SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET"

Transkript

1 SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET Erik Haller Pedersen og Jacob Isaksen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Priser og omsætning på boligmarkedet er steget det seneste år. En generel bedring af boligmarkedet er en naturlig del af det igangværende opsving, men rummer samtidig en fare for, at det løber af sporet. Det vil ske, hvis efterspørgslen efter boliger stiger meget kraftigere end udbuddet, og der blandt køberne skabes forventninger om, at en høj prisstigningstakt vil fortsætte i lang tid fremover. Den årlige prisstigningstakt på boliger for landet under ét er øget siden nytår. Det gælder både for parcelhuse og ejerlejligheder. Der er nu prisstigninger i så godt som alle landets kommuner. I nogle dele af landet er priserne først begyndt at stige for nylig, og der er derfor fortsat tale om store forskelle på boligmarkedet på tværs af landet. De højeste stigninger har været i hovedstadsområdet og i lidt mindre grad andre store byer. Udviklingen går i dele af landet nu så stærkt, at der er grund til skærpet årvågenhed. Det lave renteniveau og et opsving, der skønnes at tage til i styrke, udgør baggrunden for de stigende boligpriser. I de store byer er der dog en risiko for, at prisstigningerne er selvforstærkende. Det afspejler sig bl.a. i boligkøbernes fortsat høje forventninger til de fremtidige prisstigninger. Rentestigningen i foråret synes at have dæmpet omsætningen en smule, mens prisstigningstakten på ejerboliger fortsat ligger på et højt niveau, om end priserne på enfamiliehuse er afbøjet i de seneste måneder. Boligmarkedet har under tidligere opsving været en kilde til makroøkonomisk ustabilitet og overophedning af økonomien. Det gjaldt i udpræget grad under opsvinget i erne. En medvirkende årsag var fraværet af tilstrækkelige automatiske stabilisatorer, herunder i udformningen af boligbeskatningen. Der er stor geografisk spredning i beskatningen, da de effektive ejendomsværdi- og grundskyldssatser varierer på tværs af landet. Der er behov for hurtigst muligt at etablere en beskatning af boligens værdi, således at den betalte skat stiger, når boligpriserne stiger, og falder, når boligpriserne falder, sådan som det var tilfældet inden fastfrysningen af ejendomsværdiskatten i. Andre mindre effektive og mere usikkert virkende midler kan også tages i brug for at stabilisere boligmarkedet. Det kunne være en lovmæssig begrænsning af husholdningernes adgang til at optage afdragsfrie lån. Hertil kommer, at der bør være tilbageholdenhed i långivningen til køb af boliger. I mange tilfælde vil det være fornuftigt, hvis bankerne kræver en væsentlig større udbetaling end de 5 pct. af købesummen, som fra 1. november vil indgå i reglerne om god skik for finansielle virksomheder. DEN AKTUELLE UDVIKLING PÅ BOLIGMARKEDET Renteniveauet herhjemme og internationalt har overordnet set været faldende gennem mange år, og i Danmark nåede den lange realkreditrente efter et yderligere fald først på året ned på pct. midt i februar, jf. figur 1 (venstre). Siden har der været en lille stigning, men set over en længere DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL, 51

2 Boligrenter og -priser Figur 1 Lang og kort boligrente Boligpriser Pct Kort rente Lang rente Indeks, = Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Venstre figur: Den korte rente er den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner. Den lange rente er den gennemsnitlige -årige obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner. Seneste observation er uge,. Højre figur: Nominelle boligpriser, sæsonkorrigeret. Seneste observation er juni. Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. periode er det nuværende niveau fortsat meget lavt. Det gælder i endnu højere grad i den korte ende af løbetidsspektret. Det lave renteniveau har gennem den seneste tid medvirket til at øge aktiviteten herhjemme og stimuleret boligpriserne. Det yderligere rentefald i begyndelsen af året medvirkede sammen med den generelle bedring i konjunkturerne til en acceleration i boligpriserne i årets første måneder. Det var tilfældet for både enfamiliehuse og ejerlejligheder, jf. figur 1 (højre). Udviklingen i de årlige prisstigningstakter udviser dog forholdsvis store månedlige udsving, så det kan være vanskeligt at udlede den seneste tendens. Glattes prisstigningstakten ud ved hjælp Boligprisstigning Pct., år-år Figur 1 9 Enfamiliehuse Ejerlejligheder Pct., år-år Pct., år-år Boligsidens Markedsindeks Danmarks Statistik Anm.: Serierne er vist som måneders glidende gennemsnit. Seneste observation for Boligsidens Markedsindeks er august, mens seneste observation for Danmarks Statistiks prisindeks er juni. Blandt forskellene på opgørelsen af de to indeks er, at Danmarks Statistik prisindeks er baseret på tinglyste salg, mens Boligsidens Markedsindeks er baseret på annoncer på Boligsiden.dk. Kilde: Danmarks Statistik og Boligsiden.dk. 5 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL,

