhvervslejekontrakten mellem HAB og Haderslev Kommune skal tilpasses og lejekontrakter skal opsiges. Procedure Behandles i Direktionen den 15. maj Handicaprådet og Seniorrådet skal høres i forhold til etablering af bofællesskab og træningscenter. Forelægges Voksenudvalget den 15. maj, Økonomiudvalget den 16. maj og Byrådet den 31. maj til principiel stillingtagen. Projekterne detailbeskrives og forelægges løbende Voksenudvalget. Endeligt projekt forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Leif Petersen Stabs- og administrationschef Teis Melcher Bilag Beregning af husleje, boligstøtte, og rådighedsbeløb (280769) Lejeudgifter for servicearealer (313497) Flytning af plejepersonale til Varbergparken (319880) Trænings- og sygeplejefaciliteter i Varbergparken (319886) Aktuel venteliste til botilbud for handicappede (314895) Bofællesskabet Varbergparken (314889) Indstilling Voksenservice indstiller,

19 Økonomiudvalget, Side 177 at Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet principielt godkender et fortsat arbejde med, at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente, at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Anbefales. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Principielt godkendt, - at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente - at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer - at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren Indstilles til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Leasing af 8 biler digiho / 07/9931 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medarbejderne i Arbejdsmarkedsservice har behov for, at der anskaffes nogle kommunale biler til tjenestekørsel. Bl.a har virksomhedskonsulenterne i Jobcenteret meget opsøgende arbejde, hvor de dagligt kører mange km. i egen bil. Arbejdsmarkedsservice vurderer, at der er behov for 8 kommunale biler til tjenestekørsel.

20 Økonomiudvalget, Side 178 Tjenestekørsel i egen bil afregnes med 3,30 kr. pr. km. Arbejdsmarkedsservice har undersøgt markedet og anbefaler et tilbud fra Auto-Huset Haderslev på 8 stk. VW Touran, der medfører, at udgiften pr. kørt km. kommer ned på 2,44 kr. Ved køb af 8 stk. Touran Trendline (gule plader) bliver den årlige besparelse på kr. Økonomiske forhold Der er indhentet tre tilbud på en leasingaftale. Tilbuddene beror i bilag til sagen. Procedure Idet der er tale om leasing, skal sagen forelægges Intern Service forinden udvalgsbehandling. Udtalelse fra Intern Service vil blive meddelt på mødet. Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007 og i Økonomiudvalget den 16. maj Bilag Tre leasingtilbud (316601) Beregning af den kommunale udgift pr. bil - Touran (316171) Bilviden - test (316995) Endelig udtalelse fra ISØ om Leasingaftale VW (319619) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at der indgås aftale med Auto-Huset Haderslev om leasing af 8 biler. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Direktionen tog punktet til efterretning, idet sagen er blevet behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 7. maj 2007 og efterfølgende behandles i Voksenudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 15. og 16. maj Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den

21 Økonomiudvalget, Side 179 Godkendt med 5 stemmer for (H.P.Geil, Inger Fleischer, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen) 4 stemte imod ( Jens Chr. Gjesing, Markvard Hovmøller, Lone Ravn, Søren Rishøj Jakobsen) Mindretalsudtalelse: 4 socialdemokrater ønskede sagen udsat til nærmere belysning og drøftelse i gruppen idet vi ønsker at få forelagt et forslag til ændring af de lokale udbudsregler, således at det her sikres at der sker et reelt udbud mellem flere forhandlere og at der udarbejdes miljømæssige kriterier i de generelle udbudsregler. LUKKET DAGSORDEN 112. Ansøgning 113. Arealdisponering 114. Arealanvendelse. Evt. overdragelse af areal Ejendomsdisponering 116. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer

22 Økonomiudvalget, Side 180 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:03 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 19-09-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-08-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den 11-08-2008. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den 11-08-2008. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Mandag den 11-08-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 03-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Markvard Hovmøller Fraværende: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i behandlingen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 08-08-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Solveig Thy Gajda, Flemming K. Jensen og Carsten

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere