Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune"

Transkript

1 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig efter de første 3 måneder af projektperioden et billede af en gruppe borgere, der har udfordringer på flere fronter og med komplekse sociale problemstillinger. Ud over manglen på bolig har målgruppen øvrige sociale, psykiske og/eller fysiske problemstillinger, der kræver en specialiserede indsats og helhedsorienteret indsats. Randers Kommune er opdelt i specialiserede forvaltninger og tilbud og dette medfører, at der ikke vil være én indgang til Randers Kommune for målgruppen. Specialisering betyder i praksis, at hver fagperson er specialist på et område, og på den anden side udfordrer specialisering en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af de traditionelle fagområder, fordi mange specialister skal samarbejde. For at kunne styrke en sammenhængende og helhedsorienteret indsats til de borgere der befinder sig i en hjemløsesituation foreslås det, at Samarbejdsmodellen anvendes som skabelon til tværfagligt samarbejde. Ved at implementere en model, på tværs af specialisering, for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats vil der kunne skabes et tværfagligt samarbejde med en klar ansvarsfordeling og koordination af indsatsen. Dette vil medføre en mere målrettet indsats og være med til at sikre, at borgere, der er hjemløse, kommer i egen bolig, og at borgerne ved hjælp af bostøtte metoderne CTI og ICM vil kunne fastholdes i deres bolig. Indledning Vi præsenterer i denne kortlægning resultaterne af den interne screening af hjemløse i Randers Kommune. Kortlægningen og screeningen er en del af Hjemløseenhedens indledende aktiviteter for at skabe et overblik over, hvor omfattende hjemløseproblematikken er i Randers Kommune. I forhold til Ungeprojektet En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats i Randers Kommune har vi endvidere ønsket at skabe et overblik over målgruppens omfang, problematikker samt organiseringen på ungeområdet og boligområdet. Screeningen er udviklet af Hjemløseenheden, og består af et personskema (screening), der er udsendt til alle front medarbejdere i Randers Kommune, der er i berøring med borgere tilhørende målgruppen. Screeningen foregår ved, at front medarbejderen udfylder én screening for hver borger, de har kontakt med eller har kendskab til er hjemløs eller i risikogruppen for at blive hjemløs. Screeningerne sendes herefter til Hjemløseenheden.

2 2 Formålet med screeningerne har været at undersøge, hvor mange borgere der hjemløse eller i risikogruppen for at blive hjemløse i Randers Kommune i starten af Med screeningerne har vi haft et ønske om: at få en større viden om, hvor borgeren kommer i kontakt med vores kommunale system at få et overblik over, hvilke indsatser borgerne tilbydes i den aktuelle hjemløse situation at kunne anvende screeningerne til at tilrettelægge og koordinere vores indsatser til målgruppen På landsplan viser SFI s nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark, at problematikken er stigende. I 2013 blev antallet af hjemløse borgere opgjort til personer på landsplan. Dette var en stigning på 530 personer i forhold til kortlægningen i 2011, svarende til en stigning på 10 pct. I Randers blev der registreret 92 hjemløse borgere i Dette var en stigning på 28 personer i forhold til 64 hjemløse i 2011, svarende til en stigning på 43,75 pct. På baggrund af Regeringens 2020-mål for social udsatte og Randers Kommunes deltagelse i projekterne rettet mod hjemløshed er indsats mod hjemløshed et fokusområdet på Socialområdet. Definition af målgruppen Målgruppen er borgere, der er hjemløse eller er i risikogruppen for at blive hjemløse. Som hjemløs regnes borgere, som ikke disponerer over egen (eget eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også borgere uden et opholdssted for den kommende nat. Borgere kan være i risikogruppen for at blive hjemløse, hvis de råder over en bolig, som de står til at miste pga. komplekse psykiske eller sociale problematikker. Denne gruppe kan også defineres som funktionelt hjemløse. Til ovennævnte definition hører også personer, som enten afsoner og løslades inden for en måned og mangler en boligløsning, eller som udskrives fra hospital/behandlingstilbud inden for en måned og mangler en boligløsning. Gruppen af borgere, der i en periode ser sig nødsaget til at overnatte hos venner eller familie, befinder sig i risikogruppen for hjemløshed, hvis borgerne ud over manglen på en bolig også har øvrige sociale, psykiske og/eller fysiske problemstillinger at slås med. Gruppen, der betegnes sofasurfere, indeholder dog også borgere, der overnatter hos venner og familie, men som ikke umiddelbart har andre problemer. Når man taler om sofasurfere kan man derfor ikke på forhånd vide, hvem af dem, der er i risikogruppen for hjemløshed. Ungeprojektet er målrettet unge i alderen år. Forankringsprojektet er målrettet borgere fra 18 år. Hvis borgeren alene står til at miste sin bolig pga. økonomiske problemer, og der ikke er yderlige udfordringer, er borgeren ikke tilhørende målgruppen.

3 3 Følgende personer betegnes som udgangspunkt ikke som hjemløse: Unge, der ønsker at flytte hjemmefra Personer, der er midlertidigt uden bolig pga. brand eller lign. Personer, som opholder sig på et krisecenter Studerende, der søger tilflytning til anden by ved studiestart Personer, der bor i visiterede boformer Personer, der bor i fremlejet bolig, eller som bor varigt hos familie, venner eller bekendte Borgere, der er boligløse eller i risiko for at blive det, alene pga. økonomi Borgerne der indgår i kortlægningen er geografisk afgrænset til Randers Kommune. De har således enten en aktiv adresse i Randers Kommune eller har haft seneste adresse i Randers Kommune. Dataindsamling Kortlægning og screening har været en del af Hjemløseenhedens indledende aktiviteter for at få et overblik over, hvor omfattende hjemløseproblematikken er i Randers Kommune. I projektperiodens første måneder er der således foretaget interne screeninger af hjemløse i Randers Kommune. Formålet med screeningerne har været at undersøge, hvor mange borgere der var hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse i Randers Kommune i starten af For så vidt angår personer med risiko for hjemløshed er det ikke muligt på forhånd vide, om de faktisk ender i hjemløshed. Der er derfor nødvendigt at tage alle i risikogruppen med og undersøge deres sager. Dette giver et forholdsmæssigt stort antal screenede personer. Kortlægningen er gennemført som en screening i perioden 1. december 2014 til 28. februar Screeningsskemaet og vejledningen blev udsendt internt i Randers Kommune primo december Screeninger er udført af frontmedarbejdere fra bla. Borgerservice, Rusmiddelcenter, Forsorgshjem, Væresteder, myndighed på socialområdet og Jobcenter Randers, der alle har haft en direkte kontakt til borgeren. Screeningerne og analysen er blevet registreret med borgerens navn og cpr. nummer for at sikre, at borgerne ikke blev dobbeltregistreret. I nærværende kortlægning er borgerne anonymiseret, og det er ikke muligt at identificere borgerne ud fra kortlægningen. Frontmedarbejderne udfører fortsat screeninger af hjemløse borgere. Hjemløseenden har analyseret screeningerne fra månederne august, september og oktober For så vidt angår personer med risiko for hjemløshed er det ikke muligt på forhånd vide, om de faktisk ender i hjemløshed. Der er derfor nødvendigt at tage alle i risikogruppen med og undersøge deres sager. Dette giver et forholdsmæssigt stort antal screenede personer. Erfaringerne viser, at Screeningerne og de efterfølgende rådgivende samtaler har en god og forebyggende effekt i forhold til at få kontakt til borgere, der er hjemløse eller i risikogruppen for at blive hjemløse. Niveauet for screeningerne er i øjeblikket, ca stk. pr. måned. Af dem kan ca halvdelen videresendes