3 Forventninger til boligmarkedet Figur Forventninger som indikator for prisudviklingen Seneste udvikling i forventningerne Nettotal Pct., år-år 7 Nettotal Nettotal Nykredits Huspristillid Greens hustillidsindikator Boligpriser (højre akse) Nykredits Huspristillid Greens hustillidsindikator (højre akse) - Anm.: Seneste observation for Nykredits Huspristillid er juli, mens seneste observation for Greens hustillidsindikator er juni. I venstre figur benyttes måneders glidende gennemsnit, og forventningsindikatorerne er ledt måneder frem. Greens hustillidsindikator er desuden skaleret med en faktor på,5. Huspriser er Danmarks Statistiks prisindeks for enfamiliehuse, hvis seneste observation er juni. I højre figur vises de faktiske månedlige tal. Kilde: Nykredit, Greens Analyseinstitut for dagbladet Børsen, Danmarks Statistik og egne beregninger. af måneders glidende gennemsnit, lå årsstigningstakten ved udgangen af 1 ifølge Danmarks Statistik på knap pct. for enfamiliehuse og pct. for ejerlejligheder, jf. figur. I juni var denne tiltaget til knap pct. for enfamiliehuse og godt 1 pct. for ejerlejligheder. Rentestigningen i foråret synes at have dæmpet omsætningen en smule, mens prisstigningstakten på ejerboliger fortsat ligger på et højt niveau, om end priserne på enfamiliehuse er afbøjet i de seneste måneder. Det er også tilfældet for forventningerne til boligmarkedet, jf. figur. Målt i reale termer var priserne på enfamiliehuse i. kvartal ca. pct. under toppunktet i 7, mens de reale ejerlejlighedspriser lå ca. pct. under toppunktet i, jf. figur (venstre). Sættes priserne i stedet i forhold til husholdningernes disponible indkomst, lå de ca. pct. under niveauet, da priserne toppede i -7, jf. figur (højre). Niveauet i -7 var imidlertid ikke udtryk for et ligevægtsniveau, men resultatet af et overophedet boligmarked og kan derfor ikke benyttes som referencepunkt for, hvor boligmarkedet bør være på vej hen. Boligbyrden, dvs. finansieringsomkostningerne ved at købe en bolig som andel af husholdningernes gennemsnitlige disponible indkomst, ligger klart under sit gennemsnit over de seneste par årtier. De lave finansieringsomkostninger skyldes de lave renter, der har opvejet boligprisstigningerne. Det giver sig bl.a. udtryk ved, at den estimerede boligpris i Nationalbankens kontantprisrelation ligger over den faktiske pris. Det indikerer trods en vis usikkerhed i en sådan opgørelse, at det nuværende lave renteniveau ikke fuldt ud er indpriset i boligpriserne. Antallet af tinglyste salg er steget de seneste par år, jf. figur 5 (venstre) kraftigt trukket op af Region Hovedstaden og i mindre grad Region Sjælland. Senest er omsætningen også begyndt at stige i landet øvrige regioner. Der er således store regionale forskelle. Opgjort som andel af boligmassen udgjorde antallet af tinglyste salg, pct. i. kvartal, mod et gennemsnit siden 191 på, pct. Stigningen i omsætningen over det seneste år har mindsket forskellen, men der er stadig et stykke vej, før omsætningen for landet som helhed er oppe på det gennemsnitlige niveau set over en længere periode. Udbuddet af boliger til salg er faldet, men er fortsat ganske højt, jf. figur 5 (højre). Der er mange steder i landet en ophobet beholdning af huse, der som følge af den stigende omsætning nu sættes til salg. Så længe det er tilfældet, vil det lægge en dæmper på prisstigningerne i de pågældende områder. Især en del områder uden for de store byer står i den situation. Stigende omsætning og faldende udbud har betydet, at den gennemsnit DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL, 5

4 Reale Indeks, boligpriser =1 Figur 1 Boligpriser deflateret med forbrugerprisindekset Boligpriser i forhold til disponibel indkomst Indeks, 1 = Indeks, = Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Data er sæsonkorrigeret. For de reale boligpriser er benyttet kvartalsobservationer til og med 5, hvorefter observationerne er på månedlig frekvens. Seneste observation er juni. Boligpriser i forhold til disponibel indkomst er på kvartalsfrekvens. Seneste observation er 1. kvartal. Husholdningernes disponible indkomst er korrigeret for de ekstraordinære skattebetalinger i forbindelse med omlægningen af kapitalpensioner og LD-midler i 1-. Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. Tinglyste salg og boliger udbudt til salg Figur 5 Antal månedlige salg (annualiseret) Pct Månedligt udbud og salg (annualiseret) i pct. af boligmassen, enfamiliehuse Enfamiliehuse Ejerlejligheder Salg Udbud Anm.: Venstre figur: Seneste observation er juni. Antal salg er justeret op som følge af forsinkelse i tinglysningen. Kvartalstal er benyttet frem til og med 5, hvorefter frekvensen er månedlig. Højre figur: Seneste observation for salg er juni, mens det for udbud er august. Udbuddet af enfamiliehuse til salg og antallet af tinglyste salg af enfamiliehuse er sat i forhold til antallet af enfamiliehuse, der for er baseret på skøn. Data er sæsonkorrigeret. Kilde: Realkreditsrådets boligudbudsstatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. lige liggetid for enfamiliehuse er faldet svagt over det seneste år, men med dage er den fortsat ganske høj. Fremgangen på boligmarkedet under ét er et gennemsnitstal, der dækker over store regionale forskelle. Landsgennemsnittet giver derfor ikke nødvendigvis et retvisende billede af situationen alle steder i landet. En del af de geografiske forskelle er strukturelle af natur med vedvarende fraflytning og fald i folketallet uden for de stør 5 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL,

5 re byer og modsat stigning i byerne. En generel bedring af økonomien vil ikke løse de udfordringer, som boligmarkedet står overfor pga. den demografiske udvikling. Disse udfordringer løses gennem en tilpasning af boligudbuddet, som traditionelt er træg. De store regionale forskelle kan derfor fortsætte i lang tid endnu. Stigende boligpriser kan bidrage til at styrke boligbyggeriet og det private forbrug. Boligprisstigningerne kan dog også løbe løbsk og potentielt medføre negative konsekvenser for økonomien. Høje prisstigninger er bekymrende, da de kan blive selvforstærkende og medføre, at priserne vil stige mere, end de underliggende udbuds- og efterspørgselsforhold samt boligens fundamentale værdi tilsiger. Baseres efterspørgsel på en forventning om et hurtigt afkast i form af stigende boligpriser, kan det have en selvforstærkende effekt på boligpriserne. Det er dette fænomen, der kendetegner en boligprisboble. Det er vurderingen, at der ikke er en boble på det danske boligmarked, men med de høje prisstigninger på dele af markedet og med forventninger om fortsatte prisstigninger er der grund til skærpet årvågenhed. Især stigningstakten i boligpriserne i dele af hovedstadsområdet er uholdbar, og der er risiko for dannelse af en lokal boligprisboble. UDVIKLINGEN PÅ DET KØBENHAVNSKE BOLIGMARKED I løbet af det seneste halvandet år har prisstigningstakten for huse i Region Hovedstaden ligget i omegnen af 5- pct. pr. år, mens den har været stigende i landets øvrige regioner, men på et lavere niveau. Det er imidlertid på markedet for ejerlejligheder, at de store byer skiller sig ud i form af høje prisstigninger. I landsdelen København by 1 har prisstigningstakten på ejerlejligheder de seneste par år ligget omkring 1 pct. pr. år. Set over en længere periode har prisudsvingene i hovedstaden generelt været større end for landet som helhed. Forskellen mellem København og det øvrige Danmark illustreres bl.a. ved, at omsætningen af ejerlejligheder i er næsten dobbelt så høj som i resten af landet, jf. figur (venstre). Udbuddet af ejerlejligheder er, som i resten af landet, på et meget lavt niveau, jf. figur (højre). Den høje omsætning og det lave udbud er med til at presse priserne i vejret i og trække landsgennemsnittet op. De seneste års stigende priser på ejerlejligheder i skal bl.a. ses i lyset af et stigende indbyggertal. I Københavns og Frederiksberg kommune er befolkningen således øget med 1-1. personer årligt siden. Det skyldes både nettoindvandring og tilflytning, men også at flere unge vælger at blive boende længere tid i byen, efter de har stiftet familie. I 1 var nettotilflytningen fra resten af landet næsten nul, mens befolkningsvæksten blev holdt oppe af stigende indvandring og øget fødselsoverskud. I modsat retning trækker nybyggeriet i København, der bidrager til at øge udbuddet af ejerlejligheder, og derved lægger det en dæmper på prisstigningerne. Gennem de seneste fire kvartaler var det fuldførte byggeri næsten fire gange højere end det seneste lavpunkt, der fulgte i kølvandet på finanskrisen i. kvartal 1, jf. figur 7. Antallet af nybyggede lejligheder står dog langt fra mål med befolkningsvæksten i disse år. Der er bl.a. tale om store byggeprojekter i Carlsberg-byen og på Nordhavnen, hvor de fleste boliger først står indflytningsklare om en del år. På den måde letter det ikke umiddelbart presset på ejerboligmarkedet i København. Det er usikkert, hvor meget og hvor hurtigt fremgangen i eventuelt vil sprede sig til de omkringliggende områder. En sådan spredning vil kunne tage toppen af prisstigningerne i København, når indbyggere flytter væk fra byen. Historisk har der været en høj samvariation mellem udviklingen i København og i de omkringliggende landsdele. Det er ikke bare en spredningseffekt, men skyldes også, at boligmarkedet i hele landet påvirkes af de samme underliggende faktorer, herunder den generelle økonomiske udvikling. Bliver spændet mellem kvadratmeterpriserne tilstrækkelig stort, viser erfaringerne dog, at en del flytter fra hovedstadsområdet til pendlernære områder. Selv om prisudviklingen i København i nogen grad kan forklares ud fra udviklingen i renter, 1 Landsdelen består af kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL, 55