4 4 til den sagsbehandler borgeren i forvejen har i Familieafdelingen eller i Socialafdelingen eller sagen lukkes hvis personen ikke er borger i Randers Kommune borgere henvises hver måned til rådgivende samtaler af dem møder ca. halvdelen op. Af de gennemførte rådgivende samtaler visiteres 3-5 borgere til flyverbostøtte (hurtig igangsat og tidsbegrænset bostøtteindsats med hjælp til borgerens aktuelle livssituation) og efterfølgende en af indsatserne i hjemløseprojekterne. Resultater I perioden fra 1. december 2014 til 28. februar 2015 har vi registreret 99 screeninger. Fordelt på 48 i december, 20 i januar og 31 i februar. 8 screeninger blev registreret uden cpr. nr. Samtlige screeninger, vi har registreret, har været borgere, der var hjemløse eller er i risikogruppen for at blive hjemløse. Screeningerne er indsendt af Indsendt af: Antal Procentdel Akutboligerne - Hjørnestenen 7 7 Boliglån Borgerservice 4 4 God løsladelse 1 1 Hjørnestenen 19 19,5 Det matrikelløse område 2 2 Myndighed voksen Perron SKP ordningen 7 7 Uddannelseshuset 11 11,5 Jobcenter Randers 4 4 Specialvejlederteamet 1 1 Folkeregistret 3 3 Rusmiddelcenter Randers 3 3 UU 1 1 Ikke oplyst De 99 screeninger vi har modtaget er indsendt af front medarbejdere fra 14 forskellige tilbud i Randers Kommune. De screenede er kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger og ud over manglen på bolig, har de ofte en række øvrige sociale, psykiske og/eller fysiske problemstillinger, der kræver en specialiserede og tværfaglig indsats. Specialisering er en naturlig konsekvens af en kompleks lovgivning der kræver indgående viden indenfor et fagområde, eks. beskæftigelses lovgivningen. Der ligger derfor i Randers Kommunes organisering op til specialisering. Det betyder samtidigt, at det er nødvendigt med høj grad af koordinering i forhold til borgere med komplekse problemstillinger. Men en af udfordringerne ved, at målgruppen kommer i kontakt med Randers Kommune flere forskellige steder, kan være at sikre at den kommunale indsats bliver sammenhængende og helhedsorienteret, og at indsatserne koordineres således, at borgeren får den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt.

5 5 Der er behov for et samlet overblik over Hvem gør hvad hvornår og en tydeliggørelse af, hvilke snitflader og nærmeste samarbejdsparter der er i forhold til målgruppen, og herunder hvem der har ansvar for hvad. Hjemløse eller i risikogruppen Boligforhold Antal Procentdel Overnatter på gaden 7 7 Anden hjemløsesituation 30 30,5 Overnatter ved familie/venner 48 48,5 Egen bolig med risiko Af de 99 screeninger vi har registreret oplyser 7 % af borgerene, at de overnatter på gaden. 48,5 % overnatter hos familie/venner uden kontrakt. 30 % er i anden hjemløsesituation, det kan være på forsorgshjem, i Akutboliger for unge, de kan være indlagte på somatisk eller psykiatrisk afdeling eller de kan afsone under Kriminalforsorgen. 14 % af borgerne oplyser, at de bor i egen bolig men med risiko for at miste egen bolig. Det kan være borgere der er funktionelt hjemløse, dvs. de har egen bolig, men kan ikke benytte den på grund af psykiske og eller sociale problemer. Aldersspredning Aldersspredning fra år Alder Antal Procentdel ( 1 enkelt borger under 18 år) Ser man på de årige udgør de således 47 borgere svarende til 51 % af de screenede og den resterende gruppe på 44 borgere fordeler sig i aldersgruppen fra årige svarende til 49 %. Der er registreret en enkelt borgere under 18 år. Kønsfordeling for år Fordeling på køn Antal Procentdel Mænd Kvinder Der forekommer, som der fremgår, en klar overvægt af mænd i screeningerne. Dette resultat er sammenligneligt med lignende undersøgelser på landsplan, hvor det dokumenteres, at