6 Antal tinglyste salg og udbud af ejerlejligheder i procent af boligmassen, og øvrige Danmark Figur Antal tinglyste salg Udbud Pct. Pct Øvrige Danmark Øvrige Danmark Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Seneste observation for antal tinglyste salg er 1. kvartal, mens seneste observation for udbuddet er august. Antal tinglyste salg og udbud af enfamiliehuse til salg er i procent af antallet af enfamiliehuse i den pågældende landsdel. Kategorien Øvrige Danmark består af alle landsdelene i Danmark foruden København By. Kilde: Realkreditrådets boligudbudsstatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. Boligbyggeri i København og Frederiksberg Kommune 1. kvm 5 1 Figur Påbegyndt byggeri Fuldført byggeri Anm.: Byggeri af parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, etageboliger, kollegier, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse. Aktiviteten er ikke korrigeret for forsinkelser. Der er brud i data for påbegyndt byggeri i, hvorfor data før dette tidspunkt er opjusteret. Frem til og med er data på årlig frekvens, hvorefter data er kvartalers glidende sum. Seneste observation er. kvartal. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. indkomster og stor befolkningstilvækst, er en så voldsom prisstigningstakt, som er set de seneste år, bekymrende og uholdbar. Der er risiko for, at priserne i højere grad drives af spekulative køb ud fra forventninger til yderligere prisstigninger end af underliggende udbuds- og efterspørgselsforhold. Projektsalg udgør en større andel af handlerne i dag end tidligere, jf. boks 1. Det er en af måderne, hvorpå boligudbuddet kan tilpasse sig den stigende efterspørgsel på det københavnske boligmarked. Projektsalg er samtidig en måde at finansiere nybyggeri med mindre risiko for bygherre. Blandt indikationerne på en opbygning af en boligprisboble er stærk kreditvækst, oppustet privatforbrug og boliginvesteringer, ligesom den ofte følges af store lønstigninger i byggeriet. Aktuelt er disse indikationer ikke til stede. Privatforbruget vokser med knap pct. pr. år, lønstigningerne i byggeriet er blandt de højeste i den private sektor, men ikke høje i et længere perspektiv og nybyggeriet er lavt. Med hensyn til kreditvækst kan der spores en stigning i de områder, hvor aktiviteten på boligmarkedet er størst. Væksten i realkreditudlån har gennem det seneste halvandet år været drevet af stigning i udlån i hovedstadsområdet og i mindre grad Østjylland, jf. figur (venstre). Væksten i kredit er dog fortsat 5 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL,

7 Projektsalg 1 Boks 1 Der er flere særlige karakteristika ved projektsalg, der gør, at det adskiller sig fra almindelige bolighandler. Når en ejendom handles, hvorpå der ikke tidligere har været registreret en folkeregisteradresse, sælges ejendommen uden bopælspligt. Dette er i sagens natur tilfældet for nybyggeri, hvilket åbner for købersegmenter, der kan inkludere udlandsdanskere og andre købestærke udlændinge, der ønsker en sekundær bolig i København. En anden forskel er, at købsaftalen ofte indgås, inden boligen er indflytningsklar. Handlen medfører derfor spekulation fra købers side, da prisen bindes ved underskrivelse af købsaftalen. At køber er villig til at underskrive en aftale, inden boligen er indflytningsklar, kan der være flere årsager til. Forventningen om, at priserne vil stige eller i hvert fald ikke vil falde, kan få køber til at handle. Udbuddet af boliger ændrer sig også over tid, og en handel i dag kan være nødvendig for at sikre sig en bolig med de rette kvaliteter, herunder beliggenhed. Siden januar 1 er der ifølge tal fra Boligsiden.dk gennemført 5.1 handler som projektsalg. Ejerlejligheder udgjorde 5 pct., rækkehuse pct., villaer 1 pct., og fritidsboliger 1 pct. Projektsalgets andel af det samlede boligsalg synes i perioden at følge en opadrettet tendens det gælder både for villaer og rækkehuse samt for ejerlejligheder, jf. figur. Blandt handlede ejerlejligheder udgjorde projektsalg omkring 1 pct. i. kvartal, mens andelen blandt villaer og rækkehuse lå noget lavere på omtrent pct. Over det seneste halvandet år har omkring halvdelen af ejerlejligheder solgt som projektsalg ligget i Københavns kommune, mens Aarhus kommune kun er noteret for godt 1 pct. Den resterende andel er jævnt fordelt blandt landets øvrige regioner. Projektsalg udgør stort set den samme andel af handlerne i, som det er tilfældet på landsplan. Kvadratmeterpriser på nybyggeri er som regel højere end på eksisterende boliger. En større andel af nybyggeri blandt handlede boliger vil derfor alt andet lige presse de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i vejret. Projektsalgs andel af det samlede salg på landsplan Pct jan 1 mar 1 maj 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan mar maj jul Villaer og rækkehuse Ejerlejligheder Kilde: Boligsiden.dk og egne beregninger. 1. Ved projektsalg forstås førstegangssalg af boliger, hvor sælger, der er en professionel (firma), sætter tre ejendomme eller mere til salg på samme tid. Der vil i stort set alle projektsalg være tale om nybyggeri enten færdigopført eller under opførelse. Undtagelser kan eksempelvis være et antal ældre lejelejligheder, der konverteres og sælges som ejerlejligheder.. Ifølge ejendomsmæglerkæden home og Danske Bank udgjorde projektsalg i. kvartal omkring 1/ af det samlede salg. Forskellen mellem homes og Boligsidens tal skyldes, at Boligsiden inkluderer samtlige handler foretaget af ejendomsmæglere og boligadvokater i deres opgørelse, mens home benytter sig af sin egen kædes handler. lavere end i stigningen i boligpriserne, jf. figur (højre). Der kan være tale om en forsinkelseseffekt i og med, at nyopstået friværdi i praksis først kan belånes med en vis forsinkelse. Lav kreditvækst er dog ikke i sig selv nogen garanti mod opbygningen af en boligprisboble. Mangel på kreditmuligheder kan omvendt medvirke til at holde prisstigningerne nede. Det er tilfældet nogle steder i landet uden for de store byer. Normalt kan der opnås en realkreditbelåning på pct. af ejendommens værdi, men det er ikke noget retskrav. Hjørnestenen i det danske realkreditsystem er lån mod pant i ejendommen. Er pantet ikke til stede i tilstrækkeligt omfang, kan der ikke ydes lån. Grundlæggende løses udfordringen med afvandring fra nogle områder ikke med mere kredit. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL, 57