6 6 omkring tre fjerdedele af alle mennesker, der er hjemløse, er mænd. Dette tal har ifølge SFI været konstant i perioden Er borgeren skrevet op til bolig: Skrevet op til bolig Procentdel Ja 17 Nej 83 De unge hjemløse Der er lavet en særskilt analyse af de 47 registrerede borgere fra år der er hjemløse, da der er særlig fokus på denne målgruppe i Hjemløsestrategien En af målsætningerne i Hjemløsestrategien var at tilbyde unge hjemløse andre løsninger end ophold på 110 boformer. De nationale hjemløsetællinger viste, at der skete en kraftig stigning i antallet af unge hjemløse gennem den første strategiperiode i Antallet af unge hjemløse på landsplan steg med 80 % fra 633 unge i 2009 til 1138 unge i På baggrund af denne stigning blev Ungeprojektet udbudt som pulje af Socialministeriet i perioden Formålet med puljen er at forebygge og afhjælpe hjemløsehed blandt unge, således at de unge på sigt får samme muligheder for at få et liv med bolig, uddannelse og beskæftigelse som andre unge. De unge skal sikres den rette hjælp så tidligt som muligt og så længe, der er behov for det. (Socialstyrelsen) I forbindelsen med denne kortlægning har vi haft kontakt til følgende interne samarbejdsparter i forhold til at skabe et overblik, over om de unge borgere, der er hjemløse, er kendte i deres system, enten som tidligere eller nuværende brugere af tilbuddene. Vi har screenet 47 unge borgere som målgruppen. De er enten hjemløse eller i risikogruppen for at blive hjemløse. Boligforhold Antal Procentdel Overnatter på gaden 1 2 Anden hjemløsesituation Overnatter ved familie/venner Egen bolig med risiko % svarende til en enkelt ung har overnattet på gaden. 28 % overnatter i anden hjemløsesituation, det kan være på forsorgshjem, i Akutboliger for unge, de kan være indlagte på somatisk eller psykiatrisk afdeling eller de kan afsone under Kriminalforsorgen. 53 % af de unge borgere, der er hjemløse, overnatter hos familie eller venner uden kontrakt og 8 % bor i egen bolig, men er i risiko for at miste boligen. Kendt i Rusmiddelcenter Randers Kontakt til rusmiddelcentret Antal Procentdel Nej 26 55

7 7 Ja men afsluttet Ja fortsat indskrevet % af de unge borgere, der er hjemløse er ikke kendte i Rusmiddelcenter Randers. 34 % har tidligere været i kontakt med tilbuddet, men deres sag er afsluttet. 11 % er fortsat indskrevet på tilbuddet. Af de 16 borgere der tidligere har været i kontakt til Rusmiddelcenteret, men hvis sag nu er afsluttet er årsagen angivet herunder: Afslutnings årsag Antal Procentdel Udskrevet efter borgers 4 25 ønske/borger ønsker ikke behandling Planmæssigt udskrevet 3 19 Udskrevet pga. udeblivelser 5 31 Overflyttet til alkoholbehandling 1 6 Flyttet til anden kommune 3 19 Kendt i Familieafdelingen Kendt i familieafdelingen Antal Procentdel Nej Ja men afsluttet Ja fortsat indskrevet borger er udvandret af Danmark 58 % af de unge borgere, der er hjemløse, er ikke kendte i Familieafdelingen. 36 % er kendte, men deres sag er afsluttet. 15 % af de unge har tidligere været anbragt. 4 % har fortsat en aktiv sag i Familieafdelingen. Disse 2 unge er tilknyttet Hjemløseenheden, og der er et samarbejde mellem Hjemløseenheden og Familieafdelingen omkring de unges sager. Disse 2 unge er visiteret til Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse. Tidligere anbragt Antal Procentdel Ja 7 15 Nej De unge hjemløses forsørgelsesgrundlag Forsørgelse Antal Procentdel Uddannelseshjælp SU 3 6 AM fri indtægt 2 5 SU/løn 1 2 Sygedagpenge 1 2 Løn 2 5 Udvandret af Danmark 1 2