8 Realkreditudlån til husholdninger og boligpriser. Figur Realkreditudlån Indeks, december 1 = dec feb apr jun aug okt dec Nordsjælland Resten af landet feb apr jun Københavns omegn Østjylland Realkreditudlån og boligpriser over det seneste år Pct., år-år København by Københavns omegn Realkreditudlån Nordsjælland Boligpriser Østjylland Anm.: Udestående mængde af realkreditudlån til husholdningerne med pant i ejerboliger og fritidshuse ultimo 1 fremskrevet med bruttonyudlån fratrukket førtidige indfrielser. Ordinære afdrag er ikke fratrukket. Til højre: Stigning fra 1. kvartal 1 til 1. kvartal. Boligpriser er for enfamiliehuse. Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. BOLIGMASSENS GEOGRAFISKE FORDELING Der er for tiden stort fokus på udviklingen på boligmarkedet i København og hovedstadsområdet, fordi det er i disse dele af landet, at der aktuelt er størst risiko for en overophedning af markedet efter en længere periode med betydeligt højere prisstigninger end i resten af landet. Med forskellig geografisk prisudvikling på tværs af landet er det relevant at se på den geografiske fordeling af boligmassen for at vurdere, om de regionalt høje prisstigninger udgør en risiko for den generelle økonomi. Fordelingen af boligmassen afhænger af, om opgørelsen sker efter antallet af boliger eller efter boligernes værdi. Da kvadratmeterpriserne generelt er højere i byerne, ses en større andel af boligmassen her, når den opgøres efter værdi end efter antal, jf. tabel 1. I Region Hovedstaden findes pct. af den samlede ejerboligmasse, når der måles i værdi, med 1 pct. i. For så vidt angår ejerlejlighederne er de koncentreret i de større byer. pct. af antallet af ejerlejligheder er beliggende i, og de udgør ca. halvdelen af værdien af alle landets ejerlejligheder og 7 pct. af værdien af den samlede danske boligmasse. Boligerne i Region Hovedstaden udgør således en betydelig del af boligmassen, ikke mindst når der måles i værdi, mens det for så vidt angår er noget mindre. Det vil derfor antagelig forudsætte, at de store prisstigninger i spreder sig til resten af regionen og slår igennem i den øvrige del af landet, før der for alvor kommer en mærkbar påvirkning på hele samfundsøkonomien. BOLIGBESKATNING OG STABILISERING AF BOLIGMARKEDET Boligpriserne er over de seneste år steget mere end boligskatterne. Siden begyndelen af 199 erne har det medført, at den effektive ejendomsværdiskattesats er halveret, målt som betalt ejendomsværdiskat i forhold til boligens markedsværdi, jf. figur 9 (venstre). Forskellig prisudvikling på tværs af landet har betydet regionale forskelle i den effektive ejendomsværdiskattesats. I hovedstadsområdet er den effektive ejendomsværdiskattesats faldet til en tredjedel, mens den på landsplan er halveret. Beskatningen af kapitalindkomst blev igennem 199 erne sat ned, hvorfor det er naturligt, at også ejendomsværdiskatten er reduceret, jf. boks. Efter er skattestoppet sammen med stigende boligpriser skyld i, at den effektive skattesats er faldet, hvilket har medført negative konsekvenser for beskatningens evne til 5 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL,

9 Boligmasse, enfamiliehuse og ejerlejligheder Tabel 1 Samlet Ejerlejligheder Huse Andele i pct. Værdi af ejerlejligheder og huse Antal ejerlejligheder Værdi af ejerlejligheder Værdi af ejerlejligheder og huse Antal huse Værdi af huse Værdi af ejerlejligheder og huse Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland 1 Region Nordjylland Anm.: Tal er foreløbige 1-tal. Ved huse forstås enfamiliehuse. Kilde: Danmarks Statistik. at stabilisere boligmarkedet. Provenuet fra grundskylden har i højere grad fulgt stigningen i grundværdierne. Ud fra et makroøkonomisk stabilitetssynspunkt er det imidlertid mere alvorligt, at boligbeskatningens rolle som automatisk stabilisator er mindsket. Boligmarkedet og boligbyggeriet er generelt områder, der forstærker konjunkturudsvingene i økonomien. Det kan modvirkes med en hensigtsmæssig boligbeskatning, hvor beskatningen fungerer som en stabilisator. Det har ikke været tilfældet, siden ejendomsværdiskatten blev låst fast i, og hvor der desuden blev lagt loft over den årlige stigning i ejendomsskatten (grundskylden). Indretningen af boligskatterne har betydet, at den effektive ejendomsværdiskattesats falder, når boligpriserne stiger, og modsat stiger, når boligpriserne falder. Ejendomsværdiskatten virker dermed ikke stabiliserende, da den er med til at øge udsvingene på et i forvejen konjunkturfølsomt boligmarked. Dette var medvirkende til, at der udviklede sig en boligprisboble i årene 5-7, og at den efterfølgende nedtur blev stærkere end nødvendigt. Det ses bl.a. ved, at den effektive skattesats steg i kølvandet på finanskrisen, selv om boligpriserne faldt markant, jf. figur 9 (højre). En opdeling på landsdele viser, at mens den effektive ejendomsværdibeskatning i områder med et svagt boligmarked har været stigende siden 7, er den effektive skat i hovedstadsområdet dykket de senere år. De gældende regler for ejendomsværdibeskatningen er dermed med til at forstærke de regionale forskelle på tværs af landet. Tages der udgangspunkt i et enfamiliehus i København og et i Vest- og Sydsjælland, som koster det samme i dag, fx mio. kr., betaler ejeren i København ca kr. i ejendomsværdiskat, mens ejeren i Vest- og Sydsjælland må betale knap 17.5 kr., dvs. 5 pct. mere. Fastfrysningen af ejendomsværdiskatten har derfor medført, at to huse, der er det samme værd, men har forskellig beliggenhed og prisudvikling, beskattes vidt forskelligt. Selv om der ikke er skattestop for grundskyld, har udviklingen svaret til, hvad der har været tilfældet med ejendomsværdiskatten, at den effektive grundskyldssats er faldet, når husprisstigningerne er steget og omvendt, jf. figur 1. Der er antaget en ejendomsværdiskattesats på 1, pct. i. Huspriserne er siden steget 75 pct. i København mod 1 pct. i Vest- og Sydsjælland. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL, 59