8 8 Langt hovedparten af de unge modtager ydelser gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers (UUR) Sammenfatning Som det fremgår af kortlægningen, er målgruppen forholdsvis bred. Der tegner sig ikke et entydigt billede af hvilke borgere, det er, der ender i hjemløshed i Randers Kommune. I forhold til de individuelle karakteristika ved målgruppen fordeler alderssammensætningen i Randers sig således, at lidt over halvdelen er under 25 år. Størstedelen (73 %) af målgruppen er mænd. Årssager til hjemløshed Hjemløshed er ikke en tilstand, der opstår fra den ene dag til den anden, men er en kompleks social situation, der udvikler sig over tid. Det er vigtigt at understrege, at en definition af hjemløshed baseret på boligsituationen ikke implicerer, at boligmæssige forhold nødvendigvis udgør de væsentligste årsager til hjemløshed. Tværtimod må årsagerne til hjemløshed forstås som et komplekst samspil mellem flere faktorer på forskellige niveauer. Derfor indikerer den boligmæssige definition af hjemløshed heller ikke, at hjemløsheden blot kan afhjælpes gennem boligmæssige indsatser. I stedet vil både en boligløsning og den fornødne sociale støtte, en behandlingsmæssig indsats og en tilstrækkelig koordination mellem disse indsatser ofte være en forudsætning for, at personen kan opnå en stabil boligsituation. (Lars Benjaminsen, 2013) Indsatser til målgruppen Som det fremgår af kortlægningen er det ikke tydeligt, hvilken indsats, borgere, der befinder sig i en hjemløsesituation, modtager i Randers Kommune. Det kan virke tilfældigt og afhængigt af hvor borgerens første kontakt til kommunen er. I Danmark defineres indsatsen over for de hjemløse primært i Serviceloven samt i almenboligloven. Personer, der befinder sig i en hjemløshedssituation, har ikke ifølge dansk lovgivning krav på en bolig, men en række indsatser i Serviceloven er henvendt til gruppen af hjemløse og socialt udsatte borgere generelt. Kommunerne har ifølge Servicelovens 110 en forpligtelse til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp Udover 110 boformerne er der i Serviceloven også mulighed for støtte og kontaktpersoner efter 99, som er henvendt til psykisk syge, stofmisbrugere og hjemløse og 85, som kan tildeles, hvis en person har brug for praktisk og social støtte efter tildeling af bolig. Også de midlertidige og længerevarende boformer under 107 og 108 kan anvendes til målgruppen. Desuden indeholder Serviceloven bestemmelser om sociale væresteder ( 104) og social behandling til stofmisbrugere ( 101). Endeligt er en meget vigtig indsatsform i forhold til boligbehovet blandt socialt udsatte kommunernes ret til at anvise borgere med et akut boligbehov til 25 % af de boliger, der bliver ledige i den almene boligmasse. Det er kommunerne, der fastlægger, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få en bolig gennem den kommunale boliganvisning. (Lars Benjaminsen, 2013)

9 9 Hjemløseprojekterne i Randers Kommune har til opgave at implementere Housing First princippet, og de evidente bostøttemetoder CTI og ICM og, at afprøve Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse for unge borgere. På baggrund af kortlægningen har hjemløseprojekternes styregruppe besluttet, At der arbejdes videre med at lave en aftale med boligforeningerne omkring flere boliger til målgruppen, således at Randers Kommune også fremadrettet kan arbejde med Housing First. At samarbejdsmodellen implementeres for at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats målrettet målgruppen. At der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling af medarbejderne, så de kan arbejde med Housing First princippet og de evidente bostøttemetoder, så indsatserne bliver sammenhængende og helhedsorienterede. At der vedtages en procedure for nye borgere, herunder hvem der har ansvar for sagen. At der laves en procedure for hvordan fordelingen af sager imellem forvaltninger/tilbud/grupper foregår. Housing First Det overordnede princip for Hjemløseenheden er Housing First. Housing First er en tilgang til at skabe en helhedsorienteret indsats til målgruppen med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, og som samtidig med en boligløsning har brug for social støtte. Housing First tilgangen består i, at hjemløse borgere i starten af et indsatsforløb flytter i en permanent, selvstændig bolig, samtidig med at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte til borgeren med udgangspunkt i borgerens behov. Housing First betyder ikke, at boligen skal gå forud for andre indsatser, som borgeren har behov for, eller at boligen anses for at være den væsentligste indsats, tværtimod er det vigtigt, at der skabes en helhed og samarbejde i indsatsen omkring borgeren. Men Housing First og dermed grundlaget for Hjemløseenhedens arbejde forudsætter, at der er velegnede boliger til rådighed. Tsemberis der har været med til at udvikle Housing First, anbefaler otte principper for arbejdet: Boligen som en basal menneskerettighed Respekt, varme og medmenneskelighed over for alle borgere En forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe de har behov Selvstændige boliger i almindeligt byggeri Adskillelse af bolig og støttetilbud Udgangspunkt i borgernes behov (consumer choise) og selvbestemmelse Recovery-orientering Skadesreduktion Bostøttemetoderne Den individuelle bostøtte er en forudsætning for, at borgeren kan bo i egen bolig, og består af social og praktisk støtte i hverdagen og støtte til at sikre en sammenhængende indsats gennem at etablere og fastholde kontakt til offentlige myndigheder, behandlingstilbud og sociale aktivitetstilbud. Der arbejdes

10 10 med at styrke borgerens livssituation i en række dimensioner som bolig, økonomi, socialt netværk, daglige aktiviteter, fysisk og psykiske helbred, misbrug, uddannelse og arbejde. Critical Time Intervention (CTI) CTI er en systematisk og intensiv form for social bostøtte, der gives i en tidsafgrænset periode i forbindelse med flytning i egen bolig. Intensive Case Management (ICM) ICM er indsatsmetode, der gives til borgere som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig. Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse er en samarbejdsmodel, der er udviklet og afprøvet i et samarbejde mellem en række kommuner, Rambøll Management Consulting og Socialstyrelsen, og som nu anvendes som en del af den helhedsorienterede indsats i Ungeprojektet i Hjemløseenheden. Samarbejdsmodellen har fokus på, at de unge får den rette hjælp hele vejen rundt. Hjælpen koordineres af en koordinator med myndighedskompetence og i samarbejde med et tværfagligt team omkring den enkelte unge borger. Modellen støtter de involverede fagpersoner, på tværs af forvaltninger, i at koordinere mål og indsatser i et struktureret forløb med borgeren. HEL-plan HEL-plan vil være det metoderedskab der anvendes til at systematisere og effektiveres indsatsen overfor målgruppen. Der er tale om et værktøj med afsæt i transformationsteknologi det handler om en proces hvori borgeren flyttes tranformeres fra én tilstand eller position til en anden: Fra hjemløshed, eller risiko for hjemløshed og en her- og nu livsstil, til en permanent bolig med øget kontrol over eget liv. Metoden består af en afdækning og beskrivelse af borgerens aktuelle situation. Først laves der inden for 2-3 uger en afdækning af borgerens nuværende situation, håb, ønsker og egne vurderinger i forhold til 11 temaer; Fysisk funktionsnedsættelse, Psykisk funktionsnedsættelse, Socialt problem, Mobilitet, Egenomsorg, Kommunikation, Praktiske opgaver i hjemmet, Samfundsliv, Socialt liv, Sundhed og Omgivelser. Medarbejderens vurdering indgår som en del af afdækningen, og derudover kan informationer til afdækningen også komme fra interviews med andre signifikante personer samt fra observationer af borgeren. Der tages udgangspunkt i HEL-plan, hvis der efterfølgende laves VUM og 141- handleplan

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Hvad er Housing First. Oplæg på SAND fællesmøde

Hvad er Housing First. Oplæg på SAND fællesmøde Hvad er Housing First Oplæg på SAND fællesmøde 23.8.2017 Housing First - grundprincipperne Boligen som en fundamental rettighed: Man skal ikke bevise, at man er parat til at få en bolig Selvstændige boliger

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Modul 3 Strategier og praksis i CTI

Modul 3 Strategier og praksis i CTI Dan Hermann Helle Thorning Modul 3 Strategier og praksis i CTI Udredning og visitering Dimensioner i borgerens liv CTI- faser og arbejdsopgaver 141 handleplan Afslutning af CTI forløb 1 Udredning En af

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Hjemløsestrategiens omfang

Hjemløsestrategiens omfang Vedrørende: Notat med svar på spørgsmål vedrørende hjemløse i Randers Sagsnavn: Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, vedrørende hjemløse i Randers (Møde 30. september 2013) Sagsnummer: 00.01.00-G01-53-13

Læs mere

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK REGERINGENS HJEMLØSESTRATEGI EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 2009-2012 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 1 Indhold Forord... 3 Hjemløsestrategien en strategi til at nedbringe

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Status på statsligt finansierede hjemløseprojekter

Status på statsligt finansierede hjemløseprojekter Status på statsligt finansierede hjemløseprojekter 1. Indledning... 1 2. Definition af hjemløshed... 2 3. Udviklingen i hjemløshed... 3 4. Den aktuelle boligsituation i Randers... 4 5. Færre hjemløse som

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG 1 NOTAT FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD INDHOLD 1 NOTAT 1 FORORD 5 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 7 Undersøgelsens formål og fokus 7 Sammenfatning

Læs mere

EN STYRKET SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS MOD HJEMLØSHED BLANDT UNGE, MED SÆRIGT FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS UNGEPROJEKTET

EN STYRKET SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS MOD HJEMLØSHED BLANDT UNGE, MED SÆRIGT FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS UNGEPROJEKTET EN STYRKET SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS MOD HJEMLØSHED BLANDT UNGE, MED SÆRIGT FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS UNGEPROJEKTET Periode for midtvejsevaluering 2014 2016 MIDTVEJSEVALUERING

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 1. Projektets formål Projektets formål er, at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD

Læs mere

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt. Bilag 1: oversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien pr. december 2012 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Manual

Critical Time Intervention (CTI) Manual Critical Time Intervention (CTI) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Critical Time Intervention (CTI) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Dette notat beskriver værdigrundlaget og principperne for Housing First-tilgangen. Notatet er en del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Handleplan for afhjælpning af hjemløshed

Handleplan for afhjælpning af hjemløshed GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Handleplan for afhjælpning af hjemløshed Dato: 8. maj 2015 Af: Simon Hurni Jensen og Lars Nielsen J. nr. 00.30.10Ø00 1 Baggrund Regeringen udsendte i oktober

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Inspirationskatalog HJEMLØSHED. Fakta om hjemløse i Danmark. Indhold. Juni 2015. KKR Hovedstaden

Inspirationskatalog HJEMLØSHED. Fakta om hjemløse i Danmark. Indhold. Juni 2015. KKR Hovedstaden Juni 2015 KKR Hovedstaden Inspirationskatalog HJEMLØSHED Den 18. maj 2015 afholdte Høje-Taastrup Kommune på vegne af KKR Hovedstaden en konference om hjemløshed. Temaet hjemløshed er et af i alt fem fokusområder,

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 07.06.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Juni 2011 - Status på fremdrift i Hjemløsestrategien 2009-2012...

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20.

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. februar 2014 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: mwp@balk.dk Kontakt: Maria Winther Sagsnr: 2014-2992 Dok.nr: 2014-22645 Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING HJEMLØSESTRATEGIEN SAMMENFATNING INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 5

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan...

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan... Notat Emne Til Kopi til Status på Aarhus Kommunes Hjemløseplan maj 2012 Socialudvalget Maj 2012 Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst Modul 1 Dan Hermann Helle Thorning Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst 1 Housing First - grundprincipperne Boligen som en basal menneskeret Respekt, varme og medmenneskelighed over for

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Hjemløshed i Danmark National kortlægning

Hjemløshed i Danmark National kortlægning Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner. Kortlægningen belyser også den demografiske og sociale

Læs mere