10 Neutral boligbeskatning Boks Køb af bolig er en investering. En investor med en sum penge kan vælge, om vedkommende skal investere i en bolig eller bo til leje og placere pengene i fx obligationer. Skattesystemet skulle i denne henseende gerne være indrettet neutralt, så det ikke påvirker udfaldet af en sådan beslutning. Det kræver, at afkastbeskatning på forskellige typer investeringer er ens. Vælger investor at placere sine penge i en ejerbolig, består afkastet af en boligtjeneste, som er værdien af at bo i boligen, samt en eventuel skattefri kapitalgevinst. Værdien af at bo i egen bolig bør i princippet opgøres som omkostningen ved at leje en tilsvarende bolig. Her værdisættes boligtjenesten pekuniært. Der er imidlertid ikke noget dybt marked for dette herhjemme, så i stedet tages udgangspunkt i et typisk kapitalafkast. Det kan fx være en nominel rente på en byggeobligation. Med de aktuelle renteforhold kan afkastet af en ejerbolig derfor sættes til pct. p.a. Boligtjenesten skal ud fra et neutralitetsprincip beskattes på linje med anden kapitalindkomst. Med en kapitalafkastskattesats på pct. bliver den neutrale ejendomsværdiskattesats, svarende til 1 pct. af den aktuelle markedsværdi af boligen. Som følge af skattestoppet er den gennemsnitlige effektive ejendomsværdiskattesats i dag kun ca. det halve heraf og fortsat faldende. En ejendomsværdibeskatning under neutralt niveau betyder, at ejerboliger subsidieres skattemæssigt. Som modstykke til beskatningen af lejeværdien kan boligejeren fratrække eventuelle renter i kapitalindkomsten med en skattemæssig værdi på pct. Med skattereformen fra 1 nedsættes skattesatsen på kapitalindkomst over en årrække til 5 pct., dog ikke for de første 5. kr. i renteudgifter. Det rammer relativt få, og effekten ventes derfor at være begrænset. Boligbeskatningen herhjemme består ud over ejendomsværdiskatten af en skat på grunden, en grundskyld. Hermed beskattes de samfundsskabte værdistigninger på jord. Det skyldes dels, at loftet på den årlige stigning i skatten mange steder har været bindende, dels at grundskylden opkræves med betydelig forsinkelse i forhold til, hvordan de faktiske grundpriser har udviklet sig. Grunden udgør i byområder typisk en større andel af ejendomsværdien end uden for byerne. Det er medvirkende til, at den effektive grundskyldssats er højest i hovedstadsområdet og lavest i Vestjylland. Det er hovedsagelig i hovedstadsområdet, at loftet over den årlige stigning i grundskylden er bindende, og grundskylden derfor vil stige i kortere eller længere Effektive ejendomsværdiskattesatser Figur 9 Effektive skattesatser og husprisindeks Promille Indeks, = Hele landet Husprisindeks (højre akse) Effektive skattesatser i udvalgte landsdele Promille Hele landet Københavns omegn Østjylland Vest- og Sydsjælland Sydjylland Anm.: Venstre figur: Den effektive ejendomsværdiskattesats er beregnet som betalt ejendomsværdiskat i forhold til markedsværdien af boliger i form af enfamilie- og rækkehuse i det pågældende område. Bruddet i serierne over effektive ejendomsskattesatser skyldes en forskellig tilgang til beregning af boligformuen, dvs. nævneren i brøken. Beregningen før tager udgangspunkt i kvadratmeterpriser fra Realkreditrådet og er beskrevet i Jan Overgaard Olesen og Erik Haller Pedersen, Boligmasse og boligskat et regionalt perspektiv, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt,. kvartal. Fra er anvendt Danmarks Statistiks opgørelse af husholdningernes boligformue. omfatter frem til Københavns og Frederiksberg kommune, mens yderligere Dragør og Tårnby indgår i tallene fra og frem. Der er ikke fuld korrespondance mellem antallet af boliger i opgørelsen af tæller og nævner i de effektive skattesatser, så niveauet er formentlig for lavt. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL,

11 tid fremover, mens det ikke er tilfældet i mange yderområder. Der har således ikke været nogen eller kun ringe overensstemmelse mellem prisudvikling og skattebetaling, så grundskylden har som ejendomsværdiskatten ikke virket stabiliserende på boligmarkedet. Da huspriserne var på vej ned i årene omkring finanskrisen, steg grundskyldsbetalingerne, hvilket drev priserne yderligere ned. Aktuelt er der dog en mindre stabiliserende effekt fra grundskylden. Alt i alt kan det konstateres, at boligbeskatningen herhjemme er uhensigtsmæssig ud fra et samfundsøkonomisk stabilitetshensyn, herunder finansiel stabilitet. At få rettet op på dette bør gives prioritet og være et centralt element i udformningen af fremtidens boligbeskatning. Effektiv grundskyldssats i udvalgte landsdele Promille 1 Figur Hele landet Københavns omegn Nordsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn Vestjylland Anm.: Betalt grundskyld i procent af ejendomsværdien for udvalgte landsdele. Der anvendes ejendomsværdi og ikke offentlig vurdering i nævneren for at gøre satsen sammenlignelig med den effektive ejendomsværdiskattesats. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT,. KVARTAL, 1

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 12.

DANMARKS NATIONALBANK 12. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 12. SEPTEMBER 2017 NR. 14 Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser Boligskatteforlig dæmper udsving i boligpriser Aftale reducerer regionale prisforskelle Ingen klar gevinst

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Temperaturkort for opbygning af systemiske risici på boligmarkedet

Temperaturkort for opbygning af systemiske risici på boligmarkedet - 8 4 4 7 3 4 8 8 8 9 7 6 8 7 9 8 5 4 2 2 3 4 5 6 4 3 2 2 2 2 2 2 3 5 6 8 2 4 7 2 23 23 8 3 8 3 2 - -4-4 -8-3 - 6-6 - 3-6 - -3-4 -5-8 -8-5 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge. marts 7. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Stabil men lav forbrugertillid Realkredit Danmark forudser et fortsat

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

En hensigtsmæssig boligbeskatning. DØR seminar 17. august 2016 Morten Skak

En hensigtsmæssig boligbeskatning. DØR seminar 17. august 2016 Morten Skak En hensigtsmæssig boligbeskatning DØR seminar 17. august 2016 Morten Skak Overordnede mål ens beskatning af forskellige boligformer Overordnede mål ens beskatning af forskellige boligformer ens beskatning

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs ØKONOMISK SEKRETARIAT 15. september 2016 Det er nu otte år siden Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Finanskrisen har løbende sat sine spor

Læs mere

Regionalt boligoverblik Nord- og Østsjælland

Regionalt boligoverblik Nord- og Østsjælland Nord- og Østsjælland Boligøkonom Joachim Borg Kristensen jbkr@nykredit.dk 44 55 11 53 Oktober 2015 Pæn fremgang i boligpriserne Stigninger i foreløbigt 3,5 år Prognose: Prisstigninger på 3-4% om året 24.000

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked 16. december 2013 Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked København fører an i den igangværende vending på boligmarkedet Erfaringerne viser, at afsmitning til Københavns nære områder kan forventes

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København København Boligøkonom Joachim Borg Kristensen jbkr@nykredit.dk 44 55 11 53 Oktober 2015 Kraftig fremgang i boligpriserne Stigninger i foreløbigt 3,5 år acceleration i 2015 Prognose: Aftagende stigninger

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik METODENOTAT Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik Datagrundlaget for boligudbudsstatistikken Realkreditrådet offentliggør i samarbejde med RealView - e-nettet/realviewtni en række månedlige

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere